Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum"

Transkrypt

1 Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi parametrami szkolenia. W prezentowanym zakresie szkoleo oferujemy także usługi doradcze i audytowe. Na Paostwa życzenie przeprowadzimy bezpłatną analizę potrzeb szkoleniowych (BAPS) w Paostwa firmie, która pomoże określid obszary rozwojowe pracowników pod kątem strategii działania przedsiębiorstwa. Usługa BAPS nie jest zobowiązująca do podjęcia współpracy z firmą Factotum. W celu uzyskania szczegółowych informacji o realizowanych przez nas projektach prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na naszej stronie internetowej. 1 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Tematy szkoleo wybrane z szerokiej oferty firmy Factotum: 1. Audyt i kontrola w przedsiębiorstwie 2. Coaching 3. Efektywne spotkanie 4. Kierowanie zespołem 5. Zarządzanie zespołem projektowym 6. Lider i menedżer 7. Menedżer od pierwszego dnia 8. Podejmowanie decyzji 9. Rozwiązywanie konfliktów 10. Zmiany i konflikty rola menedżera 11. Zarządzanie przez cele 12. Ocena pracownika 13. Komunikacja interpersonalna 14. Rozwiązywanie problemów 15. Prezentacja informacji i danych 16. Zarządzanie czasem 17. Efektywne spotkania 18. Account management długotrwałe relacje z kluczowym klientem 19. Budowanie relacji z klientami 20. Sprzedaż B2B 21. Sprzedaż dodatkowa przy okazji 22. Sprzedaż do dystrybucji; Sprzedaż do sieci handlowych 23. Sprzedaż przez telefon 24. Sprzedaż na targach i wystawach 25. Strategia pozyskiwania nowych klientów 26. Techniki profesjonalnej sprzedaży 27. Zarządzanie sprzedażą 28. Negocjacje (kupieckie, handlowe, z sieciami handlowymi) 29. Negocjacje zaawansowane 30. Asystentka/Asystent menedżera 31. Obsługa klienta w serwisie. Reakcja na reklamacje 32. Rekrutacja i selekcja pracowników 33. Warsztaty trenerskie 34. Zarządzanie działem szkoleo 35. Budowanie zespołów 36. Odpowiedzialnośd sprzedawcy i gwaranta za jakośd sprzedawanego towaru 37. Znakowanie produktów

2 Ogólna charakterystyka poszczególnych projektów szkoleniowych: Audyt i kontrola w przedsiębiorstwie Tematyka Pojęcie audytu i kontroli Cele audytu i kontroli Przygotowanie do audytu i kontroli Zakres działao kontrolnych i audytorskich Osoba kontrolująca: cechy, zadania, kompetencje Narzędzia kontroli Sprawozdania i raporty Sposoby prowadzenia kontroli i audytów Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi podczas kontroli Asertywnośd kontrolera Rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji podczas kontroli Metody i formy prezentacji wyników pokontrolnych Efekty przeprowadzonych audytów i kontroli Kadra zarządzająca, pracownicy działów audytu i kontroli wewnętrznej. Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu kontroli procesów zarządzania i audytu wewnętrznego. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami realizacji działao kontrolnych w jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz formami raportowania wyników prowadzonych kontroli. Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych 2 Coaching Tematyka Cele i metodyka coachingu Coaching, trening a mentoring Proces uczenia w coachingu Przebieg coachingu Metody obserwacji Przekazywanie informacji zwrotnej po coachingu Coaching jako podstawa oceny umiejętności pracownika Menedżerowie sprzedaży, kierownicy jednostek sprzedażowych, menedżerowie zarządzający sprzedażą. Coaching jest najmniej docenionym narzędziem menedżerskim, a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem podnoszenia kwalifikacji kadry sprzedażowej. Każdy menedżer może zostad zapytany: mówisz mi jak to robid, a może sam mi pokażesz? Efektywne spotkanie Tematyka Klasyfikacja rodzajów spotkao Określanie celów spotkao Przygotowanie do prowadzenia spotkao indywidualnych i grupowych Kontrola nad przebiegiem spotkania Style prowadzenia rozmów i prezentacji Proces komunikowania się (słuchanie i mówienie) Autoprezentacja podczas spotkania Ocena efektów przeprowadzonych spotkao Kadry zarządzające wszystkich szczebli organizacyjnych, pracownicy administracji, pracownicy biurowi, członkowie zespołów projektowych. Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności spotkao biznesowych poprzez ograniczenie czasu ich trwania i zwiększenie satysfakcji uczestników z

3 rezultatów wspólnej pracy. Kierowanie zespołem Tematyka Teoria zespołów Ocena indywidualnych zdolności członków zespołu Ocena ról przyjmowanych przez członków zespołu Zarządzanie relacjami w grupie Delegowanie zadao na członków zespołu Rozliczanie zespołu i członków zespołu z wykonanych zadao Motywowanie członków zespołu i motywacja grupowa Ocena efektów pracy zespołu Wprowadzanie zmian personalnych w zespole Rozwój umiejętności kierowniczych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi zarządzania zespołem, a tym samym usprawnid ten proces. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technikami zarządzania pracą podwładnych, a także poznają własne preferencje, oraz eliminują dotychczas popełniane błędy. 3 Zarządzanie zespołem projektowym Tematyka Cele zespołu projektowego i typy zespołów projektowych Dobór członków zespołu projektowego Wyznaczanie celów głównych i celów etapowych dla zespołu Monitoring pracy zespołu Wdrożenie rozwiązao z zakresu samokontroli zespołu Kontrola jakości pracy zespołu Rozwiązywanie konfliktów w zespole Ustalanie zasad komunikowania się w zespole projektowym Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodykę pracy w zespole projektowym powołanym jedynie do realizacji jednego celu. Współpraca z grupą indywidualności rodzi naturalne problemy interpersonalne, a presja czasu związana z realizacją zadao wymaga szybkiego i skutecznego ich rozwiązywania. Lider i menedżer Tematyka Lider czy menedżer albo lider i menedżer Rola liderów i menedżerów we współczesnych organizacjach Liderowanie jako forma budowy autorytetu Rola kierownicza menedżera Postawy menedżerskie Rozwój umiejętności kierowniczych Mentoring i funkcje motywacyjne lidera i menedżera Tworzenie atmosfery współpracy (entuzjazm czy zdystansowanie) Trudne sytuacje menedżerskie Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli.

4 Podczas szkolenia uczestnicy mogą dokonad samooceny własnej pracy w roli menedżera i lidera zespołu oraz poznad metody budowania własnego autorytetu wśród podwładnych. Menedżer od pierwszego dnia Tematyka Cele i zadania menedżera w organizacji Menedżer jako szef zespołu Budowanie zespołu Przejmowanie już funkcjonującego zespołu Pierwsze decyzje menedżerskie Ocena sytuacji w zespole (obszary priorytetowe) Rozwój relacji interpersonalnych pomiędzy menedżerem a zespołem Lubiani i nie lubiani współpracownicy Decyzje menedżerskie i sposób ich komunikowania Prowadzenie dokumentacji własnej pracy Rozwój umiejętności menedżerskich Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Szkolenie realizuje dwa podstawowe cele. Z jednej strony przygotowuje menedżerów do objęcia funkcji kierowniczej w zespole, który budują od podstaw. Z drugiej strony szkolenie dostarcza wiedzy i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia pracy z już funkcjonującym zespołem. 4 Podejmowanie decyzji Tematyka Decyzja jako główne narzędzie menedżerskie Wykorzystywanie źródeł informacji jako przesłanek służących podjęciu decyzji Decyzje negatywne dla podwładnych Decyzje pozytywne dla podwładnych Delegowanie decyzji Podejmowanie decyzji niezgodnych z własnymi przekonaniami Decyzje a procedury wewnętrzne Stres przy podejmowaniu decyzji Dokumentowanie procesu decyzyjnego Konsekwencje złych decyzji Akceptowanie decyzji własnych przełożonych Sprawdzanie skutków podjętych decyzji Rozwój zdolności interpersonalnych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli. Wiedza uzyskana podczas szkolenia służy usystematyzowaniu wiedzy uczestników w zakresie podejmowania decyzji zarządczych i związanych z tym konsekwencji. W szczególności nacisk zostaje położony na trzy elementy: 1) przygotowanie decyzji, 2) zakomunikowanie decyzji, 3) przyjęcie konsekwencji decyzji. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych

5 Rozwiązywanie konfliktów Tematyka Teoria konfliktów Główne źródła konfliktów w biznesie Wartośd konfliktu w procesie zarządzania Klasyfikacja typów konfliktów ze względu na liczbę uczestników Asertywnośd jako narzędzie rozwiązywania konfliktów Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów Etapy rozwiązywania konfliktów Wyciąganie wniosków z zakooczonych konfliktów Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Konflikty interesów i konflikty interpersonalne pojawiają się w każdej organizacjach, często w nieoczekiwanych sytuacjach. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom narzędzi wspierających rozwiązywanie konfliktów w sposób skuteczny, a więc nie agresywny i bez wpływu na jakośd ich pracy. 5 Zmiany i konflikty rola menedżera Tematyka Cele i zadania menedżera wprowadzającego zmiany Przełamywanie barier wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie Kierowanie procesem zmian w przedsiębiorstwie Konflikty interesów w procesie wdrażania zmian w systemie zarządzania Komunikowanie decyzji o zmianach Asertywnośd w relacjach interpersonalnych Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczestnikami procesu zmian Wycofywanie się z wcześniejszych ustaleo w wyniku weryfikacji informacji Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli Obecna sytuacja rynkowa i rosnąca konkurencja zmusza właścicieli przedsiębiorstw do częstych zmian strategii zarządzania. Wprowadzanie tych zmian jest krytycznym momentem całości procesu. Szkolenie ma dostarczyd uczestnikom wiedzę, która pozwoli im skutecznie wdrażad zmiany w podległych zespołach pracowniczych. Zarządzanie przez cele Tematyka Cele jako narzędzie menedżerskie w procesie zarządzania Budowanie strategii zarządzania przez cele Narzędzia wspierające proces zarządzania przez cele (motywacja) Rozliczania zadao w ramach zarządzania przez cele Cele etapowe i koocowe Reakcja na zmęczenie pracowników systemem zarządzania przez cele Komunikowanie zadao w ramach ustalonych celów Rozwój umiejętności menedżerskich Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli Zarządzanie przez cele to najpopularniejszy model kierowania. Stosowany nieumiejętnie może przynieśd skutek odwrotny. Dlatego każdy menedżer

6 powinien poznad katalog narzędzi zarządczych służących wspieraniu procesu zarządzania przez cele. Temu służy to szkolenie. Ocena pracownika Tematyka Rola ocen pracowniczych w systemie zarządzania System ocen jako element motywacji pracowników Konstruowanie sprawnego systemu ocen pracowniczych (ogólnie) Ocena pracownika jako narzędzie menedżerskie Okresowe i doraźne oceny wyników pracy Metody ocen wyników pracowniczych Raporty pracownicze w systemie ocen Rozmowa z pracownikiem na temat jego wyników pracy Dokumentowanie przebiegu i wyników ocen pracowniczych Ocena pracownicza jako podstawa do dalszego rozwoju umiejętności pracownika Informacje nieformalne wynikające z ocen pracowniczych Zbiorcze wyniki ocen pracowniczych jako przesłanki globalnych decyzji menedżerskich Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli Oceny pracownicze to niechętnie postrzegany przez większośd menedżerów i pracowników temat. Problem tkwi w negatywnym podejściu do ocen pracowniczych, podczas gdy mają one służyd zwiększeniu motywacji i poprawie umiejętności pracowników. Podczas szkolenia te właśnie wartości są szczególnie podkreślane. 6 Komunikacja interpersonalna Tematyka Komunikowanie się jako główny impuls do podejmowania działao Modele komunikowania się i bariery w komunikowaniu się Komunikacja w biznesie i w życiu prywatnym Przekaz werbalny i niewerbalny Komunikowanie się za pomocą środków przekazu (pismo, telefon, przekaz elektroniczny) Rola autoprezentacji w komunikowaniu się Emocje w procesie komunikowania się Róże formy przekazu informacji (wystąpienia publiczne, rozmowy indywidualne, prezentacje, szkolenia, coachingi) charakterystyka i definicje Metody samodoskonalenia umiejętności komunikacyjnych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Komunikowanie się ze współpracownikami powinno byd określone pewnymi standardami, jeżeli indywidualne umiejętności pracowników w tym zakresie nie są wystarczające. Realizacja programu szkolenia ma służyd konstruowaniu takich standardów.

7 Rozwiązywanie problemów Tematyka Definicja problemu Problemy w życiu prywatnym i zawodowym Racjonalne podejście do problemów Problemy emocjonalne Problemy determinowane przez innych Problemy kompetencyjne Problem jako forma konfliktu Wsparcie zewnętrzne przy rozwiązywaniu problemów Rozwiązywanie problemów i panowanie nad emocjami Sposoby radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i rozładowywanie stresu Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Rozwiązywanie problemów w życiu prywatnym i zawodowym zawsze stanowi problem. Łatwiej nam oceniad kogoś i sugerowad mu działania, aniżeli spojrzed na siebie krytycznym okiem. Podczas szkolenia uczestnicy wymieniają się swoimi doświadczeniami z zakresu rozwiązywania problemów i poznają techniki skutecznego wychodzenia z sytuacji patowych. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 7 Prezentacja informacji i danych Tematyka Informowanie o wynikach jako podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa Ocena oczekiwao odbiorców informacji o wynikach Opracowywanie danych statystycznych i forma ich prezentacji Opracowywanie danych miękkich i forma ich prezentacji Konstruowanie prezentacji Techniczne opracowywanie prezentacji multimedialnych i tworzenie standardu przekazu w przedsiębiorstwie Opracowywanie materiałów pisemnych dla uczestników prezetnacji Przygotowanie schematu prezentacji Techniki wystąpieo publicznych Panowanie nad grupą odbiorców przekazu w trakcie prezentacji Reakcja na interakcje zachodzące w grupie odbiorców, reakcja na trudne pytania Rozwój umiejętności w zakresie wystąpieo publicznych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Nie ma nic gorszego niż nieprzejrzysta i nudna prezentacja wyników pracy lub sprzedaży, która nie zawiera żadnych wniosków. Dlatego uczestnicy tego szkolenia dowiedzą się wszystkiego na temat przygotowywania takich prezentacji i ich efektywnego oraz efektownego prowadzenia. Zarządzanie czasem Tematyka Czas jedyna rzecz, która ucieka Czas pracy w życiu prywatnym i zawodowym Ocena własnego systemu zarządzania czasem pracy Typy charakterologiczne a planowanie czasu zadaniowego Podstawy zarządzania czasem pracy Czas pracy a planowanie zadao i określanie priorytetów zadao Doświadczenie jako podstawa skutecznego planowania czasu pracy Pułapki w planowaniu czasu pracy

8 Syndromy pracoholizmu Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, pracownicy pozostałych działów organizacyjnych Szkolenie jest dedykowane dla wszystkich, którzy nie mają czasu na pełną i spokojną realizację zadao zawodowych. Celem szkolenia jest też pokazanie uczestnikom metod skutecznego planowania pracy w oparciu o cele i tym samym zwiększenia jej efektywności. Efektywne spotkania Tematyka Rola spotkao biznesowych w praktyce Planowanie przebiegu spotkao biznesowych Dostosowywanie stylu prowadzenia spotkania do stylu odbiorcy Metody zwiększania efektywności spotkao Kontrola czasu podczas spotkao biznesowych Asertywnośd w spotkaniach biznesowych Przejmowanie kontroli nad spotkaniem, podczas którego jest się jedynie gościem Efektowne rozpoczęcie spotkania i efektywne zakooczenie spotkania Podsumowanie wyników spotkania biznesowego Prowadzenie spotkao prywatnych ze znajomymi i unikanie nawyków biznesowych Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe Szkolenie dedykowane jest dla początkujących handlowców oraz menedżerów, a także sprzedawców, którzy popadli w rutynę w działaniach sprzedażowych i chcieli by poznad nowe metody organizacji spotkao handlowych i odświeżyd swój warsztat sprzedażowy. 8 Account management długotrwałe relacje z kluczowym klientem Tematyka Teoria CRM, Database marketing i marketingu relacji Segmentacja bazy klientów i identyfikacja klientów kluczowych Obszary formalne i nieformalne budowania relacji z klientami (kontakty interpersonalne, rzetelnośd, itp.) Ustalanie standardów obsługi klienta ze względu na wyniki segmentacji bazy klientów Ocena preferencji klientów Proces komunikowania się z klientami biznesowymi i klientami indywidualnymi Rozwiązywanie konfliktów z udziałem klienta kluczowego Systemy informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientami (pułapki i zagrożenia) Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, szefowie działów obsługi klienta. Szkolenie ma za zadanie dostarczyd uczestnikom dodatkowej wiedzy na temat zarządzania relacjami z klientami. Analiza sytuacji wziętych z praktyki ma posłużyd zwiększeniu kreatywności uczestników i poprawid jakośd ich pracy.

9 Budowanie relacji z klientem Tematyka Pojęcie marketingu relacji Pozyskanie klienta i wstępna ocena jego preferencji Stworzenie systemu obsługi klienta Budowanie ścieżek rozwoju współpracy z klientem Budowanie standardów obsługi klienta (kontrakty na obsługę) Cechy interpersonalne handlowca w obsłudze klienta Komunikowanie się z klientami Tworzenie prostych i zaawansowanych systemów lojalnościowych Relacje nieformalne z klientami Konflikt z klientem i rozpatrywanie reklamacji klientów Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, szefowie działów obsługi klienta. Szkolenie dedykowane jest menedżerom planującym zbudowanie bądź reorganizację działu obsługi klienta oraz wszystkich procesów związanych z obsługą klienta. Realizacja programu szkolenia ułatwi im wprowadzenie zmian w tym zakresie. 9 Sprzedaż B2B Tematyka Sprzedaż B2B a inne rodzaje sprzedaży B2B kupuje firma, czy kierujący nią człowiek? Cena jako główny argument sprzedaży B2B Budowanie kontaktów z przedstawicielami firm w ramach sprzedaży B2B Proces decyzyjny w firmach kontrahentach w aspekcie oceny możliwości sprzedażowych Budowanie atmosfery współpracy z firmami partnerami Podtrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych Nieformalne kontakty z przedstawicielami firm Elementy negocjacji w relacjach B2B Menedżerowie zespołów, kadra zarządzająca i kierownicza wszystkich szczebli, kadry sprzedażowe, szefowie działów obsługi klienta. Celem szkolenia jest usprawnienie procesu sprzedaży realizowanego przez uczestników, którzy na co dzieo współpracują z klientami instytucjonalnymi. Prezentacja systemów podejmowania decyzji w tych instytucjach oraz metod docierania do decydentów, dostarczy uczestnikom szkolenia dodatkowych narzędzi sprzedażowych. Sprzedaż dodatkowa przy okazji Tematyka Sprzedaż dodatkowa jako element zwiększania satysfakcji klienta Czynnik ceny przy sprzedaży dodatkowej Realizacja sprzedaży dodatkowej jako efekt prawidłowych działao serwisowych Budowanie planów rozwoju współpracy z klientami Analiza potrzeb klienta indywidualnego w aspekcie dosprzedaży Analiza potrzeb klienta B2B Analiza potrzeb klientów indywidualnych branży finansowoubezpieczeniowej i rozszerzanie gamy produktów kupowanych Elementy technik sprzedaży i podstawy manipulacji Rozwój umiejętności interpersonalnych

10 Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji na temat sprzedaży wiązanej. Tak rozumiana sprzedaż ma byd postrzegana przez klienta jako dodatkowe źródło satysfakcji. Podczas szkolenia prezentowane są metody zwiększania zainteresowania klienta ofertą. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych Sprzedaż do dystrybucji Sprzedaż do sieci handlowych Tematyka Analiza możliwości sprzedażowych lub zakupowych dystrybutora/sieci Wstępna analiza zysków ze sprzedaży prowadzonej przez dystrybutora/sied Ustalenie marży sprzedażowej w aspekcie taktyk negocjacyjnych Rozpoczęcie współpracy z dystrybutorem/siecią Współpraca z reprezentantami dystrybutora/sieci Taktyki negocjacyjne Metody zwiększania aktywności dystrybutora/sieci Rola relacji interpersonalnych w sprzedaży Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe, szefowie zaopatrzenia Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestników na specyfikę współpracy handlowej z sieciami dystrybucji i sieciami handlowymi. Podczas szkolenia przekazywane są praktyczne wskazówki służące podnoszeniu jakości współpracy z tego rodzaju klientami. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 10 Sprzedaż przez telefon Tematyka Rola telemarketingu w sprzedaży Skutecznośd telemarketingu w sprzedaży Czynniki zwiększające wyniki sprzedaży przez telefon Rola schematów rozmów w sprzedaży przez telefon Przygotowanie do rozmowy telefonicznej Zasady rozmów telefonicznych Zasady komunikowanie się przez telefon Eliminowanie czynników niekorzystnych podczas rozmów telefonicznych Dwiczenia z zakresu modulacji głosu Budowanie niekonwencjonalnych ścieżek telefonicznych rozmów sprzedażowych Reakcja na nietypowe zachowania potencjalnych klientów Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Telemarketing w złym wydaniu jest pierwszym krokiem do niepowodzenia sprzedażowego. Uczestnicy szkolenia podczas aktywnych warsztatów rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne i percepcyjne, które będą niezbędne w skutecznym prowadzeniu rozmów handlowych przez telefon.

11 Sprzedaż na targach i wystawach Tematyka Specyfika sprzedaży podczas targów i wystaw Organizacja pracy stoiska targowego Dobór kadry sprzedażowej Opracowanie i dostępnośd materiałów wspierających sprzedaż Organizacja techniczna stoiska targowego Metody zachęcania potencjalnych klientów do zapoznania się z ofertą Zbieranie danych osobowych potencjalnych klientów podczas targów Budowanie wizerunku firmy poprzez ogólną prezentację oferty podczas targów i wystaw Elementy technik sprzedaży Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Profesjonalne przygotowanie się do działalności wystawienniczej może mied istotny wpływ na zwiększenie wartości wolumenu sprzedaży w przyszłości. Należy przy tym pamiętad, że nieudana prezentacja produktów podczas tego typu imprez, może mied niezwykle negatywny wpływ na wizerunek firmy. Podczas szkolenia omawiane są wszystkie zagadnienia związane z uczestnictwem w imprezach wystawienniczych. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 11 Strategia pozyskiwania nowych klientów Tematyka Pozyskiwanie klientów a analizy rynkowe Właściwości organizacyjne firmy a możliwości pozyskiwania klientów Podstawowe bariery pozyskiwania nowych klientów Obecna baza klientów jako podstawa do rozszerzenia kontaktów sprzedażowych (siła poleceo) Określanie grupy klientów docelowych Przygotowanie do pierwszego kontaktu z klientem Prowadzenie pierwszej rozmowy handlowej Reakcja na odmowę klienta Eliminowanie nachalności w rozmowie handlowej Zamykanie rozmowy handlowej jako efekt dobrej współpracy z klientem Rozwój umiejętności interpersonalnych Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Nowy klient to skarb bezcenny w dobie agresywnej konkurencji. Szkolenie odkrywa kulisy bezpardonowej walki o klienta, ale także pokazuje narzędzia często pomijane przez firmy. Podczas szkolenia głównym celem jest rozwój zdolności interpersonalnych uczestników. Techniki profesjonalnej sprzedaży Tematyka Techniki sprzedaży definicje Komunikowanie się w sprzedaży Asertywnośd w sprzedaży Profesjonalizm sprzedawcy Autoprezentacja sprzedawcy Typy klientów Kontakt bezpośredni z klientem Kontakt z klientem na odległośd

12 Metody wywierania wpływu i manipulacji Proces sprzedaży Przebieg rozmowy handlowej Finalizowanie sprzedaży Rola serwisu w sprzedaży Sytuacje nietypowe w relacjach z klientami Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe Początkujący handlowiec, a także doświadczeni sprzedawcy podczas tego szkolenia mogą usystematyzowad swoją wiedzę handlową oraz poznad nowe triki. Szkolenie służy także poszerzaniu zdolności komunikacyjnych handlowców w aspekcie kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami. (wersja podstawowa) Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych (wersja poszerzona) 12 Zarządzanie sprzedażą Tematyka Obszary planowania działao sprzedażowych Podział działao sprzedażowych na jednostki sprzedażowe Czynniki zwiększające efekty działao sprzedażowych Planowanie sprzedaży w aspekcie zarządzania przez cele Motywowanie zespołów sprzedażowych Menedżerskie działania wspierające sprzedaż Monitoring wyników sprzedażowych i efektów ubocznych tych działao Rozliczanie wyników sprzedażowych Rozwój umiejętności interpersonalnych z zakresu zarządzania Menedżerowie sprzedaży Skuteczne planowanie sprzedaży, wdrażanie tych planów, oraz monitoring ich realizacji i ocena wykonania to główny cel szkolenia. Ponadto podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na narzędzia wspierające wykonanie planów, a więc realizację tego, co rzadko kiedy jest osiągane. Negocjacje Negocjacje Kupieckie Negocjacje Handlowe Negocjacje z sieciami handlowymi Tematyka Rola negocjacji w handlu Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktu interesów Rodzaje negocjacji w biznesie Strategie negocjacyjne Typy negocjatorów Etapy negocjacji Asetywnośd w negocjacjach handlowych Negocjacje ceny Negocjacje kontraktów Rozwój umiejętności negocjacyjnych Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe, handlowcy, kupcy Każdy handlowiec powinien posiadad wiedzę i umiejętności negocjacyjne. Skutecznośd negocjacji zależy od wielu czynników, które są omawiane w trakcie szkolenia. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom dobrych praktyk negocjacyjnych, co w efekcie ma im pozwolid na osiąganie lepszych wyników w kontaktach handlowych.

13 Negocjacje zaawansowane Tematyka Rola negocjacji w handlu Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktu interesów Rodzaje negocjacji w biznesie Strategie negocjacyjne Typy negocjatorów Etapy negocjacji Asertywnośd w negocjacjach handlowych Negocjacje ceny Negocjacje kontraktów Rozwój umiejętności negocjacyjnych Menedżerowie sprzedaży, kadry sprzedażowe, handlowcy, kupcy Szkolenie adresowane jest do doświadczonych menedżerów handlowców, którzy na co dzieo prowadzą negocjacje w różnych obszarach sprzedaży i zarządzania. Poza negocjacjami ceny i specyfikacji kontraktu poruszane są tematy związane z przekonywaniem i negocjacjami przyjmowanych rozwiązao w zespołach pracowniczych. Uczestnicy dwiczą przede wszystkim techniki argumentacji. 13 Asystentka Menedżera Tematyka Rola asystenta menedżera w organizacji Klasyfikacja zadao asystenta menedżera Organizacja pacy asystenta Udział asystenta w organizacji czasu pracy menedżera Autoprezentacja Udział asystenta w kontaktach biznesowych menedżera Rozwój umiejętności komunikacyjnych Emocje w relacjach menedżer asystent Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych Spotkania sprawozdawcze asystenta z menedżerem Organizowanie spotkao Menedżerowie biur, asystenci menedżerów, sekretarki i sekretarze Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom głównych zagadnieo związanych z pracą asystenta menedżera. Charakter warsztatowy szkolenie pozwoli jego uczestnikom usystematyzowad wiedzę w zakresie kształtowania relacji z przełożonym oraz zarządzania własnym czasem pracy w aspekcie wspierania działao podejmowanych przez menedżera. Obsługa klienta w serwisie Reakcja na reklamacje Tematyka Charakterystyka pracy pracownika serwisu Usługi serwisowe jako element procesu obsługi klienta Etapy realizacji usług serwisowych Trudni klienci w serwisie Procedura rozpatrywania reklamacji i kontakt z klientem Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przypadku nieuznanych reklamacji Rozwój umiejętności komunikacyjnych Asertywnośd w sytuacjach konfliktowych Rozwiązywanie konfliktów (elementy) Menedżerowie sprzedaży i serwisu, pracownicy serwisu, handlowcy

14 Usługi serwisowe najczęściej kojarzą się klientom negatywnie reklamacje i/lub stracony czas. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w jaki sposób można ograniczad negatywne postrzeganie usług serwisowych przez klientów, ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie z trudnymi klientami. Szkolenie jednodniowe: 1 x 8 godzin efektywnych (obsługa klienta w serwisie) (obsługa klienta w serwisie + reakcja na reklamacje) Rekrutacja i selekcja pracowników Tematyka Cele rekrutacji Cele selekcji Przygotowanie do procesu selekcji i rekrutacji (profil kandydata, procedury rekrutacyjne i selekcyjne) Klasyfikacja cech priorytetowych kandydata Metody i systemy selekcji Wywiad ankietowy i kwestionariuszowy z kandydatem Dwiczenia i testy w procesie selekcji Subiektywne oceny rekrutanta w procesie selekcji Rozmowy rekrutacyjne i selekcyjne (style prowadzenia) Przygotowanie i prowadzenie AC Kierownicy i pracownicy działów HR w małych i średnich przedsiębiorstwach, menedżerowie sprzedaży zajmujący się rekrutacją i selekcją pracowników. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej i zaawansowanej wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych i selekcyjnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z etapami procesu rekrutacji i selekcji i technikami ich realizacji. W szkoleniu przeważają bloki dwiczeniowe. (wersja podstawowa) Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych (wersja poszerzona) 14 Warsztaty trenerskie Tematyka Zawód trener Trener wewnętrzny i trener zewnętrzny Coaching, trening i mentoring Warsztat trenerskich i umiejętności trenerskie Komunikowanie się Asertywnośd Style pracy trenera Ocena potrzeb szkoleniowych Przygotowanie szkolenia Organizacja techniczna sali szkoleniowej Prowadzenie szkolenia Zarządzania grupą uczestników Pozycja trenera wobec uczestników Rozwiązywanie konfliktów w grupie Techniki przykuwania uwagi Techniki i metody prezentacji Narzędzia komunikacji Wykorzystanie testów, dwiczeo, inscenizacji w trakcie szkolenia Typy uczestników szkolenia Ocena efektów szkolenia Trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni, menedżerowie sprzedaży i handlowcy pełniący funkcje szkoleniowe, kandydaci na trenerów, pracownicy działu szkoleo i HR Szkolenie obejmuje w sposób kompleksowy wszystkie zagadnienia związane z

15 pracą trenera wewnętrznego i zewnętrznego. Uczestnicy na przykładach wziętych z praktyki zapoznają się z charakterystyką pracy trenera biznesowego i skutecznymi metodami kształcenia. Szkolenie trzydniowe: 3 x 8 godzin efektywnych (wersja podstawowa) Szkolenie czterodniowe: 4 x 8 godzin efektywnych (wersja poszerzona o szereg dwiczeo praktycznych) Zarządzanie działem szkoleo Tematyka Rola działu szkoleo w przedsiębiorstwie Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Przygotowanie projektu szkoleniowego Analiza zasobów niezbędnych do realizacji potrzeb szkoleniowych Przygotowanie i realizacja programów szkoleniowych Budowanie systemu szkoleo w przedsiębiorstwie Budowanie systemu rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie Współpraca z trenerami wewnętrznymi i firmami szkoleniowymi Elementy warsztatu szkoleniowego Ocena efektów szkoleniowych Archiwizowanie dokumentacji szkoleniowej w aspekcie ocen pracowniczych i pomiaru efektów szkoleniowych Kierownicy działu szkoleo, trenerzy wewnętrzni i zewnętrzni, menedżerowie sprzedaży i handlowcy pełniący funkcje szkoleniowe, kandydaci na trenerów, pracownicy działu szkoleo i HR Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu administrowania procesami szkoleniowymi w przedsiębiorstwie i budowania strategii rozwoju pracowników. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznymi rozwiązaniami służącymi skutecznemu zarządzaniu edukacją w przedsiębiorstwie. 15 Team Bulding Tematyka Rola zespołów w przedsiębiorstwach Typy zespołów pracowniczych Teoria rozwoju zespołów Dobre i złe praktyki zarządzania zespołami Kierowanie zespołem Funkcje motywacyjne kierowania zespołem Integrowanie zespołów pracowniczych Przełamywanie obiekcji członków zespołu System nagród i kar w zespole Relacje interpersonalne w zespole Identyfikacja ról poszczególnych członków zespołu Rozwiązywanie konfliktów w zespole Menedżerowie zarządzający zespołami, pracownicy działu HR, trenerzy, zespoły pracownicze Konstrukcja szkolenia zakłada jako główny cel integrację uczestników szkolenia w oparciu o szereg dwiczeo. W zależności od grupy uczestniczącej w szkoleniu przeważają elementy edukacyjne, bądź w przypadku zespołów pracowniczych integracyjne. Szkolenie ma dostarczyd menedżerom wiedzy w zakresie budowania efektywnych zespołów, bądź udzielid im wsparcia w budowaniu takich zespołów.

16 Odpowiedzialnośd sprzedawcy i gwaranta za jakośd sprzedawanego towaru. Znakowanie produktów. Tematyka Ogólna charakterystyka przepisów prawa Rękojmia i gwarancja Niezgodnośd towaru konsumpcyjnego z umową Typy kupujących Procedura reklamacyjna Znak CE Odpowiedzialnośd za sprzedaż produktu niebezpiecznego Inne rodzaje znaków towarowych Instytucje ochrony prawnej konsumentów i współpraca z tymi instytucjami Menedżerowie sprzedaży, pracownicy serwisów, pracownicy działów obsługi klienta, pracownicy działów reklamacji. Podczas szkolenia omawiane są szczegółowo zagadnienia związane z rozpatrywaniem reklamacji towarów i usług klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz tematyka znakowania produktów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Szkolenie jednodniowe: 8 godzin efektywnych 16

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems!

Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Dofinansowane szkolenia dla Studentów Prawa! Rozwiń skrzydła z BCSystems! Wychodząc naprzeciw potrzebom Studentów Prawa przygotowaliśmy dostosowaną do wymogów prawniczego rynku pracy ofertę szkoleń na

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY USPRAWNIAMY PROCESY to firma szkoleniowo - doradcza o solidnych podstawach, na rynku istnieje już blisko 15 lat. W tym okresie najlepsi specjaliści przeszkolili kilkaset firm, przyczyniając się do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR Rozpoznawanie Katowice 26-27.06 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

1. Schemat komunikacji 2. Zakłócenia i sposoby ich niwelowania 3. Rodzaje komunikacji międzyludzkiej 4. Emocje 5. Twój indywidualny styl komunikacji

1. Schemat komunikacji 2. Zakłócenia i sposoby ich niwelowania 3. Rodzaje komunikacji międzyludzkiej 4. Emocje 5. Twój indywidualny styl komunikacji PROGRAMY SZKOLEŃ Program szkoleo może byd modyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego. 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Temat: Proces komunikacji 1. Schemat komunikacji 2. Zakłócenia i sposoby

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla kadry zarządzającej planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja

6 odpowiedzialnośd prawna członków zarządu 7. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 7 Sprzedaż, marketing, komunikacja Poniżej przedstawiamy przykładowe programy szkoleniowe. Jeśli są Paostwo zainteresowani dokładnym programem pozostałych szkoleo jakie oferujemy, zapraszamy do kontaktu pod adresem info@eckeureka.pl! Nasi

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE I PROFESJONALNA AKTYWIZACJA ZAWODOWA Z przyjemnością informujemy, iż Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w porozumieniu z firmą Interakcje szkolenia i doradztwo uruchomiła nowe studia podyplomowe pt.: JOB-COACHING NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. KATALOG SZKOLEŃ Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. Przygotowujemy publikacje odciążające dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM DOSKONALENIE KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu zarządzania zespołem technicznym prowadzanego przez dr Annę Adamus - Matuszyńską. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR Niniejszym oddajemy do Państwa dyspozycji nowy projekt szkoleniowy przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Projekt realizowany będzie pod nazwą: AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy. 2 dni. KLUCZOWE zagadnienia

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy. 2 dni. KLUCZOWE zagadnienia Rozpoznawanie 2 dni SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego nasi partnerzy biznesowi kłamią?

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Profil Absolwenta SALES MANAGER kierownik/dyrektor sprzedaży opracowywanie strategii sprzedażowych kierowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ. Szkolenia to nasza pasja. www.eurotraining.com.pl Oferta szkoleń

OFERTA SZKOLEŃ. Szkolenia to nasza pasja. www.eurotraining.com.pl Oferta szkoleń Oferta szkoleń OFERTA SZKOLEŃ Szkolenia to nasza pasja Oferta szkoleń Serdecznie zapraszany do zapoznania się z ofertą szkoleniową firmy EUROTRAINING. Mamy nadzieję, że przedstawiona przez nas propozycja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 FINANSE I CONTROLLING Analiza finansowa - jak podejmować właściwe decyzje finansowe Controlling dla zaawansowanych warsztaty Finanse dla niefinansistów - jak zrozumieć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji

Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji Terminy szkolenia Komunikacja i negocjacje z partnerami z Azji Opis Proces globalizacji, powodujący rozszerzenie praktycznie na cały świat obszarów: kontaktów międzynarodowych i prowadzenia biznesu, wymaga

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników Motywowanie pracowników Terminy szkolenia Cele szkolenia Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi oraz praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem efektywnych zespołów oraz motywowania

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta

Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Reklamacje prawne aspekty i obsługa trudnego klienta Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów: prawnika oraz psychologa. Pierwszy dzień szkolenia jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność

Jak działamy? Elastyczność. prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji. Rzetelność Oferta szkoleniowa Elastyczność Jak działamy? prosta struktura = minimum biurokracji rozbudowany dział koordynacji Rzetelność nie akceptujemy status quo szukamy najlepszych rozwiązań dokładne zapoznajemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ I MARKETING KOMPETENCJE OSOBISTE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE HUMAN RESOURCES SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SPRZEDAŻ I MARKETING KOMPETENCJE OSOBISTE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE HUMAN RESOURCES SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ BIIURO ORGANIIZACJII DORADZTWA II SZKOLENIIA KATALOG SZKOLENIA 2009 SPRZEDAŻ I MARKETING KOMPETENCJE OSOBISTE ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE HUMAN RESOURCES INTEGRACJA/ TEAM BUILDING SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania ZARZĄDZANIE CZASEM Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przedstawienie technik i metod planowania czasu oraz dostarczenie minimum praktyki w zakresie zarządzania czasem własnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER Warsztaty dla menedżerów, przyszłych menedżerów oraz osób na co dzień pracujących w zespołach i napotykających na szereg związanych z tym wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU

PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BIZNESU OFERTA SZKOLEO DLA HANDLOWCÓW Do każdego jest jakaś droga, tylko nie zawsze handlowcy mają odwagę na nią wkroczyć. Współczesne przemiany rynkowe, konkurencja, to czynniki,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego

Akademia Zarządzania Publicznego. Program Akademii Zarządzania Publicznego Akademia Zarządzania Publicznego dla kadry kierowniczej Archiwów Państwowych Celem Akademii jest doskonalenie umiejętności kierowniczych jej uczestników, a tym samym rozwój ich organizacji. Do celów szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo