Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku."

Transkrypt

1 Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381, 1382/2, 1294, 1714, 1715/1, 1715/2, 1715/1, 1715/2, 1717, 1718/1, 1719/3, 1719/2, 1633, 1691, 1655/2, 1686; obr b 51; jednostka ewidencyjna _1 INWESTOR: Miasto Bra sk ul. Rynek Bra sk ZESPÓ AUTORSKI: BRAN A SANITARNA: mgr in. Bartosz Szewczyk (projektant) upr. nr WAM/0023/POOS/08 mgr in. Grzegorz Kowalewski (sprawdzaj cy) upr. nr WAM/0022/POOS/08 08 czerwca 2015 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Projekt M Mariusz Raszkiewicz ul. Tryli skiego 14 lok. 103, Olsztyn telefon: , Tom 1.2 egz.

2 A. CZ OPISOWA SPIS ZAWARTO CI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Przedmiot opracowania STAN ISTNIEJ CY Stan PROJEKTOWANY OPIS WYKONAWCZY ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW DESZCZOWYCH ROBOTY ZIEMNE PRZEPISY ZWI ZANE INFORMACJA BIOZ II. O WIADCZENIA, ZA WIADCZENIA 1. WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISAMI 2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZA WIADCZE Z IZB BUDOWLANYCH B. CZ RYSUNKOWA Rys. 1.0 Plan orientacyjny Rys Plan sytuacyjny 1:500 2

3 A. CZ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstaw opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzaj cego wody opadowe i roztopowe z ulic i terenów przyleg ych w rejonie ul. Sportowej i Kopernika w Bra sku. 3. STAN ISTNIEJ CY Obszar opracowania stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej oraz cz ciowo gospodarczej. System odwodnienia obecnie opiera si na przydro nych rowach odwadniaj cych w wi kszo ci nie posiadaj cych odp ywów co powoduje wyst powanie zastoisk. 4. STAN PROJEKTOWANY W ramach przebudowy uk adu drogowego przewidziano wykonanie systemu kanalizacji deszczowej z rozmieszczeniem przykraw nikowych wpustów ulicznych, a tak e pod czenie rowów i odprowadzenie wód do rowu melioracyjnego za ulic Binduga prowadz cego je nast pnie do rzeki Nurzec. Wylot zlokalizowany zostanie w skarpie rowu. W ramach odwodnienia ulic wyodr bniono nast puj ce zlewnie: Nr zlewni 1 Kopernika Powierzchnia jezdni Powierzchnia chodników Powierzchnia terenów zielonych czna powierzchnia zlewni ha ha ha ha F asf F kos F z F 0,47 0,35 0,63 1,45 2 Sportowa 0,36 0,27 0,48 1,11 SUMA 0,83 0,62 1,11 2,56 3

4 Do obliczenia ilo ci wód opadowych i roztopowych zastosowano wzór: Q = q* *F* - F - powierzchnia zlewni [ha] - - wspó czynnik sp ywu; powierzchnia poszczególnych rodzajów zagospodarowania zlewni przyjmuje: - dachy, drogi asfaltowe - 0,9 - parkingi i chodniki - 0,85 - tereny niezabudowane - 0,25 - tereny zielone - 0,1 - q=130 [dm3/(ha*s)] droga kategorii G (prawdopodobie stwo c=50%) - q=15 [dm3/(ha*s)] miarodajny przep yw dla okre lania parametrów technologicznych oczyszczalni cieków deszczowych - wspó czynnik opó nienia sp ywu (dla zlewni powy ej 1,0 ha) 12.2 Obliczenia dla rozpatrywanej zlewni ul. Kopernika: wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej: 0,1 F=0,63 ha wspó czynniki sp ywów dla jezdni: 0,9 F=0,47 ha wspó czynniki sp ywów dla chodników: 0,85 F=0,35 ha wspó czynnik opó nienia sp ywu 0,92 Przep yw maksymalny: Q max1= 0,63*130*0,1*0,92 + 0,47*130*0,9*0,92 + 0,35*130*0,85*0,92 = 94,0 [dm 3 /s] Przep yw nominalny Q nom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego q m = 15 dm 3 /sha: Q nom1 = 0,63*15*0,1 + 0,47*15*0,9 + 0,35*15*0,85 = 12,0 [dm 3 /s] Przep yw godzinowy maksymalny Q hmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut deszczu miarodajnego: Q hmax1= ( )/1000 = 117,0 m 3 /h Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni zredukowan i mno ymy j przez sum opadów rocznych z wieloleciatj. 600 mm: Q roczne max1= 1, /1000 = 8.700,0 m 3 /rok Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: Q 1= 8.700/365 = 24,0 m 3 /d 12.3 Obliczenia dla rozpatrywanej zlewni ul. Sportowej: wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej: 0,1 F=0,48 ha wspó czynniki sp ywów dla jezdni: 0,9 F=0,36 ha wspó czynniki sp ywów dla chodników: 0,85 F=0,27 ha wspó czynnik opó nienia sp ywu 0,97 Przep yw maksymalny: Q max2= 0,48*130*0,1*0,97+ 0,36*130*0,9*0,97 + 0,27*130*0,85*0,97 = 76,0 [dm 3 /s] Przep yw nominalny Q nom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego q m = 15 dm 3 /sha: Q nom2 = 0,48*15*0,1 + 0,36*15*0,9 + 0,27*15*0,85 = 9,0 [dm 3 /s] 4

5 Przep yw godzinowy maksymalny Q hmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut deszczu miarodajnego: Q hmax2= ( )/1000 = 93,0 m 3 /h Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni zredukowan i mno ymy j przez sum opadów rocznych z wielolecia tj. 600 mm: Q roczne max2= 1, /1000 = 6.660,0 m 3 /rok Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: Q 2= 6.660/365 = 18,5m 3 /d SUMARYCZNY DOP YW WÓD DO WYLOTU: Maksymalny - Q max = Q max1 + Q max2 = = 170,0 l/s Nominalny - Q nom = Q nom1 + Q nom2 = = 21,0 l/s Godzinowy maksymalny - Q maxh = Q maxh1 + Q maxh2 = = 210,0 m 3 /h Roczny maksymalny - Q maxr = Q maxr1 + Q maxr2 = = ,0 m 3 /r Dobowy redni Q rd = Q rd1 + Q rd2 = ,5 = 42,5 m 3 /d 5. OPIS WYKONAWCZY 5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje 1. Wykopy nale y wykona mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z normami; PN-69/B-06050, PN-81/B oraz BN-91/ Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm PN-68/B i warunkami B.H.P. 3. Roboty budowlane wykona zgodnie z obowi zuj cymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarz dzenie 47 oraz BN- 81/ Zachowa szczególn ostro no na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia. 6. Oprócz naniesionych kolizji mog wyst pi tak e kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym. Uwagi dodatkowe Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi zainteresowane instytucje i u ytkowników o terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj z trasami ruroci gów. Przy budowie ruroci gów stosowa si do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia. Zachowa szczególn ostro no przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona r cznie. Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopów nale y wykona inwentaryzacj trasy i rz dnych u enia ruroci gów. Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia. Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu pierwotnego, Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa jako czynne powiadamiaj c o ich odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 5

6 5.2 Wykonanie sieci i przy czy Projektuje si kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 czonych poprzez kielichy. rednice rur zosta y dobrane w zale no ci od spadków i zak adanych przep ywów przy za eniu konieczno ci zachowania pr dko ci samooczyszczania w kana ach. Ze wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie przestrzega zalece producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów. Kana y uzbroi w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych wykonane w oparciu o norm PN-EN 1917:2004 posadowione na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej grubo ci 30 cm. W jezdni montowa pier cienie odci aj ce, w azy eliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane, antykradzie owe typu ci kiego 40T, poza jezdni bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwne 25T usytuowane równo z powierzchni terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona osadniki o g boko ci 0,5 m. Dno studzienki monolityczne. Kr gi betonowe stosowa o wysoko ci 100, 50 i 25 cm po czenie elementów za pomoc uszczelek gumowych. Nale y stosowa kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi stopnie musz by zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia powinna by pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem. Przej cia przewodów przez cianki studni wykona w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie przez ciank studzienki powinno by na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno osiadania studzienki kanalizacyjnej i kana u. Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o rednicy Ø500 wykona z pier cieniem odci aj cym i osadnikiem g boko ci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w cz ci rysunkowej, stosowa wpusty pe ne klasy D400. Wpust uliczny nale y posadowi na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. Nale y wykona prze czenia istniej cych systemów odwadniaj cych zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Przej cia rur przez ciany studzienek wykona za pomoc odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek in-situ zapewniaj cych szczelno ca ego systemu. Nale y przeprowadza okresow kontrol (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opró nienia osadników z zanieczyszcze sta ych i piasku, a tak e kontrol separatora w celu stwierdzenia stopnia zu ycia uk adu podczyszczaj cego. Prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi w oparciu o norm PN-EN Badanie szczelno ci przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by prowadzone z u yciem powietrza lub wody. Zgodnie z norm PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona badanie szczelno ci na infiltracj. Wylot wykona jako typowy dok elbetowy melioracyjny z otworem o odpowiedniej rednicy po czonym szczelnie z rur. Wylot okratowa pr tami stalowymi min. Ø14 mm rozstawionymi co 15 cm. Krata ruchoma zamykana na k ódk techniczn. Od do u rury zachowa 15,0 cm prze wit.. Podstaw skarpy rzeki w miejscu wylotu umocni palisad faszynow na d ugo ci ok. 7,0 m z ka dej strony. Skarpy obok i powy ej wylotu umocni dyblami betonowymi. Dno rowu umocni p ytami a urowymi. Uwagi: Pod studnie wykona podk ad 20,0 cm z chudego betonu. Pod zespó podczyszczaj cy wykona wykop szerokoprzestrzenny i posadowi ca na materacu z kruszywa grubo ci 30,0 cm 6

7 Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m 2, wytrzyma ci na rozci ganie min. 13,1 kn/m z ci ych w ókien zgrzewanych termicznie; wype nienie t uczniem p ukanym o uziarnieniu do 30 mm 6. ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW DESZCZOWYCH cieki opadowe odprowadzone do odbiornika musz spe nia warunki okre lone w Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. Normy wynosz : zawiesina ogólna 100 mg /dm 3 w glowodory ropopochodne 15 mg /dm 3 W aktualnie obowi zuj cych przepisach (Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia r. - Dz. U. z 2014 poz. 1800) nie normuje si ilo ci substancji ekstrahuj cych si eterem naftowym, lecz st enie w glowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowi zuj cych metod prognozowania. Ze wzgl du na swobod, któr norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii oblicze ekologicznych przyj to, i st enie w glowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilo ci SEEN nie przekroczy proporcji jak ni ej: Ropopochodne: SEEN 15:50 Warto ci w glowodorów ropopochodnych w sp ywach opadowych nie przekrocz (przyj to zgodnie z Tablic nr 5 dla nat enia ruchu ok. 1 ty. pojazdów na dob ): [15/50]x25,6=7,7 mg< 15,0 mg Prognozowan jako wód opadowych w punkcie zrzutu do rodowiska oszacowano kontynuuj c obliczenia dla st enia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzgl dnieniem sumarycznej efektywno ci podczyszczania na urz dzeniach. Ca kowity efekt podczyszczaj cy b dzie wynikiem sumy efektów cz stkowych uzyskanych na wszystkich zastosowanych urz dzeniach. czna (minimalna) efektywno usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i wi kszej licznie urz dze podczyszczaj cych oblicza si z nast puj cego wzoru: Zog 1 (1-1) (1-2) (1-3) (1- n) Maj c na uwadze za one nast puj ce efekty usuwania zawiesin na urz dzeniach: wpusty uliczne = 30%, cz osadnikowa w studzience wpadowej = 40%, osadnik zintegrowany z separatorem = 80%, Zatem skuteczno systemu oczyszczaj cego przedstawia; W = 1 (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91% 7

8 Prognoza wielko st zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi: Wylot Wyl St enie zawiesiny ogólnej w sp ywach z jezdni [mg/dm 3 ] czna skuteczno podczyszczania w istniej cych obiektach [%] St enie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do odbiornika [mg/dm 3 ] Jako wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, e s spe nione warunki odprowadzania wód opadowych do odbiornika. Opis instalacji i urz dze s cych do oczyszczania cieków a) Dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z wk adami lamelowymi dobór urz dze podczyszczaj cych cieki deszczowe. 1. Dane wyj ciowe: Z wlot- st enie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 300 [mg/dm 3 ] Z wylot- st enie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm 3 ] Przep yw maksymalny Q max= 170,0 dm 3 /s Przyj to: Opad nominalny q nom=15 dm 3 /s*ha (zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego). Opady o intensywno ci nie wi kszej od 15 dm 3 /s*ha generuj 88% rocznej wysoko ci opadów. Przep yw nominalny ze zlewni: Q nom=21,0dm 3 /s b) Dobór Wymagana skuteczno usuwania zawiesiny przy przep ywie nominalnym min ( Z1 Z 2) x100% 67% Z1 Dla powy szych przep ywów i skuteczno ci dobrano uk ad podczyszczaj cy sk adaj cy si z osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowymo nast puj cych parametrach: - rednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) D ow1: 1200 mm - rednica zbiornika 2 (komora separatorowa) D ow2: 1500 mm - przepustowo maksymalna urz dzenia: 200 dm 3 /s - pojemno magazynowania osadu: 2560 dm 3 - pojemno magazynowania oleju: 550 dm 3 Zaprojektowane urz dzenia w uk adzie podczyszczaj cym nie posiadaj wewn trznego kana u odci aj cego (by-passu); oznacza to, e wszystkie cieki wp ywaj ce do urz dze oczyszczaj cych ulegaj podczyszczaniu w uk adzie separacji. Jednocze nie zaprojektowane rozwi zanie zapewnia bezpiecze stwo dla zdeponowanych 64 91% 5,8 8

9 wcze niej zanieczyszcze do swojej maksymalnej przepustowo ci hydraulicznej wynosz cej 200 dm 3 /s bez ryzyka wyp ukania depozytów. c) Skuteczno oczyszczania Skuteczno oczyszczania w cz ci osadnikowej Skuteczno zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym dla przep ywu Q nom= 21 dm 3 /s wynosi >83 % (wzgl dem zawiesiny ogólnej o za onym sk adzie frakcyjnym). Stopie oczyszczania zawiesin spe nia wymogi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). Skuteczno oczyszczania w cz ci separatorowej Stopie obci enia wk adów lamelowych przep ywem nominalnym ze zlewni wynosi: = Qnom / Q2 = 10,0% Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczno ci separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu wk adów lamelowych, skuteczno separacji wyniesie >99% dla przep ywu 21,0 dm 3 /s, które stanowi 10,0% maksymalnego obci enia hydraulicznego urz dzenia. 9

10 Z powy szej krzywej sprawno ci mo na odczyta : dla 10% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno separacji wynosi ~99%; dla 20% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno separacji wynosi ~97%; dla 30% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno separacji wynosi ~92%. Skuteczno usuwania substancji ropopochodnych przy przep ywie obliczeniowym ze zlewni wyniesie >99%. Stopie oczyszczania substancji ropopochodnych spe nia wymogi zgodne z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). d) Ilo osadów ze zlewni Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku: M = gdzie: F zr *( Z wlot Z wylot )* H r 100 = 1044 kg/rok F zr powierzchnia zredukowana zlewni [ha] Z wlot st enie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika [mg/dm 3 ] Z wylot st enie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika [mg/dm 3 ] H r roczna wysoko opadów [mm] Osady b gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza si wype nienie studni osadem do oko o 1 1 pojemno ci czynnej komory. 3 2 Obj to magazynowa cz ci osadowej: V os gdzie: h cz 1 * * A 2,39m 2 h cz wysoko czynna osadnika 3 A powierzchnia zbiornika (komora 1) dla urz dzenia 20/200: A = 3,14m 2 Cz zawiesiny o drobniejszej frakcji, która zosta a wyniesiona do drugiej komory urz dzenia, zostaje dodatkowo zatrzymywana na p ytach sekcji lamelowych. Obj to osadu ze zlewni: V os= M * V u n *1000 Oszacowana na tej podstawie n krotno usuwania osadu w ci gu roku z ka dego osadnika wirowego: M Vu n = = 2 razy/rok V 1000 os gdzie za ona obj to w ciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi V u = 1,1 m 3 / 1000 kgs.m.o. 10

11 e) Budowa i zasada dzia ania urz dze podczyszczaj cych OPIS URZ DZENIA Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wk adem lamelowym jest wysokoefektywne oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych p yn cych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wód do odbiornika. Urz dzenie sk ada si z dwóch zbiorników. Zbiornik I - pe ni rol komory wirowej, w której zatrzymywane s zawiesiny. Zbiornik II pe ni rol lamelowego separatora substancji ropopochodnych BUDOWA I ZASADA DZIA ANIA OSADNIKA WIROWEGO Osadnik do podczyszczania wód deszczowych jest urz dzeniem s cym do wydzielania zawiesiny atwoopadaj cej o g sto ci wi kszej od 1 kg/dm 3 ze cieków deszczowych p yn cych kanalizacj rozdzielcz. Urz dzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników po czonych rur centraln. Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszcze opadaj cych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cz separatorow. Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umo liwia wprowadzenie cieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy cieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rur centraln, znajduje si w centralnej cz ci. Dzi ki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osi gany jest przy wykorzystaniu oprócz si y grawitacji, si y od rodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysok sprawno separacji zawiesiny przy wysokich obci eniach hydraulicznych, a co za tym idzie urz dzenie posiada stosunkowo ma powierzchni w planie. W miar zwi kszania nap ywu, cieki w zbiorniku pierwszym wiruj coraz intensywniej. Zwierciad o cieków podnosi si. Zanieczyszczenia p ywaj ce, które nie zosta y wyp ukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sp ywu, podnosz si wraz ze zwierciad em cieków a do przekroczenia poziomu kraw dzi rury centralnej zwanej "czerpni Coriolisa". Z chwil przekroczenia poziomu kraw dzi cz ci p ywaj ce zostaj wci gni te do rodka rury centralnej i przep ywaj wraz ze strumieniem cieków zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku drugim. cieki przep ywaj do komory wylotowej poprzez otwór znajduj cej si w dolnej cz ci komory. Druga komora urz dzenia, wyposa ona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z wód deszczowych i roztopowych zwi zków ropopochodnych oraz ko cowego doczyszczania z zawiesiny. Separacj uzyskuje si podczas poziomego przep ywu zanieczyszczonych wód przez sekcje aluzjowe, ce wewn trz, wykorzystuj c procesy flotacji i sedymentacji. W procesie flotacji oddzielane s zanieczyszczenia lekkie okre lone w normie PN-EN 858. W poj ciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi s p yny o g sto ci mniejszej ni woda, naturalnie w niej nie wyst puj ce lub wyst puj ce w nieznacznych ilo ciach, takie jak: benzyny, oleje nap dowe, opa owe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie s natomiast: emulsje, t uszcze i oleje pochodzenia ro linnego i zwierz cego. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w okre lonej ilo ci magazynowania przed wyp ukaniem w ca ym zakresie przepustowo ci hydraulicznej urz dzenia. Wewn trz betonowego korpusu umieszczone s na wspornikach sekcje aluzjowe, na których zachodzi oddzielanie zanieczyszcze. Wszystkie elementy wewn trzne i zewn trzne przystosowane s do pracy w rodowisku agresywnym i nie wymagaj dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamkni cie stanowi pokrywa betonowa z w azem/w azami. Sekcje lamelowe s elementem nie po czonym na sta e z pozosta ymi elementami 11

12 wyposa enia wewn trznego separatora s elementem demontowalnym wyposa onym w linki umo liwiaj ce ich wyci ganie na zewn trz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwór w azowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszcze poza zbiornikiem separatora mog by u ywane wielokrotnie. Nie ma konieczno ci kontaktu ekipy eksploatacyjnej z wn trzem separatora. Zalety dodatkowe dobranego uk adu urz dze podczyszczaj cych Budowa urz dze podczyszczaj cych zapewnia odpowiedni skuteczno oczyszczania w przypadku pracy urz dze w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wyst pienia podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem cieków w odbiorniku, pomimo obni enia zdolno ci urz dzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika wirowego, w urz dzeniu wci b dzie wydzielana zawiesina ze cieków w wyniku wyd enia czasu zatrzymania cieków w osadniku i zmniejszenia pr dko ci przep ywu. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych osadów z osadnika jest odpowiedni poziom kraw dzi rury centralnej. Równie zbiornik z wk adami lamelowymi pe ni cy funkcj separatora substancji ropopochodnych ze wzgl du na swoja budow jest zabezpieczony przed przedostawaniem si zgromadzonych w nim zanieczyszcze ropopochodnych do odp ywu. W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umo liwia wprowadzenie cieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy cieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rur centraln, znajduje si w centralnej cz ci. Dzi ki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osi gany jest przy wykorzystaniu oprócz si y grawitacji, si y od rodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysok sprawno separacji zawiesiny przy wysokich obci eniach hydraulicznych, a co za tym idzie urz dzenie posiada stosunkowo ma powierzchni zabudowy w stosunku do ilo ci oczyszczanych cieków. Mniejsze gabaryty urz dzenia maj istotne znaczenie w kwestiach transportu i posadowienia. Drobne substancje mineralne, które z uwagi na swój ma y ci ar obj to ciowy zosta y wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostaj dodatkowo zatrzymywane na aluzjowych sekcjach lamelowych w komorze drugiej (separatorowej) zwi kszaj c tym samym skuteczno oczyszczania cieków deszczowych. Czyszczenie jak i wykonywanie czynno ci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywa si w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wn trza urz dze. Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywa si z powierzchni terenu za pomoc wozu asenizacyjnego. Osadnik wirowy zintegrowany z wk adem lamelowym zapewnia efekt oczyszczania poni ej 100 mg/dm 3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm 3 substancji ropopochodnych tym samym spe niaj c wymogi Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i elbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasi kliwo ci do 5%, mrozoodpornego F-150, spe niaj cego wymagania normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu posiadaj - w zale no ci od rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz Deklaracj W ciwo ci U ytkowych CE na zgodno z Norm PN-EN 1917: ROBOTY ZIEMNE Wykopy nale y wykona mechanicznie kopark podsi biern, a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako wykopy w skoprzestrzenne umocnione. 12

13 Ruroci gi uk ada na podsypce piaskowej grubo ci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac odbiorowych ruroci g zasypa warstw obsypki. Obsypk stosowa do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z ka dego boku. Wymagany stopie zag szczenia obsypki wynosi dla ruroci gów pod drogami min 100%, poza drogami 95%. Obsypk zag szcza warstwami gr. 10 cm do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury obsypa r cznie. Nale y zwróci uwag aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona II etap wype nienia wykopu tzw. zasypk piaskow stabilizowan. W miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem wykopy wykonywa r cznie. W czasie realizacji obowi zuje zachowanie przepisów porz dkowych BHP. UWAGI: 1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa z projektowan sieci kan. deszczowej nale y zamontowa rury os onowe 2. W miejscach gdzie znajduj si istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy i wykonywa jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona r cznie. 4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL Mijania poszczególnych urz dze i sieci dokona w obecno ci ich przedstawicieli. 6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona geodezyjn inwentaryzacje powykonawcz. 7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa r cznie do wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 8. Ca robót wykona zgodnie z Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano monta owych cz. II Instalacje Sanitarne i przemys owe oraz wykopy prace ziemne cz.i i zgodnie z warunkami-rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (D.U z p.zm.) 9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficznej opracowania. 13

14 8. PRZEPISY ZWI ZANE 8.1 Normy PN-EN A1 Kruszywa do betonu PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach stosowanych do ruchu PN-B Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co. PN-EN-124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. PN-EN Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. PN-EN 1917 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV ISO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD PN-S Odwodnienie dróg PN-B Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie zewn trzna. Oznaczenia graficzne PN-ISO Rury z tworzyw termoplastycznych do przesy ania p ynów 8.2 Inne dokumenty Rozp. Ministra rodowiska z dn w sprawie warunków jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Opracowa : mgr in. Bartosz Szewczyk 14

15 9. INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót i kolejno realizacji W ramach realizacji inwestycji planuje si nast puj cy zakres robót technologicznych: - wykopy wykonywane r cznie i mechanicznie w sko-przestrzenne w szalunkach. Wyci ganie urobku gruntu mechanicznie. - wykonanie studni, wylotu brzegowego 2. Wskazania do projektu BIOZ 2.1. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych Zagro eniami mog cym powsta w trakcie wykonania robót, o których jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - b w szczególno ci ni ej wyszczególnione: Roboty ziemne Nale y przeprowadzi z zachowaniem ostro no ci przy wykonywaniu wykopów w sko przestrzennych o cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o g boko ciach wi kszych ni 1,5 m. Roboty ziemne i monta owe stwarzaj zagro enie dla osób postronnych jak równie dla personelu wykonuj cego prace. Poniewa teren inwestycji posiada uzbrojenie jak kable enn, esn, kable telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, kanalizacyjne szczególn ostro no i uwag nale y zachowa przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatuj cych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. Przemieszczanie materia ów w pionie i w poziomie przy pomocy sprz tu zmechanizowanego takich jak: uraw samochodowy wy adunek rur, kr gów i ich monta em roboty wykonywane w pobli u przewodów linii energetycznych; Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada ustalone parametry, takie jak dopuszczalny ud wig, no no, ci nienie i temperatur, uwidocznione przez trwa y i wyra ny. Inne zagro enia wyst puj ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia ów. pora enie pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) nadmierny ha as (prace przy zag szczaniu gruntu) drgania i wibracje (przy obs udze zag szczarek i wibratorów) prace w wymuszonej pozycji cia a ( monta ruroci gu w wykopie) potkni cie si, po lizgni cie, upadek na p aszczy nie. Prowadzenie robót zewn trznych w temperaturze poni ej Prowadzenie instrukta u pracowników W trakcie robót nale y prowadzi sta y instrukta i szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia uj tego pod liter b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania - ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagro enia, o których mowa powy ej rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom W celu zapobie eniu powy szym zagro eniomnale y wykona, co najmniej ni ej wyszczególnione zabezpieczenia techniczne i przedsi wzi nast puj ce dzia ania organizacyjne: 15

16 - miejsce sk adowania materia ów; rur, kr gów w azów i materia ów sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz zamkni ciem. - wykona ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantuj ce ograniczenie dost pu osób postronnych na teren budowy, - okre li dopuszczalny zasi g ewentualnej pracy d wigu i okre li zakres bezpiecznych warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. - stara si planowa terminy prac w sposób gwarantuj cy wykonywanie robót w miesi cach letnich pogodowych. - przewidzie odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy. - bezpieczn i sprawna komunikacj w obr bie budowy - zabezpieczenie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si wokó budowy przed mo liwo ci stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych. Dla zapewnienia przej cia dla przechodniów i utrzymania ruch ko owego w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzy owanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykona pomosty przejazdowe typu ci kiego i k adki dla pieszych. Wykopy musz by zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowa tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i g bokich wykopach. Przed rozpocz ciem robót ziemnych wykonawca powinien dokona lokalizacji urz dze uzbrojenia podziemnego przy u yciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne. 2.4 Zagadnienia ochrony rodowiska Zakres robót nie zmienia ustale planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczaj ce. Projektowane roboty powoduj ce popraw parametrów jezdni i skrzy owania w zakresie odwodnienia z wód opadowych oraz transportu cieków sanitarnych i dostawach wody. 2.5 Przepisy b ce podstaw opracowania BIOZ Przed przyst pieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania planu BIOZ i prowadzi instrukta pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak ni ej : a) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) b) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) c) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) d) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) e) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi ków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) f) Ministrów rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pó n. zm.) 16

17 g) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) h) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) i) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). j) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). k) Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u z dnia r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) l) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). m) Inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwi zania. Opracowa : mgr in. Bartosz Szewczyk 17

18 II. O WIADCZENIA, ZA WIADCZENIA 1. O WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISAMI WIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz z pó niejszymi zmianami) WIADCZAM e projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Bran a Imi i Nazwisko Uprawnienia Podpis Projektant sanitarna mgr in. Bartosz Szewczyk Sprawdzaj cy sanitarna mgr in. Grzegorz Kowalewski do projektowania bez ogranicze w specjalno ci instalacyjnej WAM/0023/POOS/08 do projektowania bez ogranicze w specjalno ci instalacyjnej WAM/0022/POOS/08 18

19 2. KOPIE ZA WIADCZE Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE PROJEKTOWYCH 19

20 20

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN 1. Cel i podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Instalacje projektowane 4.1. Kanalizacja deszczowa 4.1.1.Separatory oleju

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW

REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOW PROJEKT WYKONAWCZY REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W POMIESZCZENIACH ZAPLECZA KUCHENNEGO STOŁÓWKI PRACOWNICZEJ (ETAP II) Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA (ETAP I) KANCELARIA PREZYDENTA R.P. WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500

SPIS TRE CI. 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 SPIS TRE CI 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI - 01 projekt zagospodarowania terenu 1: 500-02 profil kanalizacji deszczowej 1:100/1:500 2 CZ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEcT. Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl

MAJ PROJEcT. Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl MAJ PROJEcT 89-600 Chojnice ul. Wyspiańskiego 24 Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl 80-227 Gdańsk ul. Do Studzienki 26 Temat:. Branża:

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane formalno prawne str. 2. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 1.2. Podstawy opracowania str.

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane formalno prawne str. 2. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 1.2. Podstawy opracowania str. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane formalno prawne str. 2 1.1. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 1.2. Podstawy opracowania str. 2 2. Rozwiązania projektowe str. 3 2.1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Część opisowa 1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2 Podstawa opracowania... 2 3 Instalacja odwodnienia terenu boiska... 2 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu... 2 3.2 Obliczenie ilości wody

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu I. WSTĘP 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1.Opis techniczny 2.Uzgodnienia dokumentacji 3.Badania geotechniczne 4.Uprawnienia budowlane projektanta 5.Wypisy z rejestru gruntów 6.Część graficzna : orientacja w skali 1 :

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI

WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI WYTYCZNE MONTAśU i EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenaŝem rozsączającym dla 4-12 OLM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenaŝem rozsączającym produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko ul. Dukielska 13/16a 35-505 Rzeszów NIP 813-287-47-57 tel. 662-297-817 OBIEKT: INWESTOR: Droga powiatowa nr 1078R Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej. 1.2. Art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nr tomu: II Faza: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Branża: DROGI Kod CPV: 71.32.20.00 Temat:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 Zał.Nr.2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków Załącznik nr 13 Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków INWESTOR: Gmina Ozorków AUTOR OPRACOWNIA: Projektował: Mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 03.02.02 PRZEPUSTY SKRZYNKOWE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

gm.gniezno Przedmiar robót

gm.gniezno Przedmiar robót Lp. Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg w miejscowości Piekary Podstawa wyceny 1 KNNR 1 t.0210/02 2 KNNR 1 t.0307/03 3 KNNR 1 t.0214/03 4 KNNR 1 t.0316/01 5 KNNR 4 t.1411/01 6 KNNR 4 t.1411/04 7

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy Branża : Obiekt : Adres

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (zlokalizowany na dzia kach nr 184, 355 - obr b S topy)

Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek (zlokalizowany na dzia kach nr 184, 355 - obr b S topy) ul. Misia Uszatka 10/2 10-696 Olsztyn kom.667-631-700 info@msprojekt.olsztyn.pl NIP 891-138-64-68 REGON 519580429 www.msprojekt.olsztyn.pl Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Obiekt : Turystyczny szlak

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa www.vivalo.pl biuro@vivalo.pl

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa www.vivalo.pl biuro@vivalo.pl Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: STAŁA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Rybna i Garbarska) w Gryfowie Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁ. NR 1

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁ. NR 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁ. NR 1 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim sieć kanalizacyjna w aglomeracji Przedecz Dla zadań w

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne Monolith Monolit h DORW2045 07.04.2009 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo IKAR Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo Zarejestrowano w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4170 EGZ.: 2 INWESTOR: STOWARZYSZENIE BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: GMINA PURDA, PURDA 19, 11-030 PURDA Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B TEL. (089)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY Budowa kanalizacji sanitarnej w m.banino i Miszewko

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY Budowa kanalizacji sanitarnej w m.banino i Miszewko Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY Budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Uzgodnienia 4. Warunki gruntowo - wodne 5. Opis ogólny stan istniejący 5.1. Opis konstrukcji 5.2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT... 2 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 4 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY ul. Limanowskiego 17

- PROJEKT BUDOWLANY ul. Limanowskiego 17 Spis treści UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA... 3 SPIS RYSUNKÓW... 8 OPIS TECHNICZNY... 9 I. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej... 9 II. Zakres opracowania... 9 III. Opis przyjętych rozwiązań... 9

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE: sygnalizacji pożaru dźwiękowe systemy ostrzegawcze oddymiania i wentylacji PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PW/KT/3 wykrywania gazów sygnalizacji włamania i napadu kontroli dostępu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWĄ SANITARNA

WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWĄ SANITARNA INWESTOR: SP ZOZ RYPIN UL. 3 MAJA 2, 87 500 RYPIN WYKONANIE UTWARDZENIA DZIAŁKI WRAZ Z BUDOWĄ NAZWA INWESTYCJI: PARKINGU W RYPINIE NA DZIAŁCE O NR EWID.: 765/10 RYPIN UL. 3 MAJA 2 ETAP PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

OPIS TECHNICZNY I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1 OPIS TECHNICZNY do projektu przyłączy kanalizacji deszczowych i deszczówek dla realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno gastronomicznego PZŁ- Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Samoklęski Kolonia Druga gmina Kamionka m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli 6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli 6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4.Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach.

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. EGZEMPLARZ NR 1 ORGANIZACJA RUCHU BRANŻA Drogowa ZADANIE: Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. OBIEKT Projekt branży drogowej INWESTOR Miasto Sulmierzyce AUTOR NR

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. B. Chrobrego 25/6 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

017 581 55 21 (telefon kontaktowy) Wójt Gminy Borowa

017 581 55 21 (telefon kontaktowy) Wójt Gminy Borowa GMINA BOROWA Borowa, dnia 02.07.2007 r. (imię i nazwisko/nazwa inwestora (data złoŝenia wniosku) (mię i nazwisko pełnomocnika [upowaŝnienia] Borowa 223; 39-305 Borowa (adres) 017 581 55 21 (telefon kontaktowy)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Odmulanie rowów odwadniających, odtworzenie skarp zbiornika Otmuchów Opracowali: Henryk Otkała Paweł Czerwik Adam Kobiela Wrocław, lipiec 2012 1 Zawartość: Opis techniczny Tabela przedmiaru robót Rysunek

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo