Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE"

Transkrypt

1 Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...5 POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA I CZAS TRWANIA UMOWY...6 SKŁADKI...6 USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ (w zależności od wybranego wariantu)...6 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI...6 OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA...7 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ...8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY...9 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA...10 WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...10 PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA..10 PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO...10 REKLAMACJE...11 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU...11 PRZEDAWNIENIE...11 PRAWO WŁAŚCIWE...11 OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ...11 Załącznik nr 1: Szczególne Warunki Ubezpieczenia W pomarańczowych ramkach umieściliśmy objaśnienia niektórych pojęć, sformułowanych językiem prawniczym. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do lepszego zrozumienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nasza Ochrona Jednocześnie informujemy, że objaśnienia są wyłącznie dodatkowym elementem i nie zastępują tekstu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nasza Ochrona. OWU Nasza Ochrona 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej OWU ) stosuje się do Umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej Umowa ubezpieczenia albo Umowa ). 2. Definicje Poniższe definicje przedstawiają najważniejsze pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Umowy. Wszystkie hasła pisane są wielką literą, co oznacza, że znaczenie tych słów użytych w treści OWU odpowiada dokładnie wskazanej poniżej definicji. Wyrażenia użyte w OWU, polisach oraz wszelkich innych dokumentach wystawionych przez Ubezpieczyciela w związku z Umową ubezpieczenia, zawartą na podstawie OWU oznaczają: UBEZPIECZYCIEL: Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce, który zobowiązuje się wobec Ubezpieczającego do spełnienia świadczenia na rzecz Uposażonego albo Ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, zgodnie z OWU. UBEZPIECZAJĄCY: Podmiot, który zawarł umowę ubezpieczenia i który jest zobowiązany wobec Ubezpieczyciela do zapłaty składek ubezpieczeniowych. UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna, której życie albo życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz OWU. UPOSAŻONY: Osoba lub osoby wskazane przez Ubezpieczającego, a w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek przez Ubezpieczającego za zgodą Ubezpieczonego, uprawnione do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego, w zakresie i na warunkach określonych w OWU. ŚWIADCZENIODAWCA: Podmiot świadczący usługę Assistance, zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia (SWU). POCZĄTEK UBEZPIECZENIA: Data umieszczona w polisie, określająca początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela. ANEKS DO POLISY: Dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, stwierdzający zmiany w Umowie Ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA: Kwota wskazana w Polisie stanowiąca podstawę ustalania wysokości świadczeń, zgodnie z OWU. OWU Nasza Ochrona 3

4 NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK: Nagłe, nieprzewidziane, zewnętrzne oraz niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Do Nieszczęśliwych Wypadków nie zalicza się, niezależnie od przyczyny: prób samobójczych, zatruć, odmrożeń, porażeń słonecznych, następstw wysiłku, bólów kręgosłupa pochodzenia kostnego, mięśniowego lub nerwowego, wszelkiego rodzaju przepuklin, pęknięć tętniaka, zawałów, wylewów, śpiączki cukrzycowej lub hipoglikemicznej, przełomu tarczycowego i nadnerczowego, przeprowadzonych operacji chirurgicznych nie związanych z zaistniałym zdarzeniem, oraz innych stanów chorobowych występujących nagle. CHOROBA: Stwierdzone przez lekarza pogorszenie stanu zdrowia Ubezpieczonego niezależne od jego woli i niespowodowane wypadkiem. CAŁKOWITE I TRWAŁE INWALIDZTWO: Całkowita i trwała (nieodwracalna) niezdolność do wykonywania przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek pracy, zajęcia lub zawodu, które zapewniłyby jemu dochód, powstała w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby Ubezpieczonego. Warunkiem koniecznym do uznania inwalidztwa jest powstanie powyższej niezdolności w okresie zatrudnienia lub prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej (praca zarobkowa) przez Ubezpieczonego oraz powstanie inwalidztwa w okresie obowiązywania Umowy i przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 65 roku życia. W przypadku osób, które nie wykonywały pracy zarobkowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających Nieszczęśliwy Wypadek lub diagnozę Choroby, pojęcie inwalidztwa rozszerza się o wymóg pomocy innych osób przy czynnościach życia codziennego (np. przemieszczanie się, ubieranie, mycie, spożywanie posiłków). PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ten paragraf definiuje jakie zdarzenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Są to: śmierć lub śmierć i inwalidztwo oraz usługa Assistance (o tej usłudze przeczytasz w załączniku do Umowy Ubezpieczenia) Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie albo życie i zdrowie Ubezpieczonego na warunkach określonych w OWU. 2. Zakres ubezpieczenia, w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia obejmuje: a) w wariancie podstawowym: Śmierć Ubezpieczonego, albo w wariancie rozszerzonym: Śmierć Ubezpieczonego oraz Całkowite i Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego. Umowa może obejmować Całkowite i Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego maksymalnie do ukończenia przez niego 65 roku życia, b) usługę Assistance do wariantu podstawowego oraz rozszerzonego, zgodnie z załącznikiem nr 1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU), maksymalnie do ukończenia 60-ego roku życia przez Ubezpieczonego. 3. Suma ubezpieczenia oraz świadczenie z tytułu Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa określane są w polisie. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi jeżeli zdarzenie objęte ubezpieczeniem oraz zgłoszenie roszczenia miało miejsce w okresie udzielania ochrony przez Ubezpieczyciela. 5. W przypadku Śmierci albo Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. OWU Nasza Ochrona 4

5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA W poniższych paragrafach opisujemy w jaki sposób można zawrzeć Umowę ubezpieczenia: należy poprawnie i czytelnie wypełnić oraz podpisać wniosek o zawarcie ubezpieczenia i kwestionariusz medyczny. Może się zdarzyć, że poprosimy o przesłanie dodatkowych dokumentów lub o wykonanie badań jest to związane z oceną ryzyka, którą przeprowadzamy dla każdej osoby indywidualnie. Jeśli ryzyko (np. prawdopodobieństwo wystąpienia jakiej ś choroby) okaże się większe, możemy zaproponować takie rozwiązania jak na przykład: zmniejszenie sumy ubezpieczenia lub zwiększenie składki Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku ubezpieczeniowego podpisanego przez Ubezpieczającego. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) Ubezpieczający, a także Ubezpieczony jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek, prawidłowo wypełnił i podpisał wniosek ubezpieczeniowy na formularzu Ubezpieczyciela, przedłożonym przez jego przedstawiciela lub w innej formie stosowanej przez Ubezpieczyciela, b) Ubezpieczający wpłacił kwotę zaliczki w wysokości określonej we wniosku ubezpieczeniowym, c) Ubezpieczony nie ukończył 65 lat w dacie początku ubezpieczenia proponowanej we wniosku ubezpieczeniowym w wariancie podstawowym oraz Ubezpieczony nie ukończył 60 lat w dacie początku ubezpieczenia proponowanej we wniosku ubezpieczeniowym w przypadku zawarcia umowy w wariancie rozszerzonym Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek, obowiązani są podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem Umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po złożeniu Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczonego oświadczenia, że chce skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej i wyraża zgodę na sumę ubezpieczenia wskazaną we wniosku ubezpieczeniowym. Zmiana Umowy na niekorzyść Ubezpieczonego lub Uposażonego w razie śmierci Ubezpieczonego, wymaga zgody Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do: a) zaproponowania nowych warunków ubezpieczenia, b) odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia. 4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę (wniosek na formularzu Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel doręcza Ubezpieczającemu polisę zawierającą postanowienia, które odbiegają od treści złożonej przez niego oferty, Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu polisy. W przypadku, gdy nowe warunki ubezpieczenia zaproponowane przez Ubezpieczyciela nie zostaną przyjęte przez Ubezpieczającego, Ubezpieczający powinien zgłosić swój sprzeciw do Ubezpieczyciela w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 5. Jeżeli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w terminie wskazanym w ust. 4, Umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku na nowych warunkach, zaproponowanych przez Ubezpieczyciela. OWU Nasza Ochrona 5

6 6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Ubezpieczającego Umowa ubezpieczenia nie wywołuje skutków. 5 Ubezpieczyciel jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie zawarcia Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w 4 ust. 2 pkt a) i b). POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA I CZAS TRWANIA UMOWY Tutaj dowiesz się kiedy się zaczyna i kończy Umowa Ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zaczyna obowiązywać w pierwszym dniu miesiąca następującego po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) poprawnym wypełnieniu i podpisaniu przez Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, b) zapłacie pierwszej składki przez Ubezpieczającego, c) zaakceptowaniu wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela. 2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres co najmniej 3 lat. 3. Początek i koniec obowiązywania Umowy ubezpieczenia zostanie wskazany w polisie ubezpieczeniowej. SKŁADKI 7 1. Składki ubezpieczeniowe są opłacane z góry za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. 2. Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składek w każdą rocznicę Umowy ubezpieczenia, informując o tym fakcie Ubezpieczyciela na 30 dni przed rocznicą Umowy ubezpieczenia. 3. Wysokość składki ustalana jest stosownie do wieku, zawodu, stanu zdrowia Ubezpieczonego, zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz do sumy i okresu ubezpieczenia. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 8 1. W przypadku Śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia obowiązującej na dzień Śmierci. 2. W przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia obowiązującej na dzień stwierdzenia Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tutaj opisujemy szczegółowo sytuacje i zdarzenia, za które Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym, w przypadku ich zaistnienia, możemy odmówić wypłaty świadczenia. OWU Nasza Ochrona 6

7 9 1.Ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności na podstawie Umowy Ubezpieczenia za śmierć lub Całkowite i Trwałe Inwalidztwo objęte ubezpieczeniem, z tytułu następstw: a) wypadków zaistniałych przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, b) choroby zaistniałej przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, c) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, d) wojny lub wojny domowej, e) udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, demonstracjach, aktach terroryzmu lub sabotażu, bójkach (z wyjątkiem przypadków obrony koniecznej), f) stanu pod wpływem alkoholu, polegającego na występowaniu we krwi stężenia alkoholu równego lub wyższego od normy określonej w przepisach prawa, g) wypadku, samookaleczenia lub choroby spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, h) zażycia narkotyku lub środka odurzającego, nie przepisanego przez lekarza, lub, w przypadku środka przepisanego przez lekarza nieprzestrzegania zasad postępowania lub zaleconych przez lekarza dawek, i) uprawiania zajęć rekreacyjnych o podwyższonym stopniu ryzyka lub sportów ekstremalnych: wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, Le Parkour, canyoning, kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, sporty motorowodne, nurkowanie oraz freediving, skoki narciarskie, skialpinizm, freeskiing, skoki na bungee, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, jazda na motocyklach oraz quadach, udział i próby w wyścigach lub rajdach samochodowych, jazda na gokartach oraz kartingach, sztuki walki, zorbing, pirotechnika oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne, j) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu bez ważnego dokumentu uprawniającego do jego prowadzenia lub bez dokumentu potwierdzającego, że na dzień zajścia zdarzenia pojazd nie wymaga dokonania przeglądu technicznego, k) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych, l) skażenia radioaktywnego, m) chorób neuropsychologicznych, n) choroby, która bezpośrednio lub pośrednio wynika z zakażenia HIV oraz/lub chorób pokrewnych, w tym AIDS, o) udziału we wszelkich sportach z użyciem silnika motorowego; boksu; wyścigach konnych, p) inwalidztwa z powodu przyczyn subiektywnych, niewykrywalnych oraz niemierzalnych w laboratoriach sposobami mikrobiologicznymi, biochemicznymi i/lub obrazowymi. OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA Poniżej opisujemy kto i w jakiej sytuacji otrzyma świadczenie z tytułu Umowy Ubezpieczenia: - kiedy Ubezpieczony poważnie zachoruje lub będzie miał poważny zabieg w rozumieniu OWU świadczenie zostanie wypłacone Ubezpieczonemu, - w przypadku śmierci Ubezpieczonego świadczenie zostanie wypłacone osobie lub osobom, wskazanym we wniosku ubezpieczeniowym (Uposażeni). Istnieje możliwość wyboru jednego lub więcej Uposażonych oraz określenie ich udziałów. Uposażeni nie muszą być spokrewnieni z Ubezpieczonym Prawo do świadczenia z tytułu Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa przysługuje Ubezpieczonemu. 2. Prawo do świadczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonym. OWU Nasza Ochrona 7

8 11 1. Ubezpieczający może wskazać jednego lub kilku Uposażonych uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci Ubezpieczonego w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający może to wskazanie w każdym czasie zmienić lub odwołać. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczający wskazuje Uposażonych za pisemną zgodą Ubezpieczonego. 2. Jeżeli wskazano kilku Uposażonych, a nie określono udziału każdego z nich, przyjmuje się, że ich udziały są równe. 3. Jeżeli Ubezpieczający wskazał kilku Uposażonych, udział Uposażonego lub Uposażonych, którzy w chwili śmierci Ubezpieczonego nie żyli, przypada pozostałym Uposażonym proporcjonalnie do ich udziałów. 4. Jeżeli nie wskazano Uposażonego, należne świadczenie jest wypłacane najbliższej rodzinie Ubezpieczonego w kolejności określonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Paragrafy poniżej zawierają spis dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia. W niektórych przypadkach mamy prawo poprosić o dodatkowe dokumenty oraz o dodatkowe badania. 12 Dokumenty wymagane w celu wypłaty świadczenia, niezależnie od rodzaju świadczenia: a) wniosek o wypłatę świadczenia wraz z podaniem numeru polisy, b) kopia polisy wraz z aneksami (jeżeli były sporządzane) o ile znajdują się w posiadaniu zgłaszającego roszczenie, c) dokument urzędowy stwierdzający tożsamość Uposażonego lub innej osoby występującej z roszczeniem. 13 Dokumenty dodatkowe wymagane w przypadku Śmierci Ubezpieczonego W przypadku Śmierci Ubezpieczonego, Uposażony lub inna osoba występująca z roszczeniem powinna dodatkowo dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: a) akt zgonu Ubezpieczonego, b) kopię karty zgonu Ubezpieczonego z określeniem przyczyny śmierci. 14 Dokumenty dodatkowe wymagane w przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa W przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub inna osoba występująca z roszczeniem powinna dodatkowo dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: a) raport medyczny, wskazujący charakter Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby, dzień zdarzenia lub dzień rozpoznania choroby, ewentualny rozwój i stopień niepełnosprawności oraz sposób leczenia, b) w razie Nieszczęśliwego Wypadku, kopię lub wyciąg z aktu zdarzenia sporządzonego przez organ, który prowadził postępowanie, c) kopię decyzji przyznania renty inwalidzkiej w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku lub przebytej Choroby, wystawionej przez instytucję do tego uprawnioną. OWU Nasza Ochrona 8

9 15 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o dostarczenie dodatkowych dokumentów, umożliwiających ocenę zasadności wypłaty świadczenia, do zgłaszającego roszczenie, lekarzy, organów lub instytucji, które mogą być w ich posiadaniu. 2. Ubezpieczyciel ma prawo skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie lub badania diagnostyczne z minimalnym ryzykiem celem ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości we wskazanej przez Ubezpieczyciela placówce medycznej. 3. Koszty badań lekarskich, o których mowa w ust. 2, ponosi Ubezpieczyciel. 16 Ubezpieczony jest zobowiązany do: a) poddania się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości we wskazanej przez Ubezpieczyciela placówce medycznej, b) przekazania dokumentacji medycznej będącej w jego posiadaniu, w posiadaniu placówek medycznych lub lekarzy, a wymaganej przez Ubezpieczyciela. 17 Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić do wglądu Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub innej osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać od Ubezpieczyciela pisemnego potwierdzenia udostępnionych informacji, a także sporządzania, na swój koszt, odpisów lub kserokopii dokumentów, a także potwierdzania ich zgodności z oryginałem Wypłata świadczenia jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Ubezpieczycielowi zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty. Jeśli w wyżej wymienionym terminie ustalenie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie musi zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić w terminie określonym w zdaniu pierwszym. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Paragraf 20 i 21 informują o terminach, w których można odstąpić od Umowy ubezpieczenia lub ją wypowiedzieć oraz jak to wpływa na wysokość kwoty, która zostanie wypłacona. W obu przypadkach wystarczy dostarczyć do nas pisemne oświadczenie w tej sprawie Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty doręczenia polisy ubezpieczeniowej albo w terminie 7 dni od daty doręczenia polisy, jeżeli jest przedsiębiorcą. 2. W takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązuje się zwrócić Ubezpieczającemu wpłaconą przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia składkę. Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia części składki należnej za okres, przez jaki udzielał ochrony. OWU Nasza Ochrona 9

10 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia składane jest na piśmie. 2. Umowę Ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego także w przypadku, jeżeli składka lub jej rata nie została opłacona w terminie określonym w Polisie Ubezpieczeniowej, mimo wezwania do zapłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie i poinformowaniu Ubezpieczającego o skutkach nieopłacenia składki. 3. Rozwiązanie umowy powoduje wygaśniecie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia. 4. Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconych składek należnych za okres, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa. 5. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawa. WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 21 Umowa ubezpieczenia wygasa: a) z chwilą wypłaty świadczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego lub Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa, b) po upływie okresu na jaki została zawarta. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA Ubezpieczyciel ma prawo dokonać zmiany zakresu usługi Assistance, ceny usługi Assistance oraz Świadczeniodawcy. 2. W przypadku powyższych zmian Ubezpieczyciel pisemnie poinformuje Ubezpieczającego o zmianie składki lub zmianie zakresu usługi Assistance nie później niż na 45 dni przed rocznicą Umowy ubezpieczenia. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli nie jest Ubezpieczającym, są zobowiązani do przekazania Ubezpieczycielowi wszystkich danych, o które pytał Ubezpieczyciel, niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek przekazywania danych ciąży również na przedstawicielu i obejmuje również okoliczności jemu znane. 2. Przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest obowiązany przekazać pisemnie informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Ubezpieczonemu pisemnych informacji o proponowanych zmianach, o których mowa w ust. 2 powyżej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na te zmiany. 4. W przypadku zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej, zmiany sumy ubezpieczenia lub wysokości świadczeń, Ubezpieczający niezwłocznie przekazuje Ubezpieczonemu pisemną informację o tych zmianach. OWU Nasza Ochrona 10

11 5. Ubezpieczający ma prawo sprzeciwić się zmianom, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia Ubezpieczyciela o proponowanych zmianach. 6. W przypadku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oświadczenie takie będzie traktowane jako oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia. REKLAMACJE W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela wypłaty świadczenia w całości albo części, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do jej uzasadnienia, podając okoliczności faktyczne i podstawę prawną oraz informując o prawie do odwołania lub dochodzenia świadczenia na drodze sądowej. 2. Uposażonemu lub innej osobie występującej z roszczeniem przysługuje prawo odwołania się od powyższej odmowy do Dyrekcji Ubezpieczyciela, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski dotyczące wykonania zobowiązań Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia kierowane są do Ubezpieczyciela w formie pisemnej. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 25 Do rozpatrywania spraw, w których stroną jest Ubezpieczyciel, właściwe są polskie sądy powszechne. Powództwo o roszczenie wynikające z postanowień Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby strony pozwanej, albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Uposażonego. PRZEDAWNIENIE Roszczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. 2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie od Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 3. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie od Ubezpieczyciela przerywa się przez uznanie roszczenia, albo przez każdą czynność przed sądem, lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń, przedsięwziętą bezpośrednio w związku z roszczeniem. 4. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. PRAWO WŁAŚCIWE Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. 2. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ 28 Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu Umowy ubezpieczenia regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego innych państw. OWU Nasza Ochrona 11

12 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 9 stycznia 2014 roku. W imieniu Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce Michał BUKOWICKI Colin TURNER Reprezentant Groupe Prévoir w Polsce Dyrektor Oddziału OWU Nasza Ochrona 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (SWU) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE NASZA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej SWU ) stosuje się do Umowy Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej OWU ). 2. W zakresie nieuregulowanym w SWU zastosowanie mają postanowienia OWU. DEFINICJE 2 1. Wyrażenia użyte w SWU mają znaczenie nadane im poniżej. 2. Pojęcia używane z wielkich liter, nie zdefiniowane w SWU a zdefiniowane w OWU mają znaczenie jakie nadano im w OWU. 1. Centrum Alarmowe Assistance - jednostka zajmująca się organizacją i świadczeniem usług assistance, w imieniu ubezpieczyciela. 2. Choroba przewlekła - zdiagnozowany przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, leczony stale lub okresowo lub będący przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 3. Dziecko - dziecko własne Ubezpieczonego, a także dziecko przysposobione lub pasierb Ubezpieczonego, w wieku do 18 roku życia, pod warunkiem, iż zamieszkuje ono w Miejscu zamieszkania. 4. Hospitalizacja - leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny z uwzględnieniem czasu trwania hospitalizacji określonego w Tabeli świadczeń i limitów stanowiącego warunek realizacji poszczególnych świadczeń. 5. Lekarz Centrum Alarmowego Assistance - osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z polskim prawem, wskazana przez Centrum Alarmowe Assistance i uprawniona do występowania w imieniu Centrum Alarmowego Assistance. 6. Lekarz prowadzący - lekarz przydzielony do opieki nad Ubezpieczonym z ramienia Placówki medycznej, w której Ubezpieczony poddał się leczeniu. 7. Miejsce zamieszkania - adres miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Polski nagłe, nieprzewidziane, zewnętrzne oraz niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Nie zalicza się do Nieszczęśliwych Wypadków prób samobójczych, zatruć, odmrożeń, porażeń słonecznych, następstw wysiłku, bólów kręgosłupa pochodzenia kostnego, mięśniowego lub nerwowego, wszelkiego rodzaju przepuklin, pęknięć tętniaka, zawałów, wylewów, śpiączki cukrzycowej lub hipoglikemicznej, przełomu tarczycowego i nadnerczowego, przeprowadzonych operacji chirurgicznych nie związanych z zaistniałym zdarzeniem, oraz innych stanów chorobowych występujących nagle. 9. Osoba bliska - osoba pozostająca z Ubezpieczonym w dniu wystąpienia Zdarzenia assistance we wspólnym gospodarstwie domowym w Miejscu zamieszkania, będąca dla Ubezpieczonego: 1) małżonkiem lub osobą pozostającą z nim w konkubinacie, 2) dzieckiem, pasierbem, dzieckiem przysposobionym lub przyjętym na wychowanie, 3) rodzicem, przysposabiającym, teściem, ojczymem, macochą, 4) dziadkiem, babcią, wnukiem, rodzeństwem, zięciem, synową. 10. Placówka medyczna - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podmiot wykonujący działalność leczniczą. Za Placówkę medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka OWU Nasza Ochrona 13

14 dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA ciężkie schorzenie zagrażające życiu lub powodujące inwalidztwo, do których zaliczono: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy lub utratę wzroku. 12. Poważny zabieg - interwencyjne sposoby leczenia, do których zaliczono zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych (by-pass), przeszczep głównych narządów oraz przewlekłą dializoterapię. 13. Sprzęt rehabilitacyjny - sprzęt niezbędny w okresie rehabilitacji umożliwiający Ubezpieczonemu samodzielne funkcjonowanie. 14. Szpital podmiot leczniczy prowadzący działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. Za szpital nie uważa się w szczególności ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka rehabilitacyjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA. 15. Śmierć Osoby bliskiej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w następstwie którego Osoba bliska niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia zmarła. 16. Ubezpieczony - Osoba fizyczna, której życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz OWU, a ponadto w zakresie: 1) świadczenia Wizyta lekarza pierwszego kontaktu, Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu oraz Korepetycje Dziecko; 2) świadczenia Opieka pielęgniarska rodzic Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego. 17. Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - regularne lub intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, w tym w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu 18. Wypadek Osoby bliskiej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Osoba bliska niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, skutkujące koniecznością uzyskania pomocy medycznej. 19. Zdarzenie assistance - zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiło na terytorium Polski, uprawniające do skorzystania z danego świadczenia assistance - zgodnie z tabelą zakresu ochrony assistance lub zgodnie z opisem świadczenia. 20. Zwierzę domowe - Stanowiący własność Ubezpieczonego kot należący do ras domowych lub pies - z wyłączeniem ras uznawanych za agresywne zgodnie z powszechnie obowiązującymi w dniu zaistnienia Zdarzenia assistance przepisami prawa. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiot ubezpieczenia w ramach SWU stanowi organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów usług assistance, świadczonych na rzecz Ubezpieczonych za pośrednictwem Centrum Alarmowego Assistance, w przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance, określonego dla poszczególnych świadczeń wskazanych w Tabeli świadczeń i limitów poniżej, w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Zdarzenia assistance, które miały miejsce na terytorium Polski. 3. Ubezpieczyciel spełnia świadczenie do wysokości limitów ubezpieczenia określonych w Tabeli świadczeń i limitów z uwzględnieniem limitów zdarzeń i limitów na zdarzenie wskazanych w tabeli poniżej. Tabela świadczeń i limitów Lp. Świadczenie Zdarzenie assistance/ Wniosek ubezpieczonego Warunek dodatkowy/ Limit zdarzeń w okresie ubezpieczenia Limity na zdarzenie 1. Telefoniczna konsultacja lekarza Wniosek Ubezpieczonego Bez limitu zdarzeń w roku Bez limitu 2. Telefoniczna Informacja Medyczna Wniosek Ubezpieczonego Brak Bez limitu OWU Nasza Ochrona 14

15 3. Wizyta lekarza pierwszego kontaktu Poważny zabieg Maksymalnie 1 wizyta w rocznym okresie ubezpieczenia 1 wizyta 4. Transport do Placówki medycznej Poważny zabieg Maksymalnie 2 transporty w rocznym okresie ubezpieczenia 1000 PLN 5. Transport pomiędzy Placówkami medycznymi Poważny zabieg Maksymalnie 2 transporty w rocznym okresie ubezpieczenia 1000 PLN 6. Transport z Placówki medycznej Poważny zabieg Maksymalnie 2 transporty w rocznym okresie ubezpieczenia 1000 PLN 7. Opieka pielęgniarska Poważny zabieg Maksymalnie 2 świadczenia w rocznym okresie ubezpieczenia Maksymal nie 5 wizyt Hospitalizacja trwająca powyżej 4 dni 8. Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego Poważny zabieg Nieszczęśliwy Wypadek Palcówka medyczna, w której Ubezpieczony jest Hospitalizowany znajduje się powyżej 50 km od Miejsca Zamieszkania Maksymalnie 1 świadczenie w rocznym okresie ubezpieczenia 150 zł na dobę / maksymal nie 3 doby Ubezpieczonego 9 Pomoc psychologa Wypadek Osoby bliskiej Śmierć Osoby bliskiej Brak Maksymal nie 5 wizyt Urodzenie martwego Dziecka 10 Rehabilitacja Brak 800 PLN 11. Sprzęt rehabilitacyjny Brak Koszty zakupu/w ypożycze nia: 800 PLN Koszty transportu : 800 PLN 12. Dostarczenie lekarstw Poważny zabieg Maksymalnie 2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia Bez limitu 13. Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych Poważny zabieg Maksymalnie 2 dostarczenie w rocznym okresie ubezpieczenia Bez limitu 14. Transport Dzieci pozbawionych opieki Poważny zabieg Maksymalnie 2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia Bez limitu 15. Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem Urodzenie się dziecka Maksymalna 1 wizyta na nowonarodzone Dziecko 600 PLN OWU Nasza Ochrona 15

16 16 Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu w razie hospitalizacji Dziecka Poważny zabieg Dziecka Ubezpieczonego Przez okres trwania Hospitalizacji, jednak nie dłużej niż 7 dób 800 PLN 17. Korepetycje Poważny zabieg Dziecka Ubezpieczonego Brak Maksymalnie 1 raz w rocznym okresie ubezpieczenia Maksymalnie 2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia KOREPE TYCJE 10h max 2h w ramach jednej wizyty korepetyt ora KONSUL TACJE Maksymal nie 4 trwające nie dłużej niż 45 min 18. Opieka nad Zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego Poważny zabieg Przewidywany okres hospitalizacji przekracza 4 dni Maksymalnie 2 świadczenia w rocznym okresie ubezpieczenia Maksymal nie 2 dni opieki 19. Opieka nad roślinami domowymi Poważny zabieg Hospitalizacja trwająca powyżej 4 dni Maksymalnie 2 świadczenia w rocznym okresie ubezpieczenia 500 PLN ZAKRES ŚWIADCZEŃ 4 1. Telefoniczna konsultacja lekarza Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewnia Ubezpieczonemu możliwość telefonicznej konsultacji medycznej poprzez umożliwienie rozmowy z Lekarzem Centrum Alarmowego Assistance. Świadczenie nie może być traktowane jako ostateczna porada lub diagnoza medyczna. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Ubezpieczonego do informacji uzyskanych w ramach niniejszego świadczenia. 2. Telefoniczna Informacja Medyczna Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewni możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej, ogólnej informacji na temat: 1) NATYCHMIASTOWA POMOC - stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasadach jej udzielania 2) UKĄSZENIA - sposób postępowania w przypadków ukąszeń 3) JEDNOSTKI CHOROBOWE - jednostek chorobowych w tym chorób rzadkich, typowo stosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na terytorium Polski 4) ZACHOWANIA PROZDROWOTNE diet (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu tętniczym, w schorzeniach dróg pokarmowych, bogatoresztkowych, cukrzycowych, ubogobiałkowych, bogatobiałkowych, niskokalorycznych, niskocholestelorowych, cukrzycowych, redukcyjnych), zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu wolnego, walki ze stresem, odpoczynku i snu 5) PROFILAKTYKA - profilaktyki zachorowań na grypę, profilaktyki antynikotynowej 6) OPISY BADAŃ - wyjaśnienia opisów/wyników wykonanych badań 7) PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ - sposobów przygotowania się do zabiegów i badań medycznych OWU Nasza Ochrona 16

17 8) BADANIA KONTROLNE - niezbędnych badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku 9) LEKI - leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu, interakcji z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji; poziomu refundacji leków; 10) ALTERNATYWNE METODY LECZENIA I RELAKSACJI - terapii ruchem, terapii zajęciowej, muzykoterapii, arteterapii itp. (informacje o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach) 11) UWARUNKOWANIA MEDYCZNE - uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia 12) GRUPY WSPARCIA - grup wsparcia, telefonów zaufania na terytorium Polski świadczących pomoc osobom dotkniętym alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, osobom w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe czy depresję, mających problemy zdrowotne, dla rodziców ciężko chorych dzieci, ofiarom przemocy domowej, osobom samotnie wychowującym dzieci, kobietom po mastektomii 13) PRZED PODRÓŻĄ - działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży tj. szczepień, specyfiki danego kraju lub regionu świata w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia, zagrożeń epidemiologicznych Ponadto w ramach Telefonicznej Informacji Medycznej Centrum Alarmowe Assistance zapewnia Ubezpieczonemu możliwość TELEFONICZNEJ KONSULTACJI MEDYCZNEJ Z LEKARZEM. Centrum Alarmowe Assistance udzieli informacji na temat danych teleadresowych działających na terytorium Polski: 1) Placówek Medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez Lekarza Centrum Alarmowe Assistance 2) placówek mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) placówek diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, placówek sanatoryjnych oraz placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Uniwersytetów Medycznych) znajdujących się na terytorium Polski i rekomendowanych przez Centrum Alarmowe Assistance, 4) aptek znajdujących się na terytorium Polski, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów 5) placówek opieki społecznej i hospicjów, 6) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny. 3. Wizyta lekarza pierwszego kontaktu W przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu Ubezpieczonego. 4. Transport do Placówki medycznej Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance zaistniała konieczność przewiezienia Ubezpieczonego do Placówki medycznej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną z miejsca jego pobytu do odpowiedniej Placówki medycznej dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance. Transport do placówki medycznej organizowany jest tylko wtedy, kiedy nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego. 5. Transport pomiędzy Placówkami medycznymi Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony znalazł się w Placówce medycznej, która nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do stanu jego zdrowia lub jest on skierowany na zabieg lub badania lekarskie do innej Placówki medycznej Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną pomiędzy Placówkami medycznymi. Świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie Lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Alarmowego Assistance i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. W przypadku, gdy Ubezpieczony jest jedynie skierowany na zabiegi lub badania do innej Placówki medycznej, świadczenie obejmuje również transport powrotny do Placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest leczony. 6. Transport z Placówki medycznej Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony przebywa w Placówce medycznej i - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego - wymaga transportu z Placówki medycznej do Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty OWU Nasza Ochrona 17

18 takiego transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną, środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym. 7. Opieka pielęgniarska Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej w miejscu swojego pobytu (poza Placówką medyczną) - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza Prowadzącego - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki pielęgniarskiej w zakresie zaleconym przez Lekarza prowadzącego i możliwym do wykonania w miejscu pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, środków medycznych lub innych materiałów używanych w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 8. Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga Hospitalizacji, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance, zorganizuje i pokryje koszty zakwaterowania (nocleg z wliczonym śniadaniem) osoby wskazanej przez Ubezpieczonego w hotelu o kategorii do trzech gwiazdek znajdującym się najbliżej miejsca Hospitalizacji Ubezpieczonego. 9. Pomoc psychologa Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance, Lekarz prowadzący uzna za niezbędną i pisemnie zleci Ubezpieczonemu psychoterapię, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wizyt u psychologa. 10. Rehabilitacja Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga rehabilitacji - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty jednego z poniższych świadczeń: 1) wizyt fizjoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej),albo 2) transportu oraz wizyty Ubezpieczonego do najbliższej miejscu pobytu Ubezpieczonego poradni rehabilitacyjnej. W przypadku transportu do poradni rehabilitacyjnej o wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym. 11. Sprzęt rehabilitacyjny Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną - powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wypożyczenia albo zakupu oraz transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej). 12. Dostarczenie lekarstw Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczonemu zostały zaordynowane leki przez Lekarza prowadzącego i zgodnie z jego pisemnym zaleceniem lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną, Ubezpieczony (z uwagi na swój stan zdrowia) nie może opuszczać Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje zakup i pokryje koszty dostarczenia do Ubezpieczonego leków przepisanych przez Lekarza prowadzącego. Świadczenie przysługuje w przypadku, gdy Ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Warunkiem realizacji świadczenia jest udostępnienie przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance recepty niezbędnej do wykupienia leków oraz pokrycie kosztów zakupu ww. leków przez Ubezpieczonego. 13. Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony nie może opuszczać Miejsca zamieszkania - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia do Miejsca pobytu Ubezpieczonego podstawowych artykułów spożywczych, jeżeli Ubezpieczony nie ma możliwości OWU Nasza Ochrona 18

19 skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztu zakupu artykułów spożywczych, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 14. Transport Dzieci pozbawionych opieki Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: 1) jest Hospitalizowany albo 2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego a konieczne jest zapewnienie opieki Dzieciom, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Dzieci - pod opieką osoby uprawnionej przez Centrum Alarmowe Assistance - do znajdującego się na terytorium Polski miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki wskazanej przez Ubezpieczonego, a także pokryje koszty transportu powrotnego Dzieci do miejsca pobytu Ubezpieczonego po ustaniu przyczyny uprawniającej do realizacji świadczenia: 1) taksówką (nie dalej jednak niż na odległość 100 km), 2) pociągiem I klasy lub autobusem, 3) samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli czas podróży pociągiem lub autobusem przekracza 8 godzin, (w tym transport taksówką do i z dworca/lotniska). Świadczenie jest realizowane za pisemną zgodą Ubezpieczonego w sytuacji, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma żadnej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę, a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Dzieci. 15. Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem W przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty dojazdu i honorarium położnej lub pielęgniarki do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w okresie jednego miesiąca od daty zakończenia hospitalizacji matki po porodzie. Opieka nad nowonarodzonym dzieckiem obejmuje: 1) instruktaż oraz porady w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia, 2) instruktaż oraz porady w zakresie prawidłowego noszenia, przewijania, ubierania noworodka, 3) porady w razie problemów z laktacją, 4) porady w zakresie prawidłowego odżywiania się przez matkę w okresie połogu, 5) edukację w zakresie szczepień ochronnych. 16. Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Dziecko jest Hospitalizowane, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: 1) pobytu razem z Dzieckiem jednego prawnego opiekuna Dziecka w szpitalu, w którym Dziecko jest Hospitalizowane, zgodnie z możliwościami i wymogami jakimi dysponuje szpital, albo 2) wyłącznie jeżeli szpital znajduje się w odległości powyżej 50 km od Miejsca zamieszkania - pobytu jednego opiekuna prawnego Dziecka w hotelu najbliższym miejscu Hospitalizacji Dziecka w przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pobytu prawnego opiekuna w szpitalu. 17. Korepetycje Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance, na podstawie zwolnienia lekarskiego Dziecko nie może przez co najmniej 7 dni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowowychowawczej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: 1) dojazdu korepetytora do miejsca Hospitalizacji Dziecka lub Miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji albo 2) telefonicznej konsultacji z korepetytorem lub konsultacji za pośrednictwem komunikatora Skype w zakresie bieżącego programu nauczania w placówce oświatowo - wychowawczej do której uczęszcza Dziecko. Zakres świadczenia obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego). Warunkiem realizacji świadczenia jest obecność prawnego opiekuna Dziecka lub innej osoby pełnoletniej wskazanej przez Ubezpieczonego w trakcie wizyty lub konsultacji korepetytora. 18. Opieka nad Zwierzętami domowymi w Miejscu zamieszkania Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: 1) jest Hospitalizowany albo 2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza Prowadzącego, OWU Nasza Ochrona 19

20 Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty opieki nad Zwierzęciem domowym pozostającym w Miejscu zamieszkania w zakresie karmienia, wyprowadzania na spacer oraz utrzymywania higieny. Jeżeli po upływie okresu wskazanego jako limit na zdarzenie będzie istniała konieczność przedłużenia czasu opieki, Centrum Alarmowe Assistance dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt na koszt Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów karmy dla zwierząt lub środków do utrzymania higieny używanych podczas sprawowania opieki. Świadczenie jest realizowane, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić, a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Zwierząt domowych i okazał przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia, potwierdzającą wykonanie niezbędnych szczepień. 19. Opieka nad roślinami domowymi Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony jest Hospitalizowany, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: transportu roślin doniczkowych samochodem do 3,5T (jednokrotny przejazd) z Miejsca zamieszkania do znajdującego się na terytorium Polski miejsca uzgodnionego z Ubezpieczonym. Warunkiem realizacji świadczenia jest umożliwienie przedstawicielowi Centrum Alarmowe Assistance dostępu do Miejsca zamieszkania. WYŁĄCZENIA 5 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie lub opóźnienia w realizacji świadczenia assistance, gdy udzielenie tego świadczenia zostało uniemożliwione lub opóźnione z powodu: 1) zadziałania siły wyższej, w szczególności: trzęsienie lub osunięcie się ziemi, powódź, huragan, pożar, strajki, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, wojna, skutki promieniowania radioaktywnego lub też z powodu awarii urządzeń telekomunikacyjnych, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela, 2) interwencji lokalnych organów odpowiedzialnych za pomoc w wypadkach, za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie awarii o większym zasięgu, usuwanie skażeń lub wskutek interwencji straży pożarnej, policji lub pogotowia ratunkowego, 3) ograniczonego lub niemożliwego dostępu do Ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku do których miało zostać spełnione świadczenia assistance, względnie do Miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, w którym miało zostać spełnione świadczenia assistance. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów, jeżeli Ubezpieczony nie wykonał uprzedniego zgłoszenia żądania spełnienia świadczenia do Centrum Alarmowego Assistance i poniósł takie koszty bez porozumienia z Centrum Alarmowym Assistance, nawet jeśli mieszczą się one w granicach określonych limitami, a zdarzenia których one dotyczą są objęte ochroną ubezpieczeniową, chyba, że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym Assistance było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. 3. W przypadku świadczeń assistance wymagających zwolnienia służb medycznych udzielających pomocy medycznej Ubezpieczonemu w związku z zaistnieniem Zdarzenia assistance, z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia Ubezpieczonego, udzielenie świadczenia wymaga wyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na powyższe w stosunku do Ubezpieczyciela i podmiotów działających w jego imieniu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia, w przypadku niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem iż niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia wynikało z niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na zwolnienie służb medycznych z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia. 4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia będące następstwem: 1) działania siły wyższej, oraz działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terroru oraz działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, 2) szkód powstałych na skutek znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu jeżeli Ubezpieczony wiedział lub powinien OWU Nasza Ochrona 20

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. MaxiKapitał. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. MaxiKapitał. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie MaxiKapitał OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie 1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...4 POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TERMINOWEGO NA ŻYCIE PAKIET MOCNO BEZPIECZNY Artykuł I Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia terminowego na życie Pakiet Mocno Bezpieczny (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A.

Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy Kart Stowarzyszenia Planeta Młodych TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU W SZKOŁACH I INNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE SZKOLNE III (182) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 2 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo