6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO"

Transkrypt

1 Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, UłoŜenie przewodu na podłoŝu naturalnym i wzmocnionym, Długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, Szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, Materiałów uŝytych do zasypu i stanu jego ubicia, Izolacji przewodów i studzienek. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinien być mniejsza niŝ odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółów i wpisane do Dziennika Budowy ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : Dokumenty jak przy odbiorze częściowym, Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Przy odbiorze końcowym naleŝy sprawdzić: Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, Protokóły badań szczelności całego przewodu Opracował: 22

2 Przewody powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przewodów naleŝy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-92/B Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokółach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŝytkownika IZOLACJA RUR, STUDZIENEK Przewody i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego ani wewnątrz ani zewnątrz. Tylko w przypadku zagroŝenia kontaktem z produktami takimi jak np. smoła czy asfalt, naleŝy je zabezpieczyć przez zainstalowanie rury ochronnej lub owinięcie grubą folią polietylenową KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami PN-92/B Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoŝa, zasypu przewody, ułoŝenia przewodów na podłoŝu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją SYSTEM AZURA System Azura przeznaczony jest do zagospodarowania i rozsączania wody deszczowej. Woda jest zbierana w układy Azura podczas opadu deszczu, po czym zostaje odprowadzana poprzez wsiąkanie w otaczający grunt. W niniejszej dokumentacji system zastosowano do zagospodarowania wody deszczowej odpływy z odwodnień liniowych przy budynku MONTAś NaleŜy wykonać wykop o głębokości większej o min. 40 cm od wielkości modułu skrzynek rozsączających Azura. PodłoŜe powinno być gładkie i wypoziomowane bez wystających punktów i ostrych progów. Na dnie naleŝy rozłoŝyć geowłókninę, na nią ułoŝyć skrzynki rozsączające. Cały moduł owinąć na zakładkę co najmniej 15 cm. Do zasypki naleŝy uŝyć mieszanki Ŝwiru o granulacji od 2 do 5 cm (Ŝwir płukany). Minimalna odległość skrzynek rozsączających od budynku: - 2,0 m budynek z izolacją, - 5,0 m budynek bez izolacji ODBIÓR ROBÓT 6.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót Dziennik budowy, Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, ZAKRES Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, Przydatności podłoŝa naturalnego do budowy kanalizacji sanitarnej 21

3 Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŝenia przewodów i badaniu szczelności naleŝy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŝliwiał spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu KANAŁ Z RUR PVC Rury z PVC moŝna układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 30 C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŝem, naleŝy: Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŝy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC naleŝy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŝy zukosować bose końce rury pod kątem 15. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŝy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane naleŝy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyŝej 90 mm uŝywać naleŝy wciskarek. Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŝy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu STUDZIENKI KANALIZACYJNE OGÓLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA Studzienki kanalizacyjne o średnicy 315 i 400 mm naleŝy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymogami PN-92/B oraz instrukcją montaŝową producenta- WAVIN Metalplast Buk. Elementy prefabrykowane moŝna układać ręcznie lub przy uŝyciu lekkiego sprzętu montaŝowego. Przy montaŝu elementów, naleŝy zwrócić uwagę na właściwe ich ustawienie i uszczelnienie. Studzienki naleŝy wykonywać równolegle z budową kanałów sanitarnych. Studzienkę naleŝy ustawić na projektowanym poziomie na podsypce grubości ok. 10 cm WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STUDZIENKI: A. Komora robocza. Rura karbowana, jako trzon studzienki, moŝe być przycięta do dowolnego wymiaru wysokości. Trzon naleŝy połączyć z kinetą na wcisk wraz z uszczelką gumową dostarczaną przez producenta. NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe umieszczenie uszczelki w wyŝłobieniu między karbami. B. Dno studzienki. Dno studzienki stanowi prefabrykowana kineta z odgałęzieniami do podłączenia kanałów. C. Właz kanałowy. śeliwne włazy kanałowe o średnicy 600 mm wraz z rurą teleskopową naleŝy montować na rurze karbowanej po jej docięciu na ostateczną wysokość, PRÓBA SZCZELNOŚCI 20

4 PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Wzmocnienie podłoŝa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŝa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym punkcie +- 1 cm ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU UŜyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŝonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŝej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. W tereniach zielonych obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0, ROBOTY MONTAśOWE OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW Po przygotowaniu wykopu i podłoŝa moŝna przystąpić do wykonania montaŝowych robót kanalizacyjnych. Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy kanałów musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym moŝna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoŝa. Materiały uŝyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŝy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu naleŝy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury naleŝy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. KaŜda rura po ułoŝeniu zgodnie z osią i niwelatą powinna ściśle przylegać do podłoŝa na całe swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury naleŝy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŝenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŝenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułoŝonego przewodu od osi projektowanej nie moŝe przekraczać mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŝe przekraczać +- 1 cm. Po zakończeniu prac montaŝowych w danym dniu naleŝy otwarty koniec ułoŝonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 19

5 Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŝeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŝy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Ciąg reperów roboczych naleŝy nawiązać do reperów sieci państwowej. Oś projektowanego kanału pokrywa się z osią kanału istniejącego. Istniejące kanały naleŝy zdemontować ROBOTY ZIEMNE Wykopy pod kanalizację naleŝy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie zgodnie z BN-83/ Wykop pod kanał naleŝy rozpocząć od najniŝszego punktu tj. od studzienki istniejącej Si i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŝliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład naleŝy składować wzdłuŝ krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŝ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntów nawodnionych i przy głębokościach wykopu większych niŝ 1,5 m, naleŝy prowadzić wykopy umocnione. Spód wykopu naleŝy pozostawić na poziomie wyŝszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym (około 20 cm w gruncie nawodnionym). Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŝy wykonać bezpośrednio przed ułoŝeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych naleŝy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŝliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz rzędnych dna. Ławy naleŝy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŝujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŝ 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. Dno wykopu powinno być równe, wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać: +- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +- 5 cm ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu i windą. Transport nadmiaru urobku naleŝy złoŝyć w miejscu wybranym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Wykopy w gruntach suchych do głębokości 1,50 m nie wymagają szalowania ścian pionowych PODŁOśE Rury z PVC naleŝy układać na podsypce piaskowej grubości minimum 10 cm. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoŝa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 18

6 KRUSZYWO Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŝej wykonywanego odcinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru TRANSPORT 3.1. RURY PVC Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŝycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umoŝliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce, nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŝy wyjąć rury wewnętrzne. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŝy przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania: Przewóz rur moŝe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5 C do + 30 C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostroŝność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, Na platformie samochodu rury powinny leŝeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŝonych prostopadle do osi rur, Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŝenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, Przy załadunku rur nie moŝna rzucać ani przetaczać po pochylni, Przy długościach większych niŝ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŝe przekraczać 1 m. Kształtki naleŝy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŝności jak dla rur z PVC TRZONY I KINETY Transport rur karbowanych i kinet powinien odbywać się podobnie jak rur z PCV. Z uwagi na lekkość elementów, naleŝy je na czas transportu odpowiednio zabezpieczyć przed przemieszczaniem się WŁAZY KANAŁOWE Włazy kanałowe mogą być transportowane róŝnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy naleŝy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŝkiego mogą być przewoŝone luzem natomiast typu lekkiego naleŝy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową WYKONANIE ROBÓT 4.1. Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 17

7 2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Studzienki kanalizacyjne złoŝone są z następujących części: Komory roboczej, Komina włazowego, Dna studzienki KOMORA ROBOCZA Komora robocza studzienki powinna być wykonana z materiałów trwałych: Komorę roboczą stanowi trzon z rury karbowanej Φ 400 mm - WAVIN KOMIN ZŁAZOWY brak DNO STUDZIENKI Dno studzienki prefabrykowane kineta połączeniowa z PP WŁAZ KANAŁOWY Na projektowanych studzienkach naleŝy stosować włazy Ŝeliwne klasy D400 (WAVIN) wg PN- H : STOPNIE ZŁĄZOWE brak, studzienki niewłazowe ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW Elementy prefabrykowane firmy WAVIN naleŝy łączyć na uszczelki gumowe producenta SKŁADOWANIE RURY PVC Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyŝsza niŝ 40 C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŝliwiając przewietrzanie. Rury o róŝnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŝu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŝe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsunięciem się dolnej warstwy rur moŝna dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŝy części uszkodzone odciąć, a końce bose rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŝej omówionych środków ostroŝności ELEMENTY STUDZIENEK Składowanie elementów studzienek jak rury. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie moŝe przekroczyć 1,8 m. Składowanie powinno umoŝliwiać dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów WŁAZY Składowanie włazów moŝe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 16

8 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe ZAKRES STOSOWANIA (ST) Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH (ST) Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu budowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z p Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm, budowa przykanalika kanalizacji technologicznej z kuchni (ścieki tłuste) z separatorem tłuszczów OKREŚLENIA PODSTAWOWE Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną Wymagania ogólne. Pojęcia ogólne Zewnętrzna kanalizacja sanitarna sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych. Kanały Kanał sanitarny liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych. Przykanalik- odcinek kanału od budynku do studzienki kanalizacyjnej. Urządzenia uzbrojenie sieci. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanały oraz na odcinkach prostych. Studzienka połączeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. Elementy studzienek Komora robocza zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Płyta przykrycia studzienki płyta przykrywająca komorę roboczą. Włąz kanałowy element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umoŝliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych MATERIAŁY Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera RURY KANAŁOWE Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: Rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN- 86/C i ISO 4435:1991, o średnicy 160 mm, łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN 87/B 01100, 15

9 2. Kanały wentylacyjne naleŝy mocować na podwieszeniach do stropu pomieszczenia. Rozstawienie zawiesi powinno być takie aby ugięcie kanału miedzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywać obciąŝenie równe co najmniej trzy krotnemu cięŝarowi przypadającego na nią odcinka kanału z ewentualnym osprzętem i izolacją. 3. Kanały przechodzące przez ściany lub stropy powinny być obłoŝone podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. 4. Kanały przechodzące przez dach naleŝy zaopatrzyć w typową podstawę dachową zabezpieczającą przed przeciekami niezaleŝnie od tego czy są one zakończone wywietrzakami czy daszkami MONTAś WENTYLATORA 1. Wentylator kanałowy naleŝy zamontować w miejscu wskazanym w dokumentacji. Podstawę przymocować do ściany zgodnie z instrukcją DT. 2. Wentylatory dachowe zamontować na typowych podstawach dachowych, wraz z tłumikami. 3. Zespoły mające silniki elektryczne naleŝy uziemić BADANIA 1. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych naleŝy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 2. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych naleŝy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic kratek wywiewnych i nawiewnych. 3. Próbny ruch urządzeń powinien trwać 72 godziny. W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŝy kontrolować: - prawidłowość pracy silnika elektrycznego, - temperaturę łoŝysk wentylatora (dopuszczalna 50 C), 4. Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych naleŝy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń ODBIÓR ROBÓT 1. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: - odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, - otwory w ścianach i w dachu, - miejsce posadowienia wentylatora, - kanał murowany ODBIÓR KOŃCOWY Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montaŝu i przeprowadzeniu prób. Ma za zadanie stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zadane parametry. III. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 1.WSTĘP 1.2. PRZEDMIOT ST 14

10 - rury o przekroju kołowym spiro - wentylator dachowy z tłumikiem na podstawie dachowej zespoły wentylacji wywiewnej na poszczególnych kondygnacjach: - kanały o przekroju kołowym spiro, - wywiewniki zawory wyciągowe okrągłe typ SF-E, montowane bezpośrednio na rurach spiro. - wentylator wyciągowy kanałowy lub dachowy z tłumikiem, 1.4. MATERIAŁY I ELEMENTY 1. Powierzchnie poszczególnych elementów i urządzeń wentylacyjnych powinny być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny bez wŝerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne a powierzchnie styków do siebie dopasowane. 2. Kanały wentylacyjne naleŝy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem róŝnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niŝ o 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek naleŝy stosować kopertowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 3. Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm naleŝy wykonać na zamek blacharski. 4. Wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŝliwością przestawienia, a połoŝenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. W celu regulacji wielkości strumienia powietrza wywiewniki naleŝy wyposaŝyć w odpowiednie elementy regulacyjne (przepustnice). 5. Przewody i kształtki spiro łączyć na wcisk z uszczelką gumową. 6. Wentylator powinien odpowiadać następującym warunkom: - powinien być dostarczony w stanie złoŝonym, - charakterystyka wentylatora powinna być zgodna z charakterystyką określoną w dokumentacji projektowej, dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ± 10%, zapotrzebowanie na moc wentylatora w załoŝonym punkcie pracy nie moŝe przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego. 7. Centrala wentylacyjna dostarczana jest w całości w stanie zmontowanym wraz z elementami automatyki i sterowania jak w ofercie SKŁADOWANIE Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem kratek wentylacyjnych ROBOTY BUDOWLANE Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (nawietrzaki, wywietrzaki, czerpnie, kanały) powinny być o 50 mm większe niŝ odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych równieŝ w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciąŝenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia MONTAś URZĄDZEŃ PROWADZĄCYCH POWIETRZE 1. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Połączenia bezkołnierzowe przewodów naleŝy uszczelniać na całym obwodzie uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą. 13

11 stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi wykonania oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. b. Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŝy przedłoŝyć protokóły odbiorów częściowych i prób szczelności. c. W szczególności naleŝy skontrolować: - uŝycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, - prawidłowość wykonania połączeń, - jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, - wielkość spadków przewodów, - odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, - prawidłowość wykonania odpowietrzeń, - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, - prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, - prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, - jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : Dokumenty jak przy odbiorze częściowym, Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, II. WENTYLACJA MECHANICZNA 1.WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wentylacji mechanicznej w budynku zbiorowego zakwaterowania ZAKRES STOSOWANIA ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie wentylacji mechanicznej zgodnie z p Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: wentylacja nawiewno wyciągowa w pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza: - centrala wentylacyjna nawiewno wyciągowa z wymiennikiem obrotowym do odzysku ciepła, - kanały i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym, - kratki nawiewne KN i wywiewne KW o przekroju prostokątnym z przepustnicami PRKA ( KLIMOR - Gdynia), odciąg wentylacyjny od okapów w kuchni 12

12 moŝe być wykonana próba częściowa, jeŝeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłaby niemoŝliwe lub utrudnione. d) Badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŝy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu naleŝy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. e) Po stwierdzeniu szczelności naleŝy urządzenie poddać próbie podwyŝszonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŝ 0,9 Mpa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo regulacyjnej i połączeniach. f) Instalację uwaŝa się za szczelną, jeŝeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 C. Podczas drugiej próby naleŝy sprawdzić zachowanie się wydłuŝek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych naleŝy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŝej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny ODBIORY ROBÓT 6.1. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: - przebieg tras kanalizacyjnych, - szczelność połączeń kanalizacyjnych, - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, - elementy kompensacji, - lokalizacja przyborów sanitarnych ODBIÓR CZĘŚCIOWY a. Odbiorowi częściowemu poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŝliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. b. KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót Dziennik budowy, Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 6.3. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY a. Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody naleŝy przedłoŝyć protokóły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŝe sprawdzić zgodność 11

13 Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego zamknięcia, Przewody spustowe naleŝy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyŝej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niŝ 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłuŝenie przewodów spustowych. Górna część rury wentylacyjnej poniŝej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: - dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm do 100 mm, - dla pionów średnicy 100 mm - do 150 mm, Dla przewodów średnicy większej niŝ 100 mm powiększanie średnicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 1,0 m, Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych MontaŜ przyborów i urządzeń Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takŝe umywalki, pisuary i zlewy naleŝy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaŝ oraz właściwe uŝytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciąŝonego siłą statyczną równą 500 N, przyłoŝoną w środku przedniej krawędzi obrzeŝa przyboru w czasie 3 godz., nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski ustępowe i bidety naleŝy montować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaŝ i właściwe ich uŝytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeŝy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŝy wyposaŝyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemoŝność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: - przy miskach ustępowych, umywalkach, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, bidetach, wannach, pralkach automatycznych, wpustach piwnicznych itp mm, - przy wpustach podłogowych - 50 mm, Zlewy naleŝy umieszczać na wysokości 0,5 0,6 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki jeśli nie są ustawione na szafkach naleŝy umieszczać na wysokości 0,80 0,90 m, Umywalki naleŝy umieszczać na wysokości 0,75 0,80 m, a w przedszkolach na wysokości 0,60 m. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŝone w urządzenia spłukujące BADANIA SZCZELNOŚCI 1. Instalacje wody cieplej i zimnej naleŝy poddać badaniom na szczelność. a) W przypadku urządzeń wielostrefowych lub wielozładowych naleŝy badania szczelności wykonać dla kaŝdej strefy i układu. b) Badania szczelności urządzeń naleŝy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyŝej 0 C. c) Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych 10

14 4.2. MONTAś KANALIZACJI SANITARNEJ Przewody z PVC Połączenia kielichowe z PVC typu P naleŝy wykonywać przy uŝyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 20, naleŝy wsunąć do kielicha przy uŝyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i postawą kielicha wynosiła 0,5 1,0 cm. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zaleŝności od średnicy przewodu wynoszą: - dla przewodu średnicy 100 mm 2,0 % - dla przewodu średnicy 150 mm 1,5 % Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie mniejszym niŝ 45. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68 dla wpustów piwnicznych. Przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŝy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) naleŝy stosować na kaŝdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciąŝeń rurociągów, a dla przewodów z PVC dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŝnie. Maksymalny rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: - dla rur z PVC średnicy od 50 do 110 mm 1,0 m, - dla rur z PVC i średnicy powyŝej 110 mm 1,25 m, Kompensacja wydłuŝeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichu w czasie montaŝu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. W razie niemoŝności układania przewodów kanalizacyjnych pod podłogą piwnic dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, montaŝ ich nad podłogą. Przewody te naleŝy układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemoŝliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŝliwiające ich oczyszczenie: a) pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŝone w rewizje słuŝące do czyszczenia przewodów, czyszczaki na pionach naleŝy przewidywać na najniŝszej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagroŝenie zatkania przewodów, b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umoŝliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym, c) przewody kanalizacyjne poziome naleŝy równieŝ wyposaŝyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny wynosić: - dla średnic mm - 15 m, - dla średnicy 200 mm - 25 m. 9

15 tarciem o ścianki bruzd. Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy ułoŝonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany) wykonuje się w tulejach ochronnych, umoŝliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie Mocowanie przewodów Trwałość instalacji z rur miedzianych, z uwagi na ich właściwości wytrzymałościowo termiczne, w znacznym stopniu zaleŝy od prawidłowości rozmieszczenia uchwytów mocujących. Rozstaw uchwytów przesuwnych dla przewodów miedzianych (wg normy DIN 1988): Średnica rur w mm odległość w m 12 1, , , , , , MontaŜ armatury Armatura w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikających z Dokumentacji Projektowej, powinna być stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŝy zainstalować w najniŝszych punktach instalacji oraz na kaŝdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. JeŜeli w Dokumentacji Projektowej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: b) zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków 0,25 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi podejścia czerpalnego. c) baterie wannowe ścienne 0,10 0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych, d) baterie ścienne do natrysków 1,0 1,5 m nad posadzką basenów, licząc od wylotu osi podejść czerpalnych, e) automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące 1,01 m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia czerpalnego. JeŜeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna się pokrywać z osią symetrii przyboru z wyjątkiem baterii wannowej, która moŝe być ustawiona w odległości 1/3 długości wanny od strony otworu spustowego, Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŝy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych winna przede wszystkim spełniać wymagania materiałowe, analogiczne jak stawiane łącznikom mosięŝnym występującym w przewodach rurowych z miedzi. Dotyczy to wszystkich rodzajów armatury bez wzgędu na rozwiązania konstrukcyjne (grzybkowe, kulowe, zasuwowe itd.). 8

16 4.0. WYKONANIE ROBÓT 4.1. MONTAś INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH Przewody z rur miedzianych Przy wykonywaniu przewodów wewnętrznych instalacji wodnych z miedzi, występują cztery podstawowe operacje technologiczne: cięcie i gięcie rur, lutowanie złączy oraz wykonywanie połączeń rozłącznych (zaciskowych lub kołnierzowych). Cięcie rur miedzianych z racji stosunkowo cienkich ścianek jest operacją prostą i szybką. MoŜe być wykonywana m.in. przy pomocy drobnozębnych piłek do metali. Zalecanym jednak narzędziem jest przecinarka krąŝkowa zapewniająca spełnienie podstawowego wymagania: - prostopadłości płaszczyzny cięcia do osi rury. Bardzo waŝnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: - usuwania rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego, - kalibrowanie końca rury, zwłaszcza rury miękkiej (w stanie rekrystalizowanym). Gięcie rur dzięki duŝej podatności na kształtowanie na zimno jest operacją łatwą do wykonania zarówno w procesie prefabrykacji, jak i na miejscu montaŝu. Bez Ŝadnych czynności wstępnych gnie się rury w stanie rekrystalizowanym o średnicach do 22 mm. Przy mniejszych średnicach, łuki moŝna wykonywać ręcznie nawet bez uŝycia narzędzi. Prawidłowe gięcie uzyskuje się przy pomocy giętarek ręcznych. Rury w stanie twardym muszą być przedtem poddane wyŝarzaniu zmiękczającemu w obszarze gięcia, które wykonuje się palnikiem acetylenowo tlenowym lub acetylenowo powietrznym. Gięcie ręczne pozwala na uzyskanie minimalnego promienia równego 6 D. Przy uŝyciu giętarki promień gięcia moŝe być zmniejszony do 3 D. Rury o średnicy powyŝej 22 mm moŝna giąć jedynie na gorąco i wypełnione suchym, drobnoziarnistym piaskiem. Lutowanie złączy rur ze złączkami i rur między sobą wykonywane jest wyłącznie metodą kapilarnego połączenia kielichowego. Oznacza to, Ŝe szczelina między łączonymi elementami musi być równomierna i tak mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego. Technika lutowania kapilarnego rozróŝnia dwie odmiany: lutowanie miękkie i lutowanie twarde definiowane temperatura roboczą procesu. Lutowanie miękkie prowadzone jest przy temperaturze poniŝej 450 C przy zastosowaniu spoiw (lutów) spełniających nie tylko wymogi wytrzymałości złącza, ale równieŝ wymagania higieniczne instalacji wody pitnej (bez ołowiu i kadmu). Lutowanie twarde, prowadzone przy temperaturze powyŝej 450 C, wymaga takŝe stosowania odpowiednich dla instalacji wodnej spoiw Ogólne zasady prowadzenia przewodów miedzianych Podstawowa zasadą przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych jest konieczność stosowania materiałów jednorodnych tj. miedzi i jej stopów. W przypadku jeśli jest niemoŝliwe uniknięcie rozwiązania mieszanego, naleŝy bezwzględnie przestrzegać następujących wskazań: - niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze stalą niestopową oraz niestopową ocynkowaną, - rury stalowe mogą być zastosowane w instalacji przed rurami miedzianymi patrząc w kierunku przepływu wody. Przewody miedziane wewnętrznych instalacji wodnych mogą być prowadzone: - na wierzchu ścian, - pod tynkiem, - w bruzdach, - w szachtach instalacyjnych. Przewody miedziane układane pod tynkiem i w bruzdach powinny być na całej długości owinięte elastyczną otuliną pozwalającą na ich termiczne ruchy oraz zabezpieczać przed 7

17 2.3. PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE W skład przyborów i urządzeń sanitarnych wchodzą: Umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym, Miski ustępowe wiszące, montowane na stelaŝu ( Koło lub Geberit ), Umywalka NOVA TOP z poręczami ściennymi dla niepełnosprawnych (Koło), Miska ustępowa NOVA TOP z poręczami dla niepełnosprawnych (Koło) SKŁADOWANIE 3.1. RURY PVC Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyŝsza niŝ 40 C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŝliwiając przewietrzanie. Rury o róŝnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŝu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŝe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsunięciem się dolnej warstwy rur moŝna dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŝy części uszkodzone odciąć, a końce bose rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŝej omówionych środków ostroŝności RURY MIEDZIANE Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami opadów atmosferycznych. DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury o róŝnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to moŝliwe, rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŝu na podkładach i przekładkach drewnianych. Zabezpieczenie przed rozsunięciem się dolnej warstwy rur moŝna dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Kształtki, złączki i inne materiały (środki uszczelniające, itp.) powinny być składowane w pojemnikach w pomieszczeniach zamkniętych ARMATURA Wszelka armatura, jak: zawory, baterie itp. powinna być przechowywana w specjalnych pojemnikach w pomieszczeniu zamkniętym. Armatura powinna być posegregowana wg typów i przeznaczenia PRZYBORY I URZĄDZENIA SANITARNE Przybory sanitarne i urządzenia sanitarne powinny być magazynowane w pomieszczeniu zamkniętym. Układane pojedynczo i zabezpieczone przed uszkodzeniem lub porysowaniem (najlepiej w oryginalnych opakowaniach). 6

18 j.w. lecz mm 5 cm, j.w. lecz mm 7 cm, j.w. lecz 100 mm 10 cm. Minimalna odległość przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 14. Przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŝy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 15. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 16. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z innych źródeł. Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. 17. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, naleŝy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur MATERIAŁY Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upowaŝnioną przez ministra zdrowia. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru RURY INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Do wykonania wewnętrznych instalacji wody zimnej i cieplej stosuje się następujące materiały: Rury z miedzi wg EN-133/20, Łączniki z miedzi do lutowania kapilarnego, Łączniki gwintowane z mosiądzu lub brązu. Wymagania dla łączników zgodnie z EN 1254 Łączniki z miedzi i stopów miedzi KANALIZACJA SANITARNA Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: Rury kielichowe kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN- 86/C 89205, o średnicy : 50, 75, 110, i160 mm, łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; Kształtki z PVC jak wyŝej ARMATURA W skład armatury wchodzą: Zawory przelotowe kulowe, Zawory czerpalne z końcówką do węŝa, Baterie umywalkowe stojące, Zawory ćwierćobrotowe do spłuczek. 5

19 trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być akceptowane przez Inspektora Nadzoru i projektanta. 3. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody naleŝy prowadzić po ścianach wewnętrznych. 4. Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniŝej poziomu podłogi budynku lub poniŝej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących warunków: Temperatura wewnętrzna pomieszczenia jest zawsze > 0 C, Przewody układane są co najmniej na głębokości 30 cm poniŝej poziomu podłogi w odkrywanych na całe długości lub przełazowych kanałach. Nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeŝeli podłoga tworzy szczelną płytę nad przewodem. 5. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniŝej 0 C powinny być ułoŝone w ziemi na takiej głębokości, aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur PVC głębokość ta nie powinna być mniejsza od 50 cm. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłoŝu betonowym. 6. w miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŝe być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyŝej posadzki. 7. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać moŝliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŝliwość odpowietrzania przez najwyŝej połoŝone punkty czerpalne. 8. Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym Ŝe przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych lub bruzdach, przy czym naleŝy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 10. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niŝ 2 cm. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przez owinięcie papierem. 11. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych właściwościach powinny być: Prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, naleŝy zastosować izolację cieplną. Przewody naleŝy równieŝ izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyŝszenie temperatury ścianki rurociągu: - w przewodach wodociągowych powyŝej + 30 C, - w przewodach kanalizacyjnych powyŝej + 45 C. 12. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyŝej przewodów elektrycznych. 13. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić co najmniej: Dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 4

20 I.WENĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN. 1.WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wymiany wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej w istniejącym budynku zbiorowego zakwaterowania na terenie Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie (bud. nr 6) ZAKRES STOSOWANIA ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie wewnętrznych instalacji wod.- kan. zgodnie z p Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót instalacji wody zimnej z rur miedzianych, instalacji wody ciepłej z rur miedzianych, kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC OKREŚLENIA PODSTAWOWE Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną Wymagania ogólne. Pojęcia ogólne Wewnętrzna kanalizacja sanitarna przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych i urządzeń technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem. Wewnętrzne instalacje wody zimnej przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę do picia, od wodomierza do armatury czerpalnej, Wewnętrzne instalacje wody ciepłej przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające ciepłą wodę na potrzeby uŝytkowe i technologiczne, poczynając od wyjścia z wymiennika ciepłej wody do armatury czerpalnej WYMAGANIA OGÓLNE 1. Do rozpoczęcia montaŝu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej moŝna przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ŝe: Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, Elementy budowlano konstrukcyjne, mające wpływ na montaŝ urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają załoŝeniom projektowym. 2. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemoŝności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliŝonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem Ŝe w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości uŝytkowania i 3

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu budowlanego: Uzbrojenie terenów budowlanych w miejscowości Gorzów Śląski ul. Karola Miarki. Dane inwestora: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Plan sytuacyjny rys. 1 - Rzut piwnic rys. 2 - Rzut przyziemia rys. 3 - Rzut I piętra rys. 4 - Aksonometria instalacji wodociągowej rys. 5 -

Bardziej szczegółowo

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-1 WYKOPY RĘCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU I-2 ZASYPKI RĘCZNE Z ZAGĘSZCZENIEM WYKONYWANE WEWNĄRZ BUDYNKU MATERIAŁEM UZYSKANYM Z WYKOPÓW I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-4 RUROCIĄGI Z PCW O ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z tworzyw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Informacje ogólne. 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 2.0 Wewnętrzne instalacje wod-kan i c.w. 2.1. Instalacja wody zimnej 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6 bipro-bumar Sp. z o.o. rok założenia 1948 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ul. Nawrot 114 90-029 Łódź Tel.(0-42) 674-46-24, 676-71-86, 674-48-25 Tel./Fax (0-42) 674-51-58, 676-71-94

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 4.0. REMONT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

IV.23. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ. P

IV.23. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ. P IV.23. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ. P.04.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót ODWODNIENIE BOISKA NA TERENIE GIMNAZJUM NR 3 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu Inowrocław LIPIEC 2012 r. 1. CZĘŚĆ OGOLNA 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

S MONTAś SIECI WODOCIĄGOWEJ

S MONTAś SIECI WODOCIĄGOWEJ S- 01.01 MONTAś SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych związanych z przebudową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe materiały do wykonania robót: rura dwudzielna grubościenna fi 160 rura kablowa fi 100 (fi 110) studnie kablowe SKR-2

Podstawowe materiały do wykonania robót: rura dwudzielna grubościenna fi 160 rura kablowa fi 100 (fi 110) studnie kablowe SKR-2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania p.n. Przebudowa oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ HYDRANTÓW NADZIEMNYCH NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE WYMAGANIA 1.0. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Specyfikacja techniczna wykonania robót: 1. Wstęp.

Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Specyfikacja techniczna wykonania robót: 1. Wstęp. 1 Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Specyfikacja techniczna wykonania robót: 1. Wstęp. 1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 13 w Warszawie - roboty budowlane i instalacyjne - w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 2.0. KANALIZACJA SANITARNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 2.0. KANALIZACJA SANITARNA ST 2.0. Kanalizacja sanitarna 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 2.0. KANALIZACJA SANITARNA Oddział pulmonologiczny Szpital im. A. Sokołowskiego ST 2.0. Kanalizacja sanitarna 2 SPIS TREŚCI Oddział pulmonologiczny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.06 ROBOTY ZIEMNE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień. kody CPV 45231300-8, 45111200-0

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.06 ROBOTY ZIEMNE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień. kody CPV 45231300-8, 45111200-0 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.06 ROBOTY ZIEMNE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45231300-8, 45111200-0 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE

D STUDZIENKI ŚCIEKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 STUDZIENKI ŚCIEKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV ,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV , SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Wrocław 2016

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Wrocław 2016 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Wrocław 2016 Instalacja kanalizacyjna typu grawitacyjnego Projektowanie kanalizacji sanitarnej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO STI 02.00 Instalacja wodociągowa KOD CPV 45300000-0, 453 32400-7 2 1.0. W S T Ę P 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

ST INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ.

ST INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ. ST-03-02-02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ. 1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST instalacji

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne.

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne. D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami gospodarczymi. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEPUSTY Z RUR PEHD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PRZEPUSTY Z RUR PEHD SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY Z RUR PEHD 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH "OMEGA" Leszek Wrzesiński 89-410 Więcbork, ul. Orla 11 tel. (052) 389-82-11, kom. 513-110-110 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedmiot specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ZABYTKOWYM ZAKŁADZIE HUTNICZYM W MALEŃCU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego CPV 45331100-7 instalowanie

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODWODNIENIE JEZDNI CPV - 45231. Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe BUDREMEX - Zawiercie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODWODNIENIE JEZDNI CPV - 45231. Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe BUDREMEX - Zawiercie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ODWODNIENIE JEZDNI CPV - 45231 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ZOS Moczydło Aqua Relaks, ul. Wilczy Dół 4, Warszawa

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ZOS Moczydło Aqua Relaks, ul. Wilczy Dół 4, Warszawa NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ZOS Moczydło Aqua Relaks, ul. Wilczy Dół 4, Warszawa INWESTOR: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TEMAT: DrenaŜ pierścieniowy. INWESTOR: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

TEMAT: DrenaŜ pierścieniowy. INWESTOR: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: DrenaŜ pierścieniowy OBIEKT: Willa nr III INWESTOR: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie 64-000 Kościan, Pl. Paderewskiego 1a 1.1. Przedmiot STWiORB 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wewnętrzne

Instalacje sanitarne wewnętrzne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-04 Instalacje sanitarne wewnętrzne Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) DZIAŁ - 45 - Roboty budowlane GRUPA ROBÓT - 452 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ST 05 INSTALACJE SANITARNE

ST 05 INSTALACJE SANITARNE ST 05 INSTALACJE SANITARNE ST-05/65 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...66 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI...66 1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT...66 1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH...66 1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY...66

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 5.0. KOD CPV: Hydraulika i roboty sanitarnenej 45330000-9 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot ST... 2 1.2. Zakres stosowania ST... 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV 45233100-0 152 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Instalacji wewnętrznej wod-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku administracji. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR: ZAKŁAD INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 1. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 1.1 WSTĘP Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE B.09.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA BUDOWA NASTAWNI IŁAWA GŁÓWNA 1 CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU SANITARNO- SZATNIOWYM ZAPLECZA SPORTOWEGO W ZAKLICZYNIE KOD CPV 45332400-7 Inwestor; Urząd Gminy w Sieprawiu Wykonał ; mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...6 5. WYKONANIE ROBÓT...6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7 7.

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01/2016 INSTALACJE SANITARNE: WODNO -KANALIZACYJNE, C.O. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa robót 45.30.00.00-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeŝa chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do projektu technicznego przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. Przyłącze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie Adres inwestycji: 96-500 Sochaczew ul. 1Maja 16 Projekt : Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY

D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY D-01.03.07 Przebudowa urządzeń melioracyjnych. drenaż opaskowy. D.01.03.07 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH. DRENAŻ OPASKOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków 2 Spis treści 1. Wstęp str 3 1.1 Zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane ogólne 2. Opis techniczny str. 4 2.1. Instalacja wody zimnej str. 4 2.2. Instalacja wody ciepłej str. 5 2.3. Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA ABM śywiec ul. Zacisze 17, 34-300 śywiec Tel. 033/ 861 41 23, kom. 0502 203 510 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo