Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo... (zatwierdzam) Sporządziła: Beata Rutkiewicz Rotmanka r. 1

2 I. Zamawiający: EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn NIP KRS nr tel lub strona internetowa na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami Alina Bliszczyk II. Tryb postępowania: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Zarządu Spółki nr 1/2009 z dnia r. zwanego dalej regulaminem. 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego. III. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i jej zmianami oraz częściowe doprojektowanie sieci i przyłączy wraz z ich wybudowaniem. 1. Zakres robót objętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną a) Rurociągi ciśnieniowe z rur PE mm 4.515,50 m b) Rurociągi grawitacyjne z rur PCV mm ,00 m (dokumentacja projektowa w tym zakresie obejmuje zmiany, pierwotnie w miejscu 200 było 160) c) Przyłącza grawitacyjne z rur PCV 160 mm 1.854,00m, szt. 341 d) Przepompownia ścieków 3 kpl. e) zagospodarowaniem strefy przepompowni f) wszystkie czynności wymienione w rozdziale XIII siwz sposób obliczenia ceny. 2. Szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt. 1: 1) Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej winny posiadać minimalną głębokość posadowienia 1,40m. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane do pogłębienia: Zlewnia P 1 S 229 S 234 S 242 S 243 S 234 S 246 S 248 S 260 S 263 SD Zlewnia P 2 S 4 S 21 S 5 S 15 S 22 S 26 T 1 S21 Sd (trójnik T 1 zastąpić studnią betonową Ø 1200 mm) S34 S 36 S 37 S 38A S 38 S 42 S 36 S 43 S 50 S 56 S 48 S 65 S 49 S 67 SR 3 S 46 S 63 S 50 S 68 S 58 S 62 Zlewnia P 3 S 78- S 80 S 144 S 151 2

3 S 152 S 154 studnia S 152 zamontować kaskadę S 71 włączenie S 14- S 143 S 73 S 87 S 88 - S 90 S 99 S 106 S 108 S 109 S 110 S 113 S 115 S 119 S 120 S 123 S 124 S 127 S 152 S 157 S 165 S 171 S 170 S 187 S 177 S 179 S 181 S 183 S 159 S 161 S 180 S 185 S 200 S 202 S 198- S 194 S 195 S 196 S 197 2) Wszystkie przykanaliki o głębokości mniejszej od 1,40 m powinny być pogłębione. 3) Włączenia przykanalików do sieci o głębokości większej niż 2,5 m wykonać poprzez studnie betonowe Ø 1200 mm. 4) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej winna być wykonana z rur PVC-U szereg SDR 34 (S16.7) SN8. 5) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej winna być wykonana z rur PE MRS80 szereg SDR 17 (PN8) do ścieków. 6) Wszystkie elementy zaworu napowietrzająco odpowietrzającego w studzience odpowietrzającej powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 7) Zaprojektowane odcinki sieci o średnicy 160 mm wykonać o średnicy 200 mm. 8) Maksymalna głębokość przepompowni winna wynosić 8 m, przeliczyć głębokości posadowienia sieci. 9) W przepompowniach ścieków Zamawiający wolałby, aby zamontowano pompy typu Flygt, ponieważ z doświadczenia Zamawiającego wynika, że są to pompy dobrej jakości sprawdzone w eksploatacji. Ponadto montaż tego samego typu pomp znacznie ułatwia serwisowanie urządzeń. W związku z faktem, iż postępowanie to prowadzone jest w trybie określonym regulaminem, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania urządzeń równoważnych tzn o parametrach nie gorszych. 10) W przepompowniach ścieków winny być zamontowane szafy sterownicze POSTER, wg wzorca urządzeń pracujących w Firmie EKSPLOATATOR ten sam rodzaj ułatwia zsynchronizowanie pracy oraz serwisowanie (pkt. 3 określa wytyczne dla sterownic). Jeżeli Wykonawca w ofercie zaproponuje inne szafy sterownicze to zobowiązany będzie zsynchronizować je z systemem, który działa u Zamawiającego i ponieść koszty tej synchronizacji. 3. Wytyczne dla sterownic pompowni sieciowej z wyposażeniem: 1) Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnętrznymi, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na zamek patentowy. 2) Wyłącznik zasilania 3x400 V przełącznik agregat sieć. 3) Gniazdo do podłączenia agregatu. 4) Rozruch bezpośredni pompy. 5) Dla silników o mocy powyżej 5kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami. 6) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp. 7) Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp. 8) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C. 9) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 10) Kontrola symetrii zasilania. 11) Mikroprocesorowy sterownik Unitronics z zintegrowanym panelem operatorskim z zintegrowanym portem RS232 i protokołem MODBUS. 12) Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej. 13) Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu. 14) Przełącznik rodzaju sterowania R A. 15) Ręczne sterowanie miejscowe. 16) Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika. 3

4 17) Gniazdo serwisowe 230V/6A. 18) Grzałka z termostatem. 19) Licznik godzin pracy funkcja realizowana przez sterownik. 20) Licznik liczby załączeń funkcja realizowana przez sterownik. 21) Pomiar prądu pobieranego przez pompy z funkcją transmisji do nadrzędnego układu monitoringu. 22) Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii. 23) Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Zamawiającego 24) Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciągłego poziomu ścieków. 25) Pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl. 26) Armatura z linką obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy. 27) Fundament betonowy 28) Oświetlenie terenu pompowni z wyłącznikiem manewrowym i czujnikiem zmierzchowym, Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy należy przygotować postument betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do złącza kablowego. Oferowany układ sterowania pompowni musi zostać włączony do istniejącego, otwartego, systemu monitoringu pompowni zgodnego z przyjętym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance. W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu monitoringu oferent musi przewidzieć koszty związane z rozbudową klucza licencyjnego SCADA i rozbudową aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Istniejące oprogramowanie SCADA umożliwia wykonanie aplikacji obejmujących swoim zakresem pozostałe obiekty gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Pruszcz Gdański (oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia ciśnienia, tłocznie, punkty zlewne etc.) Nie dopuszcza się stosowania dedykowanych zamkniętych systemów monitoringu pompowni (wykonywanych tylko przez jedną firmę). 4. Zakres robót objęty załączoną dokumentacją projektową, ale wyłączony z niniejszego postępowania a) Przepompownia ścieków nr 4 wraz z instalacjami elektrycznymi i przyłączem wody do przepompowni. b) Rurociąg tłoczny P4 SR. c) Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami: Zlewnia P 2 - odcinki - S6-7 - S 8 S8A S 9 S 9A - S10 - S11 - S 9 S 12A S 12 - T54 Sd - S25 S25A S26 S27 S27A- S28 - S27 S29 Sd - S52A - Sd - S20A - Sd Zlewnia P 3 odcinki - S78 - S128 S129 - S130 S131 S132- S133 S134 S135 S136 - S137 - S Sd - S132 S139 - S177-S186 - T93 Sd - T91 Sd - S100 - Sd Zlewnia P 4 Odcinki - P4 S207 S208 S209 S210 S211 S212 S213 S214 S215 S216 - S207 S220 - S212 S 217 S218 - S214 S219 - S207 S203 S204 S205 S Zakres robót, który Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać zgodnie z opisem poniżej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: 1) Zaprojektować i wykonać studnię z opomiarowaniem ścieków na rurociągu tłocznym Ø 225 mm. 2) Zaprojektować i wykonać sieć i przyłącza do. dz. (przed podziałem 97/8 i 97/6 ark. Nr 4) wg nowego podziału dz. Nr 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 227/15, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 227/21, 227/22, 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 227/27, 227/28, mapa do celów informacyjnych w załączeniu długość sieci i przyłączy nie 4

5 IV. uwzględniona w zakresie prac. 3) Zaprojektować odcinki zmiany trasy na dz. 68, 69/1 oraz 315 i przyłącza do dz. 57/4, 68, 9/1 mapy ze zmianami w załączeniu sieć i przyłącza uwzględnione w zakresie prac. 4) Prace projektowe winny uwzględniać koszt map do celów projektowych oraz niezbędnych uzgodnień. 5) Wykonawca zobowiązany jest tak przygotować dokumentację projektową, aby Zamawiający uzyskał na tę cześć pozwolenie na budowę. 6. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje również dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji po jej wybudowaniu oraz nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym. 7. Wykonawca: 1) zapewni należytą organizację ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym oraz poniesie koszty urządzenia ewentualnych objazdów i ich późniejszej likwidacji, 2) wystąpi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, powiatowej i wojewódzkiej i poniesie koszty zajęcia pasa drogowego i wydania decyzji, 3) sporządzi projekty organizacji ruchu i poniesie koszty ich opracowania. 8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót liniowych winien wykonać przekopy próbne w celu ustalenia właściwych rzędnych włączenia do kanalizacji istniejących odpływów z budynków. 9. Przedmiot zamówienia jest objęty CPV Informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania oferty. 1. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych na warunkach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w rozdziale III i VII siwz. 3. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez podwykonawców. Zakres robót, które Wykonawca robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawcy, zostanie ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uzależniona jest od dostarczenia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą. W umowie tej winny znaleźć się zapisy o terminach płatności za wykonane roboty przez Podwykonawcę, które winny być wcześniejsze od terminów płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za te roboty, zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty oświadczenia, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty oraz zapis o przelewie przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy - w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę należności na rzecz Podwykonawcy. 8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 10. Oferta powinna być napisana przy pomocy maszyny do pisania, komputera lub inną czytelną metodą oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 11. Wszystkie zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 12. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżone części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 54 regulaminu. 13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 14. Zakazuje się wprowadzania zmian w treści załączników do siwz. W przypadku, gdy jakakolwiek część 5

6 powyższych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 15. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 16. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z oznaczeniem oferta: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo z dokładnym adresem wykonawcy, tak aby w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania. 17. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 18. Oferta sporządzona na załączonym formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów Zamawiającego. 19. Wykonawcy na podstawie art. 14 Regulaminu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 20. W przypadku przystąpienia do postępowania wykonawców określonych w pkt. 19 Zamawiający będzie wymagał przedstawienia w ofercie dla każdego z podmiotów odrębnie następujących dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VII pkt. 1,2. V. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy. 2. Termin wykonania zamówienia do dnia r. VI. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać poniższe warunki: 1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie musi spełniać warunki określone art. 13 ust. 1 regulaminu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, to znaczy: w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: a) wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie lub rozbudowie kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przepompownią o długości nie krótszej niż mb każda, b) dysponować uprawnionym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) dysponować uprawnionym kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiadać zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę nie mniejszą niż , 00 zł, 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie przez członków komisji przetargowej na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o dokumenty wymienione w rozdziale VII siwz, które to winny zostać dołączone do ofert. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów, wykazów, pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, wykazy lub pełnomocnictwa zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VII. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca wraz z ofertą dostarczy: 1. formularz ofertowy - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do siwz, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 13 ust. 1 regulaminu zgodnie z treścią załącznika nr 2 do siwz, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności go- 6

7 spodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należcie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do siwz, 5. wykaz osób uprawnionych do prowadzenia robót (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, 6. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe i członkostwo w branżowej izbie inżynierów budownictwa osób wskazanych w załączniku nr 4 do siwz, a przypadku podmiotów zagranicznych innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 lit. b, c, 7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu terminu składania ofert, 8. w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych (innych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w opisie w rozdziale III odnośnie pomp i szaf sterowniczych, jednakże nie gorszych) do siwz dołączyć sporządzoną przez Wykonawcę Tabelę do oceny technicznej zawierającą typ i nazwę producenta danego materiału lub urządzenia oraz załączyć atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe, DTR oraz rozwiązania konstrukcyjne. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować materiały i urządzenia inne niż wskazane w warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej to przed złożeniem oferty musi uzyskać akceptację na te zmiany organów wydających dane uzgodnienia i warunki (jeżeli zmiana materiałów/urządzeń będzie wymagała zmiany dokumentacji projektowej to koszty tej zmiany pokryje Wykonawca). Jeżeli dokumentów, o których mowa w tym punkcie Wykonawca nie dołączy do oferty to Zamawiający przyjmie za fakt, iż do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, zaś w przypadku pomp i szaf sterowniczych tych,które zawarte są w opisie w rozdziale 3 niniejszego rozdziału. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). VIII. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty o których mowa w w pkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. IX. Wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie , 00 zł. Wadium należy złożyć w formach dopuszczonych art. 33 regulaminu: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych. 2. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu złożenia ofert tj. przed godz dnia r. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza należy je wnieść na konto Zamawiającego nr Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański. Data i godzina zarachowania wadium w formie pieniądza na rachunku Zamawiającego jest datą jego wniesienia. 4. Wadium w pozostałych formach dopuszczonych regulaminem należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego. 5. Termin ważności wadium musi obejmować okres od dnia złożenia ofert (łącznie z dniem złożenia ofert) 7

8 do upływu 60 dnia od dnia złożenia ofert łącznie z tym dniem. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. X. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu do składania ofert. XI. Oferty należy składać w: sekretariacie Zamawiającego w Rotmance przy ul. Sportowej 25 do dnia r. do godz XII. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tego samego dnia o godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Oferta, która zostanie przesłana pocztą kurierską winna być opisana na kopercie zewnętrznej, tak aby wiadomo było, że jest to oferta przetargowa. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. XIII. Sposób obliczenia ceny: 1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto za całość zamówienia cyfrowo i słownie biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia (rozdział III siwz), dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w złotych polskich (PLN). Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu jest ryczałtem podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2. Podatek VAT w niniejszym zamówieniu wynosi 22%. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać w ofercie podstawę prawną takiego działania. Wcześniej (przed złożeniem oferty) zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powyższego. 3. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco: 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia, w tym: wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej i związanymi z nią kosztami uzgodnień i decyzji, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia np. usunięcia dodatkowych kolizji, zapewnienia należytej organizacji ruchu w trakcie trwania robót w pasie drogowym łącznie z urządzeniem objazdów i ich późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej w tym wykonanie pomiaru powykonawczego w 2 egz. i jego rejestracja w Zasobie Geodezyjnym w SP, obsługi geologicznej, wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego dróg oraz poniesienie kosztów wydania stosownych decyzji, wykonania projektu organizacji ruchu, gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana. 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 6. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do siwz. 7. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia. 8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN. XIV. Opis kryteriów, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 8

9 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100%. Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., reszta wykonawców zgodnie z poniższym wzorem: AN= Cmin /Cr x 100 Gdzie: An wartość punktowa oferty rozpatrywanej Cmin najniższa cena brutto w zbiorze ofert nie odrzuconych Cr cena brutto oferty rozpatrywanej XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. XVI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia publicznego. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli jego wniosek wpłynie nie później niż na 5 dni przed ostatnim dniem do składania ofert. 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz informacje te umieści na stronie internetowej. 3. Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie dostarczona wszystkim wykonawcom i będzie dla nich obowiązująca. Informacja o modyfikacji ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego ma zastosowanie regulamin. 5. Spotkania z wykonawcami nie przewiduje się. 6. Zgodnie z art. 17 regulaminu porozumiewanie zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, em lub faxem. W przypadku przesyłania informacji em i faxem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych Wykonawcom przysługują środki ochrony odwoławcze zgodnie z zapisami Działu IV regulaminu. XVIII. Istotne postanowienia umowne 1. Inne istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej zał. nr 5 do siwz. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w projekcie. 3. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty dostarczył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego została skalkulowana cena oferty. 9

10 Załącznik nr 1 do siwz... (pieczątka Wykonawcy) EKSPLOATATOR sp. z o. o ul. Sportowa 25 Rotmanka Straszyn O F E R T A na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a także po zapoznaniu się z: specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem umowy, wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczących wykonania w/w zadania* my, niżej podpisani, reprezentujący:... (nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, ) oświadczamy, że: 1. uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania prac określonych w siwz i w jej załącznikach, 2. dokumenty wymienione we wstępie przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy wykonanie i zakończenie prac w terminie określonym w SIWZ tj. do dnia r. 3. realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową: brutto... zł (słownie cena brutto:...zł) w tym: cena brutto nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji... zł, cena brutto nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym... zł. 4. zobowiązuję się do dostarczenia umowy konsorcjum przed dniem podpisania umowy**, 5. udzielam Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 6. wadium wnieśliśmy w kwocie... w formie w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w..., 8. części zadania, jakie zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom: wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty, 10. oferta nasza jest ważna przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert Miejscowość i data (podpisy i pieczęcie upełnomocnionych przedstawicieli) *) skreślić, jeżeli Zamawiający nie dostarczył wyjaśnień **) skreślić jeżeli nie wystąpi 10

11 Załącznik nr 2 do siwz OŚWIADCZENIE o spełnieniu wymagań stawianych art. 13 ust. 1 regulaminu Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Oświadczam, że firma nasza spełnia wymogi art. 13 ust. 1 regulaminu to znaczy: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców,którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 11

12 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3 regulaminu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 regulaminu; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 3 do siwz WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Nazwa zadania wraz z jej zakresem (podać długość sieci i jej rodzaj) Nazwa i adres Zamawiającego Termin realizacji (od - do) Wartość w tys. zł. Do niniejszego wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w tabeli.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 4 do siwz WYKAZ osób z uprawnieniami do prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem Nazwa przedsiębiorstwa... Adres przedsiębiorstwa... LP. NAZWISKO I IMIĘ OPIS UPRAWNIEŃ DYSPONUJĘ / BĘDĘ DYSPONOWAĆ * W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia.... (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik nr 5 do siwz WYKAZ zadań zgodnych z wymogami SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy EKSPLOATATOR sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance przy ul. Sportowej 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: Tadeusza Warenika Prezesa Zarządu a... zwanym dalej WYKONAWCĄ o treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty ZAMA- WIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i jej zmianami oraz częściowe doprojektowanie sieci i przyłączy wraz z ich wybudowaniem. 3. Podstawą opracowania umowy są: 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania nr ZP/3/ ) Oferta WYKONAWCY z dnia... 3) Dokumentacja techniczna na którą składają się: dokumentacja projektowa, uzgodnienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz opis zawarty w rozdziale III siwz. 2 TERMINY REALIZACJI 1. Przekazanie placu budowy - w dniu podpisania umowy. 2. Rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3. Zakończenie robót - w terminie do dnia r. 4. Za datę zakończenia robót uznana będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bezusterkowego. 3 CENA 1. Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto... zł (słownie:...) wraz z należnym podatkiem VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy w tym: 1) cena brutto nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem ssąco tłoczącym ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 m3 do czyszczenia kanalizacji... zł, 2) cena brutto nowej kamery do przeglądu kanalizacji z wózkiem samojezdnym... zł. 2. Waloryzacji ceny w związku z rzeczywistą inflacją nie przewiduje się. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych i wystawienie faktur częściowych. 2) Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie protokołów stanu zaawansowania wykonanych robót potwierdzonych przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru. 3) Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 4) 30% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy zostanie zafakturowana po podpisaniu pro- 15

16 tokołu odbioru końcowego bezusterkowego oraz sporządzenia rozliczenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 5) Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do ZAMAWIAJĄCEGO. 6) Strony ustalają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7) W przypadku wykonania robót przez Podwykonawców płatność nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę (przed upływem terminu płatności Zamawiającego) oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty. W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia Zamawiający przeleje wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy należnemu od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Przekazanie WYKONAWCY placu budowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy. 2. Przekazanie dokumentacji technicznej w dniu podpisania umowy. 3. Z czynności przekazania dokumentacji technicznej strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. 4. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie: ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany współdziałać z WYKONAWCĄ w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do oddania do użytku przedmiotu niniejszej umowy. 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją techniczną, SIWZ, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenia na budowę, postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym. 2. WYKONAWCA na własny koszt zatrudni geodetę do obsługi geodezyjnej. 3. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa/wspólnie z podwykonawcami. Do zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. 4. Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać zakres, ilość robót, ich wartość oraz 21 dniowe terminy płatności i aktualne konto bankowe Podwykonawcy. Umowy z Podwykonawcami stanowią załączniki do niniejszej umowy. 5. Niedochowanie terminu płatności przez Wykonawcę i brak oświadczenia, o którym mowa w 4 pkt. 7 skutkuje automatyczną cesją wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy. 6. W przypadku robót realizowanych przez Podwykonawcę, WYKONAWCA w pełni odpowiada za ich jakość i terminowość wykonania. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminu to może on zażądać od WYKONAWCY zmiany Podwykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przez cały okres trwania budowy dziennika budowy, który znajdować się będzie na budowie. 8. Obowiązki kierownika budowy pełni Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt terenu na zaplecze socjalno- -techniczne. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zasilania w energię elektryczną i wodę placu budowy oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania budowy oraz zawarcia umowy z dostawcami. 13. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów. 16

17 14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych. 15. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi dokumentacji projektowej oraz ustawy Prawo Budowlane (art.10), posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 16. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY okazania dokumentów wymienionych w ust. 15 oraz wykonania przez niego i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Materiały niezgodne z dokumentacją projektową oraz z ofertą Wykonawcy, ZA- MAWIAJĄCY może w trakcie trwania robót polecić usunąć z terenu budowy w wyznaczonym terminie, jeżeli jego zdaniem nie są zgodne z dokumentacją pod względem jakości i proponowanej ceny w ofercie. 17. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części ( bądź kradzieży urządzeń) w trakcie realizacji budowy, WYKONAWCA zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 18. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest do uporządkowania terenu wokół budowy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego. 19. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU następujących materiałów na odbiór końcowy przedmiotu umowy: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 2 egz., 2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestników procesu inwestycyjnego, 3) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, gwarancje urządzeń, pomiary powykonawcze geodezyjne wraz z dowodem rejestracji w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego, protokoły badań i sprawdzeń, 4) oryginał Dziennika Budowy 5) oświadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 litera a i b Prawa Budowlanego 6) oświadczenie autora projektu o zgodności wykonanych robót z projektem. 7) protokoły badań i sprawdzeń. 7 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, określonej w 3 ust. 1 tj.... zł 2. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie w formie Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.... zł w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego bezusterkowego % zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.... zł pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 5. Kwota określona w ust.4 zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 8 ODBIORY 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zwoływane będą odbiory robót zanikowych oraz odbiory częściowe poprzedzające odbiór końcowy. 2. Wykonawca zgłasza w Dzienniku budowy roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. Inspektor nadzoru w ciągu 3 ch dni od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 3. WYKONAWCA ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli tego wymagają przepisy odbioru robót. 4. Jeżeli WYKONAWCA nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 5. WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru częściowego lub końcowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 6. Inspektor nadzoru w ciągu 3 dni od daty wpisu, w przypadku odbioru częściowego dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru i podpisuje protokół stanu zaawansowania i wartości wykonanych robót (protokół odbioru częściowego), zaś w przypadku odbioru końcowego potwierdzi gotowość zadania do odbioru końcowego. 7. ZAMAWIAJĄCY, po potwierdzeniu gotowości przez Inspektora Nadzoru, rozpisuje odbiór końco- 17

18 wy zadania w ciągu 14 dni. Z odbioru końcowego sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru robót zdania. 8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, ZAMA- WIAJĄCY może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 9. Po usunięciu przez WYKONAWCĘ na własny koszt wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru końcowego uprzednio zakwestionowanych robót. 10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nie nadających się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może: 1) Obniżyć odpowiednio wynagrodzenie WYKONAWCY 2) Zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy. 11. ZAMAWIAJĄCY w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądu obiektu, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 12. ZAMAWIAJĄCY wyznacza odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia. 13. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt WYKONAWCY przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. 9 GWARANCJE 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z ofertą, której bieg rozpoczyna data uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego obiektu. 2. ZAMAWIAJĄCY może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usunięcia przez WYKONAWCĘ. 10 KARY UMOWNE 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących przypadkach: 1) za niedotrzymanie terminu wykonania niniejszej umowy określonego w 2 ust.3 w wysokości 500, 00 zł za każdy dzień zwłoki, 2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 500, 00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancji w wysokości 200, 00 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) gdy opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 3, 2) ogłoszenia upadłości WYKONAWCY lub rozwiązania firmy WYKONAWCY, bądź wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY, 3) gdy WYKONAWCA wykona roboty wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją techniczną oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie. 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 18

19 12 OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 1) WYKONAWCA wspólnie z ZAMAWIAJĄCYM sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót w stosunku do zawartej umowy. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót. 2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 3) WYKONAWCA usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót. 4) WYKONAWCA zgłosi do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające. 5) ZAMAWIAJĄCY jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu Udzielania Zamówień przez EKSPLOATATOR sp. z o. o. W Straszynie. 3. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach l egz. dla WYKONAWCY i 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r.

Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Umowa Nr. / NR / 2016 zawarta w dniu.2016 r. Projekt umowy Nie wypełniać pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy STAROSTWO OWE W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 64-300 NOWY TOMYŚL OFERTA Ja(My) niżej podpisany(i)... działając w imieniu i na rzecz......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU usługi Nr sprawy : 2014-0143312 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach Adres Ul Dworcowa 3 Miejscowość Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo