Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach Spis treści : 1. Rodzaje prowadzonej działalności Rodzaj i struktura taryfy Taryfowe grupy odbiorców usług Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaŝenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe Warunki stosowania cen i stawek opłat... 6 a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców... 6 b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług... 6

2 Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lędziny, na okres 12 miesięcy, od dnia 2 marca 2007 r., do dnia 1 marca 2008 r. Taryfy określają takŝe warunki ich stosowania. Podstawa prawna opracowania taryfy: - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858) zwana dalej Ustawą, - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwane dalej Rozporządzeniem. 1. Rodzaje prowadzonej działalności Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta Lędziny zezwolenia, z dnia r. Przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy, za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu lub uŝytkowaniu. 2. Rodzaj i struktura taryfy W zakresie zaopatrzenia w wodę taryfy na terenie gminy są taryfami jednolitymi, obejmującymi zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe jak i pozostałych na terenie gminy odbiorców. Taryfy za wodę na terenie gminy są taryfami wieloczłonowymi, zawierającymi stawki opłat oraz cenę odniesioną do 1 m 3 dostarczanej wody. W zakresie odprowadzania ścieków taryfa na terenie gminy jest taryfą jednolitą, jednoczłonową, zawierającą cenę odniesioną do 1 m 3 odprowadzanych ścieków. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfowa grupa odbiorców obejmuje gospodarstwa domowe na terenie gminy. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, jak i pozostałych na terenie gminy. 2

3 Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców Zaopatrzenie w wodę 1.1 Gospodarstwa domowe Odbiorcy zuŝywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych. 1.2 Pozostali odbiorcy Wszyscy pozostali odbiorcy nie wymienieni w punkcie 1.1, w szczególności podmioty i instytucje takie jak : - zakłady produkcyjne, - zakłady usługowe, - firmy handlowe, - budynki uŝyteczności publicznej, - butiki i targowiska, - lokale z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tej grupy zalicza się równieŝ Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art. 22 Ustawy. 2. Odprowadzanie ścieków 2.1 Gospodarstwa domowe Odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych. 2.2 Pozostali odbiorcy Wszyscy pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 2.1, w szczególności podmioty i instytucje takie jak : - zakłady produkcyjne, - zakłady usługowe, - firmy handlowe, - budynki uŝyteczności publicznej, - butiki i targowiska, - lokale z prowadzoną działalnością gospodarczą 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat a) cena za 1 m 3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŝycia wody : 3

4 Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Gospodarstwa domowe, Pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,33 +VAT zł / m³ Stawka opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej na podstawie umowy bądź oświadczenia zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŝycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 poz. 70) oraz ceny netto m 3 wody tj. 5,33 zł. b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę : Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Jednostka miary W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuŝytej 5,06 + VAT zł / okres rozliczeniowy 2 W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 5,06 + VAT zł / okres rozliczeniowy 3 W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŝycia wody 1,82 + VAT zł / okres rozliczeniowy c) cena za m 3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zuŝycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zuŝycia wody : Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Gospodarstwa domowe, Pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków 5,79 +VAT zł / m³ 4

5 d) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług : Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Jednostka miary Gospodarstwa za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w 1 domowe, posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór 135,87 Pozostali przyłącza +VAT zł odbiorcy wodociągowego/dodatkowego węzła wodomierzowego) Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Jednostka miary Gospodarstwa za przyłączenie do urządzeń 1 domowe, kanalizacyjnych będących w 135,87 Pozostali posiadaniu przedsiębiorstwa (odbiór +VAT zł odbiorcy przyłącza kanalizacyjnego) Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Jednostka miary za przyłączenie do urządzeń Gospodarstwa wodociągowo- kanalizacyjnych domowe, 174,77 1 będących w posiadaniu zł Pozostali +VAT przedsiębiorstwa (odbiór przyłączy odbiorcy wodociągowego i kanalizacyjnego) Zgodnie z 2 pkt 9 Rozporządzenia do cen netto i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług. 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposaŝenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu Świadczenia Usług na terenie gminy. 5

6 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną do spoŝycia oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a takŝe optymalizację kosztów. Oprócz działalności podstawowej, jaką jest zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków, przedsiębiorstwo posiada zróŝnicowaną ofertę usług. Do zakresu świadczonych usług naleŝą takŝe: prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji, rozbudowy sieci wodociągowokanalizacyjnej, usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych, bieŝąca obsługa klientów, prowadzenie laboratoryjnego badania i analizy jakości wody i ścieków, wykonywanie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wywóz nieczystości z osadników, wynajem beczkowozów, usługi sprzętem specjalistycznym. b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w zezwoleniach na działalność, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie danej gminy. 6

7 UZASADNIENIE KOREKTY WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF NA TERENIE GMINY LĘDZINY 7

8 Spis treści : 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 2. Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu ustalonych taryf na ich poprawę 3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów 4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf 8

9 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Na terenie gminy Lędziny Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spoŝycia oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z przepisami, wynikającymi z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Spółka zobowiązana jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowokanalizacyjnych, do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. Zobowiązana jest takŝe zapewnić naleŝytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a takŝe optymalizację kosztów działalności. RPWiK Tychy S.A. jest w stanie zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie klientów na usługi przez nie świadczone. Prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 5 miast (Tychy, Lędziny, Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze), 2 miasto-gmin (Czechowice-Dziedzice, Brzeszcze) i 3 gmin (Wyry, Kobiór, Bojszowy). Posiada ponad 35 tys. odbiorców, zaopatrując w wodę ok mieszkańców dziewięciu gmin województwa śląskiego i jednej gminy w województwie małopolskim. Odprowadza ścieki z terenu 2 miast (Tychy, Lędziny) oraz 2 miast-gmin (Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice). W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyróŝnia się dwie taryfowe grupy odbiorców usług : - gospodarstwa domowe - to odbiorcy zuŝywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.), w szczególności zamieszkujący w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych, - pozostali - to odbiorcy, do których zalicza się wszystkich pozostałych odbiorców, w szczególności podmioty i instytucje takie jak : zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, firmy handlowe, budynki uŝyteczności publicznej, lokale z prowadzoną działalnością gospodarczą, butiki i targowiska. Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, ale nieznacznym przyrostem ich liczby, przy równoczesnym wzroście ilości poboru wody i wzroście odbioru ścieków. W okresie od XI 2005r. do X 2006r. nastąpił wzrost ilości sprzedanej wody o 3,4 % oraz wzrost odbioru ścieków o 15,8 % w porównaniu do okresu od XI 2004r. do X 2005r. Oprócz działalności podstawowej, jaką jest zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków, przedsiębiorstwo oferuje szeroką gamę zróŝnicowanych usług. 9

10 Do zakresu świadczonych usług naleŝy zaliczyć takŝe: prowadzenie konserwacji, remontów, modernizacji, rozbudowy sieci wodociągowokanalizacyjnej, usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych, bieŝącą obsługę klientów, prowadzenie laboratoryjnego badania i analizy wody i ścieków, świadczenie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wywóz nieczystości z osadników, wynajem beczkowozów, usługi sprzętem specjalistycznym. 2. Standardy jakościowe usług, w tym informacje dotyczące wpływu ustalonych taryf na ich poprawę. 1) Spółka zapewnia ciągłą obsługę systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, będącego w jej posiadaniu i dba o utrzymanie wymaganych prawem standardów jakości wody przeznaczonej do picia, jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz sprawność techniczną posiadanych urządzeń. 2) W Spółce funkcjonuje całodobowe Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne, które przyjmuje i rejestruje wszystkie zapytania, skargi i wnioski klientów w sprawie ilości, jakości ciśnienia wody oraz nieszczelności sieci i awarii wodociągów, na podstawie których podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniego poziomu usług, a w razie potrzeby zapewnia zastępczy punkt poboru wody. 3) Spółka jest w stanie sprawnie i szybko usunąć awarie obsługiwanych przez siebie sieci, poniewaŝ dysponuje wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogą, sprawdzonymi procedurami działań naprawczych, a takŝe niezbędnymi zapasami materiałów eksploatacyjnych. 4) Spółka zapewnia pomiar i systematyczne rozliczanie sprzedawanej wody, przy uŝyciu zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy prawo o miarach. 5) W Spółce funkcjonują Biura Obsługi Klienta - w Oddziałach Eksploatacji w Tychach, Bieruniu, Czechowicach-Dziedzicach, Brzeszczach i Łaziskach Górnych. UmoŜliwia to kompleksową obsługę odbiorców usług, począwszy od wydawania warunków technicznych i końcowych dla wykonania nowych podłączeń do sieci, przez zawieranie umów, dokonywanie rozliczeń, do rozpatrywania reklamacji. 6) Na okres sobót i niedziel oraz innych dni wolnych od pracy, Spółka kaŝdorazowo zapewnia dyŝury kadry kierowniczej, co umoŝliwia szybkie podjęcie decyzji o kaŝdej porze. Prowadzi takŝe całodobowy dyŝur dyspozytorski. 7) Dla poprawy obsługi klientów wprowadzono firmowy serwis internetowy na stronie: oraz gdzie moŝna zadać pytania, podać stan wodomierza, uzyskać informacje o firmie i obsłudze klientów, pobrać wzory umów itp. 10

11 W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w: zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a takŝe ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych i fizykochemicznych. Analizy jakości wody oraz zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez laboratorium, posiadające stosowne certyfikaty. Od 2003 r. w RPWiK Tychy S.A. wykorzystywany jest system monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Monitoring to system pomiarów i analiz dotyczących stanu funkcjonalnego i technicznego sieci, prowadzony w celu uzyskania wiarygodnych podstaw do zarządzania eksploatacją sieci i jej modernizacją. Monitorowane obiekty to między innymi: hydrofornie, przepompownie ścieków, komory redukcyjne, komory wodomierzowe itp., hydranty podziemne oraz nadziemne, urządzenia do zdalnego odczytu wodomierzy indywidualnych klientów. Monitorowane parametry to: ciśnienie, wskazanie wodomierzy, przepływ, wejście do obiektu, stan pomp i zasuw, poziomy zbiorników, temperatura, zasilanie elektryczne. Przedsięwzięcia uzasadniające wysokość cen i opłat przyjętych w taryfach : wymiana istniejącej sieci z rur stalowych i pvc na polietylenowe (PE) dokonywana sukcesywnie na podstawie zatwierdzonych planów modernizacji, w pierwszej kolejności tych odcinków sieci rozdzielczej i przyłączy wodociągowych, na których występuje największa awaryjność, wymiana wodomierzy zgodnie z wymogami ustawowymi, montaŝ zasuw liniowych, co ogranicza straty wody powstałe podczas usuwania awarii wodociągowych, montaŝ wodomierzy strefowych ze zdalnym odczytem dla monitoringu sieci, co pozwala kontrolować ilość przesyłanej wody, wykrywać ewentualne awarie oraz nielegalny pobór wody. Na przyłączach wodociągowych o duŝym przekroju, na których dochodzi do spadków poboru wody, montowane są wodomierze sprzęŝone, które charakteryzują się bardzo duŝą dokładnością pomiaru. Montuje się takŝe wodomierze mokrobieŝne, które są odporne na zafałszowanie wskazań przy uŝyciu magnesów, inwentaryzacja sieci, kontrola ciśnienia oraz ilości zakupionej wody na wodociągu magistralnym. Ponadto na terenie gminy Lędziny, w latach , planowane są nakłady inwestycyjne, które wpłyną na poprawę standardów jakościowych usług, a dotyczące zakresów takich jak : modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 11

12 budowa studni wodomierzowych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia monitoringu sieci wodociągowej, budowa nowych przyłączy. Proponowane przez nas taryfy umoŝliwiają utrzymanie wysokiego standardu usług oraz pozwolą na wprowadzenie nowych rozwiązań, których efektem będzie jeszcze lepsza jakość usług i wzrost satysfakcji klientów. W związku z powyŝszym RPWiK Tychy S.A. postawiło na nowoczesność w działaniu, modernizację sieci i sprzętu, daleko idące ułatwienia w obsłudze klienta. 3. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. W roku 2007 nie wprowadza się nowych metod alokacji kosztów na poszczególne grupy odbiorców. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. W czasie obowiązywania taryfy nie planuje się radykalnej zmiany warunków ekonomicznych w zakresie jej stosowania. ZałoŜenia przyjęte do taryf, uwzględniają utrzymanie alokacji kosztów pośrednich na dotychczasowych zasadach oraz działania techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstwa, prowadzone w roku obrachunkowym oraz doświadczenia z poprzednich okresów obowiązywania taryf, jak równieŝ niezbędne przychody wyliczone zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zgodnie z art. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przez pojęcie wartości niezbędnych przychodów, będących podstawą do kalkulowania ceny rozumie się: wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku Zgodnie z 7, pkt 1 Rozporządzenia, podstawę ustalenia taryf stanowią koszty poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalone na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryf. Zgodnie z 6 Rozporządzenia, do ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat, planowanych na rok obowiązywania taryf uwzględnia się: koszty eksploatacji i utrzymania (w tym: amortyzację lub odpisy umorzeniowe, podatki i opłaty niezaleŝne od przedsiębiorstwa, opłaty za korzystanie ze środowiska), koszty zakupionej przez przedsiębiorstwo wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych nie będących w jego posiadaniu, spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i poŝyczek, naleŝności nieregularne, marŝę zysku. 12

13 Informacja o ilości i cenie wody kupowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne i informacja o ilości ścieków i cenie za ich wprowadzanie do urządzeń nie będących w posiadaniu RPWiK Tychy S.A. W roku planowanym RPWiK Tychy S.A. planuje zakupić wodę w ilości m³, po cenie 1,47 zł za m³ W roku planowanym RPWiK Tychy S.A. planuje wprowadzić do urządzeń nie będących w jego posiadaniu, ścieki w ilości m³, po cenie 2,70 zł za m³ 13

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo