SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:"

Transkrypt

1 SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 4. OPIS TECHNICZNY 5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ARCADIS Sp z o. o.

2 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z AKTUALNYM ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 2

3 ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 3

4 ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 4

5 ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 5

6 ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 6

7 2. OPINIA ZUD ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 7

8 ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 8

9 ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 9

10 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO Warszawa, dnia V.2011 r. OŚWIADCZENIE My niżej podpisani oświadczamy, że projekt wykonawczy: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyżowania z ul. Energetyczna w Piasecznie do skrzyżowania z droga krajową nr 50 wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii - ZADANIE II - Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 od km do km branża SANITARNA, TOM 04/02/2 Urządzenia ochrony środowiska urządzenia oczyszczające został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane Tekst jednolity: dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888) Projektant: dr inż. Zbigniew Chaciński Upr. Wa-930/93 MAZ/WM/0319/02. Sprawdzający: mgr inż. Anna Krajewska Upr. MAZ/0163/POOS/09 MAZ/IS/0628/09. ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 10

11 4. OPIS TECHNICZNY Spis treści 3.1 Przedmiot opracowania 3.2 Nazwa Inwestora 3.3 Nazwa jednostki projektowej prowadzącej 3.4 Podstawa opracowania. 3.5 Charakterystyka terenu i zagospodarowanie przestrzenne w pasie projektowanej trasy. 3.6 Urządzenia podczyszczające 3.7 Osadniki 3.8 Przegrody na rowach 3.9 Montaż oraz eksploatacja urządzeń podczyszczających ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 11

12 4.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania są urządzenia ochrony środowiska na odcinku Drogi Krajowej 79 od km do km zadanie II 4.2 Nazwa Inwestora Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Warszawa, ul. Mińska Nazwa jednostki projektowej prowadzącej ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa, Ul. Puławska Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest umowa nr 183/2009 z dnia r., zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul Mińska 25, Warszawa, a biurem Arcadis Sp. z o.o. ul. Puławska 182, Warszawa. 4.5 Charakterystyka terenu i zagospodarowanie przestrzenne w pasie projektowanej trasy. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim województwa mazowieckiego. Polega na budowie dwujezdniowej drogi obwodowej po zachodniej stronie Góry Kalwarii od km , miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km Długość inwestycji zadania II wynosi 5110 m. Droga przebiega w terenie płaskim. Największe różnice terenu dochodzące do 20 m występują na skarpie doliny Wisły. U jej podnóża płynie rzeka Cedron. Zagospodarowanie terenu wzdłuż projektowanej drogi stanowią: tereny użytkowane rolniczo z zabudową rolniczo-osadniczą, łąki i pastwiska, tereny leśne oraz tereny zabudowane: wieś Kąty, Mikówiec i Góra Kalwaria. Intensywna zabudowa jednorodzinna występuje w znacznej części projektowanego odcinka drogi wieś Kąty i na terenie miasta Góry Kalwarii. Wszędzie tam występują liczne zjazdy do posesji. Projektowana trasa krzyżuje się z drogą krajową nr 50, z drogą powiatową nr ul. Akacjowa oraz z drogami gminnymi: ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Rybie, ul. Wiejska. ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 12

13 4.6 Urządzenia podczyszczające Przyjęto następujące zasady odwodnienia rozbudowywanej drogi: Jako generalną zasadę przyjęto powierzchniowe odwodnienie trasy, systemem dwustronnie prowadzonych trawiastych rowów otwartych oraz systemem wgłębnym poprzez kanalizację deszczową; Wody opadowe spływające z dróg stanowiących przedsięwzięcie będą odprowadzane poprzez rowy przydrożne rowów melioracyjnych oraz zbiorników infiltracyjnych. W celu ograniczenia negatywnego wpływu wód opadowych i roztopowych na środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych przewiduje się zastosowanie rozwiązań technicznych, które ograniczą możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i do wód powierzchniowych. W celu intensyfikacji procesów retencji i infiltracji w rowach trawiastych oraz zabezpieczenia odbiorników na wylotach wód opadowych należy wykonać przegrody piętrzące. Lp. Kilometr zrzutu Odbiornik Rów melioracyjny Urządzenia podczyszczające osadniki + zbiornik retencyjno - infiltracyjny Rów melioracyjny przegrody Rów melioracyjny przegrody Rów melioracyjny Rów melioracyjny ziemia Rów melioracyjny ziemia osadniki + zbiornik retencyjno - infiltracyjny osadniki + zbiornik retencyjno - infiltracyjny osadniki + zbiornik infiltracyjny osadniki + zbiornik retencyjno - infiltracyjny osadniki + zbiornik infiltracyjny Przy wylocie kanalizacji deszczowej do rowów przydrożnych zastosowano osadniki ograniczające ilość zawiesin. 4.7 Osadniki Wody opadowe, spływające z dróg, które zostały ujęte w system kanalizacji deszczowej będą odprowadzane poprzez system przewodów zamkniętych do rowów przydrożnych i ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 13

14 zbiorników retencyjno infiltracyjnych. W celu ograniczenia negatywnego wpływu wód opadowych i roztopowych na środowisko gruntowo - wodne i wód powierzchniowych przewiduje się zastosowanie rozwiązań technicznych, które ograniczą możliwość przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska. Na projektowanym układzie kanalizacji deszczowej zaprojektowano osadniki zawiesiny mineralnej. Osadniki zostaną zlokalizowane w studniach wpustów drogowych, studniach rewizyjnych, w studniach ujęciowych. Minimalna głębokość osadników w studniach rewizyjnych wyniesie 0,8m. L.p. Km drogi Nazwa drogi Nazwa osadnika/separatora Odbiornik 1. Osadniki wpustów drogowych, osadniki w studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej całość opracowania - - Lokalizacja urządzeń podczyszczających zgodnie z planami sytuacyjnymi TOM 04/01/1 Odwodnienie Kanalizacja deszczowa. 4.8 Przegrody na rowach W celu czasowego zretencjonowania wód opadowych w rowach przydrożnych oraz dodatkowego ograniczenia ilości zawiesin zaprojektowano przegrody filtracyjne przed wylotami rowów do cieków w km ,00 oraz ,00. Lokalizacja zastawek przedstawiona została w tabeli poniżej. Lp. Kilometr drogi głównej Strona drogi Prawa Lewa Prawa Lewa Prawa Lewa Prawa Lewa Urządzenia podczyszczające Przegroda Przegroda Przegroda Przegroda ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 14

15 Prawa Lewa Prawa Lewa Prawa Lewa Przegroda Przegroda Przegroda 4.9 Montaż oraz eksploatacja urządzeń podczyszczających Urządzenia podczyszczające należy montować oraz eksploatować zgodnie z wytycznymi producentów. Urządzenia należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Należy kontrolować ilość zgromadzonych osadów, tak, aby nie dopuścić do przepełnienia osadników i przedostania się osadów do środowiska. Osady zgromadzone w urządzeniach podczyszczających należy usuwać z częstotliwością min. 2 razy do roku. Odpady powstające w trakcie eksploatacji drogi, związane będą z obsługą wpustów ściekowych, studzienek. Szlamy, powstające w wyniku czyszczenia piaskowników z zawiesin, studzienek osadnikowych (rewizyjnych i ściekowych) oraz komór przelewowych zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem (odpady stałe z piaskowników) (szlamy z separatorów) oraz kodem (szlamy z kolektorów). Odpady te mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Czyszczenie separatorów, piaskowników, wpustów ściekowych ulicznych oraz wywóz i unieszkodliwiane odpadów powinna wykonywać wyspecjalizowana firma, posiadająca odpowiedni sprzęt i zezwolenie na wykonywanie tych prac. Odpady z zawartością substancji ropopochodnych, wybierane z osadników i separatorów mogą być wykorzystywane m. in. do produkcji keramzytu. ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 15

16 5. CZEŚĆ RYSUNKOWA ARCADIS PROFIL Sp z o. o. 16

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia SPIS TREŚCI 1. Opis zadania inwestycyjnego... 68 1.1 Lokalizacja i program inwestycji... 68 1.2 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego... 68 1.3 Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo