INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI"

Transkrypt

1 zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska 94, Ustroń telefon: ,

2 Spis treści 1. Potwierdzenie zgodności z normami 3 2. Dane techniczne 3 3. Przechowywanie 4 4. Informacje bezpieczeństwa 4 5. Kontrola opakowania i urządzenia 4 6. Instalacja 5 7. Podłączenie do siecie elektrycznej 6 8. Przyłącze wody 6 9. Przygotowanie do uruchomienia Kontrola działania Opis Pierwsze uruchomienie Instrukcja obsługi Czyszczenie i konserwacja Serwis Usterki Rysunki i schematy Gwarancja 19

3 Firma RM GASTRO przekazuje w Państwa ręce to urządzenie z nadzieją, że stanie się ono źródłem komfortu pracy, dochodów i inspiracj. Niniejsza instrukcja ma na celu usprawnienie pracy z urządzeniem i ochronę bezpieczeństwa użytkownika, dlatego prosimy o uważne jej przeczytanie oraz przechowywanie dla możliwości późniejszego wykorzystania zawartych w niej infromacji. Jednocześnie prosimy o ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w tym dokumencie. Zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowej instalacji, modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowany serwis lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zasadami higieny i opisanymi wskazówkami. RM GASTRO 1. Potwierdzenie zgodności z normami Potwierdzenie zgodności z normami Wszystkie urządzenia posiadają znak CE. Urządzenie nie emituje hałasu powyżej 70 db. Producent oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy CEE 90/396, rozporządzenia (WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC. Wymaga się aby instalacja urządzenia wykonana była zgodnie z obowiązującymi normami. 2. Dane techniczne Tabliczna znamionowa umieszczona jest na bocznej ścianie urządznia. Przed instalacją skontroluj zgodność parametrów z podanymi na tabliczce znamionowej. Typ Wymiary (cm) Zasilanie el. (V/Hz) Moc (kw) Pojemność (l) Pojemność żywicy (l) Pojemność soli/regen. (kg) ISI 8 24,5 x 45 x 44 h 230 V / 50 Hz 0,06 8 5,6 1 ISI 12 28,5 x 40 x 55 h 230 V / 50 Hz 0, ,5 1,5 Ilość zmiękczanej wody w zależności od twardości ( O f): Wymiary urządzenia (cm): Model A B C głębokość szerokość wysokość A ,5 44 5,6 1 8 A ,5 55 8,5 1,5 12

4 3. Przechowywanie Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze -15 do +65 C i wilgotnosci 40% do 60% 4. Informacje bezpieczeństwa Polecenia ważne są dla modeli:... Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła i przeszkolona. Zabrania się obsługiwania urządzenia osobom o niewystarczającej sprawności umysłowej, osobom pod wpłwem alkoholu lub środków odurzających. Urzytkownik musi sobie zdawać sprawę z oczywistych zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń (takich jak niebezpieczeństwo poparzenia itp.) Przy sprzedaży lub przemieszczeniu urządzenia, należy upewnić się, że serwisant zapoznał się z informacjami dotyczącymi instalacji, a nowa obsługa otrzymała i zapoznała się z instrukcją obsługi urządzenia. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez dozoru. Zaleca się przegląd urządzenia minimum 2 razy w roku przez pracowników serwisu. Przy wymianach części używać oryginalnych części zamiennych. Zabrania się dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione pod groźbą utraty gwarancji. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia należy bezzwłocznie odłączyć wszelkie zasilanie oraz skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Zabrania się używania urządzenia niesprawnego technicznie. Osoby obsługujące powinny być ubrane w czyste i higieniczne ubranie ochronne, zapewniające bezpieczną i wygodną obsługę. Urządzenie nie może być instalowane na wolnym powietrzu i narażone na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, promienie słoneczne, wysoka wilgotność lub zapylenia, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury. Dopóki wtyczka kabla zasilającego znajduje się w gniazdku elektrycznym, urządznienie pozstaje pod napięciem. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. Nie pracuj przy urządzeniu boso. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może powodować zagrożenie życia lub zdrowia! 5. Kontrola opakowania i urządzenia Skontroluj opakowanie! Urządzenie opuściło nasze magazyny w kompletnym opakowaniu zaopatrzonym w odpowiednie symbole. Jeśli zauważyłeś uszkodzenia opakowania lub coś, co mogłoby wskazywać na uszkodzenie urządzenia w trakcie transportu zgłoś ten fakt u spedytora, odbierając przesyłkę. Reklamację sporządź pisemnie, z podpisem obu stron i złóż w siedzibie RM GASTRO do 7 dni od otrzymania przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane. UWAGA! Skontroluj opakowanie! Urządzenie opuściło nasze magazyny w kompletnym opakowaniu zaopatrzonym w odpowiednie symbole. Jeśli zauważyłeś uszkodzenia opakowania lub coś, co mogłoby wskazywać na uszkodzenie urządzenia w trakcie transportu zgłoś ten fakt u spedytora, odbierając przesyłkę. Reklamację sporządź pisemnie, z podpisem obu stron i złóż w siedzibie RM GASTRO do 7 dni od otrzymania przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane.

5 6. Instalacja Jakiekolwiek czynności montażowe i regulacyjne powinny być wykonywane, gdy urządzenie jest odłączone od sieci. Jeśli w procesie regulacji konieczne jest zasilanie urządzenia, należy zachować szczególną ostrożność. Prosimy o ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w tym dokumencie. Zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowej instalacji, modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowany serwis lub z użyciem innych niż oryginalne części. Nie odpowiadamy również za szkody powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych czy kataklizmów. Montaż, demontaż, regulację, oddanie do użytku oraz wszelkie przeróbki powinny być przeprowadzone na podstawie pisemnej umowy z autoryzowaną firmą serwisową, która zapewni technika odpowiedzialnego za bezpieczną instalację zgodną z obowiązującymi normami i wskazówkami zawartymi w tej instrukcji oraz posiadającego niezbędne uprawnienia. Urządzenie nie może stykać się z powierzchniami urządzeń wytwarzających ciepło powyżej 50 o C - w przeciwnym wypadku konieczne jest zabezpieczenie dodatkowymi materiałami izolującymi lub zachowanie conajmniej dziesięciocentymetrowego odstępu. Zabrania się ustawiania urządzenia na jakichkolwiek powierzchniach palnych, takich jak dywan, obrus itp. Urządzenie powinno być ustawione w taki sposób, aby możliwa była przy nim swobodna praca. Urządzenie należy umieścić na stabilnej, poziomej powierzchni (z max. nierownością do 2 ) i wypoziomować za pomocą regulacji nóżek. Urządzenie należy przechowywać (zarówno podłączone, jak i niepodłączone) w zamkniętym pomieszczeniu, nienarażone na działanie czynników zewnętrznych takich jak ostre słońce, deszcz oraz czynników takich jak wysokie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, wysokie zapylenia.

6 7. Podłączenie do siecie elektrycznej Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej należy: skontrolować jej zgodność z danymi na tabliczce znajmionowej urządzenia skontrolować stan okablowania sprawdzić czy były wykonane badania świadczące o sprawności i bezpieczności instalacji elektrycznje w pomieszczeniu Przewód elektryczny powinien posiadać oddzielny bezpiecznik, odpowiadający mocy instalowanego urządzenia. Listwa zaciskowa znajduje się na bocznej ścianie obudowy. Między urządzeniem a siecią należy zamontować wyłącznik zabezpieczający zgodny z normami. Przewód uziemienia (żółto-zielony) musi być dłuższy od pozostałych przewodów i nie może być podłączony do tego wyłącznika. Należy zadbać o to, by przewody zasilające w żadnym miesjcu nie osiągnęły temperatury o 50 oc wyższej od otoczenia oraz żeby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne (nie leżały na ostrych krawędziach, nie były narażone na przecięcia lub przetarcia). Przewód musi przebiegać w takim miejscu, by umożliwić swobodną i bezpieczną eksploatację (z dala od obszarów roboczych) lub serwisowanie urządzenia oraz poruszanie się po pomieszczeniu. Przewód nie może stykać się z materiałami łatwopalnymi takimi jak wykładzina dywanowa, obrusy etc. Zaleca się użycie przewodów H07RN-F, lub innych certyfikowanych przez ISO, odpowiednich do charakteru urządzenia oraz pomieszczenia w którym jest instalowane. Średnica przewodu podana jest w tabeli danych technicznych na początku tej instrukcji. Przewód uziemiający PE musi być podłączony we wszystkich urządzeniach elektrycznych, które posiadają śruby lub zaciski z oznaczeniem PE. Do każdego urządzenia zaleca się podłączenie osobnego przewodu ochronnego PE. Prosimy o ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że: bezpiecznik wewnętrzny oraz instalacja są odpowiednie do obciążenia urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) instalacja posiada uziemienie zgodne z normami wyłącznik zabezpieczający jest łatwo dostępny urządzenie jest uziemione za pomocą śruby z oznaczeniem uziemienia Po podłączeniu do sieci elektrycznej konieczne jest sporządzenie raportu z kontroli poprawności instalacji. 8. Przyłącze wody Przyłącze wody powinno być wykonane przez osobę o odpowednich kwalifikachach, któa zapewno zastosowanie do panujących przepisów i norm. Należy zianstalować zawór, powinien on być łatwodostępny by w razie konieczności móc odciąć dopływ wody. Średnica przyłącza to 8 mm. Rysunek 2 i 3 (dział Rysunki i schematy ) przedstawia przyłączenia wody na trzy zawory i jednym ochronnym (DVGW, DIN 1988T2) przed powrotem gorącej wody z bojlera podłączonego urządzenia. Wąż odpływowy powinien opadać poniżej poziomu zmiękczacza. Jeśli ten warunek nie może być spełniony konieczne jest umieszczenie odpływu nie wyżej niż 1,8 m powyżej poziomu urzadzenia i nie dalej niż 3 m. Minimalne ciśnienie wody musi wtedy wynosić 2,8 bar.

7 Wąż odpływowy nie może być zgięty, przyciśnięty - woda musi mieć swobodny przepływ. Wąż odpływowy nie powiniene być bezpośrednio podłączony do syfonu lub kanalizacji - ryzyko zwrotu ścieków do zmiękczacza. Dołącz kolanko wylotowe i nasadź na nie wąż, który prowadzi do kanalizacji. Przyłącze węża 3/4. 9. Przygotowanie do uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia usuń wszelkie folie ochronne. Powierzchnię oraz elementy przeznaczone do kontaktu z żywnością umyj gorącą wodą z płynem do mycia naczyń, następnie zmyj detergent czystą wodą i wytrzyj do sucha. 10. Kontrola działania Lista czynności, które należy wykonać: 1. Kontrola podłączonych parametrów a) W urządzeniu gazowym: Gazociąg musi być zamknięty, szczelny i odpowietrzony. Powinien być zamątowany HUP, parametry powinny być wyregulowane zgodnie z zaleceniami w dziale Instalacja gazowa i tabelą danych technicznych palników. Gazociąg musi być wyposażony w łatwodostępny zawór gazu. b) W urządzeniu elektrycznym: instalacja elektryzna musi być wykonana tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Musi być wyposażona w oddzielny, łatwodostępny wyłącznik RCD odpowiedni do obciążenia urządzenia, musi posiadać uziemienie zgodne z normami. c) W urządzeniach z podłączoną wodą: instalacja musi być szczelna, wyregulowana (ciśnienie oraz twardość). Woda powinna być czysta, o jasnej barwie, niezawierająca zanieczyszczeń w postaci drobin. d) W urządzeniach posiadających odpływ: instalacja odpływowa musi być szczelna, w pozycji spadowej od urządzenia i wyposażona w syfon zapobiegający nieprzyjemnym zapachom. 2. Kontrola z tabliczką znamionową: a) Typ gazu: ziemny 20 mbar, propan-buran 30/31 mbar b) Napięcie: np. 3 x 400V/50Hz, 230V/50Hz c) Ciśnienie wody 3-5 mbar d) Odpływ prosty nad ziemią, wolnym spadem z urządzenia 40, 50, 70 HT e) Odpływ nad ziemią do 1 m za pomocą pompy odpływpwej z urządzeń 40, 50 HT 3. Sprawdź szczelność wszystkich śrób i obudowy. 4. Włącz urządzenie i skontroluj jego działanie a) Urządzenia cieplne: temperatura, ciśnienie pary, ustawienie minimum, ustawienie powietrza i gazu b) Urządzenia mechaniczne: kierunek obrotu silnika 3-F

8 11. Opis Krótka charakterystyka Urządzenie jest przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach. Można do niego podłączyć kilka urządzeń. Może pracować w trakcie regeneracji. Duża pojemność zbiornika na sól. Maksymalny przepływ 2000 l/h. PRZEPŁYW Spadek pracy 1,05 bar Ciśnienie zwrotne 1,09 Praca zwrotna 2 m 3 / godz. 0,4 m 3 / godz. 2 kv 0.38 kv Połączenie zaworów Gwint zbiornika 2-1/2 Odpływ ½ BSPT Słona woda 3/8 BSPT Średnica rury 27 mm Długość rury ± ½ Korpus włókno Noryl Gumowe komponenty montowane do zimnej wody Ciśnienie robocze bar Temperatura wody 4 38 C Temperatura otoczenia 4 50 C Uzuzpełnienie przepływu 0.53 Ipm Pierwsze uruchomienie Zanim włączysz (informacje dla technika) 1. Zanim włączysz urządzenie ustaw bypass na pozycję nie bypass (normalny tryb, rys 3a) 2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 3 sekundy przycisk 3. Napełnij zbiornik wodą pod ciśnieniem (rys. 7a) - Otwóz zawór (rys. 3a) na ok 1/4 - to gwarantuje, że powietrze będzie wtłaczane do odpływu (rys. 4) i zbiornik wypełni się wodą. Gdyby zawór (rys. 3a) został otwarty całkowicie, medium mogłoby przedostać się do rury lub odpływu. - Po wtłoczeniu powietrza otwórz zawór całkowicie, to zabezpieczy wytłoczenie pozostałego powietrza ze zbiornika. - Pozostaw przepływ wody do odpływu do czasu opróżnienia zbiornika. - Zatrzymaj przepływ wody i odczekaj 5 minut na odpowietrzenie

9 4. Wlej wodę do 2/3 wysokości zbiornika na sól 5. Urucham manualną regenerację i sprawdź prawidłowe działanie urządzenia 6. Otwórz zawór i pozostaw otwarty, dopóki nie zacznie wyciekać czysta woda. 7. Napełnij zbiornik (rys. 7b) solą w tabletkach do 1/2 jego wysokości. Programowanie (informacje dla technika) Można wybrać jedną z 4 opcji ustawień. Ustawienia różnią się wielkością zbiornika oraz zaopatrzeniem w wodę. Przed zmianą systemu urządzenia skontaktuj się z technikiem, który dokonał instalacji. Wybór systemu (informacje dla technika) 1. Aby wejść do menu naciśnij przycisk i O i przytrzymaj przez 3 sekundy. 2. Na lewym wyświetlaczu wyświetli się u a na prawym aktualne ustawienia. 3. Naciśnij przycisk O aby zmienić wariant ustawień. 4. Wybrany wariant zostanie zapisany po 5 sekundach od ukończenia programowania. Przeprogramowanie (informacje dla technika) Wszelkie przeprogramowanie wyzeruje ustawienia daty. Ustawieniem parametru 0 przywrócimy dotychczasowe ustawienia. 1. Aby wejść do menu naciśnij przycisk i O i przytrzymaj przez 3 sekundy. 2. Na lewym wyświetlaczu wyświetli się u a na prawym aktualne ustawienia. 3. Naciśnij przycisk O i zmień wartość na wyświetlaczu na 0 4. Odczekaj 5 skund aby zapisały się ustawienia. Na wyświetlaczu ukaże się data. System jest ustawiony na wariant Powtórz kroki 1-4 aż do uzyskania odpowiedniego usatwienia. Weryfikacja funkcji (informacje dla technika) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1. Naciśnij przycisk - wyświetli się C1 przez ok 3 sekundy. System ustawi płukanie. 2. Jednocześnie naciśnij przyciski i aby przejść do następnego cyklu. 3. Naciśnij przycisk - wyświetli się C2 4. Powtórz kroki 1-4 aż do zakończenia procesu (przejdź kolejno wszystkie cykle - C1 do C7) Przejście do truby serwisowego (informacje dla technika) Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski i podczas każdego cyklu regeneracji. System pominie pozostałę cykle i wróci do trybu serwisowego. Wyświetlacz pokaże datę. 13. Instrukcja obsługi Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez dozoru. To urządzenie przeznaczone jest do zmiękczanie wody pitnej - a więc nie można przyłączyć do niego wody przekraczającej temperaturę 38 O C. Inne użycie jest zabronione. UWAGA Urządzenie może być regenrowane wyłącznie za pomocą profesjonalnej soli, dostępnej w ofercie RM GASTRO. Żadne inne produkty chemiczne nie powinny być używane. Należy kontrolować poziom soli regenracyjnej - zabrania się włączania urządzenia przy niedostatecznej ilości soli.

10 Sterowanie Duży wyświetlacz LED: dwudzielny wyświetlacz. Proste programowanie w trzech krokach: tylko 3p rzyciski są potrzebne aby zaprogramować zmiękczacz. Wskaźnik trybu serwisowego: rys 5, pozycja B Przycisk manualnej regeneracji: przyciśnięcie powoduje włączenie regeneracji (natychmiastowe lub opóźnione) Przechowywanie danych w przypadku awarii: zabezpiecza przechowanie danych przez 6-24 godzin w zależności od typu instalacji. Programowanie: Ustawienie czasu: naciskaj dopóki nie wyświetli się żądana wartość. Zakres: 0-23 godzin Uwaga: gdy zmienisz godzinę, minuty automatycznie się wyzerują. Wartość domyślna to 0 Dawkowanie soli regeneracyjnej: naciskaj O dopóki nie wyświetli się pożądana wartość. Zakres: 0,20-6,0 kg Zakres ustawień: 0,20-1 kg z przyrostem 0,05 kg 1,0-3,0 kg z przyrostem 0,1 kg 3,0-6,0 kg z przyrostem 0,5 kg patrz tabela nr 3 Przedział regeneracji: naciskaj dopóki nie wyświetli się żądana wartość. Zakres: 0, = ustawienie manulanej regeneracji 0,3 = regeneracja co 8 godzin - o 2:00, 10:00 i 18:00 0,5 = regeneracja co 12 godz. - o 2:00 i 14:00 3 = regeneracja co 3 dni 30 = regeneracja raz w miesiącu UWAGA: Jeśli w trakcie programowania przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, program przywróci poprzednie ustawienia. Manualna regeneracja: Opóźniona manualna regeneracja: Naciśnij przycisk aby zaprogramować opóźnioną regenerację. System automatycznie wykona regeneracje o 2:00 godzinie. Aby wyłączyć proces naciśnij ponownie przycisk. Podczas włączonego procesu opóźnionej regeneracji miga mała kropka w rogu wyświetlacza. Natychmiastowa regeneracja: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol - -. Regeneracja została rozpoczęta i reszta czynności przebiegnie automatycznie aż do zakończenia procesu. Uwaga: gdy w zbiorniku brakuje soli, regeneracje powiedzie się, ejdnak woda nie będzie zmiękczona. Pamiętaj o uzupełnianiu soli regeneracyjnej 10

11 Tabela cyklów: Cykl Opis cyklu Przepływ żywicy SYS 1 Min SYS 2 Min SYS 3 Min SYS 4 Min C1 płukanie C2 C3 C4 C5 C6 C7 ssanie + wolne płukanie zwiększenie ciśnienia szybkie płukanie drugie płukanie drugie szybkie płukanie uzupełnienie wody w zasobniku * + 25 * + 45 * + 25 * + 45 nie Uwaga Zdefiniowane wybranym modelem Dozownik obliczy roztwór soli Wyrónanie ciśnienia wody w zaworach Wypłukiwanie pozostałosci detergentu przeklasyfikowanie warstwy żywicy Dokładne płukanie nie Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Zdefiniowane dozownikiem soli Cykl System u1 (min.) System u2 (min.) System u3 (min.) płukanie System u4 (min.) Symbol obliczone obliczone obliczone obliczone wolne płukanie zwiększenie ciśnienia szybkie płukanie drugie płukanie drugie szybkie płukanie uzupełnienie wody w zasobniku obliczone obliczone obliczone obliczone 11

12 14. Czyszczenie i konserwacja Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć dopływ prądu elektrycznego. Urządzenia nie należy czyścić: wodą pod ciśnieniem. szczotkami metalowymi środkami agresywnymi, żrącymi i powodującymi korozję środkami zawierającymi drobiny cierne chlorem Należy czyścić regularnie. Codzienne mycie urządzenia przedłuża jego trwałość i funkcjonalność. Nierdzewne części można obmyć wilgotną szmatką z płynem do mycia naczyń i wytrzeć do sucha. Co 6 miesięcy należy gruntownie wyczyścić urządzenie - zbiornik na słoną wodę, dysze etc. Odkręć regulator, zdemontuj i wyczyść. Czynności mogą być wykonane, gdy urządzenie jest podłączone do wody, nie może jednak być w trakcie regeneracji. Czyszczenie dyszy Czyszczenia dyszy należy dokonać, gdy woda wylotowa jest słona lyb gdy w ogóle nie jest pompowana. Zaleca się czyszczenie zespołu dysz (rys 7d, pozycja B) oraz filtr (ryz, 7d, pozycja A) co najmniej dwa razy w roku. Zamknij dopływ i odpływ wody (rys. 3). Naciśnij i przytrzymaj aż na wyświetlaczu pokażą się dwie poziome linie Odczekaj kilka sekund i uruchom cykl C1 Odłącz jednostkę kontrolną Odkręć górną część wtryskiwacza (rys. 7d, pozycja F) Odkręć dyszę (rys. 7d, pozycja B) Odkręć filtr (rys. 7d, pozycja A) Wyczyść elementy wodą Upewnij się, że otwór nie jest zablokowany nieczystościami Starannie złóż urządzenie wykonując powyższe kroki wo dwrotnej kolejności Powoli otworzyć zawory wlotowe i wylotowe wody Odczekać kilka minut Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie i Na wyświetlaczu pokaże się czas (rys. 5, pozycja B) Przerwa w eksploatacji Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je dokładnie umyć i nałożyć warstwę ochronną stosując odpowiedni środek oraz odłączyć dopływ prądu elektrycznego. Postępowanie w przypadku awarii: Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i wezwać firmę serwisującą. Urządzenie to służy do użytku profesjonalnego, dlatego powinno być serwisowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Zalecane jest podpisanie umowy z serwisem. Prawidłowa opieka techniczna nad urządzeniami może być zapewniona przez uprawnionych serwisantow, którzy zapewniają zachowanie obowiązujących norm i przepisów. Optymalna częstotliwość przeglądów technicznych to 1x na 6 miesiecy, a przy wyjątkowym obciążeniu urządzenia 1x na 3 miesiące. Dzięki takim przeglądom można uniknąć poważniejszych uszkodzeń, a przez to obniżyć koszt eksploatacji urządzenia. 12

13 15. Serwis Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, uniknąć ewentualnej nadwyżki zużycia energii oraz niespodziewanych awarii, które dezorganizują pracę i powodują straty finansowe dokonuj regularnych kontroli serwisowych! Urządzenie to służy do użytku profesjonalnego, dlatego powinno być serwisowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Zalecane jest podpisanie umowy z serwisem. Prawidłowa opieka techniczna nad urządzeniami może być zapewniona przez uprawnionych serwisantow, którzy dopilnują zachowania obowiązujących norm i przepisów. Optymalna częstotliwość przeglądów technicznych to 1x na 6 miesiecy, a przy wyjątkowym obciążeniu urządzenia 1x na 3 miesiące. Dzięki takim przeglądom można uniknąć poważniejszych uszkodzeń, a przez to obniżyć koszt eksploatacji urządzenia. Przeglądy okresowe zapobiegają ponoszeniu niepotrzebnych kosztów związanych z eksploatacją oraz gwarantują sprawne i długie działanie. 16. Usterki Urządzenie nie regeneruje się automatycznie Urządzenie regeneruje się w złym czasie Woda nie jest zasysana Przepełnienie wodą Zapotrzebowanie na sół jest wyższe lub niższe niż spodziewana Po regeneracji woda nie jest zmiękczona Err1 - błąd elektroniki Err3 - elektronika nie otrzymuje żadnego sygnału z wałka rozrządu - Upewnij się, że adapter zmiękczacza jest podłączony do gniazda elektrycznego 230 V - Sprawdź czy połączenie adaptera do zmiękczacza jest prawidłowe - Sprawdź ustawienia programu - Sprawdź ustawienie czasu (czy zgadza się z rzeczywistym) - Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi conajmniej 2 bary - Sprawdź stan i drożność przewodu ssącego - Oczyść dyszę - Upewnij się czy instalacja jest szczelna (czy nie jest zasysana woda) - Sprawdź ustawioną wartość soli w programie - Sprawdź stan i drożność przewodów odpływowych - Oczyść dyszę - Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi conajmniej 2 bary - Upewnij się czy instalacja jest szczelna (czy nie jest zasysana woda) - Sprawdź ustawioną wartość soli w programie - Sprawdź częstoliwość regeneracji w zmiękczaczu - Sprawdź ustawienia elektroniki - Sprawdź stan soli w zbiorniku - Sprawdź działanie cykli regeneracji - Naciśnij przycisk. Jeśli sygnał będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym seriwsem Jeśli wałek rozrządu obraca się, poczekaj aż osiągnie pozycję serwisową i zniknie sygnał błędu. Jeśli sygnał błędu nie zniknie a wałek dalej się obraca, upewnij się, że sensor optyczny jest na miejscu. Jeśli wałek rozrządu nie obraca się, sprawdź czy przewody między silnikiem a elektroniką nie są uszkodzone. 13

14 17. Rysunki i schematy rysunek wymiarowy zaworu (rys. 1) 14

15 rysunek zaworu (rys. 2) wtryskiwacz/wyświetlacz kontrola napełniania zasilanie wyjście odpływ 3/4 BSPT 1/2 BBSPT wlot 3/4 BSPT Odsalanie 3/8 BSPT Odsalanie wlot płukanie odpływ bypass wlot 15

16 Instalacja (rys. 3) NE BYPASS BYPASS Przyłącze odpływu (rys. 4) szczelina Vzduchová powietrzna mezera odpływ sterowanie (rys. 5) A - manualna regeneracja A - manuální regenerace B - B dispej - wyświetlacz C - C čas - czas D - D množství - ilość soli E - interval regenerace E - regeneracja 16

17 wykres częśći (rys. 6) Pozycja Kod Opis Ilość AC adapter 230 VAC 50 Hz Europejskie przyłącze korpus zaworu kabel zasilający, czujnik optyczny zestaw zaworów wierzchnia płyta sensor optyczny śruba wierzchniej płyty sprężyna wierzchniej płyty generator cyklu (7 cyklów) złączka generatora cyklu śruba złączki generatora cyklu V silnik / instalacja kabla jednostka sterująca zawór dyszy ssącej Iniektor / przy montażu wyświetlacza E dysza dla 6 zbiornika F dysza dla 7 zbiornika G dysza dla 8 zbiornika H dysza dla 9 zbiornika pozostała część jednostki sterującej pierścień zbiornika pierścień rurociągu

18 czyszczenie (rys. 7a i 7b) uzupełnianie soli rurka ssąca czyszczenie (rys. 7c) iniektor B otwór czyszczenie dyszy ssącej (rys. 7d) A - filtr B - dysza ssąca C - regulacja dopływu wody D - szybkozłączka E - śruba mieszania F - śruba wtryskiwacza F 18

19 18. Gwarancja Gwarancja nie obejmuje: żadnych części, które podlegają naturalnemu zużyciu (uszczelki, żarówki, części z tworzywa i szklane itp.) urządzenia jeśli podłączone było niezgodnie z instrukcją lub przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi (np. deszcz, śnieg, promienie słoneczne, wysoka wilgotność lub zapylenie, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury, wyładowania atmosferyczne) uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie i uszkodzeń mechanicznych uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią eksploatacją i konserwacją uszkodzeń wynikłych z ingerencji w urządzenie przez osoby nieupoważnione Wykaz części i materiałów eksploatacyjnych jest dostępny u producenta. Warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Dokument ten dostarcza i wypełnia firma montująca i serwisująca urządzenie. wzór karty gwarancyjnej RM GASTRO s.r.o. jako producent udziela gwarancji, która jest realizowana przez dilera (firmę sprzedającą urządzenie). Wzs przypadku, gdy diler nie jest w stanie dokonać naprawy lub wymiany gwarancyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z importerem: RM GASTRO Polska Sp. z o. o. ul. Skoczowska Ustroń (33) Firma serwisująca:

TFC-17, TFC-17T, TFC-22, TFC-22T, TFC-33T, TFC-42T, TFC-53T

TFC-17, TFC-17T, TFC-22, TFC-22T, TFC-33T, TFC-42T, TFC-53T INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Mikser spiralny TFC-17, TFC-17T, TFC-22, TFC-22T, TFC-33T, TFC-42T, TFC-53T RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska 94, 43-450 Ustroń telefon: 33 854 73 26, 854 70 52

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Wilk do mięsa MX - 12 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska 94, 43-450 Ustroń telefon: 33 854 73 26, 854 70 52 e-mail: info@rmgastro.pl www.rmgastro.eu Spis treści

Bardziej szczegółowo

WILKI DO MIĘSA T-8, M-8, S-12, TS-12, TS-12D, TS-22, TS-22D, TS-32, TS-32D, SE-12, TE-22, TE-22D

WILKI DO MIĘSA T-8, M-8, S-12, TS-12, TS-12D, TS-22, TS-22D, TS-32, TS-32D, SE-12, TE-22, TE-22D www.rmgastro.eu OBRÓBKA MECHANICZNA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WILKI DO MIĘSA T-8, M-8, S-12, TS-12, TS-12D, TS-22, TS-22D, TS-32, TS-32D, SE-12, TE-22, TE-22D Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE FL 33 EM / FL - 66 EM / FL - 33 ET / FL - 66 ET Data 10 / 2009 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI Z NORMAMI 3 DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI www.rmgastro.eu pizza INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec do pizzy elektryczny DS-4, DS-6, DS-6L, DS-9, DS-8, DS-12, DS-12L, DS-18 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KOSTKARKI IMC * URZĄDZENIA STOŁOWE. Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010

KOSTKARKI IMC * URZĄDZENIA STOŁOWE.  Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 www.rmgastro.eu URZĄDZENIA STOŁOWE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOSTKARKI IMC * Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska 94, 43-450

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

MŁYNEK DO KAWY AUTOMATYCZNY

MŁYNEK DO KAWY AUTOMATYCZNY www.rmgastro.eu BAR INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MŁYNEK DO KAWY AUTOMATYCZNY GOD - 600 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIĘKCZACZE.

ZMIĘKCZACZE. LT - 8 Zmiękczacz do wody 8 l 259,- LT - 12 Zmiękczacz do wody 12 l 299,- LT - 16 Zmiękczacz do wody 16 l 359,- LT - 20 Zmiękczacz do wody 20 l 529,- wykonanie nierdzewne zapobiega osadzaniu się wapnia

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , ,

UZDATNIACZ WODY Kod produktu: , , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji UZDATNIACZ WODY Kod produktu: 231 258, 231 364, 231 357 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ZMIĘKCZACZ DO WODY Model f 30 d 16,5 mgcaco3 300 ZMIĘKCZACZ WODY LT Ilość wody do zmiękczenia Wysokość Sól 40 60 80 22 33 44 h kg 400 600 800 LT5 550l 400l

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: 880600, 880601 v2.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji PAROWY KOCIOŁ WARZELNY MODEL: MV9-10 BM; MV9-10

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWACZ FRYTEK UH-12, UH-12IL Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja... 4 3.1. Rozpakowanie... 4 3.2. Ustawienie...

Bardziej szczegółowo

M - 12. Wilk do mięsa

M - 12. Wilk do mięsa INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Wilk do mięsa M - 12 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska 94, 43-450 Ustroń telefon: 33 854 73 26, 854 70 52 e-mail: info@rmgastro.pl www.rmgastro.eu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

SPL - 33 G / SPL - 66 G / SPL - 99 5G / SPL 99 G

SPL - 33 G / SPL - 66 G / SPL - 99 5G / SPL 99 G INSTRUKCJA NÁVOD NA INSTALACI OBSŁUGI I A INSTALACJI POUŽITÍ KUCHNIE GAZOWE SPL - 33 G / SPL - 66 G / SPL - 99 5G / SPL 99 G Instrukcja wydana: maj 2010 SPIS TREŚCIŚ OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI Z NORMAMI 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWANA WITRYNA VEC 105/108, 205/208 / VEN 105/108, 205/208 / BAC 10 Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania

Instrukcja instalacji i użytkowania Instrukcja instalacji i użytkowania Szatkownica do warzyw Model: PSP - 100 i PSP - 300 PSP 300 PSP 100 1 Opis: Deklaracja zgodności z normami 3 Dane techniczne urządzenia 3 Kontrola opakowania i urządzenia

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI ELEKTRYCZNY WARNIK DO MAKARONU Mod: CPE9-05 CPE9-05 S CPE-705 1 CPE9-05 D: odpływ 1 EA: przyłącze wody 1/2' R: elementy grzejne EAC: rurka napełniania wodą E:

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

MixRite POMPA DOZUJĄCA

MixRite POMPA DOZUJĄCA MixRite POMPA DOZUJĄCA MODELE: 2502-2504-2505-12502-12504-12505 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Montaż pompy MixRite 1. Przygotuj miejsce, gdzie ma zostać zamontowana pompa MixRite. Wlot i wylot pompy musi sięgać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo