Ogólne Warunki Wynajmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Wynajmu"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego. OWW stanowią integralną część Umowy Najmu (zwanej dalej Umową). Najemca dokonując rezerwacji zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszymi warunkami, które są dostępne na stronie internetowej Wynajmującego oraz do zawarcia umowy wynajmu na warunkach określonych w OWW. I Ogólne zasady i warunki wynajmu 1. Przedmiotem wynajmu jest Pojazd wskazany w Umowie wraz z wyposażeniem dodatkowym wyszczególnionym w protokole zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej Protokołem). 2. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania Pojazdu Najemcy i podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. Poprzez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Najemca potwierdza, iż zapoznał się ze stanem technicznym Pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego, który akceptuje i nie wnosi do niego żadnych uwag. Od tej chwili ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, utraty Pojazdu przechodzi na Najemcę. 3. Najemca oraz kierujący Pojazdem musi mieć ukończone 26 lat i nie więcej niż 70 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. 4. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą, w szczególności przepisów i zasad ruchu drogowego.. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody Wynajmującemu oraz osobom trzecim, w tym za postępowanie niezgodne z przepisami prawa, zasadami ruchu drogowego, Umową lub/i OWW, przez wszystkich uczestników podróży w tym również kierowcy. 5. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero aktualnego prawa jazdy oraz drugiego dokumentu dokumentów tożsamości ze zdjęciem. W przypadku wynajmu Pojazdu przez podmiot gospodarczy należy dodatkowo dostarczyć dokumenty firmowe (kserokopie: odpis z KRS/wypis z ewidencji/nip/regon) oraz oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego. II Opłaty i terminy płatności 1. Opłata za wynajem Pojazdu naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem Camper Sun, chyba że strony postanowią inaczej i określana jest w Umowie Rezerwacji Pojazdu. 2. W celu dokonania rezerwacji Pojazdu należy wnieść opłatę rezerwacyjną jako zadatek na poczet wynajmu w wysokości 30% całkowitej opłaty za wynajem, jednak nie mniej niż 1000 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności Pojazdu na konto Wynajmującego (datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego) lub gotówką do rąk Wynajmującego. Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z rezerwacji Pojazdu. 3. Opłata zasadnicza stanowiącą uzupełnienie do całkowitej opłaty musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego (datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego) lub gotówką do rąk Wynajmującego nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem wynajmu. Brak wpłaty opłaty zasadniczej w wymaganym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z wynajmu W takim wypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

2 4. Zawierając Umowę Rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na zapłatę kaucji w wysokości 4000 PLN, którą wpłaci Wynajmującemu nie później niż w dniu przekazania Pojazdu przelewem na konto Wynajmującego (datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego) lub gotówką do rąk wynajmującego. Kaucja stanowi zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z Umowy, a obejmujących m.in. zgubienie/utratę kluczyków lub/i pilota do autoalarmu, tablic, dokumentów samochodu, nieterminowy zwrot Pojazdu, zwrot Pojazdu w stanie niezgodnym ze stanem wydanym(w tym braki, uszkodzenia wyposażenia) zwrot Pojazdu uszkodzonego z winy Najemcy, Kierowcy lub innego uczestnik podróży, kradzież Pojazdu, szkodę całkowitą, nieprzestrzeganie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 5. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Wynajmu. 6. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń związanych z zawarciem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Najemcę Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy na co Najemca wyraża zgodę. 7. W przypadku pełnego pokrycia szkody Wynajmującemu przez zakład ubezpieczeń, Wynajmujący zwróci kaucje po uprzednim potrąceniu kosztów poniesionych w związku z powstałą szkodą (w tym z tytułu wzrostu składki ubezpieczeniowej). 8. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania. Wynajmujący natomiast zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na jego żądanie) dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny III Warunki ubezpieczenia 1. Samochód posiada ubezpieczenie w zakresie OC, AC i Autopomoc. 2. Udział własny w każdej szkodzie komunikacyjnej powstałej z winy Najemcy i/lub kierowcy wynosi 2000 PLN. 3. Do Umowy Wynajmu dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) OC, AC oraz Autopomoc opisujące szczegółowo procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do kierowcy w sytuacji powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Najemca/kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU. 4. W przypadku gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty bądź zmniejszy wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą na pojeździe i ta odmowa będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Kierowcy lub innych uczestników podróży (niedbalstwo, lekkomyślność, naruszenie przepisów ruchu drogowego, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, itp.) Najemca za wszelkie powstałe szkody odpowiada do pełnej jej wartości. Dodatkowo za każdy dzień przestoju Pojazdu w wyniku powstałej szkody Najemca pokrywa koszty za każdą dobę wg cennika za dany okres rozliczeniowy. W przypadku kradzieży bądź całkowitego zniszczenia Pojazdu z winy Najemcy i/lub kierowcy lub innych uczestników podróży kaucja nie podlega zwrotowi, lecz stanowi odszkodowanie umowne dla Wynajmującego. powyższe nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, zaś wysokość szkody przewyższa wysokość odszkodowania umownego. IV Rezerwacja 1. Potwierdzeniem rezerwacji są podpisane przez obie strony Umowa Rezerwacji, Ogólne Warunki Wynajmu oraz przekazana na rzecz Wynajmującego opłata rezerwacyjna. 2. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu dostępności Pojazdu w nowym terminie. Jeżeli taka zmiana będzie możliwa a wniosek o zmianę zostanie przedłożony w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej daty rozpoczęcia okresu wynajmu, utracie podlega opłata rezerwacyjna. V Odstąpienie od Umowy Wynajmu 1. Odstąpienie od wynajmu przez Najemcę lub nieuregulowanie wymaganych umową wpłat do dnia rozpoczęcia wynajmu oznacza rezygnacje z wynajmu Pojazdu. W takim wypadku dokonane wcześniej przez Najemcę wpłaty nie podlegają zwrotowi. 2. Za odstąpienie od umowy przez Najemcę uważane będzie również nie odebranie Pojazdu w ustalonym terminie oraz odmowa przedłożenia niezbędnych dokumentów.

3 3. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Wynajmującego. VI Przekazanie Najemcy i zdanie przez Najemcę Pojazdu 1. Terminy i godziny przekazania i zdania Pojazdu są określone w Umowie Rezerwacji oraz Umowie Wynajmu. W przypadku zdania samochodu po upływie wyznaczonej godziny Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 60 PLN za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu w czasie kolejnych 6 godzin od upływu wyznaczonej godziny zdania Pojazdu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten może poinformować organy ścigania, co jednocześnie skutkuje całkowitą utratą przez Najemcę kaucji, która w takim wypadku nie będzie podlegać zwrotowi. 2. Jeżeli Najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie Wynajmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu. 3. W przypadku opóźnienia w wydaniu Pojazdu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu Pojazdu. 4. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w stanie, w jakim go otrzymał w dniu wynajmu tj. czysty, posprzątany, umyty wewnątrz, z opróżnionymi zbiornikami wody brudnej i toalety chemicznej. Za zdanie Pojazdu z nieopróżnionymi zbiornikami pobrana zostanie opłata w wysokości 244 PLN brutto. 5. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i taki też powinien być zwrócony Wynajmującemu, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za uzupełnienie paliwa w wysokości rynkowej ceny powiększonej o dodatkową opłatę w wysokości 30% za każdy litr, a kwota ta zostanie potrącona z kaucji. Wynajmujący przedstawi Najemcy dokumenty potwierdzające zakup paliwa. Najemca zobowiązany jest do tankowania Pojazdu stacjach paliw renomowanych firm i zachowania potwierdzeń płatności na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego paliwa. W przypadku niedotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia spowodowane złą jakością paliwa. 6. Odbiór i zdanie Pojazdu musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie ze strony Protokołu zdawczoodbiorczego. Przed przekazaniem Pojazdu Najemca lub osoba wskazana przez Najemcę ma prawo i obowiązek odbyć szkolenie z zakresu użytkowania Pojazdu, a jeżeli wyrazi ochotę może odbyć w towarzystwie przedstawiciela Wynajmującego jazdę próbną. Podpisanie Protokołu zwrotu Pojazdu po wynajmie nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania Pojazdu. Najemca wyraża pełną i nieodwołalną zgodę na obciążenie kosztami naprawienia szkód. VII Postępowanie w przypadku awarii, wypadków, przeprowadzenia napraw 1. Wynajmowany Pojazd jest serwisowany w ASO i objęty jest ubezpieczeniem OC/AC i Autopomoc. W przypadku awarii, kolizji, wypadku Najemca ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego i zarazem postępowania zgodnie z OWU oraz dyspozycjami Ubezpieczyciela i/lub Wynajmującego. Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii, a także innych okoliczności mających wpływ na ustalenie sprawcy i wypłatę odszkodowania. W przypadku zwłoki w poinformowaniu wynajmującego o awarii, kolizji lub wypadku, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami spowodowanymi tą zwłoką. 2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, kolizji, wypadku, Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu policji i uzyskania poświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. Wszystkie szkody nie zgłoszone na policję będą likwidowane na koszt Najemcy. 3. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia tj. wielkość i rodzaj uszkodzenia, imiona i nazwiska oraz adresy osób, numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu, numery polis, dane świadków. Komplet tak zgromadzonych dokumentów winie być przekazany Wynajmującemu najpóźniej w dniu zwrotu Pojazdu. Dokumenty pisane w językach obcych winny być dostarczone wraz z tłumaczeniem. 4. Jeśli awaria lub uszkodzenie nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy oraz na potencjalne pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W sytuacji takiej zobowiązany jest usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczną podróż. 5. Ewentualne koszty poniesione na usunięcie uszkodzeń w celu umożliwienia dalszej podróży (zgodnie z działem VII, pkt.3) zostaną zwrócone Najemcy, z wyłączeniem sytuacji opisanych w dziale III, pkt W sytuacji kiedy awaria lub uszkodzenie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, Najemca winien zaniechać kontynuowania jazdy, a uszkodzenie w porozumieniu z Wynajmującym powinno zostać usunięte w stopniu przynajmniej gwarantującym bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny Pojazdu.

4 7. W przypadku, gdy awaria (awaria techniczna, nie zaś w szczególności kolizja/wypadek) nastąpiła z winy Najemcy lub winy osób, które za wiedzą i zgodą Najemcy miały dostęp do Pojazdu ponosi on w pełni odpowiedzialność za ten fakt, natomiast Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty w pełnej wysokości. 8. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie skutkowałoby niemożliwością użytkowania Pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia ceny wynajmu o kwotę za dni wyłączone z możliwości użytkowania Pojazdu. 9. Dokonywanie jakichkolwiek napraw bez zgody Wynajmującego jest bezwzględnie zabronione. 10. W sytuacji, gdy na skutek wypadku lub kradzieży dalsze kontynuowanie podróży nie jest możliwe Najemca ma prawo skorzystać z ubezpieczenia Autopomoc w zakresie OWU. Wynajmujący nie jest odpowiedzialny za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy i/lub powrotu do miejsca zamieszkania. VIII Odpowiedzialność Najemcy i ograniczenia w zakresie użytkowania 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z nieodpowiedniego korzystania przez Najemcę z Pojazdu albo braku dokumentacji potwierdzającej winę osób trzecich i samego zdarzenia a ubezpieczyciel odmawia wypłat odszkodowania na wskutek naruszenia postanowień OWU lub uzyskane odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistych strat Wynajmującego. Dla ustalenia winy osób trzecich konieczny jest protokół policji i imienne wskazanie sprawcy. 2. Najemca odpowiada za szkody spowodowane przez kierowcę nie posiadającego uprawnień wymaganych prawem kraju, w którym doszło do zdarzenia (kolizja, wypadek itp.): w sytuacji gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku; w przypadku użycia Pojazdu jako narzędzia przestępstwa; powstałych w wyniku wykorzystania pojazdu do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne chyba, że Najemca uzyskał pisemną zgodę Wynajmującego na takie wykorzystanie; powstałych jako następstwo niewłaściwego użytkowania, załadowania, przewożenia i braku respektowania wymiarów Pojazdu (długość, wysokość, szerokość); w wyniku poruszania się po drogach i terenach nieutwardzonych. 3. Najemca ponosi wszelkie opłaty, mandaty karne i inne które zostały naliczone w czasie dysponowania Pojazdem, chyba że są one następstwem okoliczności, za które winę ponosi Wynajmujący. 4. Najemca zobowiązany jest do regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. Wskutek zatankowania przez Najemcę niewłaściwego paliwa i związane z tym koszty tj. holowanie, naprawa samochodu, utrata gwarancji oraz inne pokrywa w całości Najemca. Określenie takiego faktu może nastąpić po okresie zdania samochodu. 5. W przypadku utraty przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków pokrywa on koszty związane z wymianą zamków oraz kosztami przestoju Pojazdu. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych, niezależnie od okoliczności, Najemca obciążony zostanie wszelkimi kosztami związanymi z wyrobieniem nowych dokumentów i tablic oraz kosztami przestoju Pojazdu. 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem Pojazdu, chyba że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy. 7. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z pozostawienia rzeczy w samochodzie i ich utraty, jak też uszkodzeń Pojazdu będących tego skutkiem. Jednocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tytułu powyższych zdarzeń. 8. Poruszanie się Pojazdem dozwolone jest jedynie po terenie państw europejskich objętych ubezpieczeniem OC, AC, Autopomoc za wyjątkiem Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii. Wszelkie podróżowanie poza terytorium państw dozwolonych wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. Bezwzględnie zabronione jest podróżowanie na terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. W przypadku złamania powyższego zakazu Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z brakiem AC/OC, a w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży Najemca poniesie pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 9. W przypadku konieczności pozostawienia Pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych, widowiskowych lub innych miejsc podczas odbywających się imprez masowych, Najemca zobowiązany jest do pozostawienia Pojazdu na parkingach strzeżonych. 10. Przewożenie Pojazdem zwierząt może odbywać się tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od Wynajmującego. 11. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np. świece). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac na koszt Najemcy związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu, używania otwartego ognia w samochodzie lub spowodowanych przez przewożone bez pozwolenia zwierzęta. 12. Zabronione jest przekraczanie prędkości 120 km/h.

5 13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przesunięcia przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia okresu wynajmu z uwagi na usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy bądź inne przyczyny opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej. W przypadku gdy przewidywane opóźnienie przekroczy 48 godzin, Najemca ma prawo do otrzymania zwrotu uiszczonych wpłat, a rezerwacja na Pojazd zostanie anulowana lub przesunięta. W takiej sytuacji Najemcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego. 14. Samochód wyposażony jest w butlę gazową (propan-butan) 11 kg (samochód posiada miejsce na 2 szt. butli 11 kg). W przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolone jest napełnienie posiadanej lub wymiana butli na pełną posiadającą ważną datę legalizacji. Butla winna być zgodna ze standardem stosowanym w Polsce. Koszt napełnienia lub wymiany butli nie jest zwracany Najemcy. IX Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu. 2. Najemca wyraża zgodę na ujawnienie jego danych osobowych upoważnionym osobom i doradcom Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także organom prowadzącym postępowanie cywilne i karne w związku z przedmiotem Wynajmu. 3. W sytuacji wszczęcia postępowania sądowego przez jedną ze stron (Najemcę bądź Wynajmującego) jedynym właściwym Sądem jest ten właściwy według siedziby Wynajmującego. Uwagi:... Zapoznałam/-em się z treścią i otrzymałam/-em Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego. Do treści nie wnoszę zastrzeżeń. Warunki wynajmu samochodu kempingowego akceptuję.... (data i czytelny podpis) Najemca... (podpis i pieczątka) Wynajmujący

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1 Ogólne zasady/warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO Załącznik nr 1 WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 Załącznik nr 2 OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU samochodu kampingowego Fiat Ducato McLouis Steel 435 I Ogólne warunki wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

1.4 Protokół Zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy oraz stanowi załącznik do Umowy.

1.4 Protokół Zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy oraz stanowi załącznik do Umowy. REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY rok 2013 1 Ogólne warunki Przedmiot wynajmu. 1.1 Poniższe warunki wynajmu przyczepy określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu przyczepy. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU POJAZDU. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy ELNAV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy Umowa Najmu Samochodu Kempingowego zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy JPS Sp. z o.o. z siedzibą w Ćmińsku przy ul. Światełek 121, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU KAMPERA. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA NAJMU KAMPERA. ... tel.. e-mail. zam... DO/PASZPORT nr.. PRZEDMIOT UMOWY UMOWA NAJMU KAMPERA zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy ELNAV Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mławska 10a, 03-113 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego nr..

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego nr.. Umowa Najmu Samochodu Kempingowego nr.. zawarta w dniu 31.03.2016 w Krakowie, pomiędzy serwisem CAMPERLANDIA.PL, której właścicielem jest firma DASL Systems, ul.wadowicka 8a, 30-415 Kraków i reprezentowanej

Bardziej szczegółowo

Escapador Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 1/3, Gliwice NIP:

Escapador Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 1/3, Gliwice NIP: UMOWA NAJMU POJAZDU CAMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Stronami niniejszej umowy: Escapador Sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice NIP: 6312608223 zwanym/ą dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU SAMOCHODU CAMPINGOWEGO 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1. Poniższe warunki wynajmu samochodu campingowego określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu

Umowa wynajmu samochodu Stronami niniejszej umowy są: Umowa wynajmu samochodu 1.. ul... NIP: 848-138-84-23 zwany dalej Wypożyczający 2.. ul... PESEL:.. zwany dalej Pożyczającym 1 1. Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu do użytkowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO KUTNO, dn.... OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO Poniższe ogólne warunki wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr...

Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu zawarta w dniu.r. w pomiędzy: Exclusive Development Anna Kozakiewicz z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Wielki 4 NIP: 883-157-60-37 reprezentowaną przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU PRZYCZEPKI KEMPINGOWEJ

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU PRZYCZEPKI KEMPINGOWEJ WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU PRZYCZEPKI KEMPINGOWEJ 1. Ogólne zasady/warunki wynajmu. 1.1. Poniższe warunki wynajmu przyczepki kempingowej określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NAJMU NR 2

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NAJMU NR 2 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NAJMU NR 2 1. Wstęp 1.1. Wypożyczając u nas, w standardzie (w cenie, bez opłat dodatkowych) otrzymują Państwo przyczepę kempingową: 1.1.1. -zarejestrowaną, ubezpieczoną

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki najmu samochodu kempingowego

Ogólne warunki najmu samochodu kempingowego Ogólne warunki najmu samochodu kempingowego Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie lub rezerwacji pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../...

UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../... UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../... Umowa zawarta w Piekarach Śląskich, dnia...pomiedzy: 1. Auto-Lech Leszek Motulewicz ul. Plebiscytowa 12, 41-945 Piekary Śląskie, tel.606-658-843, 791-658-843 NIP: 498-009-81-21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BASIK BARTOSZ WOJTASIK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BASIK BARTOSZ WOJTASIK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BASIK BARTOSZ WOJTASIK Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest wynajem pojazdu kempingowego określonego w umowie lub w rezerwacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE WARUNKI NAJMU OPTIMUM Adam Janowski (NIP:751-115-56-35) zwany w dalszej części Wynajmującym, przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony na pierwszej stronie Umowy (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU OSOBOWEGO. Panem/Panią... zamieszkałym/ą... legitymującym/ą się dowodem osobistym... zwanego/zwaną dalej Użytkownikiem.

UMOWA NAJMU SAMOCHODU OSOBOWEGO. Panem/Panią... zamieszkałym/ą... legitymującym/ą się dowodem osobistym... zwanego/zwaną dalej Użytkownikiem. UMOWA NAJMU SAMOCHODU OSOBOWEGO zawarta dnia... w Gnieźnie, pomiędzy: MIG Michał Marciniak z siedzibą przy ul. Witkowskiej 28A/4, 62-200 Gniezno, zwaną dalej Firmą MIG, a Panem/Panią... zamieszkałym/ą...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER Art. 1 Procedura zamówienia 1. W celu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca powinien skontaktować się z Wydzierżawiającym działającym pod firmą: HERMETIC Maciej Łukaszewicz, 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ):

Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ): Umowa Najmu Samochodu Campingowego Niniejsza Umowa, (zwana dalej Umową) została zawarta dnia.2012 r w.pomiędzy (określanymi dalej każdy z osobna jako Strona oraz łącznie jako Strony ): Firma: adres: NIP,

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO.

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU OSOBOWEGO zawarta dnia... w Gnieźnie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU SAMOCHODU OSOBOWEGO zawarta dnia... w Gnieźnie, pomiędzy: UMOWA NAJMU SAMOCHODU OSOBOWEGO zawarta dnia... w Gnieźnie, pomiędzy: Firma Gregor Grzegorz Dzianott z siedzibą Os.Orła Białego 8c/10, 62-200 Gniezno, zwaną dalej Firma Gregor, a Panem/Panią.zamieszkałym/ą

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 1. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Wielki Test Opla 2006 jest umożliwienie potencjalnym użytkownikom kompleksowego poznania samochodów

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wypożyczania kampera w F.H.U Świat Prezentów

REGULAMIN wypożyczania kampera w F.H.U Świat Prezentów REGULAMIN wypożyczania kampera w F.H.U Świat Prezentów I. Ogólne zasady najmu 1. Warunki wynajmu Kampera zawarte w niniejszym regulaminie określają prawa i obowiązku najemcy i wynajmującego. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa Czarteru Jachtu Motorowego

Umowa Czarteru Jachtu Motorowego Umowa Czarteru Jachtu Motorowego Umowa najmu zawarta w dniu.... w.. pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym ARKA Piotr Jaruszowiec z siedzibą: ul. Obrońców Pokoju 4, Boruszowice, 42-690 Tworóg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższe ustalenia i warunki wynajmu przyczepy kempingowej określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego i obowiązują z chwilą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO Zawarta w dniu.. w. pomiędzy: ADRJANO Dariusz Maniewski z siedzibą w Zduńskiej Woli (ul. Świerkowa 59a, 98-220 Zduńska Wola, NIP:829-104-96-98 ), zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Czarteru Jachtu

Ogólne Warunki Czarteru Jachtu RENTUR Sp. Z o. o. Ul. Władysława IV 13B 80-547 Gdańsk www.rentur.pl info@rentur.pl Ogólne Warunki Czarteru Jachtu 1. Zasady ogólne. Przedmiot zobowiązań Armatora. 1.1 Poniższe warunki czarteru jachtu

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Warunki Najmu Samochodu Kempingowego 1 Postanowienia ogólne 1.1 Przedstawione poniżej Warunki Najmu, odtąd nazywane WN, dotyczą wypożyczenia samochodu kempingowego, zwanego dalej też Pojazdem i określonego w umowie, dalej Umowa Najmu i/lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY JACHTU NR.../ 2011 zawarta w...w dniu r.

UMOWA DZIERŻAWY JACHTU NR.../ 2011 zawarta w...w dniu r. UMOWA DZIERŻAWY JACHTU NR.../ 2011 zawarta w...w dniu...2011 r. pomiędzy: Firmą...... zwana dalej Wydzierżawiającym, a... zamieszkałym... Tel:, e-mail :. Seria i nr dowodu osobistego :... Pesel :... Numer

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA CZARTERU JACHTU NR...

UMOWA CZARTERU JACHTU NR... Poniższy wzór umowy czarteru jachtu nie stanowi wzorca umownego w rozumieniu przepisów art. 384 385 4 Kodeksu Cywilnego oraz pozostałych. Niniejszy dokument, dostępny pod adresem: www.czarterjachtow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu osobowego

Umowa wynajmu samochodu osobowego Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, 35 627 Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201

UMOWA NAJMU POJAZDU. Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201 pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w dniu nr umowy w Wynajmującym: JUPI CAR Justyna Kordek ul.warszawska 26 Kotorydz, 05-555 Tarczyn, NIP:123-074-88-72, REGON 015478201 reprezentowanym przez: a Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez TRANSBENE wypożyczalnia samochodów. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO 1.Postanowienia ogólne. 1.1 Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem samochodu kempingowego określonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 03.08.2016 Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń, H.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin akcji Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend Lubin, 04.11.2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Zrób zdjęcie, wrzuć na FB i wygraj SEAT-a na weekend jest organizowana przez Auto

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy)

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy) Do zawarcia poniższej umowy będą Ci potrzebne: - kserokopia/skan dowodu osobistego lub wydruk/plik pdf z CEIDG (jeśli przedsiębiorca) - po 2 szt. WZÓR UMOWU NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO CAMLENDO.PL UMOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car

Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car Regulamin Wypożyczalni Samochodów VIVO Rent Car POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez VIVO Rent Car w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 1.Postanowienia ogólne. 1.1 Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem przyczepy kempingowej określony w umowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

OGÓLNE WARUNKI NAJMU OGÓLNE WARUNKI NAJMU Ogólne Warunki Najmu (OWN) określają szczególne warunki umów najmu samochodów zawieranych przez TSD Skorpion Rent a Car w ramach prowadzonej wypożyczalni samochodów. OWN stosuje się

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu przyczepy kempingowej

Warunki wynajmu przyczepy kempingowej Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Warunki wynajmu przyczepy kempingowej 1.1 Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem przyczepy kempingowej określonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WIERZBAK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WIERZBAK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WIERZBAK 1) Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) ma zastosowanie do umów najmu samochodów (zwanych dalej Umowami) zawieranych przez Wypożyczalnię samochodów WIERZBAK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

UMOWA NAJMU SAMOCHODU UMOWA NAJMU SAMOCHODU Zawarta w Wołominie w dniu..2015 roku pomiędzy: 1. Miejskim Zakładem Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukaszewicza 4, 05-200 Wołomin, KRS Nr 0000437166, REGON: 146348721,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. 1 Wypożyczalnia wypożycza samochody na czas określony przez klienta liczony tylko w pełnych dobach (24 godziny) przy wynajmie krótkoterminowym oraz pełnych miesiącach (30 dni) przy wynajmie długoterminowym.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez...

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez... 0,00.,dn.: r. UMOWA NAJMU nr Zawarta pomiędzy LERO Robert Grabowski prowadzącym działalność gospodarczą, z siedzibą: 87-600 Lipno, ul. Rapackiego 4, NIP: 893-123-53-76, tel. kom. 609 613 079, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU MOTOCYKLI OBOWIĄZUJĄCY W EVOLUTION SALON MOTOCYKLOWY

REGULAMIN WYNAJMU MOTOCYKLI OBOWIĄZUJĄCY W EVOLUTION SALON MOTOCYKLOWY REGULAMIN WYNAJMU MOTOCYKLI OBOWIĄZUJĄCY W EVOLUTION SALON MOTOCYKLOWY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków najmu motocykli, a także akcesoriów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki czarteru

Ogólne warunki czarteru Ogólne warunki czarteru Ogólne warunki czarteru stanowią integralną część umowy czarterowej i nie podlegają negocjacji. Rezerwacja jachtu: Czarterujący przesyła wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Warunki wynajmu samochodu campingowego od firmy CAMPER HOLIDAY

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Warunki wynajmu samochodu campingowego od firmy CAMPER HOLIDAY ZAŁĄCZNIK NR 1 - Warunki wynajmu samochodu campingowego od firmy CAMPER HOLIDAY 1. Postanowienia ogólne 1.1 Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest wynajem

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:... zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a...

zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:... zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a... ..., dn.... UMOWA NAJMU POJAZDÓW nr... zawarta w... w dniu... r. pomiędzy: zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym a reprezentowaną przez... zwaną dalej Najemcą, Strony Umowy zgodnie postanawiają, co

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo