ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)"

Transkrypt

1 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ( )

2 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 1 TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ) (kod Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa robót Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Klasa robót Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Kategoria robót Roboty remontowe i renowacyjne

3 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 2 1. Wstęp Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Roboty budowlane podstawowe Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Określenia podstawowe Ogólne wymagania Materiały Wymagania dotyczące materiałów Rękawy do renowacji kanałów wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Rury do renowacji kanału metodą wykładziny z modułów segmentowych (metodą krótkiego reliningu) wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały do wypełnienia przestrzeni między rurami wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały do wymiany odpowietrzników wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały mineralne do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe Elementy zamienne stosowane przy renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe Zakup materiałów Transport materiałów Składowanie materiałów Sprzęt WYKONAWCY Transport Wykonanie robót Ogólne warunki wykonania robót renowacyjnych Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót Wykonywanie renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej Badanie szczelności Warunki szczegółowe realizacji renowacji kanałów grawitacyjnych Kontrola jakości Ogólne zasady Kontrola jakości materiałów Kontrola jakości wykonania Robót Pobieranie próbek i badanie grubości i wytrzymałości rękawów oraz modułów reliningowych Obmiar robót Odbiór robót Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT Ogólne wymagania Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Dokumenty odniesienia Normy Inne dokumenty i ustalenia techniczne...26

4 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i renowacyjnych istniejącej sieci kanalizacyjnej w ramach zamówienia pn. Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowych i renowacyjnych istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w następujących ulicach: ul. Wyszyńskiego od ul. Wiśniowej do ul. Aleja Wojska Polskiego ul. Ogrodowa od torów do ul. Sikorskiego ul. Morelowa od ul. Sienkiewicza do ul. Morelowej w rejonie bud ul. Westerplatte od ul. Chrobrego do studzienki przy budynku nr 23 al. Niepodległości od ul. Kupieckiej do budynku nr 10 oraz od ul. Bankowej do studzienki między budynkami nr 11 i nr 13 ul. Dworcowa od ul. Batorego do ul. Ułańskiej ul. Batorego od budynku nr 70 do budynku nr 35 ul. Dąbrowskiego od ul. Kupieckiej do budynku nr 29 ul. Dąbrowskiego od studzienki przy budynku nr 29 do studzienki między budynkami nr 22 i nr 24 ul. Dąbrowskiego od studzienki między budynkami nr 22 i nr 24 do ul. Jana z Kolna ul. Waryńskiego od ul. Zamenhoffa do ul. Podgórnej ul. Sowińskiego od ul. Drzewnej do al. Konstytucji 3 Maja i dalej do studzienki przy budynku nr 22 ul. Sowińskiego od studzienki przy budynku nr 58 do ul. Twardowskiego ul. Sienkiewicza od ul. Strzeleckiej do ul. Kraszewskiego ul. Sienkiewicza od ul. Kraszewskiego do ul. Stromej ul. Sienkiewicza od ul. Stromej do ul. Morelowej ul. Sienkiewicza od ul. Morelowej do ul. Wrocławskiej ul. Ułańska od ul. Dworcowej do ul. Westerplatte ul. Fabryczna od al. Konstytucji 3 Maja do ul. Ogrodowej i od ul. Ogrodowej do ul. Sikorskiego ul. Prosta-Foluszowa od ul. Wyczółkowskiego ul. śeromskiego od Placu Powstańców Wielkopolskich do Jadźki ul. Kasprowicza od Placu Powstańców Wielkopolskich do ul. Jedności ul. Lisowskiego od ul. Mickiewicza do ul. Sobieskiego Do zakresu przedmiotowego zadania naleŝy renowacja kanałów oraz studzienek kanalizacyjnych i komór.

5 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 4 Niektóre studzienki są wyłączone z zakresu renowacji, poniewaŝ zostały one poddane renowacji przed rozpoczęciem niniejszego kontraktu. W zakresie prac ul. Batorego naleŝy uwzględnić odcinek od S9 do S19 oraz od S10 do S 10 a (z wyłączeniem renowacji studzienki S9 i S19); renowacja odcinka od S1 do S9 na ul. Batorego planowana jest przed rozpoczęciem niniejszego kontraktu i nie wchodzi w zakres prac. Dokładny opis zakresu prac jest przedstawiony w zestawieniu kanały i studzienki części opisowej PFU. Do zakresu przedmiotowego zadania naleŝy równieŝ ponowne podłączenie kanału do istniejących studzienek włazowych i odgałęzień bocznych/przyłączy kanalizacyjnych (wykonane od wnętrza rury głównej poprzez frezowanie przyłączy kanalizacyjnych) wraz z wykonaniem włączeń kaskadowych do studzienek (kaskady zewnętrzne). Zadanie dotyczy renowacji istniejących kanałów i w zakresie niniejszego zamówienia nie planuje się budowy nowych obiektów ani urządzeń. Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. Wykonawca zastosuje taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału poddanego próbie i studzienek/komór tego odcinka kanału odbyła się w tym samym czasie, przed wpuszczeniem ścieków Roboty budowlane podstawowe W ramach robót podstawowych naleŝy wykonać: - renowację wskazanych odcinków kanału jedną z niŝej wskazanych metod: metodą rękawa utwardzanego (instalacja rękawa z włókniny nasączonej Ŝywicą termoutwardzalną, utwardzenie rękawa i uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych), metodą wykładziny z rur segmentowych (krótki relining), np. o montaŝ modułów z PE, o montaŝ modułów z PVC, o montaŝ modułów z GRP, - renowację wskazanych studzienek kanalizacyjnych. - renowację wskazanych komór kanalizacyjnych Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Do wykonania robót budowlanych podstawowych - renowacja kanałów opisanych w PFU niezbędne są następujące roboty tymczasowe: - roboty pomiarowe - rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego kanału, wyznaczenie trasy - przewietrzenie kanału, - stałe wentylowanie kanału - roboty przygotowawcze: przy montaŝu metodą rękawa utwardzanego - przygotowanie studzienek do montaŝu rękawów, skrócenie wystających przykanalików, wyfrezowanie grubych nacieków i korzeni, usunięcie innych przeszkód przy montaŝu metodą wykładziny z modułów segmentowych (krótkim reliningu) - wykopy punktowe (wykonane zgodnie z ST-02), wycięcie otworu w kanale istniejącym, przygotowanie studzienek do montaŝu rur, skrócenie wystających przykanalików, wyfrezowanie grubych nacieków i korzeni, usunięcie innych przeszkód, zabezpieczenie profili reliningowych przed przesuwaniem w trakcie wypełniania pianobetonem - montaŝ, demontaŝ i utrzymanie drabin

6 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 5 oraz prace towarzyszące: - roboty rozbiórkowe według ST-01 - roboty ziemne według ST-02 - roboty odtworzeniowe według ST-03 - transport materiałów z miejsca tymczasowego składowania na miejsce wbudowania - wszystkie prace związane z utrzymaniem ciągłości odbioru ścieków, w tym: przygotowanie tymczasowych kanałów do odprowadzenia ścieków wraz z zestawem pompowym umoŝliwiającym przepompowywanie ścieków, korkowanie kanałów, przepompowywanie ścieków, demontaŝ sprzętu po wykonaniu renowacji - prace związane z czyszczeniem sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z czyszczeniem studzienek i komór oraz wywóz osadu i innych nieczystości na wysypisko komunalne (przyjmujące tego typu odpady), wraz z opłatą za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń - wszystkie konieczne do przeprowadzenia zgodnie z niniejszą ST inspekcje TV kanałów przed instalacją wykładziny renowacyjnej (poza inspekcją wykonywaną przed opracowaniem Dokumentacji Projektowej) inspekcja po wykonaniu czyszczenia sieci, inspekcje TV po wykonaniu napraw miejscowych (p niniejszej ST) - niezbędne roboty remontowe przed zasadniczą renowacją (np. wypełnienie ewentualnych ubytków w dnie kanału, wzmacnianie rur w przypadku ich ewentualnej deformacji) - inne elementy prac towarzyszących zaleŝne od technologii renowacyjnej, np: przy montaŝu rękawów - obróbka rękawa w studzienkach (otwarcie kinet studzienek) przy montaŝu metodą wykładziny z modułów segmentowych (krótkim reliningu) - łączenie elementów reliningowych, iniekcje pianobetonu - wykonanie odtworzenia przyłączy po renowacji - frezowanie przyłączy kanalizacyjnych (o ile występują), - wykonanie włączeń kaskadowych (zewnętrznych) do studzienek - odtworzenie odpowietrzników (o ile występują) - wykonanie prób szczelności - inspekcja TV kanałów po wykonaniu renowacji (p niniejszej ST), - organizacja i koszty wszystkich mediów do celów technologicznych (np. pobór wody, pobór energii) - roboty związane z zabezpieczeniem (np. umocnieniem ) istniejącej nawierzchni przed zniszczeniem w trakcie wykonywania robót - odtworzenie trawników - prace porządkowe Uwaga! 1. Koszty związane z wykonaniem projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu naleŝy uwzględnić w cenie Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej wg p ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ( ). 2. Oznakowanie robót (materiały na przegrody, barierki, oznakowanie placu budowy) naleŝy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu (opracowanym przez Wykonawcę robót) uzgodnionym przez zarządców dróg, policję i inne odpowiednie instytucje. Koszty związane z wykonaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu naleŝy uwzględnić w cenie zajęcia dróg oraz tymczasowego oznakowanie i tymczasowej organizacji ruchu wg p ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ( ).

7 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-EN 13380, PN-EN , PN-EN , PN-EN ISO 178:1996, PN-EN 1610:2002, PN- EN 752-1:2000, PN-EN 752-4:2001, PN-EN 752-5:2001, PN EN ISO 9969:1997, PN-EN 1228:1999, PN-93/C-89218, PN-81/C-89034, PN-B-01070, PN-B-10729:1999, PN-EN 196-1:1996 lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST- 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Przez renowację studzienki naleŝy rozumieć działania zapewniające odtworzenie jej wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, dostępność, wymiana włazów itp.). Określenia: studnia, studzienka oznaczają studzienkę kanalizacyjną. Określenie: przykanalik oznacza przyłącze kanalizacyjne Ogólne wymagania Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. Kierownik Robót kanalizacyjnych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, zostały umieszczone w ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w części informacyjnej. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z InŜynierem/Zamawiającym kolejność wykonywania renowacji odcinków kanałów w poszczególnych ulicach. 2. MATERIAŁY Materiały stosowane do renowacji kanałów winny spełniać wymogi Prawa Budowlanego i przepisów UE, spełniać wymagania odpowiednich norm oraz inne określone w ST wymagania. Zastosowane do renowacji materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z Polska Norma (lub aprobatą techniczną), lub deklaracje zgodności z Polska Norma (lub aprobatą techniczną) Wymagania dotyczące materiałów. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej, według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej, są:

8 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rękawy do renowacji kanałów wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. Zastosowanie będą miały rękawy utwardzalne przeznaczone do renowacji kanałów - wykładzina z elastycznej rury impregnowanej Ŝywicą termoutwardzalną (epoksydową lub poliestrową), która tworzy rurę po utwardzeniu. Nominalna grubość ścianki materiału (rękawa po utwardzeniu) musi zapewniać wytrzymałość jak dla nowego kanału i przenosić wszelkie obciąŝenia dynamiczne, statyczne i mechaniczne jak dla nowej samonośnej rury. Odporność chemiczna rękawa do renowacji kanałów odpowiednia do kontaktu ze ściekami - o ph zgodnie z PN p Odporność termiczna rękawa do renowacji kanałów nie mniejsza niŝ 60 C. Rękaw do renowacji kanałów powinien być odporny na ścieranie. Sztywność obwodowa krótkoterminowa S musi być potwierdzona obliczeniami. Rękawy do renowacji kanałów muszą spełniać następujące wymagania : - rękawy winny być wykonane z elastycznej rury impregnowanej Ŝywicą termoutwardzalną epoksydową lub poliestrową; - nasączanie rękawów winno odbywać się w warunkach kontrolowanych według polskiej normy; - barwa kaŝdego rękawa przed zainstalowaniem winna być na całej jej powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności; - musi być zapewnione przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa; - ciągła struktura rękawa musi być zapewniona, co najmniej, na odcinkach między studzienkami; - dla kanałów kołowych sztywność obwodowa krótkoterminowa S winna być liczona na podstawie wzoru E S = d [12 ( gdzie: m ) e 3 ] E krótkoterminowy moduł spręŝystości E [MPa] wg PN zał. C 5.3. e - grubość ścianki [m] d m - średnia średnica rękawa [m] d m =d w +(d z -d w )/2 d z średnica zewnętrzna rękawa d w średnica wewnętrzna rękawa lecz nie mniejsza niŝ 4 kn/m 2. [m] [m] Uwaga! Dla kanałów jajowych wymagane będzie potwierdzenie wytrzymałości rękawa (badanie krótkotrwałego modułu spręŝystości i obliczenie wytrzymałościowe wg standardu ATV- M127, z zastosowaniem odpowiedniego programu komputerowego). Wykonawca powinien zamówić rękaw na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, po dokonaniu sprawdzenia średnicy i kształtu, głębokości posadowienia, warunków gruntowowodnych i obciąŝenia oraz po poinformowaniu InŜyniera Kontraktu o wynikach doboru rękawa.

9 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rury do renowacji kanału metodą wykładziny z modułów segmentowych (metodą krótkiego reliningu) wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. a) Rury PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 4 kn/m 2 do krótkiego reliningu b) Rury PVC o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m 2 do krótkiego reliningu c) moduły GRP przeznaczone do krótkiego reliningu, o grubości ścianki nie mniejszej niŝ 10 mm Materiały do wypełnienia przestrzeni między rurami wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. Zastosowany do wypełnienia wolnych przestrzeni wypełniacz (pianobeton) musi pełnić następujące funkcje: - stanowić zabezpieczenie przed zawaleniem się uszkodzonego kanału, - zespalać w jeden element trójwarstwowy nowo wprowadzony rurociąg i istniejący kanał, - zabezpieczać przed wyporem rurociągu w przypadku dostania się wody do wolnej przestrzeni między rurociągiem a kanałem Wypełniacz powinien mieć właściwości płynne, niewielki cięŝar objętościowy, stałą objętość, nie moŝe ulec sedymentacji, powinien być odporny na korozję, mieć neutralne właściwości w stosunku do materiału, z którego wyprodukowana jest rura, odporność na starzenie się i wytrzymałość na ściskanie większą od 1 MPa Materiały do wymiany odpowietrzników wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. - rura PVC 160 mm - skrzynka Ŝeliwna do zasuw Materiały mineralne do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. Wymagane jest stosowanie do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych (do wykonania naprawy i reprofilacji studzienek i komór) materiałów mineralnych stanowiących system związków ze sobą współpracujących i pochodzących od tego samego producenta. Zastosowanie będą miały materiały o następujących właściwościach i parametrach: a) do łączenia elementów studzienek, do fugowania cegieł jednoskładnikowa szybkowiąŝąca zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 dniu minimum 12 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, b) do smarowania wnętrza studzienki lub komory - warstwa szczepna dla zapraw i podłoŝy mineralnych, trwale odporna na działanie siarczanów, c) do naprawy kinety i spoczników - jednoskładnikowa szybkowiąŝąca zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 2 godzinach min. 4,0 MPa, a po 1 dniu minimum 8 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1,

10 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 9 trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, moŝliwości obciąŝenia ściekami po 2 godzinach od nałoŝenia, dodatkowo zbrojona włóknem, o bardzo niskiej nasiąkliwości < 10 % d) do zatamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikowa, szybkowiąŝąca, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 8 MPa, pęczniejąca zaprawa przeznaczona do zamykania miejsc wypływu wody, o trwałej odporności na działanie jonów siarczanowych e) do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikowa zaprawa szybkowiąŝąca, pęczniejąca w porach, siarczanoodporna, bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody, f) do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej, do osadzania stopni włazowych w studzience lub komorze jednoskładnikowa, szybkowiąŝąca, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 10,0 MPa a po 1 dniu minimum 20 MPa, bezskurczowa, siarczanoodporna zaprawa, do stosowania w strefach stałego obciąŝenia wodą, g) do regulacji włazu (poprzez wylewkę masy zalewowej o grubości warstwy 1 60mm przeznaczonej do mocowania pokryw włazów) jednoskładnikowa masa zalewowa wykazująca odporność na sole rozmraŝające, na działanie olejów silnikowych i na obciąŝenia dynamiczne, wytrzymałość na ściskanie po 1 godzinie 15 MPa, h) do zabezpieczenie powłokowego wnętrza studzienki lub komory jednoskładnikowa, średnioziarnista zaprawa polimerowo-cementowa o grubości minimum 10 mm przeznaczona dla bardzo agresywnego środowiska, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1), odporna na działanie środowiska o ph 3,5 14, odporna na wysalanie siarczanów z wód gruntowych, o wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach min. 8 MPa, o wodoszczelności pod ciśnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny. Uwaga! Zaleca się wykonanie powłok metodą natrysku odśrodkowego. i) Do zabezpieczania komór rozpręŝnych oraz studni o uzasadnionym zagroŝeniu korozją kwasową - zaprawa kwasoodporna na bazie spoiwa silikatowego modyfikowana polimerowo o odporności chemicznej ph 1-13, paroprzepuszczalna (Sd H2O <15 m), zalecana grubość 4 mm, przyczepność powłoki do podłoŝa minimum 1,5 MPa Elementy zamienne stosowane przy renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. a) kręgi betonowe d=1000 mm, d=1200 mm wykonane z betonu wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniŝej 4%) i mrozoodpomego (F - 50) klasy min. B 45 łączone uszczelkami gumowymi b) stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004 zamontowane zgodnie z PN-B-10729:1999, c) płyta nastudzienna Ŝelbetowa na studzience o średnicach kręgów jak w p.a) o wymiarach: w pasie drogowym: Płyty nastudzienne mają mieć taki wymiar, aby zewnętrzne wymiary płyt zapewniały przykrycie całej powierzchni pierścieni odciąŝających studzienki - z zachowaniem dylatacji. w terenie zielonym: Wymiar minimalny płyt nastudziennych taki, jak zewnętrzny wymiar studzienki d) pierścień odciąŝający pod płytę nastudzienną (w przypadku studzienek usytuowanych w pasie drogowym), e) pierścienie dystansowe d=625mm,

11 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 10 f) właz Ŝeliwny (z Ŝeliwa szarego) o średnicy d=600mm, posiadający certyfikat zgodności z normami PN-B oraz PN-EN 124:1994, bez wentylacji w ulicach - typu cięŝkiego (D400) w terenie zielonym - typu lekkiego (B125). Uwaga: Na studzienkach kanalizacji grawitacyjnej podlegających renowacji, zlokalizowanych w obrębie ulic określonych w Zarządzeniu nr 1089/04 Prezydenta Miasta Zielonej Góry (załącznik nr 11 do części informacyjnej PFU) naleŝy zamontować włazy zgodne z wymogami określonymi w tym Zarządzeniu (co druga studzienka) oraz włazy z logo Unii Europejskiej i napisami pamiątkowymi (co druga studzienka). W pozostałych ulicach zastosować włazy z logo Unii Europejskiej i napisami pamiątkowymi. Wzory oznakowania umieszczonego na włazach (logo Unii Europejskiej oraz napisy pamiątkowe) naleŝy uzgodnić z InŜynierem Zakup materiałów. Miejsca pozyskania elementów do renowacji kanałów oraz materiałów niezbędnych do wykonania renowacji przyłączy kanalizacyjnych muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Elementy do renowacji kanałów naleŝy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŝy poddać badaniom określonym przez InŜyniera Transport materiałów. Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST Składowanie materiałów. Składowanie: Wszystkie materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta stosownie potwierdzony w aprobacie technicznej, które zostaną przekazane InŜynierowi oraz będą dostępne w miejscu składowania. W szczególności naleŝy przestrzegać następujących wymagań: powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŝliwością odprowadzenia wód opadowych. rękawy powinny być przechowywane w suchych miejscach bez dostępu promieni słonecznych (UV) najdłuŝej przez taki okres od chwili nasączenia, jaki jest określony jako maksymalny w zaleceniach producenta i stosownie potwierdzony w aprobacie technicznej. rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami -kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się,

12 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 11 pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. ilość warstw rur nie powinna przekraczać 5 dla rur o mm, 3 dla rur o mm, 2 dla rur o mm; rury o powyŝej 600 mm - składowanie w jednej warstwie. wiązki rur moŝna składować jedna na drugiej, lecz nie wyŝej niŝ do 2 m wysokości, w taki sposób, aby ramka wiązki wyŝszej spoczywała na ramce wiązki niŝszej. elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób umoŝliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 3. SPRZĘT WYKONAWCY Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i teŝ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŝywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Roboty związane z wykonaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: samochód ciśnieniowy z węŝami o długości min.150 m, zespół do inspekcji (kamera TV, kolor, z głowicą obrotową) specjalistyczne urządzenie do montaŝu rękawa uszczelniającego umoŝliwiające instalację oraz utwardzenie rękawa urządzenia kontrolno pomiarowe, robot do frezowania przyłączy, pompa spalinowa, węŝe do przepompowywania min. 200 m, inne urządzenia i narzędzia - pompy, agregaty prądotwórcze, agregaty hydrauliczne, spręŝarki, narzędzia pneumatyczne itd. 4. TRANSPORT Ogólne warunki transportu podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Do transportu materiałów naleŝy uŝyć takich środków transportu, jak : samochód samowyładowczy z dźwigiem (HDS), samochód dostawczy, Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów

13 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 12 charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŝenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŝej warunków obciąŝają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu przewoŝone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Rękawy naleŝy transportować zgodnie z zaleceniami producentów i stosownym potwierdzeniem w aprobacie technicznej. Przy przewozie naleŝy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rękaw powinien być oznakowany i musi być opatrzony etykietą zawierającą: - nazwę i znak producenta - symbol włókniny - średnicę rękawa - grubość rękawa - długość rękawa - datę impregnacji Zaprawy cementowe, gotowe zaprawy iniekcyjne lub samozagęszczające, szpachle, laminaty, maty, posypka przewoŝone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed moŝliwością przemieszczania się podczas transportu. Włazy kanałowe, stopnie złazowe oraz zaprawy cementowe przewoŝone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed moŝliwością przemieszczania się podczas transportu. Kręgi - transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŝy wykonywać za pomocą min. trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport powinien zapewniać: - stabilność pozycji załadowanych materiałów, - zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, - kontrolę załadunku i wyładunku. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostroŝności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót renowacyjnych Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem renowacji kanalizacji grawitacyjnej podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym.

14 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 13 Przed rozpoczęciem robót budowlanych renowacyjnych Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, harmonogram Robót oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót (m. in. wszystkie zgłoszenia, komunikaty, wymagane zgody związane z wejściem na teren budowy, organizacją ruchu zastępczego podczas trwania Robót oraz zabezpieczeniem interesów osób trzecich) uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem renowacji sieci kanalizacyjnej. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane będą rozwiązania techniczne uzgodnione w projekcie wykonawczym; przyjęte materiały i urządzenia muszą posiadać atesty. W czasie wykonywania Robót naleŝy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. Renowację kanałów naleŝy wykonać z materiałów zgodnych z niniejszą specyfikacją techniczną i zgodnie z wytycznymi producentów materiałów renowacyjnych. Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po ewentualnych wykopach niezbędnych do prawidłowego wykonania Robót naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy równieŝ terenów połoŝonych poza pasami drogowymi. Wykonawca podczas trwania prac renowacyjnych musi zapewnić dojazd właścicielom oraz uŝytkownikom posesji. Roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-01 Roboty w zakresie burzenia ( ). Roboty ziemne związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ( ). Roboty odtworzeniowe związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-03 Roboty w zakresie naprawy dróg ( ) Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót Oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym NaleŜy wykonać oznakowanie i zabezpieczenie Robót, a w miejscach, w których istnieje zwiększone ryzyko powstania kolizji lub wypadków, budowę naleŝy ponadto ogrodzić od strony ruchu (samochodowego i pieszego), a po zmroku dodatkowo oznakować światłami. Zestawy do renowacji oraz inne sprzęty i pojazdy będą odpowiednio ustawione i oznakowane. Oznakowanie Robót, sprzętu i pojazdów ponadto musi być zgodne z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania Robót Zabezpieczenie Terenu Budowy Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonania lub dostarczenia, a takŝe zapewnienia obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Instrukcji oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8

W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8 Stanisław Nessel 02-376 Warszawa, ul. Dobosza 2 m 15 tel.0-22-823 44 98, 510 620 745 e-mail: nessels@o2.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO Wykonania izolacji ścian fundamentowych w zakresie izolacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo