Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku."

Transkrypt

1 Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381, 1382/2, 1294, 1714, 1715/1, 1715/2, 1715/1, 1715/2, 1717, 1718/1, 1719/3, 1719/2, 1633, 1691, 1655/2, 1686; obr b 51; jednostka ewidencyjna _1 INWESTOR: Miasto Bra sk ul. Rynek Bra sk ZESPÓ AUTORSKI: BRAN A SANITARNA: mgr in. Bartosz Szewczyk (projektant) upr. nr WAM/0023/POOS/08 mgr in. Grzegorz Kowalewski (sprawdzaj cy) upr. nr WAM/0022/POOS/08 08 czerwca 2015 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Projekt M Mariusz Raszkiewicz ul. Tryli skiego 14 lok. 103, Olsztyn telefon: , Tom 1.2 egz.

2 A. CZ OPISOWA SPIS ZAWARTO CI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Przedmiot opracowania STAN ISTNIEJ CY Stan PROJEKTOWANY OPIS WYKONAWCZY ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW DESZCZOWYCH ROBOTY ZIEMNE PRZEPISY ZWI ZANE INFORMACJA BIOZ II. O WIADCZENIA, ZA WIADCZENIA 1. WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISAMI 2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZA WIADCZE Z IZB BUDOWLANYCH B. CZ RYSUNKOWA Rys. 1.0 Plan orientacyjny Rys Plan sytuacyjny 1:500 2

3 A. CZ OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstaw opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt kolektora kanalizacji deszczowej odprowadzaj cego wody opadowe i roztopowe z ulic i terenów przyleg ych w rejonie ul. Sportowej i Kopernika w Bra sku. 3. STAN ISTNIEJ CY Obszar opracowania stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej oraz cz ciowo gospodarczej. System odwodnienia obecnie opiera si na przydro nych rowach odwadniaj cych w wi kszo ci nie posiadaj cych odp ywów co powoduje wyst powanie zastoisk. 4. STAN PROJEKTOWANY W ramach przebudowy uk adu drogowego przewidziano wykonanie systemu kanalizacji deszczowej z rozmieszczeniem przykraw nikowych wpustów ulicznych, a tak e pod czenie rowów i odprowadzenie wód do rowu melioracyjnego za ulic Binduga prowadz cego je nast pnie do rzeki Nurzec. Wylot zlokalizowany zostanie w skarpie rowu. W ramach odwodnienia ulic wyodr bniono nast puj ce zlewnie: Nr zlewni 1 Kopernika Powierzchnia jezdni Powierzchnia chodników Powierzchnia terenów zielonych czna powierzchnia zlewni ha ha ha ha F asf F kos F z F 0,47 0,35 0,63 1,45 2 Sportowa 0,36 0,27 0,48 1,11 SUMA 0,83 0,62 1,11 2,56 3

4 Do obliczenia ilo ci wód opadowych i roztopowych zastosowano wzór: Q = q* *F* - F - powierzchnia zlewni [ha] - - wspó czynnik sp ywu; powierzchnia poszczególnych rodzajów zagospodarowania zlewni przyjmuje: - dachy, drogi asfaltowe - 0,9 - parkingi i chodniki - 0,85 - tereny niezabudowane - 0,25 - tereny zielone - 0,1 - q=130 [dm3/(ha*s)] droga kategorii G (prawdopodobie stwo c=50%) - q=15 [dm3/(ha*s)] miarodajny przep yw dla okre lania parametrów technologicznych oczyszczalni cieków deszczowych - wspó czynnik opó nienia sp ywu (dla zlewni powy ej 1,0 ha) 12.2 Obliczenia dla rozpatrywanej zlewni ul. Kopernika: wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej: 0,1 F=0,63 ha wspó czynniki sp ywów dla jezdni: 0,9 F=0,47 ha wspó czynniki sp ywów dla chodników: 0,85 F=0,35 ha wspó czynnik opó nienia sp ywu 0,92 Przep yw maksymalny: Q max1= 0,63*130*0,1*0,92 + 0,47*130*0,9*0,92 + 0,35*130*0,85*0,92 = 94,0 [dm 3 /s] Przep yw nominalny Q nom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego q m = 15 dm 3 /sha: Q nom1 = 0,63*15*0,1 + 0,47*15*0,9 + 0,35*15*0,85 = 12,0 [dm 3 /s] Przep yw godzinowy maksymalny Q hmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut deszczu miarodajnego: Q hmax1= ( )/1000 = 117,0 m 3 /h Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni zredukowan i mno ymy j przez sum opadów rocznych z wieloleciatj. 600 mm: Q roczne max1= 1, /1000 = 8.700,0 m 3 /rok Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: Q 1= 8.700/365 = 24,0 m 3 /d 12.3 Obliczenia dla rozpatrywanej zlewni ul. Sportowej: wspó czynniki sp ywów dla terenów zieleni parkowej i dzia kowej: 0,1 F=0,48 ha wspó czynniki sp ywów dla jezdni: 0,9 F=0,36 ha wspó czynniki sp ywów dla chodników: 0,85 F=0,27 ha wspó czynnik opó nienia sp ywu 0,97 Przep yw maksymalny: Q max2= 0,48*130*0,1*0,97+ 0,36*130*0,9*0,97 + 0,27*130*0,85*0,97 = 76,0 [dm 3 /s] Przep yw nominalny Q nom powsta y przy nat eniu deszczu miarodajnego q m = 15 dm 3 /sha: Q nom2 = 0,48*15*0,1 + 0,36*15*0,9 + 0,27*15*0,85 = 9,0 [dm 3 /s] 4

5 Przep yw godzinowy maksymalny Q hmax obliczamy przyjmuj c czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut deszczu miarodajnego: Q hmax2= ( )/1000 = 93,0 m 3 /h Przep yw maksymalny roczny Q roczne max obliczamy, sumuj c powierzchni zredukowan i mno ymy j przez sum opadów rocznych z wielolecia tj. 600 mm: Q roczne max2= 1, /1000 = 6.660,0 m 3 /rok Przep yw dobowy redni Q rdob obliczamy dziel c odp yw roczny maksymalny przez 365 dni: Q 2= 6.660/365 = 18,5m 3 /d SUMARYCZNY DOP YW WÓD DO WYLOTU: Maksymalny - Q max = Q max1 + Q max2 = = 170,0 l/s Nominalny - Q nom = Q nom1 + Q nom2 = = 21,0 l/s Godzinowy maksymalny - Q maxh = Q maxh1 + Q maxh2 = = 210,0 m 3 /h Roczny maksymalny - Q maxr = Q maxr1 + Q maxr2 = = ,0 m 3 /r Dobowy redni Q rd = Q rd1 + Q rd2 = ,5 = 42,5 m 3 /d 5. OPIS WYKONAWCZY 5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje 1. Wykopy nale y wykona mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z normami; PN-69/B-06050, PN-81/B oraz BN-91/ Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm PN-68/B i warunkami B.H.P. 3. Roboty budowlane wykona zgodnie z obowi zuj cymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarz dzenie 47 oraz BN- 81/ Zachowa szczególn ostro no na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia. 6. Oprócz naniesionych kolizji mog wyst pi tak e kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym. Uwagi dodatkowe Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi zainteresowane instytucje i u ytkowników o terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj z trasami ruroci gów. Przy budowie ruroci gów stosowa si do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia. Zachowa szczególn ostro no przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona r cznie. Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopów nale y wykona inwentaryzacj trasy i rz dnych u enia ruroci gów. Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia. Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu pierwotnego, Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa jako czynne powiadamiaj c o ich odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 5

6 5.2 Wykonanie sieci i przy czy Projektuje si kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8 czonych poprzez kielichy. rednice rur zosta y dobrane w zale no ci od spadków i zak adanych przep ywów przy za eniu konieczno ci zachowania pr dko ci samooczyszczania w kana ach. Ze wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie przestrzega zalece producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów. Kana y uzbroi w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych wykonane w oparciu o norm PN-EN 1917:2004 posadowione na zag szczonej podsypce wirowo-piaskowej grubo ci 30 cm. W jezdni montowa pier cienie odci aj ce, w azy eliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane, antykradzie owe typu ci kiego 40T, poza jezdni bez pier cieni odci aj cych, w azy eliwne 25T usytuowane równo z powierzchni terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykona osadniki o g boko ci 0,5 m. Dno studzienki monolityczne. Kr gi betonowe stosowa o wysoko ci 100, 50 i 25 cm po czenie elementów za pomoc uszczelek gumowych. Nale y stosowa kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi stopnie musz by zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia powinna by pozioma i zabezpieczona przed po lizgiem. Przej cia przewodów przez cianki studni wykona w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie przez ciank studzienki powinno by na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno osiadania studzienki kanalizacyjnej i kana u. Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o rednicy Ø500 wykona z pier cieniem odci aj cym i osadnikiem g boko ci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w cz ci rysunkowej, stosowa wpusty pe ne klasy D400. Wpust uliczny nale y posadowi na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. Nale y wykona prze czenia istniej cych systemów odwadniaj cych zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Przej cia rur przez ciany studzienek wykona za pomoc odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek in-situ zapewniaj cych szczelno ca ego systemu. Nale y przeprowadza okresow kontrol (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opró nienia osadników z zanieczyszcze sta ych i piasku, a tak e kontrol separatora w celu stwierdzenia stopnia zu ycia uk adu podczyszczaj cego. Prób szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi w oparciu o norm PN-EN Badanie szczelno ci przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by prowadzone z u yciem powietrza lub wody. Zgodnie z norm PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona badanie szczelno ci na infiltracj. Wylot wykona jako typowy dok elbetowy melioracyjny z otworem o odpowiedniej rednicy po czonym szczelnie z rur. Wylot okratowa pr tami stalowymi min. Ø14 mm rozstawionymi co 15 cm. Krata ruchoma zamykana na k ódk techniczn. Od do u rury zachowa 15,0 cm prze wit.. Podstaw skarpy rzeki w miejscu wylotu umocni palisad faszynow na d ugo ci ok. 7,0 m z ka dej strony. Skarpy obok i powy ej wylotu umocni dyblami betonowymi. Dno rowu umocni p ytami a urowymi. Uwagi: Pod studnie wykona podk ad 20,0 cm z chudego betonu. Pod zespó podczyszczaj cy wykona wykop szerokoprzestrzenny i posadowi ca na materacu z kruszywa grubo ci 30,0 cm 6

7 Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m 2, wytrzyma ci na rozci ganie min. 13,1 kn/m z ci ych w ókien zgrzewanych termicznie; wype nienie t uczniem p ukanym o uziarnieniu do 30 mm 6. ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW DESZCZOWYCH cieki opadowe odprowadzone do odbiornika musz spe nia warunki okre lone w Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. Normy wynosz : zawiesina ogólna 100 mg /dm 3 w glowodory ropopochodne 15 mg /dm 3 W aktualnie obowi zuj cych przepisach (Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia r. - Dz. U. z 2014 poz. 1800) nie normuje si ilo ci substancji ekstrahuj cych si eterem naftowym, lecz st enie w glowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze obowi zuj cych metod prognozowania. Ze wzgl du na swobod, któr norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii oblicze ekologicznych przyj to, i st enie w glowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilo ci SEEN nie przekroczy proporcji jak ni ej: Ropopochodne: SEEN 15:50 Warto ci w glowodorów ropopochodnych w sp ywach opadowych nie przekrocz (przyj to zgodnie z Tablic nr 5 dla nat enia ruchu ok. 1 ty. pojazdów na dob ): [15/50]x25,6=7,7 mg< 15,0 mg Prognozowan jako wód opadowych w punkcie zrzutu do rodowiska oszacowano kontynuuj c obliczenia dla st enia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzgl dnieniem sumarycznej efektywno ci podczyszczania na urz dzeniach. Ca kowity efekt podczyszczaj cy b dzie wynikiem sumy efektów cz stkowych uzyskanych na wszystkich zastosowanych urz dzeniach. czna (minimalna) efektywno usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwóch i wi kszej licznie urz dze podczyszczaj cych oblicza si z nast puj cego wzoru: Zog 1 (1-1) (1-2) (1-3) (1- n) Maj c na uwadze za one nast puj ce efekty usuwania zawiesin na urz dzeniach: wpusty uliczne = 30%, cz osadnikowa w studzience wpadowej = 40%, osadnik zintegrowany z separatorem = 80%, Zatem skuteczno systemu oczyszczaj cego przedstawia; W = 1 (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91% 7

8 Prognoza wielko st zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi: Wylot Wyl St enie zawiesiny ogólnej w sp ywach z jezdni [mg/dm 3 ] czna skuteczno podczyszczania w istniej cych obiektach [%] St enie zawiesiny ogólnej w wodach odprowadzanych do odbiornika [mg/dm 3 ] Jako wód opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, e s spe nione warunki odprowadzania wód opadowych do odbiornika. Opis instalacji i urz dze s cych do oczyszczania cieków a) Dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z wk adami lamelowymi dobór urz dze podczyszczaj cych cieki deszczowe. 1. Dane wyj ciowe: Z wlot- st enie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 300 [mg/dm 3 ] Z wylot- st enie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm 3 ] Przep yw maksymalny Q max= 170,0 dm 3 /s Przyj to: Opad nominalny q nom=15 dm 3 /s*ha (zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego). Opady o intensywno ci nie wi kszej od 15 dm 3 /s*ha generuj 88% rocznej wysoko ci opadów. Przep yw nominalny ze zlewni: Q nom=21,0dm 3 /s b) Dobór Wymagana skuteczno usuwania zawiesiny przy przep ywie nominalnym min ( Z1 Z 2) x100% 67% Z1 Dla powy szych przep ywów i skuteczno ci dobrano uk ad podczyszczaj cy sk adaj cy si z osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowymo nast puj cych parametrach: - rednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) D ow1: 1200 mm - rednica zbiornika 2 (komora separatorowa) D ow2: 1500 mm - przepustowo maksymalna urz dzenia: 200 dm 3 /s - pojemno magazynowania osadu: 2560 dm 3 - pojemno magazynowania oleju: 550 dm 3 Zaprojektowane urz dzenia w uk adzie podczyszczaj cym nie posiadaj wewn trznego kana u odci aj cego (by-passu); oznacza to, e wszystkie cieki wp ywaj ce do urz dze oczyszczaj cych ulegaj podczyszczaniu w uk adzie separacji. Jednocze nie zaprojektowane rozwi zanie zapewnia bezpiecze stwo dla zdeponowanych 64 91% 5,8 8

9 wcze niej zanieczyszcze do swojej maksymalnej przepustowo ci hydraulicznej wynosz cej 200 dm 3 /s bez ryzyka wyp ukania depozytów. c) Skuteczno oczyszczania Skuteczno oczyszczania w cz ci osadnikowej Skuteczno zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym dla przep ywu Q nom= 21 dm 3 /s wynosi >83 % (wzgl dem zawiesiny ogólnej o za onym sk adzie frakcyjnym). Stopie oczyszczania zawiesin spe nia wymogi zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). Skuteczno oczyszczania w cz ci separatorowej Stopie obci enia wk adów lamelowych przep ywem nominalnym ze zlewni wynosi: = Qnom / Q2 = 10,0% Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczno ci separacji substancji ropopochodnych przy zastosowaniu wk adów lamelowych, skuteczno separacji wyniesie >99% dla przep ywu 21,0 dm 3 /s, które stanowi 10,0% maksymalnego obci enia hydraulicznego urz dzenia. 9

10 Z powy szej krzywej sprawno ci mo na odczyta : dla 10% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno separacji wynosi ~99%; dla 20% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno separacji wynosi ~97%; dla 30% przepustowo ci maksymalnej separatora skuteczno separacji wynosi ~92%. Skuteczno usuwania substancji ropopochodnych przy przep ywie obliczeniowym ze zlewni wyniesie >99%. Stopie oczyszczania substancji ropopochodnych spe nia wymogi zgodne z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). d) Ilo osadów ze zlewni Sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku wirowym w okresie 1 roku: M = gdzie: F zr *( Z wlot Z wylot )* H r 100 = 1044 kg/rok F zr powierzchnia zredukowana zlewni [ha] Z wlot st enie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika [mg/dm 3 ] Z wylot st enie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika [mg/dm 3 ] H r roczna wysoko opadów [mm] Osady b gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza si wype nienie studni osadem do oko o 1 1 pojemno ci czynnej komory. 3 2 Obj to magazynowa cz ci osadowej: V os gdzie: h cz 1 * * A 2,39m 2 h cz wysoko czynna osadnika 3 A powierzchnia zbiornika (komora 1) dla urz dzenia 20/200: A = 3,14m 2 Cz zawiesiny o drobniejszej frakcji, która zosta a wyniesiona do drugiej komory urz dzenia, zostaje dodatkowo zatrzymywana na p ytach sekcji lamelowych. Obj to osadu ze zlewni: V os= M * V u n *1000 Oszacowana na tej podstawie n krotno usuwania osadu w ci gu roku z ka dego osadnika wirowego: M Vu n = = 2 razy/rok V 1000 os gdzie za ona obj to w ciwa osadu dla uwodnienia 40% wynosi V u = 1,1 m 3 / 1000 kgs.m.o. 10

11 e) Budowa i zasada dzia ania urz dze podczyszczaj cych OPIS URZ DZENIA Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wk adem lamelowym jest wysokoefektywne oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych p yn cych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem tych wód do odbiornika. Urz dzenie sk ada si z dwóch zbiorników. Zbiornik I - pe ni rol komory wirowej, w której zatrzymywane s zawiesiny. Zbiornik II pe ni rol lamelowego separatora substancji ropopochodnych BUDOWA I ZASADA DZIA ANIA OSADNIKA WIROWEGO Osadnik do podczyszczania wód deszczowych jest urz dzeniem s cym do wydzielania zawiesiny atwoopadaj cej o g sto ci wi kszej od 1 kg/dm 3 ze cieków deszczowych p yn cych kanalizacj rozdzielcz. Urz dzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników po czonych rur centraln. Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszcze opadaj cych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cz separatorow. Umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umo liwia wprowadzenie cieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy cieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rur centraln, znajduje si w centralnej cz ci. Dzi ki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osi gany jest przy wykorzystaniu oprócz si y grawitacji, si y od rodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysok sprawno separacji zawiesiny przy wysokich obci eniach hydraulicznych, a co za tym idzie urz dzenie posiada stosunkowo ma powierzchni w planie. W miar zwi kszania nap ywu, cieki w zbiorniku pierwszym wiruj coraz intensywniej. Zwierciad o cieków podnosi si. Zanieczyszczenia p ywaj ce, które nie zosta y wyp ukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sp ywu, podnosz si wraz ze zwierciad em cieków a do przekroczenia poziomu kraw dzi rury centralnej zwanej "czerpni Coriolisa". Z chwil przekroczenia poziomu kraw dzi cz ci p ywaj ce zostaj wci gni te do rodka rury centralnej i przep ywaj wraz ze strumieniem cieków zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku drugim. cieki przep ywaj do komory wylotowej poprzez otwór znajduj cej si w dolnej cz ci komory. Druga komora urz dzenia, wyposa ona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z wód deszczowych i roztopowych zwi zków ropopochodnych oraz ko cowego doczyszczania z zawiesiny. Separacj uzyskuje si podczas poziomego przep ywu zanieczyszczonych wód przez sekcje aluzjowe, ce wewn trz, wykorzystuj c procesy flotacji i sedymentacji. W procesie flotacji oddzielane s zanieczyszczenia lekkie okre lone w normie PN-EN 858. W poj ciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi s p yny o g sto ci mniejszej ni woda, naturalnie w niej nie wyst puj ce lub wyst puj ce w nieznacznych ilo ciach, takie jak: benzyny, oleje nap dowe, opa owe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie s natomiast: emulsje, t uszcze i oleje pochodzenia ro linnego i zwierz cego. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w okre lonej ilo ci magazynowania przed wyp ukaniem w ca ym zakresie przepustowo ci hydraulicznej urz dzenia. Wewn trz betonowego korpusu umieszczone s na wspornikach sekcje aluzjowe, na których zachodzi oddzielanie zanieczyszcze. Wszystkie elementy wewn trzne i zewn trzne przystosowane s do pracy w rodowisku agresywnym i nie wymagaj dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamkni cie stanowi pokrywa betonowa z w azem/w azami. Sekcje lamelowe s elementem nie po czonym na sta e z pozosta ymi elementami 11

12 wyposa enia wewn trznego separatora s elementem demontowalnym wyposa onym w linki umo liwiaj ce ich wyci ganie na zewn trz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwór w azowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszcze poza zbiornikiem separatora mog by u ywane wielokrotnie. Nie ma konieczno ci kontaktu ekipy eksploatacyjnej z wn trzem separatora. Zalety dodatkowe dobranego uk adu urz dze podczyszczaj cych Budowa urz dze podczyszczaj cych zapewnia odpowiedni skuteczno oczyszczania w przypadku pracy urz dze w warunkach podtopienia. W przypadku okresowego wyst pienia podtopienia sieci kanalizacyjnej spowodowanej wysokim poziomem cieków w odbiorniku, pomimo obni enia zdolno ci urz dzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika wirowego, w urz dzeniu wci b dzie wydzielana zawiesina ze cieków w wyniku wyd enia czasu zatrzymania cieków w osadniku i zmniejszenia pr dko ci przep ywu. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych osadów z osadnika jest odpowiedni poziom kraw dzi rury centralnej. Równie zbiornik z wk adami lamelowymi pe ni cy funkcj separatora substancji ropopochodnych ze wzgl du na swoja budow jest zabezpieczony przed przedostawaniem si zgromadzonych w nim zanieczyszcze ropopochodnych do odp ywu. W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor kierunkowy umo liwia wprowadzenie cieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy cieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rur centraln, znajduje si w centralnej cz ci. Dzi ki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osi gany jest przy wykorzystaniu oprócz si y grawitacji, si y od rodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysok sprawno separacji zawiesiny przy wysokich obci eniach hydraulicznych, a co za tym idzie urz dzenie posiada stosunkowo ma powierzchni zabudowy w stosunku do ilo ci oczyszczanych cieków. Mniejsze gabaryty urz dzenia maj istotne znaczenie w kwestiach transportu i posadowienia. Drobne substancje mineralne, które z uwagi na swój ma y ci ar obj to ciowy zosta y wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostaj dodatkowo zatrzymywane na aluzjowych sekcjach lamelowych w komorze drugiej (separatorowej) zwi kszaj c tym samym skuteczno oczyszczania cieków deszczowych. Czyszczenie jak i wykonywanie czynno ci eksploatacyjnych osadnika wirowego odbywa si w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wn trza urz dze. Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) odbywa si z powierzchni terenu za pomoc wozu asenizacyjnego. Osadnik wirowy zintegrowany z wk adem lamelowym zapewnia efekt oczyszczania poni ej 100 mg/dm 3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm 3 substancji ropopochodnych tym samym spe niaj c wymogi Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800). Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementów betonowych i elbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasi kliwo ci do 5%, mrozoodpornego F-150, spe niaj cego wymagania normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu posiadaj - w zale no ci od rednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz Deklaracj W ciwo ci U ytkowych CE na zgodno z Norm PN-EN 1917: ROBOTY ZIEMNE Wykopy nale y wykona mechanicznie kopark podsi biern, a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako wykopy w skoprzestrzenne umocnione. 12

13 Ruroci gi uk ada na podsypce piaskowej grubo ci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac odbiorowych ruroci g zasypa warstw obsypki. Obsypk stosowa do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z ka dego boku. Wymagany stopie zag szczenia obsypki wynosi dla ruroci gów pod drogami min 100%, poza drogami 95%. Obsypk zag szcza warstwami gr. 10 cm do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury obsypa r cznie. Nale y zwróci uwag aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona II etap wype nienia wykopu tzw. zasypk piaskow stabilizowan. W miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem wykopy wykonywa r cznie. W czasie realizacji obowi zuje zachowanie przepisów porz dkowych BHP. UWAGI: 1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa z projektowan sieci kan. deszczowej nale y zamontowa rury os onowe 2. W miejscach gdzie znajduj si istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy i wykonywa jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 3. W miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona r cznie. 4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL Mijania poszczególnych urz dze i sieci dokona w obecno ci ich przedstawicieli. 6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona geodezyjn inwentaryzacje powykonawcz. 7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa r cznie do wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 8. Ca robót wykona zgodnie z Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano monta owych cz. II Instalacje Sanitarne i przemys owe oraz wykopy prace ziemne cz.i i zgodnie z warunkami-rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (D.U z p.zm.) 9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cz ci graficznej opracowania. 13

14 8. PRZEPISY ZWI ZANE 8.1 Normy PN-EN A1 Kruszywa do betonu PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach stosowanych do ruchu PN-B Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co. PN-EN-124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego. PN-EN Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. PN-EN 1917 Studzienki w azowe i niew azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego w óknem stalowym i elbetowe PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV ISO4427 Rury kanalizacyjne z PE-HD PN-S Odwodnienie dróg PN-B Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie zewn trzna. Oznaczenia graficzne PN-ISO Rury z tworzyw termoplastycznych do przesy ania p ynów 8.2 Inne dokumenty Rozp. Ministra rodowiska z dn w sprawie warunków jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Opracowa : mgr in. Bartosz Szewczyk 14

15 9. INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót i kolejno realizacji W ramach realizacji inwestycji planuje si nast puj cy zakres robót technologicznych: - wykopy wykonywane r cznie i mechanicznie w sko-przestrzenne w szalunkach. Wyci ganie urobku gruntu mechanicznie. - wykonanie studni, wylotu brzegowego 2. Wskazania do projektu BIOZ 2.1. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych Zagro eniami mog cym powsta w trakcie wykonania robót, o których jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - b w szczególno ci ni ej wyszczególnione: Roboty ziemne Nale y przeprowadzi z zachowaniem ostro no ci przy wykonywaniu wykopów w sko przestrzennych o cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o g boko ciach wi kszych ni 1,5 m. Roboty ziemne i monta owe stwarzaj zagro enie dla osób postronnych jak równie dla personelu wykonuj cego prace. Poniewa teren inwestycji posiada uzbrojenie jak kable enn, esn, kable telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, kanalizacyjne szczególn ostro no i uwag nale y zachowa przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatuj cych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. Przemieszczanie materia ów w pionie i w poziomie przy pomocy sprz tu zmechanizowanego takich jak: uraw samochodowy wy adunek rur, kr gów i ich monta em roboty wykonywane w pobli u przewodów linii energetycznych; Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada ustalone parametry, takie jak dopuszczalny ud wig, no no, ci nienie i temperatur, uwidocznione przez trwa y i wyra ny. Inne zagro enia wyst puj ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia ów. pora enie pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) nadmierny ha as (prace przy zag szczaniu gruntu) drgania i wibracje (przy obs udze zag szczarek i wibratorów) prace w wymuszonej pozycji cia a ( monta ruroci gu w wykopie) potkni cie si, po lizgni cie, upadek na p aszczy nie. Prowadzenie robót zewn trznych w temperaturze poni ej Prowadzenie instrukta u pracowników W trakcie robót nale y prowadzi sta y instrukta i szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia uj tego pod liter b) w punkcie 3.4 niniejszego opracowania - ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagro enia, o których mowa powy ej rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom W celu zapobie eniu powy szym zagro eniomnale y wykona, co najmniej ni ej wyszczególnione zabezpieczenia techniczne i przedsi wzi nast puj ce dzia ania organizacyjne: 15

16 - miejsce sk adowania materia ów; rur, kr gów w azów i materia ów sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz zamkni ciem. - wykona ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantuj ce ograniczenie dost pu osób postronnych na teren budowy, - okre li dopuszczalny zasi g ewentualnej pracy d wigu i okre li zakres bezpiecznych warunków pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. - stara si planowa terminy prac w sposób gwarantuj cy wykonywanie robót w miesi cach letnich pogodowych. - przewidzie odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy. - bezpieczn i sprawna komunikacj w obr bie budowy - zabezpieczenie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si wokó budowy przed mo liwo ci stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych. Dla zapewnienia przej cia dla przechodniów i utrzymania ruch ko owego w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie skrzy owanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykona pomosty przejazdowe typu ci kiego i k adki dla pieszych. Wykopy musz by zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowa tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i g bokich wykopach. Przed rozpocz ciem robót ziemnych wykonawca powinien dokona lokalizacji urz dze uzbrojenia podziemnego przy u yciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne. 2.4 Zagadnienia ochrony rodowiska Zakres robót nie zmienia ustale planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczaj ce. Projektowane roboty powoduj ce popraw parametrów jezdni i skrzy owania w zakresie odwodnienia z wód opadowych oraz transportu cieków sanitarnych i dostawach wody. 2.5 Przepisy b ce podstaw opracowania BIOZ Przed przyst pieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania planu BIOZ i prowadzi instrukta pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak ni ej : a) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) b) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) c) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) d) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) e) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi ków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) f) Ministrów rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pó n. zm.) 16

17 g) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) h) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) i) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). j) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). k) Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u z dnia r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) l) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). m) Inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwi zania. Opracowa : mgr in. Bartosz Szewczyk 17

18 II. O WIADCZENIA, ZA WIADCZENIA 1. O WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISAMI WIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz z pó niejszymi zmianami) WIADCZAM e projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Bran a Imi i Nazwisko Uprawnienia Podpis Projektant sanitarna mgr in. Bartosz Szewczyk Sprawdzaj cy sanitarna mgr in. Grzegorz Kowalewski do projektowania bez ogranicze w specjalno ci instalacyjnej WAM/0023/POOS/08 do projektowania bez ogranicze w specjalno ci instalacyjnej WAM/0022/POOS/08 18

19 2. KOPIE ZA WIADCZE Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE PROJEKTOWYCH 19

20 20

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo