INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI"

Transkrypt

1 zmiękczacze INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Zmiękczacz automatyczny ISI 8, ISI 12 Producent urządzeń gastronomicznych Instrukcja wydana: kwiecień 2010 RM Gastro Polska Sp. z o.o. adres: Skoczowska 94, Ustroń telefon: ,

2 Spis treści 1. Potwierdzenie zgodności z normami 3 2. Dane techniczne 3 3. Przechowywanie 4 4. Informacje bezpieczeństwa 4 5. Kontrola opakowania i urządzenia 4 6. Instalacja 5 7. Podłączenie do siecie elektrycznej 6 8. Przyłącze wody 6 9. Przygotowanie do uruchomienia Kontrola działania Opis Pierwsze uruchomienie Instrukcja obsługi Czyszczenie i konserwacja Serwis Usterki Rysunki i schematy Gwarancja 19

3 Firma RM GASTRO przekazuje w Państwa ręce to urządzenie z nadzieją, że stanie się ono źródłem komfortu pracy, dochodów i inspiracj. Niniejsza instrukcja ma na celu usprawnienie pracy z urządzeniem i ochronę bezpieczeństwa użytkownika, dlatego prosimy o uważne jej przeczytanie oraz przechowywanie dla możliwości późniejszego wykorzystania zawartych w niej infromacji. Jednocześnie prosimy o ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w tym dokumencie. Zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowej instalacji, modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowany serwis lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zasadami higieny i opisanymi wskazówkami. RM GASTRO 1. Potwierdzenie zgodności z normami Potwierdzenie zgodności z normami Wszystkie urządzenia posiadają znak CE. Urządzenie nie emituje hałasu powyżej 70 db. Producent oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy CEE 90/396, rozporządzenia (WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC. Wymaga się aby instalacja urządzenia wykonana była zgodnie z obowiązującymi normami. 2. Dane techniczne Tabliczna znamionowa umieszczona jest na bocznej ścianie urządznia. Przed instalacją skontroluj zgodność parametrów z podanymi na tabliczce znamionowej. Typ Wymiary (cm) Zasilanie el. (V/Hz) Moc (kw) Pojemność (l) Pojemność żywicy (l) Pojemność soli/regen. (kg) ISI 8 24,5 x 45 x 44 h 230 V / 50 Hz 0,06 8 5,6 1 ISI 12 28,5 x 40 x 55 h 230 V / 50 Hz 0, ,5 1,5 Ilość zmiękczanej wody w zależności od twardości ( O f): Wymiary urządzenia (cm): Model A B C głębokość szerokość wysokość A ,5 44 5,6 1 8 A ,5 55 8,5 1,5 12

4 3. Przechowywanie Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu w temperaturze -15 do +65 C i wilgotnosci 40% do 60% 4. Informacje bezpieczeństwa Polecenia ważne są dla modeli:... Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła i przeszkolona. Zabrania się obsługiwania urządzenia osobom o niewystarczającej sprawności umysłowej, osobom pod wpłwem alkoholu lub środków odurzających. Urzytkownik musi sobie zdawać sprawę z oczywistych zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń (takich jak niebezpieczeństwo poparzenia itp.) Przy sprzedaży lub przemieszczeniu urządzenia, należy upewnić się, że serwisant zapoznał się z informacjami dotyczącymi instalacji, a nowa obsługa otrzymała i zapoznała się z instrukcją obsługi urządzenia. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez dozoru. Zaleca się przegląd urządzenia minimum 2 razy w roku przez pracowników serwisu. Przy wymianach części używać oryginalnych części zamiennych. Zabrania się dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione pod groźbą utraty gwarancji. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia należy bezzwłocznie odłączyć wszelkie zasilanie oraz skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Zabrania się używania urządzenia niesprawnego technicznie. Osoby obsługujące powinny być ubrane w czyste i higieniczne ubranie ochronne, zapewniające bezpieczną i wygodną obsługę. Urządzenie nie może być instalowane na wolnym powietrzu i narażone na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, promienie słoneczne, wysoka wilgotność lub zapylenia, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury. Dopóki wtyczka kabla zasilającego znajduje się w gniazdku elektrycznym, urządznienie pozstaje pod napięciem. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. Nie pracuj przy urządzeniu boso. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może powodować zagrożenie życia lub zdrowia! 5. Kontrola opakowania i urządzenia Skontroluj opakowanie! Urządzenie opuściło nasze magazyny w kompletnym opakowaniu zaopatrzonym w odpowiednie symbole. Jeśli zauważyłeś uszkodzenia opakowania lub coś, co mogłoby wskazywać na uszkodzenie urządzenia w trakcie transportu zgłoś ten fakt u spedytora, odbierając przesyłkę. Reklamację sporządź pisemnie, z podpisem obu stron i złóż w siedzibie RM GASTRO do 7 dni od otrzymania przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane. UWAGA! Skontroluj opakowanie! Urządzenie opuściło nasze magazyny w kompletnym opakowaniu zaopatrzonym w odpowiednie symbole. Jeśli zauważyłeś uszkodzenia opakowania lub coś, co mogłoby wskazywać na uszkodzenie urządzenia w trakcie transportu zgłoś ten fakt u spedytora, odbierając przesyłkę. Reklamację sporządź pisemnie, z podpisem obu stron i złóż w siedzibie RM GASTRO do 7 dni od otrzymania przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą akceptowane.

5 6. Instalacja Jakiekolwiek czynności montażowe i regulacyjne powinny być wykonywane, gdy urządzenie jest odłączone od sieci. Jeśli w procesie regulacji konieczne jest zasilanie urządzenia, należy zachować szczególną ostrożność. Prosimy o ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w tym dokumencie. Zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowej instalacji, modyfikacji lub napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowany serwis lub z użyciem innych niż oryginalne części. Nie odpowiadamy również za szkody powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych czy kataklizmów. Montaż, demontaż, regulację, oddanie do użytku oraz wszelkie przeróbki powinny być przeprowadzone na podstawie pisemnej umowy z autoryzowaną firmą serwisową, która zapewni technika odpowiedzialnego za bezpieczną instalację zgodną z obowiązującymi normami i wskazówkami zawartymi w tej instrukcji oraz posiadającego niezbędne uprawnienia. Urządzenie nie może stykać się z powierzchniami urządzeń wytwarzających ciepło powyżej 50 o C - w przeciwnym wypadku konieczne jest zabezpieczenie dodatkowymi materiałami izolującymi lub zachowanie conajmniej dziesięciocentymetrowego odstępu. Zabrania się ustawiania urządzenia na jakichkolwiek powierzchniach palnych, takich jak dywan, obrus itp. Urządzenie powinno być ustawione w taki sposób, aby możliwa była przy nim swobodna praca. Urządzenie należy umieścić na stabilnej, poziomej powierzchni (z max. nierownością do 2 ) i wypoziomować za pomocą regulacji nóżek. Urządzenie należy przechowywać (zarówno podłączone, jak i niepodłączone) w zamkniętym pomieszczeniu, nienarażone na działanie czynników zewnętrznych takich jak ostre słońce, deszcz oraz czynników takich jak wysokie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, wysokie zapylenia.

6 7. Podłączenie do siecie elektrycznej Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej należy: skontrolować jej zgodność z danymi na tabliczce znajmionowej urządzenia skontrolować stan okablowania sprawdzić czy były wykonane badania świadczące o sprawności i bezpieczności instalacji elektrycznje w pomieszczeniu Przewód elektryczny powinien posiadać oddzielny bezpiecznik, odpowiadający mocy instalowanego urządzenia. Listwa zaciskowa znajduje się na bocznej ścianie obudowy. Między urządzeniem a siecią należy zamontować wyłącznik zabezpieczający zgodny z normami. Przewód uziemienia (żółto-zielony) musi być dłuższy od pozostałych przewodów i nie może być podłączony do tego wyłącznika. Należy zadbać o to, by przewody zasilające w żadnym miesjcu nie osiągnęły temperatury o 50 oc wyższej od otoczenia oraz żeby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne (nie leżały na ostrych krawędziach, nie były narażone na przecięcia lub przetarcia). Przewód musi przebiegać w takim miejscu, by umożliwić swobodną i bezpieczną eksploatację (z dala od obszarów roboczych) lub serwisowanie urządzenia oraz poruszanie się po pomieszczeniu. Przewód nie może stykać się z materiałami łatwopalnymi takimi jak wykładzina dywanowa, obrusy etc. Zaleca się użycie przewodów H07RN-F, lub innych certyfikowanych przez ISO, odpowiednich do charakteru urządzenia oraz pomieszczenia w którym jest instalowane. Średnica przewodu podana jest w tabeli danych technicznych na początku tej instrukcji. Przewód uziemiający PE musi być podłączony we wszystkich urządzeniach elektrycznych, które posiadają śruby lub zaciski z oznaczeniem PE. Do każdego urządzenia zaleca się podłączenie osobnego przewodu ochronnego PE. Prosimy o ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy upewnić się, że: bezpiecznik wewnętrzny oraz instalacja są odpowiednie do obciążenia urządzenia (patrz tabliczka znamionowa) instalacja posiada uziemienie zgodne z normami wyłącznik zabezpieczający jest łatwo dostępny urządzenie jest uziemione za pomocą śruby z oznaczeniem uziemienia Po podłączeniu do sieci elektrycznej konieczne jest sporządzenie raportu z kontroli poprawności instalacji. 8. Przyłącze wody Przyłącze wody powinno być wykonane przez osobę o odpowednich kwalifikachach, któa zapewno zastosowanie do panujących przepisów i norm. Należy zianstalować zawór, powinien on być łatwodostępny by w razie konieczności móc odciąć dopływ wody. Średnica przyłącza to 8 mm. Rysunek 2 i 3 (dział Rysunki i schematy ) przedstawia przyłączenia wody na trzy zawory i jednym ochronnym (DVGW, DIN 1988T2) przed powrotem gorącej wody z bojlera podłączonego urządzenia. Wąż odpływowy powinien opadać poniżej poziomu zmiękczacza. Jeśli ten warunek nie może być spełniony konieczne jest umieszczenie odpływu nie wyżej niż 1,8 m powyżej poziomu urzadzenia i nie dalej niż 3 m. Minimalne ciśnienie wody musi wtedy wynosić 2,8 bar.

7 Wąż odpływowy nie może być zgięty, przyciśnięty - woda musi mieć swobodny przepływ. Wąż odpływowy nie powiniene być bezpośrednio podłączony do syfonu lub kanalizacji - ryzyko zwrotu ścieków do zmiękczacza. Dołącz kolanko wylotowe i nasadź na nie wąż, który prowadzi do kanalizacji. Przyłącze węża 3/4. 9. Przygotowanie do uruchomienia Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia usuń wszelkie folie ochronne. Powierzchnię oraz elementy przeznaczone do kontaktu z żywnością umyj gorącą wodą z płynem do mycia naczyń, następnie zmyj detergent czystą wodą i wytrzyj do sucha. 10. Kontrola działania Lista czynności, które należy wykonać: 1. Kontrola podłączonych parametrów a) W urządzeniu gazowym: Gazociąg musi być zamknięty, szczelny i odpowietrzony. Powinien być zamątowany HUP, parametry powinny być wyregulowane zgodnie z zaleceniami w dziale Instalacja gazowa i tabelą danych technicznych palników. Gazociąg musi być wyposażony w łatwodostępny zawór gazu. b) W urządzeniu elektrycznym: instalacja elektryzna musi być wykonana tak, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Musi być wyposażona w oddzielny, łatwodostępny wyłącznik RCD odpowiedni do obciążenia urządzenia, musi posiadać uziemienie zgodne z normami. c) W urządzeniach z podłączoną wodą: instalacja musi być szczelna, wyregulowana (ciśnienie oraz twardość). Woda powinna być czysta, o jasnej barwie, niezawierająca zanieczyszczeń w postaci drobin. d) W urządzeniach posiadających odpływ: instalacja odpływowa musi być szczelna, w pozycji spadowej od urządzenia i wyposażona w syfon zapobiegający nieprzyjemnym zapachom. 2. Kontrola z tabliczką znamionową: a) Typ gazu: ziemny 20 mbar, propan-buran 30/31 mbar b) Napięcie: np. 3 x 400V/50Hz, 230V/50Hz c) Ciśnienie wody 3-5 mbar d) Odpływ prosty nad ziemią, wolnym spadem z urządzenia 40, 50, 70 HT e) Odpływ nad ziemią do 1 m za pomocą pompy odpływpwej z urządzeń 40, 50 HT 3. Sprawdź szczelność wszystkich śrób i obudowy. 4. Włącz urządzenie i skontroluj jego działanie a) Urządzenia cieplne: temperatura, ciśnienie pary, ustawienie minimum, ustawienie powietrza i gazu b) Urządzenia mechaniczne: kierunek obrotu silnika 3-F

8 11. Opis Krótka charakterystyka Urządzenie jest przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach. Można do niego podłączyć kilka urządzeń. Może pracować w trakcie regeneracji. Duża pojemność zbiornika na sól. Maksymalny przepływ 2000 l/h. PRZEPŁYW Spadek pracy 1,05 bar Ciśnienie zwrotne 1,09 Praca zwrotna 2 m 3 / godz. 0,4 m 3 / godz. 2 kv 0.38 kv Połączenie zaworów Gwint zbiornika 2-1/2 Odpływ ½ BSPT Słona woda 3/8 BSPT Średnica rury 27 mm Długość rury ± ½ Korpus włókno Noryl Gumowe komponenty montowane do zimnej wody Ciśnienie robocze bar Temperatura wody 4 38 C Temperatura otoczenia 4 50 C Uzuzpełnienie przepływu 0.53 Ipm Pierwsze uruchomienie Zanim włączysz (informacje dla technika) 1. Zanim włączysz urządzenie ustaw bypass na pozycję nie bypass (normalny tryb, rys 3a) 2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok 3 sekundy przycisk 3. Napełnij zbiornik wodą pod ciśnieniem (rys. 7a) - Otwóz zawór (rys. 3a) na ok 1/4 - to gwarantuje, że powietrze będzie wtłaczane do odpływu (rys. 4) i zbiornik wypełni się wodą. Gdyby zawór (rys. 3a) został otwarty całkowicie, medium mogłoby przedostać się do rury lub odpływu. - Po wtłoczeniu powietrza otwórz zawór całkowicie, to zabezpieczy wytłoczenie pozostałego powietrza ze zbiornika. - Pozostaw przepływ wody do odpływu do czasu opróżnienia zbiornika. - Zatrzymaj przepływ wody i odczekaj 5 minut na odpowietrzenie

9 4. Wlej wodę do 2/3 wysokości zbiornika na sól 5. Urucham manualną regenerację i sprawdź prawidłowe działanie urządzenia 6. Otwórz zawór i pozostaw otwarty, dopóki nie zacznie wyciekać czysta woda. 7. Napełnij zbiornik (rys. 7b) solą w tabletkach do 1/2 jego wysokości. Programowanie (informacje dla technika) Można wybrać jedną z 4 opcji ustawień. Ustawienia różnią się wielkością zbiornika oraz zaopatrzeniem w wodę. Przed zmianą systemu urządzenia skontaktuj się z technikiem, który dokonał instalacji. Wybór systemu (informacje dla technika) 1. Aby wejść do menu naciśnij przycisk i O i przytrzymaj przez 3 sekundy. 2. Na lewym wyświetlaczu wyświetli się u a na prawym aktualne ustawienia. 3. Naciśnij przycisk O aby zmienić wariant ustawień. 4. Wybrany wariant zostanie zapisany po 5 sekundach od ukończenia programowania. Przeprogramowanie (informacje dla technika) Wszelkie przeprogramowanie wyzeruje ustawienia daty. Ustawieniem parametru 0 przywrócimy dotychczasowe ustawienia. 1. Aby wejść do menu naciśnij przycisk i O i przytrzymaj przez 3 sekundy. 2. Na lewym wyświetlaczu wyświetli się u a na prawym aktualne ustawienia. 3. Naciśnij przycisk O i zmień wartość na wyświetlaczu na 0 4. Odczekaj 5 skund aby zapisały się ustawienia. Na wyświetlaczu ukaże się data. System jest ustawiony na wariant Powtórz kroki 1-4 aż do uzyskania odpowiedniego usatwienia. Weryfikacja funkcji (informacje dla technika) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1. Naciśnij przycisk - wyświetli się C1 przez ok 3 sekundy. System ustawi płukanie. 2. Jednocześnie naciśnij przyciski i aby przejść do następnego cyklu. 3. Naciśnij przycisk - wyświetli się C2 4. Powtórz kroki 1-4 aż do zakończenia procesu (przejdź kolejno wszystkie cykle - C1 do C7) Przejście do truby serwisowego (informacje dla technika) Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski i podczas każdego cyklu regeneracji. System pominie pozostałę cykle i wróci do trybu serwisowego. Wyświetlacz pokaże datę. 13. Instrukcja obsługi Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez dozoru. To urządzenie przeznaczone jest do zmiękczanie wody pitnej - a więc nie można przyłączyć do niego wody przekraczającej temperaturę 38 O C. Inne użycie jest zabronione. UWAGA Urządzenie może być regenrowane wyłącznie za pomocą profesjonalnej soli, dostępnej w ofercie RM GASTRO. Żadne inne produkty chemiczne nie powinny być używane. Należy kontrolować poziom soli regenracyjnej - zabrania się włączania urządzenia przy niedostatecznej ilości soli.

10 Sterowanie Duży wyświetlacz LED: dwudzielny wyświetlacz. Proste programowanie w trzech krokach: tylko 3p rzyciski są potrzebne aby zaprogramować zmiękczacz. Wskaźnik trybu serwisowego: rys 5, pozycja B Przycisk manualnej regeneracji: przyciśnięcie powoduje włączenie regeneracji (natychmiastowe lub opóźnione) Przechowywanie danych w przypadku awarii: zabezpiecza przechowanie danych przez 6-24 godzin w zależności od typu instalacji. Programowanie: Ustawienie czasu: naciskaj dopóki nie wyświetli się żądana wartość. Zakres: 0-23 godzin Uwaga: gdy zmienisz godzinę, minuty automatycznie się wyzerują. Wartość domyślna to 0 Dawkowanie soli regeneracyjnej: naciskaj O dopóki nie wyświetli się pożądana wartość. Zakres: 0,20-6,0 kg Zakres ustawień: 0,20-1 kg z przyrostem 0,05 kg 1,0-3,0 kg z przyrostem 0,1 kg 3,0-6,0 kg z przyrostem 0,5 kg patrz tabela nr 3 Przedział regeneracji: naciskaj dopóki nie wyświetli się żądana wartość. Zakres: 0, = ustawienie manulanej regeneracji 0,3 = regeneracja co 8 godzin - o 2:00, 10:00 i 18:00 0,5 = regeneracja co 12 godz. - o 2:00 i 14:00 3 = regeneracja co 3 dni 30 = regeneracja raz w miesiącu UWAGA: Jeśli w trakcie programowania przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, program przywróci poprzednie ustawienia. Manualna regeneracja: Opóźniona manualna regeneracja: Naciśnij przycisk aby zaprogramować opóźnioną regenerację. System automatycznie wykona regeneracje o 2:00 godzinie. Aby wyłączyć proces naciśnij ponownie przycisk. Podczas włączonego procesu opóźnionej regeneracji miga mała kropka w rogu wyświetlacza. Natychmiastowa regeneracja: naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol - -. Regeneracja została rozpoczęta i reszta czynności przebiegnie automatycznie aż do zakończenia procesu. Uwaga: gdy w zbiorniku brakuje soli, regeneracje powiedzie się, ejdnak woda nie będzie zmiękczona. Pamiętaj o uzupełnianiu soli regeneracyjnej 10

11 Tabela cyklów: Cykl Opis cyklu Przepływ żywicy SYS 1 Min SYS 2 Min SYS 3 Min SYS 4 Min C1 płukanie C2 C3 C4 C5 C6 C7 ssanie + wolne płukanie zwiększenie ciśnienia szybkie płukanie drugie płukanie drugie szybkie płukanie uzupełnienie wody w zasobniku * + 25 * + 45 * + 25 * + 45 nie Uwaga Zdefiniowane wybranym modelem Dozownik obliczy roztwór soli Wyrónanie ciśnienia wody w zaworach Wypłukiwanie pozostałosci detergentu przeklasyfikowanie warstwy żywicy Dokładne płukanie nie Uwaga Uwaga Uwaga Uwaga Zdefiniowane dozownikiem soli Cykl System u1 (min.) System u2 (min.) System u3 (min.) płukanie System u4 (min.) Symbol obliczone obliczone obliczone obliczone wolne płukanie zwiększenie ciśnienia szybkie płukanie drugie płukanie drugie szybkie płukanie uzupełnienie wody w zasobniku obliczone obliczone obliczone obliczone 11

12 14. Czyszczenie i konserwacja Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć dopływ prądu elektrycznego. Urządzenia nie należy czyścić: wodą pod ciśnieniem. szczotkami metalowymi środkami agresywnymi, żrącymi i powodującymi korozję środkami zawierającymi drobiny cierne chlorem Należy czyścić regularnie. Codzienne mycie urządzenia przedłuża jego trwałość i funkcjonalność. Nierdzewne części można obmyć wilgotną szmatką z płynem do mycia naczyń i wytrzeć do sucha. Co 6 miesięcy należy gruntownie wyczyścić urządzenie - zbiornik na słoną wodę, dysze etc. Odkręć regulator, zdemontuj i wyczyść. Czynności mogą być wykonane, gdy urządzenie jest podłączone do wody, nie może jednak być w trakcie regeneracji. Czyszczenie dyszy Czyszczenia dyszy należy dokonać, gdy woda wylotowa jest słona lyb gdy w ogóle nie jest pompowana. Zaleca się czyszczenie zespołu dysz (rys 7d, pozycja B) oraz filtr (ryz, 7d, pozycja A) co najmniej dwa razy w roku. Zamknij dopływ i odpływ wody (rys. 3). Naciśnij i przytrzymaj aż na wyświetlaczu pokażą się dwie poziome linie Odczekaj kilka sekund i uruchom cykl C1 Odłącz jednostkę kontrolną Odkręć górną część wtryskiwacza (rys. 7d, pozycja F) Odkręć dyszę (rys. 7d, pozycja B) Odkręć filtr (rys. 7d, pozycja A) Wyczyść elementy wodą Upewnij się, że otwór nie jest zablokowany nieczystościami Starannie złóż urządzenie wykonując powyższe kroki wo dwrotnej kolejności Powoli otworzyć zawory wlotowe i wylotowe wody Odczekać kilka minut Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie i Na wyświetlaczu pokaże się czas (rys. 5, pozycja B) Przerwa w eksploatacji Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je dokładnie umyć i nałożyć warstwę ochronną stosując odpowiedni środek oraz odłączyć dopływ prądu elektrycznego. Postępowanie w przypadku awarii: Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i wezwać firmę serwisującą. Urządzenie to służy do użytku profesjonalnego, dlatego powinno być serwisowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Zalecane jest podpisanie umowy z serwisem. Prawidłowa opieka techniczna nad urządzeniami może być zapewniona przez uprawnionych serwisantow, którzy zapewniają zachowanie obowiązujących norm i przepisów. Optymalna częstotliwość przeglądów technicznych to 1x na 6 miesiecy, a przy wyjątkowym obciążeniu urządzenia 1x na 3 miesiące. Dzięki takim przeglądom można uniknąć poważniejszych uszkodzeń, a przez to obniżyć koszt eksploatacji urządzenia. 12

13 15. Serwis Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, uniknąć ewentualnej nadwyżki zużycia energii oraz niespodziewanych awarii, które dezorganizują pracę i powodują straty finansowe dokonuj regularnych kontroli serwisowych! Urządzenie to służy do użytku profesjonalnego, dlatego powinno być serwisowane przez wykwalifikowanych specjalistów. Zalecane jest podpisanie umowy z serwisem. Prawidłowa opieka techniczna nad urządzeniami może być zapewniona przez uprawnionych serwisantow, którzy dopilnują zachowania obowiązujących norm i przepisów. Optymalna częstotliwość przeglądów technicznych to 1x na 6 miesiecy, a przy wyjątkowym obciążeniu urządzenia 1x na 3 miesiące. Dzięki takim przeglądom można uniknąć poważniejszych uszkodzeń, a przez to obniżyć koszt eksploatacji urządzenia. Przeglądy okresowe zapobiegają ponoszeniu niepotrzebnych kosztów związanych z eksploatacją oraz gwarantują sprawne i długie działanie. 16. Usterki Urządzenie nie regeneruje się automatycznie Urządzenie regeneruje się w złym czasie Woda nie jest zasysana Przepełnienie wodą Zapotrzebowanie na sół jest wyższe lub niższe niż spodziewana Po regeneracji woda nie jest zmiękczona Err1 - błąd elektroniki Err3 - elektronika nie otrzymuje żadnego sygnału z wałka rozrządu - Upewnij się, że adapter zmiękczacza jest podłączony do gniazda elektrycznego 230 V - Sprawdź czy połączenie adaptera do zmiękczacza jest prawidłowe - Sprawdź ustawienia programu - Sprawdź ustawienie czasu (czy zgadza się z rzeczywistym) - Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi conajmniej 2 bary - Sprawdź stan i drożność przewodu ssącego - Oczyść dyszę - Upewnij się czy instalacja jest szczelna (czy nie jest zasysana woda) - Sprawdź ustawioną wartość soli w programie - Sprawdź stan i drożność przewodów odpływowych - Oczyść dyszę - Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi conajmniej 2 bary - Upewnij się czy instalacja jest szczelna (czy nie jest zasysana woda) - Sprawdź ustawioną wartość soli w programie - Sprawdź częstoliwość regeneracji w zmiękczaczu - Sprawdź ustawienia elektroniki - Sprawdź stan soli w zbiorniku - Sprawdź działanie cykli regeneracji - Naciśnij przycisk. Jeśli sygnał będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym seriwsem Jeśli wałek rozrządu obraca się, poczekaj aż osiągnie pozycję serwisową i zniknie sygnał błędu. Jeśli sygnał błędu nie zniknie a wałek dalej się obraca, upewnij się, że sensor optyczny jest na miejscu. Jeśli wałek rozrządu nie obraca się, sprawdź czy przewody między silnikiem a elektroniką nie są uszkodzone. 13

14 17. Rysunki i schematy rysunek wymiarowy zaworu (rys. 1) 14

15 rysunek zaworu (rys. 2) wtryskiwacz/wyświetlacz kontrola napełniania zasilanie wyjście odpływ 3/4 BSPT 1/2 BBSPT wlot 3/4 BSPT Odsalanie 3/8 BSPT Odsalanie wlot płukanie odpływ bypass wlot 15

16 Instalacja (rys. 3) NE BYPASS BYPASS Przyłącze odpływu (rys. 4) szczelina Vzduchová powietrzna mezera odpływ sterowanie (rys. 5) A - manualna regeneracja A - manuální regenerace B - B dispej - wyświetlacz C - C čas - czas D - D množství - ilość soli E - interval regenerace E - regeneracja 16

17 wykres częśći (rys. 6) Pozycja Kod Opis Ilość AC adapter 230 VAC 50 Hz Europejskie przyłącze korpus zaworu kabel zasilający, czujnik optyczny zestaw zaworów wierzchnia płyta sensor optyczny śruba wierzchniej płyty sprężyna wierzchniej płyty generator cyklu (7 cyklów) złączka generatora cyklu śruba złączki generatora cyklu V silnik / instalacja kabla jednostka sterująca zawór dyszy ssącej Iniektor / przy montażu wyświetlacza E dysza dla 6 zbiornika F dysza dla 7 zbiornika G dysza dla 8 zbiornika H dysza dla 9 zbiornika pozostała część jednostki sterującej pierścień zbiornika pierścień rurociągu

18 czyszczenie (rys. 7a i 7b) uzupełnianie soli rurka ssąca czyszczenie (rys. 7c) iniektor B otwór czyszczenie dyszy ssącej (rys. 7d) A - filtr B - dysza ssąca C - regulacja dopływu wody D - szybkozłączka E - śruba mieszania F - śruba wtryskiwacza F 18

19 18. Gwarancja Gwarancja nie obejmuje: żadnych części, które podlegają naturalnemu zużyciu (uszczelki, żarówki, części z tworzywa i szklane itp.) urządzenia jeśli podłączone było niezgodnie z instrukcją lub przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi (np. deszcz, śnieg, promienie słoneczne, wysoka wilgotność lub zapylenie, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury, wyładowania atmosferyczne) uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie i uszkodzeń mechanicznych uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią eksploatacją i konserwacją uszkodzeń wynikłych z ingerencji w urządzenie przez osoby nieupoważnione Wykaz części i materiałów eksploatacyjnych jest dostępny u producenta. Warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Dokument ten dostarcza i wypełnia firma montująca i serwisująca urządzenie. wzór karty gwarancyjnej RM GASTRO s.r.o. jako producent udziela gwarancji, która jest realizowana przez dilera (firmę sprzedającą urządzenie). Wzs przypadku, gdy diler nie jest w stanie dokonać naprawy lub wymiany gwarancyjnej prosimy o bezpośredni kontakt z importerem: RM GASTRO Polska Sp. z o. o. ul. Skoczowska Ustroń (33) Firma serwisująca:

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25

Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25 Zmiękczacz model LOGA SOFT 4 LOGA SOFT 8 LOGA SOFT 16 LOGA SOFT 25 Głowica 368 Sterownik 606 STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE INSTRUKCJA URUCHOMIENIA www.inwater.com.pl e-mail:inwater@inwater.com.pl Sterownik głowicy

Bardziej szczegółowo