I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach"

Transkrypt

1 Piaski: Dstawa fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wdciągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, Piaski, wj. wielkplskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek gmin. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Dstawa fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.3) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg. Szczegółwy pis przedmitu zamówienia: 1) Rk prdukcji pdwzia i nadbudwy samchdu ; 2) Samchód ma być przeznaczny d czyszczenia kanałów średnicach d 50 d 800 mm przy użyciu wyskciśnieniweg układu wdneg, z mżliwścią jednczesneg zasysania nieczystści d zbirnika sadu raz d usuwania zanieczyszczeń i sadów z wpustów ulicznych, wypmpwywania wdy z różneg rdzaju zbirników bezdpływwych, zalanych piwnic, itp. I) Nadbudwa: Zbirnik: 1) Wyknany ze stali nierdzewnej, dwukmrwy, sadzny elastycznie na ramie ddatkwej, 2)Pjemnść całkwita - minimum 8500 dm³ z pdziałem na: - kmrę wdy

2 czystej - minimum 4500 dm³, - kmrę sadu i wdy brudnej - minimum 4000 dm³; 3) Zawór łączący kmry - sterwany pneumatycznie, pzwalający wykrzystać całą pjemnść zbirnika na wdę czystą; 4) Zainstalwanie wskaźników napełnienia w bu kmrach; 5) Tylna dennica zbirnika - twierana, zamykana i ryglwana hydraulicznie; 6) Opróżnianie zbirnika z sadu za pmcą tłka wygarniająceg, płączneg z dennicą, w trakcie jej twierania; 7) Spust wdy nadsadwej za tłkiem wygarniającym; 8) Zawór spustwy ze zbirnika sadu w dlnej części dennicy; 9) Rynna zsypwa na kńcu zbirnika wyknana ze stali nierdzewnej; Układ ssąc - tłczący: 1) Pmpa ssąc - tłcząca (kmpresr): - wydajnść - minimum 1000 m³/h, - zakres pracy - d 0,085 MPa d 0,05 MPa, - napęd - hydrauliczny, - licznik czasu pracy; Wysięgnik teleskpwy: 1) Pdnszny, wysuwany i bracany hydraulicznie: - kąt brtu - minimum 270º, - kąt wznisu - minimum 48º, - wysów - minimum 1 m; 2) Zawór dlneg ssania; 3) Węże ssawne - minimum 2 dcinki p 4 mb; 4) Inżektr; 5) Głębkść ssania wężami - minimum 6 m d pzimu jezdni; 6) Głębkść ssania z inżektrem - minimum 10 m d pzimu jezdni; Układ wdny; Pmpa wdna: 1) Nurnikwa umiejscwina wysk (nad ramą pdwzia, celem umżliwienia pracy pjazdu w trudnym terenie): - wydajnść - minimum 263 dm³/min, - ciśnienie nminalne-rbcze - 16 MPa, - napęd mechaniczny, - licznik czasu pracy; Przedmuch pneumatyczny węży ciśnieniwych, celem usunięcia resztek wdy; Urządzenie grzewcze: 1) Pwdujące wymuszny bieg wdy z równczesnym jej pdgrzewaniem, pzwalające na pracę układu wyskciśnieniweg w temperaturach ujemnych, d -15ºC; 2) Mżliwść jednczesnej pracy pmpy wyskciśnieniwej i pmpy pdciśnieniwej, z siągnięciem maksymalnych parametrów pracy; 3) Sterwanie pracą pmpy wyskciśnieniwej i pmpy pdciśnieniwej z miejsca pracy peratra; Wciągarki i węże wyskciśnieniwe: 1) Wciągarka duża - wyknana ze stali nierdzewnej, napędzana hydraulicznie, z płynną regulacją prędkści brtwej, dchylana w płaszczyźnie pzimej w prmieniu min mm i kącie wychylenia minimum 180º: - wąż wyskciśnieniwy na wciągarce dużej, z pdwójnym pltem tekstylnym, długść minimum 120 mb, DN - minimum 25 mm, ciśnienie rbcze minimum 250 bar, ciśnienie rzrywające minimum 625 bar, prmień gięcia 150 mm, - autmatyczne układanie węża na wciągarce dużej, - licznik wysuwu węża; 2) Wciągarka mała - napędzana hydraulicznie, z płynną regulacją prędkści brtwej: - wąż wyskciśnieniwy minimum 60 mb, DN - minimum 13 mm, ciśnienie rbcze minimum 250 bar, ciśnienie rzrywające minimum 625 bar; 3) Zestaw dysz kanałwych - minimum 6 szt., w tym minimum 4 dysze d węża długieg i minimum 2 dysze d węża 60 mb; 4) Armatura wyknana ze stali nierdzewnej; Pzstałe wymagania dla nadbudwy: 1) Pjemniki d przewzu wypsażenia, zamykane na kluczyk z jednej strny zbirnika; 2) Skrzynia - długa, ze stali nierdzewnej, z drugiej strny zbirnika; 3) Stelaże na węże ssące - p bu strnach zbirnika; 4) Pistlet wdny d prac pmcniczych z dwiema dyszami; 5) Rlka dlna i górna d prwadzenia węża; 6) Lampa przenśna d świetlania miejsca

3 pracy; 7) Umywalka z pdgrzewaną wdą; 8) Inżektr; II) Obsługa urządzenia - przez dwie sby, w tym kierwca. Pdwzie dwusiwe: 1) Dpuszczalna masa całkwita pjazdu - minimum kg; 2) Masa własna pdwzia - maksimum kg; 3) Kabina krótka, 3 -sbwa, w klrze niebieskim; 4) Szyba przednia - barwina, elektrycznie pdgrzewana; 5)Zewnętrzna słna przeciwsłneczna nad przednią szybą; 6) Pneumatycznie regulwana klumna kierwnicy; 7) Klimatyzacja; 8) Radidtwarzacz z dwma głśnikami; 9) Dwureflektrwe halgenwe światła przednie z klszami dprnymi na uderzenia; 10) Silnik: - mc - minimum 290 KM, - pjemnść - maksimum 6,8 l, - emisja spalin EURO 5 - w technlgii SCR, - Cmmn Rail, - wydech pinwy; 11) Rzstaw si - d 4150 mm; 12) Skrzynia biegów - 9-biegwa, ręczna; 13) Nśnść si przedniej - minimum kg; 14) Nśnść si tylnej - minimum kg; 15) Zawieszenie tylne pneumatyczne na minimum 4 pduszkach; 16) Blkada mechanizmu różnicweg tylnej si; 17) Hamulce wentylwane tarczwe przedniej i tylnej si; 18) Hamulec wydechwy; 19) Zbirnik paliwa minimum 200 litrów; 20)ABS; 21) Kmputer pkładwy z menu w języku plskim; 22) Kła - R22,5; 23) Wskaźnik ciśnienia pwietrza w gumieniu, mnitrujący różnice ciśnień między kłami, z wyświetlaczem na tablicy przyrządów; 24) Akustyczny sygnał cfania z wyłącznikiem bezpieczeństwa; 25) Lusterka główne i szerkkątne grzewane elektrycznie; 26) Elektryczna regulacja lusterek głównych; 27) Pdwzie przystswane d pracy w temperaturach pniżej - 18ºC; 28) Błtniki z chlapaczami, zgdne z dyrektywą 91/226/EEC; 29) Zabezpieczenie przed wjechaniem pd samchód; 30) Apteczka, gaśnica, trójkąt strzegawczy, pdnśnik hydrauliczny, klin pd kła; 31) Pjazd wypsażny w autalarm; III) Wymagania dtyczące leasingu: 1) Okres leasingwania - 36 miesięcy; 2) Opłata inicjalna (wstępna) - w wyskści 45% wartści samchdu, płatna w dniu zawarcia umwy, najdalej w ciągu 7 dni d jej pdpisania; 3) Raty leasingwe - 36 rat leasingwych; 4) Opłata resztwa (kńcwa) - 1% wartści pczątkwej przedmitu zamówienia; 5) Wykup płatny wraz z statnią ratą i w terminie w niej przewidzianym; 6) Preferwany kres spłaty rat leasingwych - spłata każdej raty w terminie 21 dni d daty wystawienia faktury; 7) Mżliwść wykupu przedmitu leasingu z prawem d pierwkupu; 8) Waluta leasingu - plski złty; 9) Oprcentwanie stałe. Wyknawca gwarantuje niezmiennść rat leasingwych przez cały kres bwiązywania umwy; 10) Zamawiający pniesie kszt rejestracji pjazdu raz kszty w wyskści pdatku drgweg w kresie trwania umwy leasingu regulwane przez Leasingdawcę na pdstawie trzymanej faktury bądź nty bciążeniwej; 11) Kszty ubezpieczenia przedmitu zamówienia w zakresie OC, AC, NW w kresie trwania umwy leasingu pnsi Wyknawca - ksztami tymi będzie bciążany Zamawiający na pdstawie trzymywanej refaktury bądź nty bciążeniwej; 12) Pzstałe warunki leasingu regulwane są przez Ogólne Warunki Leasingu raz pstanwienia Kdeksu Cywilneg - Zamawiający akceptuje stswany wzór umwy leasingu wraz z gólnymi warunkami leasingu przez wyknawcę, jeśli jej treść będzie

4 zgdna z warunkami niniejszej specyfikacji raz będzie zawierała isttne pstanwienia umwy Zamawiająceg zawarte w umwie na dstawę; 13) D wszystkich płat stswany będzie pdatek VAT wynikający z bwiązujących przepisów pdatkwych.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania W niniejszym pstępwaniu Zamawiający nie wymaga psiadania specjalnych uprawnień (zezwlenia, kncesji, licencji). III.3.2) Wiedza i dświadczenie W niniejszym pstępwaniu Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże, że wyknał c najmniej 2 dstawy plegające na dstawie fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg każdy w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie. III.3.3) Ptencjał techniczny W niniejszym pstępwaniu Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia teg warunku.

5 III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia W niniejszym pstępwaniu Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia teg warunku. III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa W niniejszym pstępwaniu Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia teg warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu, należy przedłżyć: wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, dstaw lub usług w zakresie niezbędnym d wykazania spełniania warunku wiedzy i dświadczenia w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i dbirców, raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, że te dstawy lub usługi zstały wyknane lub są wyknywane należycie III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

6 wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pstępwaniu na ptencjał innych pdmitów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dkumenty dtyczące teg pdmitu w zakresie wymaganym dla wyknawcy, kreślnym w pkt III.4.2. III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.7) Czy granicza się mżliwść ubiegania się zamówienie publiczne tylk dla wyknawców, u których pnad 50 % pracwników stanwią sby niepełnsprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprwadzna będzie aukcja elektrniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: tak Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Zamawiający przewiduje mżliwść wprwadzenia isttnych zmian d umwy w przypadkach: 1) gdy kniecznść zmiany, w tym w zakresie wyskści wynagrdzenia, związana jest ze zmianą pwszechnie bwiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wyskści stawki pdatku VAT); 2) kniecznści zmiany terminu realizacji w związku z: a) z brakiem mżliwści dstarczenia przedmitu umwy na skutek biektywnych warunków klimatycznych lub b) działaniem siły wyższej lub c) innymi klicznściami niepwstałymi z winy Wyknawcy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

7 IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Międzygminny Związek Wdciągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, Piaski. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 10:00, miejsce: Międzygminny Związek Wdciągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, Piaski. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Dstawa dzieży zimwej dla służb ratwnictwa medyczneg Numer głszenia: 124766-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo