Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny"

Transkrypt

1 OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Kraków PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO LABORATORYJNYCH NR 306 A, 306B WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD KAN, CO, GAZ I ELEKTRYCZNYMI W GMACHU A-0 AGH W KRAKOWIE. DZIAŁKA Nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza, PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA CENTRALNE OGRZEWANIE WOD-KAN GAZ INSTALACJE SANITARNE AUTOR Mgr inŝ. Krzysztof Drąg upr. proj. PDK/ 0163 / POOS/05 SPRAWDZIŁ Mgr inŝ. Paweł Deryło upr. proj. PDK/ 0115 / POOS/08 DATA: MAJ 2014

2 Spis zawartości WENTYLACJA WOD KAN CO GAZ 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:... 5 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 5 SYSTEM LN I LW... 6 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI I UWAGI REALIZACYJNE... 7 KLAPY PRZECIWPOśAROWE... 7 ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE... 7 KANAŁY WENTYLACYJNE... 7 IZOLACJE TERMICZNE... 8 PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI... 8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE... 8 WYTYCZNE BRANśOWE... 8 STEROWANIE I AUTOMATYKA WENTYLACJI... 8 ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ... 9 BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA... 9 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ INSTALACJI CHŁODNICZEJ I UWAGI REALIZACYJNE... 9 INSTALACJA CHŁODNICZA INSTALACJI SKROPLIN STEROWANIE: WYTYCZNE BRANśOWE BRANśA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA BRANśA ELEKTRYCZNA UWAGI KOŃCOWE CZĘŚĆ OGÓLNA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS INSTALACJI WODY WODA UśYTKOWA OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ UWAGI KOŃCOWE PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: PODSTAWA OPRACOWANIA

4 ZAKRES OPRACOWANIA ZAŁOśENIA OGÓLNE: OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ RUROCIĄGI PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODNYCH ARMATURA ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI WODNYCH REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODNYCH PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNYCH IZOLACJE RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODNYCH WYTYCZNE BRANśOWE BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEWODY GAZOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĄDZENIA GAZOWE SPRAWDZENIE I ODBIÓR INSTALACJI UWAGI KOŃCOWE Część graficzna RZUT LABORATORIUM WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SKALA 1:50 WM-01 RZUT DACHU - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SKALA 1:50 WM-02 RZUT LABORATORIUM - INSTALACJA WOD-KAN SKALA 1:50 WK-01 RZUT LABORATORIUM - INSTALACJA C.O. SKALA 1:50 CO-01 RZUT LABORATORIUM - INSTALACJA GAZOWA SKALA 1:50 G-01 4

5 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowiły: Rysunki architektoniczno-budowlane, Normy i wytyczne w zakresie wymagań technicznych w budynkach mieszkalnych i uŝyteczności publicznej, Normy i przepisy obowiązujące w kraju, Katalogi producentów. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczno-mechaniczną w zakresie, którym uwzględniono: instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej ogólnej dla pomieszczeń laboratorium system LN i LW, wymianę istniejącego kanału stalowego na niemetalowy. Zaprojektowano system schładzania pomieszczeń oparty na wspólnym urządzeniu schładzającym umieszczonym w przestrzeni na poddaszu. Instalacja w pomieszczeniu zapewniać ma grzanie i chłodzenie. Opracowanie nie obejmuje: zasilania energią elektryczną urządzeń (lub doprowadzenia przewodów zasilających do urządzeń zasilająco-sterowniczych), robót budowlanych i konstrukcyjnych. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Dla potrzeb wentylacji przewiduje się centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Urządzenie zlokalizowane będzie w przestrzeni nad stropem. Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto do obliczeń: - dla lata zgodnie z PN-76/B (II strefa klimatyczna) temperatura suchego termometru t z = 32[ o C], wilgotność względna powietrza ϕ = 45 [%] - dla zimy zgodnie z PN-76/B (III strefa klimatyczna) temperatura suchego termometru t z = -18[ o C], wilgotność względna powietrza ϕ = 90 [%] 5

6 SYSTEM LN I LW Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylować świeŝym powietrzem pomieszczenia laboratorium. Jest to instalacja mechaniczna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła. Zewnętrzne powietrze pobierane jest przez metalową czerpnię dachową wyposaŝoną we włókninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie powietrza z pyłów, alergenów jak równieŝ niedopuszczenie do dostania się do wewnątrz gryzoni insektów. Wentylacja mechaniczna działać będzie ciągle, całkowicie na powietrzu zewnętrznym, z opcjonalną moŝliwością zmiany ilości strumienia powietrza wentylującego. Zaprojektowano jednostkę wentylacyjną o parametrach. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Funkcja Free Cooling u : TAK Wymiennik ciepła z wkładem HEP (High Efficiency Paper): Tak Brak konieczności montowania instalacji odprowadzenia skroplin: Tak MoŜe działać na nad i podciśnieniu: Tak Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/ 50/60Hz / /220V Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu (50Hz): nie więcej niŝ 178 W Zapotrzebowanie energii na grzaniu (50Hz): nie więcej niŝ 178 W Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niŝ 301x828x816 mm Waga: nie większa niŝ 33,0 kg Sprawność wymiany entalpi w trybie chłodzenia nie mniejsza niŝ 63% Sprawność wymiany entalpi w trybie grzania nie mniejsza niŝ 67% Sprawność wymiany temperatury nie mniejsza niŝ 77% Przepływ powietrza na wysokich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 500 m3/h Przepływ powietrza na niskich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 200 m3/h Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niŝ 33,0 db(a) Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niŝ 24,5 db(a) SpręŜ dyspozycyjny wentylatora (50Hz) przy wysokich obrotach: nie mniejszy niŝ 130 Pa Deklaracja zgodności CE: TAK Zgodność z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK Płynna regulacja spręŝu wentylatora do oporów instalacji: TAK Silniki wentylatora komutowane elektronicznie typu EC TAK Opcja zastosowania czujnika CO2 TAK Czujnik CO2 Dostosowanie ilości nawiewanego powietrza w zaleŝności od jakości powietrza w pomieszczeniu - TAK Adapter do podłączenia zewnętrznych urządzeń do centrali wentylacyjnej Nagrzewnica elektryczna wydajność grzewcza 3,6 kw ze stopniową regulacją TAK Czujnik temperatury kanałowy TAK Styk wejściowy do załączenia nagrzewnicy - TAK Na instalację ogólną składają się: - centrala, - kanałowa nagrzewnica elektryczna, 6

7 - system kanałów nawiewnych i wywiewnych, - anemostaty nawiewne i wywiewne, - czerpnia i wyrzutnia powietrza w wersji dachowej, W jednostce z rekuperatorem będą realizowane procesy: a) na nawiewie: zasysanie powietrza zewnętrznego, w rekuperatorze: odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, nawiew do kanału rozprowadzającego powietrze do pomieszczeń. b) na wywiewie: zasysanie powietrza z pomieszczeń, w rekuperatorze: przekazanie ciepła z powietrza wywiewanego do zewnętrznego, wywiew powietrza na zewnątrz budynku, Rekuperator umieszczony jest w przestrzeni sufitu podwieszanego. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI I UWAGI REALIZACYJNE KLAPY PRZECIWPOśAROWE Klapy poŝarowe są przewidziane z wyzwalaczem topikowymi. Klapy przeciwpoŝarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy naleŝy montować ściśle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w przegrodzie naleŝy wykonać w sposób zapewniający zachowanie odporności ogniowej przegrody. ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE Do nawiewu i wywiewu przewiduje się anemostaty do zabudowy w suficie pod stropem na kanale. Wszystkie nawiewniki i wywiewni ki powinny być podłączone do instalacji na sztywno. KANAŁY WENTYLACYJNE Kanały w obrębie pomieszczenia laboratorium 306 będą wykonane z tworzywa sztucznego. Pozostałe kanały będą wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelności dla wszystkich instalacji A (wg PN-B-76001:1996). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu róŝnicy załoŝonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Minimalne grubości kanałów okrągłych: ,50 mm ,60 mm Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposaŝyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. NaleŜy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umoŝliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy zabudować przy: 7

8 przepustnicach przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami, przy zwęŝkach, jeŝeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niŝ o 100 mm. W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. IZOLACJE TERMICZNE Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów: kanały nawiewne - matami o gr. 30 mm kanały wywiewne w budynku matami o gr. 20 mm wszystkie kanały wywiewne na zewnątrz budynku - matami o gr. 50 mm Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m 2 powierzchni izolowanej. W miejscach trudnodostępnych naleŝy wykonać izolację kanałów przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiałów izolacyjnych. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI Wszystkie urządzenia naleŝy mocować w sposób pewny i trwały. W kaŝdym przypadku naleŝy stosować wibroizolację gumową. Kanały i urządzenia naleŝy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący moŝliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŝaru nie oddziaływały siłą większą niŝ 1 kn na elementy budowlane, a takŝe, aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŝliwiający kompensacje wydłuŝeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŝaru w czasie nie krótszym niŝ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE Wszystkie elementy instalacji są fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegają te fragmenty kanałów i urządzeń, które zostaną uszkodzone podczas transportu i montaŝu. WYTYCZNE BRANśOWE STEROWANIE I AUTOMATYKA WENTYLACJI Automatyka ma być wykonana według wytycznych Zamawiającego, wytycznych instalacji wentylacji załączonych w dalszej części projektu. 8

9 Centrala wentylacyjna ma być wyposaŝona w panel sterująco- kontrolny za pomocą którego moŝna odczytać bieŝące informacje dot. stanu pracy (parametrów pracy) centrali wentylacyjnej: temperatury nawiewu, wywiewu, wydajności, stan zabrudzenia filtrów- spadek ciśnienia, komunikaty o awariach- określające rodzaj awarii, Sterowanie centrali za pomocą panela z moŝliwością umieszczenia go w odległości do 100m od centrali (w wyznaczonym od uŝytkownika miejscu). Panel ma być zasilany z centrali. ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NaleŜy zapewnić zasilanie energią elektryczną wszystkich urządzeń. Parametry wg karty katalogowej. BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA dla urządzeń i wentylacyjnych naleŝy przewidzieć konstrukcje wsporcze, naleŝy przewidzieć zabudowę instalacji wentylacyjnych z uwzględnieniem dostępu serwisowego do urządzeń, OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ INSTALACJI CHŁODNICZEJ I UWAGI REALIZACYJNE Dobrano urządzenia o parametrach jak poniŝej: Jedn. kanałowa z wentylatorem z napędem inwerterowym Nominalna wydajność chłodnicza 3,4 kw Nominalna wydajność grzewcza 4,0 kw Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/ 50/60Hz / /220V Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu (50Hz): nie więcej niŝ 44 W Zapotrzebowanie energii na grzaniu (50Hz): nie więcej niŝ 32 W Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niŝ 300x700x700 mm Waga: nie większa niŝ 25,0 kg Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niŝ 0,148 m2 Przepływ powietrza na wysokich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 16 m3/min Przepływ powietrza na niskich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 11 m3/min Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niŝ 37,0 db(a) Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niŝ 29,0 db(a) SpręŜ dyspozycyjny wentylatora (50Hz) przy wysokich obrotach: nie mniejszy niŝ: 100 Pa Deklaracja zgodności CE: TAK Zgodność z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK Inwerterowy agregat z pompą ciepła Wszystkie spręŝarki inwerterowe- TAK Nominalna wydajność chłodnicza 3,5 kw Nominalna wydajność grzewcza 4,0 kw Maksymalna wydajność chłodnicza 4,0 kw 9

10 Maksymalna wydajność grzewcza 5,2 kw Minimalna wydajność chłodnicza 1,4 kw Minimalna wydajność grzewcza 1,4 kw Wymiary nie większe niŝ WxSxG 735 x 825 x 300 Waga nie większa niŝ 47 kg Ciśnienie dźwięku: nie większe niŝ 48 db(a) Ciśnienie dźwięku: w nocy nie większe niŝ 44 db(a) Zakres pracy na chłodzeniu od -20*C do +43*C Zakres pracy na grzaniu od -15*C do +15,5*C Czynnik chłodniczy R410A Maksymalna długość instalacji chłodniczej: nie mniej niŝ 20 m. RóŜnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a agregatem: nie mniej niŝ 15 m. Zasilanie 1fazowe, bezpiecznik 10A Gwarancja producenta 3 lat TAK Deklaracja zgodności CE TAK Zgodność z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) - TAK Nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niŝ 0,86 kw Nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niŝ 0,84 kw EER nie mniej niŝ 4,07 COP nie mniej niŝ 4,76 SEER nie mniej niŝ 7,47 SCOP nie mniej niŝ 4,85 Sterownik przewodowy MoŜliwość konfiguracji co najmniej trzech niezaleŝnych harmonogramów pracy - TAK Menu w języku polskim - TAK Wyświetlacz LCD z podświetleniem - TAK Zapamiętywanie ustawień, w przypadku awarii zasilania, przez okres nie krótszy niŝ 48 godz. - TAK INSTALACJA CHŁODNICZA. Instalację chłodniczą wykonać z miedzi i zaizolować termicznie i przeciwkondensacyjnie termaflexem o grubosci 25 mm. INSTALACJI SKROPLIN. Projektuje się instalacje skroplin z przewodów PE o średnicy 25 mm. Z pomieszczenia skropliny odprowadzane będą za pomocą wbudowanych pompek skroplin. STEROWANIE: Sterowanie odbywać się będzie za pomocą indywidualnego sterownika. WYTYCZNE BRANśOWE. BRANśA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA. Wykonać przebicia dla przeprowadzenia instalacji chłodniczej i skroplin, wykonać konstrukcję nośną pod jednostkę zewnętrzną. 10

11 BRANśA ELEKTRYCZNA. Doprowadzić energię elektryczną do urządzeń. UWAGI KOŃCOWE. Urządzenia montować zgodnie z instrukcją montaŝu producenta. 11

12 Instalacja wod-kan Parametry przyłącza wody i kanalizacji są wystarczające dla potrzeb realizacji inwestycji. Wzrost zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków nie przekracza 20% w stosunku do aktualnego zapotrzebowania (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r Dz. U. z 2004r, nr 257, poz z późn. zm.). 12

13 CZĘŚĆ OGÓLNA. PODSTAWA OPRACOWANIA rysunki architektoniczne, koordynacja międzybranŝowa, obowiązujące normy i przepisy. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wod-kan dla dla przebudowy pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. Doprowadzenie wody do umywalki przewiduje się z istniejącego pionu zlokalizowanego w pomieszczeniu. Ponadto zakłada się wymianę istniejącej instalacji stalowej na instalację z rur PP (instalacja w kanale w posadzce). Odprowadzenie ścieków sanitarnych zakłada się włączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego. Projektowany zakres opracowania nie zmienia bilansu wody i ścieków. Istniejące piony wodociągowe i kanalizacyjne są wystarczające dla potrzeb realizacji przedmiotowego remontu. OPIS INSTALACJI WODY WODA UśYTKOWA Instalacja wody uŝytkowej będzie dostarczać wodę do umywalki w pomieszczeniu. Woda ciepła przygotowywana będzie centralnie w pojemnościowch podgrzewaczach wody (poza zakresem opracowania). Instalacje wody ciepłej prowadzone równolegle z rurociągami wody zimnej. Rozprowadzenie przewodami prowadzonymi w bruzdach ściennych. Instalację wody ciepłej w zakresie głównych ciągów rozprowadzających naleŝy wykonać z rur PP. Dla zabezpieczenia przed roszeniem rurociągi naleŝy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej Tubolit lub podobne. Temperatura wody zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (WT nr 75z 2003 wraz z późniejszymi zmianami) wynosić powinna 60-55C i okresowym przegrzewem wody. Instalacje naleŝy wykonać z rur wielowarstwowych typu PP. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Konstrukcja kształtek powinna sygnalizować niezaprasowanie połączenia bez wykonania próby szczelności. Przewody naleŝy prowadzić w bruzdach ściennych oraz w ściankach montaŝowych. Przewody wody ciepłej naleŝy zaizolować cieplnie otuliną izolacyjną grubości 25mm (l=0,038w/m K) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Punkty stałe, przesuwne oraz odległości pomiędzy punktami mocowań przewodów poziomych wody zimnej i ciepłej na kondygnacjach nadziemnych naleŝy przyjmować według wytycznych producenta rur. 13

14 W miejscach przejść przez przegrody budowlane naleŝy zainstalować tuleje ochronne, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach nie mogą występować połączenia rur i kształtek. Wszystkie zawory muszą być zainstalowane w sposób zapewniający dostęp dla obsługi i konserwacji. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostać zatwierdzone przez Inwestora. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Instalację kanalizacji wewnętrznej naleŝy wykonać w systemie kanalizacji PVC, np. Wavin lub równowaŝnych. Podejścia do urządzeń naleŝy prowadzić ze spadkiem 2%. Do łączenia podejść kanalizacyjnych naleŝy stosować zoptymalizowane pod względem hydraulicznym kształtki. Rurociągi prowadzić zgodnie z dokumentacją graficzną opracowania. Wszystkie przewody naleŝy mocować do konstrukcji wyłącznie przy uŝyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody naleŝy zabezpieczyć przed propagacją hałasu materiałowego systemową miękką otuliną lub taśmą izolacyjną z pianki polietylenowej. Na pionie sanitarnym przed przejściem w poziom naleŝy zamontować rewizje umoŝliwiające czyszczenie instalacji. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC łączonego na kielichy z uszczelką gumową. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostać zatwierdzone przez Inwestora. UWAGI KOŃCOWE Całość prac wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Instrukcją montaŝu producentów rur i urządzeń Przestrzegać warunków ppoŝ. i bhp. 14

15 Instalacja c.o. Istniejące źródło ciepła jest wystarczające dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji. Wzrost zapotrzebowania na ciepło nie przekracza 20% w stosunku do aktualnego zapotrzebowania (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r Dz. U. z 2004r, nr 257, poz z późn. zm.). 15

16 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy centralnego ogrzewania dla przebudowy pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowiły: Rysunki architektoniczno-budowlane, Wymagania inwestora dotyczące instalacji grzewczych, Normy i wytyczne w zakresie wymagań technicznych w budynkach mieszkalnych i uŝyteczności publicznej, Normy i przepisy obowiązujące w kraju, Katalogi producentów. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje instalację grzewczą centralnego ogrzewania od istniejącego pionu do projektowanego grzejnika. Połączenie instalacji projektowanych z istniejącymi projektuje się wykonać przy pionach c.o. Inwestycja polega jedynie na wymianie grzejnika i instalacji centralnego ogrzewania. Zakłada się wymianę grzejnika o mocy i wymiarach jak grzejnik istniejący (przeznaczony do demontaŝu). ZAŁOśENIA OGÓLNE: temperatura obliczeniowa zewnętrzna tz = -20 C dla III strefy klimatycznej. temperatury obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach tw zgodnie ze specyfikacją danego pomieszczenia, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianą Rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008r., PN EN 12831, oraz wytycznych inwestora dane na rysunkach współczynniki przenikania przegród budowlanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych wraz ze zmianą Rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 r. zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami i wyliczono na podstawie norm PN-EN z wykorzystaniem programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczeń dane na rysunkach. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH GRZEJNIKI Jako główne elementy grzewcze zastosowano grzejnik płytowy, który naleŝy wyposaŝyć w głowicę termostatyczną: - z dolnym podłączeniem do instalacji, 16

17 Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego naleŝy na podejściach do grzejników typu Integra zamontować zawory regulacyjne: - na zasilaniu zawór z regulacją wstępną typu TS-90-V, dn 15 mm, - na owrocie zawór powrotny RL-1-E, dn 15 mm, Grzejniki z dolnym podłączniem naleŝy podłączyć z instalacją poprzez kątowy lub prosty blok zaworowy np. HERZ-3000 dn 15 mm lub równowaŝny innego producenta. Grzejnik posiada wbudowany zawór termostatyczny. Lokalizacja grzejnika, typ i wielkość zostały przedstawione na rysunku. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ RUROCIĄGI OBIEG C.O. grzejniki Podejścia do grzejników naleŝy wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych, np. HERZ- HT/PE-RT z wkładką aluminiową lub równowaŝne. Piony w szachtach pozostawia się istniejące. Zakłada się wymianę podejścia do grzejnika. Średnice przewodów pokazano na rzutach instalacji. PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH Rurociągi poziome prowadzone będą w bruzdach ściennych. Instalację prowadzić z 0,3% spadkiem. Instalacje naleŝy od siebie tak oddalić by umoŝliwić ewentualny demontaŝ lub załoŝenie izolacji cieplnej. Kompensację wydłuŝeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczych naleŝy zapewnić przez zastosowanie kompensacji naturalnej oraz punktów stałych. W przypadku gdy kompensacja naturalna okaŝe się niewystarczająca, stosować naleŝy kompensatory U-kształtowe. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODNYCH Instalacje grzewcze napełnić wodą wodociągową o parametrach zgodnych z normą PN- 93/C do wartości ciśnienia roboczego. ARMATURA Stosować zawory do wody gorącej PN10 o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych. Armaturę przewodową montować zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI WODNYCH Przewiduje się odpowietrzenie poprzez istniejące piony. 17

18 REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODNYCH Przed uruchomieniem instalacji naleŝy wyregulować przepływy na poszczególnych obiegach i odbiornikach do wartości zgodnych z projektem i przedstawić protokół z regulacji. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNYCH Dla instalacji naleŝy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z wymaganymi przepisami. Parametry pracy instalacji grzewczych: Temperatura zasilania/powrotu 70/55 C, Ciśnienie robocze 4,0 bar Ciśnienie próbne 6,0 bar Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałoŝeniem izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. Przed rozpoczęciem tej próby naleŝy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną naleŝy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, temperatura wody powinna wynosić 10 do 40 C, próbę naleŝy przeprowadzić odcinkami, przed próbą naleŝy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. przy próbach wodnych napręŝenia nie powinny przewyŝszać 90 % wartości granicy plastyczności przy temperaturze 20 C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, obniŝenie i podwyŝszenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę, oględziny rurociągu naleŝy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niŝ 0,6 MPa, w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru naleŝy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i moŝliwie przy pełnym obciąŝeniu. 18

19 IZOLACJE RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODNYCH Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 6 listopada 2008, załącznik nr 2, pkt 1, 1.5. Izolacje przewodów prowadzonych wewnątrz budynku zabezpieczyć otulinami TERMOROCK z płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką oraz otulinami ROCKWOOL z wełny skalnej mineralnej firmy ROCKWOOL. MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŝy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŝszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŝliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. WYTYCZNE BRANśOWE BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA na etapie wykonania prowadzić koordynację prac montaŝowych naleŝy wykonać przebicia w ścianach umoŝliwiające przeprowadzenie rur instalacji grzewczych, WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Całość prac naleŝy wykonać wg projektu technicznego oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe. Po zakończeniu czynności montaŝowych i rozruchowych naleŝy sporządzić protokół w obecności osoby upowaŝnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół naleŝy przekazać Inwestorowi. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadać wymogom postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i certyfikatów. NaleŜy przestrzegać instrukcji montaŝowych producentów i dostawców odpowiednich materiałów. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOś. Opracował: mgr inŝ. Krzysztof Drąg 19

20 Instalacja gazowa 20

21 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkłady architektoniczno-budowlane obiektu, Obowiązujące normy i przepisy, Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji gazowej dla pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. Przebudowa polega na zmianie wysokości prowadzenia instalacji gazowej w przedmiotowym pomieszczeniu laboratorium. PRZEWODY GAZOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU Instalację gazową naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie wg normy PN-EN :2000. Przewody gazowe naleŝy prowadzić ze spadkiem minimum 4 mm/m w kierunku dopływu gazu do aparatów gazowych (za wyjątkiem gazomierza). Przewody prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych naleŝy sytuować w odległości min. 2 [cm] od tynku. Przewody te naleŝy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. Odległość między sąsiednimi mocowaniami nie moŝe być większa niŝ: 1,5 [m] w przypadku odcinków poziomych, 2,5 [m] w przypadku odcinków pionowych. Przy układaniu rur gazowych naleŝy zachować bezpieczne odległości od innego typu instalacji w budynku, określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r.). URZĄDZENIA GAZOWE W laboratorium brak odbiorników gazowych. SPRAWDZENIE I ODBIÓR INSTALACJI Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji podlega protokolarnemu sprawdzeniu. UWAGI KOŃCOWE Wewnętrzną instalację gazową wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGPiB z r (Dz.U. nr 10/95) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zamianami oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu. Wskazane materiały uŝyte do realizacji niniejszego projektu powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać przedmiotowym normom. Opracował: mgr inŝ. Krzysztof Drąg 21

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyległym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI

STI - 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.) STI - 04.00 CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE B.09.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA BUDOWA NASTAWNI IŁAWA GŁÓWNA 1 CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE

PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS. W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ 2A W WARSZAWIE Strona 1 WENTYLACJA KLIMATYZACJA Beata Berezowska Ul. Ruskowy Bród 87B 03-289 Warszawa Tel. 0501-088-173 PROJEKT WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH TELEINFORMATYKI I UPS W OBIEKCIE przy ul. RAKOWIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1. Wentylacja mechaniczna. 2. Instalacja ciepła technologicznego. l. Wstęp Przedmiot ST Przedmiotem niejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo