Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE"

Transkrypt

1 Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...5 POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA I CZAS TRWANIA UMOWY...6 SKŁADKI...6 USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ (w zależności od wybranego wariantu)...6 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI...6 OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA...7 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ...8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY...9 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA...10 WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...10 PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA..10 PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO / UBEZPIECZONEGO...10 REKLAMACJE...11 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU...11 PRZEDAWNIENIE...11 PRAWO WŁAŚCIWE...11 OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ...11 Załącznik nr 1: Szczególne Warunki Ubezpieczenia W pomarańczowych ramkach umieściliśmy objaśnienia niektórych pojęć, sformułowanych językiem prawniczym. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do lepszego zrozumienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nasza Ochrona Jednocześnie informujemy, że objaśnienia są wyłącznie dodatkowym elementem i nie zastępują tekstu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nasza Ochrona. OWU Nasza Ochrona 2

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej OWU ) stosuje się do Umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej Umowa ubezpieczenia albo Umowa ). 2. Definicje Poniższe definicje przedstawiają najważniejsze pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Umowy. Wszystkie hasła pisane są wielką literą, co oznacza, że znaczenie tych słów użytych w treści OWU odpowiada dokładnie wskazanej poniżej definicji. Wyrażenia użyte w OWU, polisach oraz wszelkich innych dokumentach wystawionych przez Ubezpieczyciela w związku z Umową ubezpieczenia, zawartą na podstawie OWU oznaczają: UBEZPIECZYCIEL: Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce, który zobowiązuje się wobec Ubezpieczającego do spełnienia świadczenia na rzecz Uposażonego albo Ubezpieczonego w przypadku zajścia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, zgodnie z OWU. UBEZPIECZAJĄCY: Podmiot, który zawarł umowę ubezpieczenia i który jest zobowiązany wobec Ubezpieczyciela do zapłaty składek ubezpieczeniowych. UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna, której życie albo życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz OWU. UPOSAŻONY: Osoba lub osoby wskazane przez Ubezpieczającego, a w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek przez Ubezpieczającego za zgodą Ubezpieczonego, uprawnione do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego, w zakresie i na warunkach określonych w OWU. ŚWIADCZENIODAWCA: Podmiot świadczący usługę Assistance, zgodnie ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia (SWU). POCZĄTEK UBEZPIECZENIA: Data umieszczona w polisie, określająca początek odpowiedzialności Ubezpieczyciela. ANEKS DO POLISY: Dokument wystawiony przez Ubezpieczyciela, stwierdzający zmiany w Umowie Ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA: Kwota wskazana w Polisie stanowiąca podstawę ustalania wysokości świadczeń, zgodnie z OWU. OWU Nasza Ochrona 3

4 NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK: Nagłe, nieprzewidziane, zewnętrzne oraz niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Do Nieszczęśliwych Wypadków nie zalicza się, niezależnie od przyczyny: prób samobójczych, zatruć, odmrożeń, porażeń słonecznych, następstw wysiłku, bólów kręgosłupa pochodzenia kostnego, mięśniowego lub nerwowego, wszelkiego rodzaju przepuklin, pęknięć tętniaka, zawałów, wylewów, śpiączki cukrzycowej lub hipoglikemicznej, przełomu tarczycowego i nadnerczowego, przeprowadzonych operacji chirurgicznych nie związanych z zaistniałym zdarzeniem, oraz innych stanów chorobowych występujących nagle. CHOROBA: Stwierdzone przez lekarza pogorszenie stanu zdrowia Ubezpieczonego niezależne od jego woli i niespowodowane wypadkiem. CAŁKOWITE I TRWAŁE INWALIDZTWO: Całkowita i trwała (nieodwracalna) niezdolność do wykonywania przez Ubezpieczonego jakiejkolwiek pracy, zajęcia lub zawodu, które zapewniłyby jemu dochód, powstała w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby Ubezpieczonego. Warunkiem koniecznym do uznania inwalidztwa jest powstanie powyższej niezdolności w okresie zatrudnienia lub prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej (praca zarobkowa) przez Ubezpieczonego oraz powstanie inwalidztwa w okresie obowiązywania Umowy i przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 65 roku życia. W przypadku osób, które nie wykonywały pracy zarobkowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających Nieszczęśliwy Wypadek lub diagnozę Choroby, pojęcie inwalidztwa rozszerza się o wymóg pomocy innych osób przy czynnościach życia codziennego (np. przemieszczanie się, ubieranie, mycie, spożywanie posiłków). PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ten paragraf definiuje jakie zdarzenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową. Są to: śmierć lub śmierć i inwalidztwo oraz usługa Assistance (o tej usłudze przeczytasz w załączniku do Umowy Ubezpieczenia) Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie albo życie i zdrowie Ubezpieczonego na warunkach określonych w OWU. 2. Zakres ubezpieczenia, w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia obejmuje: a) w wariancie podstawowym: Śmierć Ubezpieczonego, albo w wariancie rozszerzonym: Śmierć Ubezpieczonego oraz Całkowite i Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego. Umowa może obejmować Całkowite i Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego maksymalnie do ukończenia przez niego 65 roku życia, b) usługę Assistance do wariantu podstawowego oraz rozszerzonego, zgodnie z załącznikiem nr 1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU), maksymalnie do ukończenia 60-ego roku życia przez Ubezpieczonego. 3. Suma ubezpieczenia oraz świadczenie z tytułu Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa określane są w polisie. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela zachodzi jeżeli zdarzenie objęte ubezpieczeniem oraz zgłoszenie roszczenia miało miejsce w okresie udzielania ochrony przez Ubezpieczyciela. 5. W przypadku Śmierci albo Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego Umowa Ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. OWU Nasza Ochrona 4

5 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA W poniższych paragrafach opisujemy w jaki sposób można zawrzeć Umowę ubezpieczenia: należy poprawnie i czytelnie wypełnić oraz podpisać wniosek o zawarcie ubezpieczenia i kwestionariusz medyczny. Może się zdarzyć, że poprosimy o przesłanie dodatkowych dokumentów lub o wykonanie badań jest to związane z oceną ryzyka, którą przeprowadzamy dla każdej osoby indywidualnie. Jeśli ryzyko (np. prawdopodobieństwo wystąpienia jakiej ś choroby) okaże się większe, możemy zaproponować takie rozwiązania jak na przykład: zmniejszenie sumy ubezpieczenia lub zwiększenie składki Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku ubezpieczeniowego podpisanego przez Ubezpieczającego. 2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) Ubezpieczający, a także Ubezpieczony jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek, prawidłowo wypełnił i podpisał wniosek ubezpieczeniowy na formularzu Ubezpieczyciela, przedłożonym przez jego przedstawiciela lub w innej formie stosowanej przez Ubezpieczyciela, b) Ubezpieczający wpłacił kwotę zaliczki w wysokości określonej we wniosku ubezpieczeniowym, c) Ubezpieczony nie ukończył 65 lat w dacie początku ubezpieczenia proponowanej we wniosku ubezpieczeniowym w wariancie podstawowym oraz Ubezpieczony nie ukończył 60 lat w dacie początku ubezpieczenia proponowanej we wniosku ubezpieczeniowym w przypadku zawarcia umowy w wariancie rozszerzonym Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, jeżeli Umowa ubezpieczenia jest zawierana na cudzy rachunek, obowiązani są podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem Umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po złożeniu Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczonego oświadczenia, że chce skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej i wyraża zgodę na sumę ubezpieczenia wskazaną we wniosku ubezpieczeniowym. Zmiana Umowy na niekorzyść Ubezpieczonego lub Uposażonego w razie śmierci Ubezpieczonego, wymaga zgody Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do: a) zaproponowania nowych warunków ubezpieczenia, b) odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia. 4. Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę (wniosek na formularzu Ubezpieczyciela) Ubezpieczyciel doręcza Ubezpieczającemu polisę zawierającą postanowienia, które odbiegają od treści złożonej przez niego oferty, Ubezpieczyciel jest obowiązany zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu polisy. W przypadku, gdy nowe warunki ubezpieczenia zaproponowane przez Ubezpieczyciela nie zostaną przyjęte przez Ubezpieczającego, Ubezpieczający powinien zgłosić swój sprzeciw do Ubezpieczyciela w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 5. Jeżeli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w terminie wskazanym w ust. 4, Umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku na nowych warunkach, zaproponowanych przez Ubezpieczyciela. OWU Nasza Ochrona 5

6 6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Ubezpieczającego Umowa ubezpieczenia nie wywołuje skutków. 5 Ubezpieczyciel jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie zawarcia Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków, o których mowa w 4 ust. 2 pkt a) i b). POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA I CZAS TRWANIA UMOWY Tutaj dowiesz się kiedy się zaczyna i kończy Umowa Ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia zaczyna obowiązywać w pierwszym dniu miesiąca następującego po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) poprawnym wypełnieniu i podpisaniu przez Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, b) zapłacie pierwszej składki przez Ubezpieczającego, c) zaakceptowaniu wniosku ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela. 2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres co najmniej 3 lat. 3. Początek i koniec obowiązywania Umowy ubezpieczenia zostanie wskazany w polisie ubezpieczeniowej. SKŁADKI 7 1. Składki ubezpieczeniowe są opłacane z góry za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. 2. Ubezpieczający ma prawo zmienić częstotliwość opłacania składek w każdą rocznicę Umowy ubezpieczenia, informując o tym fakcie Ubezpieczyciela na 30 dni przed rocznicą Umowy ubezpieczenia. 3. Wysokość składki ustalana jest stosownie do wieku, zawodu, stanu zdrowia Ubezpieczonego, zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz do sumy i okresu ubezpieczenia. USTALENIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 8 1. W przypadku Śmierci Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia obowiązującej na dzień Śmierci. 2. W przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia obowiązującej na dzień stwierdzenia Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tutaj opisujemy szczegółowo sytuacje i zdarzenia, za które Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym, w przypadku ich zaistnienia, możemy odmówić wypłaty świadczenia. OWU Nasza Ochrona 6

7 9 1.Ubezpieczyciel będzie zwolniony z odpowiedzialności na podstawie Umowy Ubezpieczenia za śmierć lub Całkowite i Trwałe Inwalidztwo objęte ubezpieczeniem, z tytułu następstw: a) wypadków zaistniałych przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, b) choroby zaistniałej przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, c) popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, d) wojny lub wojny domowej, e) udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, demonstracjach, aktach terroryzmu lub sabotażu, bójkach (z wyjątkiem przypadków obrony koniecznej), f) stanu pod wpływem alkoholu, polegającego na występowaniu we krwi stężenia alkoholu równego lub wyższego od normy określonej w przepisach prawa, g) wypadku, samookaleczenia lub choroby spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, h) zażycia narkotyku lub środka odurzającego, nie przepisanego przez lekarza, lub, w przypadku środka przepisanego przez lekarza nieprzestrzegania zasad postępowania lub zaleconych przez lekarza dawek, i) uprawiania zajęć rekreacyjnych o podwyższonym stopniu ryzyka lub sportów ekstremalnych: wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, Le Parkour, canyoning, kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, sporty motorowodne, nurkowanie oraz freediving, skoki narciarskie, skialpinizm, freeskiing, skoki na bungee, spadochroniarstwo, paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, jazda na motocyklach oraz quadach, udział i próby w wyścigach lub rajdach samochodowych, jazda na gokartach oraz kartingach, sztuki walki, zorbing, pirotechnika oraz wszelkiego rodzaju sporty obronne, j) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu bez ważnego dokumentu uprawniającego do jego prowadzenia lub bez dokumentu potwierdzającego, że na dzień zajścia zdarzenia pojazd nie wymaga dokonania przeglądu technicznego, k) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem licencjonowanych linii lotniczych, l) skażenia radioaktywnego, m) chorób neuropsychologicznych, n) choroby, która bezpośrednio lub pośrednio wynika z zakażenia HIV oraz/lub chorób pokrewnych, w tym AIDS, o) udziału we wszelkich sportach z użyciem silnika motorowego; boksu; wyścigach konnych, p) inwalidztwa z powodu przyczyn subiektywnych, niewykrywalnych oraz niemierzalnych w laboratoriach sposobami mikrobiologicznymi, biochemicznymi i/lub obrazowymi. OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA Poniżej opisujemy kto i w jakiej sytuacji otrzyma świadczenie z tytułu Umowy Ubezpieczenia: - kiedy Ubezpieczony poważnie zachoruje lub będzie miał poważny zabieg w rozumieniu OWU świadczenie zostanie wypłacone Ubezpieczonemu, - w przypadku śmierci Ubezpieczonego świadczenie zostanie wypłacone osobie lub osobom, wskazanym we wniosku ubezpieczeniowym (Uposażeni). Istnieje możliwość wyboru jednego lub więcej Uposażonych oraz określenie ich udziałów. Uposażeni nie muszą być spokrewnieni z Ubezpieczonym Prawo do świadczenia z tytułu Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa przysługuje Ubezpieczonemu. 2. Prawo do świadczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego przysługuje Uposażonym. OWU Nasza Ochrona 7

8 11 1. Ubezpieczający może wskazać jednego lub kilku Uposażonych uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci Ubezpieczonego w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający może to wskazanie w każdym czasie zmienić lub odwołać. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczający wskazuje Uposażonych za pisemną zgodą Ubezpieczonego. 2. Jeżeli wskazano kilku Uposażonych, a nie określono udziału każdego z nich, przyjmuje się, że ich udziały są równe. 3. Jeżeli Ubezpieczający wskazał kilku Uposażonych, udział Uposażonego lub Uposażonych, którzy w chwili śmierci Ubezpieczonego nie żyli, przypada pozostałym Uposażonym proporcjonalnie do ich udziałów. 4. Jeżeli nie wskazano Uposażonego, należne świadczenie jest wypłacane najbliższej rodzinie Ubezpieczonego w kolejności określonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Paragrafy poniżej zawierają spis dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia. W niektórych przypadkach mamy prawo poprosić o dodatkowe dokumenty oraz o dodatkowe badania. 12 Dokumenty wymagane w celu wypłaty świadczenia, niezależnie od rodzaju świadczenia: a) wniosek o wypłatę świadczenia wraz z podaniem numeru polisy, b) kopia polisy wraz z aneksami (jeżeli były sporządzane) o ile znajdują się w posiadaniu zgłaszającego roszczenie, c) dokument urzędowy stwierdzający tożsamość Uposażonego lub innej osoby występującej z roszczeniem. 13 Dokumenty dodatkowe wymagane w przypadku Śmierci Ubezpieczonego W przypadku Śmierci Ubezpieczonego, Uposażony lub inna osoba występująca z roszczeniem powinna dodatkowo dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: a) akt zgonu Ubezpieczonego, b) kopię karty zgonu Ubezpieczonego z określeniem przyczyny śmierci. 14 Dokumenty dodatkowe wymagane w przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa W przypadku Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub inna osoba występująca z roszczeniem powinna dodatkowo dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: a) raport medyczny, wskazujący charakter Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby, dzień zdarzenia lub dzień rozpoznania choroby, ewentualny rozwój i stopień niepełnosprawności oraz sposób leczenia, b) w razie Nieszczęśliwego Wypadku, kopię lub wyciąg z aktu zdarzenia sporządzonego przez organ, który prowadził postępowanie, c) kopię decyzji przyznania renty inwalidzkiej w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku lub przebytej Choroby, wystawionej przez instytucję do tego uprawnioną. OWU Nasza Ochrona 8

9 15 1. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o dostarczenie dodatkowych dokumentów, umożliwiających ocenę zasadności wypłaty świadczenia, do zgłaszającego roszczenie, lekarzy, organów lub instytucji, które mogą być w ich posiadaniu. 2. Ubezpieczyciel ma prawo skierować Ubezpieczonego na badania lekarskie lub badania diagnostyczne z minimalnym ryzykiem celem ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości we wskazanej przez Ubezpieczyciela placówce medycznej. 3. Koszty badań lekarskich, o których mowa w ust. 2, ponosi Ubezpieczyciel. 16 Ubezpieczony jest zobowiązany do: a) poddania się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości we wskazanej przez Ubezpieczyciela placówce medycznej, b) przekazania dokumentacji medycznej będącej w jego posiadaniu, w posiadaniu placówek medycznych lub lekarzy, a wymaganej przez Ubezpieczyciela. 17 Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić do wglądu Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub innej osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać od Ubezpieczyciela pisemnego potwierdzenia udostępnionych informacji, a także sporządzania, na swój koszt, odpisów lub kserokopii dokumentów, a także potwierdzania ich zgodności z oryginałem Wypłata świadczenia jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Ubezpieczycielowi zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty. Jeśli w wyżej wymienionym terminie ustalenie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie musi zostać wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić w terminie określonym w zdaniu pierwszym. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Paragraf 20 i 21 informują o terminach, w których można odstąpić od Umowy ubezpieczenia lub ją wypowiedzieć oraz jak to wpływa na wysokość kwoty, która zostanie wypłacona. W obu przypadkach wystarczy dostarczyć do nas pisemne oświadczenie w tej sprawie Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty doręczenia polisy ubezpieczeniowej albo w terminie 7 dni od daty doręczenia polisy, jeżeli jest przedsiębiorcą. 2. W takim przypadku Ubezpieczyciel zobowiązuje się zwrócić Ubezpieczającemu wpłaconą przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia składkę. Ubezpieczyciel ma prawo do potrącenia części składki należnej za okres, przez jaki udzielał ochrony. OWU Nasza Ochrona 9

10 ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia składane jest na piśmie. 2. Umowę Ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego także w przypadku, jeżeli składka lub jej rata nie została opłacona w terminie określonym w Polisie Ubezpieczeniowej, mimo wezwania do zapłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie i poinformowaniu Ubezpieczającego o skutkach nieopłacenia składki. 3. Rozwiązanie umowy powoduje wygaśniecie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia. 4. Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconych składek należnych za okres, w którym była udzielana ochrona ubezpieczeniowa. 5. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawa. WYGAŚNIĘCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 21 Umowa ubezpieczenia wygasa: a) z chwilą wypłaty świadczenia z tytułu Śmierci Ubezpieczonego lub Całkowitego i Trwałego Inwalidztwa, b) po upływie okresu na jaki została zawarta. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA Ubezpieczyciel ma prawo dokonać zmiany zakresu usługi Assistance, ceny usługi Assistance oraz Świadczeniodawcy. 2. W przypadku powyższych zmian Ubezpieczyciel pisemnie poinformuje Ubezpieczającego o zmianie składki lub zmianie zakresu usługi Assistance nie później niż na 45 dni przed rocznicą Umowy ubezpieczenia. PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO Ubezpieczający oraz Ubezpieczony, jeżeli nie jest Ubezpieczającym, są zobowiązani do przekazania Ubezpieczycielowi wszystkich danych, o które pytał Ubezpieczyciel, niezbędnych do zawarcia Umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek przekazywania danych ciąży również na przedstawicielu i obejmuje również okoliczności jemu znane. 2. Przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel jest obowiązany przekazać pisemnie informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Ubezpieczonemu pisemnych informacji o proponowanych zmianach, o których mowa w ust. 2 powyżej, przed wyrażeniem przez Ubezpieczonego zgody na te zmiany. 4. W przypadku zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej, zmiany sumy ubezpieczenia lub wysokości świadczeń, Ubezpieczający niezwłocznie przekazuje Ubezpieczonemu pisemną informację o tych zmianach. OWU Nasza Ochrona 10

11 5. Ubezpieczający ma prawo sprzeciwić się zmianom, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia Ubezpieczyciela o proponowanych zmianach. 6. W przypadku sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oświadczenie takie będzie traktowane jako oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia. REKLAMACJE W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela wypłaty świadczenia w całości albo części, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do jej uzasadnienia, podając okoliczności faktyczne i podstawę prawną oraz informując o prawie do odwołania lub dochodzenia świadczenia na drodze sądowej. 2. Uposażonemu lub innej osobie występującej z roszczeniem przysługuje prawo odwołania się od powyższej odmowy do Dyrekcji Ubezpieczyciela, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski dotyczące wykonania zobowiązań Ubezpieczyciela z tytułu Umowy ubezpieczenia kierowane są do Ubezpieczyciela w formie pisemnej. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 25 Do rozpatrywania spraw, w których stroną jest Ubezpieczyciel, właściwe są polskie sądy powszechne. Powództwo o roszczenie wynikające z postanowień Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby strony pozwanej, albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub Uposażonego. PRZEDAWNIENIE Roszczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. 2. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie od Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 3. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie od Ubezpieczyciela przerywa się przez uznanie roszczenia, albo przez każdą czynność przed sądem, lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń, przedsięwziętą bezpośrednio w związku z roszczeniem. 4. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. PRAWO WŁAŚCIWE Prawem właściwym dla Umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. 2. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ 28 Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z tytułu Umowy ubezpieczenia regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego innych państw. OWU Nasza Ochrona 11

12 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 9 stycznia 2014 roku. W imieniu Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce Michał BUKOWICKI Colin TURNER Reprezentant Groupe Prévoir w Polsce Dyrektor Oddziału OWU Nasza Ochrona 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (SWU) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE NASZA OCHRONA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej SWU ) stosuje się do Umowy Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona zawartej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i zdrowie Nasza Ochrona (dalej OWU ). 2. W zakresie nieuregulowanym w SWU zastosowanie mają postanowienia OWU. DEFINICJE 2 1. Wyrażenia użyte w SWU mają znaczenie nadane im poniżej. 2. Pojęcia używane z wielkich liter, nie zdefiniowane w SWU a zdefiniowane w OWU mają znaczenie jakie nadano im w OWU. 1. Centrum Alarmowe Assistance - jednostka zajmująca się organizacją i świadczeniem usług assistance, w imieniu ubezpieczyciela. 2. Choroba przewlekła - zdiagnozowany przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, leczony stale lub okresowo lub będący przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 3. Dziecko - dziecko własne Ubezpieczonego, a także dziecko przysposobione lub pasierb Ubezpieczonego, w wieku do 18 roku życia, pod warunkiem, iż zamieszkuje ono w Miejscu zamieszkania. 4. Hospitalizacja - leczenie w szpitalu trwające nieprzerwanie co najmniej 24 godziny z uwzględnieniem czasu trwania hospitalizacji określonego w Tabeli świadczeń i limitów stanowiącego warunek realizacji poszczególnych świadczeń. 5. Lekarz Centrum Alarmowego Assistance - osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z polskim prawem, wskazana przez Centrum Alarmowe Assistance i uprawniona do występowania w imieniu Centrum Alarmowego Assistance. 6. Lekarz prowadzący - lekarz przydzielony do opieki nad Ubezpieczonym z ramienia Placówki medycznej, w której Ubezpieczony poddał się leczeniu. 7. Miejsce zamieszkania - adres miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terytorium Polski nagłe, nieprzewidziane, zewnętrzne oraz niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie zaistniałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Ubezpieczonego. Nie zalicza się do Nieszczęśliwych Wypadków prób samobójczych, zatruć, odmrożeń, porażeń słonecznych, następstw wysiłku, bólów kręgosłupa pochodzenia kostnego, mięśniowego lub nerwowego, wszelkiego rodzaju przepuklin, pęknięć tętniaka, zawałów, wylewów, śpiączki cukrzycowej lub hipoglikemicznej, przełomu tarczycowego i nadnerczowego, przeprowadzonych operacji chirurgicznych nie związanych z zaistniałym zdarzeniem, oraz innych stanów chorobowych występujących nagle. 9. Osoba bliska - osoba pozostająca z Ubezpieczonym w dniu wystąpienia Zdarzenia assistance we wspólnym gospodarstwie domowym w Miejscu zamieszkania, będąca dla Ubezpieczonego: 1) małżonkiem lub osobą pozostającą z nim w konkubinacie, 2) dzieckiem, pasierbem, dzieckiem przysposobionym lub przyjętym na wychowanie, 3) rodzicem, przysposabiającym, teściem, ojczymem, macochą, 4) dziadkiem, babcią, wnukiem, rodzeństwem, zięciem, synową. 10. Placówka medyczna - działający zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podmiot wykonujący działalność leczniczą. Za Placówkę medyczną nie uważa się ośrodka opieki społecznej, ośrodka OWU Nasza Ochrona 13

14 dla psychicznie chorych, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA ciężkie schorzenie zagrażające życiu lub powodujące inwalidztwo, do których zaliczono: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy lub utratę wzroku. 12. Poważny zabieg - interwencyjne sposoby leczenia, do których zaliczono zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych (by-pass), przeszczep głównych narządów oraz przewlekłą dializoterapię. 13. Sprzęt rehabilitacyjny - sprzęt niezbędny w okresie rehabilitacji umożliwiający Ubezpieczonemu samodzielne funkcjonowanie. 14. Szpital podmiot leczniczy prowadzący działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne. Za szpital nie uważa się w szczególności ośrodka opieki społecznej, ośrodka dla psychicznie chorych, hospicjum ośrodka leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków i innych tego typu środków, ośrodka sanatoryjnego, ośrodka rehabilitacyjnego, ośrodka wypoczynkowego, ośrodka SPA. 15. Śmierć Osoby bliskiej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w następstwie którego Osoba bliska niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia zmarła. 16. Ubezpieczony - Osoba fizyczna, której życie i zdrowie objęte są ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie Ubezpieczenia oraz OWU, a ponadto w zakresie: 1) świadczenia Wizyta lekarza pierwszego kontaktu, Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu oraz Korepetycje Dziecko; 2) świadczenia Opieka pielęgniarska rodzic Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego. 17. Wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu - regularne lub intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, w tym w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu 18. Wypadek Osoby bliskiej - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Osoba bliska niezależnie od swojej woli oraz stanu zdrowia doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, skutkujące koniecznością uzyskania pomocy medycznej. 19. Zdarzenie assistance - zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, które wystąpiło na terytorium Polski, uprawniające do skorzystania z danego świadczenia assistance - zgodnie z tabelą zakresu ochrony assistance lub zgodnie z opisem świadczenia. 20. Zwierzę domowe - Stanowiący własność Ubezpieczonego kot należący do ras domowych lub pies - z wyłączeniem ras uznawanych za agresywne zgodnie z powszechnie obowiązującymi w dniu zaistnienia Zdarzenia assistance przepisami prawa. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiot ubezpieczenia w ramach SWU stanowi organizacja lub organizacja i pokrycie kosztów usług assistance, świadczonych na rzecz Ubezpieczonych za pośrednictwem Centrum Alarmowego Assistance, w przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance, określonego dla poszczególnych świadczeń wskazanych w Tabeli świadczeń i limitów poniżej, w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za Zdarzenia assistance, które miały miejsce na terytorium Polski. 3. Ubezpieczyciel spełnia świadczenie do wysokości limitów ubezpieczenia określonych w Tabeli świadczeń i limitów z uwzględnieniem limitów zdarzeń i limitów na zdarzenie wskazanych w tabeli poniżej. Tabela świadczeń i limitów Lp. Świadczenie Zdarzenie assistance/ Wniosek ubezpieczonego Warunek dodatkowy/ Limit zdarzeń w okresie ubezpieczenia Limity na zdarzenie 1. Telefoniczna konsultacja lekarza Wniosek Ubezpieczonego Bez limitu zdarzeń w roku Bez limitu 2. Telefoniczna Informacja Medyczna Wniosek Ubezpieczonego Brak Bez limitu OWU Nasza Ochrona 14

15 3. Wizyta lekarza pierwszego kontaktu Poważny zabieg Maksymalnie 1 wizyta w rocznym okresie ubezpieczenia 1 wizyta 4. Transport do Placówki medycznej Poważny zabieg Maksymalnie 2 transporty w rocznym okresie ubezpieczenia 1000 PLN 5. Transport pomiędzy Placówkami medycznymi Poważny zabieg Maksymalnie 2 transporty w rocznym okresie ubezpieczenia 1000 PLN 6. Transport z Placówki medycznej Poważny zabieg Maksymalnie 2 transporty w rocznym okresie ubezpieczenia 1000 PLN 7. Opieka pielęgniarska Poważny zabieg Maksymalnie 2 świadczenia w rocznym okresie ubezpieczenia Maksymal nie 5 wizyt Hospitalizacja trwająca powyżej 4 dni 8. Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego Poważny zabieg Nieszczęśliwy Wypadek Palcówka medyczna, w której Ubezpieczony jest Hospitalizowany znajduje się powyżej 50 km od Miejsca Zamieszkania Maksymalnie 1 świadczenie w rocznym okresie ubezpieczenia 150 zł na dobę / maksymal nie 3 doby Ubezpieczonego 9 Pomoc psychologa Wypadek Osoby bliskiej Śmierć Osoby bliskiej Brak Maksymal nie 5 wizyt Urodzenie martwego Dziecka 10 Rehabilitacja Brak 800 PLN 11. Sprzęt rehabilitacyjny Brak Koszty zakupu/w ypożycze nia: 800 PLN Koszty transportu : 800 PLN 12. Dostarczenie lekarstw Poważny zabieg Maksymalnie 2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia Bez limitu 13. Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych Poważny zabieg Maksymalnie 2 dostarczenie w rocznym okresie ubezpieczenia Bez limitu 14. Transport Dzieci pozbawionych opieki Poważny zabieg Maksymalnie 2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia Bez limitu 15. Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem Urodzenie się dziecka Maksymalna 1 wizyta na nowonarodzone Dziecko 600 PLN OWU Nasza Ochrona 15

16 16 Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu w razie hospitalizacji Dziecka Poważny zabieg Dziecka Ubezpieczonego Przez okres trwania Hospitalizacji, jednak nie dłużej niż 7 dób 800 PLN 17. Korepetycje Poważny zabieg Dziecka Ubezpieczonego Brak Maksymalnie 1 raz w rocznym okresie ubezpieczenia Maksymalnie 2 razy w rocznym okresie ubezpieczenia KOREPE TYCJE 10h max 2h w ramach jednej wizyty korepetyt ora KONSUL TACJE Maksymal nie 4 trwające nie dłużej niż 45 min 18. Opieka nad Zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego Poważny zabieg Przewidywany okres hospitalizacji przekracza 4 dni Maksymalnie 2 świadczenia w rocznym okresie ubezpieczenia Maksymal nie 2 dni opieki 19. Opieka nad roślinami domowymi Poważny zabieg Hospitalizacja trwająca powyżej 4 dni Maksymalnie 2 świadczenia w rocznym okresie ubezpieczenia 500 PLN ZAKRES ŚWIADCZEŃ 4 1. Telefoniczna konsultacja lekarza Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewnia Ubezpieczonemu możliwość telefonicznej konsultacji medycznej poprzez umożliwienie rozmowy z Lekarzem Centrum Alarmowego Assistance. Świadczenie nie może być traktowane jako ostateczna porada lub diagnoza medyczna. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Ubezpieczonego do informacji uzyskanych w ramach niniejszego świadczenia. 2. Telefoniczna Informacja Medyczna Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zapewni możliwość telefonicznej rozmowy z wykwalifikowanym personelem, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej, ogólnej informacji na temat: 1) NATYCHMIASTOWA POMOC - stanów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej i zasadach jej udzielania 2) UKĄSZENIA - sposób postępowania w przypadków ukąszeń 3) JEDNOSTKI CHOROBOWE - jednostek chorobowych w tym chorób rzadkich, typowo stosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia dostępnych na terytorium Polski 4) ZACHOWANIA PROZDROWOTNE diet (np. zalecanych dla diabetyków, przy nadciśnieniu tętniczym, w schorzeniach dróg pokarmowych, bogatoresztkowych, cukrzycowych, ubogobiałkowych, bogatobiałkowych, niskokalorycznych, niskocholestelorowych, cukrzycowych, redukcyjnych), zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu wolnego, walki ze stresem, odpoczynku i snu 5) PROFILAKTYKA - profilaktyki zachorowań na grypę, profilaktyki antynikotynowej 6) OPISY BADAŃ - wyjaśnienia opisów/wyników wykonanych badań 7) PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ - sposobów przygotowania się do zabiegów i badań medycznych OWU Nasza Ochrona 16

17 8) BADANIA KONTROLNE - niezbędnych badań kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku 9) LEKI - leków oraz objawów niepożądanych przy ich przyjmowaniu, interakcji z innymi lekami, możliwości przyjmowania leków w czasie ciąży i laktacji; poziomu refundacji leków; 10) ALTERNATYWNE METODY LECZENIA I RELAKSACJI - terapii ruchem, terapii zajęciowej, muzykoterapii, arteterapii itp. (informacje o metodzie, organizatorach, lokalizacji, cennikach) 11) UWARUNKOWANIA MEDYCZNE - uwarunkowań medycznych dotyczących poszczególnych schorzeń oraz promocji zdrowia 12) GRUPY WSPARCIA - grup wsparcia, telefonów zaufania na terytorium Polski świadczących pomoc osobom dotkniętym alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, osobom w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiącym na choroby przewlekłe czy depresję, mających problemy zdrowotne, dla rodziców ciężko chorych dzieci, ofiarom przemocy domowej, osobom samotnie wychowującym dzieci, kobietom po mastektomii 13) PRZED PODRÓŻĄ - działaniach, które należy podjąć przed oraz w trakcie podróży tj. szczepień, specyfiki danego kraju lub regionu świata w aspekcie medycznym i ochrony zdrowia, zagrożeń epidemiologicznych Ponadto w ramach Telefonicznej Informacji Medycznej Centrum Alarmowe Assistance zapewnia Ubezpieczonemu możliwość TELEFONICZNEJ KONSULTACJI MEDYCZNEJ Z LEKARZEM. Centrum Alarmowe Assistance udzieli informacji na temat danych teleadresowych działających na terytorium Polski: 1) Placówek Medycznych (lekarzy ogólnych, szpitali, przychodni, spółdzielni lekarskich) w tym adresów, godzin pracy i numerów telefonów placówek odpowiadających potrzebom Ubezpieczonego i rekomendowanych przez Lekarza Centrum Alarmowe Assistance 2) placówek mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3) placówek diagnostycznych, odnowy biologicznej, rehabilitacyjnych, placówek sanatoryjnych oraz placówek lecznictwa zamkniętego (szpitale prywatne, szpitale najwyższego stopnia referencji oraz kliniki Uniwersytetów Medycznych) znajdujących się na terytorium Polski i rekomendowanych przez Centrum Alarmowe Assistance, 4) aptek znajdujących się na terytorium Polski, w tym w szczególności na temat godzin ich otwarcia, adresów, numerów telefonów 5) placówek opieki społecznej i hospicjów, 6) placówek handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny. 3. Wizyta lekarza pierwszego kontaktu W przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i wizyty lekarza pierwszego kontaktu w miejscu pobytu Ubezpieczonego. 4. Transport do Placówki medycznej Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance zaistniała konieczność przewiezienia Ubezpieczonego do Placówki medycznej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną z miejsca jego pobytu do odpowiedniej Placówki medycznej dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego środkiem transportu. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance. Transport do placówki medycznej organizowany jest tylko wtedy, kiedy nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego. 5. Transport pomiędzy Placówkami medycznymi Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony znalazł się w Placówce medycznej, która nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do stanu jego zdrowia lub jest on skierowany na zabieg lub badania lekarskie do innej Placówki medycznej Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną pomiędzy Placówkami medycznymi. Świadczenie realizowane jest na pisemne zalecenie Lekarza prowadzącego, po konsultacji z lekarzem Centrum Alarmowego Assistance i odbywa się środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. W przypadku, gdy Ubezpieczony jest jedynie skierowany na zabiegi lub badania do innej Placówki medycznej, świadczenie obejmuje również transport powrotny do Placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest leczony. 6. Transport z Placówki medycznej Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony przebywa w Placówce medycznej i - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego - wymaga transportu z Placówki medycznej do Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty OWU Nasza Ochrona 17

18 takiego transportu Ubezpieczonego wraz z osobą przez niego wskazaną, środkiem transportu dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego. O wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym. 7. Opieka pielęgniarska Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga opieki pielęgniarskiej w miejscu swojego pobytu (poza Placówką medyczną) - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza Prowadzącego - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje oraz pokryje koszty dojazdu i honorarium pielęgniarki w celu zapewnienia Ubezpieczonemu opieki pielęgniarskiej w zakresie zaleconym przez Lekarza prowadzącego i możliwym do wykonania w miejscu pobytu Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu żywności, leków, środków medycznych lub innych materiałów używanych w ramach sprawowania opieki pielęgniarskiej, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 8. Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku Hospitalizacji Ubezpieczonego jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga Hospitalizacji, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance, zorganizuje i pokryje koszty zakwaterowania (nocleg z wliczonym śniadaniem) osoby wskazanej przez Ubezpieczonego w hotelu o kategorii do trzech gwiazdek znajdującym się najbliżej miejsca Hospitalizacji Ubezpieczonego. 9. Pomoc psychologa Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance, Lekarz prowadzący uzna za niezbędną i pisemnie zleci Ubezpieczonemu psychoterapię, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wizyt u psychologa. 10. Rehabilitacja Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony wymaga rehabilitacji - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty jednego z poniższych świadczeń: 1) wizyt fizjoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej),albo 2) transportu oraz wizyty Ubezpieczonego do najbliższej miejscu pobytu Ubezpieczonego poradni rehabilitacyjnej. W przypadku transportu do poradni rehabilitacyjnej o wyborze środka transportu decyduje Lekarz Centrum Alarmowego Assistance w porozumieniu z Lekarzem prowadzącym. 11. Sprzęt rehabilitacyjny Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną - powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty wypożyczenia albo zakupu oraz transportu sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego (nie dotyczy pobytu w Placówce medycznej). 12. Dostarczenie lekarstw Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczonemu zostały zaordynowane leki przez Lekarza prowadzącego i zgodnie z jego pisemnym zaleceniem lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną, Ubezpieczony (z uwagi na swój stan zdrowia) nie może opuszczać Miejsca zamieszkania, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje zakup i pokryje koszty dostarczenia do Ubezpieczonego leków przepisanych przez Lekarza prowadzącego. Świadczenie przysługuje w przypadku, gdy Ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Warunkiem realizacji świadczenia jest udostępnienie przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance recepty niezbędnej do wykupienia leków oraz pokrycie kosztów zakupu ww. leków przez Ubezpieczonego. 13. Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony nie może opuszczać Miejsca zamieszkania - zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego lub zaleceniem Lekarza Centrum Alarmowego Assistance podjętym w oparciu o dokumentację medyczną - Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia do Miejsca pobytu Ubezpieczonego podstawowych artykułów spożywczych, jeżeli Ubezpieczony nie ma możliwości OWU Nasza Ochrona 18

19 skorzystania z pomocy domowników w ww. zakresie. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztu zakupu artykułów spożywczych, a tym samym koszty te pokrywa Ubezpieczony. 14. Transport Dzieci pozbawionych opieki Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: 1) jest Hospitalizowany albo 2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza prowadzącego a konieczne jest zapewnienie opieki Dzieciom, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty transportu Dzieci - pod opieką osoby uprawnionej przez Centrum Alarmowe Assistance - do znajdującego się na terytorium Polski miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki wskazanej przez Ubezpieczonego, a także pokryje koszty transportu powrotnego Dzieci do miejsca pobytu Ubezpieczonego po ustaniu przyczyny uprawniającej do realizacji świadczenia: 1) taksówką (nie dalej jednak niż na odległość 100 km), 2) pociągiem I klasy lub autobusem, 3) samolotem w klasie ekonomicznej, jeżeli czas podróży pociągiem lub autobusem przekracza 8 godzin, (w tym transport taksówką do i z dworca/lotniska). Świadczenie jest realizowane za pisemną zgodą Ubezpieczonego w sytuacji, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma żadnej osoby, która mogłaby zapewnić opiekę, a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Dzieci. 15. Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem W przypadku wystąpienia Zdarzenia assistance Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty dojazdu i honorarium położnej lub pielęgniarki do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w okresie jednego miesiąca od daty zakończenia hospitalizacji matki po porodzie. Opieka nad nowonarodzonym dzieckiem obejmuje: 1) instruktaż oraz porady w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia, 2) instruktaż oraz porady w zakresie prawidłowego noszenia, przewijania, ubierania noworodka, 3) porady w razie problemów z laktacją, 4) porady w zakresie prawidłowego odżywiania się przez matkę w okresie połogu, 5) edukację w zakresie szczepień ochronnych. 16. Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Dziecko jest Hospitalizowane, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: 1) pobytu razem z Dzieckiem jednego prawnego opiekuna Dziecka w szpitalu, w którym Dziecko jest Hospitalizowane, zgodnie z możliwościami i wymogami jakimi dysponuje szpital, albo 2) wyłącznie jeżeli szpital znajduje się w odległości powyżej 50 km od Miejsca zamieszkania - pobytu jednego opiekuna prawnego Dziecka w hotelu najbliższym miejscu Hospitalizacji Dziecka w przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania pobytu prawnego opiekuna w szpitalu. 17. Korepetycje Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance, na podstawie zwolnienia lekarskiego Dziecko nie może przez co najmniej 7 dni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w placówce oświatowowychowawczej, Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: 1) dojazdu korepetytora do miejsca Hospitalizacji Dziecka lub Miejsca zamieszkania oraz koszty korepetycji albo 2) telefonicznej konsultacji z korepetytorem lub konsultacji za pośrednictwem komunikatora Skype w zakresie bieżącego programu nauczania w placówce oświatowo - wychowawczej do której uczęszcza Dziecko. Zakres świadczenia obejmuje korepetycje z przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego). Warunkiem realizacji świadczenia jest obecność prawnego opiekuna Dziecka lub innej osoby pełnoletniej wskazanej przez Ubezpieczonego w trakcie wizyty lub konsultacji korepetytora. 18. Opieka nad Zwierzętami domowymi w Miejscu zamieszkania Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony: 1) jest Hospitalizowany albo 2) musi przebywać w pozycji leżącej, zgodnie z pisemnym zaleceniem Lekarza Prowadzącego, OWU Nasza Ochrona 19

20 Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty opieki nad Zwierzęciem domowym pozostającym w Miejscu zamieszkania w zakresie karmienia, wyprowadzania na spacer oraz utrzymywania higieny. Jeżeli po upływie okresu wskazanego jako limit na zdarzenie będzie istniała konieczność przedłużenia czasu opieki, Centrum Alarmowe Assistance dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt na koszt Ubezpieczonego. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia kosztów karmy dla zwierząt lub środków do utrzymania higieny używanych podczas sprawowania opieki. Świadczenie jest realizowane, gdy w Miejscu zamieszkania nie ma osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić, a Ubezpieczony zapewnił dostęp do miejsca przebywania Zwierząt domowych i okazał przedstawicielowi Centrum Alarmowego Assistance aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia, potwierdzającą wykonanie niezbędnych szczepień. 19. Opieka nad roślinami domowymi Jeżeli w następstwie Zdarzenia assistance Ubezpieczony jest Hospitalizowany, na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe Assistance zorganizuje i pokryje koszty: transportu roślin doniczkowych samochodem do 3,5T (jednokrotny przejazd) z Miejsca zamieszkania do znajdującego się na terytorium Polski miejsca uzgodnionego z Ubezpieczonym. Warunkiem realizacji świadczenia jest umożliwienie przedstawicielowi Centrum Alarmowe Assistance dostępu do Miejsca zamieszkania. WYŁĄCZENIA 5 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie lub opóźnienia w realizacji świadczenia assistance, gdy udzielenie tego świadczenia zostało uniemożliwione lub opóźnione z powodu: 1) zadziałania siły wyższej, w szczególności: trzęsienie lub osunięcie się ziemi, powódź, huragan, pożar, strajki, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, wojna, skutki promieniowania radioaktywnego lub też z powodu awarii urządzeń telekomunikacyjnych, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela, 2) interwencji lokalnych organów odpowiedzialnych za pomoc w wypadkach, za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie awarii o większym zasięgu, usuwanie skażeń lub wskutek interwencji straży pożarnej, policji lub pogotowia ratunkowego, 3) ograniczonego lub niemożliwego dostępu do Ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku do których miało zostać spełnione świadczenia assistance, względnie do Miejsca zamieszkania albo do innego miejsca, w którym miało zostać spełnione świadczenia assistance. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniony z obowiązku zwrotu wszelkich kosztów, jeżeli Ubezpieczony nie wykonał uprzedniego zgłoszenia żądania spełnienia świadczenia do Centrum Alarmowego Assistance i poniósł takie koszty bez porozumienia z Centrum Alarmowym Assistance, nawet jeśli mieszczą się one w granicach określonych limitami, a zdarzenia których one dotyczą są objęte ochroną ubezpieczeniową, chyba, że skontaktowanie się z Centrum Alarmowym Assistance było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego. 3. W przypadku świadczeń assistance wymagających zwolnienia służb medycznych udzielających pomocy medycznej Ubezpieczonemu w związku z zaistnieniem Zdarzenia assistance, z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia Ubezpieczonego, udzielenie świadczenia wymaga wyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na powyższe w stosunku do Ubezpieczyciela i podmiotów działających w jego imieniu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia, w przypadku niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem iż niespełnienie lub nienależyte spełnienie świadczenia wynikało z niewyrażenia przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na zwolnienie służb medycznych z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienia dokumentacji z leczenia. 4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są zdarzenia będące następstwem: 1) działania siły wyższej, oraz działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków, aktów terroru oraz działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego i pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, 2) szkód powstałych na skutek znajdowania się przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków o podobnym działaniu jeżeli Ubezpieczony wiedział lub powinien OWU Nasza Ochrona 20

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. Zwrotna ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. Zwrotna ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Zwrotna ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE 1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce UBEZPIECZENIE NA POGRZEB OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce UBEZPIECZENIE NA POGRZEB OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA POGRZEB OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 1 SPIS STREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...4 OKRES UBEZPIECZENIA...5

Bardziej szczegółowo

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. Zwrotna ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce. Zwrotna ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Zwrotna ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE 1 SKOROWIDZ POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 W tym paragrafie zawarte są najważniejsze pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce ATUT 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce ATUT 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ATUT 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE................................................................... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...........................................

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 40+

Prévoir Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 40+ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 40+ 1 Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 Zawarcie umowy ubezpieczenia...4 Okres ubezpieczenia...4 Okres karencji...4 Składki...5

Bardziej szczegółowo

Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. - Oddział w Polsce. Multi-Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. - Oddział w Polsce. Multi-Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A. - Oddział w Polsce Multi-Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 1 SKOROWIDZ POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 W tym paragrafie zawarte są najważniejsze pojęcia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Prévoir Bezpieczna Przyszłość

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Prévoir Bezpieczna Przyszłość OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Prévoir Bezpieczna Przyszłość 1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE............................................................ 3 PRZEDMIOT I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PREVITAL 2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PREVITAL 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PREVITAL 2 1 SPIS TREŚCI: Ogólne War unki Ubezpieczenia na Życie PREVITAL 2 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny (zwane dalej SWU ) mają zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA. Optymalny Wybór AXA to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ProRodzina

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ProRodzina OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ProRodzina Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia stycznia 2014 roku. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...5

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Posagowe Prévoir Dziecko

Ubezpieczenie Posagowe Prévoir Dziecko OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Posagowe Prévoir Dziecko 1 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE................................................................. 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA......................................................

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Spis Treści Ogólne Warunki Indywidualnej Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER Razem Bezpieczniej...

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakiet Assistance Opieka

Warunki Ubezpieczenia Pakiet Assistance Opieka Warunki Ubezpieczenia Pakiet Assistance Opieka Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy Ramowej Ubezpieczenia zawartej

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Oświadczenie...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Pakiet Ubezpieczenia - Assistance Medyczny

Pakiet Ubezpieczenia - Assistance Medyczny Pakiet Ubezpieczenia - Assistance Medyczny SIR 0189/??.13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki, zwane dalej Warunkami Dodatkowymi, stosuje się do umów dodatkowego Assistance Medyczny, zawartych

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

ACTI OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

ACTI OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ACTI OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE - 2 - PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek ubezpieczenia pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - MEDYCYNA PRACY Rozdział 1 Postanowienia ogóle Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medycyna pracy, zwane dalej SWU,

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE. Ube z. nic z. pi e A C O W NIK

ASSISTANCE. Ube z. nic z. pi e A C O W NIK ASSISTANCE Assistance zapewnia szeroki zakres wsparcia przydatnego w najważniejszych zdarzeniach życiowych, zarówno tych trudnych jak i tych szczęśliwych. tel. +48 22 575 94 17 Zapisz ten numer w telefonie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

OW/033/2 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OW/033/2 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN KARTA INFORMACYJNA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - PAKIETY NATIONALE-NEDERLANDEN W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o grupowym ubezpieczeniu na życie Pakiety Nationale-Nederlanden.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Pakiet Medyczny Bądź Zdrów

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Pakiet Medyczny Bądź Zdrów OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW PMED/NPER/1/2010 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA Spis Treści Rozdział rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV rozdział V rozdział VI StronA Postanowienia ogólne...3 Definicje...3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo