IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 IX SESJA RADY GMINY OLEŚNICA WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLEŚNICA ZA 2010 ROK

2 I.1 WPROWADZENIE Rada Gminy Oleśnica uchwałą Nr XLIV/206/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 określiła wielkość dochodów na kwotę ,38 zł i wydatków na kwotę ,38 zł oraz deficyt budżetu na kwotę ,00 zł. W wyniku zmian budżetu w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przestawiają się następująco : Plan na Wykonanie na Wskaźnik w % Dochody , ,13 95,8 Wydatki , ,78 93,5 Deficyt , ,65 84,5 2

3 I.2 WPROWADZENIE Zmiany w planowanych dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej wg działów okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco: Dochody wg działów Dochody wg uchwały Dochody po zmianach Zmiana z Na (+-) Rolnictwo i łowiectwo , , ,65 Leśnictwo 9 000, ,00 0,00 Transport i łączność , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 Działalność usługowa 1 500, , ,00 Administracja publiczna , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 924, , ,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne 1 000, , ,00 i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , , ,00 Różne rozliczenia , , ,49 Oświata i wychowanie 0, , ,95 Pomoc społeczna , , ,60 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,83 Kultura fizyczna i sport 0, , ,00 Ogółem , , ,54 3

4 4 II.1 DOCHODY - ogólnie Uwzględniając zmiany w wielkościach planowanych: - dochody wykonano w 95,8%, - wydatki w 93,5%, w efekcie czego uzyskano deficyt budżetowy w wysokości ,65 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina osiągnęła wzrost ogólny dochodów o 14,05% w porównaniu do roku Dochód gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2010 wyniósł 2.485,93zł

5 II.2 DOCHODY - wg działów Dział Dochody wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,29 87,9 020 Leśnictwo 9 000, ,24 63,8 600 Transport i łączność , ,28 100,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,48 45,8 710 Działalność usługowa 4 500, ,00 86,7 750 Administracja publiczna , ,03 98,9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,76 72,9 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne 8 000, ,00 100,0 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , ,78 100,5 i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozlicznia , ,72 99,9 801 Oświata i wychowanie , ,91 101,0 852 Pomoc społeczna , ,13 100,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,54 99,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,97 100,4 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 100,0 Ogółem , ,13 95,8 5

6 6 II.3 DOCHODY - struktura Struktura dochodów w 2010 roku Wykonanie w zł Wskaźnik w % Dochody własne ,35 31,78 Subwencja ogólna ,00 26,92 Dotacje celowe na zadania zlecone ,05 14,91 Udział w podatkach bezpośrednich ,99 13,66 Dotacje celowe na zadania własne ,52 1,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem śrokdów europejskich ,80 8,8 Pozostałe źródła ,42 1,94 Razem , , , , , ,35 Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe na zadania zlecone ,05 Udział w podatkach bezpośrednich ,00 Dotacje celowe na zadania własne Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem śrokdów europejskich Pozostałe źródła

7 7 I.4 DOCHODY podatki i opłaty lokalne Rodzaj podatku / opłaty - karta podatkowa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol - wpływy z różnych opłat - odsetki Razem Wykonanie w zł 107, , , , , , , , , , , , ,68 % w ogółem 0,00 65,01 12,98 1,32 4,85 0,16 4,71 0,36 0,44 2,16 7,20 0,80 100,00

8 I.5 DOCHODY podatki i opłaty lokalne Udział wykonanych podatków i opłat w dochodach ogółem : Rodzaj podatku / opłaty - karta podatkowa - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilno prawnych - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwol. - alkohol - wpływy z różnych opłat - odsetki Razem Wykonanie w zł 107, , , , , , , , , , , , ,68 % w ogółem dochodów 0,00 16,55 3,30 0,34 1,23 0,04 1,20 0,09 0,11 0,55 1,83 0,20 25,45 8

9 III.1 WYDATKI - wg działów Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % Rolnictw o i łow iectw o , ,63 96,00 Leśnictw o 609,00 609,00 100,00 Transport i łączność , ,49 87,40 Turystyka 1 800, ,00 100,00 Gospodarka mieszkaniow a , ,71 87,90 Działalność usługow a , ,05 30,20 Administracja publiczna , ,66 88,03 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli , ,76 72,95 i ochr.praw a oraz sądow n. Bezpieczeństw o publiczne , ,47 99,54 i ochrona przeciw pożarow a Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od , ,74 71,37 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem Obsługa długu publicznego , ,70 94,40 Różne rozliczenia ,00 85,00 0,00 Ośw iata i w ychow anie , ,48 96,90 Ochrona zdrow ia , ,79 96,70 Pomoc społeczna , ,47 97,16 Edukacyjna opieka , ,89 98,75 w ychow aw cza Gospodarka komunalna , ,30 91,10 i ochrona środow iska Kultura i ochrona dziedzictw a , ,00 100,00 narodow ego Kultura fizyczna i sport , ,64 94,82 Ogółem , ,78 93,53 9

10 10 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE Dz. Wydatki wg działów Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik na 2010 r. w zł w zł w % 010 Rolnictw o i łow iectw o , ,38 98, Leśnictw o 609,00 609,00 100, Transport i łączność , ,44 84, Turystyka 1 800, ,00 100, Gospodarka mieszkaniow a , ,81 78, Działalność usługow a , ,05 30, Administracja publiczna , ,00 88, Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli , ,76 72,95 i ochr.praw a oraz sądow n. 754 Bezpieczeństw o publiczne , ,47 99,42 i ochrona przeciw pożarow a 756 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od , ,74 71,37 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,70 94, Różne rozliczenia ,00 85,00 0, Ośw iata i w ychow anie , ,48 96, Ochrona zdrow ia , ,39 99, Pomoc społeczna , ,47 97, Edukacyjna opieka , ,89 98,75 w ychow aw cza 900 Gospodarka komunalna , ,51 85,18 i ochrona środow iska 921 Kultura i ochrona dziedzictw a , ,00 100,00 narodow ego 926 Kultura fizyczna i sport , ,99 95,16 Ogółem , ,08 93,20

11 III.2 WYDATKI BIEŻĄCE - wynagrodzenia Dz. Wydatki na wynagrodzenia Plan po zmianach Wykonanie w zł Wskaźnik i pochodne na 2010 r. w zł w % 010 Rolnictw o i łow iectw o 6 405, ,44 69,5 600 Transport i łączność , ,90 56,0 700 Gospodarka mieszkaniow a 6 000, ,64 77,8 710 Działalność usługow a 1 210,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,31 91,8 751 Urzędy naczelnych organów w ładzy państw.,kontroli , ,24 100,0 i ochr.praw a oraz sądow n. 756 Dochody od osób praw nych, od osób fizycznych i od , ,00 65,4 innych jednostek nieposiad. osobow ości praw nej oraz w ydatki zw iąz.z ich poborem 801 Ośw iata i w ychow anie , ,74 98,8 851 Ochrona zdrow ia 6 500, ,00 99,2 852 Pomoc społeczna , ,38 94,7 900 Gospodarka komunalna , ,00 47,2 i ochrona środow iska 926 Kultura fizyczna i sport , ,89 100,00 Ogółem , ,54 96,3 61,07% 38,93% wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne wydatki bieżące pozostałe 11

12 III.3 WYDATKI BIEŻĄCE - oświata Rozdział 80101/ / Kierunek wydatku (nazwa rozdziału) Szkoły podstawowe, w tym artystyczne Odziały przedszkolne Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działaność Razem Wykonanie w zł , , , , , , , ,47 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne Przedszkola i inne formy Gimnazja Dowożenie uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 12

13 IV.1 WYDATKI MAJĄTKOWE - ogólnie Rodzaj wydatku Plan po zmianach na Wykonanie Wska źnikw% 2010 r. Wydatki bieżące , ,08 93,2% Wydatki majątkowe , ,70 94,3% Razem , ,78 93,5% , ,08 13

14 14 IV.2 WYDATKI MAJATKOWE wg działów Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2010 r. w zł Wykonanie w zł Wskaźnik w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,25 95,7 600 Transport i łączność , ,05 89,8 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,90 92,9 750 Administracja publiczna , ,66 87,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 94,1 851 Ochrona zdrowia , ,40 75,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,79 97,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 100,0 926 Kultura fizyczna i sport , ,65 93,6 Ogółem , ,70 94,3

15 V.1 FUNDUSZ SOŁECKI W budżecie gminy na 2010 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 19 sołectw na łączą kwotę ,16zł. Realizacja poszczególnych zadań określonych we wnioskach sołectw spowodowała wykonanie tych wydatków na kwotę ,09zł. Spośród wszystkich zadań realizowanych ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego na podkreślenie zasługują takie zadania jak np.: 1) wykonanie prac konserwacyjno-odtworzeniowych skarp stawu w miejscowości Bystre ,00zł i czyszczenie kanalizacji deszczowej 9.000,00zł, 2) zakup stołu ze stali nierdzewnej z dwiema półkami, zakup szafy na sprzęt RTV i zakup firanek do świetlicy w miejscowości Cieśle za łączną kwotę 3.759,00zł, 3) zakup mebli kuchennych, kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa za łączną kwotę 3.100,00 zł, 4) zakup ławek WOŁGA na plac zabaw w m. Jenkowice na kwotę 3.586,80zł, 5) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. Ligota Mała na łączną kwotę ,00zł, 6) zakup naczyń kuchennych, szafy chłodniczej z przegrodą, patelni elektrycznej kuchenki mikrofalowej i sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej za łączną kwotę ,24zł, 7) zakup witryny chłodniczej, patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m Nowoszyce oraz zakup ławek na boisko sportowe za kwotę 8.936,25zł; 8) przygotowanie terenu pod boisko oraz wysiew trawy na boisku sportowym w m. Poniatowice o wartości ,10 zł, 9) zakup naczyń kuchennych, nagłośnienia do świetlicy i montaż klimatyzatora ściennego w świetlicy wiejskiej w m. Smolna oraz wykonanie dokumentacji dla czterech wiat gospodarczych za łączną kwotę ,07zł, 10) budowa ogrodzenia placu zabaw, zakup trawy boiskowej i bramek do piłki ręcznej oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie urządzenia placu zabaw w m. Sokołowice o wartości ,00zł, 11) wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Świerzna za kwotę 8.059,00 zł. 15

16 V.2. DOCHODY WŁASNE Dochody własne szkół będących jednostkami budżetowymi zostały określone 28 listopada 2008 r. uchwałą Nr XXVIII/127/08 Rady Gminy Oleśnica. Plan po zmianach dochodów własnych 7 jednostek oświatowych, na r. wyniósł ,69zł i został zrealizowany w 71,95%. Ze zgromadzonej kwoty wydatkowano ,45zł przeznaczając środki na rozwój bazy materialnej oraz poprawę warunków dydaktyczno -wychowawczo opiekuńczych w szkołach. Według klasyfikacji budżetowej środki wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia ,14zł, tj. zakupiono materiały do remontu, środki czystości, odkurzacz, rolety, tablice, drukarkę, sprzęt nagłaśniający, wykładzinę, panele itp.; - zakup środków żywności ,50zł; - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ,29zł, tj. m.in. zakupiono radio, wieżę, książki; - zakup energii ,45zł; - zakup usług pozostałych 3.680,07zł; Wszystkie nadwyżki dochodów własnych szkół, tj. kwotę 467,16zł zwrócono na rachunek budżetu gminy na dzień r. 16

17 Podsumowanie Realizację budżetu gminy w roku budżetowym 2010 uważam za jedną z najlepszych w przeciągu ostatnich kilku lat. Rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie ,65 zł i był niższy od planowanego o ,35 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano szereg najistotniejszych dla gminy i jej mieszkańców zadań inwestycyjnych i remontowych. Na ich realizację pozyskano aż ,79zł, z czego ,52 zł to środki otrzymane na przebudowę i remonty dróg gminnych i wewnętrznych, na budowę świetlic wiejskich, na zakup wyposażenia dla OSP działających na terenie Gminy, na budowę sieci kanalizacji sanitarnych i oczyszczalni ścieków, na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła, do którego Gmina Oleśnica przystąpiła i wiele innych. W porównaniu do roku poprzedniego wielkość pozyskanych dotacji i środków z innych źródeł wzrosła o kwotę ,18zł, tj. o 35,29% (w 2009 r. była to kwota ,61zł). Kwota ,79 zł pozyskanych środków robi wrażenie i jest jedną z najwyższych w porównaniu do ostatnich kilku lat. W roku 2010 zwiększyła się sprzedaż nieruchomości gminnych, w wyniku której udało się osiągnąć dochody w kwocie ,87 zł, podczas gdy w roku poprzednim była to kwota zł. Dzięki ogromnym staraniom i złożonym wskutek tego w 2009 roku wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych do budżetu 2010 roku wpłynęła kwota ,80zł. Ponadto, porównując wykonanie dochodów i wydatków bieżących należy zauważyć, że duża część - bo aż ,87 zł dochodów bieżących została zaangażowana w realizację wydatków majątkowych budżetu. Realizacja takiego budżetu świadczy o tym, że władze samorządowe Gminy Oleśnica podejmują właściwe decyzje i są nastawione na rozwój Gminy w celu coraz to lepszego zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

18 18 OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/85/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Oleśnica sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok.

19 19 OPINIA RIO O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Uchwałą Nr IV/130/2011 z 18 maja 2011 roku postanowił wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica.

20 Na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2010 rok. Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica Urząd Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada OLEŚNICA 20

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r. I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem 7.718 ha w tym: miasto 339 ha gmina 7.379 ha, w tym użytki rolne: 5.547 ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo