SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: Pojazdy specjalne Pojazdy do transportu odpadów i ścieków NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nr postępowania przetargowego: TT 1/Z/06/2014 ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Ulica ul. Grzybowa 50 Kod, Miejscowość Police Tel. fax NIP Nazwa Banku PKO BP SA I/O SZCZECIN Nr rachunku e- mail: Strona internetowa: Zatwierdził: Dyrektor inż. Zbigniew Koźlarek str. 1

2 Spis treści Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia... 3 Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział III. Termin wykonania zamówienia... 4 Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału, opis sposobu oceny ich spełnienia... 4 Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu... 6 Rozdział VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie... 8 Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów... 9 Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium Rozdział IX. Termin związania ofertą Rozdział X. Oferta Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział XV. Warunki umowy o wykonanie zamówienia Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Rozdział XVIII. Podwykonawcy Rozdział XIX. Uwagi końcowe Załączniki: str. 2

3 Rozdział I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną w specyfikacji PZP.Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny. 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych strona internetowa Zamawiającego - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. strona BIP Gminy Police - Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wspólny słownik zamówień CPV: Pojazdy specjalne Pojazdy do transportu odpadów i ścieków 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymagania dotyczące realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla elementów przedmiotu zamówienia: 1) gwarancja i rękojmia na podwozie min. 24 miesiące liczona od dnia protokolarnego (bez uwag) przekazania / odbioru przedmiotu zamówienia, 2) gwarancja i rękojmia na zabudowę min. 24 miesiące liczona od dnia protokolarnego (bez uwag) przekazania / odbioru przedmiotu zamówienia, 3) gwarancja i rękojmia na perforację zbiornika min. 10 lat liczona od dnia protokolarnego (bez uwag) przekazania / odbioru przedmiotu zamówienia, 4) w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni - w razie wystąpienia konieczności użycia pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji - Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynajęcia przez Zamawiającego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, 5) szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji, rękojmi, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz punktów serwisowych opisano w załączniku nr 9 do SIWZ Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych. 5. Zamawiający zamierza sfinansować zadanie w całości lub części ze środków Gminy Police z dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police. 6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć: str. 3

4 1) opis oferowanego przedmiotu (w tym opis podwozia, krótki opis wykonanej zabudowy, zastosowane materiały i rozwiązania itp, ewentualne fotografie (foldery), 2) rysunki (zdjęcia), z wymiarami pojazdu (oba boki, przód, tył oraz dach) oraz zamontowanymi na stałe urządzeniami, 3) ważne świadectwo homologacji typu dla podwozia. Rozdział III. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do r. Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału, opis sposobu oceny ich spełnienia 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał odpowiednio, co najmniej 2 dostawy samochodów (pojazdów) specjalnych do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości min zł każdy. W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest do oferty dołączyć: pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:, kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym, jakiego str. 4

5 okresu dotyczy. W takim przypadku, również powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu przedmiotu zamówienia., oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ). c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na realizację zamówienia lub zdolność kredytową w wysokości minimum zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi, co najmniej PLN, Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest do oferty dołączyć: dokument określony w pkt 1 litera d tego/tych podmiotu/podmiotów, pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:, kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym, jakiego okresu dotyczy, w przypadku, uczestnictwa tego/tych podmiotów w wykonaniu przedmiotu zamówienia, również oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnienie powyższego warunku będzie oceniane łącznie. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert. 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale V. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody spełnia / nie spełnia. Ocena będzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym tj. spełnia nie spełnia). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną). str. 5

6 Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Dokumenty składające się na ofertę: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZPwg załącznika nr 4 do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZPwg załącznika nr 6A do SIWZ, a w przypadku, gdy w realizacji części zamówienia będą brały udział inne podmioty to Wykonawca zobowiązany do oferty dołączyć oświadczenia w/w podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6B do SIWZ, 3) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP określonych w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1 lit. b, d SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP określonych w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 1 lit. b, d SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający żąda przedstawienia w podniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.1 pkt.2. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio, 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego rejestru, czy z CEIDG, jako dokumenty urzędowe, jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.), i które zostały określone w 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnienia informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną Informację KRS w formie PDF zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym. 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z opłacaniem podatków powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki nie zaś do jej wspólników, str. 6

7 W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników. 7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników, 8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników), 9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w myśl ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników), 10) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników). 2. Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmioty zagraniczne): 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, składa dokument właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, 3) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 litera a i c oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o których mowa w ust. 3 pkt 1 litera b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. str. 7

8 (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów składanych przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem poświadcza Wykonawca reprezentowany przez Pełnomocnika (lidera konsorcjum)). 4) jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio), 5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4. Inne oświadczenia i dokumenty, które składają się na ofertę: 1) opis oferowanego przedmiotu (w tym opis podwozia, krótki opis wykonanej zabudowy, zastosowane materiały i rozwiązania itp, ewentualne fotografie (foldery), 2) rysunki (zdjęcia), z wymiarami pojazdu (oba boki, przód, tył oraz dach) oraz zamontowanymi na stałe urządzeniami, 3) ważne świadectwo homologacji typu dla podwozia, 4) wypełniony i podpisany Formularz oferty, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, chyba, że upoważnienie wynika z odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji. Uwaga: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie; 6) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania przelewu, 7) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Rozdział VI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (art. 23 ustawy PZP): 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 2. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. str. 8

9 3. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi. Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Sposób porozumiewania się stron: 1) oświadczenia lub dokumenty Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, 2) wszelkie pisma w sprawie postępowania, również ofertę, Wykonawca adresuje: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, Police z dopiskiem: przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nr postępowania TT 1/Z/06/2014, 3) Zamawiający wymaga aby oferta oraz wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na wyżej podany adres i zostały opatrzone numerem postępowania przetargowego, 4) pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Zdziebło, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50, Police tel , fax , 5) wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Wykonawca przekazuje Zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres wskazany powyżej, 6) Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, 7) wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający przekazuje Wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną na nr faksu lub adres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, 8) Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, 9) korespondencję prosimy kierować na nr faksu Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 1) Zamawiający nie zamierza zorganizować zebrania z Wykonawcami, 2) zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ, 3) Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom oraz umieści na własnej stronie internetowej (http://www.zwik.police.pl) - pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, str. 9

10 4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 5) wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną, 6) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.3, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpatrywania, 7) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w PZP Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI ust. 1 SIWZ. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne. 5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 30 dni, tj. przez okres związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale IX ust.1 SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale II ust. 1 SIWZ. 7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w banku PKO BP SA I/O SZCZECIN, nr konta , z podaniem w tytule przelewu numeru postępowania przetargowego. 8. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert. str. 10

11 9. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 10. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej, tj. w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na jego swobodne oddzielenie od pozostałych dokumentów). 11. Wadium wnoszone w formie innej aniżeli pieniężna musi spełniać następujące wymogi: 1) być wystawione na Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, 2) zawierać w swej treści oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty pełnej kwoty wadium Zamawiającemu w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy PZP, 3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 30 dni. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 14. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 13 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1) jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. str. 11

12 Rozdział IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 SIWZ lub terminu składania ofert zmienionego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i dla obliczenia go uwzględnia się ten dzień. 3. Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Rozdział X. Oferta 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1) oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/ komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (Wykonawca) lub jej pełnomocnika/ów lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 2) miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane/parafowane przez te osoby, 3) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 4) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5) oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności powinny być z nimi zgodne co do treści, 6) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 10, 7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 8) w przypadku kilku podmiotów składających wspólną ofertę, oferta winna być podpisana w sposób wskazany w rozdziale VI w związku z art. 23 ustawy, Oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana, jako złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 9) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. str. 12

13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo oraz Zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów, winno być przedłożone w postaci oryginału, z zastrzeżeniem pkt 12, 10) Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, zgodnie z ust. 3 pkt 5, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 5), 11) w przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisującą ofertę, z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 12. Powyższe dotyczy także dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), 12) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno obejmować wyszczególnienie wszystkich czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik, 13) oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta i/lub załączniki do niej sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, 14) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 15) opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy - celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, Police Przetarg nieograniczony: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej Nr postępowania przetargowego: TT 1/Z/06/2014 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj r. godz str. 13

14 16) jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 10, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty. 17) koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 2. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie: 1) do oferty należy dołączyć wystąpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki: 2) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, 3) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, 4) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności, 5) Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ), 6) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, 7) załącznik nr 5 do oferty dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z prawa do utajnienia informacji. 3. Dokumenty, które składają się na ofertę: 1) dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV i V, a w przypadku osób fizycznych dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, 2) opis oferowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II SIWZ, 3) formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.1 pkt 12 oraz w rozdziale VI SIWZ (jeśli dotyczy), 6) oświadczenie dotyczące utajnienia informacji..., zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (jeśli dotyczy), 7) oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A do SIWZ, 8) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ, 9) oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, 10) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, 11) wykaz dostaw... zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 4. Oferty zamienne oraz wycofanie ofert. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 1) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej stronie koperty WYCOFANIE, str. 14

15 2) zmienić ofertę przez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak przy składaniu ofert. Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 5. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie - Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50, Police, w sekretariacie pokój 206, w terminie do dnia r.r. do godz W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności złożenia decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do dnia r.r. do godz Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r.r. do godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na sesji otwarcia ofert przekaże mu informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP. Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U Nr 97, poz z późn. zm.). 3. Wykonawca w swoim formularzu ofertowym podaje cenę ryczałtową netto i brutto. 4. Cena ryczałtowa oznacza sumaryczną cenę wszystkich kosztów Wykonawcy związanych z przedmiotem zamówienia obejmującą w szczególności: koszty wykonania pojazdu zgodnie z SIWZ oraz umową, koszty odbioru pojazdu od producenta, koszty zabudowy specjalnej, koszty dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego, i wszelkich formalności administracyjnych, podatki, koszty przeszkolenia przedstawicieli zamawiającego, koszty przeglądów, serwisu, koszty napraw gwarancyjnych oraz objętych rękojmią jakości. 5. Cenę oferty należy podać w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 6. W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w obliczeniu ceny zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez Wykonawcę, których poprawienie nie jest jednoznaczne. str. 15

16 7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 8. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Kryterium (waga) 1 CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO 100,00% SPOSÓB OCENY OFERTY: IP = ( Cmin / Cn ) x W x 100% IP - ilość punktów Gdzie:; Cmin - najniższa cena brutto z ofert; Cn - cena brutto oferty badanej W - waga kryterium w punktach 100 pkt; Szczegółowe warunki płatności w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy. Uwaga: w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła. 2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszystkich żądanych wyjaśnień. 4. Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, str. 16

17 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4, oferta jego zostanie odrzucona. Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru ofert. 2. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty, jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, dodatkowo zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 4. Informacja o wynikach postępowania umieszczona zostanie w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. Rozdział XV. Warunki umowy o wykonanie zamówienia 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy PZP. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. str. 17

18 4. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum). 6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.), 2) powyższe zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa, 3) każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie aneksu do umowy wyłącznie w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie będzie miało formę oświadczenia Zamawiającego i będzie zawierać uzasadnienie odstąpienia. Rozdział XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 2. Zabezpieczenie może być wniesione: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1-5 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust 2 pkt 1 3 ustawy. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I/O SZCZECIN z podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr. 5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, gwarancje i poręczenia muszą być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. str. 18

19 1) 100 % wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania (bez uwag) protokółu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, 2) 30 % wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania porotokółu odbioru przedmiotu umowy do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 6. Termin ważności poręczeń i gwarancji powinien obejmować wymienione wyżej okresy wydłużone dodatkowo o: 1) 30 dni dla okresu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1; 2) 15 dni dla okresu, o którym mowa w ust. 5 pkt Zabezpieczenie może być wnoszone w następujący sposób: 1) zabezpieczenie pieniężne w wysokości 100 %, które zostanie zwrócone Wykonawcy odpowiednio (70% i 30%) po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) zabezpieczenie w formie poręczeń i gwarancji obejmujące oba okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2; w takim przypadku treść gwarancji powinna odpowiednio określać wysokość odpowiedzialności gwaranta w poszczególnych okresach (100 i 30 %); 3) mieszany sposób zabezpieczenia: a) zabezpieczenie pieniężne w okresie wymienionym w ust. 5 pkt 2, natomiast w pozostałym okresie zabezpieczenie w formie gwarancji, z zastrzeżeniem ciągłości obu zabezpieczeń, b) dwie gwarancje, jedna obejmujące okres wymieniony w ust. 5 pkt 1, a druga obejmująca okres wymieniony w pkt 2, z zastrzeżeniem ciągłości obu gwarancji. 8. Przy wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca winien powołać się na przedmiot zamówienia podany przez Zamawiającego w Rozdziale II pkt 1 SIWZ wraz z oznaczeniem sprawy. 9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 10. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez Zamawiającego, z tytułu określonego w pkt 9, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie zmniejszona. Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej uregulowanej w Dziale VI ustawy PZP jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Rozdział XVIII. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Rozdział XIX. Uwagi końcowe 1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. str. 19

20 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 7. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, oferta zostanie odrzucona jeżeli będzie sprzeczna z ustawą lub SIWZ. 8. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania Wykonawcy, jeżeli nie spełnią wymagań określonych w ustawie lub SIWZ, a także Wykonawcy wymienieni w art. 24 ustawy. 9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podawanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 10. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert i/lub innych dokumentów oraz porozumiewania się drogą elektroniczną. 12. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań. 13. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Gminy Police, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia, tj. dotacja celowa na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police nie zostały mu przyznane. 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji... załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 6A do SIWZ str. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo