OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja Radzymin tel.: fax: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego FS/P/3/2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ KONTRAKT NR R 2 /1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE RADZYMIN CZERWONY FIDIC Kanały sanitarne ul.: Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Marzec 2010 r.

2 Spis treści Definicje Informacje bazowe Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z załącznikami... 4 Część opisowa... 4 Zakres robót... 4 Geotechniczne warunki posadowienia kanałów i obiektów na sieci... 6 Rozwiązania techniczne... 7 Przewody tłoczne ciśnieniowe... 7 Przewody grawitacyjne... 7 Przyłączeniowe odcinki kanalizacji do granicy nieruchomości... 8 Studzienki rewizyjne, przelotowe, kaskadowe, połączeniowe i rozpręŝne... 8 Dane o istniejącym uzbrojeniu... 8 Przejścia poprzeczne pod istniejącymi przepustami i rowem Przepompownie ścieków Strefa ochronna i lokalizacja przepompowni Droga dojazdowa Ukształtowanie terenu Ogrodzenie terenu Posadowienie pompowni Zasilanie elektryczne, sterowanie i sygnalizacja pompowni Przewód wodociągowy Wykonawstwo robót Roboty ziemne Roboty przygotowawcze Roboty montaŝowe Roboty odwodnieniowe Roboty odtworzeniowe Roboty elektryczne Uwagi końcowe Część graficzna projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych.. 16 Załączniki:

3 Definicje. Zamawiający oznacza. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie InŜynier Kontraktu ( InŜynier ) oznacza wykonawcę wyłonionego na podstawie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług InŜyniera Kontraktu. Roboty oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty budowlane i wykonawcze, urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) w ramach Kontraktów na Roboty zawartych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrakt na Roboty oznacza zadanie opisane w niniejszych Warunkach Zamówienia i będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Czerwona KsiąŜka FIDIC Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŝynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 2 wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r.). Informacje bazowe. Tytuł Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin- Czerwony FIDIC. Zakres Projektu obejmuje inwestycje zlokalizowane na terenie Radzymina, kanały sanitarne ul. Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Adres obiektu budowlanego: roboty będą wykonywane na terenie Radzymina w rejonie wymienionych wyŝej ulic. 3

4 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z załącznikami. Roboty objęte zakresem Kontraktu opisują następujące kody CPV: Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 19, Radzymin. Spis zawartości dokumentacji projektowej: - Część opisowa - Część graficzna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Przedmiar Robót - Badania geotechniczne PROGEO grudzień 2008r. - Badania geotechniczne PROGEO kwiecień 2009r. Część opisowa Niniejsza część zawiera opis przyjętych rozwiązań technicznych i zakresu robót do wykonania w ramach Zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin Czerwony FIDIC. W następujących ulicach : Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Podstawą sporządzenia części opisowej były projekty wykonane przez: TECH-INSTAL Sp. z o.o. 1. P.B. Sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Radzymin (kanały sanitarne. w Ul. Armii Krajowej, Brylantowej, M. Kopernika, Łąkowej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Opracowanie grudzień 2008 r. 2. P.B. Sieć kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miasta Radzymin zadanie (Kanały sanitarne w Ul. Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków). Opracowanie kwiecień 2009 r. 3. Dokumentacja geotechniczna badania geotechniczne podłoŝa gruntowego wykonane przez firmę PROGEO z grudzień 2008 r, J.Miłosz i Z. śywicki dla kanału i przepompowni w ul.brylantowej. badania geotechniczne podłoŝa gruntowego wykonane przez firmę PROGEO z kwietnia 2009 r, J.Miłosz i Z. śywicki Archiwalna dokumentacja geotechniczna dla rejonu ulic Armii Krajowej i skrzyŝowania ul.gen.maczka/sybiraków. Zakres robót Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Radzyminie w systemie grawitacyjno ciśnieniowym w ilości: m, w tym: ,10 m głównych kanałów grawitacyjnych dn ,70 m, dn ,40 m szt. odcinków przyłączeniowych o dn 160 będących odcinkami grawitacyjnymi kanałów dochodzących do granic posesji i zakończonymi korkami o łącznej długości ok. 790,50 m - ok. 30 szt. odcinków przyłączeniowych do zaprojektowania i wybudowania o średnicy dn 160 będących odcinkami grawitacyjnymi kanałów dochodzących do granic posesji (lub ogrodzenia) i zakończonymi korkami o łącznej długości ok. 266,5 m 4

5 - 1 szt. przełączenie istniejącego przewodu sanitarnego z pos. 24B w drodze ul. Łąkowej do studni St ,90 m rurociągów tłocznych, - 1 pompownia ścieków, - 12 m przewodu wodociągowego, w ulicach Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC Czerwona KsiąŜka 1. Szczegółowa lokalizacja kanałów, przepompowni oraz odcinków przyłączeniowych zawarta jest w Projekcie Budowlanym, stanowiącym załącznik do III Części SIWZ. Zakres oraz szczegółowa lokalizacja odcinków przyłączeniowych przewidzianych do zaprojektowania oraz wybudowania przedstawiony został w poniŝszej tabeli (Tab. 1). Tabela 1. PoniŜej zestawiono wykaz odcinków przyłączeniowych w asfaltowej nawierzchni pasa drogowego, dla których Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wybudować odcinki przyłączy - w łącznej ilości ok. 30 szt. przyłączy (ogólna długość odcinków przyłączeniowych w pasie drogowym wynosi ok. 266,50 m): L.p. Pas drogowy (ulica), w którym naleŝy zaprojektować i wybudować przyłącze kanalizacyjne Nr ew. działki, do której naleŝy zaprojektować i wybudować w pasie drogowym przyłącze Długość przyłącza w pasie drogowym [m] Rodzaj działki Uwagi 1 Gen. S. Maczka 48 7 zabudowana 2 Gen. S. Maczka 49 7 zabudowana 3 Gen. S. Maczka zabudowana 4 Gen. S. Maczka zabudowana 5 Gen. S. Maczka 56/8 2 zabudowana 6 Gen. S. Maczka zabudowana 7 Gen. S. Maczka 53 7 zabudowana uzgodniona trasa WUD 8 Gen. S. Maczka zabudowana uzgodniona trasa WUD 9 Gen. S. Maczka niezabudowana 10 Gen. S. Maczka niezabudowana 11 Gen. S. Maczka niezabudowana 12 Gen. S. Maczka 56/4, 56/18 6 niezabudowana 13 Gen. S. Maczka 56/15 1,5 niezabudowana 14 Gen. S. Maczka 56/2 2 niezabudowana 15 Gen. S. Maczka 56/3 2 niezabudowana 16 Gen. S. Maczka 75 7 niezabudowana 17 Armii Krajowej zabudowana 18 Armii Krajowej 77/6,77/7,77/97 11 w trakcie zabudowy 7/4 19 Armii Krajowej 78/8 13 zabudowana 20 Armii Krajowej 77/12 10 niezabudowana 21 Armii Krajowej 78/16 13 niezabudowana 22 Armii Krajowej 78/17 13 niezabudowana 23 Armii Krajowej 81/2 8 niezabudowana 24 Armii Krajowej 1/2 7 niezabudowana 25 Armii Krajowej 1/6 8 niezabudowana 26 M. Kopernika 33 7 zabudowana 27 M. Kopernika 34 7 zabudowana 28 M. Kopernika 35 7 zabudowana 29 Łąkowa 26 6 zabudowana 30 Łąkowa 26 6 niezabudowana 31 RAZEM 30 szt. 266,5 - W przypadku działek zabudowanych zaznaczonych kolorem niebieskim, naleŝy wykonać dokumentację projektową do budynku zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem posesji. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne do wybudowania uzgodnienia. 1 Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót InŜynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego. Wydanie II angielsko - polskie ( tłumaczenie I wydania z 1999 r.), nazywane dalej FIDIC czerwona ksiąŝka. 5

6 W przypadku działek niezabudowanych naleŝy wykonać dokumentacje projektową do granic posesji. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne do wybudowania uzgodnienia. Realizacja Kontraktu dla ww. zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robót: - przygotowawczych, - geodezyjnych, - budowlano-konstrukcyjnych, - montaŝowo-instalacyjnych, - drogowych, - inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszą STWiORB. Wymagane gwarancje W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje się następujące gwarancje: - Okres Zgłaszania Wad- 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia - Okres Rękojmi 36 miesięcy od dnia następnego po dniu wydania Świadectwa Wykonania. - Gwarancja na Urządzenia- 24 miesiące - Czas dojazdu serwisu od wezwania- maks. 48 godz. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Ubezpieczenia Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzuli 18 Warunków Ogólnych i Szczególnych ponosi Wykonawca. Geotechniczne warunki posadowienia kanałów i obiektów na sieci W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono typowe warunki geologiczne dla rejonu Radzymina. Przeprowadzone badania, których wyniki pokazano w odrębnych załącznikach do niniejszego opracowania pt. Dokumentacja geotechniczna wykazały, Ŝe wzdłuŝ trasy projektowanej kanalizacji przypowierzchniową warstwę o miąŝszości 0,3-1,2m stanowią nasypy wraz z warstwami humusu. Głębiej podłoŝe gruntowe budują rodzime grunty mineralne. Są to głównie grunty spoiste typu gliny pylaste. W rejonie projektowanej przepompowni (otwór nr 1) gliny kończą się na 6,7 m ppt i głębiej występują grunty niespoiste. Piaszczyste przewarstwienia stwierdzono równieŝ wśród glin, w strefie głębokości 4,3 do 4,7 m ppt. W toku przeprowadzonych badań ustalono, Ŝe rodzime grunty piaszczyste są średnio- zagęszczone, o stopniu zagęszczenia ok. I D = 0,4 0,5. Stan gruntów spoistych określono jako twardoplastyczny, ok. I l =0,15 0,20. W trakcie wykonanych badań stwierdzono zróŝnicowane warunki wodne gdzie zlokalizowano wodę gruntową utrzymującą się w piaskach wśród i poniŝej glin pylastych. Jej poziom ustabilizował się 0,7-3,0 m oraz 3,4-3,8m poniŝej obecnej powierzchni terenu. Natomiast poziom wody gruntowej wynikający z dostępnych badań archiwalnych dla rejonu Al. Armii Krajowej, Kopernika, Łąkowej wykazuje poziom wody gruntowej znacznie wyŝszy sięgający ok.1,0 pod powierzchnią terenu. Taki stan rzeczy moŝe wynikać z pory roku, w których wykonywane były badania. NaleŜy przy tym przyjąć, znaczne wahania poziom wody gruntowej. Wnioski geotechniczne 1. Przy posadowieniu kanału i studni w gruntach spoistych, naleŝy zastosować warstwę podsypki z piasku o grubości 20cm. z zagęszczeniem do I s = 0,97. Grunt spoisty pochodzący z wykopów naleŝy całkowicie usunąć i zagospodarować, a do zasypki dowieść grunt niespoisty ( piasek) spełniający wymagania PN-74/B NaleŜy przyjąć, Ŝe przy budowie kanalizacji, wymianie podlegać będzie 80% gruntu. 6

7 2. Grunty nośne takie jak piaski gliniaste naleŝy chronić podczas prowadzenia prac budowlanych przed dopływem wód gruntowych i opadowych przed wzrostem wilgotności naturalnej, gdyŝ ich parametry się pogarszają. 3. Woda gruntowa w podłoŝu występuje o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym oraz w postaci sączeń. 4. Proponuje się odwadnianie wykopów przez lokalne stosowanie pomp szlamowych wpuszczanych bezpośrednio do studzienek zbiorczych wykonanych w dnie wykopu z równoczesnym ułoŝeniem drenaŝu liniowego, co pozwoli na odprowadzenie wody gruntowej z poziomu 0,5 do 0,7m. Przy posadowieniu pompowni oraz wystąpieniu napływu wody gruntowej której pompy szlamowe nie zdąŝa wybrać z wykopu, przy wykonywaniu wykopów liniowych poniŝej 3,5m przewiduje się zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z obsypką Ŝwirową. 5. Piasek z wykopów moŝe być powtórnie wykorzystany do zasypki pod warunkiem wykonania prób zagęszczeń i potwierdzeniem badaniami zagęszczenia. 6. Zaleca się, aby roboty budowlane wykonywane były w okresie jesiennym, w którym obserwuje się znaczne obniŝenie zwierciadła wody gruntowej. Rozwiązania techniczne Przewody tłoczne ciśnieniowe Zaprojektowano przewody tłoczne z rur ciśnieniowych PE 100 Ø 110x6,6 PN10 (SDR 17). Łączenie rur naleŝy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego lub przy uŝyciu muf elektrooporowych. Łączenie rur tego typu z zasuwami oraz pompowniami sieciowymi wykonywać za pomocą kształtek kołnierzowych oraz śrub wykonanych ze stali nierdzewnej. Zasuwy i zawory zwrotne wyłącznie z przeznaczeniem do ścieków. Przewód naleŝy układać ze spadkami zgodnymi z załączonym profilem. Na załamaniach rurociągu wykonać bloki oporowe. Nad rurociągami tłocznymi ułoŝyć taśmę z wkładką metalową. Przy układaniu rurociągów naleŝy zachować warunek głębokości przemarzania. Dla rurociągów tych przyjęto minimalną głębokość ułoŝenia 1,40 m p.p.t. W celu zabezpieczenia rurociągów tłocznych przed tworzeniem się zastoin oraz podciśnienia zaprojektowano studnię rewizyjną średnicy 1200 mm wykonaną z kręgów betonowych. Próbę szczelności naleŝy wykonać po jego ułoŝeniu i podbiciu z obu stron gruntem piaszczystym i częściowym przysypaniem. W trakcie nawadniania przewodu i dokładnym odpowietrzeniu powinien być pozostawiony, na co najmniej 6 godzin. Ciśnienie próbne powinno wynosić 0,6MPa. Dostawca rur winien zapewnić dostawę całego systemu odprowadzania ścieków tj. rury, kształtki, przejścia szczelne przez ściany komór, zgrzewarki do rur. Przewody grawitacyjne Do budowy kanalizacji naleŝy stosować rury kanalizacyjne PCV Ø200x5,9 i Ø250x7,3, ze ścianką litą łączone na uszczelkę gumową klasy S. Rurociągi naleŝy układać w wykopie suchym na podsypce piaskowej grubości minimum 20cm z wyprofilowanym rowkiem pod rurę - kąt podparcia, co najmniej 90. Dno wykopu naleŝy wyprofilować zgodnie ze spadkiem z profilu podłuŝnego. Rury naleŝy układać i montować zgodnie z Instrukcją układania i montaŝu rur producenta. Wierzch rury do 30cm obsypywać pisakiem pozbawionym kamieni i zagęszczać ręcznie. Dalszą zasypkę naleŝy wykonywać warstwami 20-30cm z zagęszczeniem mechanicznym. Po zakończonym montaŝu naleŝy wykonać kamerownie kanału. 7

8 Przyłączeniowe odcinki kanalizacji do granicy nieruchomości. Dla całego zadania na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano przyłączeniowe odcinki kanalizacji od kanału głównego do granicy nieruchomości. W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewidziano wykonanie odcinków kanalizacji do granicy nieruchomości zakończonych korkiem, pozostałą część właściciel wykona wraz ze studzienką podłączeniową z PVC 425 mm na własny koszt. Zaprojektowane odcinki wykonać z rur kielichowych PVC ze ścianką litą łączone na uszczelki wargowe, klasy SN 8 o średnicy ø 160x4,7 mm. Odcinki te naleŝy włączyć do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejściem szczelnym lub za pomocą trójników ø 200/160 mm o kącie przyłączenia 45. Studzienki rewizyjne, przelotowe, kaskadowe, połączeniowe i rozpręŝne Zaprojektowano studzienki rewizyjne, przelotowe, połączeniowe, rozpręŝne z kręgów Ŝelbetonowych DN 1200 i inspekcyjne z tworzywa sztucznego PCV (PE, PP) DN425 i DN600. Studnie rewizyjne będą wyposaŝone w stopnie złazowe i włazy Ŝeliwne o średnicy dn600 typu cięŝkiego klasy D do przenoszenia obciąŝeń od wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Studnie betonowe naleŝy wykonać z prefabrykowanych kręgów z betonu klasy B45 (C35/45) wg PN- EN 206-1, wodoszczelność W-8, nasiąkliwość 5%, mrozoodporność F150. Kręgi naleŝy zamawiać z uszczelkami gumowymi. Wszystkie przejścia rurowe studni naleŝy wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką. Studzienki z tworzyw sztucznych składają się z: kinety studzienki rewizyjnej PP, rury wznoszącej karbowanej 425mm i pokrywy teleskopowej o nośności 40 T. Przy wykonywaniu zwieńczenia studzienek PVC w drogach gruntowych naleŝy uŝyć płyty Ŝelbetowe odciąŝające o wymiarach 1,0x1,0x0,25m.(wylewanych na mokro lub prefabrykowanych). Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty słabonośne naleŝy je wybrać na głębokość 0,5m poniŝej dna studzienki i zastąpić podsypką z piasku grubego oraz zagęścić do Is=0,97. W pozostałych przypadkach pod studzienki stosować podsypkę Ŝwirową min. 20cm. Trasy, średnice, materiał, spadki, zagłębienia kanalizacji pokazano w części graficznej projektu oraz tabeli zestawienia studzienek. Dane o istniejącym uzbrojeniu Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia: sieć wodociągowa z przyłączami sieć gazowa z przyłączami kable i studzienki telekomunikacyjne kable energetyczne NN przewody i słupy napowietrznej linii NN przepust drogowy odwodnienia drogi przewody do wpustów odwodnienia drogi W rozwiązaniu projektowym uwzględniono zachowanie odległości poziomej od istniejących obiektów. W przypadku skrzyŝowań kanałów i rurociągu tłocznego z istniejącymi przewodami naleŝy zastosować w miejscach zbliŝeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz załoŝenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W pobliŝu linii napowietrznej zakazana jest praca dźwigu i urządzeń mechanicznych. Wszystkie prace w pobliŝu linii naleŝy wykonywać ręcznie w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego. 8

9 W przypadku skrzyŝowania z kalem elektrycznym naleŝy zachować odległość min. 0,8m, natomiast dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m, W razie niemoŝności zachowania odległości jw. naleŝy zastosować rurę ochronną o średnicy większej o 15% od przewodu. W przypadku przebiegu trasy w pobliŝu słupów N.N. odległość minimalna od nich wynosi 1,5m. W wypadku skrzyŝowania z przewodem kabli telekomunikacyjnych, kable te naleŝy zabezpieczyć rurą ochronną długości ok.1,5m w jedną i w drugą stronę od skrzyŝowania. Przy skrzyŝowaniu z kablem energetycznym naleŝy stosować rury ochronne dwudzielne np. typu AROT oraz naleŝy zabezpieczyć je przed ich osiadaniem w gruncie. Wszystkie prace w pobliŝu kabli naleŝy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem prac naleŝy zawiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia w celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii uzbrojenia. Kolidującą z kanałem sieć wodociągową (przyłącza) naleŝy przełoŝyć stosując etaŝowanie przy pomocy kształtek PE. Na profilu podłuŝnym zaznaczono przewidywane kolizje sieci wodociągowej z projektowanym kanałem. Ze względu na niezainewntaryzowaną wysokościowo sieć ilość kolidującej sieci wodociągowej moŝe ulec zmianie. Przebudowę urządzeń naleŝy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z uŝytkownikami danych urządzeń. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, takŝe później, w czasie wykonywania jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym moŝliwym terminie przywracając ich sta do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w awarii uszkodzeń nie moŝe nastąpić później niŝ w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. Przejścia poprzeczne pod istniejącymi przepustami i rowem. Przejścia poprzeczne rurociągu tłocznego i grawitacyjnego pod przepustami drogowymi betonowym Ø600, Ø1200 naleŝy wykonać przeciskiem lub z częściowym rozkopem w rurze ochronnej. W dokumentacji technicznej przyjęto rurę ochronną PEHD φ 200 SDR11 długości 4m dla przewodu tłocznego oraz PEHD φ 315 długości 3,0 i 5,5m dla rury PVC dn200 i φ 400 długości 4m i 10,4m, dla rury PVC dn250. Rurę przewodową naleŝy centralnie umieścić w rurze osłonowej, a dystans zachować przy zastosowaniu płóz centrujących wybranego systemu. Końcówkę rury osłonowej naleŝy opiankować i załoŝyć manszety uszczelniające gumowe lub z termokurczliwego PE. Dopuszcza się zamiennie przy stosowaniu przecisków zastosowanie rur stalowych ze szwem zabezpieczonych fabrycznie powłokami antykorozyjnymi. Przepompownie ścieków. Parametry technologiczne przepompowni: - przepływ obliczeniowy wyliczony na podstawie max. ilości posesji włączonych do systemu - dopływ ścieków do pompowni kanałem grawitacyjnym: Ø250 na rzędnej 83,10m (m.n.p.m) - odprowadzenie ścieków przewodem tłocznym: D110x6,6mm, rzędna osi przewodu 85,50m Parametry pracy pompowni zakłada się na następujące parametry: - max. dopływ ścieków Qhmax= 5,3l/s Pompownia współpracować będzie z rurociągami tłocznymi D110x6,6mm wykonanymi z PE 100 dł.388,9m i D90x5,4 o długości 48,5m oraz przewodami dn80 wykonanymi ze stali nierdzewnej w obrębie przepompowni dł. ok.2m. Do obliczeń przyjęto prędkość samooczyszczającą rurociągu na poziomie min.0,8m/s, i chropowatość rurociągu - 0,25 Dla przepompowni dobrano pompy zatapialne z wirnikiem półotwartym wydajności: Q=8,0l/s przy wysokości podnoszenia H=12,5m i mocy ok.3,1kw. 9

10 Projektuje się pompownię w formie układu podziemnego prefabrykowanego dostarczonego z pełnym wyposaŝeniem na plac budowy. Zbiornik pompowni projektuje się z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych Ø2000 z betonu klasy B45 z włazem Ŝeliwnym dn800 klasy D z zamknięciem. W środku naleŝy zamontować pomost serwisowy ze stali nierdzewnej. Zbiornik na zewnątrz naleŝy zabezpieczyć hydroizolacją na bazie bitumicznej np. Izolbet 2 x podkład typ R + 2 x nawierzchniowy typ P, a od wewnątrz powłoką izolacyjną antykorozyjną gwarantującą równocześnie łatwość czyszczenia zbiornika. Pompownia wyposaŝona będzie w dwie pompy pracujące z wirnikiem półotwartym gwarantującym wysoką sprawność i niezawodność pracy pomp. Pompy będą pracować naprzemiennie. Pompy naleŝy wyposaŝyć w zabezpieczenie termiczne.instalacja oraz osprzęt wykonana zostanie ze stali nierdzewnej (rurociągi, prowadnice, łańcuchy). Wlot kolektora grawitacyjnego Ø250 mm do pompowni naleŝy wyposaŝyć w zasuwę wrzecionową Ø250 mm umieszczoną w studni St1. Zasuwę Ø250 mm przewidziano z obudową i skrzynką uliczną. W przepompowni na króćcu kolektora Ø250 naleŝy zamontować deflektor z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Króciec naleŝy wysunąć poza ściankę studni ok.10cm. Zakres dostawy przepompowni określono wg specyfikacji: Pompa zatapialna do ścieków i osadów komunalnych- szt. 2 (wirnik półotwarty lub otwarty, silnik 3~/400V/50Hz, moc P2=~3,1kW) Orurowanie przepompowni z rur ze stali nierdzewnej System sprzęgła wraz z uszczelkami Zawór zwrotny i zasuwa odcinająca kompletnie zamontowane Hydrodynamiczny zawór płuczący Skośne dno przepompowni dla systemu samooczyszczania przepompowni wykonane z laminatu Łańcuch ze stali nierdzewnej wraz z hakami mocującymi Sterownica z systemem automatycznego wspomaganie sterowania w celu zapobiegania gromadzenia się osadów na dnie zbiornika pompowni Rura mocująca dla kontroli poziomu (czujniki poziomu) Wyłącznik - alarmowy powodujący załączanie sygnalizatora akustyczno-optycznego Wyłącznik róŝnicowoprądowy (mikroprocesorowy) do załączeń, wyłączeń pomp, sterowania, ogrzewania, nastawa pomp (praca przemienna) Sonda hydrodynamiczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków śurawik o udźwigu 150kg Uwaga: szczegółowa specyfikacja pomp, zbiornika, wyposaŝenia, sterownicy wg specyfikacji szczegółowej specyfikacji dostawy urządzenia. Strefa ochronna i lokalizacja przepompowni Przepompownia pracować będzie z pompami zatapialnymi w zbiorniku podziemnym zlokalizowanym w poboczu pasa drogowego. Z uwagi na rozwiązania technologiczne polegające na zastosowaniu pomp zatapialnych, hermetyzacji szczelnych studni oraz eliminacji gospodarki skratkami oddziaływanie przepompowni na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, aerozolu i hałasu jest znikome. Obiekty liniowe z zakresu kanalizacji sanitarnej nie wymagają wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, jedynie spełnienia wymagań eksploatacyjnych dostępu do studni i uzbrojenia. Dostęp do proj. przepompowni następować będzie bezpośrednio z drogi gminnej. Miejsce lokalizacji przepompowni pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 3. Droga dojazdowa Dojazd do przepompowni następuje bezpośrednio z drogi gminnej. 10

11 Ukształtowanie terenu Projekt zagospodarowania terenu przepompowni nie zmienia istniejącego ukształtowania terenu. Na roboty ziemne składa się wykop pod projektowaną przepompownię. Ilość robót ziemnych dla posadowienia pompowni wynosi około 11m 3 - jest to nadmiar, który naleŝy usunąć poza granice robot i zagospodarować. Teren wokół przepompowni projektuje się zagospodarować poprzez ułoŝenie kostki brukowej (typ i kolor pozostawia się do ustalenia przez Inwestora). Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 20 cm. Teren przy projektowanej przepompowni projektuje się wynieść ponad istniejący teren na rzędną 87,25m. Z uwagi, Ŝe teren projektowanej przepompowni znajduje się w liniach rozgraniczających pasa drogowego zbiornik przepompowni posadowiono poniŝej istniejącej rzędnej terenu. W przypadku perspektywicznej budowy drogi wraz z chodnikiem rzędną włazu przepompowni naleŝy wyregulować pierścieniami betonowymi do nowych nawierzchni. Ogrodzenie terenu Przewiduje się odgraniczenie terenu przepompowni poprzez montaŝ słupków metalowych ø 120 i wysokości ponad teren 80cm, wbetonowanych w podłoŝe na wzór słupków parkingowych typ U12c w rozstawie 1,2m. Słupki naleŝy połączyć opaską łańcuchową. Całość naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować w kolorze czerwonym. Posadowienie pompowni Zaprojektowano pompownię w formie układu podziemnego prefabrykowanego dostarczonego z pełnym wyposaŝeniem na plac budowy. Zbiornik pompowni wykonać z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych Ø2000 z betonu klasy C35/B45 z włazem Ŝeliwnym dn800 klasy D z zamknięciem. W środku naleŝy zamontować pomost serwisowy ze stali nierdzewnej. W dnie przepompowni naleŝy zamontować laminowane wyprofilowane, skośne dno umoŝliwiające samooczyszczanie. Zbiornik naleŝy posadowić na fundamencie betonowym z betonu C8/B10 grubości 20cm. Fundamenty wykonać o przekroju kołowym średnicy 2,8m dla przepompowni zbiornikowej 2000mm. Posadowienie pompowni dostosowano do istniejących warunków terenowych, dobranych w oparciu o badania geotechniczne w miejscach posadowienia pompowni. Zbiornik na zewnątrz naleŝy zabezpieczyć hydroizolacją na bazie emulsji bitumicznych (2 x powłoka podkładowa + 2 x powłoka nawierzchniowa), a od wewnątrz powłoką izolacyjną antykorozyjną gwarantującą równocześnie łatwość czyszczenia zbiornika. Posadowienie wykonać w wykopie odwodnionym wgłębnie przy pomocy zestawu igłofiltrowego. W trakcie obsypywania pompowni grunt w wykopie zagęszczać 20cm warstwami. Na granicy działki przepompowni zainstalowana będzie szafka sterowniczo-zasilajaca. Zasilanie szafki sterowniczo-zasilającej przepompowni nastąpi kablem ziemnym, wg opracowania branŝy elektrycznej będącej równieŝ przedmiotem zamówienia. W przypadku odmiennych warunków geologicznych, wysokiego lustra wody naleŝy przeprowadzić ponowne obliczenia stateczności zbiornika przepompowni do warunków istniejących. Zasilanie elektryczne, sterowanie i sygnalizacja pompowni. Przewidziano jednostronne zasilanie pompowni w energię elektryczną z moŝliwością podłączenia agregatu prądotwórczego. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy. Zainstalowane pompy wymagają trójfazowego zasilenia o mocy ~6,2kW. Zasilenie elektryczne przepompowni naleŝy zrealizować wg odrębnego opracowania branŝy elektrycznej. Obok przepompowni w linii rozgraniczającej działki naleŝy posadowić szafkę sterowniczo-zasilajacą. Pod szafkę naleŝy wykonać fundament wys.ok 70cm ponad projektowaną rzędną terenu. Sterowanie automatyczne będzie uzaleŝnione od poziomu ścieków pompowni. Przewiduje się dwa poziomy startowania (start stop) oraz dwa poziomy alarmowe (max. i min.). W przypadku awarii pompy roboczej pompa rezerwowa powinna włączyć się automatycznie. Sterowanie powinno być ustawione na następujących poziomach: - maksymalny poziom i poziom napełnienia (max) na rzędnej 82,25 m - załączenie pompy (start 2) na rzędnej - 82,95m 11

12 - załączenie pompy (start 1) na rzędnej 82,75m - wyłączenie pompy (stop) na rzędnej 82,55m - minimalny poziom awaryjny (min) 82,40m Na szafie powinna być sygnalizacja zewnętrzna akustyczna i optyczna wskazująca: poziom alarmowy, awarię kaŝdej pompy W szafce naleŝy umieścić moduł GSM słuŝący do zdalnego powiadamiania w formie SMS o nieprawidłowej pracy do serwisu eksploratora. Ponadto naleŝy przewidzieć: Zasilanie agregatów pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnątrz pompowni) Gniazda: 220V-15A i 380V-32A ze zmiennikiem faz. Szafka sterownicza będzie w komplecie wyposaŝenia pompowni. Szafka powinna być wyposaŝona w zabezpieczenia: zwarciowe, róŝnicowoprądowe, przeciąŝeniowe, termiczne i wilgotnościowe (wewnętrzne kaŝdej pompy), zanikowe faz, przeciw zmianie kolejności faz, przepięciowe, przed suchobiegiem. Szafka umoŝliwiać będzie sterowanie automatyczne naprzemienne dwoma zespołami pompowymi oraz sterowanie ręczne dowolnym zespołem. Pompownia powinna być wyposaŝona w odpowiednią liczbę sygnalizatorów poziomu ścieków dla : Pracy kaŝdej pompy Awarii kaŝdej pompy Poziomu alarmowego Pomiar czasu pracy pompy. Przewód wodociągowy W celach eksploatacyjnych do obsługi przepompowni ścieków doprowadzono przewód wodociągowy zakończony hydrantem podziemnym dn80. Zasilenie naleŝy wykonać z pobliskiego rurociągu wodociągowego poprzez wykonanie wcinki z zastosowaniem trójnika. Przed hydrantem w odległości 1m zamontować zasuwę liniową. Przewód wodociągowy projektuje się z rur PE100 Dz90x5,4 PN10. W odległości 30cm nad rurociągiem umieścić taśmę sygnalizacyjnoostrzegawczą. Szczegóły zamieszczono na rys. nr 3. Wykonawstwo robót. Roboty ziemne. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych. Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych w ulicach z nawierzchnią asfaltową naleŝy dokonać mechanicznej rozbiórki nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Krawędzie asfaltu naleŝy naciąć piłą. Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków kanałów. Na całej długości projektowanego kanału przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ściany wykopów naleŝy umacniać systemowymi szalunkami płytowymi rozporowymi lub szalować wypraskami stalowymi. Wykopy będą wykonywane w 80% mechanicznie w 20% ręcznie. Wszystkie roboty ziemne i sieciowe naleŝy wykonywać z normą branŝową BN-83/ Przewody podziemne roboty ziemne. W przypadku wystąpienia wody gruntowej naleŝy przystąpić do odwodnienia z uŝyciem pomp szlamowych wpuszczanych bezpośrednio z wykopu, a przy zwiększonym napływie wody gruntowej naleŝy zastosować wgłębne odwodnienie liniowe przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów (wg warunków hydrogeologicznych). Rurociągi naleŝy układać w wykopie suchym na posypce piaskowej grubości minimum 20cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury - kat podparcia, co najmniej 90. Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilem podłuŝnym kanalizacji sanitarnej. Obsypka piaskiem grubości 20cm. Górna warstwę zasypki występującej bezpośrednio pod konstrukcją dróg (1m) 12

13 wykonać z gruntów sypkich i zagęścić do min. 0,98 do 1,0 wartości Proctora. UŜywa się do tego celu materiału piaskowego spełniającego wymagania PN-74/B Zwrócić naleŝy uwagę na staranne zagęszczanie gruntu warstwami 20-30cm przy zasypywaniu rurociągu. Ze względu na wykonywanie prac w ulicach miejskich cały grunt z wykopów naleŝy odwozić na zorganizowane przez Wykonawcę robót tymczasowe składowisko ziemi. Wyjątkiem mogą być tutaj ulice jeszcze nie urządzone gdzie za zgodą Zarządcy Drogi i Inwestora grunt moŝe być składowany na odkładzie. Z uwagi na występujące w budowie geologicznej podłoŝa grunty spoiste, przy wykonywaniu robót ziemnych naleŝy je usunąć i zagospodarować, a do zasypki dowieść grunt niespoisty (piasek, pospółka) dobrze zagęszczający się. Przewiduje się, Ŝe wymianie podlegać będzie 80% gruntów znajdujących się w świetle projektowanych wykopów. Wykopy w czasie prowadzenia prac naleŝy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru Ŝółtego zapalone od zmierzchu do świtu. Odbiór robót instalacyjnych naleŝy prowadzić zgodnie z normą PN-84/B Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze. Po zakończeniu robót ziemnych, uzyskaniu pozytywnych wyników badań zagęszczenia gruntu i przeprowadzeniu odbiorów ułoŝonych kanałów i rurociągów naleŝy przystąpić do odtworzenia nawierzchni drogowych. Przy odtworzeniu dróg naleŝy spełnić wymagania techniczne określone przez Zarządcę drogi tj. zapisy wynikające z pkt. Roboty odtworzeniowe. Roboty przygotowawcze W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie pomiarów związanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej oraz roboty związane z oczyszczeniem terenu z drzew i krzaków. W zakres robót pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągów poprzez wyniesienie współrzędnych poszczególnych przepompowni, studzienek na kolektorach grawitacyjnych i węzłów na rurociągach tłocznych oraz wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych). W zakresie robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, z uwagi na przebieg sieci kanalizacyjnej głównie w pasach dróg, przewidziano dokonać ewentualnego podcięcia konarów gałęzi oraz wycięcia dziko rosnących krzaków. Roboty montaŝowe Przy robotach montaŝowych przewodów przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów rur i Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych w przypadku rur kanalizacji grawitacyjnej a w przypadku przewodów tłocznych Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych wydanych w obu przypadkach przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa oraz z PN-EN 1401: 1999; PN-EN 1610: 2002 i PN-EN 1671: MontaŜ przewodów moŝe się odbywać przy temperaturze otoczenia od +5 0 C do C. Rury naleŝy układać po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoŝa i posadowionych na podsypce piaskowej grubości 15 cm W trakcie montaŝu rur naleŝy sprawdzić ich stan techniczny oraz aby rury przylegały na całej długości do podłoŝa. Podczas montaŝu przewodów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montaŝowe kolektorów grawitacyjnych naleŝy prowadzić z punktów węzłowych tj. przepompowni lub studzienek rewizyjnych czy węzłowych, układając rurociąg od rzędnych niŝszych do wyŝszych. UłoŜone rurociągi naleŝy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 10 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montaŝowych oraz zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. W trakcie montaŝu kolektorów grawitacyjnych z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk naleŝy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki i posmarować ją środkiem ułatwiającym poślizg. W zakresie rurociągów tłocznych z rur PEHD łączonych metodą zgrzewania doczołowego przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i opuszczanie z poziomu terenu na dno wykopu. 13

14 W przypadku wspólnego układania kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych ich wzajemne połoŝenie z rzucie poziomym powinno wynosić min. 0,5 m. Roboty odwodnieniowe Zgodnie z oceną geotechniczną występowania wód gruntowych przewidziano zastosowanie proponuje się odwadnianie wykopów przez lokalne stosowanie pomp szlamowych wpuszczanych bezpośrednio do studzienek zbiorczych wykonanych w dnie wykopu z równoczesnym ułoŝeniem drenaŝu liniowego, co pozwoli na odprowadzenie wody gruntowej z poziomu 0,5 do 0,7m. Przy posadowieniu pompowni oraz napływu wody gruntowej, której pompy szlamowe i drenaŝ nie będą w stanie z wykopu odpompować, przewiduje się zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z obsypką Ŝwirową w rozstawie, co 1,0 m wzdłuŝ wykopów. Sposób odwodnienia powinien być opisany w projekcie organizacji robót w zaleŝności od warunków lokalnych. Zakres robót odwadniających naleŝy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Roboty odtworzeniowe Przywracanie terenu i nawierzchni dróg winno odbywać się sukcesywnie w miarę postępu robót związanych z budową kanału. Dla rurociągów układanych w nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych, betonowych) przewidziano rozbiórkę nawierzchni i podbudowy a następnie odtworzenie nawierzchni, zgodnie z załoŝeniami narzuconymi przez zarządzającego drogą, które są określone w warunkach technicznych odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych będące załącznikiem opracowania. Przy odtworzeniu dróg asfaltowych przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne odpowiadające parametrom dla dróg o natęŝeniu ruchu KR3-KR4 : - warstwa asfaltowa ścieralna - 4cm - warstwa asfaltowa wiąŝąca - 4cm - warstwa podbudowy z tłucznia - 25cm - warstwa odsączająca - 10cm Dot. ul. Gen. Maczka, ul. Armii Krajowej, ul. M. Kopernika, ul. Łąkowa odc. odchodzący od ul. Armii Krajowej, ul. Dobra do ul. Łąkowej. Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni asfaltowej naleŝy przyjąć, Ŝe w celu połączenia się z istniejącą nawierzchnią pas odtworzenia naleŝy powiększyć o 35cm z kaŝdej strony licząc od umocnionej ściany wykopu, co przy standardowej szerokości wykopu wraz z umocnieniem szerokość odtworzenia wyniesie 2m. Drogi gruntowe po wykonaniu robót kanalizacyjnych naleŝy utwardzić (po wcześniejszym) korytowaniu na szerokości 5m (z wyjątkiem ul. Sybiraków 4m) tłuczniem betonowym w następujących warstwach konstrukcyjnych: - warstwa klińca z kamienia Ø5-63mm - 15cm - warstwa odsączająca z piasku - 10cm Istniejące drogi gruntowe posiadające utwardzenie tłuczniowe, kamienne wykonane sposobem gospodarczym, destruktem asfaltowym naleŝy odtworzyć do stanu pierwotnego z pełnym profilowaniem całej drogi z nadaniem spadków, a na szerokości 5m uzupełnić kruszywo tak aby jego warstwa po utwardzeniu wynosiła 15cm. Zniszczone tereny uprawne i tereny zieleni naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. W tym celu naleŝy rozścielić warstwę ziemi uprzednio zmagazynowaną na ustabilizowany grunt po wykopach. W przypadku wykonywania sieci kanalizacji w poboczach dróg oraz górnych krawędziach skarp rowów naleŝy równieŝ odtworzyć pobocza z wyprofilowaniem rowów przywracając im stan pierwotny. Na czas prowadzenia robót budowlano montaŝowych wykonawca winien opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach drogowych organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć dostosowując się do wymogów określonych przez słuŝby drogowe. 14

15 Roboty elektryczne Roboty elektryczne obejmują wykonanie: wewnętrznej linii zasilającej dla potrzeb zasilania energetycznego 1 szt. przepompowni wraz z przyłączem energetycznym kablowym uzgodnionym z Zakładem Energetycznym w Wołominie. Przyłącza złącza kablowo-pomiarowego zaprojektowano kablem z istniejącego słupa linii napowietrznej nn. poprzez mufę rozgałęźną, którą naleŝy wykonać w inst. linii kablowej nn. Projektowany kabel układać w wykopie na gł. 0,7 m. Przejścia pod drogami naleŝy wykonywać w rurach osłonowych. Zejście kabla ze słupa naleŝy wykonać w rurze osłonowej BE 75 do wysokości 5,0 m. Wprowadzenie kabla zasilającego do złącza kablowopomiarowego wykonać w rurze osłonowej Zaprojektowano złącza kablowo-pomiarowe wolnostojące. Złącze zaprojektowano w obudowie, którą naleŝy zamocować na fundamencie. W proj. złączu naleŝy zamontować licznik oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, które naleŝy przystosować do plombowania. W celu zapewnienia odpowiedniego uziomu naleŝy w wykopie ułoŝyć bednarkę Fe/Zn 30x4 mm, którą naleŝy zakończyć uziomem pionowym prętowym Fe/Zn fi 16mm. Wartość uziemienia nie powinna przekraczać 30 omów. Uziom wyprowadzić ze złącza kablowo-pomiarowego bednarką Fe/Zn 30x4mm. Wartość rezystancji naleŝy potwierdzić pomiarem. Zasilanie szafy sterowniczej zaprojektowano kablem ze złącza kablowo-pomiarowego. Projektowany kabel układać w wykopie o gł. 0,7 m. Przejścia pod drogami naleŝy wykonywać w rurach osłonowych. Wprowadzenie kabla zasilającego do szafki sterowniczej wykonać w rurze osłonowej. Zaprojektowano szafkę sterowniczą, którą naleŝy zamontować przy projektowanych przepompowniach. Obudowa szafki powinna posiadać stopień ochrony IP 65. Uwagi końcowe Całość robot naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót opracowanych przez COBR INSTAL i protokołem ZUD. Wykonawca robót zobowiązany jest przestrzegać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz..U. Nr ) oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy regulujące przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn r (Dz.U.NR 96, poz. 437 z dn r). Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich właścicieli urządzeń i sieci przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego u właściwego zarządcy drogi zgodnie z załączonymi decyzjami. kanał sanitarny przed zasypką naleŝy zainwentaryzować teren budowy naleŝy przywrócić do stanu pierwotnego tj. odbudować nawierzchnię drogową, chodniki w zakresie pasa robót, w którym prowadzone były prace objęte projektem. rozpoczęcie robót naleŝy zgłosić do MZWKiABK w Radzyminie W trakcie realizacji inwestycji wskazane jest prowadzenie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz przyszłego uŝytkownika Do urządzenia gotowego przepompowni dołączyć DTR z wykazem elementów z danymi technicznymi i numerami katalogowymi. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i instrukcją producenta. Do budowy naleŝy uŝywać materiałów posiadających waŝny certyfikat zgodności z EN lub PN lub posiadać aprobatę techniczną. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń oraz nazwy producentów uŝyte w projekcie naleŝy rozumieć jako definicje standardów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równowaŝnych lub wyŝszych niŝ przewiduje projekt. Zmiana musi być zaakceptowana przez Inwestora, UŜytkownika i Nadzór Autorski. W czasie wykonywania robót przewidzianych w projekcie budowlanym, moŝna dokonać 15

16 zmian wchodzących w zakres art. 36a ustawy Prawo budowlane o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Część graficzna projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. W niniejszej części zestawiono w układzie tabelarycznym wszystkie rysunki niezbędne do dokonania wyceny robót będących przedmiotem zamówienia z podziałem na opracowania projektowe (PT) w poniŝszym zakresie: 1. P.B. Sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Radzymin (kanały sanitarne. w Ul. Armii Krajowej, Brylantowej, M. Kopernika, Łąkowej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Opracowanie grudzień 2008 r. L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 1 Plan zagospodarowania terenu przepompowni w ul.brylantowej. 3 Skala 1:100 2 Profil podłuŝny kanału. 4 Studnie P St1- St 10. Skala 1:100/500 3 Profil podłuŝny kanału. 5 Studnie St10 St 24. Skala 1:100/500 4 Profil podłuŝny kanału. 6 Studnie St 17 St 27. Skala 1:100/500 5 Profil podłuŝny rurociągu tłocznego od przepompowni Brylantowa w kierunku 7 kanału grawitacyjnego w ul. Reymonta. Skala 1:100/500 6 Studnia betonowa St1 z zasuwą 8 7 Studnia betonowa. Typowy rysunek montaŝowy dla wysokości 2,5m do 1,5m. 9 Skala 1:20 8 Studnia rewizyjno-odwadniająca na rurociągu tłocznym. Węzeł W6. Skala 1: Studnia rewizyjno-odwadniająca na rurociągu tłocznym połączenie z 11 istniejącym rurociągiem. Węzeł W11. Skala 1:20 10 Przepompownia ścieków Elementy studni betonowej na przykładzie studni rys. montaŝowy adaptowany Studnia PVC Ø425 rys. montaŝowy adaptowany Studnia PVC Ø600 rys. montaŝowy adaptowany Zestawienie studni. 2. P.B. Sieć kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miasta Radzymin zadanie nr 4 (Kanały sanitarne w Ul. Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków). Opracowanie kwiecień 2009 r. 1. Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicy Armii Krajowej. Skala 1: Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicach: Szafirowej, Bursztynowej, Rubinowej. 8 Skala 1: Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicach: Brylantowej, Turkusowej, Gen.Maczka, 9 Sybiraków. Skala 1: Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicach: Gen.Maczka, Miłej, Łąkowej, Dobrej. 10 Skala 1: Profil podłuŝny kanału. 11 Studnie St10- St34. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. Studnie St6 St38. Skala 1:100/

17 7. Profil podłuŝny kanału. 13 Studnie St4 St45, St42 St48. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 14 Studnie St1 St57, St55 St60. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 15 Studnie St53 St72. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 16 Studnie St 50 St 82. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 17 Studnie St 82 St 93, St90 St94, St90 St98. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 18 Studnie St 82 St 97, St84 St88. Skala 1:100/ Studnia betonowa. Typowy rysunek montaŝowy dla wysokości 2,5m do 4,5m. Skala 1: Studnia betonowa. Typowy rysunek montaŝowy dla wysokości 1,5m do 2,5m. Skala 1: Studnia PVC Ø425 rys. montaŝowy adaptowany Przekrój wykopu. Posadowienie rurociągu z zabezpieczeniem ścian wykopu Schemat sieci. 18. Zestawienie studni. 19. Rys. połączenia studni do zestawienia. oraz dołączono projekty związane tj. 3. Projekt elektryczny przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków. Załączniki do OPZ: ZAŁĄCZNIK NR 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ZAŁĄCZNIK NR 2: Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. ZAŁĄCZNIK NR 3: Przedmiar Robót* ZAŁĄCZNIK NR 4 A: Badania geologiczne PROGEO Grudzień 2008r. ZAŁĄCZNIK NR 4 B: Badania geologiczne PROGEO Kwiecień 2009r. ZAŁĄCZNIK NR 5 : Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie * Załączone do Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiary robót stanowią jedynie pomoc dla ustalenia wartości robót budowlanych. Podstawą wyceny zamówienia powinien być projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz wizja Wykonawcy w terenie, gdyŝ Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów poza wskazaną w ofercie ceną ryczałtową. Zamawiający nie będzie sprawdzał kosztorysów ofertowych sporządzonych na ich podstawie przy rozstrzyganiu postępowania przetargowego. Kosztorys ofertowy dostarczy wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy. 17

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m

PRZEDMIAR. do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m PRZEDMIAR do kosztorysu na przebudowę ulicy Rolniczej w Głuchowie, gmina Tuszyn, na odcinku od drogi nr 1 do drogi polnej długości 631,79 m ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miejski w Tuszynie; 95-080 Tuszyn; ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

Data październik 2009 r.

Data październik 2009 r. Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 Biuro projektowe WKM-Projekt Spółka Cywilna 90-355 Łódź, ul. Abramowskiego 3 tel. 42 6309649 Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIś DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO CZĘŚĆ 1 - OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis stanu istniejącego 1.4. Rozwiązania projektowe 1.4.1. Rozwiązania geometryczne w planie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Roboty montażowe zestawów odwodnieniowych 29 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.01. ROBOTY MONTAŻOWE ZESTAWÓW ODWODNIENIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gminna sieć wodociągowa Obiekt : Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej o nową sieć wodociągową do budynków we wsi Turów, Gm. Pęcław Adres : Pęcław, m.turów P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-07-28

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 PRZEDMIAR ROBÓT

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 PRZEDMIAR ROBÓT EKOSAN - P.I.Ś. S.C. 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ARMII KRAJO- WEJ 60/62 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI - SIEĆ GŁÓW- NA - LUBLINIEC ETAP I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa 1. Opis techniczny B. Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny rys. nr 1 2. Profil drenaŝu rys. nr 2 3. Profil rurociągu tłocznego rys. nr 3 4. Szczegół ułoŝenia drenaŝu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA:

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: 1 Rozbudowa ul. Lubelskiej 6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: - warunki techniczne dla projektowanego zadania podane przez Telekomunikację Polską Pion Sieci i Platform

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz 58-100 Świdnica, ul.ślężańska 39 tel. (074) 853-02-98 e-mail: kurkiewiczjola@neostrada.pl NIP 884-104-57-26 REGON 891012711

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ul. Wolności Kalisz Pomorski

ul. Wolności Kalisz Pomorski mgr inŝ. Arnold Kraska 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Łąkowa 39a tel. 094-3634183 Stadium dokumentacji: ZADANIE: SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES : DZ. 268; 187/1; 189/2; 265/1; 48; 244 OBRĘB DĘBSKO 78-540 Kalisz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo