REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie I. DEFINICJE "Organizator Programu" Auto Salon Świtoń-Paczkowski H. Świtoń, H. i E. Paczkowscy spółka jawna z siedzibą w Lubinie ( Lubin) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 97d. "Program" program lojalnościowy Zbieraj punkty w serwisie oferowany przez Organizatora Programu, w którym Uczestnik Programu gromadzi Punkty za wykonane usługi w serwisie (robocizna wraz z częściami), które następnie może wymienić na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu; "Usługi objęte Programem" usługi serwisowe, określone w niniejszym Regulaminie Programu, których nabycie skutkuje naliczeniem Punktów na Konto Uczestnika; "Uczestnik Programu" lub "Uczestnik" osoba fizyczna, która w sposób określony w niniejszym Regulaminie Programu została przyjęta do Programu; "Książeczka Lojalnościowa" - książeczka mająca na celu identyfikację Uczestnika oraz gromadzenie Punktów, wydawana Uczestnikowi jako potwierdzenie przystąpienia do Programu; "Punkty" - jednostki rozliczeniowe naliczone Uczestnikowi w związku z dokonaniem zakupu przez niego Usług objętych Programem, uprawniające Uczestnika do uzyskania Nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu; "Nagroda" - nagroda w formie usługi lub vouchera przedstawione dalej w niniejszym Regulaminie Programu, która jest wydawana w zamian za Punkty zgromadzone przez Uczestnika; "Ustawa" Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 962 z późn. zmianami); II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Programu określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego uczestnictwem w Programie. 2. Program jest skierowany do właścicieli samochodów osobowych marki Volkswagen, którzy dokonują zakupu usług serwisowych w siedzibie Organizatora Programu. 3. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników nabywających usługi serwisowe od Organizatora Programu. 4. Usługi serwisowe, o których mowa w pkt. II.2. dotyczą samochodów marki Volkswagen Samochody Osobowe. III. UCZESTNICTWO 1. Do Programu jako Uczestnik może przystąpić osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Do Programu mogą przystąpić zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy posiadający adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik w celach korespondencyjnych jest zobowiązany wskazać adres wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. W celu przystąpienia do Programu w charakterze Uczestnika należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu udostępniony przez pracowników Organizatora Programu w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą, podpisać i złożyć u pracownika Organizatora Programu. 4. Przystępując do Programu w sposób określony w ust. 3 powyżej Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia. 5. Organizator Programu po zweryfikowaniu poprawności formularza zgłoszeniowego, wyda Uczestnikowi imienną Książeczkę Lojalnościową, w której będą naliczane Punkty. 6. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych Organizatora Programu. 7. Uczestnik dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe oraz udziela zgody na ich przetwarzanie w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, co potwierdza w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. IV. PUNKTY PROGRAMU Zbieraj punkty w serwisie 1. Punkty są naliczane i wpisywane do Książeczki Lojalnościowej za usługi w serwisie (usługi dotyczące samochodów marki Volkswagen Samochody Osobowe). 2. Punkty do Książeczki Lojalnościowej może wpisać jedynie pracownik serwisu Organizatora Programy, podając szczegółowo: - ilość punktów - datę wizyty - nr zlecenia, za które przyznawane są punkty - podpis pracownika serwisu Organizatora Programu wraz z jego pieczątką imienną. 3. Punkty są naliczane jedynie w siedzibie Organizatora Programu oraz tylko za usługi zrealizowane u Organizatora Programu. 4. Zasada naliczania Punktów: 1 PLN za zrealizowaną przez Uczestnika usługę serwisową = 1 punkt 1

2 (np. wartość zlecenia usługi serwisowej 356,79 zł brutto = 356 punktów) 5. Do Książeczki Lojalnościowej wpisywane (naliczane) są tylko części całkowite Punktów. Naliczane punkty są zaokrąglane zawsze w dół. 6. Warunkiem naliczenia Punktów jest posiadanie Książeczki Lojalnościowej, aby pracownik serwisu mógł wpisać ilość należnych Punktów oraz pozostałe niezbędne informacje określone w pkt. IV Punkty nie będą naliczane na Konto Uczestnika za następujące usługi serwisowe: a. za naprawy wykonane w ramach gwarancji oraz za naprawy, których koszt pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe; b. za obowiązkowe okresowe badanie techniczne (tzw. przegląd rejestracyjny); c. za naprawy blacharsko-lakiernicze; d. za nieodpłatne naprawy wykonywane w ramach akcji serwisowych bądź dobrej woli producenta. 8. Punkty zgromadzone przez Uczestnika w Książeczce Lojalnościowej są ważne do końca obowiązywania Programu, to jest do r. 9. Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze. V. NAGRODY 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wymiany zebranych Punktów na następujące Nagrody: Poziom I (800 punktów) - darmowa usługa mycia samochodu (bez prania tapicerki). Poziom II (1 000 punktów) - bezpłatny pomiar geometrii kół (bez ustawienia zbieżności). Poziom III (1 200 punktów) - bezpłatny przegląd zawieszenia i układu wydechowego. Poziom IV (1 400 punktów) - bezpłatna dezynfekcja klimatyzacji. Poziom V (2 500 punktów) - Voucher rabatowy (rabat -10%) na zakup Oryginalnych akcesoriów Volkswagena. Poziom VI (5 000 punktów) samochód z pełnym bakiem na weekend (wynajem samochodu za 1zł brutto). Poziom VII ( punktów) Voucher o wartości 500 zł brutto na Oryginalne akcesoria Volkswagena. 2. Każda z Nagród opisanych w ust. 1. może być odebrana tylko raz przez Uczestnika. 3. Organizator Programu zastrzega, że nie jest możliwa wspólna wymiana Punktów na Nagrody/Nagrodę przez kilku Uczestników Programu. 4. Nagrody można odebrać wyłącznie w siedzibie Organizatora Programu. 5. Jednorazowo Uczestnik może odebrać tylko jedną z przysługujących mu Nagród. 6. Po odebraniu Nagrody ilość Punktów, którą Uczestnik zgromadził, nie jest odejmowana, a zbieranie Punktów jest kontynuowane do momentu osiągniecia Poziomu VII ( punktów). 7. Zamówionej Nagrody nie można zwrócić, ani wymienić na inną. 8. Nagrody dostępne w Programie można odebrać po wcześniejszym kontakcie umówieniu wizyty w Serwisie Organizatora Programu, a w przypadku nagrody w postaci wynajmu samochodu z pełnym bakiem na weekend za 1 zł brutto, należy dodatkowo podpisać umowę najmu (Załącznik nr 2) oraz warunki umowy najmu samochodu (Załącznik nr 3). Wynajmie podlegają tylko samochody marki Volkswagen Samochody Osobowe, dostępne w ofercie wynajmu Organizatora Programu. Przez wynajęcie samochodu na weekend należy rozumieć okres najmu od soboty od godziny 8:00 do poniedziałku do godziny 10: Przy odbiorze nagrody należy okazać Książeczkę Lojalnościową, w której pracownik serwisu Organizatora Programu potwierdzi odbiór wybranej Nagrody. 10. Nagrody w Programie ważne są do r. i powinny zostać odebrane przez Uczestnika przed upływem ich ważności. Tym samym najdalej w dniu r. Uczestnik programu winien dokonać czynność, o których mowa w pkt. V.7. niniejszego Regulaminu. VI. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA 1. Uczestnik może być przez Organizatora Programu wykluczony z Programu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a. naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu Programu lub b. przekazał nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora Programu. 2. Uczestnik Programu w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie przesyłając Organizatorowi Programu oświadczenie o rezygnacji z Programu za pośrednictwem poczty, adres lub składając je osobiście w siedzibie Organizatora Programu. Punkty naliczone Uczestnikowi w Książeczce Lojalnościowej tracą ważność i nie podlegają wymianie na Nagrody. VII. ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU 1. W przypadku wprowadzenia zmian przez Organizatora Programu do niniejszego Regulaminu Programu, Organizator Programu zawiadomi Uczestnika o tych zmianach w drodze zawiadomienia przesłanego na adres zamieszkania lub w przypadku podania innego adresu do korespondencji - na tenże adres korespondencyjny, wskazanych przez Uczestnika Programu w formularzu zgłoszeniowym oraz na wskazany w tym formularzu adres . Ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu znajdować się będzie na stronie internetowej w dziale Aktualności. 2

3 2. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z Programu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Organizator Programu zawiadomił Uczestnika o wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1. VIII. INNE POSTANOWIENIA 1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Programu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 2. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, powiadomić Organizatora Programu, o każdej zmianie swoich danych osobowych, w tym w szczególności zmianie nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz adresu lub o błędach w podanych w tym zakresie danych. Brak w/w powiadomienia zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za działania lub zaniechania wynikające z posiadania niewłaściwych bądź błędnych danych, w szczególności za wysłanie informacji dotyczącej Programu, Nagród, Książeczki Lojalnościowej, zawiadomienia o zmianie Regulaminu na niewłaściwy bądź błędny adres zamieszkania lub w przypadku podania innego adresu do korespondencji na niewłaściwy bądź błędny adres korespondencyjny i adres . 3

4 Załącznik nr 1. Wzór Formularza zgłoszeniowego do Programu Zbieraj punkty w serwisie 4

5 Załącznik nr 2. Wzór umowy najmu samochodu 5

6 6

7 7

8 Załącznik nr 3. Warunki umowy najmu samochodu 1. Najemca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia samochodu oraz że w przypadku ich utraty nie będzie kierować wynajętym samochodem. Najemca zobowiązuje się ponadto do nie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 2. Najemca zobowiązuje się do używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem. Najemca nie może używać samochodu w imprezach sportowych lub o charakterze sportowym. 3. Najemca zobowiązuje się do używania samochodu wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Najemca ponosi koszty eksploatacyjne (w tym paliwo dodatkowe po wykorzystaniu przez Najemcę pełnego baku zatankowanego w ramach nagrody przewidzianej Regulaminem Programu Zbieraj punkty w serwisie ) oraz wszelkie opłaty w związku z używaniem samochodu (np. opłaty za parkowanie), a także nałożone przez właściwe organy kary i środki karne (np. mandaty karne). 5. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych) oraz staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków. 6. W przypadku powstania szkody w samochodzie Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o jej powstaniu, a w razie kradzieży lub wypadku drogowego również Policji. Ponadto Najemca zobowiązuje się w razie wypadku drogowego do ustalenia w miarę możliwości imion i nazwisk uczestników wypadku i świadków zdarzenia, marek, numerów rejestracyjnych samochodów uczestniczących w wypadku oraz danych o polisach OC właścicieli tych samochodów. 7. W przypadku powstania szkody (np. utraty, uszkodzenia, zniszczenia, ubytków) w samochodzie lub jego wyposażeniu w okresie od dnia wydania do zwrotu samochodu z przyczyn za które Najemca ponosi odpowiedzialność Najemca zobowiązuje się do jej naprawienia w pełnej wysokości, o ile ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania albo jego wysokość nie pokryje poniesionej przez Wynajmującego szkody w pełnej wysokości. Najemca oświadcza, że został poinformowany, iż ubezpieczyciel nie pokrywa szkód w wysokości do 500,00 złotych. Wynajmujący jest zobowiązany do udostępnienia Najemcy do wglądu na każde jego żądanie kopii polisy i ogólnych warunków umowy ubezpieczenia samochodu. 8. Najemca ponosi odpowiedzialność także za przypadkową utratę lub uszkodzenie samochodu, jeżeli używa go w sposób sprzeczny z niniejszą umową (np.: brak zabezpieczenia samochodu przez jego zamknięcie i włączenie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; pozostawienie w samochodzie kluczyków i/lub dokumentów; przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej). 9. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o wszelkich stwierdzonych w czasie używania samochodu wadach, usterkach i niesprawnościach, a następnie do postępowania zgodnie z otrzymanymi od Wynajmującego wytycznymi. Naprawa samochodu może zostać dokonana wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów Volkswagen/Audi. 10. Najemca nie może oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem. 11. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu palenia papierosów w samochodzie. 12. Najemca zobowiązuje się do nie przewożenia przedmiotów, które mogą uszkodzić, zniszczyć lub zabrudzić samochód, w szczególności jego wnętrze. 13. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania żadnych ulepszeń w samochodzie. 14. Wynajmujący ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia stanu technicznego samochodu. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku użytkowania pojazdu przez Najemcę z naruszeniem jej warunków. 15. Zmiany niniejszej umowy najmu samochodu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Potwierdzam zapoznanie się z warunkami najmu samochodu.. 8

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo