ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach zabudowy. II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opis do projektu zagospodarowania tereny 1. Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Sieci uzbrojenia terenu Zestawienie wielkości inwestycji 6. Dane o ochronie inwestycji III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania. 3. Sieć kanalizacji deszczowej i drenarskiej i jej elementy. 3.1 Sieć kanalizacji deszczowej. 3.2 DrenaŜ Studnie inspekcyjne. 3.2 Studzienki drenarskie Odwodnienie liniowe 3.6 Separator Próba szczelności. 5. Roboty ziemne. 5.1 Zasady BHP Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.. 6. Uwagi końcowe 7. Szczegół podłączenia wpustów Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500..rys nr 1 2. Profil kanalizacji deszczowej 1:200/100...rys nr 2 3. Profil drenaŝu liniowego 1:500/100 rys nr 3 4. Studnia kanalizacyjna 1:20..rys nr 4 5. Wpust uliczny 1:20..rys nr 5 6. Studnia drenarska schemat...rys nr 6 7. Schemat montaŝu odwodnienia liniowego (karta katalogowa)...rys nr 7 VI. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI : Charakter inwestycji: Budowa odwodnienia z rur drenarskich PVC-U DN 126mm i kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 300 mm, DN 200, DN160 mm odprowadzających wody opadowe z nawierzchni drogi wewnętrznej, terenów przyległych oraz wód gruntowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestor : EKOWOOD Sp. z o.o. w Ełku Adres inwestora: Ełk, ul. Krzemowa ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU : Wymieniony wyŝej teren uŝytkowany jest jako rolny pola uprawne. 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: Inwestycja polegać będzie na budowie elektrociepłowni biogazowej w skład której będzie wchodzić: - zbiornik fermentacyjny-sześcioprzegrodowy - dwukomorowy zbiornik na surowce płynne - budynek biurowo-socjalno-techniczny - flara, wiata, stacja transformatorowa, zbiornik p.poŝ - drogi dojazdowej utwardzonej wraz z kanalizacją deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z nawierzchni dróg do istniejącej kanalizacji deszczowej - wewnętrzne sieci: wodociągowa, elektryczna, kanalizacji byt-gosp. cieplna i gazowa. 4. SIECI UZBROJENIA TERENU : Na terenie objętym inwestowaniem nie występuje Ŝadne uzbrojenie terenu. 5. ZESTAWIENIE WIELKOŚCI INWESTYCJI : Kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160mm 5,0m Kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200mm 23,0m Kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 300mm 229,0m Dren melioracyjny z rur PVC-U DN 126mm 421,5m Studzienki betonowe DN 1200mm 6sz Studnie betonowe DN 500mm 2szt Studnie drenarski DN 315mm 5szt Odwodnienie liniowe 25m 6. DANE O OCHRONIE INWESTYCJI : Na terenie objętym opracowaniem nie występują obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków. Teren w części opracowania nie jest objęty ochroną Konserwatora zabytków. Na terenie objętym projektem zagospodarowania nie występuje kolizja z drzewostanem podlegającym ochronie. Obszar objęty projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na nieruchomości o numerze geodezyjnym 385/2.

3 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Umowa zawarta z Inwestorem. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. Obowiązujące normy i przepisy. PN-85/B01700 Wodociągi i kanalizacja.urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe Arkady 1987r. 2. Zakres opracowania. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie: wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej PVC DN 300mm, wykonanie przykanalików PVC DN 200mm wykonanie drenaŝu melioracyjnego PVC-U DN 126mm 3. Sieć kanalizacji deszczowej i drenarskiej i jej elementy Do odbioru wód opadowych z posesji zaprojektowano: przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN160 przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 studzienki betonowe DN 1200mm. studnie betonowe DN 500mm odwodnienie liniowe 25m Do odprowadzenia wód gruntowych zaprojektowano: dren melioracyjny z rur PVC-U DN 126mm 421,5m studnie drenarski DN 315mm 5szt 3.1. Sieć kanalizacji deszczowej Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC DN200, DN300 typ cięŝki S o sztywności obwodowej SN8 ze ścianką litą z profilową uszczelką gumową. Prowadzenie przewodu, zmiany kierunków sieci, spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania (projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1). Roboty montaŝowe wykonać ściśle wg katalogów technicznych producenta. Rury naleŝy układać na wcześniej przygotowanym podłoŝu. Podsypkę naleŝy wyrównać w taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułoŝenia rur i ich połączeń kielichowych. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha naleŝy oczyścić ze wszelkich nieczystości mogących ją zarysować, jak równieŝ negatywnie wpłynąć na późniejsze prawidłowe ułoŝenie się uszczelki. Tak przygotowaną powierzchnię wewnętrzną kielicha naleŝy posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który ułatwi montaŝ i umoŝliwi pracę uszczelki w całym okresie eksploatacji systemu. Następnie na wcześniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury naleŝy nałoŝyć uszczelkę. Uszczelkę naleŝy umiejscowić pomiędzy pierwszym a drugim karbem rury. Mając tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelką, naleŝy wykonać połączenie kielichowe. Obsypkę materiałem sypkim wykonać naleŝy warstwami nie grubszymi niŝ 30 cm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury.

4 Wysokość obsypki nie powinna przekraczać ok. 50 cm powyŝej wierzchu rury. Wypełnianie wykopu naleŝy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. Rury naleŝy transportować w oryginalnych opakowaniach. Załadunek i rozładunek naleŝy prowadzić pry uŝyciu wózków widłowych lub dźwigu. MontaŜ naleŝy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. Rury PVC-U rury produkowane zgodnie z normą PN-EN :2009 materiał polichlorek winylu, PVC-U, sztywność obwodowa 8kN/m2 wg PN-EN ISO 9969, konstrukcja rura z rdzeniem spienionym, kolor pomarańczowy, 3.2. DrenaŜ Rury drenarskie naleŝy ułoŝyć na głębokości według części graficznej opracowania, w zaleŝnej od uwarunkowań gruntowo-wodnych. Głębokość ułoŝenia zaprojektowano na podstawie dokumentacji geotechnicznej badań podłoŝa wykonanej przez firmę UNI-GEO w Gołdapi. Rury naleŝy ułoŝyć na wysokości ławy fundamentowych ze spadkiem min. 3. Projektuje się drenaŝ z rur PVC-U DN 126mm z filtrem z włókna kokosowego w obsypce Ŝwirowej. Sztywność obwodowa rur drenarskich SN 5 (kn/m2). Wymagania dla materiałów gruntowych wypełnienia wykopów określa norma PN-S :1998. Materiał gruntowy w strefie ułoŝenia przewodu (podłoŝe, obsypka i zasypka ) naleŝy wykonać gruntem sypkim zapewniającym stałą stabilizację i nośność przewodu zasypanego w gruncie oraz spełniającym następujące warunki: nie moŝe szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub wodę gruntową, nie moŝe być gruntem wysadzinowym, nie moŝe zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., nie moŝe zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, np. gruzu, kamieni duŝych lub o ostrych krawędziach itp., maksymalna wielkość ziaren nie moŝe przekraczać mm. Łączenie przewodów wykonać za pomocą złączek melioracyjnych. Do kontroli oraz okresowego czyszczenia drenaŝu zaprojektowano studnie drenarskie WAVIN DN 315mm Studzienki inspekcyjne Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i w miejscach połączeń rurociągów kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz na załamaniu trasy sieci zaprojektowano studnie inspekcyjne włazowe DN 1200mm zgodnie z normą PN-EN Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni wszystkie studnie z wpustem deszczowym projektuje się jako studnie betonowe DN 500mm z osadnikiem o gł. min. 0.5 m. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich naleŝy dodatkowo dogęścić grunt w strefie montaŝu studzienki. W przypadku przewodów układanych w osi jezdni zagęszczanie wykonać naleŝy bardzo starannie z zastosowaniem cięŝkich zagęszczarek. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoŝa pod studzienką powinna być taka aby rzędna kinety studzienki była wyŝsza od rzędnej dna przewodu (o około 10 mm). Nie naleŝy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeŝeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać naleŝy przez ułoŝenie warstwy Ŝwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułoŝenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10) nie naleŝy stosować chudego betonu, który nadmiernie zakłócałby warunki posadowienia. W przypadku posadowienia studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę

5 naleŝy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić Ŝwirem, pospółka lub dobrze zagęszczalnym piaskiem. Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę naleŝy zagęszczać warstwami o grubości 30cm umoŝliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek ułoŝonych w jezdniach i chodnikach nie moŝe być mniejszy od 0.95%. Wpusty deszczowe i wszystkie pokrywy włazowe projektuje na obciąŝenie 40 ton. Wszystkie elementy uŝyte do budowy powinny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane Studnie drenarskie Studzienki drenarskie rewizyjne i zbiorcze z osadnikiem wykonać wykorzystując elementy studzienki inspekcyjnej fi 315. W rurze karbowanej wstawić dennicę PP. Podłączenie rur drenarskich do studzienki oraz grawitacyjny odpływ ze studzienki do odbiornika naleŝy wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania na placu budowy za pomocą wkładki in situ. Jako zwięczenie studni projektuje się stoŝek Ŝelbetowy z pokrywą Ŝelbetową (rys. nr 6) Odwodnienie liniowe. Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni zaprojektowano odwodnienia liniowe ACO DRAIN Mulitiline V15 na obciąŝenie D400, koryto z polimetobetonu z rusztem z Ŝeliwa sferoidalnego w mostki poprzeczne o szerokości szczeliny 12mm, zgodnie z częścią graficzną. Odwodnienia naleŝy wbudować zgodnie z wytycznymi producenta f-my ACO. Szczegół montaŝy przedstawia rys. nr 7 (karta katalogowa) Separator. Powierzchnię zlewni obliczono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 Dane wyjściowe: Opad maksymalny q max =130 dm 3 /s*ha (natęŝenie deszczu o częstotliwości występowania raz na 5 lat i czasie trwania 15 min) Zlewnia całkowita: F c = 1,6ha Współczynnik spływu ψ zróŝnicowany (przyjęto dla zabudowy luźnej)- 0,5 Zlewnia zredukowana: F z = 0,8ha Odbiornik rów melioracyjny Obliczono: Q max = 104l/s, 0,104m 3 /s, (374m 3 /h, 8976m 3 /d) Dla powyŝszych przepływów wód deszczowych dobrano separator lamelowy 10/100 Coalisator L-CS-Bypass-W z osadnikiem Skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym ze zlewni wyniesie 85%. Skuteczność usuwania ropopochodnych przy przepływie nominalnym ze zlewni wyniesie 96%. Zgodnie z Rozporządzeniem MOŚ (Dz. U. z 2006r Nr 137 poz. 984 ) najwyŝsze dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód wynoszą: - zawiesiny ogólne - 100,0 mg/dm 3 - substancje ropopochodne - 15,0 mg/dm 3 NajniŜsza sprawność usuwania substancji ropopochodnych dobranego separatora wynosi 96,0%. NajniŜsza sprawność usuwania zawiesin dobranego osadnika wynosi 60,0%. Zanieczyszczenia wód opadowych średnio wynoszą: - zawiesiny ogólne - 250,0 mg/dm 3

6 - ropopochodne - 200,0 mg/dm 3 Pozostałość zanieczyszczeń po przejściu przez urządzenia oczyszczające: - zawiesiny ogólne 250 x (1-0,60) = 100,0 mg/dm 3. - ropopochodne 200 x (1-0,96) = 8,0 mg/dm 3 < 15,0 mg/dm 3. Separator posadowiony na gruntach nośnych nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu dno wykopu przygotowuje się wykorzystując podbudowę z betonu klasy B- 10 lub wyŝszego, o grubości 10 cm, albo z dobrze zagęszczonej warstwy Ŝwiru lub gruboziarnistego gruntu niespoistego grubości 20 cm. W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych sposób posadowienia wymaga odrębnego opracowania projektowego. Na odpowiednio przygotowanym podłoŝu po sprawdzeniu rzędnych naleŝy ustawić korpus separatora, podłączyć rury, zamontować kręgi nadbudowy połączenie na uszczelkę gumową- i pokrywę a następnie wykop starannie zasypać zagęszczając grunt. Elementy betonowe nie wymagają zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej. Minimum raz w roku zaleca się kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opróŝnienie zbiornika, czyszczenie elementów wyposaŝenia, wyciągnięcie wkładu lamelowego i pływaków, oczyszczenie ich, sprawdzenie stanu i ewentualnie poddanie wymianie. Po zakończeniu prac separator naleŝy wypełnić czystą wodą. Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa się przy uŝyciu wozu specjalistycznego. W czasie opróŝniania separatora naleŝy najpierw odpompować z powierzchni warstwę odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora naleŝy równieŝ przepłukać wkład oraz urządzenie zamykające i sprawdzić ich stan. UŜytkownik separatora jest zobowiązany do rejestracji ilości odbieranych zanieczyszczeń. Firma odbierająca i utylizująca zanieczyszczenia musi posiadać odpowiednie zezwolenia. 4. Próba szczelności rurociągów Rurociągi poddać próbie na szczelność wg PN-92/B Przy badaniu szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody lub ścieków w czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience połoŝonej wyŝej wynosi 30min dla odcinka do 50m długości i 60min dla odcinka powyŝej 50m długości. Sposób wykonania próby wykonać zgodnie z pkt i wg ww. normy. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora i uŝytkownika. 5. Roboty ziemne Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu prac ziemnych teren naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego Zasady BHP Przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŝy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych naleŝy zwracać uwagę czy nie tworzą się nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odległość to 60cm od granicy klina naturalnego odłamu gruntu). Przy kaŝdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejściem do wykopu naleŝy sprawdzić stan obudowy lub skarp. We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości naleŝy kontaktować się z osobami sprawującymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do

7 zidentyfikowania. Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych naleŝy zabezpieczyć balustradami z poręczą na wysokości 1,1m i 15cm deską krawęŝnikową, zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m od krawędzi wykopu Wykonanie i zabezpieczenie wykopu Roboty ziemne w zaleŝności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN 83/ Wykonując prace ziemne naleŝy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowowodnych, w miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów naleŝy wykonać system odwodnienia na czas robót montaŝowych np. metodą powierzchniowego odwadniania za pomocą pompowania. W przypadku lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych torfów i namułu naleŝy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoŝa. JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŝ 1m od poziomu terenu naleŝy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów. Zabronione jest składowanie urobku i rur w odległości mniejszej niŝ 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawędzi wykopu, jeŝeli ściany jego są obudowane oraz w granicach klina odłamu gruntu, jeŝeli ściany wykopu nie są umocnione. 6. Uwagi końcowe 1. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równowaŝnych tj. zastosowania materiałów i rozwiązań technicznych zastosowanych urządzeń, pod warunkiem akceptacji ich przez autora projektu. 2.Wykonawstwo kanalizacji deszczowej naleŝy powierzyć Firmie mającej juŝ doświadczenie w montaŝu w/w technologiach. 3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŝy dokładnie wyznaczyć trasę przebiegu odcinków rurociągu wraz z domiarami do punktów stałych. 4.Rurociągi kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie słuŝby. 5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i technologii wykonania robót naleŝy kaŝdorazowo uzgadniać z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 6.Całość prac prowadzić zgodnie z - Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1996 oraz zgodnie z instrukcjami montaŝowymi producentów materiałów i urządzeń. 7. Z uwagi na stosowaną technologię i rodzaj zastosowanej nawierzchni utwardzonej, zasypkę i grunt nad zasypką, do wymaganego poziomu konstrukcji utwardzenia zagęścić do wskaźnika Is=95 %. 8. Na skrzyŝowaniach projektowanej kanalizacji z kablami załoŝyć rurę ochronną Arota. 10. Po zakończeniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty ziemne i instalacyjne prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Opracował:

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo