POSTANOWIENIE postanawia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE postanawia:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: II C 270/13 POSTANOWIENIE Dnia 24 paździemika 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sylwia Urbańska, Protokołant: sekr. sąd. Wioletta Powata po rozpoznaniu w dniu 18 pażdziernika 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K.P. przeciwko P S.A w Warszawie o waloryzację, rentę i ustalenie w przedmiocie wniosku powoda o zabezpieczenie postanawia: I. zabezpieczyć na czas trwania procesu roszczenie powoda K.P przez zobowiązanie pozwanego P SA w Warszawie do zapłaty na rzecz powoda tytułem renty kwoty 8.670,00 zł (osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) kwartainie, płatne do dnia 15 - go pierwszego miesiąca każdego kwartału wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności, poczynając od października 2013 r.; II. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 28 marca 2013 r. powód K.P wniósł o waloryzację sumy gwarancyjnej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia oc pojazdów mechanicznych do równowartości EURO. W uzasadnieniu podał, że w dniu 06 listopada 1991 r. uległ wypadkowi komunikacyjnemu, którego sprawca był ubezpieczony w pozwanym P SA. Powód doznał rozległych obrażeń w postaci złamania kręgosłupa szyjnego C5-C6 z urazem rdzenia kręgowego, stał się inwalidą I grupy. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za skutki wypadku i od początku 1997 r. wypłacał powodowi rentę kwartalną, początkowo w wysokości 1.284,36 zł miesięcznie, następnie waloryzowaną. Od 01 stycznia 2010 r. kwota renty wynosiła 5.606,97 zł miesięcznie. W piśmie z dnia 22 stycznia 2013 r. pozwany poinformował powoda, że wobec faktu, iż niebawem suma dokonanych wypłat osiągnie sumę gwarancyjną zł, wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie owu oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, po wypłacie kwoty ,70 zł zostanie zakończona dalsza płatność. Powód wskazał, że otrzymuje rentę z ZUS w wysokości 1.520,00 zł netto miesięcznie i czerpie dochód z wynajmu lokalu w wysokości 600,00 zł netto miesięcznie. Ma obecnie 59 lat. Jest z wykształcenia mechanikiem i nie jest w stanie podjąć pracy, mieszka sam, jego żona zmarła w 1994 r., a trójka dzieci wyprowadziła się. Wskazał, że wymaga stałej pomocy osób trzecich. Stała rehabilitacja, której poddaje się powód, spowalnia procesy degradacji organizmu. Obecnie dodatkowe potrzeby powoda wynikające z wypadku wynoszą 6.000,00 zł miesięcznie. Powód nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb bez otrzymywania dodatkowego świadczenia. W odpowiedzi na pozew pozwany P SA w Warszawie wniósł o oddalenie powództwa.

2 Podniósł brak łącznej legitymacji procesowej wynikającej z współuczestnictwa koniecznego dla stron umowy ubezpieczenia. Pełnomocnik pozwanego w uzasadnieniu podniósł, że w dniu 02 kwietnia 2014 r. przekazał powodowi kwotę ,70 zł, która wyczerpała sumę gwarancyjną, a wobec tego doszło do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Podniósł, że w sprawie dochodzi do modyfikacji stosunku zobowiązaniowego, którego powód nie jest stroną, a jedynie realizuje swoje uprawnienia na podstawie instytucji actio directa, a zatem powództwo ma zmierzać do zmiany stosunku prawnego łączącego pozwanego z innym podmiotem - ubezpieczonym posiadaczem pojazdu mechanicznego. W takim postępowaniu w charakterze stron procesowych powinny wystąpić wszystkie podmioty stosunku materialnoprawnego, który w wyniku wyroku ma zostać ukształtowany. Pominięcie ubezpieczającego jako strony procesu jest równoznaczne z brakiem łącznej legitymacji procesowej. Ponadto pozwany zarzucił brak legitymacji materialnej powoda w dochodzeniu roszczenia, co wynika z racji nieposiadania statusu strony umowy ubezpieczenia przez poszkodowanego dochodzącego roszczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń. Wskazał na niedopuszczalność stosowania przepisu art kc do umów ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, z uwagi na losowy charakter umowy ubezpieczenia, brak cechy wzajemności umowy i ekwiwalentnosci swiadczeń. Podniósł, że zmiany sumy gwarancyjnej wynikające ze zmian przepisów nie stanowią nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu art kc, podobnie nie może być za taką uznana zmiana cen towarów i usług czy inflacja z uwagi na wyjątkowośc klauzuli rebus sic stantibus, a modyfikacji może podlegać stosunek prawny tylko w zakresie, w jakim został dotknięty nadzwyczajną zmianą stosunków. Konieczna jest wobec tego ocena żądania z perspektywy stanu rzeczy istniejącego najpóżniej w 1991 r. i 1992 r. Zdaniem pozwanego wyznacznikiem górnej granicy sumy gwarancyjnej powinny być przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 09 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. z 1992 r., nr 96, poz. 475), które w 10 przewiduje sumę gwarancyjną nie niższą niż 11,5 mld zł. W ocenie pozwanego podana przez powoda wartość sumy gwarancyjnej nie pozostaje w adekwatnym związku z nadzwyczajną zmianą stosunków i nie uwzględnia tego, że w ówczesnych przepisach wysokość sumy gwarancyjnej była przewidziana dla wszystkich poszkodowanych w wypadku, a dla szkód zbiorowych powinna być mniejsza i nie przekraczać 11,5 mld starych złotych. Ubezpieczenie oc nie służyło zaspokajaniu wszelkich roszczeń poszkodowanych w nieskończoność ale stanowiło minimum i należało się liczyć z koniecznością zabezpieczenia roszczeń na wypadek wyczerpania sumy gwarancyjnej. Pozwany zaznaczył też, że sąd na podstawie art kc ma obowiązek uwzględnienia interesu obu stron i podniósł, że istnienie rażącej straty musi zostać wykazane przez powoda, a samo wskazanie na brak środków nie wystarcza do przyjęcia rażącej straty, należy bowiem mieć na uwadze inne możliwosci uzyskania rekompensaty uszczerbku poniesionego przez powoda. Zarzucił, że powód nie wykazał istnienia związku przyczynowego między nadzwyczajną zmianą okoliczności a nadmiernymi trudnościami lub rażącą stratą. W piśmie z dnia 11 października 2013 r. (k. 421) powód wniósł dodatkowo o zasądzenie na jego rzecz renty kwartalnej w wysokości ,02 zł i zabezpieczenie roszczenia przez nakazanie pozwanemu zapłaty renty za ll i ll kwartał 2013 r w wysokosci po ,35 zł oraz renty w tej samej wysokości za czwarty kwartał i kolejne. W piśmie z dnia 16 października 2013 r. (data wpływu - k. 635) pełnomocnik pozwanego

3 wniósł o oddalenie wniosku o zabezpieczenie, podnosząc że wniosek nie zawiera sumy ubezpieczenia, podniósł że powód nie sprecyzował powództwa w zakresie oznaczenia daty, od jakiej miałby zostać zmodyfikowany stosunek prawny i nieprawidłowo okreslił stronę podmiotową. W ocenie pozwanego zarzuty te powinny skutkować oddaleniem powództwa bez jego merytorycznej oceny, a w konsekwencji niedopuszczalne jest uzyskanie zabezpieczenia roszczenia, które nie może zostać uwzględnione. Wskazał, że powód domaga się zabezpieczenia zobowiązania wygasłego stosunku prawnego, tj. zobowiązania wykonanego przez P. SA. Podniósł że powód nie przedstawił argumentów, które odnosiłyby się do poszczególnych roszczeń składających się na żądaną sumę. Powód, zdaniem pozwanego w ramach żądania wniosku o zabezpieczenie oczekuje uzyskania pokrycia także utraconych korzyści, a ten fakt nie został uprawdopodobniony. Zarzucił też, że żądanie wniosku o zabezpieczenie nie pozostaje w związku z bezpośrednim przedmiotem powództwa. Powód domaga się bowiem ustalenia sumy gwarancyjnej, natomiast we wniosku o zabezpieczenie domaga się zapłaty należnosci, które jest właściwe dla powództwa o świadczenie a nie ustalenie. W tym zakresie natomiast nie powstał stan zawisłości sporu, ponieważ pozwanemu doręczono jedynie odpis wniosku o udzielenie zabezpieczenia a nie odpis pisma zawierającego rozszerzenie powództwa. Wskazał też, że nieuzasadnione jest oczekiwanie, że pozwany powinien zapłacić powodowi należności za okres sprzed daty złożenia wniosku o zabezpieczenie, ponieważ zabezpieczenie ma służyć uregulowaniu sytuacji na przyszłość, a nie z mocą wsteczną. Wobec wygaśnięcia zobowiązania pozwany nie pozostaje w zwłoce w spełnieniu świadczenia. W piśmie złożonym na rozprawie w dniu 18 pażdziernika 2013 r. Powód sprecyzował żądanie pozwu przez wskazanie, że skutek podwyższenia sumy ubezpieczenia ma nastąpić od 01 stycznia 2013 r., wniósł ponadto o ustalenie istnienia na przyszłość odpowiedzialności pozwanego za ewentualne przyszłe szkody na mieniu i osobie wynikłe z wypadku komunikacyjnego. Wskazał sumę zabezpieczenia jako równowartość kwoty renty będącej przedmiotem zabezpieczenia przez 3 lata tj. kwotę ,00 zł. Wskazał, że wniosek o zabezpieczenie dotyczy roszczenia o zapłatę renty, a nie roszczenia o ustalenie sumy gwarancyjnej. W piśmie z dnia 23 pażdziernika 2013 r. (data wpływu k. 649) pełnomocnik pozwanego zarzucił dodatkowo, że katalog zabezpieczenia roszczeń pieniężnych wskazany w art. 755 i nast. kpc jest zamknięty i nie przewidziano w nim przypadku odpowiadającego żądaniu opisanemu we wniosku powoda o zabezpieczenie. Sąd ustalił i zważył, co następuje: K.P w dniu 6 listopada 1991 r., w wieku 37 lat, uległ wypadkowi. Wówczas prowadził własną firmę budowlaną. Sprawca wypadku, kierujący samochodem ciężarowym LIAZ nr rej ( ) został skazany wyrokiem w sprawie ( ) z 10 czerwca 1992 r. - k. 57), posiadał polisę P SA. Obecnie powód ma 59 lat. Po wypadku powód zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, a za środki uzyskane ze sprzedaży maszyn po zlikwidowanej działalności i z odszkodowań, wybudował dom jednorodzinny o powierzchni ok. 120 m 2 (kopia decyzji k 63). Powód obecnie mieszka sam. Ma troje pełnoletnich dzieci. Żona powoda zmarła 1994 r. Powód jest też współwłaścicielem lokali magazynowych i usługowych (w 1/4) o powierzchni 96 m 2 i 820 m 2 (k 11).

4 Dodatkowo wynajmuje lokal po matce o powierzchni ok. 24 m 2 za kwotę 600,00 zł miesięcznie. Koszty utrzymania tego lokalu ponosi najemca, natomiast powód opłaca podatek od nieruchomości. W piśmie z dnia 22 stycznia 2013 r. pozwany poinformował powoda, że suma gwarancyjna ulegnie wyczerpaniu po wypłacie na rzecz powoda kwoty ,70 zł (pismo k. 17). W wyniku wypadku K.P. doznał złamania kręgosłupa szyjnego (karta informacyjna k. 21). Został orzeczeniem ZUS zaliczony do l grupy inwalidzkiej (kopia orzeczenia k. 22). U powoda stwierdzono złamanie kompresyjne trzonu kręgow C5 i C6 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, a w wyniku tego niedowład spastyczny czterokończynowy (karta informacyjna k. 45). Wskutek doznanych w wypadku obrażeń i pogorszenia się stanu zdrowia powód musi ponosić dodatkowe koszty. Zwiększone potrzeby z tego tytułu wiążą się z rehabilitacją, koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, posiadaniem niezbędnego dla przemieszczania się samochodu i opłatami związanymi z jego utrzymaniem. Koszty rehabilitacji wynoszą ok. 800, ,00 zł miesięcznie (godzina zajęć rehabilitacyjnych kosztuje 90 zł). Rehabilitacja jest konieczna z uwagi na przykurcze i możliwosć unieruchomienia stawów, obejmuje ćwiczenia zadawane przez rehabilitanta. Rehabilitacja trwa nieprzerwanie od wypadku, z różnym natężeniem (faktura k. 40). Powód ponosi koszty lekarstw w wysokości ok zł miesięcznie (faktury k. 26). Niepełnosprawność powoda skutkuje też koniecznoscią zakupienia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Sprzęt ortopedyczny to laski, kule, poduszki, wózek inwalidzki. Komplet kul kosztuje ok. 100,00 zł (kule wystarczają na 1,5-2 lata) a więc miesięcznie koszty z tego tytułu to 100,00 zł: 18 m-cy = ok. 5,60 zł Wózek kosztuje ok ,00 zł - a więc miesięcznie 5.000,00 zł : 60 (5 lat = 60 m-cy) ok. 84,00 zł (faktura k. 43). Dodatkowo naprawa i konserwacja wózka wynosi ok. 21,00 zł miesięcznie (k. 35, faktura k , 41, 42). Materac ortopedyczny oraz poduszki do siedzenia i pod szyję raz na 2 lata to koszt ok. 699,00 zł = 260,00 zł, tj. miesięcznie ok. 40,00 zł (k. 35 faktury k ). Powód wymaga też pomocy osób trzecich przy ubieraniu, sprzątaniu, korzystaniu z kuchni, podnoszeniu przedmiotow z ziemi. Zasadniczo pomagają w tym powodowi jego dzieci, jednak oraz raz lub dwa razy w tygodniu przychodzi do pomocy obca osoba, a koszt pomocy osoby trzeciej to 120,00 zł za dzień - a więc miesięcznie 4 x 2 x 120,00 zł=960,00 zł. Powód może poruszać się o kulach, ale w ograniczonym zakresie, tzw. chodem paretycznym, przy czym może w ten sposób przejść ok m, z tym że musi w trakcie odpoczywać poniewaz nie ma siły w rękach. W związku z tym powód musi przemieszczać się samochodem, średnio pokonuje samochodem ok km dziennie. Miesięczny koszt

5 utrzymania samochodu wynosi około 340,00 zł (k. 35, paragony k. 32, dowod wpłaty k. 33, 34, paragony k. 44). K.P. niekiedy korzysta z wyjazdów do sanatorium. Od wypadku miało to miejsce 3-4 razy. Ostatnio w sanatorium w ramach świadczeń NFZ powód był ok. 4 lata temu. Za pobyt w sanatorium powód płacił ze środków, które dostawał z P. Ostatnio w sanatorium był w grudniu 2012 r. Powód jeździł na najtańsze turnusy rehabilitacyjne. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to ok ,00 zł, co daje miesięcznie 238,75 zł (faktury k. 29). Ze świadczeń NFZ powód ok lat temu występował o wózek inwalidzki. O taki wózek można się zwracać raz na 5 lat. Powód otrzymał wózek, ale korzystał z niego tylko przez rok, ponieważ wózek się zepsuł i nie nadawał się do naprawy. Wobec tego powód kupował wózki prywatnie, ze środków które uzyskiwał od pozwanego. Powód nie korzystał ze świadczeń NFZ w zakresie rehabilitacji z uwagi na długi okres oczekiwania i konieczność nieprzerwanego prowadzenia rehabilitacji. Na bieżące koszty utrzymania powoda składają się: koszty energii elektrycznej - ok. 200,00 zł miesięcznie, wywóz śmieci i nieczystości ok ,00 zł miesięcznie, żywnosć - ok zł miesięcznie, ubrania - ok zł miesięcznie, telefon - ok. 50 zł miesięcznie. Łącznie miesięczne koszty z tego tytułu wynoszą około 1.200,00 zł. Zwiększone potrzeby powoda w wymiarze miesięcznym stanowią kwotę 2.890,00 zł, na którą składają się koszty rehabilitacji 1.000,00 zł, koszty leków 200,00 zł, koszty zakupu kul 5,60 zł miesięcznie, wózka 84,00 zł, koszty konserwacji sprzętu 21,00 zł, koszt sprzętu ortopedycznego 40,00 zł, koszty utrzymania samochodu 340,00 zł, koszty pobytu w sanatorium 238,754 zł oraz koszty pomocy osób trzecich 960,00 zł miesięcznie. Pismem z dnia 28 maja 2010 r. (k. 36) pozwany poinformował powoda, że renta uzupełniająca od 01 stycznia 2010 r. w ramach przysługującego powodowi świadczenia rentowego od P SA ustalona została na 3.906,97 zł miesięcznie, zaś renta na zwiększone potrzeby ,00 zł - łącznie pozwany wypłacał od 1 stycznia 2010 r. świadczenie w wysokosci 5.606,97 zł miesięcznie, tj. kwartalnie ,91 zł. Od wstrzymania realizacji swiadczeń przez P powód utrzymuje się z renty ZUS ok zł, dochodów z czynszu najmu - 600,00 zł miesięcznie. Łącznie obecne dochody powoda wynoszą około ok ,00 zł. K.P. otrzymywał ostatnio od P świadczenie w wysokosci ok ,00 zł kwartalnie (kopia teczki szkody k. 46, lista wypłat k ). W opisanym stanie faktycznym Sąd uznał wniosek o zabezpieczenie za częściowo uzasadniony. Zgodnie z treścią art kpc w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym stosownie do tresci art kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

6 Stosownie natomiast do treści art kpc w sprawach o alimenty zabezpieczenie to może polegac na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu m. in. okresowo określonej sumy pieniężnej, przy czym niezbędną przesłanką zabezpieczenia jest w tym wypadku jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, bez konieczności uprawdopodobnienia interesu prawnego w jego udzieleniu. Zgodnie z art pkt 1 przepis art. 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia m. in. roszczen o rentę. Przed omówieniem przesłanek zabezpieczenia, należy skrótowo odnieść się do zarzutów strony pozwanej o charakterze ogólnym, które jednak wpływają na ocenę dopuszczalnosci i zasadności wniosku o zabezpieczenie. Dla potrzeb oceny tego wniosku, w zakresie w jakim pozwany kwestionuje legitymację bierną, wskazując na łączną w tym przypadku legitymację zakładu ubezpieczeń i ubezpieczającego, w ocenie Sądu zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. Istotnie żądanie powoda skierowane jest od pozwanego zakładu ubezpieczeń, który łączyła umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z kierującym pojazdem sprawcą wypadku z dnia 06 listopada 1991 r., a zatem powód nie jest stroną tego stosunku zobowiązaniowego. W ocenie Sądu jednak, w przypadku roszczenia o waloryzację sumy gwarancyjnej, znajduje również zastosowanie przepis art kc, w myśl którego uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzic roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Nielogiczne bowiem byłoby dopuszczenie takiej możliwości - skierowania powództwa bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi w przypadku dochodzenia pierwotnie odszkodowania, i odmówienie możliwości skorzystania z instytucji art kc w razie dochodzenia waloryzacji sumy gwarancyjnej czy renty, w sytuacji gdy faktycznie roszczenie ma spełniać ten sam cel, tj. zabezpieczenie potrzeb uprawnionego. Nie mógł też skutkować oddaleniem wniosku o zabezpieczenie zarzut pozwanego, iż roszczenie wygasło. Wskazać bowiem należy, że powód złożył pozew w dniu 28 marca 2013 r., podczas gdy ostatnie świadczenie spełnione przez pozwanego datowane jest na 02 kwietnia 2013 r. W takiej sytuacji, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2012r., miarodajna powinna być data wniesienia pozwu (II CSK 646/11, niepublikowany). Ten pogląd Sąd podziela. Odnośnie zarzutu, iż powód nie sprecyzował powództwa w zakresie oznaczenia daty, od jakiej miałby zostać zmodyfikowany stosunek prawny, wskazać należy, że datę tę powód określił w piśmie złożonym na rozprawie w dniu 18 października 2013 r.(k. 638), a ponadto wniosek o zabezpieczenie dotyczył roszczenia o rentę. Za nieuzasadniony Sąd uznał też zarzut, iż niedopuszczalne jest rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie roszczenia o zapłatę renty, wobec braku zawisłości sporu w zakresie tego roszczenia. Pełnomocnikowi pozwanego wraz z odpisem wniosku o zabezpieczenie (doręczonego również faksem), doręczono odpis pisma powoda zawierającego modyfikację żądania w tym zakresie. Powód został zwolniony od kosztów w całości, zatem nie zachodził brak fiskalny w postaci braku opłaty od rozszerzonego powództwa. Oceny tej nie zmienia na tym etapie postępowania zarzut pozwanego dotyczący niezasadności zwolnienia od kosztów, kwestia ta będzie bowiem przedmiotem odrębnego postępowania incydentalnego. Niezależnie

7 od tego zabezpieczenia roszczenia można domagać się także przed wszczęciem postępowania (art kpc). Oceniając w dalszej kolejności przesłanki zabezpieczenia wskazać należy, że powód domagał się zabezpieczenia roszczenia o rentę sformułowanego w piśmie modyfikującym powództwo. W konsekwencji za dopuszczalny, na mocy art kpc w zw. Z art pkt 1 kpc, należało uznać wskazany sposób zabezpieczenia polegający na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty okresowo sumy pieniężnej. Zabezpieczenie w tym trybie ma charakter zabezpieczenia nowacyjnego i polega na stworzeniu na czas trwania procesu tymczasowej sytuacji, w której obowiązany zobligowany jest do zapłaty jednorazowo albo okresowo pewnej sumy pieniężnej. Celem tego rodzaju zabezpieczenia jest natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu niezbędnych środków. W wypadku zabezpieczenia roszczenia o rentę, zgodnie z art , nie jest wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego w żądaniu zabezpieczenia, a jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. Uprawdopodobnienie uważane jest za środek zastępczy dowodu w postępowaniu cywilnym. Uprawdopodobnienie nie daje pewności a tylko uwiarygodnia twierdzenie o istnieniu lub nieistnieniu jakiegoś faktu. Uprawdopodobnienie przeprowadza się za pomocą środków nieskrępowanych wymogami co do formy stawianymi przez przepisy kpc dla postępowania dowodowego ( tak J. Turek w: Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Zakamycze 2003r., str ). Co do zasady roszczenie o rentę, w ocenie Sądu, zostało uprawdopodobnione w wystarczającym stopniu przez przedstawienie dokumentów wskazujących na ponoszone przez powoda wydatki związane ze skutkami wypadku oraz przez wyjaśnienia powoda złożone na rozprawie. Dane te wskazują na tym etapie na istnienie niezaspokojonych potrzeb powoda, a ich częściowemu zaspokojeniu służyć ma renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Zaznaczyć należy, że renta, której podstawę stanowi przepis ari kc, obejmuje koszty wynikłe z uszkodzenia ciala lub wywołania rozstroju zdrowia. Oznacza to, że świadczenie rentowe dotyczy jedynie tych kosztów, ktore pozostają w związku ze zdarzeniem powodującym odpowiedzialność obowiązanego, a nie wszystkich kosztów ponoszonych przez uprawnionego. Wobec tego na powodzie spoczywał - na etapie rozpoznania wniosku o zabezpieczenie - ciężar uprawdopodobnienia związku przyczynowego między ponoszonymi dodatkowymi kosztami a wypadkiem oraz uprawdopodobnienie tych kosztów co do wysokosci. Za częściowo uzasadnione należało zatem uznać pozostałe zarzuty pozwanego, w szczególności odnośnie braku uprawdopodobnienia żądania w zakresie wniosku o zabezpieczenie co do wysokości. W rezultacie uwzględnieniu mogło podlegać tylko żądanie w takim zakresie, w jakim powód przedstawił środki uprawdopodobnienia - czy to w postaci dokumentów czy składając wyjaśnienia na rozprawie. Wysokość tych kosztów została omówiona powyżej, a dotyczą one kosztów rehabilitacji, zakupu leków, kul, zakupu wózka inwalidzkiego i jego konserwacji, kosztów sprzętu ortopedycznego, kosztów utrzymania samochodu pobytów w sanatorium i kosztów niezbędnej pomocy osob trzecich.

8 Nalezy też przyznać rację pozwanemu, że w zakresie renty żądanej z tytułu utraconych zarobków, powód w żaden sposób jej nie wykazał, a samo wyliczenie w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest niewystarczające. Z pewnością nie stanowi wykazania tego faktu także przedstawienie roczników statystycznych, ponieważ renta z tytułu utraconych zarobków wymaga odniesienia do sytuacji danej osoby, jej możliwości zarobkowych a nie wskaźników ogólnych. Rownież nie stanowi uzasadnienia żądania w tym zakresie fakt wypłacania przez pozwanego świadczenia z tego tytułu, ani zasady na jakich pozwany wysokosć tę ustalił. Dla zasadności żądania dochodzonego w procesie cywilnym nieistotne jest bowiem to, w jakim zakresie zobowiązany dobrowolnie spełniał świadczenie. W ramach zabezpieczenia nie mogły zostać uwzględnione koszty utrzymania powoda - koszty związane z eksploatacją mieszkania, koszty jedzenia czy ubrań. Koszty z tego tytułu bowiem powód ponosiłby niezależnie od skutkow wypadku, a nie wskazywał ani nie uprawdopodobnił, że w związku z wypadkiem na te cele przeznacza większe środki. Nieuzasadnione też było żądanie powoda zabezpieczenia renty za okres wsteczny. Należy bowiem uznać, jak na to wskazywał pozwany, że instytucja zabezpieczenia służy ochronie interesu uprawnionego na przyszłość. Możliwość dochodzenia roszczenia rentowego za okres wsteczny nie oznacza, że zabezpieczenie też może objąć taki okres Wskazać należy, że zabezpieczenie typu nowacyjnego samo w sobie jest odstępstwem od wyrażonej w art. 731 kpc zasady, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. W ocenie Sądu niedopuszczalne jest rozszerzenie tego wyjątku przez zabezpieczenie roszczeń za okresy wczesniejsze niz data złożenia wniosku o zabezpieczenie. W rezultacie uwzględnieniu podlegało żądanie zabezpieczenia w rozmiarze 2.890,00 zł miesięcznie, co daje kwartalnie (wobec takiego wniosku powoda) kwotę 8.670,00 zł. W pozostałym zakresie - co do kwoty i co do okresu zabezpieczenia, wniosek został oddalony. Z tych względów na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 202/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSA Maria

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 288/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16

Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2016 r. IX GC 605/16 Sąd Okręgowy w składzie: SSO Grzegorz Dyrga Protokolant: asystent Andrzej Myszewski po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Krakowie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 330/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 czerwca 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I PZ 4/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa P.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 474/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2007 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 75/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 195/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus Sygn. akt II CK 382/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 stycznia 2005 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Strus

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00

Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00 Wyrok z dnia 26 września 2000 r. I PKN 48/00 Sąd nie ma obowiązku pouczania o bezzasadności powództwa i możliwości skutecznego dochodzenia innych roszczeń, jeżeli powód jednoznacznie formułuje żądanie.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 87/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 444/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lutego 2008 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o:

POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY. W imieniu Powódki., stosowne pełnomocnictwo przedkładam w załączeniu wnoszę o: , dnia Sąd Rejonowy w. Wydział Rodzinny i Nieletnich.... Powódka:, zam. reprezentowana przez... Pozwany:, zamieszkały POZEW W PRZEDMIOCIE PRZYCZYNIANIA SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY W imieniu Powódki.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 309/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 772/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2015 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Antoni Górski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Antoni Górski Sygn. akt I CSK 432/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 marca 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Antoni Górski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 144/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 lutego 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 696/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 września 2013 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski SSN Zbigniew Strus Sygn. akt V CK 296/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2005 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Stanisław Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 86/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 października 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt II CSK 524/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela Sygn. akt II CSK 295/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Jacek Grela

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 56/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I ACa 1093/13 Dnia 7 stycznia 2014 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Hanna Małaniuk Sędziowie: SSA Jerzy

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt: II Cz 77/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Tomasza M. przeciwko pozwanym Janowi Ś. przy udziale interwenienta ubocznego Haliny T. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski Sygn. akt III CK 235/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 kwietnia 2014 r. SSN Bogumiła Ustjanicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt V CZ 61/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 grudnia 2009 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01

Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01 Uchwała z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01 Sędzia SN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Kazimierz Zawada Sędzia SA Krystyna Bilewicz Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 153/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 57/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich Biała Podlaska 14 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: małoletni Robert i Adam Kowalscy reprezentowani przez matkę Ewę Kowalską 21-500 Biała Podlaska,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 221/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 marca 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 marca 2003 r., III CKN 907/00

Wyrok z dnia 20 marca 2003 r., III CKN 907/00 Wyrok z dnia 20 marca 2003 r., III CKN 907/00 W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych art. 814 2 k.c. ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt I CZ 21/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 335/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 lipca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Informacje ogólne Prawo do odszkodowania Wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę jest

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 470/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt II CSK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2016 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 284/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Maria

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona Koper (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona Koper (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 82/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona Koper (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt I ACa 187/11. Dnia 15 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie:

WYROK. Sygn. akt I ACa 187/11. Dnia 15 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny. w składzie: Sygn. akt I ACa 187/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSA Piotr Wójtowicz (spr.) SA Lucyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CK 669/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2012r. sygn. akt I Ca 102/12

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2012r. sygn. akt I Ca 102/12 Wyrok z dnia 19 kwietnia 2012r. sygn. akt I Ca 102/12 Ustawowe uregulowanie w przepisach art. 68-70 ustawy z 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt IV CK 577/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 371/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 marca 2009 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2006 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2006 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-2600/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 października 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Joanna Magdalena Majcher - Borkowska Arbitrzy: Tadeusz Henryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 273/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska Sygn. akt V CSK 126/10 i V CZ 36/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 292/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon Sygn. akt III CSK 113/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 lutego 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UK 122/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P.

Bardziej szczegółowo