Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny"

Transkrypt

1 OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, Kraków PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO LABORATORYJNYCH NR 306 A, 306B WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD KAN, CO, GAZ I ELEKTRYCZNYMI W GMACHU A-0 AGH W KRAKOWIE. DZIAŁKA Nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza, PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA CENTRALNE OGRZEWANIE WOD-KAN GAZ INSTALACJE SANITARNE AUTOR Mgr inŝ. Krzysztof Drąg upr. proj. PDK/ 0163 / POOS/05 SPRAWDZIŁ Mgr inŝ. Paweł Deryło upr. proj. PDK/ 0115 / POOS/08 DATA: MAJ 2014

2 Spis zawartości WENTYLACJA WOD KAN CO GAZ 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:... 5 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 5 SYSTEM LN I LW... 6 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI I UWAGI REALIZACYJNE... 7 KLAPY PRZECIWPOśAROWE... 7 ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE... 7 KANAŁY WENTYLACYJNE... 7 IZOLACJE TERMICZNE... 8 PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI... 8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE... 8 WYTYCZNE BRANśOWE... 8 STEROWANIE I AUTOMATYKA WENTYLACJI... 8 ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ... 9 BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA... 9 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ INSTALACJI CHŁODNICZEJ I UWAGI REALIZACYJNE... 9 INSTALACJA CHŁODNICZA INSTALACJI SKROPLIN STEROWANIE: WYTYCZNE BRANśOWE BRANśA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA BRANśA ELEKTRYCZNA UWAGI KOŃCOWE CZĘŚĆ OGÓLNA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS INSTALACJI WODY WODA UśYTKOWA OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ UWAGI KOŃCOWE PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: PODSTAWA OPRACOWANIA

4 ZAKRES OPRACOWANIA ZAŁOśENIA OGÓLNE: OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ RUROCIĄGI PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODNYCH ARMATURA ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI WODNYCH REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODNYCH PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNYCH IZOLACJE RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODNYCH WYTYCZNE BRANśOWE BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEWODY GAZOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĄDZENIA GAZOWE SPRAWDZENIE I ODBIÓR INSTALACJI UWAGI KOŃCOWE Część graficzna RZUT LABORATORIUM WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SKALA 1:50 WM-01 RZUT DACHU - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SKALA 1:50 WM-02 RZUT LABORATORIUM - INSTALACJA WOD-KAN SKALA 1:50 WK-01 RZUT LABORATORIUM - INSTALACJA C.O. SKALA 1:50 CO-01 RZUT LABORATORIUM - INSTALACJA GAZOWA SKALA 1:50 G-01 4

5 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnątrz pomieszczeń odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowiły: Rysunki architektoniczno-budowlane, Normy i wytyczne w zakresie wymagań technicznych w budynkach mieszkalnych i uŝyteczności publicznej, Normy i przepisy obowiązujące w kraju, Katalogi producentów. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje część technologiczno-mechaniczną w zakresie, którym uwzględniono: instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej ogólnej dla pomieszczeń laboratorium system LN i LW, wymianę istniejącego kanału stalowego na niemetalowy. Zaprojektowano system schładzania pomieszczeń oparty na wspólnym urządzeniu schładzającym umieszczonym w przestrzeni na poddaszu. Instalacja w pomieszczeniu zapewniać ma grzanie i chłodzenie. Opracowanie nie obejmuje: zasilania energią elektryczną urządzeń (lub doprowadzenia przewodów zasilających do urządzeń zasilająco-sterowniczych), robót budowlanych i konstrukcyjnych. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Dla potrzeb wentylacji przewiduje się centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Urządzenie zlokalizowane będzie w przestrzeni nad stropem. Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto do obliczeń: - dla lata zgodnie z PN-76/B (II strefa klimatyczna) temperatura suchego termometru t z = 32[ o C], wilgotność względna powietrza ϕ = 45 [%] - dla zimy zgodnie z PN-76/B (III strefa klimatyczna) temperatura suchego termometru t z = -18[ o C], wilgotność względna powietrza ϕ = 90 [%] 5

6 SYSTEM LN I LW Zaprojektowana instalacja wentylacji ma za zadanie wentylować świeŝym powietrzem pomieszczenia laboratorium. Jest to instalacja mechaniczna nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła. Zewnętrzne powietrze pobierane jest przez metalową czerpnię dachową wyposaŝoną we włókninowy filtr powietrza klasy min. EU4. Zadaniem filtra jest oczyszczenie powietrza z pyłów, alergenów jak równieŝ niedopuszczenie do dostania się do wewnątrz gryzoni insektów. Wentylacja mechaniczna działać będzie ciągle, całkowicie na powietrzu zewnętrznym, z opcjonalną moŝliwością zmiany ilości strumienia powietrza wentylującego. Zaprojektowano jednostkę wentylacyjną o parametrach. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Funkcja Free Cooling u : TAK Wymiennik ciepła z wkładem HEP (High Efficiency Paper): Tak Brak konieczności montowania instalacji odprowadzenia skroplin: Tak MoŜe działać na nad i podciśnieniu: Tak Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/ 50/60Hz / /220V Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu (50Hz): nie więcej niŝ 178 W Zapotrzebowanie energii na grzaniu (50Hz): nie więcej niŝ 178 W Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niŝ 301x828x816 mm Waga: nie większa niŝ 33,0 kg Sprawność wymiany entalpi w trybie chłodzenia nie mniejsza niŝ 63% Sprawność wymiany entalpi w trybie grzania nie mniejsza niŝ 67% Sprawność wymiany temperatury nie mniejsza niŝ 77% Przepływ powietrza na wysokich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 500 m3/h Przepływ powietrza na niskich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 200 m3/h Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niŝ 33,0 db(a) Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niŝ 24,5 db(a) SpręŜ dyspozycyjny wentylatora (50Hz) przy wysokich obrotach: nie mniejszy niŝ 130 Pa Deklaracja zgodności CE: TAK Zgodność z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK Płynna regulacja spręŝu wentylatora do oporów instalacji: TAK Silniki wentylatora komutowane elektronicznie typu EC TAK Opcja zastosowania czujnika CO2 TAK Czujnik CO2 Dostosowanie ilości nawiewanego powietrza w zaleŝności od jakości powietrza w pomieszczeniu - TAK Adapter do podłączenia zewnętrznych urządzeń do centrali wentylacyjnej Nagrzewnica elektryczna wydajność grzewcza 3,6 kw ze stopniową regulacją TAK Czujnik temperatury kanałowy TAK Styk wejściowy do załączenia nagrzewnicy - TAK Na instalację ogólną składają się: - centrala, - kanałowa nagrzewnica elektryczna, 6

7 - system kanałów nawiewnych i wywiewnych, - anemostaty nawiewne i wywiewne, - czerpnia i wyrzutnia powietrza w wersji dachowej, W jednostce z rekuperatorem będą realizowane procesy: a) na nawiewie: zasysanie powietrza zewnętrznego, w rekuperatorze: odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, nawiew do kanału rozprowadzającego powietrze do pomieszczeń. b) na wywiewie: zasysanie powietrza z pomieszczeń, w rekuperatorze: przekazanie ciepła z powietrza wywiewanego do zewnętrznego, wywiew powietrza na zewnątrz budynku, Rekuperator umieszczony jest w przestrzeni sufitu podwieszanego. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI I UWAGI REALIZACYJNE KLAPY PRZECIWPOśAROWE Klapy poŝarowe są przewidziane z wyzwalaczem topikowymi. Klapy przeciwpoŝarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy naleŝy montować ściśle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w przegrodzie naleŝy wykonać w sposób zapewniający zachowanie odporności ogniowej przegrody. ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE Do nawiewu i wywiewu przewiduje się anemostaty do zabudowy w suficie pod stropem na kanale. Wszystkie nawiewniki i wywiewni ki powinny być podłączone do instalacji na sztywno. KANAŁY WENTYLACYJNE Kanały w obrębie pomieszczenia laboratorium 306 będą wykonane z tworzywa sztucznego. Pozostałe kanały będą wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelności dla wszystkich instalacji A (wg PN-B-76001:1996). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu róŝnicy załoŝonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Minimalne grubości kanałów okrągłych: ,50 mm ,60 mm Elementy przejściowe mają mieć kąt maksymalnie 30º w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposaŝyć w łopatki kierownicze, a ich promień wewnętrzny ma wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. NaleŜy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umoŝliwienia czyszczenia tych kanałów. Klapy zabudować przy: 7

8 przepustnicach przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami, przy zwęŝkach, jeŝeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niŝ o 100 mm. W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. IZOLACJE TERMICZNE Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów: kanały nawiewne - matami o gr. 30 mm kanały wywiewne w budynku matami o gr. 20 mm wszystkie kanały wywiewne na zewnątrz budynku - matami o gr. 50 mm Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m 2 powierzchni izolowanej. W miejscach trudnodostępnych naleŝy wykonać izolację kanałów przed ich zamontowaniem. Wszystkie izolacje naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiałów izolacyjnych. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE INSTALACJI WENTYLACJI Wszystkie urządzenia naleŝy mocować w sposób pewny i trwały. W kaŝdym przypadku naleŝy stosować wibroizolację gumową. Kanały i urządzenia naleŝy podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący moŝliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŝaru nie oddziaływały siłą większą niŝ 1 kn na elementy budowlane, a takŝe, aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŝliwiający kompensacje wydłuŝeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŝaru w czasie nie krótszym niŝ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE Wszystkie elementy instalacji są fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegają te fragmenty kanałów i urządzeń, które zostaną uszkodzone podczas transportu i montaŝu. WYTYCZNE BRANśOWE STEROWANIE I AUTOMATYKA WENTYLACJI Automatyka ma być wykonana według wytycznych Zamawiającego, wytycznych instalacji wentylacji załączonych w dalszej części projektu. 8

9 Centrala wentylacyjna ma być wyposaŝona w panel sterująco- kontrolny za pomocą którego moŝna odczytać bieŝące informacje dot. stanu pracy (parametrów pracy) centrali wentylacyjnej: temperatury nawiewu, wywiewu, wydajności, stan zabrudzenia filtrów- spadek ciśnienia, komunikaty o awariach- określające rodzaj awarii, Sterowanie centrali za pomocą panela z moŝliwością umieszczenia go w odległości do 100m od centrali (w wyznaczonym od uŝytkownika miejscu). Panel ma być zasilany z centrali. ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NaleŜy zapewnić zasilanie energią elektryczną wszystkich urządzeń. Parametry wg karty katalogowej. BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA dla urządzeń i wentylacyjnych naleŝy przewidzieć konstrukcje wsporcze, naleŝy przewidzieć zabudowę instalacji wentylacyjnych z uwzględnieniem dostępu serwisowego do urządzeń, OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ INSTALACJI CHŁODNICZEJ I UWAGI REALIZACYJNE Dobrano urządzenia o parametrach jak poniŝej: Jedn. kanałowa z wentylatorem z napędem inwerterowym Nominalna wydajność chłodnicza 3,4 kw Nominalna wydajność grzewcza 4,0 kw Zasilanie (liczba faz/częstotliwość/napięcie): 1~/ 50/60Hz / /220V Zapotrzebowanie energii na chłodzeniu (50Hz): nie więcej niŝ 44 W Zapotrzebowanie energii na grzaniu (50Hz): nie więcej niŝ 32 W Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niŝ 300x700x700 mm Waga: nie większa niŝ 25,0 kg Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niŝ 0,148 m2 Przepływ powietrza na wysokich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 16 m3/min Przepływ powietrza na niskich obrotach (50Hz): nie mniejszy niŝ 11 m3/min Ciśnienie dźwięku na wysokich obrotach: nie większe niŝ 37,0 db(a) Ciśnienie dźwięku na niskich obrotach: nie większe niŝ 29,0 db(a) SpręŜ dyspozycyjny wentylatora (50Hz) przy wysokich obrotach: nie mniejszy niŝ: 100 Pa Deklaracja zgodności CE: TAK Zgodność z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) : TAK Inwerterowy agregat z pompą ciepła Wszystkie spręŝarki inwerterowe- TAK Nominalna wydajność chłodnicza 3,5 kw Nominalna wydajność grzewcza 4,0 kw Maksymalna wydajność chłodnicza 4,0 kw 9

10 Maksymalna wydajność grzewcza 5,2 kw Minimalna wydajność chłodnicza 1,4 kw Minimalna wydajność grzewcza 1,4 kw Wymiary nie większe niŝ WxSxG 735 x 825 x 300 Waga nie większa niŝ 47 kg Ciśnienie dźwięku: nie większe niŝ 48 db(a) Ciśnienie dźwięku: w nocy nie większe niŝ 44 db(a) Zakres pracy na chłodzeniu od -20*C do +43*C Zakres pracy na grzaniu od -15*C do +15,5*C Czynnik chłodniczy R410A Maksymalna długość instalacji chłodniczej: nie mniej niŝ 20 m. RóŜnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a agregatem: nie mniej niŝ 15 m. Zasilanie 1fazowe, bezpiecznik 10A Gwarancja producenta 3 lat TAK Deklaracja zgodności CE TAK Zgodność z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) - TAK Nominalne zapotrzebowanie energii na chłodzeniu nie więcej niŝ 0,86 kw Nominalne zapotrzebowanie energii na grzaniu nie więcej niŝ 0,84 kw EER nie mniej niŝ 4,07 COP nie mniej niŝ 4,76 SEER nie mniej niŝ 7,47 SCOP nie mniej niŝ 4,85 Sterownik przewodowy MoŜliwość konfiguracji co najmniej trzech niezaleŝnych harmonogramów pracy - TAK Menu w języku polskim - TAK Wyświetlacz LCD z podświetleniem - TAK Zapamiętywanie ustawień, w przypadku awarii zasilania, przez okres nie krótszy niŝ 48 godz. - TAK INSTALACJA CHŁODNICZA. Instalację chłodniczą wykonać z miedzi i zaizolować termicznie i przeciwkondensacyjnie termaflexem o grubosci 25 mm. INSTALACJI SKROPLIN. Projektuje się instalacje skroplin z przewodów PE o średnicy 25 mm. Z pomieszczenia skropliny odprowadzane będą za pomocą wbudowanych pompek skroplin. STEROWANIE: Sterowanie odbywać się będzie za pomocą indywidualnego sterownika. WYTYCZNE BRANśOWE. BRANśA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA. Wykonać przebicia dla przeprowadzenia instalacji chłodniczej i skroplin, wykonać konstrukcję nośną pod jednostkę zewnętrzną. 10

11 BRANśA ELEKTRYCZNA. Doprowadzić energię elektryczną do urządzeń. UWAGI KOŃCOWE. Urządzenia montować zgodnie z instrukcją montaŝu producenta. 11

12 Instalacja wod-kan Parametry przyłącza wody i kanalizacji są wystarczające dla potrzeb realizacji inwestycji. Wzrost zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków nie przekracza 20% w stosunku do aktualnego zapotrzebowania (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r Dz. U. z 2004r, nr 257, poz z późn. zm.). 12

13 CZĘŚĆ OGÓLNA. PODSTAWA OPRACOWANIA rysunki architektoniczne, koordynacja międzybranŝowa, obowiązujące normy i przepisy. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wod-kan dla dla przebudowy pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. Doprowadzenie wody do umywalki przewiduje się z istniejącego pionu zlokalizowanego w pomieszczeniu. Ponadto zakłada się wymianę istniejącej instalacji stalowej na instalację z rur PP (instalacja w kanale w posadzce). Odprowadzenie ścieków sanitarnych zakłada się włączyć do istniejącego pionu kanalizacyjnego. Projektowany zakres opracowania nie zmienia bilansu wody i ścieków. Istniejące piony wodociągowe i kanalizacyjne są wystarczające dla potrzeb realizacji przedmiotowego remontu. OPIS INSTALACJI WODY WODA UśYTKOWA Instalacja wody uŝytkowej będzie dostarczać wodę do umywalki w pomieszczeniu. Woda ciepła przygotowywana będzie centralnie w pojemnościowch podgrzewaczach wody (poza zakresem opracowania). Instalacje wody ciepłej prowadzone równolegle z rurociągami wody zimnej. Rozprowadzenie przewodami prowadzonymi w bruzdach ściennych. Instalację wody ciepłej w zakresie głównych ciągów rozprowadzających naleŝy wykonać z rur PP. Dla zabezpieczenia przed roszeniem rurociągi naleŝy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej Tubolit lub podobne. Temperatura wody zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym Warunków Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (WT nr 75z 2003 wraz z późniejszymi zmianami) wynosić powinna 60-55C i okresowym przegrzewem wody. Instalacje naleŝy wykonać z rur wielowarstwowych typu PP. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Konstrukcja kształtek powinna sygnalizować niezaprasowanie połączenia bez wykonania próby szczelności. Przewody naleŝy prowadzić w bruzdach ściennych oraz w ściankach montaŝowych. Przewody wody ciepłej naleŝy zaizolować cieplnie otuliną izolacyjną grubości 25mm (l=0,038w/m K) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Punkty stałe, przesuwne oraz odległości pomiędzy punktami mocowań przewodów poziomych wody zimnej i ciepłej na kondygnacjach nadziemnych naleŝy przyjmować według wytycznych producenta rur. 13

14 W miejscach przejść przez przegrody budowlane naleŝy zainstalować tuleje ochronne, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach nie mogą występować połączenia rur i kształtek. Wszystkie zawory muszą być zainstalowane w sposób zapewniający dostęp dla obsługi i konserwacji. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostać zatwierdzone przez Inwestora. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Instalację kanalizacji wewnętrznej naleŝy wykonać w systemie kanalizacji PVC, np. Wavin lub równowaŝnych. Podejścia do urządzeń naleŝy prowadzić ze spadkiem 2%. Do łączenia podejść kanalizacyjnych naleŝy stosować zoptymalizowane pod względem hydraulicznym kształtki. Rurociągi prowadzić zgodnie z dokumentacją graficzną opracowania. Wszystkie przewody naleŝy mocować do konstrukcji wyłącznie przy uŝyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym ściśnięcie obejmy na rurze. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody naleŝy zabezpieczyć przed propagacją hałasu materiałowego systemową miękką otuliną lub taśmą izolacyjną z pianki polietylenowej. Na pionie sanitarnym przed przejściem w poziom naleŝy zamontować rewizje umoŝliwiające czyszczenie instalacji. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC łączonego na kielichy z uszczelką gumową. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostać zatwierdzone przez Inwestora. UWAGI KOŃCOWE Całość prac wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Instrukcją montaŝu producentów rur i urządzeń Przestrzegać warunków ppoŝ. i bhp. 14

15 Instalacja c.o. Istniejące źródło ciepła jest wystarczające dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji. Wzrost zapotrzebowania na ciepło nie przekracza 20% w stosunku do aktualnego zapotrzebowania (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r Dz. U. z 2004r, nr 257, poz z późn. zm.). 15

16 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy centralnego ogrzewania dla przebudowy pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowiły: Rysunki architektoniczno-budowlane, Wymagania inwestora dotyczące instalacji grzewczych, Normy i wytyczne w zakresie wymagań technicznych w budynkach mieszkalnych i uŝyteczności publicznej, Normy i przepisy obowiązujące w kraju, Katalogi producentów. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmuje instalację grzewczą centralnego ogrzewania od istniejącego pionu do projektowanego grzejnika. Połączenie instalacji projektowanych z istniejącymi projektuje się wykonać przy pionach c.o. Inwestycja polega jedynie na wymianie grzejnika i instalacji centralnego ogrzewania. Zakłada się wymianę grzejnika o mocy i wymiarach jak grzejnik istniejący (przeznaczony do demontaŝu). ZAŁOśENIA OGÓLNE: temperatura obliczeniowa zewnętrzna tz = -20 C dla III strefy klimatycznej. temperatury obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach tw zgodnie ze specyfikacją danego pomieszczenia, wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianą Rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008r., PN EN 12831, oraz wytycznych inwestora dane na rysunkach współczynniki przenikania przegród budowlanych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych wraz ze zmianą Rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 r. zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat przez przegrody w pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami i wyliczono na podstawie norm PN-EN z wykorzystaniem programu Instal-therm OZC wersja 4.13 HCR. Zapotrzebowanie ciepła dla pomieszczeń dane na rysunkach. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH GRZEJNIKI Jako główne elementy grzewcze zastosowano grzejnik płytowy, który naleŝy wyposaŝyć w głowicę termostatyczną: - z dolnym podłączeniem do instalacji, 16

17 Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego naleŝy na podejściach do grzejników typu Integra zamontować zawory regulacyjne: - na zasilaniu zawór z regulacją wstępną typu TS-90-V, dn 15 mm, - na owrocie zawór powrotny RL-1-E, dn 15 mm, Grzejniki z dolnym podłączniem naleŝy podłączyć z instalacją poprzez kątowy lub prosty blok zaworowy np. HERZ-3000 dn 15 mm lub równowaŝny innego producenta. Grzejnik posiada wbudowany zawór termostatyczny. Lokalizacja grzejnika, typ i wielkość zostały przedstawione na rysunku. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ RUROCIĄGI OBIEG C.O. grzejniki Podejścia do grzejników naleŝy wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych, np. HERZ- HT/PE-RT z wkładką aluminiową lub równowaŝne. Piony w szachtach pozostawia się istniejące. Zakłada się wymianę podejścia do grzejnika. Średnice przewodów pokazano na rzutach instalacji. PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH Rurociągi poziome prowadzone będą w bruzdach ściennych. Instalację prowadzić z 0,3% spadkiem. Instalacje naleŝy od siebie tak oddalić by umoŝliwić ewentualny demontaŝ lub załoŝenie izolacji cieplnej. Kompensację wydłuŝeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczych naleŝy zapewnić przez zastosowanie kompensacji naturalnej oraz punktów stałych. W przypadku gdy kompensacja naturalna okaŝe się niewystarczająca, stosować naleŝy kompensatory U-kształtowe. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje naleŝy wykonać w tulejach ochronnych. NAPEŁNIENIE INSTALACJI WODNYCH Instalacje grzewcze napełnić wodą wodociągową o parametrach zgodnych z normą PN- 93/C do wartości ciśnienia roboczego. ARMATURA Stosować zawory do wody gorącej PN10 o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych. Armaturę przewodową montować zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI WODNYCH Przewiduje się odpowietrzenie poprzez istniejące piony. 17

18 REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI WODNYCH Przed uruchomieniem instalacji naleŝy wyregulować przepływy na poszczególnych obiegach i odbiornikach do wartości zgodnych z projektem i przedstawić protokół z regulacji. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNYCH Dla instalacji naleŝy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z wymaganymi przepisami. Parametry pracy instalacji grzewczych: Temperatura zasilania/powrotu 70/55 C, Ciśnienie robocze 4,0 bar Ciśnienie próbne 6,0 bar Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałoŝeniem izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. Przed rozpoczęciem tej próby naleŝy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną naleŝy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków: rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, temperatura wody powinna wynosić 10 do 40 C, próbę naleŝy przeprowadzić odcinkami, przed próbą naleŝy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. przy próbach wodnych napręŝenia nie powinny przewyŝszać 90 % wartości granicy plastyczności przy temperaturze 20 C gwarantowanej dla danego materiału oraz powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, obniŝenie i podwyŝszenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę, oględziny rurociągu naleŝy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym niŝ 0,6 MPa, w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru naleŝy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i moŝliwie przy pełnym obciąŝeniu. 18

19 IZOLACJE RUROCIĄGÓW INSTALACJI WODNYCH Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 6 listopada 2008, załącznik nr 2, pkt 1, 1.5. Izolacje przewodów prowadzonych wewnątrz budynku zabezpieczyć otulinami TERMOROCK z płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką oraz otulinami ROCKWOOL z wełny skalnej mineralnej firmy ROCKWOOL. MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŝy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŝszych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŝliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. WYTYCZNE BRANśOWE BRANśA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA na etapie wykonania prowadzić koordynację prac montaŝowych naleŝy wykonać przebicia w ścianach umoŝliwiające przeprowadzenie rur instalacji grzewczych, WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Całość prac naleŝy wykonać wg projektu technicznego oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe. Po zakończeniu czynności montaŝowych i rozruchowych naleŝy sporządzić protokół w obecności osoby upowaŝnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół naleŝy przekazać Inwestorowi. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadać wymogom postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i certyfikatów. NaleŜy przestrzegać instrukcji montaŝowych producentów i dostawców odpowiednich materiałów. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOś. Opracował: mgr inŝ. Krzysztof Drąg 19

20 Instalacja gazowa 20

21 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkłady architektoniczno-budowlane obiektu, Obowiązujące normy i przepisy, Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji gazowej dla pomieszczeń dydaktyczno laboratoryjnych nr 306 a, 306b w gmachu A-0 AGH w Krakowie, działka nr 19/ 26, obręb 12 Krowodrza. Przebudowa polega na zmianie wysokości prowadzenia instalacji gazowej w przedmiotowym pomieszczeniu laboratorium. PRZEWODY GAZOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU Instalację gazową naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie wg normy PN-EN :2000. Przewody gazowe naleŝy prowadzić ze spadkiem minimum 4 mm/m w kierunku dopływu gazu do aparatów gazowych (za wyjątkiem gazomierza). Przewody prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych naleŝy sytuować w odległości min. 2 [cm] od tynku. Przewody te naleŝy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. Odległość między sąsiednimi mocowaniami nie moŝe być większa niŝ: 1,5 [m] w przypadku odcinków poziomych, 2,5 [m] w przypadku odcinków pionowych. Przy układaniu rur gazowych naleŝy zachować bezpieczne odległości od innego typu instalacji w budynku, określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12 kwietnia 2002 r.). URZĄDZENIA GAZOWE W laboratorium brak odbiorników gazowych. SPRAWDZENIE I ODBIÓR INSTALACJI Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji podlega protokolarnemu sprawdzeniu. UWAGI KOŃCOWE Wewnętrzną instalację gazową wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia MGPiB z r (Dz.U. nr 10/95) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zamianami oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu. Wskazane materiały uŝyte do realizacji niniejszego projektu powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać przedmiotowym normom. Opracował: mgr inŝ. Krzysztof Drąg 21

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo