Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum"

Transkrypt

1 Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi parametrami szkolenia. W prezentowanym zakresie szkoleo oferujemy także usługi doradcze i audytowe. Na Paostwa życzenie przeprowadzimy bezpłatną analizę potrzeb szkoleniowych (BAPS) w Paostwa firmie, która pomoże określid obszary rozwojowe pracowników pod kątem strategii działania przedsiębiorstwa. Usługa BAPS nie jest zobowiązująca do podjęcia współpracy z firmą Factotum. W celu uzyskania szczegółowych informacji o realizowanych przez nas projektach prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na naszej stronie internetowej. 1 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Tematy szkoleo wybrane z szerokiej oferty firmy Factotum: 1. Audyt i kontrola w przedsiębiorstwie 2. Coaching 3. Efektywne spotkanie 4. Kierowanie zespołem 5. Zarządzanie zespołem projektowym 6. Lider i menedżer 7. Menedżer od pierwszego dnia 8. Podejmowanie decyzji 9. Rozwiązywanie konfliktów 10. Zmiany i konflikty rola menedżera 11. Zarządzanie przez cele 12. Ocena pracownika 13. Komunikacja interpersonalna 14. Rozwiązywanie problemów 15. Prezentacja informacji i danych 16. Zarządzanie czasem 17. Efektywne spotkania 18. Account management długotrwałe relacje z kluczowym klientem 19. Budowanie relacji z klientami 20. Sprzedaż B2B 21. Sprzedaż dodatkowa przy okazji 22. Sprzedaż do dystrybucji; Sprzedaż do sieci handlowych 23. Sprzedaż przez telefon 24. Sprzedaż na targach i wystawach 25. Strategia pozyskiwania nowych klientów 26. Techniki profesjonalnej sprzedaży 27. Zarządzanie sprzedażą 28. Negocjacje (kupieckie, handlowe, z sieciami handlowymi) 29. Negocjacje zaawansowane 30. Asystentka/Asystent menedżera 31. Obsługa klienta w serwisie. Reakcja na reklamacje 32. Rekrutacja i selekcja pracowników 33. Warsztaty trenerskie 34. Zarządzanie działem szkoleo 35. Budowanie zespołów 36. Odpowiedzialnośd sprzedawcy i gwaranta za jakośd sprzedawanego towaru 37. Znakowanie produktów

2 Ogólna charakterystyka poszczególnych projektów szkoleniowych: Audyt i kontrola w przedsiębiorstwie Tematyka Pojęcie audytu i kontroli Cele audytu i kontroli Przygotowanie do audytu i kontroli Zakres działao kontrolnych i audytorskich Osoba kontrolująca: cechy, zadania, kompetencje Narzędzia kontroli Sprawozdania i raporty Sposoby prowadzenia kontroli i audytów Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi podczas kontroli Asertywnośd kontrolera Rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji podczas kontroli Metody i formy prezentacji wyników pokontrolnych Efekty przeprowadzonych audytów i kontroli Kadra zarządzająca, pracownicy działów audytu i kontroli wewnętrznej. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu kontroli procesów zarządzania i audytu wewnętrznego. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami realizacji działao kontrolnych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz formami raportowania wyników prowadzonych kontroli. Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych 2 Coaching Tematyka Cele i metodyka coachingu Coaching, trening a mentoring Proces uczenia w coachingu Przebieg coachingu Metody obserwacji Przekazywanie informacji zwrotnej po coachingu Coaching jako podstawa oceny umiejętności pracownika Menedżerowie sprzedaży, kierownicy jednostek sprzedażowych, menedżerowie zarządzający sprzedażą. Coaching jest najmniej docenionym narzędziem menedżerskim, a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem podnoszenia kwalifikacji kadry sprzedażowej. Każdy menedżer może zostad zapytany: mówisz mi jak to robid, a może sam mi pokażesz? Efektywne spotkanie Tematyka Klasyfikacja rodzajów spotkao Określanie celów spotkao Przygotowanie do prowadzenia spotkao indywidualnych i grupowych Kontrola nad przebiegiem spotkania Style prowadzenia rozmów i prezentacji Proces komunikowania się (słuchanie i mówienie) Autoprezentacja podczas spotkania Ocena efektów przeprowadzonych spotkao Kadry zarządzające wszystkich szczebli organizacyjnych, pracownicy administracji, pracownicy biurowi, członkowie zespołów projektowych. Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności spotkao biznesowych poprzez ograniczenie czasu ich trwania i zwiększenie satysfakcji uczestników z

3 rezultatów wspólnej pracy. Kierowanie zespołem Tematyka Teoria zespołów Ocena indywidualnych zdolności członków zespołu Ocena ról przyjmowanych przez członków zespołu Zarządzanie relacjami w grupie Delegowanie zadao na członków zespołu Rozliczanie zespołu i członków zespołu z wykonanych zadao Motywowanie członków zespołu i motywacja grupowa Ocena efektów pracy zespołu Wprowadzanie zmian personalnych w zespole Rozwój umiejętności kierowniczych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi zarządzania zespołem, a tym samym usprawnid ten proces. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technikami zarządzania pracą podwładnych, a także poznają własne preferencje, oraz eliminują dotychczas popełniane błędy. 3 Zarządzanie zespołem projektowym Tematyka Cele zespołu projektowego i typy zespołów projektowych Dobór członków zespołu projektowego Wyznaczanie celów głównych i celów etapowych dla zespołu Monitoring pracy zespołu Wdrożenie rozwiązao z zakresu samokontroli zespołu Kontrola jakości pracy zespołu Rozwiązywanie konfliktów w zespole Ustalanie zasad komunikowania się w zespole projektowym Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodykę pracy w zespole projektowym powołanym jedynie do realizacji jednego celu. Współpraca z grupą indywidualności rodzi naturalne problemy interpersonalne, a presja czasu związana z realizacją zadao wymaga szybkiego i skutecznego ich rozwiązywania. Lider i menedżer Tematyka Lider czy menedżer albo lider i menedżer Rola liderów i menedżerów we współczesnych organizacjach Liderowanie jako forma budowy autorytetu Rola kierownicza menedżera Postawy menedżerskie Rozwój umiejętności kierowniczych Mentoring i funkcje motywacyjne lidera i menedżera Tworzenie atmosfery współpracy (entuzjazm czy zdystansowanie) Trudne sytuacje menedżerskie Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli.

4 Podczas szkolenia uczestnicy mogą dokonad samooceny własnej pracy w roli menedżera i lidera zespołu oraz poznad metody budowania własnego autorytetu wśród podwładnych. Menedżer od pierwszego dnia Tematyka Cele i zadania menedżera w organizacji Menedżer jako szef zespołu Budowanie zespołu Przejmowanie już funkcjonującego zespołu Pierwsze decyzje menedżerskie Ocena sytuacji w zespole (obszary priorytetowe) Rozwój relacji interpersonalnych pomiędzy menedżerem a zespołem Lubiani i nie lubiani współpracownicy Decyzje menedżerskie i sposób ich komunikowania Prowadzenie dokumentacji własnej pracy Rozwój umiejętności menedżerskich Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Szkolenie realizuje dwa podstawowe cele. Z jednej strony przygotowuje menedżerów do objęcia funkcji kierowniczej w zespole, który budują od podstaw. Z drugiej strony szkolenie dostarcza wiedzy i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia pracy z już funkcjonującym zespołem. 4 Podejmowanie decyzji Tematyka Decyzja jako główne narzędzie menedżerskie Wykorzystywanie źródeł informacji jako przesłanek służących podjęciu decyzji Decyzje negatywne dla podwładnych Decyzje pozytywne dla podwładnych Delegowanie decyzji Podejmowanie decyzji niezgodnych z własnymi przekonaniami Decyzje a procedury wewnętrzne Stres przy podejmowaniu decyzji Dokumentowanie procesu decyzyjnego Konsekwencje złych decyzji Akceptowanie decyzji własnych przełożonych Sprawdzanie skutków podjętych decyzji Rozwój zdolności interpersonalnych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Wiedza uzyskana podczas szkolenia służy usystematyzowaniu wiedzy uczestników w zakresie podejmowania decyzji zarządczych i związanych z tym konsekwencji. W szczególności nacisk zostaje położony na trzy elementy: 1) przygotowanie decyzji, 2) zakomunikowanie decyzji, 3) przyjęcie konsekwencji decyzji. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych

5 Rozwiązywanie konfliktów Tematyka Teoria konfliktów Główne źródła konfliktów w biznesie Wartośd konfliktu w procesie zarządzania Klasyfikacja typów konfliktów ze względu na liczbę uczestników Asertywnośd jako narzędzie rozwiązywania konfliktów Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów Etapy rozwiązywania konfliktów Wyciąganie wniosków z zakooczonych konfliktów Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Konflikty interesów i konflikty interpersonalne pojawiają się w każdej organizacjach, często w nieoczekiwanych sytuacjach. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi wspierających rozwiązywanie konfliktów w sposób skuteczny, a więc nie agresywny i bez wpływu na jakośd ich pracy. 5 Zmiany i konflikty rola menedżera Tematyka Cele i zadania menedżera wprowadzającego zmiany Przełamywanie barier wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie Kierowanie procesem zmian w przedsiębiorstwie Konflikty interesów w procesie wdrażania zmian w systemie zarządzania Komunikowanie decyzji o zmianach Asertywnośd w relacjach interpersonalnych Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczestnikami procesu zmian Wycofywanie się z wcześniejszych ustaleo w wyniku weryfikacji informacji Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli Obecna sytuacja rynkowa i rosnąca konkurencja zmusza właścicieli przedsiębiorstw do częstych zmian strategii zarządzania. Wprowadzanie tych zmian jest krytycznym momentem całości procesu. Szkolenie ma dostarczyd uczestnikom wiedzę, która pozwoli im skutecznie wdrażad zmiany w podległych zespołach pracowniczych. Zarządzanie przez cele Tematyka Cele jako narzędzie menedżerskie w procesie zarządzania Budowanie strategii zarządzania przez cele Narzędzia wspierające proces zarządzania przez cele (motywacja) Rozliczania zadao w ramach zarządzania przez cele Cele etapowe i koocowe Reakcja na zmęczenie pracowników systemem zarządzania przez cele Komunikowanie zadao w ramach ustalonych celów Rozwój umiejętności menedżerskich Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli Zarządzanie przez cele to najpopularniejszy model kierowania. Stosowany nieumiejętnie może przynieśd skutek odwrotny. Dlatego każdy menedżer

6 powinien poznad katalog narzędzi zarządczych służących wspieraniu procesu zarządzania przez cele. Temu służy to szkolenie. Ocena pracownika Tematyka Rola ocen pracowniczych w systemie zarządzania System ocen jako element motywacji pracowników Konstruowanie sprawnego systemu ocen pracowniczych (ogólnie) Ocena pracownika jako narzędzie menedżerskie Okresowe i doraźne oceny wyników pracy Metody ocen wyników pracowniczych Raporty pracownicze w systemie ocen Rozmowa z pracownikiem na temat jego wyników pracy Dokumentowanie przebiegu i wyników ocen pracowniczych Ocena pracownicza jako podstawa do dalszego rozwoju umiejętności pracownika Informacje nieformalne wynikające z ocen pracowniczych Zbiorcze wyniki ocen pracowniczych jako przesłanki globalnych decyzji menedżerskich Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli Oceny pracownicze to niechętnie postrzegany przez większośd menedżerów i pracowników temat. Problem tkwi w negatywnym podejściu do ocen pracowniczych, podczas gdy mają one służyd zwiększeniu motywacji i poprawie umiejętności pracowników. Podczas szkolenia te właśnie wartości są szczególnie podkreślane. 6 Komunikacja interpersonalna Tematyka Komunikowanie się jako główny impuls do podejmowania działao Modele komunikowania się i bariery w komunikowaniu się Komunikacja w biznesie i w życiu prywatnym Przekaz werbalny i niewerbalny Komunikowanie się za pomocą środków przekazu (pismo, telefon, przekaz elektroniczny) Rola autoprezentacji w komunikowaniu się Emocje w procesie komunikowania się Róże formy przekazu informacji (wystąpienia publiczne, rozmowy indywidualne, prezentacje, szkolenia, coachingi) charakterystyka i definicje Metody samodoskonalenia umiejętności komunikacyjnych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Komunikowanie się ze współpracownikami powinno byd określone pewnymi standardami, jeżeli indywidualne umiejętności pracowników w tym zakresie nie są wystarczające. Realizacja programu szkolenia ma służyd konstruowaniu takich standardów.

7 Rozwiązywanie problemów Tematyka Definicja problemu Problemy w życiu prywatnym i zawodowym Racjonalne podejście do problemów Problemy emocjonalne Problemy determinowane przez innych Problemy kompetencyjne Problem jako forma konfliktu Wsparcie zewnętrzne przy rozwiązywaniu problemów Rozwiązywanie problemów i panowanie nad emocjami Sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i rozładowywanie stresu Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym zawsze stanowi problem. Łatwiej nam oceniad kogoś i sugerowad mu działania, aniżeli spojrzed na siebie krytycznym okiem. Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają się swoimi doświadczeniami z zakresu rozwiązywania problemów i poznają techniki skutecznego wychodzenia z sytuacji patowych. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 7 Prezentacja informacji i danych Tematyka Informowanie o wynikach jako podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa Ocena oczekiwao odbiorców informacji o wynikach Opracowywanie danych statystycznych i forma ich prezentacji Opracowywanie danych miękkich i forma ich prezentacji Konstruowanie prezentacji Techniczne opracowywanie prezentacji multimedialnych i tworzenie standardu przekazu w przedsiębiorstwie Opracowywanie materiałów pisemnych dla uczestników prezetnacji Przygotowanie schematu prezentacji Techniki wystąpieo publicznych Panowanie nad grupą odbiorców przekazu w trakcie prezentacji Reakcja na interakcje zachodzące w grupie odbiorców, reakcja na trudne pytania Rozwój umiejętności w zakresie wystąpieo publicznych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Nie ma nic gorszego niż nieprzejrzysta i nudna prezentacja wyników pracy lub sprzedaży, która nie zawiera żadnych wniosków. Dlatego uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się wszystkiego na temat przygotowywania takich prezentacji i ich efektywnego oraz efektownego prowadzenia. Zarządzanie czasem Tematyka Czas jedyna rzecz, która ucieka Czas pracy w życiu prywatnym i zawodowym Ocena własnego systemu zarządzania czasem pracy Typy charakterologiczne a planowanie czasu zadaniowego Podstawy zarządzania czasem pracy Czas pracy a planowanie zadao i określanie priorytetów zadao Doświadczenie jako podstawa skutecznego planowania czasu pracy Pułapki w planowaniu czasu pracy

8 Syndromy pracoholizmu Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich, którzy nie mają czasu na pełną i spokojną realizację zadao zawodowych. Celem szkolenia jest też pokazanie uczestnikom metod skutecznego planowania pracy w oparciu o cele i tym samym zwiększenia jej efektywności. Efektywne spotkania Tematyka Rola spotkao biznesowych w praktyce Planowanie przebiegu spotkao biznesowych Dostosowywanie stylu prowadzenia spotkania do stylu odbiorcy Metody zwiększania efektywności spotkao Kontrola czasu podczas spotkao biznesowych Asertywnośd w spotkaniach biznesowych Przejmowanie kontroli nad spotkaniem, podczas którego jest się jedynie gościem Efektowne rozpoczęcie spotkania i efektywne zakooczenie spotkania Podsumowanie wyników spotkania biznesowego Prowadzenie spotkao prywatnych ze znajomymi i unikanie nawyków biznesowych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe Szkolenie dedykowane jest dla początkujących handlowców oraz menedżerów, a także sprzedawców, którzy popadli w rutynę w działaniach sprzedażowych i chcieli by poznad nowe metody organizacji spotkao handlowych i odświeżyd swój warsztat sprzedażowy. 8 Account management długotrwałe relacje z kluczowym klientem Tematyka Teoria CRM, Database marketing i marketingu relacji Segmentacja bazy klientów i identyfikacja klientów kluczowych Obszary formalne i nieformalne budowania relacji z klientami (kontakty interpersonalne, rzetelnośd, itp.) Ustalanie standardów obsługi klienta ze względu na wyniki segmentacji bazy klientów Ocena preferencji klientów Proces komunikowania się z klientami biznesowymi i klientami indywidualnymi Rozwiązywanie konfliktów z udziałem klienta kluczowego Systemy informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientami (pułapki i zagrożenia) Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, szefowie działów obsługi klienta. Szkolenie ma za zadanie dostarczyd uczestnikom dodatkowej wiedzy na temat zarządzania relacjami z klientami. Analiza sytuacji wziętych z praktyki ma posłużyd zwiększeniu kreatywności uczestników i poprawid jakośd ich pracy.

9 Budowanie relacji z klientem Tematyka Pojęcie marketingu relacji Pozyskanie klienta i wstępna ocena jego preferencji Stworzenie systemu obsługi klienta Budowanie ścieżek rozwoju współpracy z klientem Budowanie standardów obsługi klienta (kontrakty na obsługę) Cechy interpersonalne handlowca w obsłudze klienta Komunikowanie się z klientami Tworzenie prostych i zaawansowanych systemów lojalnościowych Relacje nieformalne z klientami Konflikt z klientem i rozpatrywanie reklamacji klientów Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, szefowie działów obsługi klienta. Szkolenie dedykowane jest menedżerom planującym zbudowanie bądź reorganizację działu obsługi klienta oraz wszystkich procesów związanych z obsługą klienta. Realizacja programu szkolenia ułatwi im wprowadzenie zmian w tym zakresie. 9 Sprzedaż B2B Tematyka Sprzedaż B2B a inne rodzaje sprzedaży B2B kupuje firma, czy kierujący nią człowiek? Cena jako główny argument sprzedaży B2B Budowanie kontaktów z przedstawicielami firm w ramach sprzedaży B2B Proces decyzyjny w firmach kontrahentach w aspekcie oceny możliwości sprzedażowych Budowanie atmosfery współpracy z firmami partnerami Podtrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych Nieformalne kontakty z przedstawicielami firm Elementy negocjacji w relacjach B2B Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, szefowie działów obsługi klienta. Celem szkolenia jest usprawnienie procesu sprzedaży realizowanego przez uczestników, którzy na co dzieo współpracują z klientami instytucjonalnymi. Prezentacja systemów podejmowania decyzji w tych instytucjach oraz metod docierania do decydentów, dostarczy uczestnikom szkolenia dodatkowych narzędzi sprzedażowych. Sprzedaż dodatkowa przy okazji Tematyka Sprzedaż dodatkowa jako element zwiększania satysfakcji klienta Czynnik ceny przy sprzedaży dodatkowej Realizacja sprzedaży dodatkowej jako efekt prawidłowych działao serwisowych Budowanie planów rozwoju współpracy z klientami Analiza potrzeb klienta indywidualnego w aspekcie dosprzedaży Analiza potrzeb klienta B2B Analiza potrzeb klientów indywidualnych branży finansowoubezpieczeniowej i rozszerzanie gamy produktów kupowanych Elementy technik sprzedaży i podstawy manipulacji Rozwój umiejętności interpersonalnych

10 Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji na temat sprzedaży wiązanej. Tak rozumiana sprzedaż ma byd postrzegana przez klienta jako dodatkowe źródło satysfakcji. Podczas szkolenia prezentowane są metody zwiększania zainteresowania klienta ofertą. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych Sprzedaż do dystrybucji Sprzedaż do sieci handlowych Tematyka Analiza możliwości sprzedażowych lub zakupowych dystrybutora/sieci Wstępna analiza zysków ze sprzedaży prowadzonej przez dystrybutora/sied Ustalenie marży sprzedażowej w aspekcie taktyk negocjacyjnych Rozpoczęcie współpracy z dystrybutorem/siecią Współpraca z reprezentantami dystrybutora/sieci Taktyki negocjacyjne Metody zwiększania aktywności dystrybutora/sieci Rola relacji interpersonalnych w sprzedaży Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe, szefowie zaopatrzenia Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestników na specyfikę współpracy handlowej z sieciami dystrybucji i sieciami handlowymi. Podczas szkolenia przekazywane są praktyczne wskazówki służące podnoszeniu jakości współpracy z tego rodzaju klientami. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 10 Sprzedaż przez telefon Tematyka Rola telemarketingu w sprzedaży Skutecznośd telemarketingu w sprzedaży Czynniki zwiększające wyniki sprzedaży przez telefon Rola schematów rozmów w sprzedaży przez telefon Przygotowanie do rozmowy telefonicznej Zasady rozmów telefonicznych Zasady komunikowanie się przez telefon Eliminowanie czynników niekorzystnych podczas rozmów telefonicznych Dwiczenia z zakresu modulacji głosu Budowanie niekonwencjonalnych ścieżek telefonicznych rozmów sprzedażowych Reakcja na nietypowe zachowania potencjalnych klientów Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Telemarketing w złym wydaniu jest pierwszym krokiem do niepowodzenia sprzedażowego. Uczestnicy szkolenia podczas aktywnych warsztatów rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne i percepcyjne, które będą niezbędne w skutecznym prowadzeniu rozmów handlowych przez telefon.

11 Sprzedaż na targach i wystawach Tematyka Specyfika sprzedaży podczas targów i wystaw Organizacja pracy stoiska targowego Dobór kadry sprzedażowej Opracowanie i dostępnośd materiałów wspierających sprzedaż Organizacja techniczna stoiska targowego Metody zachęcania potencjalnych klientów do zapoznania się z ofertą Zbieranie danych osobowych potencjalnych klientów podczas targów Budowanie wizerunku firmy poprzez ogólną prezentację oferty podczas targów i wystaw Elementy technik sprzedaży Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Profesjonalne przygotowanie się do działalności wystawienniczej może mied istotny wpływ na zwiększenie wartości wolumenu sprzedaży w przyszłości. Należy przy tym pamiętad, że nieudana prezentacja produktów podczas tego typu imprez, może mied niezwykle negatywny wpływ na wizerunek firmy. Podczas szkolenia omawiane są wszystkie zagadnienia związane z uczestnictwem w imprezach wystawienniczych. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 11 Strategia pozyskiwania nowych klientów Tematyka Pozyskiwanie klientów a analizy rynkowe Właściwości organizacyjne firmy a możliwości pozyskiwania klientów Podstawowe bariery pozyskiwania nowych klientów Obecna baza klientów jako podstawa do rozszerzenia kontaktów sprzedażowych (siła poleceo) Określanie grupy klientów docelowych Przygotowanie do pierwszego kontaktu z klientem Prowadzenie pierwszej rozmowy handlowej Reakcja na odmowę klienta Eliminowanie nachalności w rozmowie handlowej Zamykanie rozmowy handlowej jako efekt dobrej współpracy z klientem Rozwój umiejętności interpersonalnych Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Nowy klient to skarb bezcenny w dobie agresywnej konkurencji. Szkolenie odkrywa kulisy bezpardonowej walki o klienta, ale także pokazuje narzędzia często pomijane przez firmy. Podczas szkolenia głównym celem jest rozwój zdolności interpersonalnych uczestników. Techniki profesjonalnej sprzedaży Tematyka Techniki sprzedaży definicje Komunikowanie się w sprzedaży Asertywnośd w sprzedaży Profesjonalizm sprzedawcy Autoprezentacja sprzedawcy Typy klientów Kontakt bezpośredni z klientem Kontakt z klientem na odległośd

12 Metody wywierania wpływu i manipulacji Proces sprzedaży Przebieg rozmowy handlowej Finalizowanie sprzedaży Rola serwisu w sprzedaży Sytuacje nietypowe w relacjach z klientami Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Początkujący handlowiec, a także doświadczeni sprzedawcy podczas tego szkolenia mogą usystematyzowad swoją wiedzę handlową oraz poznad nowe triki. Szkolenie służy także poszerzaniu zdolności komunikacyjnych handlowców w aspekcie kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami. (wersja podstawowa) Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych (wersja poszerzona) 12 Zarządzanie sprzedażą Tematyka Obszary planowania działao sprzedażowych Podział działao sprzedażowych na jednostki sprzedażowe Czynniki zwiększające efekty działao sprzedażowych Planowanie sprzedaży w aspekcie zarządzania przez cele Motywowanie zespołów sprzedażowych Menedżerskie działania wspierające sprzedaż Monitoring wyników sprzedażowych i efektów ubocznych tych działao Rozliczanie wyników sprzedażowych Rozwój umiejętności interpersonalnych z zakresu zarządzania Menedżerowie sprzedaży Skuteczne planowanie sprzedaży, wdrażanie tych planów, oraz monitoring ich realizacji i ocena wykonania to główny cel szkolenia. Ponadto podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na narzędzia wspierające wykonanie planów, a więc realizację tego, co rzadko kiedy jest osiągane. Negocjacje Negocjacje Kupieckie Negocjacje Handlowe Negocjacje z sieciami handlowymi Tematyka Rola negocjacji w handlu Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktu interesów Rodzaje negocjacji w biznesie Strategie negocjacyjne Typy negocjatorów Etapy negocjacji Asetywnośd w negocjacjach handlowych Negocjacje ceny Negocjacje kontraktów Rozwój umiejętności negocjacyjnych Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe, handlowcy, kupcy Każdy handlowiec powinien posiadad wiedzę i umiejętności negocjacyjne. Skutecznośd negocjacji zależy od wielu czynników, które są omawiane w trakcie szkolenia. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom dobrych praktyk negocjacyjnych, co w efekcie ma im pozwolid na osiąganie lepszych wyników w kontaktach handlowych.

13 Negocjacje zaawansowane Tematyka Rola negocjacji w handlu Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktu interesów Rodzaje negocjacji w biznesie Strategie negocjacyjne Typy negocjatorów Etapy negocjacji Asertywnośd w negocjacjach handlowych Negocjacje ceny Negocjacje kontraktów Rozwój umiejętności negocjacyjnych Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe, handlowcy, kupcy Szkolenie adresowane jest do doświadczonych menedżerów handlowców, którzy na co dzieo prowadzą negocjacje w różnych obszarach sprzedaży i zarządzania. Poza negocjacjami ceny i specyfikacji kontraktu poruszane są tematy związane z przekonywaniem i negocjacjami przyjmowanych rozwiązao w zespołach pracowniczych. Uczestnicy dwiczą przede wszystkim techniki argumentacji. 13 Asystentka Menedżera Tematyka Rola asystenta menedżera w organizacji Klasyfikacja zadao asystenta menedżera Organizacja pacy asystenta Udział asystenta w organizacji czasu pracy menedżera Autoprezentacja Udział asystenta w kontaktach biznesowych menedżera Rozwój umiejętności komunikacyjnych Emocje w relacjach menedżer asystent Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych Spotkania sprawozdawcze asystenta z menedżerem Organizowanie spotkao Menedżerowie biur, asystenci menedżerów, sekretarki i sekretarze Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom głównych zagadnieo związanych z pracą asystenta menedżera. Charakter warsztatowy szkolenie pozwoli jego uczestnikom usystematyzowad wiedzę w zakresie kształtowania relacji z przełożonym oraz zarządzania własnym czasem pracy w aspekcie wspierania działao podejmowanych przez menedżera. Obsługa klienta w serwisie Reakcja na reklamacje Tematyka Charakterystyka pracy pracownika serwisu Usługi serwisowe jako element procesu obsługi klienta Etapy realizacji usług serwisowych Trudni klienci w serwisie Procedura rozpatrywania reklamacji i kontakt z klientem Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przypadku nieuznanych reklamacji Rozwój umiejętności komunikacyjnych Asertywnośd w sytuacjach konfliktowych Rozwiązywanie konfliktów (elementy) Menedżerowie sprzedaży i serwisu, pracownicy serwisu, handlowcy

14 Usługi serwisowe najczęściej kojarzą się klientom negatywnie reklamacje i/lub stracony czas. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w jaki sposób można ograniczad negatywne postrzeganie usług serwisowych przez klientów, ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie z trudnymi klientami. Szkolenie jednodniowe: 1 x 8 godzin efektywnych (obsługa klienta w serwisie) (obsługa klienta w serwisie + reakcja na reklamacje) Rekrutacja i selekcja pracowników Tematyka Cele rekrutacji Cele selekcji Przygotowanie do procesu selekcji i rekrutacji (profil kandydata, procedury rekrutacyjne i selekcyjne) Klasyfikacja cech priorytetowych kandydata Metody i systemy selekcji Wywiad ankietowy i kwestionariuszowy z kandydatem Dwiczenia i testy w procesie selekcji Subiektywne oceny rekrutanta w procesie selekcji Rozmowy rekrutacyjne i selekcyjne (style prowadzenia) Przygotowanie i prowadzenie AC Kierownicy i pracownicy działów HR w małych i średnich przedsiębiorstwach, menedżerowie sprzedaży zajmujący się rekrutacją i selekcją pracowników. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej i zaawansowanej wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych i selekcyjnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z etapami procesu rekrutacji i selekcji i technikami ich realizacji. W szkoleniu przeważają bloki dwiczeniowe. (wersja podstawowa) Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych (wersja poszerzona) 14 Warsztaty trenerskie Tematyka Zawód trener Trener wewnętrzny i trener zewnętrzny Coaching, trening i mentoring Warsztat trenerskich i umiejętności trenerskie Komunikowanie się Asertywnośd Style pracy trenera Ocena potrzeb szkoleniowych Przygotowanie szkolenia Organizacja techniczna sali szkoleniowej Prowadzenie szkolenia Zarządzania grupą uczestników Pozycja trenera wobec uczestników Rozwiązywanie konfliktów w grupie Techniki przykuwania uwagi Techniki i metody prezentacji Narzędzia komunikacji Wykorzystanie testów, dwiczeo, inscenizacji w trakcie szkolenia Typy uczestników szkolenia Ocena efektów szkolenia Trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni, menedżerowie sprzedaży i handlowcy pełniący funkcje szkoleniowe, kandydaci na trenerów, pracownicy działu szkoleo i HR Szkolenie obejmuje w sposób kompleksowy wszystkie zagadnienia związane z

15 pracą trenera wewnętrznego i zewnętrznego. Uczestnicy na przykładach wziętych z praktyki zapoznają się z charakterystyką pracy trenera biznesowego i skutecznymi metodami kształcenia. Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych (wersja podstawowa) Szkolenie czterodniowe: 4 x 8 godzin efektywnych (wersja poszerzona o szereg dwiczeo praktycznych) Zarządzanie działem szkoleo Tematyka Rola działu szkoleo w przedsiębiorstwie Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Przygotowanie projektu szkoleniowego Analiza zasobów niezbędnych do realizacji potrzeb szkoleniowych Przygotowanie i realizacja programów szkoleniowych Budowanie systemu szkoleo w przedsiębiorstwie Budowanie systemu rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie Współpraca z trenerami wewnętrznymi i firmami szkoleniowymi Elementy warsztatu szkoleniowego Ocena efektów szkoleniowych Archiwizowanie dokumentacji szkoleniowej w aspekcie ocen pracowniczych i pomiaru efektów szkoleniowych Kierownicy działu szkoleo, trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni, menedżerowie sprzedaży i handlowcy pełniący funkcje szkoleniowe, kandydaci na trenerów, pracownicy działu szkoleo i HR Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu administrowania procesami szkoleniowymi w przedsiębiorstwie i budowania strategii rozwoju pracowników. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznymi rozwiązaniami służącymi skutecznemu zarządzaniu edukacją w przedsiębiorstwie. 15 Team Bulding Tematyka Rola zespołów w przedsiębiorstwach Typy zespołów pracowniczych Teoria rozwoju zespołów Dobre i złe praktyki zarządzania zespołami Kierowanie zespołem Funkcje motywacyjne kierowania zespołem Integrowanie zespołów pracowniczych Przełamywanie obiekcji członków zespołu System nagród i kar w zespole Relacje interpersonalne w zespole Identyfikacja ról poszczególnych członków zespołu Rozwiązywanie konfliktów w zespole Menedżerowie zarządzający zespołami, pracownicy działu HR, trenerzy, zespoły pracownicze Konstrukcja szkolenia zakłada jako główny cel integrację uczestników szkolenia w oparciu o szereg dwiczeo. W zależności od grupy uczestniczącej w szkoleniu przeważają elementy edukacyjne, bądź w przypadku zespołów pracowniczych integracyjne. Szkolenie ma dostarczyd menedżerom wiedzy w zakresie budowania efektywnych zespołów, bądź udzielid im wsparcia w budowaniu takich zespołów.

16 Odpowiedzialnośd sprzedawcy i gwaranta za jakośd sprzedawanego towaru. Znakowanie produktów. Tematyka Ogólna charakterystyka przepisów prawa Rękojmia i gwarancja Niezgodnośd towaru konsumpcyjnego z umową Typy kupujących Procedura reklamacyjna Znak CE Odpowiedzialnośd za sprzedaż produktu niebezpiecznego Inne rodzaje znaków towarowych Instytucje ochrony prawnej konsumentów i współpraca z tymi instytucjami Menedżerowie sprzedaży, pracownicy serwisów, pracownicy działów obsługi klienta, pracownicy działów reklamacji. Podczas szkolenia omawiane są szczegółowo zagadnienia związane z rozpatrywaniem reklamacji towarów i usług klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz tematyka znakowania produktów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 16

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo