SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: Pojazdy specjalne Pojazdy do transportu odpadów i ścieków NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nr postępowania przetargowego: TT 1/Z/06/2014 ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Ulica ul. Grzybowa 50 Kod, Miejscowość Police Tel. fax NIP Nazwa Banku PKO BP SA I/O SZCZECIN Nr rachunku e- mail: Strona internetowa: Zatwierdził: Dyrektor inż. Zbigniew Koźlarek str. 1

2 Spis treści Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia... 3 Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział III. Termin wykonania zamówienia... 4 Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału, opis sposobu oceny ich spełnienia... 4 Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu... 6 Rozdział VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie... 8 Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów... 9 Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium Rozdział IX. Termin związania ofertą Rozdział X. Oferta Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział XV. Warunki umowy o wykonanie zamówienia Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Rozdział XVIII. Podwykonawcy Rozdział XIX. Uwagi końcowe Załączniki: str. 2

3 Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną w specyfikacji PZP.Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny. 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych strona internetowa Zamawiającego - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. strona BIP Gminy Police - Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wspólny słownik zamówień CPV: Pojazdy specjalne Pojazdy do transportu odpadów i ścieków 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymagania dotyczące realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla elementów przedmiotu zamówienia: 1) gwarancja i rękojmia na podwozie min. 24 miesiące liczona od dnia protokolarnego (bez uwag) przekazania / odbioru przedmiotu zamówienia, 2) gwarancja i rękojmia na zabudowę min. 24 miesiące liczona od dnia protokolarnego (bez uwag) przekazania / odbioru przedmiotu zamówienia, 3) gwarancja i rękojmia na perforację zbiornika min. 10 lat liczona od dnia protokolarnego (bez uwag) przekazania / odbioru przedmiotu zamówienia, 4) w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni - w razie wystąpienia konieczności użycia pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji - Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynajęcia przez Zamawiającego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, 5) szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji, rękojmi, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz punktów serwisowych opisano w załączniku nr 9 do SIWZ Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych. 5. Zamawiający zamierza sfinansować zadanie w całości lub części ze środków Gminy Police z dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police. 6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć: str. 3

4 1) opis oferowanego przedmiotu (w tym opis podwozia, krótki opis wykonanej zabudowy, zastosowane materiały i rozwiązania itp, ewentualne fotografie (foldery), 2) rysunki (zdjęcia), z wymiarami pojazdu (oba boki, przód, tył oraz dach) oraz zamontowanymi na stałe urządzeniami, 3) ważne świadectwo homologacji typu dla podwozia. Rozdział III. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do r. Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału, opis sposobu oceny ich spełnienia 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał odpowiednio, co najmniej 2 dostawy samochodów (pojazdów) specjalnych do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości min zł każdy. W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest do oferty dołączyć: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:, kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym, jakiego str. 4

5 okresu dotyczy. W takim przypadku, również powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu przedmiotu zamówienia., oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ). c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na realizację zamówienia lub zdolność kredytową w wysokości minimum zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi, co najmniej PLN, Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest do oferty dołączyć: dokument określony w pkt 1 litera d tego/tych podmiotu/podmiotów, pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:, kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym, jakiego okresu dotyczy, w przypadku, uczestnictwa tego/tych podmiotów w wykonaniu przedmiotu zamówienia, również oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnienie powyższego warunku będzie oceniane łącznie. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert. 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale V. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia / nie spełnia. Ocena będzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym tj. spełnia nie spełnia). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną). str. 5

6 Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty składające się na ofertę: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZPwg załącznika nr 4 do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZPwg załącznika nr 6A do SIWZ, a w przypadku, gdy w realizacji części zamówienia będą brały udział inne podmioty to Wykonawca zobowiązany do oferty dołączyć oświadczenia w/w podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6B do SIWZ, 3) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP określonych w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1 lit. b, d SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP określonych w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1 lit. b, d SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający żąda przedstawienia w podniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.1 pkt.2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio, 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego rejestru, czy z CEIDG, jako dokumenty urzędowe, jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.), i które zostały określone w 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnienia informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną Informację KRS w formie PDF zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym. 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z opłacaniem podatków powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki nie zaś do jej wspólników, str. 6

7 W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników, 8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników), 9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w myśl ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników), 10) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników). 2. Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmioty zagraniczne): 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, składa dokument właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, 3) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 litera a i c oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w ust. 3 pkt 1 litera b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. str. 7

8 (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów składanych przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem poświadcza Wykonawca reprezentowany przez Pełnomocnika (lidera konsorcjum)). 4) jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio), 5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4. Inne oświadczenia i dokumenty, które składają się na ofertę: 1) opis oferowanego przedmiotu (w tym opis podwozia, krótki opis wykonanej zabudowy, zastosowane materiały i rozwiązania itp, ewentualne fotografie (foldery), 2) rysunki (zdjęcia), z wymiarami pojazdu (oba boki, przód, tył oraz dach) oraz zamontowanymi na stałe urządzeniami, 3) ważne świadectwo homologacji typu dla podwozia, 4) wypełniony i podpisany Formularz oferty, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, chyba, że upoważnienie wynika z odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji. Uwaga: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie; 6) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania przelewu, 7) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Rozdział VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (art. 23 ustawy PZP): 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 2. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. str. 8

9 3. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi. Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Sposób porozumiewania się stron: 1) oświadczenia lub dokumenty Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, 2) wszelkie pisma w sprawie postępowania, również ofertę, Wykonawca adresuje: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, Police z dopiskiem: przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nr postępowania TT 1/Z/06/2014, 3) Zamawiający wymaga aby oferta oraz wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na wyżej podany adres i zostały opatrzone numerem postępowania przetargowego, 4) pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Zdziebło, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50, Police tel , fax , 5) wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Wykonawca przekazuje Zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres wskazany powyżej, 6) Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, 7) wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający przekazuje Wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną na nr faksu lub adres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, 8) Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, 9) korespondencję prosimy kierować na nr faksu Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Zamawiający nie zamierza zorganizować zebrania z Wykonawcami, 2) zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ, 3) Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom oraz umieści na własnej stronie internetowej (http://www.zwik.police.pl) - pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, str. 9

10 4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 5) wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną, 6) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.3, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpatrywania, 7) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w PZP Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne. 5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 30 dni, tj. przez okres związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale IX ust.1 SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale II ust. 1 SIWZ. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w banku PKO BP SA I/O SZCZECIN, nr konta , z podaniem w tytule przelewu numeru postępowania przetargowego. 8. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. str. 10

11 9. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 10. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej, tj. w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na jego swobodne oddzielenie od pozostałych dokumentów). 11. Wadium wnoszone w formie innej aniżeli pieniężna musi spełniać następujące wymogi: 1) być wystawione na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, 2) zawierać w swej treści oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty pełnej kwoty wadium Zamawiającemu w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy PZP, 3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 30 dni. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 14. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 13 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. str. 11

12 Rozdział IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 SIWZ lub terminu składania ofert zmienionego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i dla obliczenia go uwzględnia się ten dzień. 3. Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Rozdział X. Oferta 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1) oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/ komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (Wykonawca) lub jej pełnomocnika/ów lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 2) miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane/parafowane przez te osoby, 3) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5) oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności powinny być z nimi zgodne co do treści, 6) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 10, 7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 8) w przypadku kilku podmiotów składających wspólną ofertę, oferta winna być podpisana w sposób wskazany w rozdziale VI w związku z art. 23 ustawy, Oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana, jako złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 9) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. str. 12

13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo oraz Zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów, winno być przedłożone w postaci oryginału, z zastrzeżeniem pkt 12, 10) Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, zgodnie z ust. 3 pkt 5, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 5), 11) w przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisującą ofertę, z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 12. Powyższe dotyczy także dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), 12) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno obejmować wyszczególnienie wszystkich czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik, 13) oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta i/lub załączniki do niej sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, 14) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 15) opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy - celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, Police Przetarg nieograniczony: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej Nr postępowania przetargowego: TT 1/Z/06/2014 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj r. godz str. 13

14 16) jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 10, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty. 17) koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 2. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie: 1) do oferty należy dołączyć wystąpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 2) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 3) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 4) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności, 5) Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ), 6) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, 7) załącznik nr 5 do oferty dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z prawa do utajnienia informacji. 3. Dokumenty, które składają się na ofertę: 1) dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV i V, a w przypadku osób fizycznych dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, 2) opis oferowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II SIWZ, 3) formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.1 pkt 12 oraz w rozdziale VI SIWZ (jeśli dotyczy), 6) oświadczenie dotyczące utajnienia informacji..., zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (jeśli dotyczy), 7) oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A do SIWZ, 8) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ, 9) oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, 10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, 11) wykaz dostaw... zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 4. Oferty zamienne oraz wycofanie ofert. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 1) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej stronie koperty WYCOFANIE, str. 14

15 2) zmienić ofertę przez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak przy składaniu ofert. Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 5. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50, Police, w sekretariacie pokój 206, w terminie do dnia r.r. do godz W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności złożenia decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do dnia r.r. do godz Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r.r. do godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na sesji otwarcia ofert przekaże mu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP. Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U Nr 97, poz z późn. zm.). 3. Wykonawca w swoim formularzu ofertowym podaje cenę ryczałtową netto i brutto. 4. Cena ryczałtowa oznacza sumaryczną cenę wszystkich kosztów Wykonawcy związanych z przedmiotem zamówienia obejmującą w szczególności: koszty wykonania pojazdu zgodnie z SIWZ oraz umową, koszty odbioru pojazdu od producenta, koszty zabudowy specjalnej, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego, i wszelkich formalności administracyjnych, podatki, koszty przeszkolenia przedstawicieli zamawiającego, koszty przeglądów, serwisu, koszty napraw gwarancyjnych oraz objętych rękojmią jakości. 5. Cenę oferty należy podać w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 6. W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w obliczeniu ceny zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez Wykonawcę, których poprawienie nie jest jednoznaczne. str. 15

16 7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 8. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Kryterium (waga) 1 CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO 100,00% SPOSÓB OCENY OFERTY: IP = ( Cmin / Cn ) x W x 100% IP - ilość punktów Gdzie:; Cmin - najniższa cena brutto z ofert; Cn - cena brutto oferty badanej W - waga kryterium w punktach 100 pkt; Szczegółowe warunki płatności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy. Uwaga: w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszystkich żądanych wyjaśnień. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, str. 16

17 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4, oferta jego zostanie odrzucona. Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru ofert. 2. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty, jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, dodatkowo zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 4. Informacja o wynikach postępowania umieszczona zostanie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. Rozdział XV. Warunki umowy o wykonanie zamówienia 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy PZP. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. str. 17

18 4. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum). 6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.), 2) powyższe zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa, 3) każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie aneksu do umowy wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie będzie miało formę oświadczenia Zamawiającego i będzie zawierać uzasadnienie odstąpienia. Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 2. Zabezpieczenie może być wniesione: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1-5 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust 2 pkt 1 3 ustawy. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I/O SZCZECIN z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr. 5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, gwarancje i poręczenia muszą być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. str. 18

19 1) 100 % wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania (bez uwag) protokółu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, 2) 30 % wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania porotokółu odbioru przedmiotu umowy do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 6. Termin ważności poręczeń i gwarancji powinien obejmować wymienione wyżej okresy wydłużone dodatkowo o: 1) 30 dni dla okresu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1; 2) 15 dni dla okresu, o którym mowa w ust. 5 pkt Zabezpieczenie może być wnoszone w następujący sposób: 1) zabezpieczenie pieniężne w wysokości 100 %, które zostanie zwrócone Wykonawcy odpowiednio (70% i 30%) po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) zabezpieczenie w formie poręczeń i gwarancji obejmujące oba okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2; w takim przypadku treść gwarancji powinna odpowiednio określać wysokość odpowiedzialności gwaranta w poszczególnych okresach (100 i 30 %); 3) mieszany sposób zabezpieczenia: a) zabezpieczenie pieniężne w okresie wymienionym w ust. 5 pkt 2, natomiast w pozostałym okresie zabezpieczenie w formie gwarancji, z zastrzeżeniem ciągłości obu zabezpieczeń, b) dwie gwarancje, jedna obejmujące okres wymieniony w ust. 5 pkt 1, a druga obejmująca okres wymieniony w pkt 2, z zastrzeżeniem ciągłości obu gwarancji. 8. Przy wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca winien powołać się na przedmiot zamówienia podany przez Zamawiającego w Rozdziale II pkt 1 SIWZ wraz z oznaczeniem sprawy. 9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 10. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez Zamawiającego, z tytułu określonego w pkt 9, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie zmniejszona. Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej uregulowanej w Dziale VI ustawy PZP jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Rozdział XVIII. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Rozdział XIX. Uwagi końcowe 1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. str. 19

20 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 7. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, oferta zostanie odrzucona jeżeli będzie sprzeczna z ustawą lub SIWZ. 8. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania Wykonawcy, jeżeli nie spełnią wymagań określonych w ustawie lub SIWZ, a także Wykonawcy wymienieni w art. 24 ustawy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podawanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 10. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert i/lub innych dokumentów oraz porozumiewania się drogą elektroniczną. 12. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań. 13. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Gminy Police, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia, tj. dotacja celowa na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police nie zostały mu przyznane. 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji... załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 6A do SIWZ str. 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa pieczywa dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo