POSTANOWIENIE postanawia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE postanawia:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: II C 270/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 paździemika 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sylwia Urbańska, Protokołant: sekr. sąd. Wioletta Powata po rozpoznaniu w dniu 18 pażdziernika 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K.P. przeciwko P S.A w Warszawie o waloryzację, rentę i ustalenie w przedmiocie wniosku powoda o zabezpieczenie postanawia: I. zabezpieczyć na czas trwania procesu roszczenie powoda K.P przez zobowiązanie pozwanego P SA w Warszawie do zapłaty na rzecz powoda tytułem renty kwoty 8.670,00 zł (osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) kwartainie, płatne do dnia 15 - go pierwszego miesiąca każdego kwartału wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności, poczynając od października 2013 r.; II. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 28 marca 2013 r. powód K.P wniósł o waloryzację sumy gwarancyjnej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia oc pojazdów mechanicznych do równowartości EURO. W uzasadnieniu podał, że w dniu 06 listopada 1991 r. uległ wypadkowi komunikacyjnemu, którego sprawca był ubezpieczony w pozwanym P SA. Powód doznał rozległych obrażeń w postaci złamania kręgosłupa szyjnego C5-C6 z urazem rdzenia kręgowego, stał się inwalidą I grupy. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za skutki wypadku i od początku 1997 r. wypłacał powodowi rentę kwartalną, początkowo w wysokości 1.284,36 zł miesięcznie, następnie waloryzowaną. Od 01 stycznia 2010 r. kwota renty wynosiła 5.606,97 zł miesięcznie. W piśmie z dnia 22 stycznia 2013 r. pozwany poinformował powoda, że wobec faktu, iż niebawem suma dokonanych wypłat osiągnie sumę gwarancyjną zł, wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie owu oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, po wypłacie kwoty ,70 zł zostanie zakończona dalsza płatność. Powód wskazał, że otrzymuje rentę z ZUS w wysokości 1.520,00 zł netto miesięcznie i czerpie dochód z wynajmu lokalu w wysokości 600,00 zł netto miesięcznie. Ma obecnie 59 lat. Jest z wykształcenia mechanikiem i nie jest w stanie podjąć pracy, mieszka sam, jego żona zmarła w 1994 r., a trójka dzieci wyprowadziła się. Wskazał, że wymaga stałej pomocy osób trzecich. Stała rehabilitacja, której poddaje się powód, spowalnia procesy degradacji organizmu. Obecnie dodatkowe potrzeby powoda wynikające z wypadku wynoszą 6.000,00 zł miesięcznie. Powód nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb bez otrzymywania dodatkowego świadczenia. W odpowiedzi na pozew pozwany P SA w Warszawie wniósł o oddalenie powództwa.

2 Podniósł brak łącznej legitymacji procesowej wynikającej z współuczestnictwa koniecznego dla stron umowy ubezpieczenia. Pełnomocnik pozwanego w uzasadnieniu podniósł, że w dniu 02 kwietnia 2014 r. przekazał powodowi kwotę ,70 zł, która wyczerpała sumę gwarancyjną, a wobec tego doszło do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Podniósł, że w sprawie dochodzi do modyfikacji stosunku zobowiązaniowego, którego powód nie jest stroną, a jedynie realizuje swoje uprawnienia na podstawie instytucji actio directa, a zatem powództwo ma zmierzać do zmiany stosunku prawnego łączącego pozwanego z innym podmiotem - ubezpieczonym posiadaczem pojazdu mechanicznego. W takim postępowaniu w charakterze stron procesowych powinny wystąpić wszystkie podmioty stosunku materialnoprawnego, który w wyniku wyroku ma zostać ukształtowany. Pominięcie ubezpieczającego jako strony procesu jest równoznaczne z brakiem łącznej legitymacji procesowej. Ponadto pozwany zarzucił brak legitymacji materialnej powoda w dochodzeniu roszczenia, co wynika z racji nieposiadania statusu strony umowy ubezpieczenia przez poszkodowanego dochodzącego roszczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń. Wskazał na niedopuszczalność stosowania przepisu art kc do umów ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, z uwagi na losowy charakter umowy ubezpieczenia, brak cechy wzajemności umowy i ekwiwalentnosci swiadczeń. Podniósł, że zmiany sumy gwarancyjnej wynikające ze zmian przepisów nie stanowią nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art kc, podobnie nie może być za taką uznana zmiana cen towarów i usług czy inflacja z uwagi na wyjątkowośc klauzuli rebus sic stantibus, a modyfikacji może podlegać stosunek prawny tylko w zakresie, w jakim został dotknięty nadzwyczajną zmianą stosunków. Konieczna jest wobec tego ocena żądania z perspektywy stanu rzeczy istniejącego najpóżniej w 1991 r. i 1992 r. Zdaniem pozwanego wyznacznikiem górnej granicy sumy gwarancyjnej powinny być przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 09 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. z 1992 r., nr 96, poz. 475), które w 10 przewiduje sumę gwarancyjną nie niższą niż 11,5 mld zł. W ocenie pozwanego podana przez powoda wartość sumy gwarancyjnej nie pozostaje w adekwatnym związku z nadzwyczajną zmianą stosunków i nie uwzględnia tego, że w ówczesnych przepisach wysokość sumy gwarancyjnej była przewidziana dla wszystkich poszkodowanych w wypadku, a dla szkód zbiorowych powinna być mniejsza i nie przekraczać 11,5 mld starych złotych. Ubezpieczenie oc nie służyło zaspokajaniu wszelkich roszczeń poszkodowanych w nieskończoność ale stanowiło minimum i należało się liczyć z koniecznością zabezpieczenia roszczeń na wypadek wyczerpania sumy gwarancyjnej. Pozwany zaznaczył też, że sąd na podstawie art kc ma obowiązek uwzględnienia interesu obu stron i podniósł, że istnienie rażącej straty musi zostać wykazane przez powoda, a samo wskazanie na brak środków nie wystarcza do przyjęcia rażącej straty, należy bowiem mieć na uwadze inne możliwosci uzyskania rekompensaty uszczerbku poniesionego przez powoda. Zarzucił, że powód nie wykazał istnienia związku przyczynowego między nadzwyczajną zmianą okoliczności a nadmiernymi trudnościami lub rażącą stratą. W piśmie z dnia 11 października 2013 r. (k. 421) powód wniósł dodatkowo o zasądzenie na jego rzecz renty kwartalnej w wysokości ,02 zł i zabezpieczenie roszczenia przez nakazanie pozwanemu zapłaty renty za ll i ll kwartał 2013 r w wysokosci po ,35 zł oraz renty w tej samej wysokości za czwarty kwartał i kolejne. W piśmie z dnia 16 października 2013 r. (data wpływu - k. 635) pełnomocnik pozwanego

3 wniósł o oddalenie wniosku o zabezpieczenie, podnosząc że wniosek nie zawiera sumy ubezpieczenia, podniósł że powód nie sprecyzował powództwa w zakresie oznaczenia daty, od jakiej miałby zostać zmodyfikowany stosunek prawny i nieprawidłowo okreslił stronę podmiotową. W ocenie pozwanego zarzuty te powinny skutkować oddaleniem powództwa bez jego merytorycznej oceny, a w konsekwencji niedopuszczalne jest uzyskanie zabezpieczenia roszczenia, które nie może zostać uwzględnione. Wskazał, że powód domaga się zabezpieczenia zobowiązania wygasłego stosunku prawnego, tj. zobowiązania wykonanego przez P. SA. Podniósł że powód nie przedstawił argumentów, które odnosiłyby się do poszczególnych roszczeń składających się na żądaną sumę. Powód, zdaniem pozwanego w ramach żądania wniosku o zabezpieczenie oczekuje uzyskania pokrycia także utraconych korzyści, a ten fakt nie został uprawdopodobniony. Zarzucił też, że żądanie wniosku o zabezpieczenie nie pozostaje w związku z bezpośrednim przedmiotem powództwa. Powód domaga się bowiem ustalenia sumy gwarancyjnej, natomiast we wniosku o zabezpieczenie domaga się zapłaty należnosci, które jest właściwe dla powództwa o świadczenie a nie ustalenie. W tym zakresie natomiast nie powstał stan zawisłości sporu, ponieważ pozwanemu doręczono jedynie odpis wniosku o udzielenie zabezpieczenia a nie odpis pisma zawierającego rozszerzenie powództwa. Wskazał też, że nieuzasadnione jest oczekiwanie, że pozwany powinien zapłacić powodowi należności za okres sprzed daty złożenia wniosku o zabezpieczenie, ponieważ zabezpieczenie ma służyć uregulowaniu sytuacji na przyszłość, a nie z mocą wsteczną. Wobec wygaśnięcia zobowiązania pozwany nie pozostaje w zwłoce w spełnieniu świadczenia. W piśmie złożonym na rozprawie w dniu 18 pażdziernika 2013 r. Powód sprecyzował żądanie pozwu przez wskazanie, że skutek podwyższenia sumy ubezpieczenia ma nastąpić od 01 stycznia 2013 r., wniósł ponadto o ustalenie istnienia na przyszłość odpowiedzialności pozwanego za ewentualne przyszłe szkody na mieniu i osobie wynikłe z wypadku komunikacyjnego. Wskazał sumę zabezpieczenia jako równowartość kwoty renty będącej przedmiotem zabezpieczenia przez 3 lata tj. kwotę ,00 zł. Wskazał, że wniosek o zabezpieczenie dotyczy roszczenia o zapłatę renty, a nie roszczenia o ustalenie sumy gwarancyjnej. W piśmie z dnia 23 pażdziernika 2013 r. (data wpływu k. 649) pełnomocnik pozwanego zarzucił dodatkowo, że katalog zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wskazany w art. 755 i nast. kpc jest zamknięty i nie przewidziano w nim przypadku odpowiadającego żądaniu opisanemu we wniosku powoda o zabezpieczenie. Sąd ustalił i zważył, co następuje: K.P w dniu 6 listopada 1991 r., w wieku 37 lat, uległ wypadkowi. Wówczas prowadził własną firmę budowlaną. Sprawca wypadku, kierujący samochodem ciężarowym LIAZ nr rej ( ) został skazany wyrokiem w sprawie ( ) z 10 czerwca 1992 r. - k. 57), posiadał polisę P SA. Obecnie powód ma 59 lat. Po wypadku powód zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, a za środki uzyskane ze sprzedaży maszyn po zlikwidowanej działalności i z odszkodowań, wybudował dom jednorodzinny o powierzchni ok. 120 m 2 (kopia decyzji k 63). Powód obecnie mieszka sam. Ma troje pełnoletnich dzieci. Żona powoda zmarła 1994 r. Powód jest też współwłaścicielem lokali magazynowych i usługowych (w 1/4) o powierzchni 96 m 2 i 820 m 2 (k 11).

4 Dodatkowo wynajmuje lokal po matce o powierzchni ok. 24 m 2 za kwotę 600,00 zł miesięcznie. Koszty utrzymania tego lokalu ponosi najemca, natomiast powód opłaca podatek od nieruchomości. W piśmie z dnia 22 stycznia 2013 r. pozwany poinformował powoda, że suma gwarancyjna ulegnie wyczerpaniu po wypłacie na rzecz powoda kwoty ,70 zł (pismo k. 17). W wyniku wypadku K.P. doznał złamania kręgosłupa szyjnego (karta informacyjna k. 21). Został orzeczeniem ZUS zaliczony do l grupy inwalidzkiej (kopia orzeczenia k. 22). U powoda stwierdzono złamanie kompresyjne trzonu kręgow C5 i C6 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, a w wyniku tego niedowład spastyczny czterokończynowy (karta informacyjna k. 45). Wskutek doznanych w wypadku obrażeń i pogorszenia się stanu zdrowia powód musi ponosić dodatkowe koszty. Zwiększone potrzeby z tego tytułu wiążą się z rehabilitacją, koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, posiadaniem niezbędnego dla przemieszczania się samochodu i opłatami związanymi z jego utrzymaniem. Koszty rehabilitacji wynoszą ok. 800, ,00 zł miesięcznie (godzina zajęć rehabilitacyjnych kosztuje 90 zł). Rehabilitacja jest konieczna z uwagi na przykurcze i możliwosć unieruchomienia stawów, obejmuje ćwiczenia zadawane przez rehabilitanta. Rehabilitacja trwa nieprzerwanie od wypadku, z różnym natężeniem (faktura k. 40). Powód ponosi koszty lekarstw w wysokości ok zł miesięcznie (faktury k. 26). Niepełnosprawność powoda skutkuje też koniecznoscią zakupienia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Sprzęt ortopedyczny to laski, kule, poduszki, wózek inwalidzki. Komplet kul kosztuje ok. 100,00 zł (kule wystarczają na 1,5-2 lata) a więc miesięcznie koszty z tego tytułu to 100,00 zł: 18 m-cy = ok. 5,60 zł Wózek kosztuje ok ,00 zł - a więc miesięcznie 5.000,00 zł : 60 (5 lat = 60 m-cy) ok. 84,00 zł (faktura k. 43). Dodatkowo naprawa i konserwacja wózka wynosi ok. 21,00 zł miesięcznie (k. 35, faktura k , 41, 42). Materac ortopedyczny oraz poduszki do siedzenia i pod szyję raz na 2 lata to koszt ok. 699,00 zł = 260,00 zł, tj. miesięcznie ok. 40,00 zł (k. 35 faktury k ). Powód wymaga też pomocy osób trzecich przy ubieraniu, sprzątaniu, korzystaniu z kuchni, podnoszeniu przedmiotow z ziemi. Zasadniczo pomagają w tym powodowi jego dzieci, jednak oraz raz lub dwa razy w tygodniu przychodzi do pomocy obca osoba, a koszt pomocy osoby trzeciej to 120,00 zł za dzień - a więc miesięcznie 4 x 2 x 120,00 zł=960,00 zł. Powód może poruszać się o kulach, ale w ograniczonym zakresie, tzw. chodem paretycznym, przy czym może w ten sposób przejść ok m, z tym że musi w trakcie odpoczywać poniewaz nie ma siły w rękach. W związku z tym powód musi przemieszczać się samochodem, średnio pokonuje samochodem ok km dziennie. Miesięczny koszt

5 utrzymania samochodu wynosi około 340,00 zł (k. 35, paragony k. 32, dowod wpłaty k. 33, 34, paragony k. 44). K.P. niekiedy korzysta z wyjazdów do sanatorium. Od wypadku miało to miejsce 3-4 razy. Ostatnio w sanatorium w ramach świadczeń NFZ powód był ok. 4 lata temu. Za pobyt w sanatorium powód płacił ze środków, które dostawał z P. Ostatnio w sanatorium był w grudniu 2012 r. Powód jeździł na najtańsze turnusy rehabilitacyjne. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to ok ,00 zł, co daje miesięcznie 238,75 zł (faktury k. 29). Ze świadczeń NFZ powód ok lat temu występował o wózek inwalidzki. O taki wózek można się zwracać raz na 5 lat. Powód otrzymał wózek, ale korzystał z niego tylko przez rok, ponieważ wózek się zepsuł i nie nadawał się do naprawy. Wobec tego powód kupował wózki prywatnie, ze środków które uzyskiwał od pozwanego. Powód nie korzystał ze świadczeń NFZ w zakresie rehabilitacji z uwagi na długi okres oczekiwania i konieczność nieprzerwanego prowadzenia rehabilitacji. Na bieżące koszty utrzymania powoda składają się: koszty energii elektrycznej - ok. 200,00 zł miesięcznie, wywóz śmieci i nieczystości ok ,00 zł miesięcznie, żywnosć - ok zł miesięcznie, ubrania - ok zł miesięcznie, telefon - ok. 50 zł miesięcznie. Łącznie miesięczne koszty z tego tytułu wynoszą około 1.200,00 zł. Zwiększone potrzeby powoda w wymiarze miesięcznym stanowią kwotę 2.890,00 zł, na którą składają się koszty rehabilitacji 1.000,00 zł, koszty leków 200,00 zł, koszty zakupu kul 5,60 zł miesięcznie, wózka 84,00 zł, koszty konserwacji sprzętu 21,00 zł, koszt sprzętu ortopedycznego 40,00 zł, koszty utrzymania samochodu 340,00 zł, koszty pobytu w sanatorium 238,754 zł oraz koszty pomocy osób trzecich 960,00 zł miesięcznie. Pismem z dnia 28 maja 2010 r. (k. 36) pozwany poinformował powoda, że renta uzupełniająca od 01 stycznia 2010 r. w ramach przysługującego powodowi świadczenia rentowego od P SA ustalona została na 3.906,97 zł miesięcznie, zaś renta na zwiększone potrzeby ,00 zł - łącznie pozwany wypłacał od 1 stycznia 2010 r. świadczenie w wysokosci 5.606,97 zł miesięcznie, tj. kwartalnie ,91 zł. Od wstrzymania realizacji swiadczeń przez P powód utrzymuje się z renty ZUS ok zł, dochodów z czynszu najmu - 600,00 zł miesięcznie. Łącznie obecne dochody powoda wynoszą około ok ,00 zł. K.P. otrzymywał ostatnio od P świadczenie w wysokosci ok ,00 zł kwartalnie (kopia teczki szkody k. 46, lista wypłat k ). W opisanym stanie faktycznym Sąd uznał wniosek o zabezpieczenie za częściowo uzasadniony. Zgodnie z treścią art kpc w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym stosownie do tresci art kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

6 Stosownie natomiast do treści art kpc w sprawach o alimenty zabezpieczenie to może polegac na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu m. in. okresowo określonej sumy pieniężnej, przy czym niezbędną przesłanką zabezpieczenia jest w tym wypadku jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, bez konieczności uprawdopodobnienia interesu prawnego w jego udzieleniu. Zgodnie z art pkt 1 przepis art. 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia m. in. roszczen o rentę. Przed omówieniem przesłanek zabezpieczenia, należy skrótowo odnieść się do zarzutów strony pozwanej o charakterze ogólnym, które jednak wpływają na ocenę dopuszczalnosci i zasadności wniosku o zabezpieczenie. Dla potrzeb oceny tego wniosku, w zakresie w jakim pozwany kwestionuje legitymację bierną, wskazując na łączną w tym przypadku legitymację zakładu ubezpieczeń i ubezpieczającego, w ocenie Sądu zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. Istotnie żądanie powoda skierowane jest od pozwanego zakładu ubezpieczeń, który łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z kierującym pojazdem sprawcą wypadku z dnia 06 listopada 1991 r., a zatem powód nie jest stroną tego stosunku zobowiązaniowego. W ocenie Sądu jednak, w przypadku roszczenia o waloryzację sumy gwarancyjnej, znajduje również zastosowanie przepis art kc, w myśl którego uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzic roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Nielogiczne bowiem byłoby dopuszczenie takiej możliwości - skierowania powództwa bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi w przypadku dochodzenia pierwotnie odszkodowania, i odmówienie możliwości skorzystania z instytucji art kc w razie dochodzenia waloryzacji sumy gwarancyjnej czy renty, w sytuacji gdy faktycznie roszczenie ma spełniać ten sam cel, tj. zabezpieczenie potrzeb uprawnionego. Nie mógł też skutkować oddaleniem wniosku o zabezpieczenie zarzut pozwanego, iż roszczenie wygasło. Wskazać bowiem należy, że powód złożył pozew w dniu 28 marca 2013 r., podczas gdy ostatnie świadczenie spełnione przez pozwanego datowane jest na 02 kwietnia 2013 r. W takiej sytuacji, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2012r., miarodajna powinna być data wniesienia pozwu (II CSK 646/11, niepublikowany). Ten pogląd Sąd podziela. Odnośnie zarzutu, iż powód nie sprecyzował powództwa w zakresie oznaczenia daty, od jakiej miałby zostać zmodyfikowany stosunek prawny, wskazać należy, że datę tę powód określił w piśmie złożonym na rozprawie w dniu 18 października 2013 r.(k. 638), a ponadto wniosek o zabezpieczenie dotyczył roszczenia o rentę. Za nieuzasadniony Sąd uznał też zarzut, iż niedopuszczalne jest rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę renty, wobec braku zawisłości sporu w zakresie tego roszczenia. Pełnomocnikowi pozwanego wraz z odpisem wniosku o zabezpieczenie (doręczonego również faksem), doręczono odpis pisma powoda zawierającego modyfikację żądania w tym zakresie. Powód został zwolniony od kosztów w całości, zatem nie zachodził brak fiskalny w postaci braku opłaty od rozszerzonego powództwa. Oceny tej nie zmienia na tym etapie postępowania zarzut pozwanego dotyczący niezasadności zwolnienia od kosztów, kwestia ta będzie bowiem przedmiotem odrębnego postępowania incydentalnego. Niezależnie

7 od tego zabezpieczenia roszczenia można domagać się także przed wszczęciem postępowania (art kpc). Oceniając w dalszej kolejności przesłanki zabezpieczenia wskazać należy, że powód domagał się zabezpieczenia roszczenia o rentę sformułowanego w piśmie modyfikującym powództwo. W konsekwencji za dopuszczalny, na mocy art kpc w zw. Z art pkt 1 kpc, należało uznać wskazany sposób zabezpieczenia polegający na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty okresowo sumy pieniężnej. Zabezpieczenie w tym trybie ma charakter zabezpieczenia nowacyjnego i polega na stworzeniu na czas trwania procesu tymczasowej sytuacji, w której obowiązany zobligowany jest do zapłaty jednorazowo albo okresowo pewnej sumy pieniężnej. Celem tego rodzaju zabezpieczenia jest natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu niezbędnych środków. W wypadku zabezpieczenia roszczenia o rentę, zgodnie z art , nie jest wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego w żądaniu zabezpieczenia, a jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. Uprawdopodobnienie uważane jest za środek zastępczy dowodu w postępowaniu cywilnym. Uprawdopodobnienie nie daje pewności a tylko uwiarygodnia twierdzenie o istnieniu lub nieistnieniu jakiegoś faktu. Uprawdopodobnienie przeprowadza się za pomocą środków nieskrępowanych wymogami co do formy stawianymi przez przepisy kpc dla postępowania dowodowego ( tak J. Turek w: Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Zakamycze 2003r., str ). Co do zasady roszczenie o rentę, w ocenie Sądu, zostało uprawdopodobnione w wystarczającym stopniu przez przedstawienie dokumentów wskazujących na ponoszone przez powoda wydatki związane ze skutkami wypadku oraz przez wyjaśnienia powoda złożone na rozprawie. Dane te wskazują na tym etapie na istnienie niezaspokojonych potrzeb powoda, a ich częściowemu zaspokojeniu służyć ma renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Zaznaczyć należy, że renta, której podstawę stanowi przepis ari kc, obejmuje koszty wynikłe z uszkodzenia ciala lub wywołania rozstroju zdrowia. Oznacza to, że świadczenie rentowe dotyczy jedynie tych kosztów, ktore pozostają w związku ze zdarzeniem powodującym odpowiedzialność obowiązanego, a nie wszystkich kosztów ponoszonych przez uprawnionego. Wobec tego na powodzie spoczywał - na etapie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie - ciężar uprawdopodobnienia związku przyczynowego między ponoszonymi dodatkowymi kosztami a wypadkiem oraz uprawdopodobnienie tych kosztów co do wysokosci. Za częściowo uzasadnione należało zatem uznać pozostałe zarzuty pozwanego, w szczególności odnośnie braku uprawdopodobnienia żądania w zakresie wniosku o zabezpieczenie co do wysokości. W rezultacie uwzględnieniu mogło podlegać tylko żądanie w takim zakresie, w jakim powód przedstawił środki uprawdopodobnienia - czy to w postaci dokumentów czy składając wyjaśnienia na rozprawie. Wysokość tych kosztów została omówiona powyżej, a dotyczą one kosztów rehabilitacji, zakupu leków, kul, zakupu wózka inwalidzkiego i jego konserwacji, kosztów sprzętu ortopedycznego, kosztów utrzymania samochodu pobytów w sanatorium i kosztów niezbędnej pomocy osob trzecich.

8 Nalezy też przyznać rację pozwanemu, że w zakresie renty żądanej z tytułu utraconych zarobków, powód w żaden sposób jej nie wykazał, a samo wyliczenie w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest niewystarczające. Z pewnością nie stanowi wykazania tego faktu także przedstawienie roczników statystycznych, ponieważ renta z tytułu utraconych zarobków wymaga odniesienia do sytuacji danej osoby, jej możliwości zarobkowych a nie wskaźników ogólnych. Rownież nie stanowi uzasadnienia żądania w tym zakresie fakt wypłacania przez pozwanego świadczenia z tego tytułu, ani zasady na jakich pozwany wysokosć tę ustalił. Dla zasadności żądania dochodzonego w procesie cywilnym nieistotne jest bowiem to, w jakim zakresie zobowiązany dobrowolnie spełniał świadczenie. W ramach zabezpieczenia nie mogły zostać uwzględnione koszty utrzymania powoda - koszty związane z eksploatacją mieszkania, koszty jedzenia czy ubrań. Koszty z tego tytułu bowiem powód ponosiłby niezależnie od skutkow wypadku, a nie wskazywał ani nie uprawdopodobnił, że w związku z wypadkiem na te cele przeznacza większe środki. Nieuzasadnione też było żądanie powoda zabezpieczenia renty za okres wsteczny. Należy bowiem uznać, jak na to wskazywał pozwany, że instytucja zabezpieczenia służy ochronie interesu uprawnionego na przyszłość. Możliwość dochodzenia roszczenia rentowego za okres wsteczny nie oznacza, że zabezpieczenie też może objąć taki okres Wskazać należy, że zabezpieczenie typu nowacyjnego samo w sobie jest odstępstwem od wyrażonej w art. 731 kpc zasady, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. W ocenie Sądu niedopuszczalne jest rozszerzenie tego wyjątku przez zabezpieczenie roszczeń za okresy wczesniejsze niz data złożenia wniosku o zabezpieczenie. W rezultacie uwzględnieniu podlegało żądanie zabezpieczenia w rozmiarze 2.890,00 zł miesięcznie, co daje kwartalnie (wobec takiego wniosku powoda) kwotę 8.670,00 zł. W pozostałym zakresie - co do kwoty i co do okresu zabezpieczenia, wniosek został oddalony. Z tych względów na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH POKRZYWDZONEGO W TOKU PROCESU KARNEGO MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA (ZABEZPIECZENIA) ROSZCZEŃ MAJĄTKOWYCH W PROCESIE KARNYM 1. pozew cywilny 2. wniosek o naprawienie szkody

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-176/10/PS Data 2010.06.18 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 727/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1093/13 Dnia 7 stycznia 2014 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Małaniuk Sędziowie: SSA Jerzy

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 22/2/A/2012 POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński przewodniczący Adam Jamróz sprawozdawca Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-4/2011/WS

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r.

Projekt 28.09.2006 r. USTAWA. z dnia... 2006 r. Projekt 28.09.2006 r. USTAWA z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 280/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 maja 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999. BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999 luty 2011 NR 117 Cena: 26,25 zł w tym 5% VAT 1 Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki Daniel Więcławski - FST-Management Sp. z o.o. REKOMPENSATA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo