OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja Radzymin tel.: fax: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego FS/P/3/2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ KONTRAKT NR R 2 /1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE RADZYMIN CZERWONY FIDIC Kanały sanitarne ul.: Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Marzec 2010 r.

2 Spis treści Definicje Informacje bazowe Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z załącznikami... 4 Część opisowa... 4 Zakres robót... 4 Geotechniczne warunki posadowienia kanałów i obiektów na sieci... 6 Rozwiązania techniczne... 7 Przewody tłoczne ciśnieniowe... 7 Przewody grawitacyjne... 7 Przyłączeniowe odcinki kanalizacji do granicy nieruchomości... 8 Studzienki rewizyjne, przelotowe, kaskadowe, połączeniowe i rozpręŝne... 8 Dane o istniejącym uzbrojeniu... 8 Przejścia poprzeczne pod istniejącymi przepustami i rowem Przepompownie ścieków Strefa ochronna i lokalizacja przepompowni Droga dojazdowa Ukształtowanie terenu Ogrodzenie terenu Posadowienie pompowni Zasilanie elektryczne, sterowanie i sygnalizacja pompowni Przewód wodociągowy Wykonawstwo robót Roboty ziemne Roboty przygotowawcze Roboty montaŝowe Roboty odwodnieniowe Roboty odtworzeniowe Roboty elektryczne Uwagi końcowe Część graficzna projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych.. 16 Załączniki:

3 Definicje. Zamawiający oznacza. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie InŜynier Kontraktu ( InŜynier ) oznacza wykonawcę wyłonionego na podstawie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług InŜyniera Kontraktu. Roboty oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane (włączając projekty budowlane i wykonawcze, urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) w ramach Kontraktów na Roboty zawartych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrakt na Roboty oznacza zadanie opisane w niniejszych Warunkach Zamówienia i będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Czerwona KsiąŜka FIDIC Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŝynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego opublikowane przez Międzynarodową Federację InŜynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, 2 wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999r.). Informacje bazowe. Tytuł Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Radzymin- Czerwony FIDIC. Zakres Projektu obejmuje inwestycje zlokalizowane na terenie Radzymina, kanały sanitarne ul. Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Adres obiektu budowlanego: roboty będą wykonywane na terenie Radzymina w rejonie wymienionych wyŝej ulic. 3

4 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z załącznikami. Roboty objęte zakresem Kontraktu opisują następujące kody CPV: Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 19, Radzymin. Spis zawartości dokumentacji projektowej: - Część opisowa - Część graficzna - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - Przedmiar Robót - Badania geotechniczne PROGEO grudzień 2008r. - Badania geotechniczne PROGEO kwiecień 2009r. Część opisowa Niniejsza część zawiera opis przyjętych rozwiązań technicznych i zakresu robót do wykonania w ramach Zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin Czerwony FIDIC. W następujących ulicach : Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Podstawą sporządzenia części opisowej były projekty wykonane przez: TECH-INSTAL Sp. z o.o. 1. P.B. Sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Radzymin (kanały sanitarne. w Ul. Armii Krajowej, Brylantowej, M. Kopernika, Łąkowej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Opracowanie grudzień 2008 r. 2. P.B. Sieć kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miasta Radzymin zadanie (Kanały sanitarne w Ul. Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków). Opracowanie kwiecień 2009 r. 3. Dokumentacja geotechniczna badania geotechniczne podłoŝa gruntowego wykonane przez firmę PROGEO z grudzień 2008 r, J.Miłosz i Z. śywicki dla kanału i przepompowni w ul.brylantowej. badania geotechniczne podłoŝa gruntowego wykonane przez firmę PROGEO z kwietnia 2009 r, J.Miłosz i Z. śywicki Archiwalna dokumentacja geotechniczna dla rejonu ulic Armii Krajowej i skrzyŝowania ul.gen.maczka/sybiraków. Zakres robót Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Radzyminie w systemie grawitacyjno ciśnieniowym w ilości: m, w tym: ,10 m głównych kanałów grawitacyjnych dn ,70 m, dn ,40 m szt. odcinków przyłączeniowych o dn 160 będących odcinkami grawitacyjnymi kanałów dochodzących do granic posesji i zakończonymi korkami o łącznej długości ok. 790,50 m - ok. 30 szt. odcinków przyłączeniowych do zaprojektowania i wybudowania o średnicy dn 160 będących odcinkami grawitacyjnymi kanałów dochodzących do granic posesji (lub ogrodzenia) i zakończonymi korkami o łącznej długości ok. 266,5 m 4

5 - 1 szt. przełączenie istniejącego przewodu sanitarnego z pos. 24B w drodze ul. Łąkowej do studni St ,90 m rurociągów tłocznych, - 1 pompownia ścieków, - 12 m przewodu wodociągowego, w ulicach Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków, M. Kopernika, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC Czerwona KsiąŜka 1. Szczegółowa lokalizacja kanałów, przepompowni oraz odcinków przyłączeniowych zawarta jest w Projekcie Budowlanym, stanowiącym załącznik do III Części SIWZ. Zakres oraz szczegółowa lokalizacja odcinków przyłączeniowych przewidzianych do zaprojektowania oraz wybudowania przedstawiony został w poniŝszej tabeli (Tab. 1). Tabela 1. PoniŜej zestawiono wykaz odcinków przyłączeniowych w asfaltowej nawierzchni pasa drogowego, dla których Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wybudować odcinki przyłączy - w łącznej ilości ok. 30 szt. przyłączy (ogólna długość odcinków przyłączeniowych w pasie drogowym wynosi ok. 266,50 m): L.p. Pas drogowy (ulica), w którym naleŝy zaprojektować i wybudować przyłącze kanalizacyjne Nr ew. działki, do której naleŝy zaprojektować i wybudować w pasie drogowym przyłącze Długość przyłącza w pasie drogowym [m] Rodzaj działki Uwagi 1 Gen. S. Maczka 48 7 zabudowana 2 Gen. S. Maczka 49 7 zabudowana 3 Gen. S. Maczka zabudowana 4 Gen. S. Maczka zabudowana 5 Gen. S. Maczka 56/8 2 zabudowana 6 Gen. S. Maczka zabudowana 7 Gen. S. Maczka 53 7 zabudowana uzgodniona trasa WUD 8 Gen. S. Maczka zabudowana uzgodniona trasa WUD 9 Gen. S. Maczka niezabudowana 10 Gen. S. Maczka niezabudowana 11 Gen. S. Maczka niezabudowana 12 Gen. S. Maczka 56/4, 56/18 6 niezabudowana 13 Gen. S. Maczka 56/15 1,5 niezabudowana 14 Gen. S. Maczka 56/2 2 niezabudowana 15 Gen. S. Maczka 56/3 2 niezabudowana 16 Gen. S. Maczka 75 7 niezabudowana 17 Armii Krajowej zabudowana 18 Armii Krajowej 77/6,77/7,77/97 11 w trakcie zabudowy 7/4 19 Armii Krajowej 78/8 13 zabudowana 20 Armii Krajowej 77/12 10 niezabudowana 21 Armii Krajowej 78/16 13 niezabudowana 22 Armii Krajowej 78/17 13 niezabudowana 23 Armii Krajowej 81/2 8 niezabudowana 24 Armii Krajowej 1/2 7 niezabudowana 25 Armii Krajowej 1/6 8 niezabudowana 26 M. Kopernika 33 7 zabudowana 27 M. Kopernika 34 7 zabudowana 28 M. Kopernika 35 7 zabudowana 29 Łąkowa 26 6 zabudowana 30 Łąkowa 26 6 niezabudowana 31 RAZEM 30 szt. 266,5 - W przypadku działek zabudowanych zaznaczonych kolorem niebieskim, naleŝy wykonać dokumentację projektową do budynku zgodnie z uzgodnieniem z właścicielem posesji. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne do wybudowania uzgodnienia. 1 Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót InŜynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego. Wydanie II angielsko - polskie ( tłumaczenie I wydania z 1999 r.), nazywane dalej FIDIC czerwona ksiąŝka. 5

6 W przypadku działek niezabudowanych naleŝy wykonać dokumentacje projektową do granic posesji. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne do wybudowania uzgodnienia. Realizacja Kontraktu dla ww. zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robót: - przygotowawczych, - geodezyjnych, - budowlano-konstrukcyjnych, - montaŝowo-instalacyjnych, - drogowych, - inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową oraz niniejszą STWiORB. Wymagane gwarancje W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje się następujące gwarancje: - Okres Zgłaszania Wad- 12 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia - Okres Rękojmi 36 miesięcy od dnia następnego po dniu wydania Świadectwa Wykonania. - Gwarancja na Urządzenia- 24 miesiące - Czas dojazdu serwisu od wezwania- maks. 48 godz. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Ubezpieczenia Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzuli 18 Warunków Ogólnych i Szczególnych ponosi Wykonawca. Geotechniczne warunki posadowienia kanałów i obiektów na sieci W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono typowe warunki geologiczne dla rejonu Radzymina. Przeprowadzone badania, których wyniki pokazano w odrębnych załącznikach do niniejszego opracowania pt. Dokumentacja geotechniczna wykazały, Ŝe wzdłuŝ trasy projektowanej kanalizacji przypowierzchniową warstwę o miąŝszości 0,3-1,2m stanowią nasypy wraz z warstwami humusu. Głębiej podłoŝe gruntowe budują rodzime grunty mineralne. Są to głównie grunty spoiste typu gliny pylaste. W rejonie projektowanej przepompowni (otwór nr 1) gliny kończą się na 6,7 m ppt i głębiej występują grunty niespoiste. Piaszczyste przewarstwienia stwierdzono równieŝ wśród glin, w strefie głębokości 4,3 do 4,7 m ppt. W toku przeprowadzonych badań ustalono, Ŝe rodzime grunty piaszczyste są średnio- zagęszczone, o stopniu zagęszczenia ok. I D = 0,4 0,5. Stan gruntów spoistych określono jako twardoplastyczny, ok. I l =0,15 0,20. W trakcie wykonanych badań stwierdzono zróŝnicowane warunki wodne gdzie zlokalizowano wodę gruntową utrzymującą się w piaskach wśród i poniŝej glin pylastych. Jej poziom ustabilizował się 0,7-3,0 m oraz 3,4-3,8m poniŝej obecnej powierzchni terenu. Natomiast poziom wody gruntowej wynikający z dostępnych badań archiwalnych dla rejonu Al. Armii Krajowej, Kopernika, Łąkowej wykazuje poziom wody gruntowej znacznie wyŝszy sięgający ok.1,0 pod powierzchnią terenu. Taki stan rzeczy moŝe wynikać z pory roku, w których wykonywane były badania. NaleŜy przy tym przyjąć, znaczne wahania poziom wody gruntowej. Wnioski geotechniczne 1. Przy posadowieniu kanału i studni w gruntach spoistych, naleŝy zastosować warstwę podsypki z piasku o grubości 20cm. z zagęszczeniem do I s = 0,97. Grunt spoisty pochodzący z wykopów naleŝy całkowicie usunąć i zagospodarować, a do zasypki dowieść grunt niespoisty ( piasek) spełniający wymagania PN-74/B NaleŜy przyjąć, Ŝe przy budowie kanalizacji, wymianie podlegać będzie 80% gruntu. 6

7 2. Grunty nośne takie jak piaski gliniaste naleŝy chronić podczas prowadzenia prac budowlanych przed dopływem wód gruntowych i opadowych przed wzrostem wilgotności naturalnej, gdyŝ ich parametry się pogarszają. 3. Woda gruntowa w podłoŝu występuje o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym oraz w postaci sączeń. 4. Proponuje się odwadnianie wykopów przez lokalne stosowanie pomp szlamowych wpuszczanych bezpośrednio do studzienek zbiorczych wykonanych w dnie wykopu z równoczesnym ułoŝeniem drenaŝu liniowego, co pozwoli na odprowadzenie wody gruntowej z poziomu 0,5 do 0,7m. Przy posadowieniu pompowni oraz wystąpieniu napływu wody gruntowej której pompy szlamowe nie zdąŝa wybrać z wykopu, przy wykonywaniu wykopów liniowych poniŝej 3,5m przewiduje się zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z obsypką Ŝwirową. 5. Piasek z wykopów moŝe być powtórnie wykorzystany do zasypki pod warunkiem wykonania prób zagęszczeń i potwierdzeniem badaniami zagęszczenia. 6. Zaleca się, aby roboty budowlane wykonywane były w okresie jesiennym, w którym obserwuje się znaczne obniŝenie zwierciadła wody gruntowej. Rozwiązania techniczne Przewody tłoczne ciśnieniowe Zaprojektowano przewody tłoczne z rur ciśnieniowych PE 100 Ø 110x6,6 PN10 (SDR 17). Łączenie rur naleŝy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego lub przy uŝyciu muf elektrooporowych. Łączenie rur tego typu z zasuwami oraz pompowniami sieciowymi wykonywać za pomocą kształtek kołnierzowych oraz śrub wykonanych ze stali nierdzewnej. Zasuwy i zawory zwrotne wyłącznie z przeznaczeniem do ścieków. Przewód naleŝy układać ze spadkami zgodnymi z załączonym profilem. Na załamaniach rurociągu wykonać bloki oporowe. Nad rurociągami tłocznymi ułoŝyć taśmę z wkładką metalową. Przy układaniu rurociągów naleŝy zachować warunek głębokości przemarzania. Dla rurociągów tych przyjęto minimalną głębokość ułoŝenia 1,40 m p.p.t. W celu zabezpieczenia rurociągów tłocznych przed tworzeniem się zastoin oraz podciśnienia zaprojektowano studnię rewizyjną średnicy 1200 mm wykonaną z kręgów betonowych. Próbę szczelności naleŝy wykonać po jego ułoŝeniu i podbiciu z obu stron gruntem piaszczystym i częściowym przysypaniem. W trakcie nawadniania przewodu i dokładnym odpowietrzeniu powinien być pozostawiony, na co najmniej 6 godzin. Ciśnienie próbne powinno wynosić 0,6MPa. Dostawca rur winien zapewnić dostawę całego systemu odprowadzania ścieków tj. rury, kształtki, przejścia szczelne przez ściany komór, zgrzewarki do rur. Przewody grawitacyjne Do budowy kanalizacji naleŝy stosować rury kanalizacyjne PCV Ø200x5,9 i Ø250x7,3, ze ścianką litą łączone na uszczelkę gumową klasy S. Rurociągi naleŝy układać w wykopie suchym na podsypce piaskowej grubości minimum 20cm z wyprofilowanym rowkiem pod rurę - kąt podparcia, co najmniej 90. Dno wykopu naleŝy wyprofilować zgodnie ze spadkiem z profilu podłuŝnego. Rury naleŝy układać i montować zgodnie z Instrukcją układania i montaŝu rur producenta. Wierzch rury do 30cm obsypywać pisakiem pozbawionym kamieni i zagęszczać ręcznie. Dalszą zasypkę naleŝy wykonywać warstwami 20-30cm z zagęszczeniem mechanicznym. Po zakończonym montaŝu naleŝy wykonać kamerownie kanału. 7

8 Przyłączeniowe odcinki kanalizacji do granicy nieruchomości. Dla całego zadania na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano przyłączeniowe odcinki kanalizacji od kanału głównego do granicy nieruchomości. W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewidziano wykonanie odcinków kanalizacji do granicy nieruchomości zakończonych korkiem, pozostałą część właściciel wykona wraz ze studzienką podłączeniową z PVC 425 mm na własny koszt. Zaprojektowane odcinki wykonać z rur kielichowych PVC ze ścianką litą łączone na uszczelki wargowe, klasy SN 8 o średnicy ø 160x4,7 mm. Odcinki te naleŝy włączyć do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejściem szczelnym lub za pomocą trójników ø 200/160 mm o kącie przyłączenia 45. Studzienki rewizyjne, przelotowe, kaskadowe, połączeniowe i rozpręŝne Zaprojektowano studzienki rewizyjne, przelotowe, połączeniowe, rozpręŝne z kręgów Ŝelbetonowych DN 1200 i inspekcyjne z tworzywa sztucznego PCV (PE, PP) DN425 i DN600. Studnie rewizyjne będą wyposaŝone w stopnie złazowe i włazy Ŝeliwne o średnicy dn600 typu cięŝkiego klasy D do przenoszenia obciąŝeń od wszystkich rodzajów pojazdów drogowych. Studnie betonowe naleŝy wykonać z prefabrykowanych kręgów z betonu klasy B45 (C35/45) wg PN- EN 206-1, wodoszczelność W-8, nasiąkliwość 5%, mrozoodporność F150. Kręgi naleŝy zamawiać z uszczelkami gumowymi. Wszystkie przejścia rurowe studni naleŝy wykonać w tulejach ochronnych z uszczelką. Studzienki z tworzyw sztucznych składają się z: kinety studzienki rewizyjnej PP, rury wznoszącej karbowanej 425mm i pokrywy teleskopowej o nośności 40 T. Przy wykonywaniu zwieńczenia studzienek PVC w drogach gruntowych naleŝy uŝyć płyty Ŝelbetowe odciąŝające o wymiarach 1,0x1,0x0,25m.(wylewanych na mokro lub prefabrykowanych). Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty słabonośne naleŝy je wybrać na głębokość 0,5m poniŝej dna studzienki i zastąpić podsypką z piasku grubego oraz zagęścić do Is=0,97. W pozostałych przypadkach pod studzienki stosować podsypkę Ŝwirową min. 20cm. Trasy, średnice, materiał, spadki, zagłębienia kanalizacji pokazano w części graficznej projektu oraz tabeli zestawienia studzienek. Dane o istniejącym uzbrojeniu Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia: sieć wodociągowa z przyłączami sieć gazowa z przyłączami kable i studzienki telekomunikacyjne kable energetyczne NN przewody i słupy napowietrznej linii NN przepust drogowy odwodnienia drogi przewody do wpustów odwodnienia drogi W rozwiązaniu projektowym uwzględniono zachowanie odległości poziomej od istniejących obiektów. W przypadku skrzyŝowań kanałów i rurociągu tłocznego z istniejącymi przewodami naleŝy zastosować w miejscach zbliŝeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz załoŝenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W pobliŝu linii napowietrznej zakazana jest praca dźwigu i urządzeń mechanicznych. Wszystkie prace w pobliŝu linii naleŝy wykonywać ręcznie w obecności przedstawiciela Zakładu Energetycznego. 8

9 W przypadku skrzyŝowania z kalem elektrycznym naleŝy zachować odległość min. 0,8m, natomiast dla kabli telekomunikacyjnych 0,5m, W razie niemoŝności zachowania odległości jw. naleŝy zastosować rurę ochronną o średnicy większej o 15% od przewodu. W przypadku przebiegu trasy w pobliŝu słupów N.N. odległość minimalna od nich wynosi 1,5m. W wypadku skrzyŝowania z przewodem kabli telekomunikacyjnych, kable te naleŝy zabezpieczyć rurą ochronną długości ok.1,5m w jedną i w drugą stronę od skrzyŝowania. Przy skrzyŝowaniu z kablem energetycznym naleŝy stosować rury ochronne dwudzielne np. typu AROT oraz naleŝy zabezpieczyć je przed ich osiadaniem w gruncie. Wszystkie prace w pobliŝu kabli naleŝy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem prac naleŝy zawiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia w celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii uzbrojenia. Kolidującą z kanałem sieć wodociągową (przyłącza) naleŝy przełoŝyć stosując etaŝowanie przy pomocy kształtek PE. Na profilu podłuŝnym zaznaczono przewidywane kolizje sieci wodociągowej z projektowanym kanałem. Ze względu na niezainewntaryzowaną wysokościowo sieć ilość kolidującej sieci wodociągowej moŝe ulec zmianie. Przebudowę urządzeń naleŝy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z uŝytkownikami danych urządzeń. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, takŝe później, w czasie wykonywania jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym moŝliwym terminie przywracając ich sta do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w awarii uszkodzeń nie moŝe nastąpić później niŝ w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. Przejścia poprzeczne pod istniejącymi przepustami i rowem. Przejścia poprzeczne rurociągu tłocznego i grawitacyjnego pod przepustami drogowymi betonowym Ø600, Ø1200 naleŝy wykonać przeciskiem lub z częściowym rozkopem w rurze ochronnej. W dokumentacji technicznej przyjęto rurę ochronną PEHD φ 200 SDR11 długości 4m dla przewodu tłocznego oraz PEHD φ 315 długości 3,0 i 5,5m dla rury PVC dn200 i φ 400 długości 4m i 10,4m, dla rury PVC dn250. Rurę przewodową naleŝy centralnie umieścić w rurze osłonowej, a dystans zachować przy zastosowaniu płóz centrujących wybranego systemu. Końcówkę rury osłonowej naleŝy opiankować i załoŝyć manszety uszczelniające gumowe lub z termokurczliwego PE. Dopuszcza się zamiennie przy stosowaniu przecisków zastosowanie rur stalowych ze szwem zabezpieczonych fabrycznie powłokami antykorozyjnymi. Przepompownie ścieków. Parametry technologiczne przepompowni: - przepływ obliczeniowy wyliczony na podstawie max. ilości posesji włączonych do systemu - dopływ ścieków do pompowni kanałem grawitacyjnym: Ø250 na rzędnej 83,10m (m.n.p.m) - odprowadzenie ścieków przewodem tłocznym: D110x6,6mm, rzędna osi przewodu 85,50m Parametry pracy pompowni zakłada się na następujące parametry: - max. dopływ ścieków Qhmax= 5,3l/s Pompownia współpracować będzie z rurociągami tłocznymi D110x6,6mm wykonanymi z PE 100 dł.388,9m i D90x5,4 o długości 48,5m oraz przewodami dn80 wykonanymi ze stali nierdzewnej w obrębie przepompowni dł. ok.2m. Do obliczeń przyjęto prędkość samooczyszczającą rurociągu na poziomie min.0,8m/s, i chropowatość rurociągu - 0,25 Dla przepompowni dobrano pompy zatapialne z wirnikiem półotwartym wydajności: Q=8,0l/s przy wysokości podnoszenia H=12,5m i mocy ok.3,1kw. 9

10 Projektuje się pompownię w formie układu podziemnego prefabrykowanego dostarczonego z pełnym wyposaŝeniem na plac budowy. Zbiornik pompowni projektuje się z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych Ø2000 z betonu klasy B45 z włazem Ŝeliwnym dn800 klasy D z zamknięciem. W środku naleŝy zamontować pomost serwisowy ze stali nierdzewnej. Zbiornik na zewnątrz naleŝy zabezpieczyć hydroizolacją na bazie bitumicznej np. Izolbet 2 x podkład typ R + 2 x nawierzchniowy typ P, a od wewnątrz powłoką izolacyjną antykorozyjną gwarantującą równocześnie łatwość czyszczenia zbiornika. Pompownia wyposaŝona będzie w dwie pompy pracujące z wirnikiem półotwartym gwarantującym wysoką sprawność i niezawodność pracy pomp. Pompy będą pracować naprzemiennie. Pompy naleŝy wyposaŝyć w zabezpieczenie termiczne.instalacja oraz osprzęt wykonana zostanie ze stali nierdzewnej (rurociągi, prowadnice, łańcuchy). Wlot kolektora grawitacyjnego Ø250 mm do pompowni naleŝy wyposaŝyć w zasuwę wrzecionową Ø250 mm umieszczoną w studni St1. Zasuwę Ø250 mm przewidziano z obudową i skrzynką uliczną. W przepompowni na króćcu kolektora Ø250 naleŝy zamontować deflektor z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Króciec naleŝy wysunąć poza ściankę studni ok.10cm. Zakres dostawy przepompowni określono wg specyfikacji: Pompa zatapialna do ścieków i osadów komunalnych- szt. 2 (wirnik półotwarty lub otwarty, silnik 3~/400V/50Hz, moc P2=~3,1kW) Orurowanie przepompowni z rur ze stali nierdzewnej System sprzęgła wraz z uszczelkami Zawór zwrotny i zasuwa odcinająca kompletnie zamontowane Hydrodynamiczny zawór płuczący Skośne dno przepompowni dla systemu samooczyszczania przepompowni wykonane z laminatu Łańcuch ze stali nierdzewnej wraz z hakami mocującymi Sterownica z systemem automatycznego wspomaganie sterowania w celu zapobiegania gromadzenia się osadów na dnie zbiornika pompowni Rura mocująca dla kontroli poziomu (czujniki poziomu) Wyłącznik - alarmowy powodujący załączanie sygnalizatora akustyczno-optycznego Wyłącznik róŝnicowoprądowy (mikroprocesorowy) do załączeń, wyłączeń pomp, sterowania, ogrzewania, nastawa pomp (praca przemienna) Sonda hydrodynamiczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków śurawik o udźwigu 150kg Uwaga: szczegółowa specyfikacja pomp, zbiornika, wyposaŝenia, sterownicy wg specyfikacji szczegółowej specyfikacji dostawy urządzenia. Strefa ochronna i lokalizacja przepompowni Przepompownia pracować będzie z pompami zatapialnymi w zbiorniku podziemnym zlokalizowanym w poboczu pasa drogowego. Z uwagi na rozwiązania technologiczne polegające na zastosowaniu pomp zatapialnych, hermetyzacji szczelnych studni oraz eliminacji gospodarki skratkami oddziaływanie przepompowni na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, aerozolu i hałasu jest znikome. Obiekty liniowe z zakresu kanalizacji sanitarnej nie wymagają wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, jedynie spełnienia wymagań eksploatacyjnych dostępu do studni i uzbrojenia. Dostęp do proj. przepompowni następować będzie bezpośrednio z drogi gminnej. Miejsce lokalizacji przepompowni pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 3. Droga dojazdowa Dojazd do przepompowni następuje bezpośrednio z drogi gminnej. 10

11 Ukształtowanie terenu Projekt zagospodarowania terenu przepompowni nie zmienia istniejącego ukształtowania terenu. Na roboty ziemne składa się wykop pod projektowaną przepompownię. Ilość robót ziemnych dla posadowienia pompowni wynosi około 11m 3 - jest to nadmiar, który naleŝy usunąć poza granice robot i zagospodarować. Teren wokół przepompowni projektuje się zagospodarować poprzez ułoŝenie kostki brukowej (typ i kolor pozostawia się do ustalenia przez Inwestora). Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 20 cm. Teren przy projektowanej przepompowni projektuje się wynieść ponad istniejący teren na rzędną 87,25m. Z uwagi, Ŝe teren projektowanej przepompowni znajduje się w liniach rozgraniczających pasa drogowego zbiornik przepompowni posadowiono poniŝej istniejącej rzędnej terenu. W przypadku perspektywicznej budowy drogi wraz z chodnikiem rzędną włazu przepompowni naleŝy wyregulować pierścieniami betonowymi do nowych nawierzchni. Ogrodzenie terenu Przewiduje się odgraniczenie terenu przepompowni poprzez montaŝ słupków metalowych ø 120 i wysokości ponad teren 80cm, wbetonowanych w podłoŝe na wzór słupków parkingowych typ U12c w rozstawie 1,2m. Słupki naleŝy połączyć opaską łańcuchową. Całość naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować w kolorze czerwonym. Posadowienie pompowni Zaprojektowano pompownię w formie układu podziemnego prefabrykowanego dostarczonego z pełnym wyposaŝeniem na plac budowy. Zbiornik pompowni wykonać z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych Ø2000 z betonu klasy C35/B45 z włazem Ŝeliwnym dn800 klasy D z zamknięciem. W środku naleŝy zamontować pomost serwisowy ze stali nierdzewnej. W dnie przepompowni naleŝy zamontować laminowane wyprofilowane, skośne dno umoŝliwiające samooczyszczanie. Zbiornik naleŝy posadowić na fundamencie betonowym z betonu C8/B10 grubości 20cm. Fundamenty wykonać o przekroju kołowym średnicy 2,8m dla przepompowni zbiornikowej 2000mm. Posadowienie pompowni dostosowano do istniejących warunków terenowych, dobranych w oparciu o badania geotechniczne w miejscach posadowienia pompowni. Zbiornik na zewnątrz naleŝy zabezpieczyć hydroizolacją na bazie emulsji bitumicznych (2 x powłoka podkładowa + 2 x powłoka nawierzchniowa), a od wewnątrz powłoką izolacyjną antykorozyjną gwarantującą równocześnie łatwość czyszczenia zbiornika. Posadowienie wykonać w wykopie odwodnionym wgłębnie przy pomocy zestawu igłofiltrowego. W trakcie obsypywania pompowni grunt w wykopie zagęszczać 20cm warstwami. Na granicy działki przepompowni zainstalowana będzie szafka sterowniczo-zasilajaca. Zasilanie szafki sterowniczo-zasilającej przepompowni nastąpi kablem ziemnym, wg opracowania branŝy elektrycznej będącej równieŝ przedmiotem zamówienia. W przypadku odmiennych warunków geologicznych, wysokiego lustra wody naleŝy przeprowadzić ponowne obliczenia stateczności zbiornika przepompowni do warunków istniejących. Zasilanie elektryczne, sterowanie i sygnalizacja pompowni. Przewidziano jednostronne zasilanie pompowni w energię elektryczną z moŝliwością podłączenia agregatu prądotwórczego. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej będą zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy. Zainstalowane pompy wymagają trójfazowego zasilenia o mocy ~6,2kW. Zasilenie elektryczne przepompowni naleŝy zrealizować wg odrębnego opracowania branŝy elektrycznej. Obok przepompowni w linii rozgraniczającej działki naleŝy posadowić szafkę sterowniczo-zasilajacą. Pod szafkę naleŝy wykonać fundament wys.ok 70cm ponad projektowaną rzędną terenu. Sterowanie automatyczne będzie uzaleŝnione od poziomu ścieków pompowni. Przewiduje się dwa poziomy startowania (start stop) oraz dwa poziomy alarmowe (max. i min.). W przypadku awarii pompy roboczej pompa rezerwowa powinna włączyć się automatycznie. Sterowanie powinno być ustawione na następujących poziomach: - maksymalny poziom i poziom napełnienia (max) na rzędnej 82,25 m - załączenie pompy (start 2) na rzędnej - 82,95m 11

12 - załączenie pompy (start 1) na rzędnej 82,75m - wyłączenie pompy (stop) na rzędnej 82,55m - minimalny poziom awaryjny (min) 82,40m Na szafie powinna być sygnalizacja zewnętrzna akustyczna i optyczna wskazująca: poziom alarmowy, awarię kaŝdej pompy W szafce naleŝy umieścić moduł GSM słuŝący do zdalnego powiadamiania w formie SMS o nieprawidłowej pracy do serwisu eksploratora. Ponadto naleŝy przewidzieć: Zasilanie agregatów pompowych (lokalizacja skrzynki na zewnątrz pompowni) Gniazda: 220V-15A i 380V-32A ze zmiennikiem faz. Szafka sterownicza będzie w komplecie wyposaŝenia pompowni. Szafka powinna być wyposaŝona w zabezpieczenia: zwarciowe, róŝnicowoprądowe, przeciąŝeniowe, termiczne i wilgotnościowe (wewnętrzne kaŝdej pompy), zanikowe faz, przeciw zmianie kolejności faz, przepięciowe, przed suchobiegiem. Szafka umoŝliwiać będzie sterowanie automatyczne naprzemienne dwoma zespołami pompowymi oraz sterowanie ręczne dowolnym zespołem. Pompownia powinna być wyposaŝona w odpowiednią liczbę sygnalizatorów poziomu ścieków dla : Pracy kaŝdej pompy Awarii kaŝdej pompy Poziomu alarmowego Pomiar czasu pracy pompy. Przewód wodociągowy W celach eksploatacyjnych do obsługi przepompowni ścieków doprowadzono przewód wodociągowy zakończony hydrantem podziemnym dn80. Zasilenie naleŝy wykonać z pobliskiego rurociągu wodociągowego poprzez wykonanie wcinki z zastosowaniem trójnika. Przed hydrantem w odległości 1m zamontować zasuwę liniową. Przewód wodociągowy projektuje się z rur PE100 Dz90x5,4 PN10. W odległości 30cm nad rurociągiem umieścić taśmę sygnalizacyjnoostrzegawczą. Szczegóły zamieszczono na rys. nr 3. Wykonawstwo robót. Roboty ziemne. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych. Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych w ulicach z nawierzchnią asfaltową naleŝy dokonać mechanicznej rozbiórki nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Krawędzie asfaltu naleŝy naciąć piłą. Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków kanałów. Na całej długości projektowanego kanału przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ściany wykopów naleŝy umacniać systemowymi szalunkami płytowymi rozporowymi lub szalować wypraskami stalowymi. Wykopy będą wykonywane w 80% mechanicznie w 20% ręcznie. Wszystkie roboty ziemne i sieciowe naleŝy wykonywać z normą branŝową BN-83/ Przewody podziemne roboty ziemne. W przypadku wystąpienia wody gruntowej naleŝy przystąpić do odwodnienia z uŝyciem pomp szlamowych wpuszczanych bezpośrednio z wykopu, a przy zwiększonym napływie wody gruntowej naleŝy zastosować wgłębne odwodnienie liniowe przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów (wg warunków hydrogeologicznych). Rurociągi naleŝy układać w wykopie suchym na posypce piaskowej grubości minimum 20cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury - kat podparcia, co najmniej 90. Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilem podłuŝnym kanalizacji sanitarnej. Obsypka piaskiem grubości 20cm. Górna warstwę zasypki występującej bezpośrednio pod konstrukcją dróg (1m) 12

13 wykonać z gruntów sypkich i zagęścić do min. 0,98 do 1,0 wartości Proctora. UŜywa się do tego celu materiału piaskowego spełniającego wymagania PN-74/B Zwrócić naleŝy uwagę na staranne zagęszczanie gruntu warstwami 20-30cm przy zasypywaniu rurociągu. Ze względu na wykonywanie prac w ulicach miejskich cały grunt z wykopów naleŝy odwozić na zorganizowane przez Wykonawcę robót tymczasowe składowisko ziemi. Wyjątkiem mogą być tutaj ulice jeszcze nie urządzone gdzie za zgodą Zarządcy Drogi i Inwestora grunt moŝe być składowany na odkładzie. Z uwagi na występujące w budowie geologicznej podłoŝa grunty spoiste, przy wykonywaniu robót ziemnych naleŝy je usunąć i zagospodarować, a do zasypki dowieść grunt niespoisty (piasek, pospółka) dobrze zagęszczający się. Przewiduje się, Ŝe wymianie podlegać będzie 80% gruntów znajdujących się w świetle projektowanych wykopów. Wykopy w czasie prowadzenia prac naleŝy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru Ŝółtego zapalone od zmierzchu do świtu. Odbiór robót instalacyjnych naleŝy prowadzić zgodnie z normą PN-84/B Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze. Po zakończeniu robót ziemnych, uzyskaniu pozytywnych wyników badań zagęszczenia gruntu i przeprowadzeniu odbiorów ułoŝonych kanałów i rurociągów naleŝy przystąpić do odtworzenia nawierzchni drogowych. Przy odtworzeniu dróg naleŝy spełnić wymagania techniczne określone przez Zarządcę drogi tj. zapisy wynikające z pkt. Roboty odtworzeniowe. Roboty przygotowawcze W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie pomiarów związanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej oraz roboty związane z oczyszczeniem terenu z drzew i krzaków. W zakres robót pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągów poprzez wyniesienie współrzędnych poszczególnych przepompowni, studzienek na kolektorach grawitacyjnych i węzłów na rurociągach tłocznych oraz wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych). W zakresie robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, z uwagi na przebieg sieci kanalizacyjnej głównie w pasach dróg, przewidziano dokonać ewentualnego podcięcia konarów gałęzi oraz wycięcia dziko rosnących krzaków. Roboty montaŝowe Przy robotach montaŝowych przewodów przestrzegać instrukcji wydanych przez producentów rur i Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych w przypadku rur kanalizacji grawitacyjnej a w przypadku przewodów tłocznych Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych wydanych w obu przypadkach przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa oraz z PN-EN 1401: 1999; PN-EN 1610: 2002 i PN-EN 1671: MontaŜ przewodów moŝe się odbywać przy temperaturze otoczenia od +5 0 C do C. Rury naleŝy układać po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoŝa i posadowionych na podsypce piaskowej grubości 15 cm W trakcie montaŝu rur naleŝy sprawdzić ich stan techniczny oraz aby rury przylegały na całej długości do podłoŝa. Podczas montaŝu przewodów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montaŝowe kolektorów grawitacyjnych naleŝy prowadzić z punktów węzłowych tj. przepompowni lub studzienek rewizyjnych czy węzłowych, układając rurociąg od rzędnych niŝszych do wyŝszych. UłoŜone rurociągi naleŝy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 10 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montaŝowych oraz zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. W trakcie montaŝu kolektorów grawitacyjnych z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk naleŝy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki i posmarować ją środkiem ułatwiającym poślizg. W zakresie rurociągów tłocznych z rur PEHD łączonych metodą zgrzewania doczołowego przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i opuszczanie z poziomu terenu na dno wykopu. 13

14 W przypadku wspólnego układania kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych ich wzajemne połoŝenie z rzucie poziomym powinno wynosić min. 0,5 m. Roboty odwodnieniowe Zgodnie z oceną geotechniczną występowania wód gruntowych przewidziano zastosowanie proponuje się odwadnianie wykopów przez lokalne stosowanie pomp szlamowych wpuszczanych bezpośrednio do studzienek zbiorczych wykonanych w dnie wykopu z równoczesnym ułoŝeniem drenaŝu liniowego, co pozwoli na odprowadzenie wody gruntowej z poziomu 0,5 do 0,7m. Przy posadowieniu pompowni oraz napływu wody gruntowej, której pompy szlamowe i drenaŝ nie będą w stanie z wykopu odpompować, przewiduje się zastosowanie igłofiltrów wpłukiwanych z obsypką Ŝwirową w rozstawie, co 1,0 m wzdłuŝ wykopów. Sposób odwodnienia powinien być opisany w projekcie organizacji robót w zaleŝności od warunków lokalnych. Zakres robót odwadniających naleŝy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Roboty odtworzeniowe Przywracanie terenu i nawierzchni dróg winno odbywać się sukcesywnie w miarę postępu robót związanych z budową kanału. Dla rurociągów układanych w nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych, betonowych) przewidziano rozbiórkę nawierzchni i podbudowy a następnie odtworzenie nawierzchni, zgodnie z załoŝeniami narzuconymi przez zarządzającego drogą, które są określone w warunkach technicznych odtworzenia nawierzchni w pasie dróg gminnych będące załącznikiem opracowania. Przy odtworzeniu dróg asfaltowych przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne odpowiadające parametrom dla dróg o natęŝeniu ruchu KR3-KR4 : - warstwa asfaltowa ścieralna - 4cm - warstwa asfaltowa wiąŝąca - 4cm - warstwa podbudowy z tłucznia - 25cm - warstwa odsączająca - 10cm Dot. ul. Gen. Maczka, ul. Armii Krajowej, ul. M. Kopernika, ul. Łąkowa odc. odchodzący od ul. Armii Krajowej, ul. Dobra do ul. Łąkowej. Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni asfaltowej naleŝy przyjąć, Ŝe w celu połączenia się z istniejącą nawierzchnią pas odtworzenia naleŝy powiększyć o 35cm z kaŝdej strony licząc od umocnionej ściany wykopu, co przy standardowej szerokości wykopu wraz z umocnieniem szerokość odtworzenia wyniesie 2m. Drogi gruntowe po wykonaniu robót kanalizacyjnych naleŝy utwardzić (po wcześniejszym) korytowaniu na szerokości 5m (z wyjątkiem ul. Sybiraków 4m) tłuczniem betonowym w następujących warstwach konstrukcyjnych: - warstwa klińca z kamienia Ø5-63mm - 15cm - warstwa odsączająca z piasku - 10cm Istniejące drogi gruntowe posiadające utwardzenie tłuczniowe, kamienne wykonane sposobem gospodarczym, destruktem asfaltowym naleŝy odtworzyć do stanu pierwotnego z pełnym profilowaniem całej drogi z nadaniem spadków, a na szerokości 5m uzupełnić kruszywo tak aby jego warstwa po utwardzeniu wynosiła 15cm. Zniszczone tereny uprawne i tereny zieleni naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. W tym celu naleŝy rozścielić warstwę ziemi uprzednio zmagazynowaną na ustabilizowany grunt po wykopach. W przypadku wykonywania sieci kanalizacji w poboczach dróg oraz górnych krawędziach skarp rowów naleŝy równieŝ odtworzyć pobocza z wyprofilowaniem rowów przywracając im stan pierwotny. Na czas prowadzenia robót budowlano montaŝowych wykonawca winien opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach drogowych organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć dostosowując się do wymogów określonych przez słuŝby drogowe. 14

15 Roboty elektryczne Roboty elektryczne obejmują wykonanie: wewnętrznej linii zasilającej dla potrzeb zasilania energetycznego 1 szt. przepompowni wraz z przyłączem energetycznym kablowym uzgodnionym z Zakładem Energetycznym w Wołominie. Przyłącza złącza kablowo-pomiarowego zaprojektowano kablem z istniejącego słupa linii napowietrznej nn. poprzez mufę rozgałęźną, którą naleŝy wykonać w inst. linii kablowej nn. Projektowany kabel układać w wykopie na gł. 0,7 m. Przejścia pod drogami naleŝy wykonywać w rurach osłonowych. Zejście kabla ze słupa naleŝy wykonać w rurze osłonowej BE 75 do wysokości 5,0 m. Wprowadzenie kabla zasilającego do złącza kablowopomiarowego wykonać w rurze osłonowej Zaprojektowano złącza kablowo-pomiarowe wolnostojące. Złącze zaprojektowano w obudowie, którą naleŝy zamocować na fundamencie. W proj. złączu naleŝy zamontować licznik oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, które naleŝy przystosować do plombowania. W celu zapewnienia odpowiedniego uziomu naleŝy w wykopie ułoŝyć bednarkę Fe/Zn 30x4 mm, którą naleŝy zakończyć uziomem pionowym prętowym Fe/Zn fi 16mm. Wartość uziemienia nie powinna przekraczać 30 omów. Uziom wyprowadzić ze złącza kablowo-pomiarowego bednarką Fe/Zn 30x4mm. Wartość rezystancji naleŝy potwierdzić pomiarem. Zasilanie szafy sterowniczej zaprojektowano kablem ze złącza kablowo-pomiarowego. Projektowany kabel układać w wykopie o gł. 0,7 m. Przejścia pod drogami naleŝy wykonywać w rurach osłonowych. Wprowadzenie kabla zasilającego do szafki sterowniczej wykonać w rurze osłonowej. Zaprojektowano szafkę sterowniczą, którą naleŝy zamontować przy projektowanych przepompowniach. Obudowa szafki powinna posiadać stopień ochrony IP 65. Uwagi końcowe Całość robot naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót opracowanych przez COBR INSTAL i protokołem ZUD. Wykonawca robót zobowiązany jest przestrzegać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz..U. Nr ) oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy regulujące przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn r (Dz.U.NR 96, poz. 437 z dn r). Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich właścicieli urządzeń i sieci przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego u właściwego zarządcy drogi zgodnie z załączonymi decyzjami. kanał sanitarny przed zasypką naleŝy zainwentaryzować teren budowy naleŝy przywrócić do stanu pierwotnego tj. odbudować nawierzchnię drogową, chodniki w zakresie pasa robót, w którym prowadzone były prace objęte projektem. rozpoczęcie robót naleŝy zgłosić do MZWKiABK w Radzyminie W trakcie realizacji inwestycji wskazane jest prowadzenie nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz przyszłego uŝytkownika Do urządzenia gotowego przepompowni dołączyć DTR z wykazem elementów z danymi technicznymi i numerami katalogowymi. Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi i instrukcją producenta. Do budowy naleŝy uŝywać materiałów posiadających waŝny certyfikat zgodności z EN lub PN lub posiadać aprobatę techniczną. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń oraz nazwy producentów uŝyte w projekcie naleŝy rozumieć jako definicje standardów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o parametrach równowaŝnych lub wyŝszych niŝ przewiduje projekt. Zmiana musi być zaakceptowana przez Inwestora, UŜytkownika i Nadzór Autorski. W czasie wykonywania robót przewidzianych w projekcie budowlanym, moŝna dokonać 15

16 zmian wchodzących w zakres art. 36a ustawy Prawo budowlane o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Część graficzna projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. W niniejszej części zestawiono w układzie tabelarycznym wszystkie rysunki niezbędne do dokonania wyceny robót będących przedmiotem zamówienia z podziałem na opracowania projektowe (PT) w poniŝszym zakresie: 1. P.B. Sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Radzymin (kanały sanitarne. w Ul. Armii Krajowej, Brylantowej, M. Kopernika, Łąkowej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Opracowanie grudzień 2008 r. L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 1 Plan zagospodarowania terenu przepompowni w ul.brylantowej. 3 Skala 1:100 2 Profil podłuŝny kanału. 4 Studnie P St1- St 10. Skala 1:100/500 3 Profil podłuŝny kanału. 5 Studnie St10 St 24. Skala 1:100/500 4 Profil podłuŝny kanału. 6 Studnie St 17 St 27. Skala 1:100/500 5 Profil podłuŝny rurociągu tłocznego od przepompowni Brylantowa w kierunku 7 kanału grawitacyjnego w ul. Reymonta. Skala 1:100/500 6 Studnia betonowa St1 z zasuwą 8 7 Studnia betonowa. Typowy rysunek montaŝowy dla wysokości 2,5m do 1,5m. 9 Skala 1:20 8 Studnia rewizyjno-odwadniająca na rurociągu tłocznym. Węzeł W6. Skala 1: Studnia rewizyjno-odwadniająca na rurociągu tłocznym połączenie z 11 istniejącym rurociągiem. Węzeł W11. Skala 1:20 10 Przepompownia ścieków Elementy studni betonowej na przykładzie studni rys. montaŝowy adaptowany Studnia PVC Ø425 rys. montaŝowy adaptowany Studnia PVC Ø600 rys. montaŝowy adaptowany Zestawienie studni. 2. P.B. Sieć kanalizacji sanitarnej ściekowej dla miasta Radzymin zadanie nr 4 (Kanały sanitarne w Ul. Armii Krajowej, Rubinowej, Bursztynowej, Szafirowej, Brylantowej, Turkusowej, Miłej, Łąkowej, Dobrej, Gen. Maczka, Sybiraków). Opracowanie kwiecień 2009 r. 1. Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicy Armii Krajowej. Skala 1: Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicach: Szafirowej, Bursztynowej, Rubinowej. 8 Skala 1: Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicach: Brylantowej, Turkusowej, Gen.Maczka, 9 Sybiraków. Skala 1: Plan sytuacyjny. Kanał sanitarny w ulicach: Gen.Maczka, Miłej, Łąkowej, Dobrej. 10 Skala 1: Profil podłuŝny kanału. 11 Studnie St10- St34. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. Studnie St6 St38. Skala 1:100/

17 7. Profil podłuŝny kanału. 13 Studnie St4 St45, St42 St48. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 14 Studnie St1 St57, St55 St60. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 15 Studnie St53 St72. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 16 Studnie St 50 St 82. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 17 Studnie St 82 St 93, St90 St94, St90 St98. Skala 1:100/ Profil podłuŝny kanału. 18 Studnie St 82 St 97, St84 St88. Skala 1:100/ Studnia betonowa. Typowy rysunek montaŝowy dla wysokości 2,5m do 4,5m. Skala 1: Studnia betonowa. Typowy rysunek montaŝowy dla wysokości 1,5m do 2,5m. Skala 1: Studnia PVC Ø425 rys. montaŝowy adaptowany Przekrój wykopu. Posadowienie rurociągu z zabezpieczeniem ścian wykopu Schemat sieci. 18. Zestawienie studni. 19. Rys. połączenia studni do zestawienia. oraz dołączono projekty związane tj. 3. Projekt elektryczny przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków. Załączniki do OPZ: ZAŁĄCZNIK NR 1: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ZAŁĄCZNIK NR 2: Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. ZAŁĄCZNIK NR 3: Przedmiar Robót* ZAŁĄCZNIK NR 4 A: Badania geologiczne PROGEO Grudzień 2008r. ZAŁĄCZNIK NR 4 B: Badania geologiczne PROGEO Kwiecień 2009r. ZAŁĄCZNIK NR 5 : Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie * Załączone do Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiary robót stanowią jedynie pomoc dla ustalenia wartości robót budowlanych. Podstawą wyceny zamówienia powinien być projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz wizja Wykonawcy w terenie, gdyŝ Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów poza wskazaną w ofercie ceną ryczałtową. Zamawiający nie będzie sprawdzał kosztorysów ofertowych sporządzonych na ich podstawie przy rozstrzyganiu postępowania przetargowego. Kosztorys ofertowy dostarczy wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy. 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo