SYSTEM WSPARCIA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY KORPUSU DORADCÓW BIZNESOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM WSPARCIA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY KORPUSU DORADCÓW BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 SYSTEM WSPARCIA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ DOŚWIADCZENIA Z BUDOWY KORPUSU DORADCÓW BIZNESOWYCH Jacek Ostrowski Fundacja Fundusz Współpracy

2 PUNKT WYJŚCIA: CYKL DEMINGA (P-D-C-A) Przeanalizuj obecną sytuację oraz potencjalne skutki zmian zanim jakiekolwiek podejmiesz. Z góry przemyśl, co powinieneś zmierzyć, aby przekonać się, czy zrealizowałeś swój zamiar. Przeprowadź pilotażowe wdrożenie zmiany w małej skali, w kontrolowanych warunkach Podejmij właściwe działania, aby wdrożyć standard takiego procesu, który wytworzył rezultaty najbardziej pożądane. Gruntownie przeanalizuj rezultaty eksperymentu. Wyprowadź wnioski - co zebrane dane mówią na temat skuteczności próbnego wdrożenia? Wykorzystano grafiki oraz informację dot. Cyklu Deminga z Wikipedii: pl.wikipedia.org

3 ZAŁOŻENIA I DIAGNOZA IV kwartał 2011 r. I. Pracujemy w kontekście planowanego instrumentu/projektu realizowanego przez BGK i mamy przygotować kadrę w OWESach, która wesprze PES działania i harmonogram powinny być podporządkowane do tempa realizacji projektu pożyczkowego. II. Powolne przenoszenie nacisku ze społeczna na przedsiębiorczość i odsocjalizowanie ekonomii społecznej w obszarze odbioru i wizerunku, ale i nowych narzędzi. III. Skoro przede wszystkim mówimy o firmie to powinniśmy się odnosić do jej biznesowego otoczenia i konieczne jest zapewnienie profesjonalnego doradztwa i wsparcia w szczególności w kontekście nowych mechanizmów finansowania. 3

4 ZAŁOŻENIA I DIAGNOZA IV. Ważny dylemat: Czy istniejące doradztwo dla MSP jest adekwatne do potrzeb PES oraz czy dotychczasowi doradcy PES są w stanie świadczyć usługi w zakresie częściowo nowego obszaru (instrumenty zwrotne)? V. Świadomość ograniczeń wynikających z PO KL, m.in. problem grupy docelowej, proporcjonalność, itp. VI. Niepewność co do kierunków rozwoju sytemu wsparcia ES w przyszłości (KPRES dopiero zaczyna raczkować ). VII. Dotychczasowe doświadczenia 4

5 ZAŁOŻENIA I DIAGNOZA Bazowe założenia: - Odniesienie do bieżącej struktury wsparcia - Doradcy z OWES posiadający doświadczenia w pracy z PES - Geograficzne zróżnicowanie - Jak najniższe obciążenie czasowe w trybie wyjazdowym - Narzędzia pozwalające na rozwiązywanie bieżących problemów (elastyczność). - Pilotażowy charakter, a także skalowalność i maksymalizacja narzędzi badawczych i monitoringu na każdym kroku realizacji tak, aby wdrażać modyfikacje. 5

6 PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI OWES W ZAKRESIE DORADZTWA BIZNESOWEGO DLA PES Programy szkoleniowe Podręcznik Standard Bieżąca współpraca z ekspertami

7 DORADZTWO BIZNESOWE DLA PES 150 osób z 60 OWES w całym kraju (zakończyło 146 os., do egzaminu podeszło 139 os.) Zakres tematyczny: Bieżąca współpraca uczestników z ekspertami i samych trenerów Pierwsze pożyczki Warsztaty (A) PES jako podmiot gospodarczy (B) Wiedza biznesowa w pracy z PES (C) Instrumenty finansowe i wsparcie dla PES (D) Standardy i metodologia doradztwa biznesowego - 8 zjazdów dwudniowych - 8 grup szkoleniowych - cztery lokalizacje (Warszawa, Poznań, Kraków, Rzeszów) - 8 miesięcy pracy (co 4 tygodnie) Supervising

8 DORADZTWO BIZNESOWE DLA PES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej uczestniczące w warsztatach

9 CYKL EDUKACYJNY Sprawdzenie i doskonalenie w praktyce nabytych umiejętności raport wskazujący na słabe i mocne strony. Informacja zwrotna dla osoby uczestniczącej w supervisingu oraz wnioski dla systemu. Uczenie się od siebie nawzajem wykorzystanie narzędzia do wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów. Wykorzystanie formy videokonferencji do realizacji krótkich i konkretnych tematów interakcja. Dotychczas 8 webinariów, m.in.: czytanie sprawozdania finansowego, pomoc publiczna, cykl poświęcony windykacji i zabezpieczeniom, webinarium dotyczące mechanizmu pożyczkowego uruchamianego przez TISE. 9

10 CYKL EDUKACYJNY Programy szkoleniowe Modułowy program szkoleniowy opisany w formie fiszek, aktualizowany i modyfikowany przez cały cykl warsztatowy. Opracowany wspólnie przez grupę ekspertów, z udziałem równych specjalizacji, zarówno w zakresie ES, rachunkowości, marketingu ale i psychologów. Podręcznik Zapis i synteza materiałów szkoleniowych wraz z przykładami z zajęć. Obecnie ok 160 stron materiału. Wiedza o PES i Jak prowadzić doradztwo, z elementami miękkimi. Również w formie e-book a. Standard Element systemu akredytacji AKSES. Przegląd różnych standardów i norm w zakresie doradztwa, m.in.: Business Support Additional Standard, SFEDI, 2007, Management Consultancy Services, Final Draft FprEN 16114,

11 WERYFIKACJA - OPARCIE SIĘ NA DOWODACH Punkty wyjścia dla obecnie prowadzonej analizy: 1. Analiza ex-ante (badanie kompetencji) oraz testy wejścia i wyjścia, a także bieżąca ewaluacja w trakcie warsztatów. 2. Doświadczenia z realizacji projektu, uzupełnione o opinie i wskazówki trenerów i samych doradców uczestniczących w całym procesie. 3. Egzamin oraz raporty z peer-learningu 4. Ewaluacja końcowa 5. Kierunki rozwoju KPRES 6. Wyniki/rekomendacje z innych badań dot. ES, np. badanie ewaluacyjne realizowana przez MRR 11

12 Odpowiedź na szanse i bariery: Wsparcie ekonomiczno-organizacyjne Wsparcie psychologiczno-motywacyjne Konieczne obszary wsparcia doradców zdiagnozowane w analizie ex-ante Znajomość dostępnych instrumentów finansowania i procedur ubiegania się o nie Finansowa i merytoryczna ocena oraz analiza wniosku o pożyczkę Znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniem pożyczki Tworzenie i ocena biznes planu Komunikacja z klientami

13 EGZAMIN KOŃCZĄCY WARSZTATY Elementy składowe oceny Wiedza (A) PES jako podmiot gospodarczy (B) Wiedza biznesowa w pracy z PES (C) Instrumenty finansowe i wsparcie dla PES (D) Standardy i metodologia doradztwa biznesowego Obszary uznane za kluczowe Umiejętności Zespołowe tworzenie biznesplanu ocenianego w kompleksowy sposób przez ekspertów Ocena części pisemnej Obrona biznes planu Minimum 60% z części teoretycznej oraz minimum 60% z części praktycznej.

14 WYNIKI W OBSZARZE (B): WIEDZA BIZNESOWA W PRACY Z PES Wyniki egzaminu N= Zagadnienie zajmujące 2/3 czasu na szkoleniach >90 6,50 Subiektywna ocena przyrostu kompetencji dotyczących działań marketingowych 4,83 73% uczestników ocenia, że ich kompetencje w tym obszarze wzrosły N=

15 WYNIKI W OBSZARZE (C): INSTRUMENTY FINANSOWE I WSPARCIE DLA PES 89% uczestników z wynikiem testu ponad 80% Wyniki egzaminu N= Fundament, na który należy poświęcić dużo czasu Głos uczestników zaprezentowany w raporcie exante >90 46,04 44,44 23,81 41,27 Potrzeby zdiagnozowane w ewaluacji ex-ante: Znajomość zakresu działań Funduszu Pożyczkowego Wiedza o zasadach funkcjonowania PES Wiedza o ofercie FP Wiedza o PES

16 WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW REKOMENDACJA z analizy ex-ante Szczególny nacisk należy położyć na szkolenia z obszaru I - Zagadnienia związane z dokonywaniem założeń finansowych, biznes planem, analizą finansową przedsięwzię 55,56 53,97 54 Wyniki egzaminu 39 N= ,33 38, Praktyczne Tworzenie założeń ćwiczenia z BP tworzenia BP Zdecydowanie potrzebne Raczej potrzebne >90 Obszar do dalszego doskonalenia, wymagający uzupełnienia wiedzy i umiejętności o doświadczenie.

17 Wiedza biznesowa w pracy z PES: wyniki testów diagnostycznych 97,56 96,75 17,89 35,77 46,34 57,72 75,61 75,61 74,80 52,85 Pytania odnoszące się do obszarów: (B) i (C) 100,00 99,19 30,08 68,29 73,17 95,93 91,06 91,06 91,87 69,92 Test wejścia Planowanie sprzedaży Kwestie księgowe Marketing Zarządzanie Źródła finansowania

18 PIERWSZE WNIOSKI Najważniejsze wnioski po wstępnej fazie badania Konieczne jest określenie podstawowych kompetencji, które posiadać powinny osoby przystępujące do kursu. Przygotowywanie programu zajęć dla grupy o podobnym stopniu zaawansowania. Brak jasnego określenia statusu doradcy w systemie wsparcia ES i w relacjach z PES. Prowadzi do niestabilnej sytuacji zawodowej doradców, co może skutkować odpływem przeszkolonej kadry z systemu. Obszary do dalszego pogłębienia w badaniu Ścieżki rozwoju zawodowego doradców biznesowych PES Przebieg procesu zdobywania doświadczenia przez absolwentów szkolenia Oczekiwania systemu wobec doradców Zasady funkcjonowania doradców w strukturach OWES

19 BUDOWANIE ALTERNATYWNYCH SCENARIUSZY Rekomendacje do budowy systemu z uwzględnieniem obecnych prac dot. KPRES, nowego okresu programowania z uwzględnieniem czynnika czasu! KLUCZOWE ELEMENTY/INSPIRACJE NA DZIŚ: 1. Potrzeba stworzenia korpusu doradców dla przedsiębiorczości społecznej PROFIL (pożyczki, rozwój, analiza finansowa, marketing/rynki zbytu, itp.) - doradcy ES dokształceni do biznesu - doradcy biznesowi dokształceni do ES 2. Dookreślenie miejsca doradcy (profesjonalnego specjalizacja) w systemie wsparcia - AKSES budowa profesjonalnej instytucji -? budowa profesjonalnego korpusu doradców obok OWES 3. Zbudowanie mechanizmu samokształcenia w trybie ciągłym CERTYFIKACJA CZASOWA? - eliminacja martwych dusz - otwartość i dostępność - oderwanie od cykli szkoleniowych, warsztatowych, zapewnienie dokształcania w kluczowych elementach, - odprojektowienie doradztwa i poszukiwanie modelu biznesowego poza publicznym wsparciem 4. Dodatkowe wsparcie dla sieci, struktury, mechanizm certyfikacyjny/wspierający w odniesieniu do doradztwa zakładający elementy oddolne.

20 Dziękuję za uwagę. Więcej informacji: - - zespół realizujący projekt Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej w Fundacji Fundusz Współpracy Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu: Jacek Ostrowski Członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy Dyrektor Biura Koordynacji Kształcenia Kadr ul. Górnośląska 4a, Warszawa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo