ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)"

Transkrypt

1 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ( )

2 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 1 TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ) (kod Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa robót Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Klasa robót Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Kategoria robót Roboty remontowe i renowacyjne

3 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 2 1. Wstęp Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Roboty budowlane podstawowe Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Określenia podstawowe Ogólne wymagania Materiały Wymagania dotyczące materiałów Rękawy do renowacji kanałów wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Rury do renowacji kanału metodą wykładziny z modułów segmentowych (metodą krótkiego reliningu) wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały do wypełnienia przestrzeni między rurami wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały do wymiany odpowietrzników wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały mineralne do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe Elementy zamienne stosowane przy renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe Zakup materiałów Transport materiałów Składowanie materiałów Sprzęt WYKONAWCY Transport Wykonanie robót Ogólne warunki wykonania robót renowacyjnych Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót Wykonywanie renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej Badanie szczelności Warunki szczegółowe realizacji renowacji kanałów grawitacyjnych Kontrola jakości Ogólne zasady Kontrola jakości materiałów Kontrola jakości wykonania Robót Pobieranie próbek i badanie grubości i wytrzymałości rękawów oraz modułów reliningowych Obmiar robót Odbiór robót Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT Ogólne wymagania Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Dokumenty odniesienia Normy Inne dokumenty i ustalenia techniczne...26

4 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i renowacyjnych istniejącej sieci kanalizacyjnej w ramach zamówienia pn. Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowych i renowacyjnych istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w następujących ulicach: ul. Wyszyńskiego od ul. Wiśniowej do ul. Aleja Wojska Polskiego ul. Ogrodowa od torów do ul. Sikorskiego ul. Morelowa od ul. Sienkiewicza do ul. Morelowej w rejonie bud ul. Westerplatte od ul. Chrobrego do studzienki przy budynku nr 23 al. Niepodległości od ul. Kupieckiej do budynku nr 10 oraz od ul. Bankowej do studzienki między budynkami nr 11 i nr 13 ul. Dworcowa od ul. Batorego do ul. Ułańskiej ul. Batorego od budynku nr 70 do budynku nr 35 ul. Dąbrowskiego od ul. Kupieckiej do budynku nr 29 ul. Dąbrowskiego od studzienki przy budynku nr 29 do studzienki między budynkami nr 22 i nr 24 ul. Dąbrowskiego od studzienki między budynkami nr 22 i nr 24 do ul. Jana z Kolna ul. Waryńskiego od ul. Zamenhoffa do ul. Podgórnej ul. Sowińskiego od ul. Drzewnej do al. Konstytucji 3 Maja i dalej do studzienki przy budynku nr 22 ul. Sowińskiego od studzienki przy budynku nr 58 do ul. Twardowskiego ul. Sienkiewicza od ul. Strzeleckiej do ul. Kraszewskiego ul. Sienkiewicza od ul. Kraszewskiego do ul. Stromej ul. Sienkiewicza od ul. Stromej do ul. Morelowej ul. Sienkiewicza od ul. Morelowej do ul. Wrocławskiej ul. Ułańska od ul. Dworcowej do ul. Westerplatte ul. Fabryczna od al. Konstytucji 3 Maja do ul. Ogrodowej i od ul. Ogrodowej do ul. Sikorskiego ul. Prosta-Foluszowa od ul. Wyczółkowskiego ul. śeromskiego od Placu Powstańców Wielkopolskich do Jadźki ul. Kasprowicza od Placu Powstańców Wielkopolskich do ul. Jedności ul. Lisowskiego od ul. Mickiewicza do ul. Sobieskiego Do zakresu przedmiotowego zadania naleŝy renowacja kanałów oraz studzienek kanalizacyjnych i komór.

5 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 4 Niektóre studzienki są wyłączone z zakresu renowacji, poniewaŝ zostały one poddane renowacji przed rozpoczęciem niniejszego kontraktu. W zakresie prac ul. Batorego naleŝy uwzględnić odcinek od S9 do S19 oraz od S10 do S 10 a (z wyłączeniem renowacji studzienki S9 i S19); renowacja odcinka od S1 do S9 na ul. Batorego planowana jest przed rozpoczęciem niniejszego kontraktu i nie wchodzi w zakres prac. Dokładny opis zakresu prac jest przedstawiony w zestawieniu kanały i studzienki części opisowej PFU. Do zakresu przedmiotowego zadania naleŝy równieŝ ponowne podłączenie kanału do istniejących studzienek włazowych i odgałęzień bocznych/przyłączy kanalizacyjnych (wykonane od wnętrza rury głównej poprzez frezowanie przyłączy kanalizacyjnych) wraz z wykonaniem włączeń kaskadowych do studzienek (kaskady zewnętrzne). Zadanie dotyczy renowacji istniejących kanałów i w zakresie niniejszego zamówienia nie planuje się budowy nowych obiektów ani urządzeń. Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. Wykonawca zastosuje taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału poddanego próbie i studzienek/komór tego odcinka kanału odbyła się w tym samym czasie, przed wpuszczeniem ścieków Roboty budowlane podstawowe W ramach robót podstawowych naleŝy wykonać: - renowację wskazanych odcinków kanału jedną z niŝej wskazanych metod: metodą rękawa utwardzanego (instalacja rękawa z włókniny nasączonej Ŝywicą termoutwardzalną, utwardzenie rękawa i uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych), metodą wykładziny z rur segmentowych (krótki relining), np. o montaŝ modułów z PE, o montaŝ modułów z PVC, o montaŝ modułów z GRP, - renowację wskazanych studzienek kanalizacyjnych. - renowację wskazanych komór kanalizacyjnych Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Do wykonania robót budowlanych podstawowych - renowacja kanałów opisanych w PFU niezbędne są następujące roboty tymczasowe: - roboty pomiarowe - rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego kanału, wyznaczenie trasy - przewietrzenie kanału, - stałe wentylowanie kanału - roboty przygotowawcze: przy montaŝu metodą rękawa utwardzanego - przygotowanie studzienek do montaŝu rękawów, skrócenie wystających przykanalików, wyfrezowanie grubych nacieków i korzeni, usunięcie innych przeszkód przy montaŝu metodą wykładziny z modułów segmentowych (krótkim reliningu) - wykopy punktowe (wykonane zgodnie z ST-02), wycięcie otworu w kanale istniejącym, przygotowanie studzienek do montaŝu rur, skrócenie wystających przykanalików, wyfrezowanie grubych nacieków i korzeni, usunięcie innych przeszkód, zabezpieczenie profili reliningowych przed przesuwaniem w trakcie wypełniania pianobetonem - montaŝ, demontaŝ i utrzymanie drabin

6 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 5 oraz prace towarzyszące: - roboty rozbiórkowe według ST-01 - roboty ziemne według ST-02 - roboty odtworzeniowe według ST-03 - transport materiałów z miejsca tymczasowego składowania na miejsce wbudowania - wszystkie prace związane z utrzymaniem ciągłości odbioru ścieków, w tym: przygotowanie tymczasowych kanałów do odprowadzenia ścieków wraz z zestawem pompowym umoŝliwiającym przepompowywanie ścieków, korkowanie kanałów, przepompowywanie ścieków, demontaŝ sprzętu po wykonaniu renowacji - prace związane z czyszczeniem sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z czyszczeniem studzienek i komór oraz wywóz osadu i innych nieczystości na wysypisko komunalne (przyjmujące tego typu odpady), wraz z opłatą za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń - wszystkie konieczne do przeprowadzenia zgodnie z niniejszą ST inspekcje TV kanałów przed instalacją wykładziny renowacyjnej (poza inspekcją wykonywaną przed opracowaniem Dokumentacji Projektowej) inspekcja po wykonaniu czyszczenia sieci, inspekcje TV po wykonaniu napraw miejscowych (p niniejszej ST) - niezbędne roboty remontowe przed zasadniczą renowacją (np. wypełnienie ewentualnych ubytków w dnie kanału, wzmacnianie rur w przypadku ich ewentualnej deformacji) - inne elementy prac towarzyszących zaleŝne od technologii renowacyjnej, np: przy montaŝu rękawów - obróbka rękawa w studzienkach (otwarcie kinet studzienek) przy montaŝu metodą wykładziny z modułów segmentowych (krótkim reliningu) - łączenie elementów reliningowych, iniekcje pianobetonu - wykonanie odtworzenia przyłączy po renowacji - frezowanie przyłączy kanalizacyjnych (o ile występują), - wykonanie włączeń kaskadowych (zewnętrznych) do studzienek - odtworzenie odpowietrzników (o ile występują) - wykonanie prób szczelności - inspekcja TV kanałów po wykonaniu renowacji (p niniejszej ST), - organizacja i koszty wszystkich mediów do celów technologicznych (np. pobór wody, pobór energii) - roboty związane z zabezpieczeniem (np. umocnieniem ) istniejącej nawierzchni przed zniszczeniem w trakcie wykonywania robót - odtworzenie trawników - prace porządkowe Uwaga! 1. Koszty związane z wykonaniem projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu naleŝy uwzględnić w cenie Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej wg p ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ( ). 2. Oznakowanie robót (materiały na przegrody, barierki, oznakowanie placu budowy) naleŝy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu (opracowanym przez Wykonawcę robót) uzgodnionym przez zarządców dróg, policję i inne odpowiednie instytucje. Koszty związane z wykonaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu naleŝy uwzględnić w cenie zajęcia dróg oraz tymczasowego oznakowanie i tymczasowej organizacji ruchu wg p ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ( ).

7 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-EN 13380, PN-EN , PN-EN , PN-EN ISO 178:1996, PN-EN 1610:2002, PN- EN 752-1:2000, PN-EN 752-4:2001, PN-EN 752-5:2001, PN EN ISO 9969:1997, PN-EN 1228:1999, PN-93/C-89218, PN-81/C-89034, PN-B-01070, PN-B-10729:1999, PN-EN 196-1:1996 lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST- 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Przez renowację studzienki naleŝy rozumieć działania zapewniające odtworzenie jej wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, dostępność, wymiana włazów itp.). Określenia: studnia, studzienka oznaczają studzienkę kanalizacyjną. Określenie: przykanalik oznacza przyłącze kanalizacyjne Ogólne wymagania Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. Kierownik Robót kanalizacyjnych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, zostały umieszczone w ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w części informacyjnej. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z InŜynierem/Zamawiającym kolejność wykonywania renowacji odcinków kanałów w poszczególnych ulicach. 2. MATERIAŁY Materiały stosowane do renowacji kanałów winny spełniać wymogi Prawa Budowlanego i przepisów UE, spełniać wymagania odpowiednich norm oraz inne określone w ST wymagania. Zastosowane do renowacji materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z Polska Norma (lub aprobatą techniczną), lub deklaracje zgodności z Polska Norma (lub aprobatą techniczną) Wymagania dotyczące materiałów. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej, według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej, są:

8 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rękawy do renowacji kanałów wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. Zastosowanie będą miały rękawy utwardzalne przeznaczone do renowacji kanałów - wykładzina z elastycznej rury impregnowanej Ŝywicą termoutwardzalną (epoksydową lub poliestrową), która tworzy rurę po utwardzeniu. Nominalna grubość ścianki materiału (rękawa po utwardzeniu) musi zapewniać wytrzymałość jak dla nowego kanału i przenosić wszelkie obciąŝenia dynamiczne, statyczne i mechaniczne jak dla nowej samonośnej rury. Odporność chemiczna rękawa do renowacji kanałów odpowiednia do kontaktu ze ściekami - o ph zgodnie z PN p Odporność termiczna rękawa do renowacji kanałów nie mniejsza niŝ 60 C. Rękaw do renowacji kanałów powinien być odporny na ścieranie. Sztywność obwodowa krótkoterminowa S musi być potwierdzona obliczeniami. Rękawy do renowacji kanałów muszą spełniać następujące wymagania : - rękawy winny być wykonane z elastycznej rury impregnowanej Ŝywicą termoutwardzalną epoksydową lub poliestrową; - nasączanie rękawów winno odbywać się w warunkach kontrolowanych według polskiej normy; - barwa kaŝdego rękawa przed zainstalowaniem winna być na całej jej powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności; - musi być zapewnione przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa; - ciągła struktura rękawa musi być zapewniona, co najmniej, na odcinkach między studzienkami; - dla kanałów kołowych sztywność obwodowa krótkoterminowa S winna być liczona na podstawie wzoru E S = d [12 ( gdzie: m ) e 3 ] E krótkoterminowy moduł spręŝystości E [MPa] wg PN zał. C 5.3. e - grubość ścianki [m] d m - średnia średnica rękawa [m] d m =d w +(d z -d w )/2 d z średnica zewnętrzna rękawa d w średnica wewnętrzna rękawa lecz nie mniejsza niŝ 4 kn/m 2. [m] [m] Uwaga! Dla kanałów jajowych wymagane będzie potwierdzenie wytrzymałości rękawa (badanie krótkotrwałego modułu spręŝystości i obliczenie wytrzymałościowe wg standardu ATV- M127, z zastosowaniem odpowiedniego programu komputerowego). Wykonawca powinien zamówić rękaw na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, po dokonaniu sprawdzenia średnicy i kształtu, głębokości posadowienia, warunków gruntowowodnych i obciąŝenia oraz po poinformowaniu InŜyniera Kontraktu o wynikach doboru rękawa.

9 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rury do renowacji kanału metodą wykładziny z modułów segmentowych (metodą krótkiego reliningu) wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. a) Rury PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 4 kn/m 2 do krótkiego reliningu b) Rury PVC o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m 2 do krótkiego reliningu c) moduły GRP przeznaczone do krótkiego reliningu, o grubości ścianki nie mniejszej niŝ 10 mm Materiały do wypełnienia przestrzeni między rurami wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. Zastosowany do wypełnienia wolnych przestrzeni wypełniacz (pianobeton) musi pełnić następujące funkcje: - stanowić zabezpieczenie przed zawaleniem się uszkodzonego kanału, - zespalać w jeden element trójwarstwowy nowo wprowadzony rurociąg i istniejący kanał, - zabezpieczać przed wyporem rurociągu w przypadku dostania się wody do wolnej przestrzeni między rurociągiem a kanałem Wypełniacz powinien mieć właściwości płynne, niewielki cięŝar objętościowy, stałą objętość, nie moŝe ulec sedymentacji, powinien być odporny na korozję, mieć neutralne właściwości w stosunku do materiału, z którego wyprodukowana jest rura, odporność na starzenie się i wytrzymałość na ściskanie większą od 1 MPa Materiały do wymiany odpowietrzników wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. - rura PVC 160 mm - skrzynka Ŝeliwna do zasuw Materiały mineralne do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. Wymagane jest stosowanie do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych (do wykonania naprawy i reprofilacji studzienek i komór) materiałów mineralnych stanowiących system związków ze sobą współpracujących i pochodzących od tego samego producenta. Zastosowanie będą miały materiały o następujących właściwościach i parametrach: a) do łączenia elementów studzienek, do fugowania cegieł jednoskładnikowa szybkowiąŝąca zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 dniu minimum 12 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, b) do smarowania wnętrza studzienki lub komory - warstwa szczepna dla zapraw i podłoŝy mineralnych, trwale odporna na działanie siarczanów, c) do naprawy kinety i spoczników - jednoskładnikowa szybkowiąŝąca zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 2 godzinach min. 4,0 MPa, a po 1 dniu minimum 8 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1,

10 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 9 trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, moŝliwości obciąŝenia ściekami po 2 godzinach od nałoŝenia, dodatkowo zbrojona włóknem, o bardzo niskiej nasiąkliwości < 10 % d) do zatamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikowa, szybkowiąŝąca, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 8 MPa, pęczniejąca zaprawa przeznaczona do zamykania miejsc wypływu wody, o trwałej odporności na działanie jonów siarczanowych e) do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikowa zaprawa szybkowiąŝąca, pęczniejąca w porach, siarczanoodporna, bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody, f) do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej, do osadzania stopni włazowych w studzience lub komorze jednoskładnikowa, szybkowiąŝąca, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 10,0 MPa a po 1 dniu minimum 20 MPa, bezskurczowa, siarczanoodporna zaprawa, do stosowania w strefach stałego obciąŝenia wodą, g) do regulacji włazu (poprzez wylewkę masy zalewowej o grubości warstwy 1 60mm przeznaczonej do mocowania pokryw włazów) jednoskładnikowa masa zalewowa wykazująca odporność na sole rozmraŝające, na działanie olejów silnikowych i na obciąŝenia dynamiczne, wytrzymałość na ściskanie po 1 godzinie 15 MPa, h) do zabezpieczenie powłokowego wnętrza studzienki lub komory jednoskładnikowa, średnioziarnista zaprawa polimerowo-cementowa o grubości minimum 10 mm przeznaczona dla bardzo agresywnego środowiska, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1), odporna na działanie środowiska o ph 3,5 14, odporna na wysalanie siarczanów z wód gruntowych, o wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach min. 8 MPa, o wodoszczelności pod ciśnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny. Uwaga! Zaleca się wykonanie powłok metodą natrysku odśrodkowego. i) Do zabezpieczania komór rozpręŝnych oraz studni o uzasadnionym zagroŝeniu korozją kwasową - zaprawa kwasoodporna na bazie spoiwa silikatowego modyfikowana polimerowo o odporności chemicznej ph 1-13, paroprzepuszczalna (Sd H2O <15 m), zalecana grubość 4 mm, przyczepność powłoki do podłoŝa minimum 1,5 MPa Elementy zamienne stosowane przy renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. a) kręgi betonowe d=1000 mm, d=1200 mm wykonane z betonu wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniŝej 4%) i mrozoodpomego (F - 50) klasy min. B 45 łączone uszczelkami gumowymi b) stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004 zamontowane zgodnie z PN-B-10729:1999, c) płyta nastudzienna Ŝelbetowa na studzience o średnicach kręgów jak w p.a) o wymiarach: w pasie drogowym: Płyty nastudzienne mają mieć taki wymiar, aby zewnętrzne wymiary płyt zapewniały przykrycie całej powierzchni pierścieni odciąŝających studzienki - z zachowaniem dylatacji. w terenie zielonym: Wymiar minimalny płyt nastudziennych taki, jak zewnętrzny wymiar studzienki d) pierścień odciąŝający pod płytę nastudzienną (w przypadku studzienek usytuowanych w pasie drogowym), e) pierścienie dystansowe d=625mm,

11 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 10 f) właz Ŝeliwny (z Ŝeliwa szarego) o średnicy d=600mm, posiadający certyfikat zgodności z normami PN-B oraz PN-EN 124:1994, bez wentylacji w ulicach - typu cięŝkiego (D400) w terenie zielonym - typu lekkiego (B125). Uwaga: Na studzienkach kanalizacji grawitacyjnej podlegających renowacji, zlokalizowanych w obrębie ulic określonych w Zarządzeniu nr 1089/04 Prezydenta Miasta Zielonej Góry (załącznik nr 11 do części informacyjnej PFU) naleŝy zamontować włazy zgodne z wymogami określonymi w tym Zarządzeniu (co druga studzienka) oraz włazy z logo Unii Europejskiej i napisami pamiątkowymi (co druga studzienka). W pozostałych ulicach zastosować włazy z logo Unii Europejskiej i napisami pamiątkowymi. Wzory oznakowania umieszczonego na włazach (logo Unii Europejskiej oraz napisy pamiątkowe) naleŝy uzgodnić z InŜynierem Zakup materiałów. Miejsca pozyskania elementów do renowacji kanałów oraz materiałów niezbędnych do wykonania renowacji przyłączy kanalizacyjnych muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Elementy do renowacji kanałów naleŝy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŝy poddać badaniom określonym przez InŜyniera Transport materiałów. Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST Składowanie materiałów. Składowanie: Wszystkie materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta stosownie potwierdzony w aprobacie technicznej, które zostaną przekazane InŜynierowi oraz będą dostępne w miejscu składowania. W szczególności naleŝy przestrzegać następujących wymagań: powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŝliwością odprowadzenia wód opadowych. rękawy powinny być przechowywane w suchych miejscach bez dostępu promieni słonecznych (UV) najdłuŝej przez taki okres od chwili nasączenia, jaki jest określony jako maksymalny w zaleceniach producenta i stosownie potwierdzony w aprobacie technicznej. rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami -kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się,

12 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 11 pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. ilość warstw rur nie powinna przekraczać 5 dla rur o mm, 3 dla rur o mm, 2 dla rur o mm; rury o powyŝej 600 mm - składowanie w jednej warstwie. wiązki rur moŝna składować jedna na drugiej, lecz nie wyŝej niŝ do 2 m wysokości, w taki sposób, aby ramka wiązki wyŝszej spoczywała na ramce wiązki niŝszej. elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób umoŝliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 3. SPRZĘT WYKONAWCY Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i teŝ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŝywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Roboty związane z wykonaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: samochód ciśnieniowy z węŝami o długości min.150 m, zespół do inspekcji (kamera TV, kolor, z głowicą obrotową) specjalistyczne urządzenie do montaŝu rękawa uszczelniającego umoŝliwiające instalację oraz utwardzenie rękawa urządzenia kontrolno pomiarowe, robot do frezowania przyłączy, pompa spalinowa, węŝe do przepompowywania min. 200 m, inne urządzenia i narzędzia - pompy, agregaty prądotwórcze, agregaty hydrauliczne, spręŝarki, narzędzia pneumatyczne itd. 4. TRANSPORT Ogólne warunki transportu podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Do transportu materiałów naleŝy uŝyć takich środków transportu, jak : samochód samowyładowczy z dźwigiem (HDS), samochód dostawczy, Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów

13 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 12 charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŝenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŝej warunków obciąŝają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu przewoŝone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Rękawy naleŝy transportować zgodnie z zaleceniami producentów i stosownym potwierdzeniem w aprobacie technicznej. Przy przewozie naleŝy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rękaw powinien być oznakowany i musi być opatrzony etykietą zawierającą: - nazwę i znak producenta - symbol włókniny - średnicę rękawa - grubość rękawa - długość rękawa - datę impregnacji Zaprawy cementowe, gotowe zaprawy iniekcyjne lub samozagęszczające, szpachle, laminaty, maty, posypka przewoŝone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed moŝliwością przemieszczania się podczas transportu. Włazy kanałowe, stopnie złazowe oraz zaprawy cementowe przewoŝone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed moŝliwością przemieszczania się podczas transportu. Kręgi - transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŝy wykonywać za pomocą min. trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport powinien zapewniać: - stabilność pozycji załadowanych materiałów, - zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, - kontrolę załadunku i wyładunku. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostroŝności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót renowacyjnych Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem renowacji kanalizacji grawitacyjnej podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym.

14 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 13 Przed rozpoczęciem robót budowlanych renowacyjnych Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, harmonogram Robót oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót (m. in. wszystkie zgłoszenia, komunikaty, wymagane zgody związane z wejściem na teren budowy, organizacją ruchu zastępczego podczas trwania Robót oraz zabezpieczeniem interesów osób trzecich) uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem renowacji sieci kanalizacyjnej. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane będą rozwiązania techniczne uzgodnione w projekcie wykonawczym; przyjęte materiały i urządzenia muszą posiadać atesty. W czasie wykonywania Robót naleŝy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. Renowację kanałów naleŝy wykonać z materiałów zgodnych z niniejszą specyfikacją techniczną i zgodnie z wytycznymi producentów materiałów renowacyjnych. Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po ewentualnych wykopach niezbędnych do prawidłowego wykonania Robót naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy równieŝ terenów połoŝonych poza pasami drogowymi. Wykonawca podczas trwania prac renowacyjnych musi zapewnić dojazd właścicielom oraz uŝytkownikom posesji. Roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-01 Roboty w zakresie burzenia ( ). Roboty ziemne związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ( ). Roboty odtworzeniowe związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-03 Roboty w zakresie naprawy dróg ( ) Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót Oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym NaleŜy wykonać oznakowanie i zabezpieczenie Robót, a w miejscach, w których istnieje zwiększone ryzyko powstania kolizji lub wypadków, budowę naleŝy ponadto ogrodzić od strony ruchu (samochodowego i pieszego), a po zmroku dodatkowo oznakować światłami. Zestawy do renowacji oraz inne sprzęty i pojazdy będą odpowiednio ustawione i oznakowane. Oznakowanie Robót, sprzętu i pojazdów ponadto musi być zgodne z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania Robót Zabezpieczenie Terenu Budowy Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonania lub dostarczenia, a takŝe zapewnienia obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Instrukcji oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym.

15 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Wykonywanie renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej. Odcinek przeznaczony do renowacji naleŝy czasowo wyłączyć z eksploatacji. Przed wejściem do kanału (do studzienek kanalizacyjnych), w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia naleŝy zbadać stan atmosfery w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, naleŝy stosować nadmuch świeŝego powietrza. Renowację kanałów naleŝy wykonywać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową (w ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, będzie wykonana przez Wykonawcę inspekcja kanałów przedstawiająca stan przed renowacją). W przypadku wykonywania wykopów punktowych istniejące uzbrojenie podziemne krzyŝujące się z trasami kanałów naleŝy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić, a wcześniej dokonać uzgodnień z właścicielami tego uzbrojenia. Kanały i przewody niezbędne do naprawienia naleŝy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Prace renowacyjne wykonywać z zachowaniem następującej kolejności: - renowacja kanału rurociągu - renowacja kinet studzienek i komór - renowacja pozostałych elementów studzienek i komór Wykonawca zastosuje taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału poddanego próbie i studzienek/komór tego odcinka kanału odbyła się w tym samym czasie, przed wpuszczeniem ścieków Czyszczenie sieci Z kanału naleŝy usunąć wszystkie przeszkody: wewnętrzne osady (nagromadzone miękkie osady, elementy korozji z powierzchni wewnętrznej rury, inkrustacje) i inne elementy (np. deski, pręty), korzenie i wystające przyłącza kanalizacyjne naleŝy oszlifować. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. Osady i inne zanieczyszczenia naleŝy wywieźć na wysypisko komunalne znajdujące się w odległości do 10 km. Czyszczenie naleŝy prowadzić metodą hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji grawitacyjnej przy uŝyciu wozu specjalistycznego. Zastosowana metoda czyszczenia nie moŝe spowodować uszkodzenia kanałów. W przypadku uszkodzeń skutki finansowe oraz prawne wynikające z naprawy uszkodzonej sieci obciąŝają Wykonawcę Inspekcja TV sieci przed renowacją kanałów Inspekcja TV sieci przed renowacją kanałów, po wykonaniu czyszczenia sieci Przed renowacją kanałów, po wykonaniu czyszczenia sieci, będzie wykonana inspekcja kanału. W przypadku, gdy inspekcja TV (przeprowadzona przed renowacją kanałów) wykaŝe konieczność wykonania napraw miejscowych naleŝy dokonać wszelkich niezbędnych czynności - napraw, frezowania w celu usunięcia załamań czy przeszkód uniemoŝliwiających prawidłową instalację rękawa. Konieczność przeprowadzenia napraw miejscowych wskaŝe InŜynier. W miejscach największych uszkodzeń rur, przed instalacją rękawa, naleŝy bezwzględnie wykonać naprawy miejscowe, aby uniknąć wgłębień rękawa w tych miejscach.

16 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Inspekcja TV sieci przed renowacją kanałów, po wykonaniu napraw miejscowych. Na odcinkach, na których wykonane zostaną naprawy miejscowe, naleŝy wykonać powtórną inspekcję TV sieci przed zasadniczą renowacją montaŝem rękawa. Inspekcja będzie przeprowadzona na odcinkach wskazanych przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier stwierdzi, Ŝe prace naprawcze naleŝy powtórzyć, Wykonawca dokona poprawek i wykona ponowną inspekcję TV umoŝliwiającą dokonanie oceny przeprowadzonych napraw. Powtórna inspekcja nie będzie podlegała dodatkowej zapłacie. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu do kamerowania i obrazu z inspekcji oraz dokumentacji z inspekcji określone są w części opisowej PFU p (wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i dokumentacji powykonawczej) Renowacja kanałów Instalacja rękawa uszczelniającego Renowację kanałów naleŝy prowadzić na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowane przez Wykonawcę. Projekt technologii wykonawstwa i organizacji robót oraz harmonogram prowadzenia robót (uwzględniający odłączanie poszczególnych odcinków kanału, oraz zapewnienie tymczasowego odbioru ścieków), który Wykonawca opracuje w ramach Dokumentacji Projektowej naleŝy uzgodnić z uŝytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Projekt ten podlega równieŝ uzgodnieniu z InŜynierem i Zamawiającym. Renowację kanałów powinno się wykonywać w czasie pogody bezdeszczowej. Do zamykania przewodów kanałowych mogą słuŝyć worki gumowe (piłki) wypełniane spręŝonym powietrzem. W studzience poprzedzającej studzienkę startową naleŝy umieścić pompę zatapialną wyposaŝoną w przewody. Końcówkę przewodu naleŝy umieścić w studzience poza odcinkiem kanału poddawanego renowacji. Po tak przygotowanym zabezpieczeniu moŝna przystąpić do prac renowacyjnych. Renowację metodą rękawa nasączonego ciekłą Ŝywicą termoutwardzalną naleŝy wykonać zgodnie z: - wymaganiami zawartymi w ST - normą EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci bezciśnieniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu - Instrukcją montaŝu i instalacji rękawa" opracowaną przez producentów rękawów Zamawiający wymaga, aby zastosowana metoda renowacji zapewniła przepustowość kanałów nie gorszą od obecnej. Wykonawca, w zaleŝności od rodzaju technologii (rodzaj rękawa) i średnicy naprawianego kanału, sam ustali podział odcinków dla danej średnicy, w zaleŝności od zmiany kierunku, odpowiednio przygotowanych kinet w studzienkach i w zaleŝności od zastosowanej technologii. Przy wyznaczaniu odcinków podlegających jednorazowej renowacji naleŝy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad bhp.

17 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Instalacja rękawa uszczelniającego W celu uniemoŝliwienia napływu wód gruntowych do remontowanego kanału, instalację właściwego rękawa poprzedzić wprowadzeniem do oczyszczonego kanału, przy pomocy spręŝonego powietrza lub wody, membrany - cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub włókna poliestrowego, dostosowanej do kształtu kanału (tak zwany preliner). Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego kanału właściwego, nasączonego Ŝywicą rękawa. Rękaw naleŝy montować wewnątrz remontowanego kanału poprzez istniejącą studzienkę. NaleŜy zastosować właściwy (dopasowany swymi rozmiarami do odnawianego przewodu) rękaw z elastycznej tkaniny technicznej nasączonej Ŝywicą termoutwardzalną epoksydową lub poliestrową. Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania nośnika powodującego lokalne przemieszczanie Ŝywic (rękaw jest wykładziną składająca się, co najmniej, z nośnika i Ŝywicy). Wykonawca będzie postępować zgodnie z instrukcją instalowania, która określa wymagania wszystkich producentów dotyczące przeprowadzania instalowania. Instrukcja będzie wymieniać wszystkie podstawowe parametry procesu i związane z nim deklarowane wartości oraz tolerancje. Instalowanie będzie przeprowadzone przez przeszkolonych w danej technice operatorów i w pełni zgodnie z procedurą przedstawioną w instrukcji instalowania. Wykonawca dostanie od producenta rękawa (i przedstawi InŜynierowi) wytyczne postępowania, w których będą zapisane procedury postępowania na budowie podczas składowania, transportowania, przenoszenia, impregnowania (jeŝeli jest stosowane), wprowadzania do kanału i utwardzania rękawa, który będzie stanowił wykładzinę kanału. Wykonawca zapewni realizację prac w sposób gwarantujący, ciasne przyleganie do ścianki rury i zapobiegnie jakiejkolwiek deformacji wykładziny, która mogłaby być spowodowana ciśnieniem wód gruntowych lub ciśnieniem ścieków w przyłączach Utwardzanie Ŝywicy Po zakończeniu procesu instalacji rękawa uszczelniającego naleŝy go utwardzić. Proces utwardzania będzie prowadzony metodą termiczną lub przy pomocy promieniowania UV. W przypadku stosowania metody termicznej naleŝy stosować odpowiednie układy grzewcze. W tym przypadku, z niezaleŝnego źródła wprowadzić ciepło (gorąca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia Ŝywicy. Wymagane jest uŝycie odpowiedniego źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej dla umoŝliwienia utwardzenia rękawa o określonych wymiarach (określonej średnicy i długości lub określonych szerokości/wysokości i długości). Źródło ciepła musi być wyposaŝone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. W przypadku stosowania do utwardzania elektrycznych urządzeń grzewczych kontrolowana powinna być dostarczana moc i temperatura na powierzchni przylegania styku wykładziny z istniejącym kanałem. W przypadku stosowania utwardzania przy pomocy promieniowania UV naleŝy stosować generatory promieniowania UV. Źródło światła powinno być połączone z przyrządami do stałej kontroli prędkości przesuwu wewnątrz rury, natęŝenia promieniowania i/lub mocy elektrycznej. Czynności związane z procesem utwardzania Ŝywicy naleŝy wykonać zgodnie z procedurą producenta. Po zakończeniu procesu utwardzania powinno się uzyskać ciasno osadzoną rurę we wnętrzu starego przewodu. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony i powinien przylegać do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości. Powierzchnia rękawa po utwardzeniu powinna być jednolita i gładka, pozbawiona wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych.

18 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 17 Ciągła struktura rękawa musi być zapewniona, co najmniej, na odcinkach między studzienkami. Rękaw po renowacji powinien być gładki - dopuszczalne są zmarszczenia w miejscach zmian geometrii kanału a na odcinkach prostych nie powinny tworzyć się nieregularności i zmarszczenia. Rękaw po renowacji powinien być szczelny zgodnie z normą PN-EN 1610: Renowacja kanałów metodą wykładziny z rur segmentowych (krótkiego reliningu) Renowację metodą krótkiego reliningu moŝna przeprowadzać w róŝny sposób róŝnymi technikami. Zasadniczo polega na wsunięciu dostarczonych profili (dostosowanych do kształtu i wielkości kanału) w naprawiany kanał i wypełnieniu przestrzeni międzyrurowej wypełniaczem (pianobetonem) i utworzeniu w ten sposób kompozytu składającego się z nowego profilu, pianobetonu i starej rury. W czasie iniekcji pianobetonu profile nowego rurociągu naleŝy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Przy metodzie krótkiego reliningu rurą PE, naleŝy wprowadzić do kanału, przez wykonanie punktowego wykopu i wycięcie otworu w kanale, rury PE o średnicy mniejszej od średnicy kanału poddawanego renowacji, w odcinkach o długości około 5 metrów i łączyć je ze sobą poprzez spawanie, a przestrzeń między starą a nową rurą wypełnić pianobetonem, aby rury ze sobą połączyć. Przy metodzie krótkiego reliningu modułami GRP naleŝy wykonać jeden wykop punktowy dla kaŝdej średnicy. Po wprowadzeniu modułów do kanału przestrzeń między nowymi elementami a starą rurą naleŝy wypełnić pianobetonem, aby skleić ze sobą stare i nowe elementy, oraz uzupełnić pustki powietrzne. Przy metodzie krótkiego reliningu modułami rurowymi z PVC naleŝy wprowadzić krótkie moduły rurowe z PVC do kanału poprzez studzienki (sukcesywne dołączanie krótkich odcinków rur) a przestrzeń między nowymi elementami a starą rurą naleŝy wypełnić pianobetonem, aby skleić ze sobą stare i nowe elementy, oraz uzupełnić pustki powietrzne. Prace montaŝowe moŝna prowadzić bez zatrzymywania przepływu ścieków Zapewnienie odbioru ścieków Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości przepływu ścieków (odbioru ścieków) podczas prowadzenia prac (przepompowywanie). Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. NaleŜy zapewnić niezaleŝny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. Zapewnienie odbioru ścieków dotyczy takŝe okresu trwania ulewnego deszczu. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na to, Ŝe w tym czasie moŝe dojść do zalania budynków pozbawionych odpływu ścieków, spowodowanego prowadzonymi robotami, o ile nie dostosuje sposobu odwodnienia do zmiany warunków atmosferycznych Odtworzenie przyłączy kanalizacyjnych/odgałęzień bocznych. Po wykonaniu renowacji kanałów grawitacyjnych naleŝy przywrócić i odtworzyć czynne przyłącza włączone na trójnik (tzw. włączenie na oczko lub ostro") poprzez frezowanie robotem wprowadzonym do kanału. Frezowanie powinno być wykonywane na podstawie zapisu z inspekcji TV przeprowadzonej przed wykonaniem renowacji.

19 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 18 Otwarcia przyłączy/odgałęzień bocznych naleŝy dokonać od strony kanału. Miejsce włączenia przyłącza powinno być szczelne Otwarcie kinet Po wykonaniu renowacji metodą rękawa naleŝy wykonać otwarcie kinet studzienek, poprzez usunięcie góry rękawa z kaŝdej kinety. Otwarcie kinet wykonać takŝe w studzienkach odpowietrznikowych, w których naleŝy wymienić odpowietrzniki Inspekcja TV sieci po renowacji kanałów Inspekcja kanału musi umoŝliwić dokonanie oceny stanu powierzchni kanału po wykonaniu renowacji oraz lokalizację odejść bocznych. Inspekcję kamerą z funkcją pomiaru odległości i spadku przeprowadzonej po wykonaniu renowacji naleŝy wykonać w ramach robót, a wyniki inspekcji wykorzystać do oceny jakości robót i załączyć do dokumentacji powykonawczej zadania. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu do kamerowania i obrazu z inspekcji oraz dokumentacji z inspekcji określone są w części opisowej PFU p (wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i dokumentacji powykonawczej) Renowacja studzienek i komór kanalizacyjnych. Renowacja studzienek ma zapewnić odtworzenie jej wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, dostępność itp.). Jeśli studzienka jest zaasfaltowana, to przed renowacją naleŝy ją odszukać, a po renowacji wykonać regulację wysokościową dostosowaną do nawierzchni drogi. Jeśli jest to przewidziane w projekcie (w przypadku ulic o nawierzchni innej niŝ asfaltowa oraz w przypadku starych nawierzchni asfaltowych), to naleŝy zlikwidować kominy lub zwęŝki. Dopuszczalna wysokość komina 3 rzędy cegieł; jeśli kominy są wyŝsze naleŝy je zdemontować i zastąpić kręgiem. Jeśli jest to przewidziane w projekcie w studniach i komorach naleŝy wymienić właz kanalizacyjny. Stare zdemontowane włazy oddać na złom. Natomiast w kaŝdej studzience i komorze naleŝy przeprowadzić renowację wnętrza według niŝej opisanych zaleceń, dostosowując zakres prac do rzeczywistych potrzeb wynikających z jej stanu technicznego aby odtworzyć jej wytrzymałość konstrukcyjną i właściwą funkcjonalność (np. tam, gdzie nie ma kinety naleŝy ją wykonać; tam, gdzie kineta jest uszkodzona naleŝy ją naprawić; tam, gdzie występują nieszczelności naleŝy wykonać uszczelnienia, tam, gdzie jest niezbędne wykonanie kaskady, naleŝy wykonać kaskadę zewnątrzną itp.). W kaŝdej studzience i komorze naleŝy wykonać hydropiaskowanie wnętrza, zabezpieczenie powłokowe wnętrza oraz montaŝ lub wymianę stopni włazowych. Renowacja studzienek i komór kanalizacyjnych polega na wykonaniu następujących prac: - demontaŝ włazów, - likwidacja kominów i zwęŝek (poprzez demontaŝ elementów istniejących; montaŝ nowych elementów: kręgów, płyty nastudziennej, pierścieni do regulacji wysokości); łączenie elementów jednoskładnikową szybkowiąŝącą zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 dniu minimum 12 MPa, odporną na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporną na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14.

20 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 19 Dopuszczalna wysokość komina 3 rzędy cegieł; jeśli kominy są wyŝsze naleŝy je zdemontować i zastąpić kręgiem. - demontaŝ istniejących stopni włazowych, - hydropiaskowanie wnętrza studzienki, polegające na hydrodynamicznym usunięciu powierzchniowej, skorodowanej warstwy betonu lub cegły, skupionym strumieniem wody pod ciśnieniem, aŝ do uzyskania podłoŝa czystego, pozbawionego luźnych elementów, gruzu, kurzu, tłuszczu, - smarowanie wnętrza studzienki lub komory warstwą szczepną dla zapraw i podłoŝy mineralnych, trwale odporną na działanie siarczanów, - naprawa kinety i spoczników jednoskładnikową szybkowiąŝącą zaprawą naprawczą, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 2 godzinach min. 4,0 MPa, a po 1 dniu minimum 8 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, moŝliwości obciąŝenia ściekami po 2 godzinach od nałoŝenia, dodatkowo zbrojona włóknem, o bardzo niskiej nasiąkliwości, < 10 % - zatamowanie dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikową, szybkowiąŝącą, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 8 MPa, pęczniejącą zaprawą przeznaczoną do zamykania miejsc wypływu wody, o trwałej odporności na działanie jonów siarczanowych, - zablokowanie dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikową zaprawa szybkowiąŝącą, pęczniejącą w porach, siarczanoodporną bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody, - fugowanie cegieł jednoskładnikową szybkowiąŝącą zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 dniu minimum 12 MPa, odporną na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporną na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, - wypełnienie ubytków w kręgach i ściance betonowej jednoskładnikową, szybkowiąŝącą, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 10,0 MPa a po 1 dniu minimum 20 MPa, bezskurczową, siarczanoodporną zaprawą, do stosowania w strefach stałego obciąŝenia wodą, - regulacja włazu (poprzez wylewkę masy zalewowej o grubości warstwy 1 60mm przeznaczonej do mocowania pokryw włazów) jednoskładnikowa masa zalewowa wykazująca odporność na sole rozmraŝające, na działanie olejów silnikowych i na obciąŝenia dynamiczne, wytrzymałość na ściskanie po 1 godzinie 15 MPa, - zabezpieczenie powłokowe wnętrza studzienki lub komory jednoskładnikową, średnioziarnistą zaprawą polimerowo-cementową o grubości minimum 10 mm przeznaczoną dla bardzo agresywnego środowiska, odporną na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1), odporną na działanie środowiska o ph 3,5 14, odporną na wysalanie siarczanów z wód gruntowych, o wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach min. 8 MPa, o wodoszczelności pod ciśnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny. Uwaga! Zaleca się wykonanie powłok metodą natrysku odśrodkowego, Do zabezpieczania komór rozpręŝnych oraz studni o uzasadnionym zagroŝeniu korozją kwasową stosować zaprawę kwasoodporną na bazie spoiwa silikatowego modyfikowaną polimerowo o odporności chemicznej ph 1-13, paroprzepuszczalną (Sd H2O <15 m), zalecana grubość 4 mm, przyczepność powłoki do podłoŝa minimum 1,5 MPa. - osadzenie nowych stopni włazowych w studzience lub komorze przy uŝyciu jednoskładnikowej, szybkowiąŝącej, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 10,0 MPa a po 1 dniu minimum 20 MPa, bezskurczowej, siarczanoodpornej zaprawy, przeznaczonej do stosowania w strefach stałego obciąŝenia wodą, - montaŝ nowego włazu.

TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 1 TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ) (kod 45453000-7) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Renowacja kanałów w ul Polna i ul. Dmowskiego Aleksandrów Łódzki - 2011-1 1.Przedmiot zamówienia i warunki wykonania Przedmiotem zamówienia są wymagania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

DZ NR 1688 obr SZCZERCÓW

DZ NR 1688 obr SZCZERCÓW Zleceniodawca: gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZODKRYWKOWĄ SZCZERCÓW UL. TENUSA DZ NR 1688 obr SZCZERCÓW Październik 2014

Bardziej szczegółowo

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE Tom. III. WZ-03. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty renowacyjne Strona 220 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH NR REFERENCYJNY: 04/PN/JRP/2007 TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lubliniecka, Wielkie Przedmieście, Krasickiego w Oleśnie- długi rękaw 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie Odtworzenie własności technicznych sieci w Jaworznie: ok.487m przewodów betonowych o średnicy 300mm i ok.377m przewodów betonowych o średnicy 400mm

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ` SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową 1. Opis metody Zakres robót obejmuje renowację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 5 5.3. Próba szczelności Dla sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA

AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU SANITARNEGO DN300 W UL. PARTYZANTÓW W WOŁOMINIE WRAZ Z DOBOREM TECHNOLOGII JEGO RENOWACJI ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIś DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suchym Dębie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

progeo sp. z o.o. PRZEDMIAR ROBÓT Likwidacja studzienki kanalizacji sanitarnej INWESTOR ZLECENIODAWCA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI

progeo sp. z o.o. PRZEDMIAR ROBÓT Likwidacja studzienki kanalizacji sanitarnej INWESTOR ZLECENIODAWCA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI INWESTOR ZLECENIODAWCA Zarząd Dróg i Utrzyania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 Tel. +4871 337 46 12, Fax +4871 364 33 95 kontakt@biprogeo.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9- Roboty w zakresie burzenia Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Muzeum Lubelskie w Lublinie MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01A NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH śelbetowych PŁYT WIELOOTWOROWYCH (TYPU JOMB)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01A NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH śelbetowych PŁYT WIELOOTWOROWYCH (TYPU JOMB) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01A NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH śelbetowych PŁYT WIELOOTWOROWYCH (TYPU JOMB) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko

Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko IZ.271.2.2015 Lubsko, dnia 18 marca 2015 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów. 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 02.01.00 Prace wykończeniowe dotyczące robót zewnętrznych. ST 02.01.03. Wymagania dotyczące wykonania i ułoŝenia nawierzchni typu poliuretan na boisku wielofunkcyjnym i tartanowej bieŝni 2 torowej ze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW Zawartość: 1. Część ogólna SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni)

Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421153-1 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI (wyposaŝenie noclegowni) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej - 2 - Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa i adres zamawiającego OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/12/2015 na Modernizację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 w ul. Armii Kraków w Biłgoraju Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot stosowania ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

GMINA KRAPKOWICE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 10

GMINA KRAPKOWICE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 10 GMINA KRAPKOWICE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 10 UTWORZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA PLACU EICHENDORFFA W KRAPKOWICACH działka nr 438/5 z k.m.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 38 - D-03.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - 39 - D-03.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zał. Nr 2 do umowy Nr. 1. Wymiana i regulacja włazu kanałowego żeliwnego lub z wypełnieniem betonowym na włazy żeliwne lub betonowe klasy D 400 2szt.. 7) montaż

Bardziej szczegółowo

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce PAK SP. Z O.O. PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel.: 0*29 764-38 - 02 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 kom.: 0 604 226 499 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 Temat: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3

Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 Specyfikacja techniczna wymiana 2 szt. rur deszczowych na budynku od strony ul. Skwer Wyszyńskiego 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW 2 SPIS TREŚCI: 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego - zmieniona 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICACH: SZANIAWSKIEGO i POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LUBARTOWIE

Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICACH: SZANIAWSKIEGO i POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LUBARTOWIE Rodzaj opracowania: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA KANALIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICACH: SZANIAWSKIEGO i POWSTAŃCÓW WARSZAWY W LUBARTOWIE Kod roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 147 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo