Ogólne Warunki Wynajmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Wynajmu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego. OWW stanowią integralną część Umowy Najmu (zwanej dalej Umową). Najemca dokonując rezerwacji zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszymi warunkami, które są dostępne na stronie internetowej Wynajmującego oraz do zawarcia umowy wynajmu na warunkach określonych w OWW. I Ogólne zasady i warunki wynajmu 1. Przedmiotem wynajmu jest Pojazd wskazany w Umowie wraz z wyposażeniem dodatkowym wyszczególnionym w protokole zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej Protokołem). 2. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania Pojazdu Najemcy i podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. Poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Najemca potwierdza, iż zapoznał się ze stanem technicznym Pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego, który akceptuje i nie wnosi do niego żadnych uwag. Od tej chwili ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, utraty Pojazdu przechodzi na Najemcę. 3. Najemca oraz kierujący Pojazdem musi mieć ukończone 26 lat i nie więcej niż 70 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. 4. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą, w szczególności przepisów i zasad ruchu drogowego.. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody Wynajmującemu oraz osobom trzecim, w tym za postępowanie niezgodne z przepisami prawa, zasadami ruchu drogowego, Umową lub/i OWW, przez wszystkich uczestników podróży w tym również kierowcy. 5. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero aktualnego prawa jazdy oraz drugiego dokumentu dokumentów tożsamości ze zdjęciem. W przypadku wynajmu Pojazdu przez podmiot gospodarczy należy dodatkowo dostarczyć dokumenty firmowe (kserokopie: odpis z KRS/wypis z ewidencji/nip/regon) oraz oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego. II Opłaty i terminy płatności 1. Opłata za wynajem Pojazdu naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem Camper Sun, chyba że strony postanowią inaczej i określana jest w Umowie Rezerwacji Pojazdu. 2. W celu dokonania rezerwacji Pojazdu należy wnieść opłatę rezerwacyjną jako zadatek na poczet wynajmu w wysokości 30% całkowitej opłaty za wynajem, jednak nie mniej niż 1000 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności Pojazdu na konto Wynajmującego (datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego) lub gotówką do rąk Wynajmującego. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z rezerwacji Pojazdu. 3. Opłata zasadnicza stanowiącą uzupełnienie do całkowitej opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego (datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego) lub gotówką do rąk Wynajmującego nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem wynajmu. Brak wpłaty opłaty zasadniczej w wymaganym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z wynajmu W takim wypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

2 4. Zawierając Umowę Rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na zapłatę kaucji w wysokości 4000 PLN, którą wpłaci Wynajmującemu nie później niż w dniu przekazania Pojazdu przelewem na konto Wynajmującego (datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego) lub gotówką do rąk wynajmującego. Kaucja stanowi zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z Umowy, a obejmujących m.in. zgubienie/utratę kluczyków lub/i pilota do autoalarmu, tablic, dokumentów samochodu, nieterminowy zwrot Pojazdu, zwrot Pojazdu w stanie niezgodnym ze stanem wydanym(w tym braki, uszkodzenia wyposażenia) zwrot Pojazdu uszkodzonego z winy Najemcy, Kierowcy lub innego uczestnik podróży, kradzież Pojazdu, szkodę całkowitą, nieprzestrzeganie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 5. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Wynajmu. 6. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Najemcę Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy na co Najemca wyraża zgodę. 7. W przypadku pełnego pokrycia szkody Wynajmującemu przez zakład ubezpieczeń, Wynajmujący zwróci kaucje po uprzednim potrąceniu kosztów poniesionych w związku z powstałą szkodą (w tym z tytułu wzrostu składki ubezpieczeniowej). 8. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania. Wynajmujący natomiast zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na jego żądanie) dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny III Warunki ubezpieczenia 1. Samochód posiada ubezpieczenie w zakresie OC, AC i Autopomoc. 2. Udział własny w każdej szkodzie komunikacyjnej powstałej z winy Najemcy i/lub kierowcy wynosi 2000 PLN. 3. Do Umowy Wynajmu dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) OC, AC oraz Autopomoc opisujące szczegółowo procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do kierowcy w sytuacji powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Najemca/kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU. 4. W przypadku gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty bądź zmniejszy wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą na pojeździe i ta odmowa będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Kierowcy lub innych uczestników podróży (niedbalstwo, lekkomyślność, naruszenie przepisów ruchu drogowego, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, itp.) Najemca za wszelkie powstałe szkody odpowiada do pełnej jej wartości. Dodatkowo za każdy dzień przestoju Pojazdu w wyniku powstałej szkody Najemca pokrywa koszty za każdą dobę wg cennika za dany okres rozliczeniowy. W przypadku kradzieży bądź całkowitego zniszczenia Pojazdu z winy Najemcy i/lub kierowcy lub innych uczestników podróży kaucja nie podlega zwrotowi, lecz stanowi odszkodowanie umowne dla Wynajmującego. powyższe nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, zaś wysokość szkody przewyższa wysokość odszkodowania umownego. IV Rezerwacja 1. Potwierdzeniem rezerwacji są podpisane przez obie strony Umowa Rezerwacji, Ogólne Warunki Wynajmu oraz przekazana na rzecz Wynajmującego opłata rezerwacyjna. 2. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu dostępności Pojazdu w nowym terminie. Jeżeli taka zmiana będzie możliwa a wniosek o zmianę zostanie przedłożony w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, utracie podlega opłata rezerwacyjna. V Odstąpienie od Umowy Wynajmu 1. Odstąpienie od wynajmu przez Najemcę lub nieuregulowanie wymaganych umową wpłat do dnia rozpoczęcia wynajmu oznacza rezygnacje z wynajmu Pojazdu. W takim wypadku dokonane wcześniej przez Najemcę wpłaty nie podlegają zwrotowi. 2. Za odstąpienie od umowy przez Najemcę uważane będzie również nie odebranie Pojazdu w ustalonym terminie oraz odmowa przedłożenia niezbędnych dokumentów.

3 3. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Wynajmującego. VI Przekazanie Najemcy i zdanie przez Najemcę Pojazdu 1. Terminy i godziny przekazania i zdania Pojazdu są określone w Umowie Rezerwacji oraz Umowie Wynajmu. W przypadku zdania samochodu po upływie wyznaczonej godziny Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 60 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu w czasie kolejnych 6 godzin od upływu wyznaczonej godziny zdania Pojazdu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten może poinformować organy ścigania, co jednocześnie skutkuje całkowitą utratą przez Najemcę kaucji, która w takim wypadku nie będzie podlegać zwrotowi. 2. Jeżeli Najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie Wynajmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu. 3. W przypadku opóźnienia w wydaniu Pojazdu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu Pojazdu. 4. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w stanie, w jakim go otrzymał w dniu wynajmu tj. czysty, posprzątany, umyty wewnątrz, z opróżnionymi zbiornikami wody brudnej i toalety chemicznej. Za zdanie Pojazdu z nieopróżnionymi zbiornikami pobrana zostanie opłata w wysokości 244 PLN brutto. 5. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i taki też powinien być zwrócony Wynajmującemu, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za uzupełnienie paliwa w wysokości rynkowej ceny powiększonej o dodatkową opłatę w wysokości 30% za każdy litr, a kwota ta zostanie potrącona z kaucji. Wynajmujący przedstawi Najemcy dokumenty potwierdzające zakup paliwa. Najemca zobowiązany jest do tankowania Pojazdu stacjach paliw renomowanych firm i zachowania potwierdzeń płatności na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego paliwa. W przypadku niedotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia spowodowane złą jakością paliwa. 6. Odbiór i zdanie Pojazdu musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie ze strony Protokołu zdawczoodbiorczego. Przed przekazaniem Pojazdu Najemca lub osoba wskazana przez Najemcę ma prawo i obowiązek odbyć szkolenie z zakresu użytkowania Pojazdu, a jeżeli wyrazi ochotę może odbyć w towarzystwie przedstawiciela Wynajmującego jazdę próbną. Podpisanie Protokołu zwrotu Pojazdu po wynajmie nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania Pojazdu. Najemca wyraża pełną i nieodwołalną zgodę na obciążenie kosztami naprawienia szkód. VII Postępowanie w przypadku awarii, wypadków, przeprowadzenia napraw 1. Wynajmowany Pojazd jest serwisowany w ASO i objęty jest ubezpieczeniem OC/AC i Autopomoc. W przypadku awarii, kolizji, wypadku Najemca ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego i zarazem postępowania zgodnie z OWU oraz dyspozycjami Ubezpieczyciela i/lub Wynajmującego. Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii, a także innych okoliczności mających wpływ na ustalenie sprawcy i wypłatę odszkodowania. W przypadku zwłoki w poinformowaniu wynajmującego o awarii, kolizji lub wypadku, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami spowodowanymi tą zwłoką. 2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, kolizji, wypadku, Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu policji i uzyskania poświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. Wszystkie szkody nie zgłoszone na policję będą likwidowane na koszt Najemcy. 3. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia tj. wielkość i rodzaj uszkodzenia, imiona i nazwiska oraz adresy osób, numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu, numery polis, dane świadków. Komplet tak zgromadzonych dokumentów winie być przekazany Wynajmującemu najpóźniej w dniu zwrotu Pojazdu. Dokumenty pisane w językach obcych winny być dostarczone wraz z tłumaczeniem. 4. Jeśli awaria lub uszkodzenie nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy oraz na potencjalne pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W sytuacji takiej zobowiązany jest usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczną podróż. 5. Ewentualne koszty poniesione na usunięcie uszkodzeń w celu umożliwienia dalszej podróży (zgodnie z działem VII, pkt.3) zostaną zwrócone Najemcy, z wyłączeniem sytuacji opisanych w dziale III, pkt W sytuacji kiedy awaria lub uszkodzenie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, Najemca winien zaniechać kontynuowania jazdy, a uszkodzenie w porozumieniu z Wynajmującym powinno zostać usunięte w stopniu przynajmniej gwarantującym bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny Pojazdu.

4 7. W przypadku, gdy awaria (awaria techniczna, nie zaś w szczególności kolizja/wypadek) nastąpiła z winy Najemcy lub winy osób, które za wiedzą i zgodą Najemcy miały dostęp do Pojazdu ponosi on w pełni odpowiedzialność za ten fakt, natomiast Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty w pełnej wysokości. 8. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie skutkowałoby niemożliwością użytkowania Pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia ceny wynajmu o kwotę za dni wyłączone z możliwości użytkowania Pojazdu. 9. Dokonywanie jakichkolwiek napraw bez zgody Wynajmującego jest bezwzględnie zabronione. 10. W sytuacji, gdy na skutek wypadku lub kradzieży dalsze kontynuowanie podróży nie jest możliwe Najemca ma prawo skorzystać z ubezpieczenia Autopomoc w zakresie OWU. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy i/lub powrotu do miejsca zamieszkania. VIII Odpowiedzialność Najemcy i ograniczenia w zakresie użytkowania 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z nieodpowiedniego korzystania przez Najemcę z Pojazdu albo braku dokumentacji potwierdzającej winę osób trzecich i samego zdarzenia a ubezpieczyciel odmawia wypłat odszkodowania na wskutek naruszenia postanowień OWU lub uzyskane odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistych strat Wynajmującego. Dla ustalenia winy osób trzecich konieczny jest protokół policji i imienne wskazanie sprawcy. 2. Najemca odpowiada za szkody spowodowane przez kierowcę nie posiadającego uprawnień wymaganych prawem kraju, w którym doszło do zdarzenia (kolizja, wypadek itp.): w sytuacji gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku; w przypadku użycia Pojazdu jako narzędzia przestępstwa; powstałych w wyniku wykorzystania pojazdu do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne chyba, że Najemca uzyskał pisemną zgodę Wynajmującego na takie wykorzystanie; powstałych jako następstwo niewłaściwego użytkowania, załadowania, przewożenia i braku respektowania wymiarów Pojazdu (długość, wysokość, szerokość); w wyniku poruszania się po drogach i terenach nieutwardzonych. 3. Najemca ponosi wszelkie opłaty, mandaty karne i inne które zostały naliczone w czasie dysponowania Pojazdem, chyba że są one następstwem okoliczności, za które winę ponosi Wynajmujący. 4. Najemca zobowiązany jest do regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. Wskutek zatankowania przez Najemcę niewłaściwego paliwa i związane z tym koszty tj. holowanie, naprawa samochodu, utrata gwarancji oraz inne pokrywa w całości Najemca. Określenie takiego faktu może nastąpić po okresie zdania samochodu. 5. W przypadku utraty przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków pokrywa on koszty związane z wymianą zamków oraz kosztami przestoju Pojazdu. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych, niezależnie od okoliczności, Najemca obciążony zostanie wszelkimi kosztami związanymi z wyrobieniem nowych dokumentów i tablic oraz kosztami przestoju Pojazdu. 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem Pojazdu, chyba że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy. 7. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z pozostawienia rzeczy w samochodzie i ich utraty, jak też uszkodzeń Pojazdu będących tego skutkiem. Jednocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tytułu powyższych zdarzeń. 8. Poruszanie się Pojazdem dozwolone jest jedynie po terenie państw europejskich objętych ubezpieczeniem OC, AC, Autopomoc za wyjątkiem Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii. Wszelkie podróżowanie poza terytorium państw dozwolonych wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Bezwzględnie zabronione jest podróżowanie na terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. W przypadku złamania powyższego zakazu Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z brakiem AC/OC, a w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży Najemca poniesie pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 9. W przypadku konieczności pozostawienia Pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych, widowiskowych lub innych miejsc podczas odbywających się imprez masowych, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia Pojazdu na parkingach strzeżonych. 10. Przewożenie Pojazdem zwierząt może odbywać się tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od Wynajmującego. 11. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np. świece). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac na koszt Najemcy związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu, używania otwartego ognia w samochodzie lub spowodowanych przez przewożone bez pozwolenia zwierzęta. 12. Zabronione jest przekraczanie prędkości 120 km/h.

5 13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przesunięcia przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia okresu wynajmu z uwagi na usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy bądź inne przyczyny opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej. W przypadku gdy przewidywane opóźnienie przekroczy 48 godzin, Najemca ma prawo do otrzymania zwrotu uiszczonych wpłat, a rezerwacja na Pojazd zostanie anulowana lub przesunięta. W takiej sytuacji Najemcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego. 14. Samochód wyposażony jest w butlę gazową (propan-butan) 11 kg (samochód posiada miejsce na 2 szt. butli 11 kg). W przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolone jest napełnienie posiadanej lub wymiana butli na pełną posiadającą ważną datę legalizacji. Butla winna być zgodna ze standardem stosowanym w Polsce. Koszt napełnienia lub wymiany butli nie jest zwracany Najemcy. IX Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu. 2. Najemca wyraża zgodę na ujawnienie jego danych osobowych upoważnionym osobom i doradcom Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także organom prowadzącym postępowanie cywilne i karne w związku z przedmiotem Wynajmu. 3. W sytuacji wszczęcia postępowania sądowego przez jedną ze stron (Najemcę bądź Wynajmującego) jedynym właściwym Sądem jest ten właściwy według siedziby Wynajmującego. Uwagi:... Zapoznałam/-em się z treścią i otrzymałam/-em Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego. Do treści nie wnoszę zastrzeżeń. Warunki wynajmu samochodu kempingowego akceptuję.... (data i czytelny podpis) Najemca... (podpis i pieczątka) Wynajmujący

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo