Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty euro Przedmiot zamówienia Usługi ubezpieczeniowe pojazdów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu Zamawiającym jest: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Adres: Poznań, ul. Wilczak 53 Adres URL: Adres Godziny urzędowania: 7:30-15:30 Telefon: (61) Fax: (61) Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Paweł Guzik telefon: (61) /zatwierdzam, podpis i pieczątka/ Poznań wrzesień 2014r. Strona 1 z 16

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest dostępna na stronie internetowej Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający bezpłatnie udostępni specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), w sekretariacie WORD. I. Tryb postępowania: 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Podstawa prawna trybu udzielenia zamówienia publicznego art.10 ust.1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz.231), 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.1692), 4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2013r., poz.1735), 5) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz.93 ze zm.), 6) ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. (Dz. U. z 2010 nr 11, poz.66 ze zm.), 7) ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.392 ze zm.). II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Ustalenia ogólne : 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Strona 2 z 16

3 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 5) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 2. Kod CPV : Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie pakietowe komunikacyjne pojazdów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców i kierowców w następującym zakresie : ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej ubezpieczeniem OC, auto-casco AC, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowcy i pasażerów pojazdów, Assistance Polska. 4. Warunki szczegółowe ubezpieczeń komunikacyjnych: 4.1. a/ Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 392 z późn. zm.). Suma gwarancyjna zgodnie z art. 36 ust.1 w/w ustawy na jeden pojazd ustawą nie może być niższa niż równowartość w złotych: - w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, - w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, Suma jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. b/ Ubezpieczenie Auto-Casco ubezpieczenie AC obejmuje co najmniej szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu wskutek uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem, postojem, uszkodzeniem lub utratą wskutek zdarzeń losowych, a także kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, w szczególności: - uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu: innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich, w tym również włamania, - uszkodzenia lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, deszczu nawalnego, gradu, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, lawiny, trąby powietrznej, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania, zapadania się ziemi lub działań innych sił przyrody, Strona 3 z 16

4 - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego (pochodzącego z zewnątrz pojazdu), - kradzieży pojazdu, dewastacji pojazdu jego części lub wyposażenia, - uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, - określonemu powyżej zakresowi ochrony ubezpieczeniowej podlega także wyposażenie pojazdów tj. system obrazu i dźwięku przebiegu egzaminu, nie montowane standardowo w danym modelu pojazdu, zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów bez zwyżki stawki ubezpieczeniowej. Wyposażenie to będzie objęte ochroną ubezpieczeniową także w przypadku, gdy będzie się znajdowało w innym pojeździe niż w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia, ale nadal w obrębie floty Zamawiającego, - ubezpieczenie AC w zakresie pełnym bez udziału własnego w szkodzie kradzieżowej oraz bez udziału własnego w każdej innej szkodzie, - sumę ubezpieczenia AC dla pojazdów nowych stanowi wartość fakturowa brutto, natomiast dla pojazdów używanych wartość rynkowa ustalona na podstawie deklaracji ubezpieczającego. W przypadku likwidacji szkód : - oględziny pojazdu po szkodzie w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody wraz ze sporządzeniem protokołu szkody, - naprawa bezgotówkowa w sieci naprawczej (dealer) z wykorzystaniem nowych części bez względu na wiek pojazdu, - brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania (jeśli szkoda nie przekracza 50% sumy ubezpieczenia), - przy likwidacji szkody częściowej w AC wypłata odszkodowania następuje na podstawie uprzednio uzgodnionej z ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu w sieci naprawczej (dealer) dokonującej naprawy bez uwzględniania ubytku wartości części/ amortyzacji części. c/ Ubezpieczenie Assistance (ASS) Ubezpieczenie Assistance gwarantuje co najmniej pomoc kierowcy i pasażerom pojazdu w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu i obejmuje: - naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, - holowanie do stacji serwisowej lub siedziby Zamawiającego, - dostarczenie paliwa, - organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, - pomoc medyczną dla kierowców i pasażerów. Ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz wieku pojazdu powyżej 10 lat. d/ Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) obejmują co najmniej trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów oraz podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Strona 4 z 16

5 Następstwa nieszczęśliwych wypadków obejmują co najmniej uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, w tym następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego osób uprawnionych znajdujących się w pojeździe Zamawiającego. - Suma ubezpieczenia ,00 zł za każde miejsce w pojeździe i każde zdarzenie objęte ochroną. Ubezpieczenie NNW obejmuje co najmniej : - świadczenia z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wynoszącego 100% zaistniałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, - w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu taki procent, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku Opisany powyżej zakres ochrony jest wymagalnym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego, to postanowienia te zostają włączone do powyższego zakresu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczenie będzie następowało sukcesywnie, w zależności od terminów wskazanych w załączniku do umowy. Pojazdy będą ubezpieczane na okres roczny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawierania poszczególnych umów ubezpieczenia pojazdów na okres krótszy niż rok, wówczas składka będzie naliczana za faktyczny okres ochrony Pojazdy, które należy objąć ochroną ubezpieczeniową są wymienione w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pojazdy wymienione w zał. nr 6 do siwz nie będą opuszczały terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby oraz markę i model pojazdów podlegających ubezpieczeniu Objęcie ubezpieczeniem AC pojazdów dotychczas użytkowanych, które wskazano w załączniku nr 6 do siwz, następuje na podstawie oświadczenia Zamawiającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela (dotyczy pojazdów dotychczas użytkowanych). Przyjęcie do ubezpieczenia nowych pojazdów zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich następuje bez dokonywania oględzin Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy generalnej ubezpieczenia komunikacyjnego. Na mocy tej umowy wystawiane będą indywidualne polisy dla każdego z wymienionych w zał. nr 6 do siwz pojazdów Zamawiającego. Polisę ubezpieczeniową podpisują upoważnieni przedstawiciele obydwu Stron. Składki za ubezpieczenia będą płatne sukcesywnie po otrzymaniu polisy za każdy pojazd na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Należność będzie regulowana w terminie 14 dni od dostarczenia faktury. Strona 5 z 16

6 4.7. Wysokość składek przyjętych w wyniku udzielenia zamówienia będzie obowiązywała także w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie całego okresu obowiązywania niniejszej umowy (nowe i wymieniane pojazdy) Wykonawca gwarantuje niezmienność cen/stawek wskazanych w ofercie w czasie trwania umowy w odniesieniu do OC, NNW i Assistance, natomiast stawki AC będą ulegały zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia spowodowanej niższą wartością rynkową pojazdu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Ogólnych Warunków Ubezpieczeń w zakresie OC, AC i NNW oraz Assistance Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczeń. Ogólne Warunki Ubezpieczeń znajdują zastosowanie w zakresie nie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia Ochrona dotyczy pojazdów należących do WORD Poznań, zakupionych, wymienionych lub objętych w posiadanie w okresie obowiązywania umowy i przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz szkoleń Pojazdy WORD Poznań zabezpieczone są przed kradzieżą poprzez całodobową ochronę świadczoną przez firmę ochroniarską na terenie całego WORD w Poznaniu Odszkodowania za szkody z tytułu ubezpieczenia będą wypłacane Zamawiającemu w wartości brutto na podstawie oryginalnych faktur. Wykonawca zobowiązuje się do wypłacania odszkodowań w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy w tym terminie okaże się niemożliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy lub wysokości odszkodowania, odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporna część odszkodowania jest wypłacana w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o szkodzie Szkodowość pojazdów ubezpieczonych w okresie obowiązywania obecnej umowy października 2012 sierpień 2014 wynosi : z tytułu OC : 7 szkód na kwotę łączną 6.631,00 zł z tytułu AC : 11 szkód na kwotę łączną ,47 zł Strona 6 z 16

7 5. Termin wykonania zamówienia : Termin wykonania 2 lata, tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Zamawiający udzieli zamówienia po podpisaniu umowy, sukcesywnie, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące : 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania : działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia : Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch usług pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych o wartości min ,00 zł każda. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia/nie spełnia. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 6) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Strona 7 z 16

8 6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki : 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy zał. nr 1, 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 zał. nr 2, 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 Prawa zamówień publicznych zał. nr 3, 4) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał.nr W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty : 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert, 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub potwierdzenie posiadania takiego zezwolenia wydane przez organ nadzoru. Strona 8 z 16

9 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty : 1) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwóch usług pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych o wartości min ,00 zł każda z podaniem ich wartości (suma ubezpieczenia), przedmiotu (rodzaj ubezpieczenia), dat wykonania (okres ubezpieczenia) i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami na to, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są : - poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia. 4. Wszystkie dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do podpisywania oferty. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty, z zachowaniem zasad określonych powyżej. 1) Jeżeli oferta wspólnie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty. 3) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt.iv.2 ppkt.1-6 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.iv.2 ppkt. 1-3 i 5 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, Strona 9 z 16

10 w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.iv.2. ppkt. 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. IV.6. ppkt.1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych : 1) Wszystkie dokumenty w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, 2) W przypadku, jeżeli informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być wydzielone w wybrany przez Wykonawcę sposób, opatrzone klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz z późn. zm.), 3) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym zapisów art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strona 10 z 16

11 V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami : 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osoba uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest : p. Paweł Guzik tel Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić Wykonawcom wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzoną w ten sposób zmianę przekazuje niezwłocznie z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej. 7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Wszelkie zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. VI. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VII. Termin związania z ofertą: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Strona 11 z 16

12 VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ofertę stanowi formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami oraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. 3. Ofertę (formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeśli do oferty zostanie załączone stosowne pełnomocnictwo uprawniające do jej podpisania. 4. W przypadku złożenia dokumentów w postaci kserokopii, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 5. Wszystkie strony oferty powinny być zszyte lub spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 6. Wykonawca (osoba podpisująca ofertę) parafuje miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki. 7. Koszt opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego i zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert. Podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opisać ZMIANA. 9. Wycofanie złożonej oferty dokonuje się przez złożenie pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę. Kopertę zawierającą zawiadomienie o wycofaniu należy opisać WYCOFANIE. 10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z adresem i nazwą Wykonawcy oraz tytułem Nie otwierać, oferta na usługi ubezpieczeniowe dla WORD Poznań. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Miejsce składania ofert: sekretariat WORD w Poznaniu przy ul. Wilczak Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w sali konferencyjnej (I piętro przy sekretariacie) WORD Poznań. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy firm Wykonawców, ich adresy, informacje na temat ceny, terminu wykonania zamówienia. 6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Strona 12 z 16

13 X. Opis sposobu obliczania ceny: 1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Ceny jednostkowe i wartości określone w Formularzu ofertowym i cenowym oraz ostateczną cenę oferty należy ustalić w PLN ( złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą podlegały podwyższeniu w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Formularza ofertowego i cenowego oraz określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia 6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oczywiste omyłki pisarskie lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XI. Opis kryteriów z podaniem znaczenia i sposobu oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o poniższy wzór matematyczny. 2. Kryteria : Cena 100% cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 cena badanej oferty brutto 3. Wyliczona w ten sposób cena posłuży do wybrania najkorzystniejszej oferty. Faktyczne wynagrodzenie za wykonane usługi ubezpieczenia będzie obliczone na podstawie cen jednostkowych i rzeczywistego zakresu ubezpieczeń wynikających z potrzeb Zamawiającego 4. Do obliczenia punktowego zostanie przyjęta cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i cenowym. 5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych. XII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przez zastosowanie aukcji elektronicznej. XIII. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Strona 13 z 16

14 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówień publicznych: 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców, podając w szczególności: 1) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę wraz z punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4) termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń WORD Poznań. 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Informacja o udzieleniu zamówienia Wykonawcy zostanie opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, której projekt stanowi załącznik nr 5 do siwz, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Waluty obce: 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN. XVII. Umowa: 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Strona 14 z 16

15 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie : 1. zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego. 2. zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy spowodowane przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, 3. zaistnienia obiektywnych niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, 4. zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego, 5. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6. zmiany, które będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia. XVIII. Środki ochrony prawnej: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Szczegółowe uregulowania w przedmiocie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom znajdują się w dziale VI art ustawy Prawo zamówień publicznych. XIX. Postanowienia końcowe: 1. Oferty są jawne w dniu ich otwarcia i udostępniane będą na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, będzie zobowiązany do zastosowania w zamówieniu uzupełniającym stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym w przypadku : a/ konieczności zawarcia stosownych ubezpieczeń dla nabytego przez Zamawiającego pojazdu w okresie realizacji niniejszego zamówienia, b/ uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. XX. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Formularz ofertowy i cenowy zał. nr 1, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 zał. nr 2, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 Prawa zamówień publicznych zał. nr 3, Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 4, Strona 15 z 16

16 Projekt umowy zał. nr 5, Charakterystyka pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia zał. nr 6, Terminy zawierania ubezpieczeń zał. nr 7. Poznań, dnia 3 września 2014r.... /czytelny podpis Zamawiającego/ Strona 16 z 16

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo