Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Nr sprawy: SRK/BZ/22/2010/11 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Podstawa prawna: Regulamin udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: z którym Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty. 2. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.. pojazdy aktualnie posiadane według załącznika nr 1 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124 poz z późniejszymi zmianami). 2. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia autocasco z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 4. Ubezpieczenie auto assistance Zakres rzeczowy usługi będącej przedmiotem zamówienia obejmuje: Okres trwania umowy: Ochrona ubezpieczeniowa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie udzielana na poszczególne samochody na okresy wyszczególnione w załączniku nr 1 niniejszej umowy nie dłużej niż do roku. Polisy ubezpieczeniowe: z tytułu odpowiedzialności cywilnej () będą wystawione na okres ubezpieczenia 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż: - dla pojazdów wchodzących do umowy flotowej w roku zostaną rozwiązane za porozumieniem stron z dniem r. i zawarte na nowo (przy zachowaniu ciągłości ochrony) z dniem na okres ubezpieczenia 12 miesięcy kończący się w dniu r.; związane z tym rozliczenie składek dokonane zostanie w systemie pro rata temporis i zwrócona Zamawiającemu, - dla pojazdów wchodzących do umowy flotowej 2011 r. - będą wystawione na okres ubezpieczenia 12 miesięcy, jednak z dniem r., zostaną rozwiązane za porozumieniem stron, a składka za niewykorzystany okres zostanie rozliczona w systemie pro rata temporis i zwrócona Zamawiającemu, z tytułu autocasco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance (ASS) dla pojazdów wchodzących do umowy flotowej w trakcie jej trwania będą wystawione na okres od dnia wskazanego w załączniku nr 3 do dnia r. 2

3 (okres ubezpieczenia) a składka będzie naliczona za okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata temporis 2.2. Zakres i sumy ubezpieczenia: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów tzw. komunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124 poz z późniejszymi zmianami) Ubezpieczenie autocasco (AC), zakres pełny obejmujący zdarzenia związane z kradzieżą, postojem i ruchem pojazdu na terenie RP i Unii Europejskiej (UE) z uwzględnieniem: - braku konsumpcji sumy ubezpieczenia, - suma ubezpieczenia podana w załączniku nr 3 dla każdego pojazdu jest jego wartością rynkową (zawiera podatek VAT), - brak spadku wartości pojazdu w okresie ubezpieczenia, - amortyzacja części wykupiona. - franszyza redukcyjna, integralna, udział własny: zniesione Ubezpieczenie assistance na terenie RP (ASS), zakres minimalny: - naprawa w miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych), - dostarczenie paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) do miejsca zatrzymania pojazdu w ilości co najmniej umożliwiającej dojechanie do najbliższej stacji paliwowej, - holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu albo miejsca garażowania bądź warsztatu w pobliżu miejsca garażowania, - udostępnienie samochodu zastępczego na czas naprawy pojazdu na okres 7 dni Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): - zdarzenia w kraju i za granicą. Suma ubezpieczenia: zł dla każdej ubezpieczonej osoby w systemie miejsc Tryb płatności składki: Dla pojazdów wchodzących w roku 2010 składka płatna w dwóch ratach - I rata za ASS, NNW obliczona pro rata od dnia wejścia pojazdu do ubezpieczenia do dnia r. płatna do r. - II rata za ASS, NNW obliczona pro rata od r. płatna do r Dla pojazdów wchodzących w roku 2011 składka płatna jednorazowo w terminie do 14 dni od wejścia pojazdu do ubezpieczenia 2.4. Dane dotyczące szkodowości Wypłacone Ubezpieczenie Ilość szkód odszkodowanie AC ,28 NW ASS Razem ,28 Rezerwa 3

4 AC ,84 NW ASS Razem , AC ,35 NW ASS Razem ,35 3. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz z późn. zmian.) oraz przedstawić zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w lub inne dokumenty potwierdzające prawo prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. a) posiada środki własne na dzień r. w wysokości co najmniej 100% kapitału gwarancyjnego, b) posiada na dzień r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej w 100%, c) nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej) Spełnienie warunków opisanych powyżej należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 SWO. 4. Termin realizacji zamówienia Ochrona ubezpieczeniowa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie udzielana na poszczególne samochody na okresy wyszczególnione w załączniku nr 1 niniejszej umowy nie dłużej niż roku. 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy załączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Wypełniony druk Formularz Oferty - ściśle wg załączonego wzoru załącznik nr Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy - załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, przedłożenie dowodu ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym albo reprezentowania w postępowaniu przetargowym i zawarciu umowy. 4

5 5.5. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryterium - cena oferty - znaczenie 100 % 7. Opis sposobu przygotowania oferty: 7.1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami Szczegółowych wymagań ofertowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych Formularz Oferty winien być przygotowany zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych Wymagań Ofertowych Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Dokumenty składające się na ofertę winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne nie będą uwzględniane Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Oferty nie spełniające w/w wymogów nie będą uwzględniane W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Sekretariat II piętro 5

6 6

7 Załącznik nr 1do SWO... (Wykonawca)... (miejscowość, data) Znak sprawy: SRK/BZ/22/2010 FORMULARZ OFERTY na: Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. o wartości szacunkowej powyżej kwoty euro netto do kwoty euro netto l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. III. Nazwa i adres WYKONAWCY NAZWA:... z siedzibą w : miejscowość... kod... adres: ul.... NIP... NR RACHUNKU BANKOWEGO:... Telefon... tel/fax... Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS*, do ewidencji działalności gospodarczej* Sąd/Organ rejestrowy* - nr wpisu Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia : Za łączną składkę obejmującą wszystkie samochody w wysokości: zł, (słownie:....zł), 2. Okres ubezpieczenia: 3. Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, b) wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. d) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, 7

8 e) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, f) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, g) zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A., zamówień na dostawę maszyn, urządzeń i materiałów oraz wykonywanie robót i usług związanych z likwidacją zakładów górniczych oraz działaniami polikwidacyjnymi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro i przyjmujemy jego warunki bez zastrzeżeń, h) w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wyłącznie my ponosimy wszelką odpowiedzialność za działanie podwykonawców, jak za własne bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności: jakości dostarczanej dostawy/usługi/roboty, ich terminowości, BHP, a także rozliczenia się z podwykonawcą za powierzone prace. 4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 1. Projekt umowy Załącznik nr 2 2. Wykaz samochodów do ubezpieczenia - Załącznik nr 3 3. Formularz cenowy Załącznik nr 4... dnia podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 8

9 - PROJEKT- UMOWA NA USŁUGĘ zawarta w dniu roku w Bytomiu pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy kapitał zakładowy ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: reprezentowaną przez: zwaną dalej Ubezpieczającym a wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy.. pod numerem KRS, posiadającym(ą) kapitał zakładowy. zł., numer identyfikacji podatkowej NIP:.., REGON: reprezentowanym przez: zwanym dalej Ubezpieczycielem, przy udziale: AKMA BROKERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Poleskiej 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy ,00 zł, wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr /U, numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON , której Członkami Zarządu są: Andrzej Dobrek Roman Grzywacz - Prezes Zarządu - Wiceprezes zarządu, Prowadząca działalność brokera ubezpieczeniowego na podstawie zezwolenia Nr 227 Ministra Finansów, reprezentowaną przez: zwaną dalej Brokerem o następującej treści: 9

10 1. Przedmiot umowy 1. W oparciu o Uchwałę nr / /2010/Z/IV z dnia... Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Ubezpieczający powierza, a Ubezpieczyciel przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: Ubezpieczeniu floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 2. Szczegółowy wykaz samochodów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Ubezpieczyciel oświadcza, że przed złożeniem oferty Ubezpieczającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w Szczegółowych wymaganiach ofertowych i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. 4. Ubezpieczyciel będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Szczegółowych wymaganiach ofertowych 2. Termin realizacji: Ochrona ubezpieczeniowa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie udzielana na poszczególne samochody na okresy wyszczególnione w załączniku nr 1 niniejszej umowy nie dłużej niż do roku. 3. Wynagrodzenie Ubezpieczyciela: 1. Ubezpieczający zapłaci Ubezpieczycielowi składkę za cały okres ubezpieczenia określony w 2 zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozliczenia składki określonych w pkt. 2.1 SWO. 2. W przypadku wyłączenia z ubezpieczenia samochodu cena ubezpieczenia wskazana w pkt. 1 ulegnie zmniejszeniu o cenę ubezpieczenia wyłączonego samochodu proporcjonalnie do okresu wyłączenia. 4. Obowiązki stron: 1. Strony zobowiązują się do udzielania, wszelkich niezbędnych informacji, uzgadniania danych koniecznych do należytego wykonania umowy. 2. Do obowiązków Ubezpieczyciela należy: Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Szczegółowych wymaganiach ofertowych, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. Wartość ubezpieczenia (suma ubezpieczenia i składka) każdego samochodu podlegającego ubezpieczeniu została określona w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Do obowiązków Ubezpieczającego należy: Dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym trybie i terminie. 10

11 5. Rozliczenia finansowe: 1. Polisy ubezpieczeniowe winny być każdorazowo dostarczone Zamawiającemu przed dniem wygaśnięcia obowiązujących polis ubezpieczeniowych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. a. dla samochodów objętych ubezpieczeniem od dnia roku zapłata składki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczyciela w terminach: pierwsza rata do r. i druga rata do r., b. dla samochodów których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w 2011 roku zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy składka obejmująca dany samochód płatna będzie jednorazowo w terminie do14 dni. Przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Ubezpieczającego dzień obciążenia rachunku bankowego Ubezpieczającego. 2. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą Ubezpieczającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek. 3. Ubezpieczający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Ubezpieczyciel oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP:.. 6. Klauzula siły wyższej Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogła strona zapobiec przy należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub jej części takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 7. Reprezentanci stron: 1. Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są: ze strony Ubezpieczyciela:... ze strony Ubezpieczającego: w zakresie rzeczowym:. w zakresie finansowym: 2. Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 3. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia, obejmująca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem: AKMA BROKERS Sp. z o.o. ul. Poleska 27; Katowice nr KRS , wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr /pośrednictwem. 11

12 8. Postanowienia końcowe: 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Ubezpieczającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela chyba, że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 4. Spory wynikłe na tle realizacji umowy, a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji, będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Ubezpieczającego. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Załączniki: Załącznik nr 1 Wykaz samochodów do ubezpieczenia Załącznik nr 2 Formularz cenowy UBEZPIECZAJĄCY UBEZPIECZYCIEL 12

13 WYKAZ SAMHODÓW DO UBEZPIECZENIA SRK S.A. wg. stanu na r. Załącznik Nr 1 do umowy Lp. Numer rej. Nazwa pojazdu Rodzaj Pojemność moc [cm 3 ] Rok produkcji Numer nadwozia Liczba miejsc Przebieg [tys. km] Wartość rynkowa [zł] Okres ubezpieczenia Zabezpieczenia Zakres ubezpieczenia 1 SBE13469 Renault Trafic JLAMA cm 3 66 kw 2007 VF1JLAMA67V , SBE26996 Fiat Ducato Furgon Biznes typ 244 ciężarowo cm 3 62 kw 2005 ZFA , SBE26995 KIA Pregio TB SK6 VAN 2476 cm 3 69 kw 2005 KNETB28225K , SBE26994 KIA Pregio TB SK6 VAN 2476 cm 3 69 kw 2005 KNETB28225K , SBE SBE26992 FM5 FM52 KO28L FM5 FM52 KO28L 1595 cm 3 74 kw 1595 cm 3 74 kw 2000 TMBCK41U51X , TMBCK41U51X , SBE97FA Lublin Towos typ cm 3 52 kw 1999 SUL332212X , SBE43601 Ford Mondeo CD cm kw 2010 WF0EXXGBBEAJ , , immobiliser PATS 9 SBE43602 Renault D Master furgon 2464 cm 3 88 kw 2010 VF1FDC1L , Renault Cobra, immobiliser 10 SBE43603 Renault D Master skrzyniowy 2464 cm 3 88 kw 2010 VF1HDC1K , Renault Cobra, immobiliser 13

14 11 SY59679 Peugeot 407 Premium 1997 cm kw 2007 VF36DRFJC , od SY68191 Peugeot 407 Premium 1997 cm kw 2008 VF36DRFJC , od , immobiliser 13 SK0367M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 85 kw 2008 TMBAC25J , od SK0368M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 85 kw 2008 TMBAC25J , od SK0369M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 85 kw 2008 TMBAC25J , od SY72262 ICE 1595 cm kw 2003 TMBCX21U , od SY72261 ICE 1595 cm kw 2003 TMBCX21UX , od SY79610 Citroen C cm kw 2006 VF7RC6FYC , od SY Ford Mondeo CD cm kw 2010 WF0EXXGBBEAP , od SY72395 Elegance 1846 cm 3 81 kw 2003 TMBBP21W , od SY72396 Peugeot 406 Kombi 2,0 HDI cm 3 80 kw 2001 VF38ERHZF , od SK0370M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 63 kw 2008 TMBAC25J , od

15 WYKAZ SAMHODÓW DO UBEZPIECZENIA SRK S.A. wg. stanu na r. Załącznik Nr 3 do SWO Lp. Numer rej. Nazwa pojazdu Rodzaj Pojemność moc [cm 3 ] Rok produkcji Numer nadwozia Liczba miejsc Przebieg [tys. km] Wartość rynkowa [zł] Okres ubezpieczenia Zabezpieczenia Zakres ubezpieczenia 1 SBE13469 Renault Trafic JLAMA cm 3 66 kw 2007 VF1JLAMA67V , SBE26996 Fiat Ducato Furgon Biznes typ 244 ciężarowo cm 3 62 kw 2005 ZFA , SBE26995 KIA Pregio TB SK6 VAN 2476 cm 3 69 kw 2005 KNETB28225K , SBE26994 KIA Pregio TB SK6 VAN 2476 cm 3 69 kw 2005 KNETB28225K , SBE SBE26992 FM5 FM52 KO28L FM5 FM52 KO28L 1595 cm 3 74 kw 1595 cm 3 74 kw 2000 TMBCK41U51X , TMBCK41U51X , SBE97FA Lublin Towos typ cm 3 52 kw 1999 SUL332212X , SBE43601 Ford Mondeo CD cm kw 2010 WF0EXXGBBEAJ , , immobiliser PATS 9 SBE43602 Renault D Master furgon 2464 cm 3 88 kw 2010 VF1FDC1L , Renault Cobra, immobiliser 10 SBE43603 Renault D Master skrzyniowy 2464 cm 3 88 kw 2010 VF1HDC1K , Renault Cobra, immobiliser 15

16 11 SY59679 Peugeot 407 Premium 1997 cm kw 2007 VF36DRFJC , od SY68191 Peugeot 407 Premium 1997 cm kw 2008 VF36DRFJC , od , immobiliser 13 SK0367M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 85 kw 2008 TMBAC25J , od SK0368M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 85 kw 2008 TMBAC25J , od SK0369M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 85 kw 2008 TMBAC25J , od SY72262 ICE 1595 cm kw 2003 TMBCX21U , od SY72261 ICE 1595 cm kw 2003 TMBCX21UX , od SY79610 Citroen C cm kw 2006 VF7RC6FYC , od SY Ford Mondeo CD cm kw 2010 WF0EXXGBBEAP , od SY72395 Elegance 1846 cm 3 81 kw 2003 TMBBP21W , od SY72396 Peugeot 406 Kombi 2,0 HDI cm 3 80 kw 2001 VF38ERHZF , od SK0370M Skoda Fabia Classic 1390 cm 3 63 kw 2008 TMBAC25J , od

17 Załącznik nr 4 do Szczegółowych wymagań ofertowych FORMULARZ CENOWY Nr rej. pojazdu Szczegółowe składki za ubezpieczenia komunikacyjne, NNW, AC+KR, Assistance składka wyliczona pro rata za faktyczny okres ochrony rozpoczynający się dla każdego pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 3, a kończący się z dniem 31 grudnia 2011r. (kwota zł) NNW (kwota zł) AC+ KR (kwota zł) Assistance (kwota zł) Składka łączna zł SBE13469 SBE26996 SBE26995 x x x SBE26994 x x x SBE26993 x x x SBE26992 SBE97FA x x x SBE43601 SBE43602 SBE43603 SY59679 SY68191 SK0367M SK0368M 17

18 SK0369M SY72262 SY72261 SY79610 SY SY72395 SY72396 SK0370M Łączna Składka 18

19 19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo