Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo... (zatwierdzam) Sporządziła: Beata Rutkiewicz Rotmanka r. 1

2 I. Zamawiający: EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn NIP KRS nr tel lub strona internetowa na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami Alina Bliszczyk II. Tryb postępowania: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Zarządu Spółki nr 1/2009 z dnia r. zwanego dalej regulaminem. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. III. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i jej zmianami oraz częściowe doprojektowanie sieci i przyłączy wraz z ich wybudowaniem. 1. Zakres robót objętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną a) Rurociągi ciśnieniowe z rur PE mm 4.515,50 m b) Rurociągi grawitacyjne z rur PCV mm ,00 m (dokumentacja projektowa w tym zakresie obejmuje zmiany, pierwotnie w miejscu 200 było 160) c) Przyłącza grawitacyjne z rur PCV 160 mm 1.854,00m, szt. 341 d) Przepompownia ścieków 3 kpl. e) zagospodarowaniem strefy przepompowni f) wszystkie czynności wymienione w rozdziale XIII siwz sposób obliczenia ceny. 2. Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt. 1: 1) Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej winny posiadać minimalną głębokość posadowienia 1,40m. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane do pogłębienia: Zlewnia P 1 S 229 S 234 S 242 S 243 S 234 S 246 S 248 S 260 S 263 SD Zlewnia P 2 S 4 S 21 S 5 S 15 S 22 S 26 T 1 S21 Sd (trójnik T 1 zastąpić studnią betonową Ø 1200 mm) S34 S 36 S 37 S 38A S 38 S 42 S 36 S 43 S 50 S 56 S 48 S 65 S 49 S 67 SR 3 S 46 S 63 S 50 S 68 S 58 S 62 Zlewnia P 3 S 78- S 80 S 144 S 151 2

3 S 152 S 154 studnia S 152 zamontować kaskadę S 71 włączenie S 14- S 143 S 73 S 87 S 88 - S 90 S 99 S 106 S 108 S 109 S 110 S 113 S 115 S 119 S 120 S 123 S 124 S 127 S 152 S 157 S 165 S 171 S 170 S 187 S 177 S 179 S 181 S 183 S 159 S 161 S 180 S 185 S 200 S 202 S 198- S 194 S 195 S 196 S 197 2) Wszystkie przykanaliki o głębokości mniejszej od 1,40 m powinny być pogłębione. 3) Włączenia przykanalików do sieci o głębokości większej niż 2,5 m wykonać poprzez studnie betonowe Ø 1200 mm. 4) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej winna być wykonana z rur PVC-U szereg SDR 34 (S16.7) SN8. 5) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej winna być wykonana z rur PE MRS80 szereg SDR 17 (PN8) do ścieków. 6) Wszystkie elementy zaworu napowietrzająco odpowietrzającego w studzience odpowietrzającej powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 7) Zaprojektowane odcinki sieci o średnicy 160 mm wykonać o średnicy 200 mm. 8) Maksymalna głębokość przepompowni winna wynosić 8 m, przeliczyć głębokości posadowienia sieci. 9) W przepompowniach ścieków Zamawiający wolałby, aby zamontowano pompy typu Flygt, ponieważ z doświadczenia Zamawiającego wynika, że są to pompy dobrej jakości sprawdzone w eksploatacji. Ponadto montaż tego samego typu pomp znacznie ułatwia serwisowanie urządzeń. W związku z faktem, iż postępowanie to prowadzone jest w trybie określonym regulaminem, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania urządzeń równoważnych tzn o parametrach nie gorszych. 10) W przepompowniach ścieków winny być zamontowane szafy sterownicze POSTER, wg wzorca urządzeń pracujących w Firmie EKSPLOATATOR ten sam rodzaj ułatwia zsynchronizowanie pracy oraz serwisowanie (pkt. 3 określa wytyczne dla sterownic). Jeżeli Wykonawca w ofercie zaproponuje inne szafy sterownicze to zobowiązany będzie zsynchronizować je z systemem, który działa u Zamawiającego i ponieść koszty tej synchronizacji. 3. Wytyczne dla sterownic pompowni sieciowej z wyposażeniem: 1) Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy. 2) Wyłącznik zasilania 3x400 V przełącznik agregat sieć. 3) Gniazdo do podłączenia agregatu. 4) Rozruch bezpośredni pompy. 5) Dla silników o mocy powyżej 5kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami. 6) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp. 7) Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp. 8) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C. 9) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 10) Kontrola symetrii zasilania. 11) Mikroprocesorowy sterownik Unitronics z zintegrowanym panelem operatorskim z zintegrowanym portem RS232 i protokołem MODBUS. 12) Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej. 13) Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu. 14) Przełącznik rodzaju sterowania R A. 15) Ręczne sterowanie miejscowe. 16) Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika. 3

4 17) Gniazdo serwisowe 230V/6A. 18) Grzałka z termostatem. 19) Licznik godzin pracy funkcja realizowana przez sterownik. 20) Licznik liczby załączeń funkcja realizowana przez sterownik. 21) Pomiar prądu pobieranego przez pompy z funkcją transmisji do nadrzędnego układu monitoringu. 22) Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii. 23) Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Zamawiającego 24) Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków. 25) Pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl. 26) Armatura z linką obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy. 27) Fundament betonowy 28) Oświetlenie terenu pompowni z wyłącznikiem manewrowym i czujnikiem zmierzchowym, Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy należy przygotować postument betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do złącza kablowego. Oferowany układ sterowania pompowni musi zostać włączony do istniejącego, otwartego, systemu monitoringu pompowni zgodnego z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance. W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu monitoringu oferent musi przewidzieć koszty związane z rozbudową klucza licencyjnego SCADA i rozbudową aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Istniejące oprogramowanie SCADA umożliwia wykonanie aplikacji obejmujących swoim zakresem pozostałe obiekty gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Pruszcz Gdański (oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia ciśnienia, tłocznie, punkty zlewne etc.) Nie dopuszcza się stosowania dedykowanych zamkniętych systemów monitoringu pompowni (wykonywanych tylko przez jedną firmę). 4. Zakres robót objęty załączoną dokumentacją projektową, ale wyłączony z niniejszego postępowania a) Przepompownia ścieków nr 4 wraz z instalacjami elektrycznymi i przyłączem wody do przepompowni. b) Rurociąg tłoczny P4 SR. c) Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami: Zlewnia P 2 - odcinki - S6-7 - S 8 S8A S 9 S 9A - S10 - S11 - S 9 S 12A S 12 - T54 Sd - S25 S25A S26 S27 S27A- S28 - S27 S29 Sd - S52A - Sd - S20A - Sd Zlewnia P 3 odcinki - S78 - S128 S129 - S130 S131 S132- S133 S134 S135 S136 - S137 - S Sd - S132 S139 - S177-S186 - T93 Sd - T91 Sd - S100 - Sd Zlewnia P 4 Odcinki - P4 S207 S208 S209 S210 S211 S212 S213 S214 S215 S216 - S207 S220 - S212 S 217 S218 - S214 S219 - S207 S203 S204 S205 S Zakres robót, który Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać zgodnie z opisem poniżej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: 1) Zaprojektować i wykonać studnię z opomiarowaniem ścieków na rurociągu tłocznym Ø 225 mm. 2) Zaprojektować i wykonać sieć i przyłącza do. dz. (przed podziałem 97/8 i 97/6 ark. Nr 4) wg nowego podziału dz. Nr 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 227/15, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 227/21, 227/22, 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 227/27, 227/28, mapa do celów informacyjnych w załączeniu długość sieci i przyłączy nie 4

5 IV. uwzględniona w zakresie prac. 3) Zaprojektować odcinki zmiany trasy na dz. 68, 69/1 oraz 315 i przyłącza do dz. 57/4, 68, 9/1 mapy ze zmianami w załączeniu sieć i przyłącza uwzględnione w zakresie prac. 4) Prace projektowe winny uwzględniać koszt map do celów projektowych oraz niezbędnych uzgodnień. 5) Wykonawca zobowiązany jest tak przygotować dokumentację projektową, aby Zamawiający uzyskał na tę cześć pozwolenie na budowę. 6. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje również dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji po jej wybudowaniu oraz nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym. 7. Wykonawca: 1) zapewni należytą organizację ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym oraz poniesie koszty urządzenia ewentualnych objazdów i ich późniejszej likwidacji, 2) wystąpi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, powiatowej i wojewódzkiej i poniesie koszty zajęcia pasa drogowego i wydania decyzji, 3) sporządzi projekty organizacji ruchu i poniesie koszty ich opracowania. 8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót liniowych winien wykonać przekopy próbne w celu ustalenia właściwych rzędnych włączenia do kanalizacji istniejących odpływów z budynków. 9. Przedmiot zamówienia jest objęty CPV Informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania oferty. 1. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na warunkach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w rozdziale III i VII siwz. 3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez podwykonawców. Zakres robót, które Wykonawca robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawcy, zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uzależniona jest od dostarczenia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą. W umowie tej winny znaleźć się zapisy o terminach płatności za wykonane roboty przez Podwykonawcę, które winny być wcześniejsze od terminów płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za te roboty, zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty oświadczenia, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty oraz zapis o przelewie przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy - w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawcy. 8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. Oferta powinna być napisana przy pomocy maszyny do pisania, komputera lub inną czytelną metodą oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 11. Wszystkie zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 12. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżone części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 54 regulaminu. 13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 14. Zakazuje się wprowadzania zmian w treści załączników do siwz. W przypadku, gdy jakakolwiek część 5

6 powyższych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 15. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 16. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z oznaczeniem oferta: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo z dokładnym adresem wykonawcy, tak aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania. 17. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 18. Oferta sporządzona na załączonym formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego. 19. Wykonawcy na podstawie art. 14 Regulaminu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 20. W przypadku przystąpienia do postępowania wykonawców określonych w pkt. 19 Zamawiający będzie wymagał przedstawienia w ofercie dla każdego z podmiotów odrębnie następujących dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VII pkt. 1,2. V. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Termin wykonania zamówienia do dnia r. VI. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać poniższe warunki: 1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać warunki określone art. 13 ust. 1 regulaminu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, to znaczy: w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: a) wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie lub rozbudowie kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przepompownią o długości nie krótszej niż mb każda, b) dysponować uprawnionym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) dysponować uprawnionym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę nie mniejszą niż , 00 zł, 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie przez członków komisji przetargowej na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty wymienione w rozdziale VII siwz, które to winny zostać dołączone do ofert. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów, wykazów, pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, wykazy lub pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VII. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca wraz z ofertą dostarczy: 1. formularz ofertowy - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do siwz, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 13 ust. 1 regulaminu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do siwz, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go- 6

7 spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należcie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz, 5. wykaz osób uprawnionych do prowadzenia robót (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, 6. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i członkostwo w branżowej izbie inżynierów budownictwa osób wskazanych w załączniku nr 4 do siwz, a przypadku podmiotów zagranicznych innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 lit. b, c, 7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu terminu składania ofert, 8. w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych (innych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w opisie w rozdziale III odnośnie pomp i szaf sterowniczych, jednakże nie gorszych) do siwz dołączyć sporządzoną przez Wykonawcę Tabelę do oceny technicznej zawierającą typ i nazwę producenta danego materiału lub urządzenia oraz załączyć atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe, DTR oraz rozwiązania konstrukcyjne. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiały i urządzenia inne niż wskazane w warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej to przed złożeniem oferty musi uzyskać akceptację na te zmiany organów wydających dane uzgodnienia i warunki (jeżeli zmiana materiałów/urządzeń będzie wymagała zmiany dokumentacji projektowej to koszty tej zmiany pokryje Wykonawca). Jeżeli dokumentów, o których mowa w tym punkcie Wykonawca nie dołączy do oferty to Zamawiający przyjmie za fakt, iż do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, zaś w przypadku pomp i szaf sterowniczych tych,które zawarte są w opisie w rozdziale 3 niniejszego rozdziału. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). VIII. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty o których mowa w w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. IX. Wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie , 00 zł. Wadium należy złożyć w formach dopuszczonych art. 33 regulaminu: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 2. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu złożenia ofert tj. przed godz dnia r. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza należy je wnieść na konto Zamawiającego nr Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański. Data i godzina zarachowania wadium w formie pieniądza na rachunku Zamawiającego jest datą jego wniesienia. 4. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych regulaminem należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego. 5. Termin ważności wadium musi obejmować okres od dnia złożenia ofert (łącznie z dniem złożenia ofert) 7

8 do upływu 60 dnia od dnia złożenia ofert łącznie z tym dniem. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. X. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu do składania ofert. XI. Oferty należy składać w: sekretariacie Zamawiającego w Rotmance przy ul. Sportowej 25 do dnia r. do godz XII. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tego samego dnia o godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Oferta, która zostanie przesłana pocztą kurierską winna być opisana na kopercie zewnętrznej, tak aby wiadomo było, że jest to oferta przetargowa. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. XIII. Sposób obliczenia ceny: 1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za całość zamówienia cyfrowo i słownie biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia (rozdział III siwz), dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w złotych polskich (PLN). Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu jest ryczałtem podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2. Podatek VAT w niniejszym zamówieniu wynosi 22%. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania. Wcześniej (przed złożeniem oferty) zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powyższego. 3. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco: 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia, w tym: wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej i związanymi z nią kosztami uzgodnień i decyzji, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia np. usunięcia dodatkowych kolizji, zapewnienia należytej organizacji ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym łącznie z urządzeniem objazdów i ich późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej w tym wykonanie pomiaru powykonawczego w 2 egz. i jego rejestracja w Zasobie Geodezyjnym w SP, obsługi geologicznej, wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg oraz poniesienie kosztów wydania stosownych decyzji, wykonania projektu organizacji ruchu, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana. 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 6. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do siwz. 7. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia. 8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN. XIV. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 8

9 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100%. Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., reszta wykonawców zgodnie z poniższym wzorem: AN= Cmin /Cr x 100 Gdzie: An wartość punktowa oferty rozpatrywanej Cmin najniższa cena brutto w zbiorze ofert nie odrzuconych Cr cena brutto oferty rozpatrywanej XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. XVI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia publicznego. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego wniosek wpłynie nie później niż na 5 dni przed ostatnim dniem do składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz informacje te umieści na stronie internetowej. 3. Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom i będzie dla nich obowiązująca. Informacja o modyfikacji ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego ma zastosowanie regulamin. 5. Spotkania z wykonawcami nie przewiduje się. 6. Zgodnie z art. 17 regulaminu porozumiewanie zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, em lub faxem. W przypadku przesyłania informacji em i faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcom przysługują środki ochrony odwoławcze zgodnie z zapisami Działu IV regulaminu. XVIII. Istotne postanowienia umowne 1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej zał. nr 5 do siwz. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w projekcie. 3. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty dostarczył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego została skalkulowana cena oferty. 9

10 Załącznik nr 1 do siwz... (pieczątka Wykonawcy) EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn O F E R T A na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się z: specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem umowy, wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczących wykonania w/w zadania* my, niżej podpisani, reprezentujący:... (nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, ) oświadczamy, że: 1. uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac określonych w siwz i w jej załącznikach, 2. dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie i zakończenie prac w terminie określonym w SIWZ tj. do dnia r. 3. realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową: brutto... zł (słownie cena brutto:...zł) w tym: cena brutto nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji... zł, cena brutto nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym... zł. 4. zobowiązuję się do dostarczenia umowy konsorcjum przed dniem podpisania umowy**, 5. udzielam Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 6. wadium wnieśliśmy w kwocie... w formie w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w..., 8. części zadania, jakie zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom: wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty, 10. oferta nasza jest ważna przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) *) skreślić, jeżeli Zamawiający nie dostarczył wyjaśnień **) skreślić jeżeli nie wystąpi 10

11 Załącznik nr 2 do siwz OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymagań stawianych art. 13 ust. 1 regulaminu Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, że firma nasza spełnia wymogi art. 13 ust. 1 regulaminu to znaczy: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców,którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 11

12 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3 regulaminu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 regulaminu; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 3 do siwz WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nazwa zadania wraz z jej zakresem (podać długość sieci i jej rodzaj) Nazwa i adres Zamawiającego Termin realizacji (od - do) Wartość w tys. zł. Do niniejszego wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w tabeli.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 4 do siwz WYKAZ osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem Nazwa przedsiębiorstwa... Adres przedsiębiorstwa... LP. NAZWISKO I IMIĘ OPIS UPRAWNIEŃ DYSPONUJĘ / BĘDĘ DYSPONOWAĆ * W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 5 do siwz WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance przy ul. Sportowej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: Tadeusza Warenika Prezesa Zarządu a... zwanym dalej WYKONAWCĄ o treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty ZAMA- WIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i jej zmianami oraz częściowe doprojektowanie sieci i przyłączy wraz z ich wybudowaniem. 3. Podstawą opracowania umowy są: 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania nr ZP/3/ ) Oferta WYKONAWCY z dnia... 3) Dokumentacja techniczna na którą składają się: dokumentacja projektowa, uzgodnienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz opis zawarty w rozdziale III siwz. 2 TERMINY REALIZACJI 1. Przekazanie placu budowy - w dniu podpisania umowy. 2. Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3. Zakończenie robót - w terminie do dnia r. 4. Za datę zakończenia robót uznana będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bezusterkowego. 3 CENA 1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto... zł (słownie:...) wraz z należnym podatkiem VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy w tym: 1) cena brutto nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji... zł, 2) cena brutto nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym... zł. 2. Waloryzacji ceny w związku z rzeczywistą inflacją nie przewiduje się. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych i wystawienie faktur częściowych. 2) Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie protokołów stanu zaawansowania wykonanych robót potwierdzonych przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru. 3) Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 4) 30% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy zostanie zafakturowana po podpisaniu pro- 15

16 tokołu odbioru końcowego bezusterkowego oraz sporządzenia rozliczenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 5) Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do ZAMAWIAJĄCEGO. 6) Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7) W przypadku wykonania robót przez Podwykonawców płatność nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę (przed upływem terminu płatności Zamawiającego) oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy należnemu od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Przekazanie WYKONAWCY placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy. 2. Przekazanie dokumentacji technicznej w dniu podpisania umowy. 3. Z czynności przekazania dokumentacji technicznej strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 4. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany współdziałać z WYKONAWCĄ w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu niniejszej umowy. 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją techniczną, SIWZ, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenia na budowę, postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym. 2. WYKONAWCA na własny koszt zatrudni geodetę do obsługi geodezyjnej. 3. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa/wspólnie z podwykonawcami. Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. 4. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać zakres, ilość robót, ich wartość oraz 21 dniowe terminy płatności i aktualne konto bankowe Podwykonawcy. Umowy z Podwykonawcami stanowią załączniki do niniejszej umowy. 5. Niedochowanie terminu płatności przez Wykonawcę i brak oświadczenia, o którym mowa w 4 pkt. 7 skutkuje automatyczną cesją wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy. 6. W przypadku robót realizowanych przez Podwykonawcę, WYKONAWCA w pełni odpowiada za ich jakość i terminowość wykonania. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminu to może on zażądać od WYKONAWCY zmiany Podwykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przez cały okres trwania budowy dziennika budowy, który znajdować się będzie na budowie. 8. Obowiązki kierownika budowy pełni Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt terenu na zaplecze socjalno- -techniczne. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zasilania w energię elektryczną i wodę placu budowy oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania budowy oraz zawarcia umowy z dostawcami. 13. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów. 16

17 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych. 15. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi dokumentacji projektowej oraz ustawy Prawo Budowlane (art.10), posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 16. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów wymienionych w ust. 15 oraz wykonania przez niego i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Materiały niezgodne z dokumentacją projektową oraz z ofertą Wykonawcy, ZA- MAWIAJĄCY może w trakcie trwania robót polecić usunąć z terenu budowy w wyznaczonym terminie, jeżeli jego zdaniem nie są zgodne z dokumentacją pod względem jakości i proponowanej ceny w ofercie. 17. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części ( bądź kradzieży urządzeń) w trakcie realizacji budowy, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 18. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół budowy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego. 19. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU następujących materiałów na odbiór końcowy przedmiotu umowy: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 2 egz., 2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestników procesu inwestycyjnego, 3) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, gwarancje urządzeń, pomiary powykonawcze geodezyjne wraz z dowodem rejestracji w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego, protokoły badań i sprawdzeń, 4) oryginał Dziennika Budowy 5) oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 litera a i b Prawa Budowlanego 6) oświadczenie autora projektu o zgodności wykonanych robót z projektem. 7) protokoły badań i sprawdzeń. 7 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, określonej w 3 ust. 1 tj.... zł 2. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie w formie Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.... zł w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego bezusterkowego % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.... zł pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 5. Kwota określona w ust.4 zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 8 ODBIORY 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwoływane będą odbiory robót zanikowych oraz odbiory częściowe poprzedzające odbiór końcowy. 2. Wykonawca zgłasza w Dzienniku budowy roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. Inspektor nadzoru w ciągu 3 ch dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 3. WYKONAWCA ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót. 4. Jeżeli WYKONAWCA nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5. WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 6. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty wpisu, w przypadku odbioru częściowego dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru i podpisuje protokół stanu zaawansowania i wartości wykonanych robót (protokół odbioru częściowego), zaś w przypadku odbioru końcowego potwierdzi gotowość zadania do odbioru końcowego. 7. ZAMAWIAJĄCY, po potwierdzeniu gotowości przez Inspektora Nadzoru, rozpisuje odbiór końco- 17

18 wy zadania w ciągu 14 dni. Z odbioru końcowego sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru robót zdania. 8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, ZAMA- WIAJĄCY może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 9. Po usunięciu przez WYKONAWCĘ na własny koszt wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru końcowego uprzednio zakwestionowanych robót. 10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nie nadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może: 1) Obniżyć odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY 2) Zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 11. ZAMAWIAJĄCY w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu obiektu, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 12. ZAMAWIAJĄCY wyznacza odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 13. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt WYKONAWCY przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. 9 GWARANCJE 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z ofertą, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego obiektu. 2. ZAMAWIAJĄCY może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. 10 KARY UMOWNE 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach: 1) za niedotrzymanie terminu wykonania niniejszej umowy określonego w 2 ust.3 w wysokości 500, 00 zł za każdy dzień zwłoki, 2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 500, 00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancji w wysokości 200, 00 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) gdy opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 3, 2) ogłoszenia upadłości WYKONAWCY lub rozwiązania firmy WYKONAWCY, bądź wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY, 3) gdy WYKONAWCA wykona roboty wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją techniczną oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 18

19 12 OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 1) WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w stosunku do zawartej umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót. 2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 3) WYKONAWCA usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 4) WYKONAWCA zgłosi do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 5) ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu Udzielania Zamówień przez EKSPLOATATOR sp. z o. o. W Straszynie. 3. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach l egz. dla WYKONAWCY i 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego remontu drogi wewnętrznej Nr dz. 380 i 254 w Naczęsławicach. Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ZPM/1.1/2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych sondaży

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez:

UMOWA (projekt) a.. reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Supraślu pomiędzy Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu z siedzibą w Supraślu, Pl. Kościuszki 1; reprezentowanym przez mgr Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo