Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo... (zatwierdzam) Sporządziła: Beata Rutkiewicz Rotmanka r. 1

2 I. Zamawiający: EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn NIP KRS nr tel lub strona internetowa na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami Alina Bliszczyk II. Tryb postępowania: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Zarządu Spółki nr 1/2009 z dnia r. zwanego dalej regulaminem. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. III. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i jej zmianami oraz częściowe doprojektowanie sieci i przyłączy wraz z ich wybudowaniem. 1. Zakres robót objętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną a) Rurociągi ciśnieniowe z rur PE mm 4.515,50 m b) Rurociągi grawitacyjne z rur PCV mm ,00 m (dokumentacja projektowa w tym zakresie obejmuje zmiany, pierwotnie w miejscu 200 było 160) c) Przyłącza grawitacyjne z rur PCV 160 mm 1.854,00m, szt. 341 d) Przepompownia ścieków 3 kpl. e) zagospodarowaniem strefy przepompowni f) wszystkie czynności wymienione w rozdziale XIII siwz sposób obliczenia ceny. 2. Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt. 1: 1) Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej winny posiadać minimalną głębokość posadowienia 1,40m. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane do pogłębienia: Zlewnia P 1 S 229 S 234 S 242 S 243 S 234 S 246 S 248 S 260 S 263 SD Zlewnia P 2 S 4 S 21 S 5 S 15 S 22 S 26 T 1 S21 Sd (trójnik T 1 zastąpić studnią betonową Ø 1200 mm) S34 S 36 S 37 S 38A S 38 S 42 S 36 S 43 S 50 S 56 S 48 S 65 S 49 S 67 SR 3 S 46 S 63 S 50 S 68 S 58 S 62 Zlewnia P 3 S 78- S 80 S 144 S 151 2

3 S 152 S 154 studnia S 152 zamontować kaskadę S 71 włączenie S 14- S 143 S 73 S 87 S 88 - S 90 S 99 S 106 S 108 S 109 S 110 S 113 S 115 S 119 S 120 S 123 S 124 S 127 S 152 S 157 S 165 S 171 S 170 S 187 S 177 S 179 S 181 S 183 S 159 S 161 S 180 S 185 S 200 S 202 S 198- S 194 S 195 S 196 S 197 2) Wszystkie przykanaliki o głębokości mniejszej od 1,40 m powinny być pogłębione. 3) Włączenia przykanalików do sieci o głębokości większej niż 2,5 m wykonać poprzez studnie betonowe Ø 1200 mm. 4) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej winna być wykonana z rur PVC-U szereg SDR 34 (S16.7) SN8. 5) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej winna być wykonana z rur PE MRS80 szereg SDR 17 (PN8) do ścieków. 6) Wszystkie elementy zaworu napowietrzająco odpowietrzającego w studzience odpowietrzającej powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 7) Zaprojektowane odcinki sieci o średnicy 160 mm wykonać o średnicy 200 mm. 8) Maksymalna głębokość przepompowni winna wynosić 8 m, przeliczyć głębokości posadowienia sieci. 9) W przepompowniach ścieków Zamawiający wolałby, aby zamontowano pompy typu Flygt, ponieważ z doświadczenia Zamawiającego wynika, że są to pompy dobrej jakości sprawdzone w eksploatacji. Ponadto montaż tego samego typu pomp znacznie ułatwia serwisowanie urządzeń. W związku z faktem, iż postępowanie to prowadzone jest w trybie określonym regulaminem, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania urządzeń równoważnych tzn o parametrach nie gorszych. 10) W przepompowniach ścieków winny być zamontowane szafy sterownicze POSTER, wg wzorca urządzeń pracujących w Firmie EKSPLOATATOR ten sam rodzaj ułatwia zsynchronizowanie pracy oraz serwisowanie (pkt. 3 określa wytyczne dla sterownic). Jeżeli Wykonawca w ofercie zaproponuje inne szafy sterownicze to zobowiązany będzie zsynchronizować je z systemem, który działa u Zamawiającego i ponieść koszty tej synchronizacji. 3. Wytyczne dla sterownic pompowni sieciowej z wyposażeniem: 1) Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy. 2) Wyłącznik zasilania 3x400 V przełącznik agregat sieć. 3) Gniazdo do podłączenia agregatu. 4) Rozruch bezpośredni pompy. 5) Dla silników o mocy powyżej 5kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami. 6) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp. 7) Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp. 8) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C. 9) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 10) Kontrola symetrii zasilania. 11) Mikroprocesorowy sterownik Unitronics z zintegrowanym panelem operatorskim z zintegrowanym portem RS232 i protokołem MODBUS. 12) Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej. 13) Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu. 14) Przełącznik rodzaju sterowania R A. 15) Ręczne sterowanie miejscowe. 16) Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika. 3

4 17) Gniazdo serwisowe 230V/6A. 18) Grzałka z termostatem. 19) Licznik godzin pracy funkcja realizowana przez sterownik. 20) Licznik liczby załączeń funkcja realizowana przez sterownik. 21) Pomiar prądu pobieranego przez pompy z funkcją transmisji do nadrzędnego układu monitoringu. 22) Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii. 23) Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Zamawiającego 24) Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków. 25) Pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl. 26) Armatura z linką obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy. 27) Fundament betonowy 28) Oświetlenie terenu pompowni z wyłącznikiem manewrowym i czujnikiem zmierzchowym, Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy należy przygotować postument betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do złącza kablowego. Oferowany układ sterowania pompowni musi zostać włączony do istniejącego, otwartego, systemu monitoringu pompowni zgodnego z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance. W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu monitoringu oferent musi przewidzieć koszty związane z rozbudową klucza licencyjnego SCADA i rozbudową aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Istniejące oprogramowanie SCADA umożliwia wykonanie aplikacji obejmujących swoim zakresem pozostałe obiekty gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Pruszcz Gdański (oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia ciśnienia, tłocznie, punkty zlewne etc.) Nie dopuszcza się stosowania dedykowanych zamkniętych systemów monitoringu pompowni (wykonywanych tylko przez jedną firmę). 4. Zakres robót objęty załączoną dokumentacją projektową, ale wyłączony z niniejszego postępowania a) Przepompownia ścieków nr 4 wraz z instalacjami elektrycznymi i przyłączem wody do przepompowni. b) Rurociąg tłoczny P4 SR. c) Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami: Zlewnia P 2 - odcinki - S6-7 - S 8 S8A S 9 S 9A - S10 - S11 - S 9 S 12A S 12 - T54 Sd - S25 S25A S26 S27 S27A- S28 - S27 S29 Sd - S52A - Sd - S20A - Sd Zlewnia P 3 odcinki - S78 - S128 S129 - S130 S131 S132- S133 S134 S135 S136 - S137 - S Sd - S132 S139 - S177-S186 - T93 Sd - T91 Sd - S100 - Sd Zlewnia P 4 Odcinki - P4 S207 S208 S209 S210 S211 S212 S213 S214 S215 S216 - S207 S220 - S212 S 217 S218 - S214 S219 - S207 S203 S204 S205 S Zakres robót, który Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać zgodnie z opisem poniżej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: 1) Zaprojektować i wykonać studnię z opomiarowaniem ścieków na rurociągu tłocznym Ø 225 mm. 2) Zaprojektować i wykonać sieć i przyłącza do. dz. (przed podziałem 97/8 i 97/6 ark. Nr 4) wg nowego podziału dz. Nr 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 227/15, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 227/21, 227/22, 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 227/27, 227/28, mapa do celów informacyjnych w załączeniu długość sieci i przyłączy nie 4

5 IV. uwzględniona w zakresie prac. 3) Zaprojektować odcinki zmiany trasy na dz. 68, 69/1 oraz 315 i przyłącza do dz. 57/4, 68, 9/1 mapy ze zmianami w załączeniu sieć i przyłącza uwzględnione w zakresie prac. 4) Prace projektowe winny uwzględniać koszt map do celów projektowych oraz niezbędnych uzgodnień. 5) Wykonawca zobowiązany jest tak przygotować dokumentację projektową, aby Zamawiający uzyskał na tę cześć pozwolenie na budowę. 6. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje również dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji po jej wybudowaniu oraz nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym. 7. Wykonawca: 1) zapewni należytą organizację ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym oraz poniesie koszty urządzenia ewentualnych objazdów i ich późniejszej likwidacji, 2) wystąpi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, powiatowej i wojewódzkiej i poniesie koszty zajęcia pasa drogowego i wydania decyzji, 3) sporządzi projekty organizacji ruchu i poniesie koszty ich opracowania. 8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót liniowych winien wykonać przekopy próbne w celu ustalenia właściwych rzędnych włączenia do kanalizacji istniejących odpływów z budynków. 9. Przedmiot zamówienia jest objęty CPV Informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania oferty. 1. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na warunkach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w rozdziale III i VII siwz. 3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez podwykonawców. Zakres robót, które Wykonawca robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawcy, zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uzależniona jest od dostarczenia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą. W umowie tej winny znaleźć się zapisy o terminach płatności za wykonane roboty przez Podwykonawcę, które winny być wcześniejsze od terminów płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za te roboty, zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty oświadczenia, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty oraz zapis o przelewie przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy - w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawcy. 8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. Oferta powinna być napisana przy pomocy maszyny do pisania, komputera lub inną czytelną metodą oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 11. Wszystkie zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 12. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżone części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 54 regulaminu. 13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 14. Zakazuje się wprowadzania zmian w treści załączników do siwz. W przypadku, gdy jakakolwiek część 5

6 powyższych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 15. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 16. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z oznaczeniem oferta: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo z dokładnym adresem wykonawcy, tak aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania. 17. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 18. Oferta sporządzona na załączonym formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego. 19. Wykonawcy na podstawie art. 14 Regulaminu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 20. W przypadku przystąpienia do postępowania wykonawców określonych w pkt. 19 Zamawiający będzie wymagał przedstawienia w ofercie dla każdego z podmiotów odrębnie następujących dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VII pkt. 1,2. V. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Termin wykonania zamówienia do dnia r. VI. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać poniższe warunki: 1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać warunki określone art. 13 ust. 1 regulaminu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, to znaczy: w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: a) wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie lub rozbudowie kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przepompownią o długości nie krótszej niż mb każda, b) dysponować uprawnionym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) dysponować uprawnionym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę nie mniejszą niż , 00 zł, 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie przez członków komisji przetargowej na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty wymienione w rozdziale VII siwz, które to winny zostać dołączone do ofert. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów, wykazów, pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, wykazy lub pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VII. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca wraz z ofertą dostarczy: 1. formularz ofertowy - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do siwz, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 13 ust. 1 regulaminu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do siwz, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go- 6

7 spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należcie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz, 5. wykaz osób uprawnionych do prowadzenia robót (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, 6. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i członkostwo w branżowej izbie inżynierów budownictwa osób wskazanych w załączniku nr 4 do siwz, a przypadku podmiotów zagranicznych innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 lit. b, c, 7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu terminu składania ofert, 8. w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych (innych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w opisie w rozdziale III odnośnie pomp i szaf sterowniczych, jednakże nie gorszych) do siwz dołączyć sporządzoną przez Wykonawcę Tabelę do oceny technicznej zawierającą typ i nazwę producenta danego materiału lub urządzenia oraz załączyć atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe, DTR oraz rozwiązania konstrukcyjne. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiały i urządzenia inne niż wskazane w warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej to przed złożeniem oferty musi uzyskać akceptację na te zmiany organów wydających dane uzgodnienia i warunki (jeżeli zmiana materiałów/urządzeń będzie wymagała zmiany dokumentacji projektowej to koszty tej zmiany pokryje Wykonawca). Jeżeli dokumentów, o których mowa w tym punkcie Wykonawca nie dołączy do oferty to Zamawiający przyjmie za fakt, iż do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, zaś w przypadku pomp i szaf sterowniczych tych,które zawarte są w opisie w rozdziale 3 niniejszego rozdziału. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). VIII. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty o których mowa w w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. IX. Wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie , 00 zł. Wadium należy złożyć w formach dopuszczonych art. 33 regulaminu: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 2. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu złożenia ofert tj. przed godz dnia r. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza należy je wnieść na konto Zamawiającego nr Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański. Data i godzina zarachowania wadium w formie pieniądza na rachunku Zamawiającego jest datą jego wniesienia. 4. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych regulaminem należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego. 5. Termin ważności wadium musi obejmować okres od dnia złożenia ofert (łącznie z dniem złożenia ofert) 7

8 do upływu 60 dnia od dnia złożenia ofert łącznie z tym dniem. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. X. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu do składania ofert. XI. Oferty należy składać w: sekretariacie Zamawiającego w Rotmance przy ul. Sportowej 25 do dnia r. do godz XII. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tego samego dnia o godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Oferta, która zostanie przesłana pocztą kurierską winna być opisana na kopercie zewnętrznej, tak aby wiadomo było, że jest to oferta przetargowa. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. XIII. Sposób obliczenia ceny: 1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za całość zamówienia cyfrowo i słownie biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia (rozdział III siwz), dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w złotych polskich (PLN). Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu jest ryczałtem podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2. Podatek VAT w niniejszym zamówieniu wynosi 22%. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania. Wcześniej (przed złożeniem oferty) zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powyższego. 3. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco: 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia, w tym: wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej i związanymi z nią kosztami uzgodnień i decyzji, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia np. usunięcia dodatkowych kolizji, zapewnienia należytej organizacji ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym łącznie z urządzeniem objazdów i ich późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej w tym wykonanie pomiaru powykonawczego w 2 egz. i jego rejestracja w Zasobie Geodezyjnym w SP, obsługi geologicznej, wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg oraz poniesienie kosztów wydania stosownych decyzji, wykonania projektu organizacji ruchu, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana. 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 6. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do siwz. 7. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia. 8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN. XIV. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 8

9 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100%. Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., reszta wykonawców zgodnie z poniższym wzorem: AN= Cmin /Cr x 100 Gdzie: An wartość punktowa oferty rozpatrywanej Cmin najniższa cena brutto w zbiorze ofert nie odrzuconych Cr cena brutto oferty rozpatrywanej XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. XVI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia publicznego. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego wniosek wpłynie nie później niż na 5 dni przed ostatnim dniem do składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz informacje te umieści na stronie internetowej. 3. Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom i będzie dla nich obowiązująca. Informacja o modyfikacji ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego ma zastosowanie regulamin. 5. Spotkania z wykonawcami nie przewiduje się. 6. Zgodnie z art. 17 regulaminu porozumiewanie zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, em lub faxem. W przypadku przesyłania informacji em i faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcom przysługują środki ochrony odwoławcze zgodnie z zapisami Działu IV regulaminu. XVIII. Istotne postanowienia umowne 1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej zał. nr 5 do siwz. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w projekcie. 3. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty dostarczył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego została skalkulowana cena oferty. 9

10 Załącznik nr 1 do siwz... (pieczątka Wykonawcy) EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn O F E R T A na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się z: specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem umowy, wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczących wykonania w/w zadania* my, niżej podpisani, reprezentujący:... (nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, ) oświadczamy, że: 1. uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac określonych w siwz i w jej załącznikach, 2. dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie i zakończenie prac w terminie określonym w SIWZ tj. do dnia r. 3. realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową: brutto... zł (słownie cena brutto:...zł) w tym: cena brutto nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji... zł, cena brutto nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym... zł. 4. zobowiązuję się do dostarczenia umowy konsorcjum przed dniem podpisania umowy**, 5. udzielam Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 6. wadium wnieśliśmy w kwocie... w formie w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w..., 8. części zadania, jakie zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom: wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty, 10. oferta nasza jest ważna przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) *) skreślić, jeżeli Zamawiający nie dostarczył wyjaśnień **) skreślić jeżeli nie wystąpi 10

11 Załącznik nr 2 do siwz OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymagań stawianych art. 13 ust. 1 regulaminu Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, że firma nasza spełnia wymogi art. 13 ust. 1 regulaminu to znaczy: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców,którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 11

12 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3 regulaminu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 regulaminu; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 3 do siwz WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nazwa zadania wraz z jej zakresem (podać długość sieci i jej rodzaj) Nazwa i adres Zamawiającego Termin realizacji (od - do) Wartość w tys. zł. Do niniejszego wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w tabeli.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 4 do siwz WYKAZ osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem Nazwa przedsiębiorstwa... Adres przedsiębiorstwa... LP. NAZWISKO I IMIĘ OPIS UPRAWNIEŃ DYSPONUJĘ / BĘDĘ DYSPONOWAĆ * W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 5 do siwz WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance przy ul. Sportowej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: Tadeusza Warenika Prezesa Zarządu a... zwanym dalej WYKONAWCĄ o treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty ZAMA- WIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i jej zmianami oraz częściowe doprojektowanie sieci i przyłączy wraz z ich wybudowaniem. 3. Podstawą opracowania umowy są: 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania nr ZP/3/ ) Oferta WYKONAWCY z dnia... 3) Dokumentacja techniczna na którą składają się: dokumentacja projektowa, uzgodnienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz opis zawarty w rozdziale III siwz. 2 TERMINY REALIZACJI 1. Przekazanie placu budowy - w dniu podpisania umowy. 2. Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3. Zakończenie robót - w terminie do dnia r. 4. Za datę zakończenia robót uznana będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bezusterkowego. 3 CENA 1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto... zł (słownie:...) wraz z należnym podatkiem VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy w tym: 1) cena brutto nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji... zł, 2) cena brutto nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym... zł. 2. Waloryzacji ceny w związku z rzeczywistą inflacją nie przewiduje się. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych i wystawienie faktur częściowych. 2) Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie protokołów stanu zaawansowania wykonanych robót potwierdzonych przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru. 3) Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 4) 30% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy zostanie zafakturowana po podpisaniu pro- 15

16 tokołu odbioru końcowego bezusterkowego oraz sporządzenia rozliczenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 5) Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do ZAMAWIAJĄCEGO. 6) Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7) W przypadku wykonania robót przez Podwykonawców płatność nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę (przed upływem terminu płatności Zamawiającego) oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy należnemu od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Przekazanie WYKONAWCY placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy. 2. Przekazanie dokumentacji technicznej w dniu podpisania umowy. 3. Z czynności przekazania dokumentacji technicznej strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 4. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany współdziałać z WYKONAWCĄ w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu niniejszej umowy. 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją techniczną, SIWZ, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenia na budowę, postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym. 2. WYKONAWCA na własny koszt zatrudni geodetę do obsługi geodezyjnej. 3. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa/wspólnie z podwykonawcami. Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. 4. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać zakres, ilość robót, ich wartość oraz 21 dniowe terminy płatności i aktualne konto bankowe Podwykonawcy. Umowy z Podwykonawcami stanowią załączniki do niniejszej umowy. 5. Niedochowanie terminu płatności przez Wykonawcę i brak oświadczenia, o którym mowa w 4 pkt. 7 skutkuje automatyczną cesją wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy. 6. W przypadku robót realizowanych przez Podwykonawcę, WYKONAWCA w pełni odpowiada za ich jakość i terminowość wykonania. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminu to może on zażądać od WYKONAWCY zmiany Podwykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przez cały okres trwania budowy dziennika budowy, który znajdować się będzie na budowie. 8. Obowiązki kierownika budowy pełni Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt terenu na zaplecze socjalno- -techniczne. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zasilania w energię elektryczną i wodę placu budowy oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania budowy oraz zawarcia umowy z dostawcami. 13. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów. 16

17 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych. 15. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi dokumentacji projektowej oraz ustawy Prawo Budowlane (art.10), posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 16. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów wymienionych w ust. 15 oraz wykonania przez niego i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Materiały niezgodne z dokumentacją projektową oraz z ofertą Wykonawcy, ZA- MAWIAJĄCY może w trakcie trwania robót polecić usunąć z terenu budowy w wyznaczonym terminie, jeżeli jego zdaniem nie są zgodne z dokumentacją pod względem jakości i proponowanej ceny w ofercie. 17. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części ( bądź kradzieży urządzeń) w trakcie realizacji budowy, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 18. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół budowy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego. 19. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU następujących materiałów na odbiór końcowy przedmiotu umowy: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 2 egz., 2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestników procesu inwestycyjnego, 3) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, gwarancje urządzeń, pomiary powykonawcze geodezyjne wraz z dowodem rejestracji w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego, protokoły badań i sprawdzeń, 4) oryginał Dziennika Budowy 5) oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 litera a i b Prawa Budowlanego 6) oświadczenie autora projektu o zgodności wykonanych robót z projektem. 7) protokoły badań i sprawdzeń. 7 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, określonej w 3 ust. 1 tj.... zł 2. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie w formie Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.... zł w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego bezusterkowego % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.... zł pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 5. Kwota określona w ust.4 zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 8 ODBIORY 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwoływane będą odbiory robót zanikowych oraz odbiory częściowe poprzedzające odbiór końcowy. 2. Wykonawca zgłasza w Dzienniku budowy roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. Inspektor nadzoru w ciągu 3 ch dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 3. WYKONAWCA ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót. 4. Jeżeli WYKONAWCA nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5. WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 6. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty wpisu, w przypadku odbioru częściowego dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru i podpisuje protokół stanu zaawansowania i wartości wykonanych robót (protokół odbioru częściowego), zaś w przypadku odbioru końcowego potwierdzi gotowość zadania do odbioru końcowego. 7. ZAMAWIAJĄCY, po potwierdzeniu gotowości przez Inspektora Nadzoru, rozpisuje odbiór końco- 17

18 wy zadania w ciągu 14 dni. Z odbioru końcowego sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru robót zdania. 8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, ZAMA- WIAJĄCY może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 9. Po usunięciu przez WYKONAWCĘ na własny koszt wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru końcowego uprzednio zakwestionowanych robót. 10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nie nadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może: 1) Obniżyć odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY 2) Zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 11. ZAMAWIAJĄCY w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu obiektu, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 12. ZAMAWIAJĄCY wyznacza odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 13. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt WYKONAWCY przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. 9 GWARANCJE 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z ofertą, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego obiektu. 2. ZAMAWIAJĄCY może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. 10 KARY UMOWNE 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach: 1) za niedotrzymanie terminu wykonania niniejszej umowy określonego w 2 ust.3 w wysokości 500, 00 zł za każdy dzień zwłoki, 2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 500, 00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancji w wysokości 200, 00 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) gdy opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 3, 2) ogłoszenia upadłości WYKONAWCY lub rozwiązania firmy WYKONAWCY, bądź wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY, 3) gdy WYKONAWCA wykona roboty wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją techniczną oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 18

19 12 OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 1) WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w stosunku do zawartej umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót. 2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 3) WYKONAWCA usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 4) WYKONAWCA zgłosi do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 5) ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu Udzielania Zamówień przez EKSPLOATATOR sp. z o. o. W Straszynie. 3. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach l egz. dla WYKONAWCY i 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo