nieużytkowe poddasze w system sygnalizacji pożarowej podłączony do PSP w terminie 180 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nieużytkowe poddasze w system sygnalizacji pożarowej podłączony do PSP w terminie 180 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania?"

Transkrypt

1 Poręby, dnia r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczacymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno- Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej Woli na lata 2013/2015, przekazujemy stanowisko w sprawie: I. Pytanie 1 Czy zamawiający wyposaży magazyn komór chłodni oraz pomieszczenia techniczne i nieużytkowe poddasze w system sygnalizacji pożarowej podłączony do PSP w terminie 180 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania? Odpowiedź: W przypadku uzyskania pomocy zewnętrznej w częściowym sfinansowaniu przedsięwzięcia (np. fundusz prewencyjny), Zamawiający dokona montażu systemu sygnalizacji pożarowej. W przeciwnym razie inwestycja zostanie wstrzymana do czasu wygospodarowania odpowiednich środków. Pytanie 2. Czy zamawiający wyposaży pomieszczenie serwerowi w gaśnicę do gaszenia sprzętu elektronicznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zapytania? Odpowiedź: Tak Pytanie 3. Jakie elementy wpływają na wysokość obrotu zamawiającego? Odpowiedź: na obrót zamawiającego ma wpływ ilość zakupionych szczepionych przez Ministerstwo Zdrowia. II. Pytanie 1. W odniesieniu do pkt. 3 ust. 3.4 (strona 19 SIWZ) prosimy o zgodę na wprowadzenie następującej klauzuli: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SIWZ, ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia do jej pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki w systemie pro rata temporis, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminie 14 dni od momentu wypłaty odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka, limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych i podlimitów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytuły prowadzonej działalności i posiadanego mienia

2 Pytanie 2. W odniesieniu do ust (strona 20 SIWZ) prosimy o zgodę na wprowadzenie następującej klauzuli Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SIWZ, ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego, składki lub którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w nowo wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odpowiedź: Zgoda Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada przynajmniej draft procedur likwidacji szkód. Jeżeli tak prosimy o jego udostępnienie. Z uwagi na zróżnicowaną likwidację u poszczególnych Ubezpieczycieli zapisy procedur likwidacji szkód mogą powodować konieczność dostosowania struktur do oczekiwać Zamawiającego. Odpowiedź: W związku z różnorodnością obowiązujących procedur w Zakładach Ubezpieczeń, procedury likwidacji szkód zostaną wypracowane wspólnie z wyłonionym w postępowaniu oferentem; będą one zawierać zapisy uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony. Pytanie 4. W odniesieniu do pkt. 7 ust. 7.2 (strona 35 SIWZ) prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy pojazdów zaparkowanych w miejscach do tego wyznaczonych oraz wyłączone jest ryzyko kradzieży pojazdów. Odpowiedź: Potwierdzamy Pytanie 5. W odniesieniu do Klauzuli KA001 Klauzula automatycznego objęcia ochroną nowo nabytego mienia prosimy o zgodę na wprowadzenie następującego zapisu Wartość środków objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia przyjętego do ubezpieczenia. Odpowiedź: W związku z faktem, że Zamawiający nie przewiduje zakupów ani inwestycji w najbliższym czasie zgoda na modyfikację zapisu klauzuli KA001 w zaproponowanej treści. Pytanie 6. W odniesieniu do Klauzuli KA005 Klauzula automatycznego pokrycia zaktualizowanych wartości mienia prosimy o wprowadzenie następującego zapisu Wzrost zaktualizowanej wartości mienia nie może przekroczyć 10% wartości danego mienia wskazanego do ubezpieczenia. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu klauzuli KA005: Do klauzuli KA005 dopisuje się pkt. 4. Wzrost zaktualizowanej wartości mienia nie może przekroczyć 15% wartości danego mienia wskazanego do ubezpieczenia. Pytanie 7. W odniesieniu do klauzuli KA009 Klauzula dotycząca automatycznej ochrony nowych jednostek powstałych w wyniku ewentualnych zmian uregulowań prawnych prosimy o potwierdzenie, że profil działalności nowo powstałych jednostek nie ulegnie zmianie. Odpowiedź: Potwierdzamy

3 Pytanie 8. W odniesieniu do klauzuli KP008 Klauzula szkód zalaniowych prosimy o wprowadzenie następującego zapisu Niniejsza klauzula ma zastosowanie w sytuacji gdy składowane mienie nie znajdowało się poniżej poziomu gruntu i zalanie nastąpiło z góry oraz w sytuacji gdy niniejsze składowanie wynikało ze specyfiki mienia i/lub z zaleceń producenta. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na modyfikację zapisu klauzuli KP008. Do treści klauzuli dopisuje się pkt. 2 Niniejsza klauzula ma zastosowanie w sytuacji gdy składowane mienie nie znajdowało się poniżej poziomu gruntu i zalanie nastąpiło z góry oraz w sytuacji gdy niniejsze składowanie wynikało ze specyfiki mienia i/lub z zaleceń producenta. Pytanie 9. Prosimy o informacje jakie pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych posiada Zamawiający oraz ile. Odpowiedź: Zamawiający posiada 1 wózek elektryczny (ładowany i przechowywany na zewnątrz budynku) Pytanie 10. Jakie jest stosowany przez Zamawiające czynnik chłodzący oraz jakie zostały zastosowane zabezpieczenia ppoż. dotyczące czynnika chłodzącego (szczególnie gdy stosuje się glikol lub amoniak) Odpowiedź: W chłodniach stosowany jest czynnik chłodzący R404. Jest to czynnik bezpieczny nie wymagający szczególnego zabezpieczenia p.poż. Pytanie 11. Prosimy o informacje jakie mienie osób trzecich użytkuje Zamawiający na podstawie leasingu, najmu, dzierżawy lub użyczenia. Do czego przedmiotowe mienie jest wykorzystywane oraz jaka jest jego wartość. Odpowiedź: W chwili obecnej nie posiadamy mienia osób trzecich. Klauzula włączona dla przyszłych ewentualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku konieczności włączenia mienia osób trzecich do ochrony zostanie to Zgłoszone do Ubezpieczyciela. Pytanie 12. W odniesieniu do budynku w Zduńskiej Woli prosimy o informacje na jego temat, w szczególności rok budowy, zabezpieczenia ppoż i przeciwkradzieżowe. Odpowiedź: Magazyn mieści się przy ul. Mickiewicza 56, powierzchnia całkowita zabudowy 24 m2 + wiata magazynowa 2 częściowa o pow. cał. 152 m2; ogrodzenie z siatki i elementów betonowych, brama dwuskrzydłowa; zabezpieczenia p.poż. gaśnice proszkowe. Przejęcie magazynu od WSSE w Zduńskiej Woli w dniu r. W obecnej chwili magazyn i wiata są puste, nie są tam przechowywane żadne z materiałów dezynfekcyjnych, jedynie chłodziwa z opakowań w których przychodzą szczepionki. Część z nich jest wykorzystywana przez WSSE w transporcie, natomiast pozostała część będzie systematycznie utylizowana. Pytanie 13. W odniesieniu do Klauzuli KS011 Klauzula wypłaty zaliczki prosimy o wprowadzenie następującego zapisu Ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, po ustaleniu odpowiedzialności, wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosowanego wniosku wraz z kosztorysami, podlegającymi weryfikacji przez Ubezpieczyciela, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody Odpowiedź: Zgoda. Klauzula KS011 otrzymuje brzmienie: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

4 1. Ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, po ustaleniu odpowiedzialności, wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosowanego wniosku wraz z kosztorysami, podlegającymi weryfikacji przez Ubezpieczyciela, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody Pytanie 14. W odniesieniu do Klauzuli KS016 Klauzula samolikwidacji prosimy o zgodę na wprowadzenie następującej treści klauzuli Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie przekracza zł likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 1. Zamawiający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Brokera / Ubezpieczyciela. 2. Zamawiający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora. 3. Zamawiający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj. a) wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, b) dokładny opis zdarzenia ewentualnie zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, c) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu, d) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem), e) kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem), f) w przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu, g) w przypadku zalania protokół spisany z najemcą / wynajmującym; w przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, b) informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, c) kopię dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu jeśli obiekt jest chroniony przez agencję, d) kopię umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu jeśli obiekt posiada system alarmowy. 4. Wraz z ww. dokumentacją Zamawiający przekaże numer konta, na które powinno zostać przekazane odszkodowanie. 5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów. 6. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże Zamawiającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach określonych odpowiednimi przepisami. Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Zamawiającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. Mienie uszkodzone, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji Ubezpieczyciela podobnie wymienione podzespoły itp. na zmianę treści klauzuli. Koryguje się wartość szkody, dla której ma zastosowanie klauzula samolikwidacji:

5 Było: ,00 zł Jest: 5 000,00 zł Pytanie 15. W odniesieniu do Klauzuli KD002 Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego prosimy o wprowadzenie następującego zapisu Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyśle i/lub działające pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Odpowiedź: Zgoda. Klauzula KD002 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyśle i/lub działające pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pytanie 16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych do zakresu klauzul fakultatywnych. Pytanie 17. W odniesieniu do Klauzuli KD005 Klauzula warunków i taryf prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia niniejszej klauzuli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz cargo. Pytanie 18. Prosimy o podział wartości ubezpieczanego mienia na poszczególne lokalizacje. Odpowiedź: Zduńska Wola ul. Mickiewicza ,00; pozostałe mienie - Poręby Pytanie 19. W dziale II rozdziale I sekcji 1 pkt prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: za datę zapłaty składki uważa się Odpowiedź: Zgoda Pytanie 20. W jaki sposób są przechowywane szczepionki i inne produkty lecznicze? Odpowiedź: Rozdział II, pkt 3.B., ppkt 3. Pytanie 21. Prosimy o informację w jaki sposób zabezpieczane są szczepionki i inne produkty lecznicze przechowywane przez Zamawiającego przed uszkodzeniem, w tym przed utratą parametrów, przy których można je zastosować. Odpowiedź: Przed uszkodzeniem mechanicznym szczepionki są chronione przez oryginalne opakowania w których są przechowywane i transportowane. W komorach chłodniczych w/w szczepionki są magazynowane na specjalnych paletach odsuniętych od ścian minimum 10 cm. Zabezpieczenia przed utratą temperatury są następujące: 1. Każda chłodnia posiada dwa niezależne układy chłodnicze, 2. Każda chłodnia posiada dwa niezależne układy monitorujące temperatury w chłodniach, 3. Przed brakiem zasilania energii elektrycznej z przyłącza stałego zabezpieczają naszą hurtownię dwa rezerwowe zespoły prądotwórcze zapewniające stały dopływ energii elektrycznej.

6 4. Monitorowanie odczytów temperatur w komorach chłodniczych przechowujących szczepionki odbywa się 24 godziny na dobę przez cały rok. 5. Monitorowanie temperatur odbywa się na dwa sposoby jeden odczyt jest udostępniany w komputerze portierni w Porębach k/zduńskiej Woli odczytu dokonuje pracownik dozoru co dwie godzin, natomiast niezależnie od monitorowania na portierni są zamontowane programy z podglądem w domowych komputerach pracowników pracujących w hurtowni i mających w poszczególnych dniach dyżury, 6. Istnieje również telefonia komórkowa gdzie są wysyłane do dyżurujących pracowników smsy powiadamiające pracowników o każdej zmianie temperatury w komorach chłodniczych w przedziale +2+8 C. 7. Zamontowane są również w korytarzach kurtyny powietrza blokujące dopływ ciepłego lub zimnego ( w zależności od pory roku)powietrza do komór chłodniczych z zewnątrz szczególnie podczas wykonywania czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem szczepionek. 8. Transport samochodowy wyposażony jest w podwójny monitoring odczytu temperatur przewożonych w oryginalnych opakowaniach szczepionek, oraz dodatkowo w prądotwórcze agregaty walizkowe zapewniające ciągły odczyt temperatur w razie awarii samochodu. 9. Posiadamy wewnętrzne procedury wzorcowania przyrządów pomiarowych. 10. Czynnikiem chłodzącym wykorzystywanym w chłodniach jest R404. Jest to czynnik bezpieczny nie wymagający szczególnego zabezpieczenia p.poż. Pytanie 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu ubezpieczenia do okresu rocznego? Pytanie 23. Czy Zamawiający był do tej pory ubezpieczony w zakresie analogicznym do wnioskowanego w niniejszej SIWZ? Odpowiedź: Dotychczasowy zakres ubezpieczenia (2011/2013) obejmował: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia. Pytanie 24. Prosimy o informacje czy samochody chłodnie zamawiającego posiadają aktualne świadectwo ATP? Odpowiedź: Pojazdy posiadają Świadectwo wzorcowania wydane przez Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (metoda zgodna z Instrukcją wzorcowania termometrów nr IW/WL2/S6/01 wydanie pierwsze z dnia 29 września 2003 r.) oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej Wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Pracy Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku. Pytanie 25. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia CARGO nietrzeźwości kierowcy? Odpowiedź: brak zgody Pytanie 26. Prosimy o potwierdzenie że limit na ryzyko terroryzmu w CARGO wynosi PLN na jedno i wszystkie ryzyka w rocznym okresie ubezpieczenia

7 Odpowiedź: Odpowiedź: usuwa się zapis Sekcji 5, pkt 4.4. ppkt. 5 dotyczący terroryzmu. Brak wymogu pokrycia ochroną ubezpieczeniową w zakresie terroryzmu. Pytanie 27. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Sekcji 5 pkt Pytanie 28. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 4 czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt.6.4 Sekcja 5 poprzez dodanie słów: "W przypadku, gdy limit przyjęty dla obowiązującej umowy okaże się w jednostkowych przypadkach niewystarczający, Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość jego podwyższenia maksymalnie do kwoty PLN, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na 3 dni przed rozpoczęciem transportu ze zwiększoną wartością mienia." Odpowiedź: zgoda na modyfikację w następującej treści: Sekcja 5 Pkt 6.4., po wyrażeniu pod warunkiem zgłoszenia tego faktu dopisuje się: na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem transportu ze zwiększoną wartością mienia. Maksymalny limit odpowiedzialności nie może być wyższy niż zł na pojedynczy transport. Dodatkowa składka dla tych transportów zostanie ustalona indywidulanie w porozumieniu z Ubezpieczycielem. Pytanie 29. Czy zamawiający wyraża zgodę na przełożenie klauzuli KZ010 dla ubezpieczenia CARGO do katalogu klauzul fakulatywnych? Odpowiedź: brak zgody Pytanie 30. proszę o podanie informacji dotyczących konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, ich wymiarów oraz wysokości składowania środków obrotowych Odpowiedź: opis budynków Rozdział II, pkt 3, ppkt. F. Wysokość składowania środków obrotowych:2,5 metra

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo