ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (45400000-1)"

Transkrypt

1 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ( )

2 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 1 TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ) (kod Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa robót Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Klasa robót Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Kategoria robót Roboty remontowe i renowacyjne

3 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 2 1. Wstęp Przedmiot ST Zakres stosowania ST Zakres robót objętych ST Roboty budowlane podstawowe Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Określenia podstawowe Ogólne wymagania Materiały Wymagania dotyczące materiałów Rękawy do renowacji kanałów wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Rury do renowacji kanału metodą wykładziny z modułów segmentowych (metodą krótkiego reliningu) wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały do wypełnienia przestrzeni między rurami wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały do wymiany odpowietrzników wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta Materiały mineralne do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe Elementy zamienne stosowane przy renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe Zakup materiałów Transport materiałów Składowanie materiałów Sprzęt WYKONAWCY Transport Wykonanie robót Ogólne warunki wykonania robót renowacyjnych Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót Wykonywanie renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej Badanie szczelności Warunki szczegółowe realizacji renowacji kanałów grawitacyjnych Kontrola jakości Ogólne zasady Kontrola jakości materiałów Kontrola jakości wykonania Robót Pobieranie próbek i badanie grubości i wytrzymałości rękawów oraz modułów reliningowych Obmiar robót Odbiór robót Opis SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT Ogólne wymagania Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Dokumenty odniesienia Normy Inne dokumenty i ustalenia techniczne...26

4 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych i renowacyjnych istniejącej sieci kanalizacyjnej w ramach zamówienia pn. Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowych i renowacyjnych istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w następujących ulicach: ul. Wyszyńskiego od ul. Wiśniowej do ul. Aleja Wojska Polskiego ul. Ogrodowa od torów do ul. Sikorskiego ul. Morelowa od ul. Sienkiewicza do ul. Morelowej w rejonie bud ul. Westerplatte od ul. Chrobrego do studzienki przy budynku nr 23 al. Niepodległości od ul. Kupieckiej do budynku nr 10 oraz od ul. Bankowej do studzienki między budynkami nr 11 i nr 13 ul. Dworcowa od ul. Batorego do ul. Ułańskiej ul. Batorego od budynku nr 70 do budynku nr 35 ul. Dąbrowskiego od ul. Kupieckiej do budynku nr 29 ul. Dąbrowskiego od studzienki przy budynku nr 29 do studzienki między budynkami nr 22 i nr 24 ul. Dąbrowskiego od studzienki między budynkami nr 22 i nr 24 do ul. Jana z Kolna ul. Waryńskiego od ul. Zamenhoffa do ul. Podgórnej ul. Sowińskiego od ul. Drzewnej do al. Konstytucji 3 Maja i dalej do studzienki przy budynku nr 22 ul. Sowińskiego od studzienki przy budynku nr 58 do ul. Twardowskiego ul. Sienkiewicza od ul. Strzeleckiej do ul. Kraszewskiego ul. Sienkiewicza od ul. Kraszewskiego do ul. Stromej ul. Sienkiewicza od ul. Stromej do ul. Morelowej ul. Sienkiewicza od ul. Morelowej do ul. Wrocławskiej ul. Ułańska od ul. Dworcowej do ul. Westerplatte ul. Fabryczna od al. Konstytucji 3 Maja do ul. Ogrodowej i od ul. Ogrodowej do ul. Sikorskiego ul. Prosta-Foluszowa od ul. Wyczółkowskiego ul. śeromskiego od Placu Powstańców Wielkopolskich do Jadźki ul. Kasprowicza od Placu Powstańców Wielkopolskich do ul. Jedności ul. Lisowskiego od ul. Mickiewicza do ul. Sobieskiego Do zakresu przedmiotowego zadania naleŝy renowacja kanałów oraz studzienek kanalizacyjnych i komór.

5 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 4 Niektóre studzienki są wyłączone z zakresu renowacji, poniewaŝ zostały one poddane renowacji przed rozpoczęciem niniejszego kontraktu. W zakresie prac ul. Batorego naleŝy uwzględnić odcinek od S9 do S19 oraz od S10 do S 10 a (z wyłączeniem renowacji studzienki S9 i S19); renowacja odcinka od S1 do S9 na ul. Batorego planowana jest przed rozpoczęciem niniejszego kontraktu i nie wchodzi w zakres prac. Dokładny opis zakresu prac jest przedstawiony w zestawieniu kanały i studzienki części opisowej PFU. Do zakresu przedmiotowego zadania naleŝy równieŝ ponowne podłączenie kanału do istniejących studzienek włazowych i odgałęzień bocznych/przyłączy kanalizacyjnych (wykonane od wnętrza rury głównej poprzez frezowanie przyłączy kanalizacyjnych) wraz z wykonaniem włączeń kaskadowych do studzienek (kaskady zewnętrzne). Zadanie dotyczy renowacji istniejących kanałów i w zakresie niniejszego zamówienia nie planuje się budowy nowych obiektów ani urządzeń. Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. Wykonawca zastosuje taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału poddanego próbie i studzienek/komór tego odcinka kanału odbyła się w tym samym czasie, przed wpuszczeniem ścieków Roboty budowlane podstawowe W ramach robót podstawowych naleŝy wykonać: - renowację wskazanych odcinków kanału jedną z niŝej wskazanych metod: metodą rękawa utwardzanego (instalacja rękawa z włókniny nasączonej Ŝywicą termoutwardzalną, utwardzenie rękawa i uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych), metodą wykładziny z rur segmentowych (krótki relining), np. o montaŝ modułów z PE, o montaŝ modułów z PVC, o montaŝ modułów z GRP, - renowację wskazanych studzienek kanalizacyjnych. - renowację wskazanych komór kanalizacyjnych Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Do wykonania robót budowlanych podstawowych - renowacja kanałów opisanych w PFU niezbędne są następujące roboty tymczasowe: - roboty pomiarowe - rozpoznanie przebiegu trasy istniejącego kanału, wyznaczenie trasy - przewietrzenie kanału, - stałe wentylowanie kanału - roboty przygotowawcze: przy montaŝu metodą rękawa utwardzanego - przygotowanie studzienek do montaŝu rękawów, skrócenie wystających przykanalików, wyfrezowanie grubych nacieków i korzeni, usunięcie innych przeszkód przy montaŝu metodą wykładziny z modułów segmentowych (krótkim reliningu) - wykopy punktowe (wykonane zgodnie z ST-02), wycięcie otworu w kanale istniejącym, przygotowanie studzienek do montaŝu rur, skrócenie wystających przykanalików, wyfrezowanie grubych nacieków i korzeni, usunięcie innych przeszkód, zabezpieczenie profili reliningowych przed przesuwaniem w trakcie wypełniania pianobetonem - montaŝ, demontaŝ i utrzymanie drabin

6 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 5 oraz prace towarzyszące: - roboty rozbiórkowe według ST-01 - roboty ziemne według ST-02 - roboty odtworzeniowe według ST-03 - transport materiałów z miejsca tymczasowego składowania na miejsce wbudowania - wszystkie prace związane z utrzymaniem ciągłości odbioru ścieków, w tym: przygotowanie tymczasowych kanałów do odprowadzenia ścieków wraz z zestawem pompowym umoŝliwiającym przepompowywanie ścieków, korkowanie kanałów, przepompowywanie ścieków, demontaŝ sprzętu po wykonaniu renowacji - prace związane z czyszczeniem sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z czyszczeniem studzienek i komór oraz wywóz osadu i innych nieczystości na wysypisko komunalne (przyjmujące tego typu odpady), wraz z opłatą za utylizację wywiezionych zanieczyszczeń - wszystkie konieczne do przeprowadzenia zgodnie z niniejszą ST inspekcje TV kanałów przed instalacją wykładziny renowacyjnej (poza inspekcją wykonywaną przed opracowaniem Dokumentacji Projektowej) inspekcja po wykonaniu czyszczenia sieci, inspekcje TV po wykonaniu napraw miejscowych (p niniejszej ST) - niezbędne roboty remontowe przed zasadniczą renowacją (np. wypełnienie ewentualnych ubytków w dnie kanału, wzmacnianie rur w przypadku ich ewentualnej deformacji) - inne elementy prac towarzyszących zaleŝne od technologii renowacyjnej, np: przy montaŝu rękawów - obróbka rękawa w studzienkach (otwarcie kinet studzienek) przy montaŝu metodą wykładziny z modułów segmentowych (krótkim reliningu) - łączenie elementów reliningowych, iniekcje pianobetonu - wykonanie odtworzenia przyłączy po renowacji - frezowanie przyłączy kanalizacyjnych (o ile występują), - wykonanie włączeń kaskadowych (zewnętrznych) do studzienek - odtworzenie odpowietrzników (o ile występują) - wykonanie prób szczelności - inspekcja TV kanałów po wykonaniu renowacji (p niniejszej ST), - organizacja i koszty wszystkich mediów do celów technologicznych (np. pobór wody, pobór energii) - roboty związane z zabezpieczeniem (np. umocnieniem ) istniejącej nawierzchni przed zniszczeniem w trakcie wykonywania robót - odtworzenie trawników - prace porządkowe Uwaga! 1. Koszty związane z wykonaniem projektów tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu naleŝy uwzględnić w cenie Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej wg p ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ( ). 2. Oznakowanie robót (materiały na przegrody, barierki, oznakowanie placu budowy) naleŝy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu (opracowanym przez Wykonawcę robót) uzgodnionym przez zarządców dróg, policję i inne odpowiednie instytucje. Koszty związane z wykonaniem tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu naleŝy uwzględnić w cenie zajęcia dróg oraz tymczasowego oznakowanie i tymczasowej organizacji ruchu wg p ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ( ).

7 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-EN 13380, PN-EN , PN-EN , PN-EN ISO 178:1996, PN-EN 1610:2002, PN- EN 752-1:2000, PN-EN 752-4:2001, PN-EN 752-5:2001, PN EN ISO 9969:1997, PN-EN 1228:1999, PN-93/C-89218, PN-81/C-89034, PN-B-01070, PN-B-10729:1999, PN-EN 196-1:1996 lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST- 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Przez renowację studzienki naleŝy rozumieć działania zapewniające odtworzenie jej wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, dostępność, wymiana włazów itp.). Określenia: studnia, studzienka oznaczają studzienkę kanalizacyjną. Określenie: przykanalik oznacza przyłącze kanalizacyjne Ogólne wymagania Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną, Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. Kierownik Robót kanalizacyjnych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni, zostały umieszczone w ST-00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w części informacyjnej. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z InŜynierem/Zamawiającym kolejność wykonywania renowacji odcinków kanałów w poszczególnych ulicach. 2. MATERIAŁY Materiały stosowane do renowacji kanałów winny spełniać wymogi Prawa Budowlanego i przepisów UE, spełniać wymagania odpowiednich norm oraz inne określone w ST wymagania. Zastosowane do renowacji materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z Polska Norma (lub aprobatą techniczną), lub deklaracje zgodności z Polska Norma (lub aprobatą techniczną) Wymagania dotyczące materiałów. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej, według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej, są:

8 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rękawy do renowacji kanałów wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. Zastosowanie będą miały rękawy utwardzalne przeznaczone do renowacji kanałów - wykładzina z elastycznej rury impregnowanej Ŝywicą termoutwardzalną (epoksydową lub poliestrową), która tworzy rurę po utwardzeniu. Nominalna grubość ścianki materiału (rękawa po utwardzeniu) musi zapewniać wytrzymałość jak dla nowego kanału i przenosić wszelkie obciąŝenia dynamiczne, statyczne i mechaniczne jak dla nowej samonośnej rury. Odporność chemiczna rękawa do renowacji kanałów odpowiednia do kontaktu ze ściekami - o ph zgodnie z PN p Odporność termiczna rękawa do renowacji kanałów nie mniejsza niŝ 60 C. Rękaw do renowacji kanałów powinien być odporny na ścieranie. Sztywność obwodowa krótkoterminowa S musi być potwierdzona obliczeniami. Rękawy do renowacji kanałów muszą spełniać następujące wymagania : - rękawy winny być wykonane z elastycznej rury impregnowanej Ŝywicą termoutwardzalną epoksydową lub poliestrową; - nasączanie rękawów winno odbywać się w warunkach kontrolowanych według polskiej normy; - barwa kaŝdego rękawa przed zainstalowaniem winna być na całej jej powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności; - musi być zapewnione przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa; - ciągła struktura rękawa musi być zapewniona, co najmniej, na odcinkach między studzienkami; - dla kanałów kołowych sztywność obwodowa krótkoterminowa S winna być liczona na podstawie wzoru E S = d [12 ( gdzie: m ) e 3 ] E krótkoterminowy moduł spręŝystości E [MPa] wg PN zał. C 5.3. e - grubość ścianki [m] d m - średnia średnica rękawa [m] d m =d w +(d z -d w )/2 d z średnica zewnętrzna rękawa d w średnica wewnętrzna rękawa lecz nie mniejsza niŝ 4 kn/m 2. [m] [m] Uwaga! Dla kanałów jajowych wymagane będzie potwierdzenie wytrzymałości rękawa (badanie krótkotrwałego modułu spręŝystości i obliczenie wytrzymałościowe wg standardu ATV- M127, z zastosowaniem odpowiedniego programu komputerowego). Wykonawca powinien zamówić rękaw na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, po dokonaniu sprawdzenia średnicy i kształtu, głębokości posadowienia, warunków gruntowowodnych i obciąŝenia oraz po poinformowaniu InŜyniera Kontraktu o wynikach doboru rękawa.

9 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rury do renowacji kanału metodą wykładziny z modułów segmentowych (metodą krótkiego reliningu) wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. a) Rury PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 4 kn/m 2 do krótkiego reliningu b) Rury PVC o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m 2 do krótkiego reliningu c) moduły GRP przeznaczone do krótkiego reliningu, o grubości ścianki nie mniejszej niŝ 10 mm Materiały do wypełnienia przestrzeni między rurami wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. Zastosowany do wypełnienia wolnych przestrzeni wypełniacz (pianobeton) musi pełnić następujące funkcje: - stanowić zabezpieczenie przed zawaleniem się uszkodzonego kanału, - zespalać w jeden element trójwarstwowy nowo wprowadzony rurociąg i istniejący kanał, - zabezpieczać przed wyporem rurociągu w przypadku dostania się wody do wolnej przestrzeni między rurociągiem a kanałem Wypełniacz powinien mieć właściwości płynne, niewielki cięŝar objętościowy, stałą objętość, nie moŝe ulec sedymentacji, powinien być odporny na korozję, mieć neutralne właściwości w stosunku do materiału, z którego wyprodukowana jest rura, odporność na starzenie się i wytrzymałość na ściskanie większą od 1 MPa Materiały do wymiany odpowietrzników wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. - rura PVC 160 mm - skrzynka Ŝeliwna do zasuw Materiały mineralne do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. Wymagane jest stosowanie do renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych (do wykonania naprawy i reprofilacji studzienek i komór) materiałów mineralnych stanowiących system związków ze sobą współpracujących i pochodzących od tego samego producenta. Zastosowanie będą miały materiały o następujących właściwościach i parametrach: a) do łączenia elementów studzienek, do fugowania cegieł jednoskładnikowa szybkowiąŝąca zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 dniu minimum 12 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, b) do smarowania wnętrza studzienki lub komory - warstwa szczepna dla zapraw i podłoŝy mineralnych, trwale odporna na działanie siarczanów, c) do naprawy kinety i spoczników - jednoskładnikowa szybkowiąŝąca zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 2 godzinach min. 4,0 MPa, a po 1 dniu minimum 8 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1,

10 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 9 trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, moŝliwości obciąŝenia ściekami po 2 godzinach od nałoŝenia, dodatkowo zbrojona włóknem, o bardzo niskiej nasiąkliwości < 10 % d) do zatamowania dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikowa, szybkowiąŝąca, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 8 MPa, pęczniejąca zaprawa przeznaczona do zamykania miejsc wypływu wody, o trwałej odporności na działanie jonów siarczanowych e) do zablokowania dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikowa zaprawa szybkowiąŝąca, pęczniejąca w porach, siarczanoodporna, bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody, f) do wypełnienia ubytków w kręgach i ściance betonowej, do osadzania stopni włazowych w studzience lub komorze jednoskładnikowa, szybkowiąŝąca, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 10,0 MPa a po 1 dniu minimum 20 MPa, bezskurczowa, siarczanoodporna zaprawa, do stosowania w strefach stałego obciąŝenia wodą, g) do regulacji włazu (poprzez wylewkę masy zalewowej o grubości warstwy 1 60mm przeznaczonej do mocowania pokryw włazów) jednoskładnikowa masa zalewowa wykazująca odporność na sole rozmraŝające, na działanie olejów silnikowych i na obciąŝenia dynamiczne, wytrzymałość na ściskanie po 1 godzinie 15 MPa, h) do zabezpieczenie powłokowego wnętrza studzienki lub komory jednoskładnikowa, średnioziarnista zaprawa polimerowo-cementowa o grubości minimum 10 mm przeznaczona dla bardzo agresywnego środowiska, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1), odporna na działanie środowiska o ph 3,5 14, odporna na wysalanie siarczanów z wód gruntowych, o wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach min. 8 MPa, o wodoszczelności pod ciśnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny. Uwaga! Zaleca się wykonanie powłok metodą natrysku odśrodkowego. i) Do zabezpieczania komór rozpręŝnych oraz studni o uzasadnionym zagroŝeniu korozją kwasową - zaprawa kwasoodporna na bazie spoiwa silikatowego modyfikowana polimerowo o odporności chemicznej ph 1-13, paroprzepuszczalna (Sd H2O <15 m), zalecana grubość 4 mm, przyczepność powłoki do podłoŝa minimum 1,5 MPa Elementy zamienne stosowane przy renowacji studzienek i komór kanalizacyjnych - wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. a) kręgi betonowe d=1000 mm, d=1200 mm wykonane z betonu wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniŝej 4%) i mrozoodpomego (F - 50) klasy min. B 45 łączone uszczelkami gumowymi b) stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004 zamontowane zgodnie z PN-B-10729:1999, c) płyta nastudzienna Ŝelbetowa na studzience o średnicach kręgów jak w p.a) o wymiarach: w pasie drogowym: Płyty nastudzienne mają mieć taki wymiar, aby zewnętrzne wymiary płyt zapewniały przykrycie całej powierzchni pierścieni odciąŝających studzienki - z zachowaniem dylatacji. w terenie zielonym: Wymiar minimalny płyt nastudziennych taki, jak zewnętrzny wymiar studzienki d) pierścień odciąŝający pod płytę nastudzienną (w przypadku studzienek usytuowanych w pasie drogowym), e) pierścienie dystansowe d=625mm,

11 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 10 f) właz Ŝeliwny (z Ŝeliwa szarego) o średnicy d=600mm, posiadający certyfikat zgodności z normami PN-B oraz PN-EN 124:1994, bez wentylacji w ulicach - typu cięŝkiego (D400) w terenie zielonym - typu lekkiego (B125). Uwaga: Na studzienkach kanalizacji grawitacyjnej podlegających renowacji, zlokalizowanych w obrębie ulic określonych w Zarządzeniu nr 1089/04 Prezydenta Miasta Zielonej Góry (załącznik nr 11 do części informacyjnej PFU) naleŝy zamontować włazy zgodne z wymogami określonymi w tym Zarządzeniu (co druga studzienka) oraz włazy z logo Unii Europejskiej i napisami pamiątkowymi (co druga studzienka). W pozostałych ulicach zastosować włazy z logo Unii Europejskiej i napisami pamiątkowymi. Wzory oznakowania umieszczonego na włazach (logo Unii Europejskiej oraz napisy pamiątkowe) naleŝy uzgodnić z InŜynierem Zakup materiałów. Miejsca pozyskania elementów do renowacji kanałów oraz materiałów niezbędnych do wykonania renowacji przyłączy kanalizacyjnych muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Elementy do renowacji kanałów naleŝy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŝy poddać badaniom określonym przez InŜyniera Transport materiałów. Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST Składowanie materiałów. Składowanie: Wszystkie materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta stosownie potwierdzony w aprobacie technicznej, które zostaną przekazane InŜynierowi oraz będą dostępne w miejscu składowania. W szczególności naleŝy przestrzegać następujących wymagań: powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŝliwością odprowadzenia wód opadowych. rękawy powinny być przechowywane w suchych miejscach bez dostępu promieni słonecznych (UV) najdłuŝej przez taki okres od chwili nasączenia, jaki jest określony jako maksymalny w zaleceniach producenta i stosownie potwierdzony w aprobacie technicznej. rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami -kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się,

12 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 11 pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. ilość warstw rur nie powinna przekraczać 5 dla rur o mm, 3 dla rur o mm, 2 dla rur o mm; rury o powyŝej 600 mm - składowanie w jednej warstwie. wiązki rur moŝna składować jedna na drugiej, lecz nie wyŝej niŝ do 2 m wysokości, w taki sposób, aby ramka wiązki wyŝszej spoczywała na ramce wiązki niŝszej. elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób umoŝliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 3. SPRZĘT WYKONAWCY Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i teŝ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŝywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Roboty związane z wykonaniem renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: samochód ciśnieniowy z węŝami o długości min.150 m, zespół do inspekcji (kamera TV, kolor, z głowicą obrotową) specjalistyczne urządzenie do montaŝu rękawa uszczelniającego umoŝliwiające instalację oraz utwardzenie rękawa urządzenia kontrolno pomiarowe, robot do frezowania przyłączy, pompa spalinowa, węŝe do przepompowywania min. 200 m, inne urządzenia i narzędzia - pompy, agregaty prądotwórcze, agregaty hydrauliczne, spręŝarki, narzędzia pneumatyczne itd. 4. TRANSPORT Ogólne warunki transportu podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Do transportu materiałów naleŝy uŝyć takich środków transportu, jak : samochód samowyładowczy z dźwigiem (HDS), samochód dostawczy, Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów

13 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 12 charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŝenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŝej warunków obciąŝają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Na środkach transportu przewoŝone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Rękawy naleŝy transportować zgodnie z zaleceniami producentów i stosownym potwierdzeniem w aprobacie technicznej. Przy przewozie naleŝy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rękaw powinien być oznakowany i musi być opatrzony etykietą zawierającą: - nazwę i znak producenta - symbol włókniny - średnicę rękawa - grubość rękawa - długość rękawa - datę impregnacji Zaprawy cementowe, gotowe zaprawy iniekcyjne lub samozagęszczające, szpachle, laminaty, maty, posypka przewoŝone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed moŝliwością przemieszczania się podczas transportu. Włazy kanałowe, stopnie złazowe oraz zaprawy cementowe przewoŝone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed moŝliwością przemieszczania się podczas transportu. Kręgi - transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŝy wykonywać za pomocą min. trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Transport powinien zapewniać: - stabilność pozycji załadowanych materiałów, - zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, - kontrolę załadunku i wyładunku. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostroŝności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne warunki wykonania robót renowacyjnych Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem renowacji kanalizacji grawitacyjnej podano w ST 00 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca wykona roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym.

14 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 13 Przed rozpoczęciem robót budowlanych renowacyjnych Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, harmonogram Robót oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót (m. in. wszystkie zgłoszenia, komunikaty, wymagane zgody związane z wejściem na teren budowy, organizacją ruchu zastępczego podczas trwania Robót oraz zabezpieczeniem interesów osób trzecich) uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem renowacji sieci kanalizacyjnej. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane będą rozwiązania techniczne uzgodnione w projekcie wykonawczym; przyjęte materiały i urządzenia muszą posiadać atesty. W czasie wykonywania Robót naleŝy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. Renowację kanałów naleŝy wykonać z materiałów zgodnych z niniejszą specyfikacją techniczną i zgodnie z wytycznymi producentów materiałów renowacyjnych. Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po ewentualnych wykopach niezbędnych do prawidłowego wykonania Robót naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy równieŝ terenów połoŝonych poza pasami drogowymi. Wykonawca podczas trwania prac renowacyjnych musi zapewnić dojazd właścicielom oraz uŝytkownikom posesji. Roboty rozbiórkowe związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-01 Roboty w zakresie burzenia ( ). Roboty ziemne związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ( ). Roboty odtworzeniowe związane z wykonaniem renowacji wykonać naleŝy zgodnie z ST-03 Roboty w zakresie naprawy dróg ( ) Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót Oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym NaleŜy wykonać oznakowanie i zabezpieczenie Robót, a w miejscach, w których istnieje zwiększone ryzyko powstania kolizji lub wypadków, budowę naleŝy ponadto ogrodzić od strony ruchu (samochodowego i pieszego), a po zmroku dodatkowo oznakować światłami. Zestawy do renowacji oraz inne sprzęty i pojazdy będą odpowiednio ustawione i oznakowane. Oznakowanie Robót, sprzętu i pojazdów ponadto musi być zgodne z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania Robót Zabezpieczenie Terenu Budowy Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek wykonania lub dostarczenia, a takŝe zapewnienia obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Instrukcji oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym.

15 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Wykonywanie renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej. Odcinek przeznaczony do renowacji naleŝy czasowo wyłączyć z eksploatacji. Przed wejściem do kanału (do studzienek kanalizacyjnych), w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia naleŝy zbadać stan atmosfery w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, naleŝy stosować nadmuch świeŝego powietrza. Renowację kanałów naleŝy wykonywać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową (w ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, będzie wykonana przez Wykonawcę inspekcja kanałów przedstawiająca stan przed renowacją). W przypadku wykonywania wykopów punktowych istniejące uzbrojenie podziemne krzyŝujące się z trasami kanałów naleŝy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić, a wcześniej dokonać uzgodnień z właścicielami tego uzbrojenia. Kanały i przewody niezbędne do naprawienia naleŝy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Prace renowacyjne wykonywać z zachowaniem następującej kolejności: - renowacja kanału rurociągu - renowacja kinet studzienek i komór - renowacja pozostałych elementów studzienek i komór Wykonawca zastosuje taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału poddanego próbie i studzienek/komór tego odcinka kanału odbyła się w tym samym czasie, przed wpuszczeniem ścieków Czyszczenie sieci Z kanału naleŝy usunąć wszystkie przeszkody: wewnętrzne osady (nagromadzone miękkie osady, elementy korozji z powierzchni wewnętrznej rury, inkrustacje) i inne elementy (np. deski, pręty), korzenie i wystające przyłącza kanalizacyjne naleŝy oszlifować. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach. Osady i inne zanieczyszczenia naleŝy wywieźć na wysypisko komunalne znajdujące się w odległości do 10 km. Czyszczenie naleŝy prowadzić metodą hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji grawitacyjnej przy uŝyciu wozu specjalistycznego. Zastosowana metoda czyszczenia nie moŝe spowodować uszkodzenia kanałów. W przypadku uszkodzeń skutki finansowe oraz prawne wynikające z naprawy uszkodzonej sieci obciąŝają Wykonawcę Inspekcja TV sieci przed renowacją kanałów Inspekcja TV sieci przed renowacją kanałów, po wykonaniu czyszczenia sieci Przed renowacją kanałów, po wykonaniu czyszczenia sieci, będzie wykonana inspekcja kanału. W przypadku, gdy inspekcja TV (przeprowadzona przed renowacją kanałów) wykaŝe konieczność wykonania napraw miejscowych naleŝy dokonać wszelkich niezbędnych czynności - napraw, frezowania w celu usunięcia załamań czy przeszkód uniemoŝliwiających prawidłową instalację rękawa. Konieczność przeprowadzenia napraw miejscowych wskaŝe InŜynier. W miejscach największych uszkodzeń rur, przed instalacją rękawa, naleŝy bezwzględnie wykonać naprawy miejscowe, aby uniknąć wgłębień rękawa w tych miejscach.

16 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Inspekcja TV sieci przed renowacją kanałów, po wykonaniu napraw miejscowych. Na odcinkach, na których wykonane zostaną naprawy miejscowe, naleŝy wykonać powtórną inspekcję TV sieci przed zasadniczą renowacją montaŝem rękawa. Inspekcja będzie przeprowadzona na odcinkach wskazanych przez InŜyniera. JeŜeli InŜynier stwierdzi, Ŝe prace naprawcze naleŝy powtórzyć, Wykonawca dokona poprawek i wykona ponowną inspekcję TV umoŝliwiającą dokonanie oceny przeprowadzonych napraw. Powtórna inspekcja nie będzie podlegała dodatkowej zapłacie. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu do kamerowania i obrazu z inspekcji oraz dokumentacji z inspekcji określone są w części opisowej PFU p (wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i dokumentacji powykonawczej) Renowacja kanałów Instalacja rękawa uszczelniającego Renowację kanałów naleŝy prowadzić na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowane przez Wykonawcę. Projekt technologii wykonawstwa i organizacji robót oraz harmonogram prowadzenia robót (uwzględniający odłączanie poszczególnych odcinków kanału, oraz zapewnienie tymczasowego odbioru ścieków), który Wykonawca opracuje w ramach Dokumentacji Projektowej naleŝy uzgodnić z uŝytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Projekt ten podlega równieŝ uzgodnieniu z InŜynierem i Zamawiającym. Renowację kanałów powinno się wykonywać w czasie pogody bezdeszczowej. Do zamykania przewodów kanałowych mogą słuŝyć worki gumowe (piłki) wypełniane spręŝonym powietrzem. W studzience poprzedzającej studzienkę startową naleŝy umieścić pompę zatapialną wyposaŝoną w przewody. Końcówkę przewodu naleŝy umieścić w studzience poza odcinkiem kanału poddawanego renowacji. Po tak przygotowanym zabezpieczeniu moŝna przystąpić do prac renowacyjnych. Renowację metodą rękawa nasączonego ciekłą Ŝywicą termoutwardzalną naleŝy wykonać zgodnie z: - wymaganiami zawartymi w ST - normą EN Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci bezciśnieniowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu - Instrukcją montaŝu i instalacji rękawa" opracowaną przez producentów rękawów Zamawiający wymaga, aby zastosowana metoda renowacji zapewniła przepustowość kanałów nie gorszą od obecnej. Wykonawca, w zaleŝności od rodzaju technologii (rodzaj rękawa) i średnicy naprawianego kanału, sam ustali podział odcinków dla danej średnicy, w zaleŝności od zmiany kierunku, odpowiednio przygotowanych kinet w studzienkach i w zaleŝności od zastosowanej technologii. Przy wyznaczaniu odcinków podlegających jednorazowej renowacji naleŝy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasad bhp.

17 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Instalacja rękawa uszczelniającego W celu uniemoŝliwienia napływu wód gruntowych do remontowanego kanału, instalację właściwego rękawa poprzedzić wprowadzeniem do oczyszczonego kanału, przy pomocy spręŝonego powietrza lub wody, membrany - cienkiej folii z polietylenu, nylonu lub włókna poliestrowego, dostosowanej do kształtu kanału (tak zwany preliner). Kolejnym etapem jest wprowadzenie do remontowanego kanału właściwego, nasączonego Ŝywicą rękawa. Rękaw naleŝy montować wewnątrz remontowanego kanału poprzez istniejącą studzienkę. NaleŜy zastosować właściwy (dopasowany swymi rozmiarami do odnawianego przewodu) rękaw z elastycznej tkaniny technicznej nasączonej Ŝywicą termoutwardzalną epoksydową lub poliestrową. Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszczelniającego w sposób mogący prowadzić do zgniatania nośnika powodującego lokalne przemieszczanie Ŝywic (rękaw jest wykładziną składająca się, co najmniej, z nośnika i Ŝywicy). Wykonawca będzie postępować zgodnie z instrukcją instalowania, która określa wymagania wszystkich producentów dotyczące przeprowadzania instalowania. Instrukcja będzie wymieniać wszystkie podstawowe parametry procesu i związane z nim deklarowane wartości oraz tolerancje. Instalowanie będzie przeprowadzone przez przeszkolonych w danej technice operatorów i w pełni zgodnie z procedurą przedstawioną w instrukcji instalowania. Wykonawca dostanie od producenta rękawa (i przedstawi InŜynierowi) wytyczne postępowania, w których będą zapisane procedury postępowania na budowie podczas składowania, transportowania, przenoszenia, impregnowania (jeŝeli jest stosowane), wprowadzania do kanału i utwardzania rękawa, który będzie stanowił wykładzinę kanału. Wykonawca zapewni realizację prac w sposób gwarantujący, ciasne przyleganie do ścianki rury i zapobiegnie jakiejkolwiek deformacji wykładziny, która mogłaby być spowodowana ciśnieniem wód gruntowych lub ciśnieniem ścieków w przyłączach Utwardzanie Ŝywicy Po zakończeniu procesu instalacji rękawa uszczelniającego naleŝy go utwardzić. Proces utwardzania będzie prowadzony metodą termiczną lub przy pomocy promieniowania UV. W przypadku stosowania metody termicznej naleŝy stosować odpowiednie układy grzewcze. W tym przypadku, z niezaleŝnego źródła wprowadzić ciepło (gorąca woda lub para wodna) wymagane do utwardzenia Ŝywicy. Wymagane jest uŝycie odpowiedniego źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej dla umoŝliwienia utwardzenia rękawa o określonych wymiarach (określonej średnicy i długości lub określonych szerokości/wysokości i długości). Źródło ciepła musi być wyposaŝone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. W przypadku stosowania do utwardzania elektrycznych urządzeń grzewczych kontrolowana powinna być dostarczana moc i temperatura na powierzchni przylegania styku wykładziny z istniejącym kanałem. W przypadku stosowania utwardzania przy pomocy promieniowania UV naleŝy stosować generatory promieniowania UV. Źródło światła powinno być połączone z przyrządami do stałej kontroli prędkości przesuwu wewnątrz rury, natęŝenia promieniowania i/lub mocy elektrycznej. Czynności związane z procesem utwardzania Ŝywicy naleŝy wykonać zgodnie z procedurą producenta. Po zakończeniu procesu utwardzania powinno się uzyskać ciasno osadzoną rurę we wnętrzu starego przewodu. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony i powinien przylegać do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości. Powierzchnia rękawa po utwardzeniu powinna być jednolita i gładka, pozbawiona wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych.

18 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 17 Ciągła struktura rękawa musi być zapewniona, co najmniej, na odcinkach między studzienkami. Rękaw po renowacji powinien być gładki - dopuszczalne są zmarszczenia w miejscach zmian geometrii kanału a na odcinkach prostych nie powinny tworzyć się nieregularności i zmarszczenia. Rękaw po renowacji powinien być szczelny zgodnie z normą PN-EN 1610: Renowacja kanałów metodą wykładziny z rur segmentowych (krótkiego reliningu) Renowację metodą krótkiego reliningu moŝna przeprowadzać w róŝny sposób róŝnymi technikami. Zasadniczo polega na wsunięciu dostarczonych profili (dostosowanych do kształtu i wielkości kanału) w naprawiany kanał i wypełnieniu przestrzeni międzyrurowej wypełniaczem (pianobetonem) i utworzeniu w ten sposób kompozytu składającego się z nowego profilu, pianobetonu i starej rury. W czasie iniekcji pianobetonu profile nowego rurociągu naleŝy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Przy metodzie krótkiego reliningu rurą PE, naleŝy wprowadzić do kanału, przez wykonanie punktowego wykopu i wycięcie otworu w kanale, rury PE o średnicy mniejszej od średnicy kanału poddawanego renowacji, w odcinkach o długości około 5 metrów i łączyć je ze sobą poprzez spawanie, a przestrzeń między starą a nową rurą wypełnić pianobetonem, aby rury ze sobą połączyć. Przy metodzie krótkiego reliningu modułami GRP naleŝy wykonać jeden wykop punktowy dla kaŝdej średnicy. Po wprowadzeniu modułów do kanału przestrzeń między nowymi elementami a starą rurą naleŝy wypełnić pianobetonem, aby skleić ze sobą stare i nowe elementy, oraz uzupełnić pustki powietrzne. Przy metodzie krótkiego reliningu modułami rurowymi z PVC naleŝy wprowadzić krótkie moduły rurowe z PVC do kanału poprzez studzienki (sukcesywne dołączanie krótkich odcinków rur) a przestrzeń między nowymi elementami a starą rurą naleŝy wypełnić pianobetonem, aby skleić ze sobą stare i nowe elementy, oraz uzupełnić pustki powietrzne. Prace montaŝowe moŝna prowadzić bez zatrzymywania przepływu ścieków Zapewnienie odbioru ścieków Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości przepływu ścieków (odbioru ścieków) podczas prowadzenia prac (przepompowywanie). Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. NaleŜy zapewnić niezaleŝny system zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. Zapewnienie odbioru ścieków dotyczy takŝe okresu trwania ulewnego deszczu. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na to, Ŝe w tym czasie moŝe dojść do zalania budynków pozbawionych odpływu ścieków, spowodowanego prowadzonymi robotami, o ile nie dostosuje sposobu odwodnienia do zmiany warunków atmosferycznych Odtworzenie przyłączy kanalizacyjnych/odgałęzień bocznych. Po wykonaniu renowacji kanałów grawitacyjnych naleŝy przywrócić i odtworzyć czynne przyłącza włączone na trójnik (tzw. włączenie na oczko lub ostro") poprzez frezowanie robotem wprowadzonym do kanału. Frezowanie powinno być wykonywane na podstawie zapisu z inspekcji TV przeprowadzonej przed wykonaniem renowacji.

19 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 18 Otwarcia przyłączy/odgałęzień bocznych naleŝy dokonać od strony kanału. Miejsce włączenia przyłącza powinno być szczelne Otwarcie kinet Po wykonaniu renowacji metodą rękawa naleŝy wykonać otwarcie kinet studzienek, poprzez usunięcie góry rękawa z kaŝdej kinety. Otwarcie kinet wykonać takŝe w studzienkach odpowietrznikowych, w których naleŝy wymienić odpowietrzniki Inspekcja TV sieci po renowacji kanałów Inspekcja kanału musi umoŝliwić dokonanie oceny stanu powierzchni kanału po wykonaniu renowacji oraz lokalizację odejść bocznych. Inspekcję kamerą z funkcją pomiaru odległości i spadku przeprowadzonej po wykonaniu renowacji naleŝy wykonać w ramach robót, a wyniki inspekcji wykorzystać do oceny jakości robót i załączyć do dokumentacji powykonawczej zadania. Minimalne wymagania dotyczące sprzętu do kamerowania i obrazu z inspekcji oraz dokumentacji z inspekcji określone są w części opisowej PFU p (wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i dokumentacji powykonawczej) Renowacja studzienek i komór kanalizacyjnych. Renowacja studzienek ma zapewnić odtworzenie jej wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, dostępność itp.). Jeśli studzienka jest zaasfaltowana, to przed renowacją naleŝy ją odszukać, a po renowacji wykonać regulację wysokościową dostosowaną do nawierzchni drogi. Jeśli jest to przewidziane w projekcie (w przypadku ulic o nawierzchni innej niŝ asfaltowa oraz w przypadku starych nawierzchni asfaltowych), to naleŝy zlikwidować kominy lub zwęŝki. Dopuszczalna wysokość komina 3 rzędy cegieł; jeśli kominy są wyŝsze naleŝy je zdemontować i zastąpić kręgiem. Jeśli jest to przewidziane w projekcie w studniach i komorach naleŝy wymienić właz kanalizacyjny. Stare zdemontowane włazy oddać na złom. Natomiast w kaŝdej studzience i komorze naleŝy przeprowadzić renowację wnętrza według niŝej opisanych zaleceń, dostosowując zakres prac do rzeczywistych potrzeb wynikających z jej stanu technicznego aby odtworzyć jej wytrzymałość konstrukcyjną i właściwą funkcjonalność (np. tam, gdzie nie ma kinety naleŝy ją wykonać; tam, gdzie kineta jest uszkodzona naleŝy ją naprawić; tam, gdzie występują nieszczelności naleŝy wykonać uszczelnienia, tam, gdzie jest niezbędne wykonanie kaskady, naleŝy wykonać kaskadę zewnątrzną itp.). W kaŝdej studzience i komorze naleŝy wykonać hydropiaskowanie wnętrza, zabezpieczenie powłokowe wnętrza oraz montaŝ lub wymianę stopni włazowych. Renowacja studzienek i komór kanalizacyjnych polega na wykonaniu następujących prac: - demontaŝ włazów, - likwidacja kominów i zwęŝek (poprzez demontaŝ elementów istniejących; montaŝ nowych elementów: kręgów, płyty nastudziennej, pierścieni do regulacji wysokości); łączenie elementów jednoskładnikową szybkowiąŝącą zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 dniu minimum 12 MPa, odporną na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporną na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14.

20 Część III/II Program funkcjonalno-uŝytkowy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 19 Dopuszczalna wysokość komina 3 rzędy cegieł; jeśli kominy są wyŝsze naleŝy je zdemontować i zastąpić kręgiem. - demontaŝ istniejących stopni włazowych, - hydropiaskowanie wnętrza studzienki, polegające na hydrodynamicznym usunięciu powierzchniowej, skorodowanej warstwy betonu lub cegły, skupionym strumieniem wody pod ciśnieniem, aŝ do uzyskania podłoŝa czystego, pozbawionego luźnych elementów, gruzu, kurzu, tłuszczu, - smarowanie wnętrza studzienki lub komory warstwą szczepną dla zapraw i podłoŝy mineralnych, trwale odporną na działanie siarczanów, - naprawa kinety i spoczników jednoskładnikową szybkowiąŝącą zaprawą naprawczą, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 2 godzinach min. 4,0 MPa, a po 1 dniu minimum 8 MPa, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporna na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, moŝliwości obciąŝenia ściekami po 2 godzinach od nałoŝenia, dodatkowo zbrojona włóknem, o bardzo niskiej nasiąkliwości, < 10 % - zatamowanie dynamicznych wypływów wody przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikową, szybkowiąŝącą, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 8 MPa, pęczniejącą zaprawą przeznaczoną do zamykania miejsc wypływu wody, o trwałej odporności na działanie jonów siarczanowych, - zablokowanie dopływu wody sączącej się (łzawiącej) przez nieszczelności w ściankach jednoskładnikową zaprawa szybkowiąŝącą, pęczniejącą w porach, siarczanoodporną bez chlorków, przeznaczona do uszczelniania powierzchni zawilgoconych i mało intensywnych sączeń wody, - fugowanie cegieł jednoskładnikową szybkowiąŝącą zaprawa naprawcza, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 dniu minimum 12 MPa, odporną na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1, trwale odporna na działanie soli odladzających, olejów i innych ropopochodnych, odporną na wpływ komunikacji i środowiska o ph 3,5 do 14, - wypełnienie ubytków w kręgach i ściance betonowej jednoskładnikową, szybkowiąŝącą, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 10,0 MPa a po 1 dniu minimum 20 MPa, bezskurczową, siarczanoodporną zaprawą, do stosowania w strefach stałego obciąŝenia wodą, - regulacja włazu (poprzez wylewkę masy zalewowej o grubości warstwy 1 60mm przeznaczonej do mocowania pokryw włazów) jednoskładnikowa masa zalewowa wykazująca odporność na sole rozmraŝające, na działanie olejów silnikowych i na obciąŝenia dynamiczne, wytrzymałość na ściskanie po 1 godzinie 15 MPa, - zabezpieczenie powłokowe wnętrza studzienki lub komory jednoskładnikową, średnioziarnistą zaprawą polimerowo-cementową o grubości minimum 10 mm przeznaczoną dla bardzo agresywnego środowiska, odporną na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 (wg normy PN-EN 206-1), odporną na działanie środowiska o ph 3,5 14, odporną na wysalanie siarczanów z wód gruntowych, o wytrzymałości na ściskanie po 24 godzinach min. 8 MPa, o wodoszczelności pod ciśnieniem 0,3 MPa przez 72 godziny. Uwaga! Zaleca się wykonanie powłok metodą natrysku odśrodkowego, Do zabezpieczania komór rozpręŝnych oraz studni o uzasadnionym zagroŝeniu korozją kwasową stosować zaprawę kwasoodporną na bazie spoiwa silikatowego modyfikowaną polimerowo o odporności chemicznej ph 1-13, paroprzepuszczalną (Sd H2O <15 m), zalecana grubość 4 mm, przyczepność powłoki do podłoŝa minimum 1,5 MPa. - osadzenie nowych stopni włazowych w studzience lub komorze przy uŝyciu jednoskładnikowej, szybkowiąŝącej, przyrost wytrzymałości na ściskanie po 1 godzinie min. 10,0 MPa a po 1 dniu minimum 20 MPa, bezskurczowej, siarczanoodpornej zaprawy, przeznaczonej do stosowania w strefach stałego obciąŝenia wodą, - montaŝ nowego włazu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Renowacja kanałów w ul Polna i ul. Dmowskiego Aleksandrów Łódzki - 2011-1 1.Przedmiot zamówienia i warunki wykonania Przedmiotem zamówienia są wymagania

Bardziej szczegółowo

TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 1 TOM V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ) (kod 45453000-7) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: TWK/62-65/2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: TWK/62-65/2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: TWK/62-65/2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Przedmiot i zakres zamówienia 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (45111300-1) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa

Bardziej szczegółowo

DZ NR 1688 obr SZCZERCÓW

DZ NR 1688 obr SZCZERCÓW Zleceniodawca: gmina Szczerców ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ METODĄ BEZODKRYWKOWĄ SZCZERCÓW UL. TENUSA DZ NR 1688 obr SZCZERCÓW Październik 2014

Bardziej szczegółowo

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE Tom. III. WZ-03. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty renowacyjne Strona 220 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH NR REFERENCYJNY: 04/PN/JRP/2007 TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.16.01.12. DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ 2 Specyfikacje techniczne Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z tworzyw

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 4 Bezwykopowa renowacja kanału powinna być wykonana metodą krótkiego rękawa (pakera).

Odpowiedź na pytanie nr 4 Bezwykopowa renowacja kanału powinna być wykonana metodą krótkiego rękawa (pakera). Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne Wrocław, dnia 08 lipca 2014r. WZP.271.1.59.2014 ZP/PN/ 73 /2014/BFS/ 9 / 2081 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lubliniecka, Wielkie Przedmieście, Krasickiego w Oleśnie- długi rękaw 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11.

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11. Pracownia Projektowa inŝ. Witold Augustyniak ul. Wąska 16 78-100 Kołobrzeg PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa i adres obiektu : Składowisko śmieci Owińska Nazwa i adres Zamawiającego : Urząd Gminu Czerwonak Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Nazwa specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie Odtworzenie własności technicznych sieci w Jaworznie: ok.487m przewodów betonowych o średnicy 300mm i ok.377m przewodów betonowych o średnicy 400mm

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 Regulacja pionowa pokryw, włazów i płyt stropowych 31 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 03.02.01 REGULACJA PIONOWA POKRYW, WŁAZÓW I PŁYT STROPOWYCH. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ` SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘśNIKI BETONOWE OPORNIKI BETONOWE OBRZEśA BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘśNIKI BETONOWE OPORNIKI BETONOWE OBRZEśA BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘśNIKI BETONOWE OPORNIKI BETONOWE OBRZEśA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową.

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową. Oświęcim, dnia 2 kwietnia 2014 r. Znak sprawy: ZP.271.11.2014.II Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 78 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE ORAZ ŚCIEKI 79 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową 1. Opis metody Zakres robót obejmuje renowację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-06.01.03 UMOCNIENIE ŚCIEKÓW I SKARP ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 150 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIś DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNEJ - PRZECISKI (45221250-9) Nazwy i kody robót według kodu numerycznego

Bardziej szczegółowo

AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA

AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA AQUA PARTNER OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU SANITARNEGO DN300 W UL. PARTYZANTÓW W WOŁOMINIE WRAZ Z DOBOREM TECHNOLOGII JEGO RENOWACJI ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne.

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne. D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami gospodarczymi. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 121 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-08.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D Ścieki z prefabrykowanych z elementów betonowych

D Ścieki z prefabrykowanych z elementów betonowych D.06.01.03. Ścieki z prefabrykowanych z elementów betonowych Katowice/Stuttgart październik 2008r 210 /245 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 212 1.1. Przedmiot STWiORB... 212 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 212

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Kod CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Kod CPV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.03 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 16X16CM Kod CPV 45233000-0 163 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE

KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE KOSZTORYS ŚLEPY /OFERTOWY* MODERNIZACJA KANLIZACJI METODĄ BEZWYKOPOWĄ W ULICY SZANIAWSKIEGO W LUBARTOWIE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 5 5.3. Próba szczelności Dla sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO I DOBÓR TECHNOLOGII RENOWACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RYPINIE w części ulic

OCENA STANU TECHNICZNEGO I DOBÓR TECHNOLOGII RENOWACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RYPINIE w części ulic PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (056) 659-70-03, tel. (056) 664-37-17, e-mail:biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

progeo sp. z o.o. PRZEDMIAR ROBÓT Likwidacja studzienki kanalizacji sanitarnej INWESTOR ZLECENIODAWCA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI

progeo sp. z o.o. PRZEDMIAR ROBÓT Likwidacja studzienki kanalizacji sanitarnej INWESTOR ZLECENIODAWCA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI INWESTOR ZLECENIODAWCA Zarząd Dróg i Utrzyania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 Tel. +4871 337 46 12, Fax +4871 364 33 95 kontakt@biprogeo.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, - wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem Ŝeliwnym, - wykonanie wpustów deszczowych, - wykonanie zakończeń ścieków, - wypełnienie spoin, - uporządkowanie terenu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Przedmiotem robót są prace remontowo- naprawcze na boisku szkolnym. Dotyczą naprawy izolacji boiska aŝ do bramy wyjazdowej. - Zdjęcie kostki (kolorowej) betonowej z powierzchni całego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.02. Drogi tymczasowe z elementów prefabrykowanych. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu chodników oraz utwardzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK PRZECIWPOśAROWY MALL, TYP P 279 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UśYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/13/2015 na Modernizację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 w ul. Armii Kraków w Biłgoraju

Bardziej szczegółowo

CPV KONSTRUKCJE MUROWE

CPV KONSTRUKCJE MUROWE Załącznik nr 4 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 1.3. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D

D 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Cmentarz śydowski w Toruniu REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1

Cmentarz śydowski w Toruniu REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1 REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1 68 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST REMONT ELEMENTÓW OGRODZENIA SST 1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu istniejących

Bardziej szczegółowo

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 STUDZIENKI ŚCIEKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.01.08 BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY DROGOWE Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka Przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia w Krajence SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.02.10 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV CPV 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy rozbiórce i ustawieniu ogrodzenia w związku

Bardziej szczegółowo

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Muzeum Lubelskie w Lublinie MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01 Obrzeża betonowe 285 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...286 1.1. Przedmiot SST...286 1.2. Zakres stosowania SST...286

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo