Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Leonia Jadzewicz mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z3.03 Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Organizacja rachunkowości ubezpieczycieli Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Pośrednictwo ubezpieczeniowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Majątek i kapitały zakładu ubezpieczeń Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Lokaty zakładu ubezpieczeń Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencja składek ubezpieczeniowych i rozrachunków Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przychody i koszty Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynik finansowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawozdawczość Materiał nauczania Pytania sprawdzające 67 2

4 Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 82 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawach rachunkowości zakładów ubezpieczeniowych i poznaniu specyfiki rachunkowości ubezpieczycieli, zakładając znajomość pojęć i zasad rachunkowości dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. W poradniku zamieszczono: - wymagania wstępne, w których wyszczególniono jakie umiejętności powinien posiadać uczeń przed przystąpieniem do realizacji jednostki modułowej, - cele kształcenia, pokazują jakie umiejętności uczeń opanuje po przeprowadzeniu procesu kształcenia, - materiał nauczania, w którym zawarte są niezbędne treści teoretyczne, aby poznać podstawy rachunkowości zakładów ubezpieczeniowych (budowę planu kont, sposób ewidencji operacji gospodarczych, sprawozdawczość finansową jednostek ubezpieczeniowych), - pytania sprawdzające, które umożliwią ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń potwierdzających nabycie umiejętności, - ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania zawierające: polecenie, sposób wykonania oraz opis niezbędnych materiałów do wykonania ćwiczenia, niektóre z ćwiczeń mogą wymagać pomocy nauczyciela, - sprawdzian postępów, który pomoże ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, - sprawdzian osiągnięć, znajdujący się po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej pozwalający ocenić poziom nabytych umiejętności w procesie kształcenia danej jednostki modułowej, - wykaz literatury. Zamiarem autorki było napisanie poradnika, który może służyć jako materiał dydaktyczny do nauczania jednostki modułowej prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli. Schemat układu jednostek modułowych Moduł 412[01].Z3 Specyficzne i szczególne zasady rachunkowości 412[01].Z3.01 Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.02 Prowadzenie Rachunkowości bankowej 412[01].Z3.03 Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.04 Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, korzystać z ustawy o rachunkowości, znać zasady rachunkowości, znać zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzać podstawowe dokumenty księgowe, znać budowę i funkcjonowanie kont księgowych, poprawiać błędy księgowe, posługiwać się terminologią z zakresu rachunkowości, finansów, sprawozdawczości, wykorzystać poznane zasady ewidencji, wyceny, metod amortyzacji omówione w module Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa, które są jednakowe także dla specyfiki zakładów ubezpieczeniowych, znać pojęcie inwentaryzacji, metod przeprowadzania, sposobu rozliczeń. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: - określić podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej, - określić istotę, zadania i funkcje ubezpieczeń gospodarczych, - scharakteryzować specyfikę rachunkowości ubezpieczeniowej, - posłużyć się planem kont zakładu ubezpieczeń, - zadekretować dokumenty księgowe, - dokonać ewidencji składek ubezpieczeniowych, - zaewidencjonować rozrachunki, - zaewidencjonować koszty akwizycji, odszkodowania, świadczenia oraz inne koszty gospodarcze i przychody techniczne, - zaksięgować operacje dotyczące reasekuracji, - ewidencjonować rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, lokaty, kapitały, fundusze, - obliczyć margines opłacalności, - ustalić wynik finansowy zakładu ubezpieczeń, - określić strukturę sprawozdania finansowego zakładów ubezpieczeniowych, - scharakteryzować elementy sprawozdania finansowego, - sporządzić sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeniowego. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Organizacja rachunkowości ubezpieczycieli Materiał nauczania Działalność ubezpieczeniowa jest to wykonywanie czynności związanych z udzieleniem ochrony na wypadek ryzyka skutków zdarzeń losowych. Działalność ubezpieczeniowa funkcjonuje w trzech systemach: - emerytalno-rentowym, - ubezpieczeń zdrowotnych, - ubezpieczeń majątkowych i osobistych stwarzających podstawy rynku ubezpieczeniowego ubezpieczycieli i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Prowadzenie rachunkowości zakładów ubezpieczeniowych jest uregulowana przede wszystkim ustawą o rachunkowości. Przepisy ustawy o rachunkowości zostały uszczegółowione rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. Specyfika rachunkowości ubezpieczycieli wynika ze specyfiki zakładów ubezpieczeniowych, których działalność jest uregulowana ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Ustawa ta określa tryb uzyskiwania koncesji, dozwoloną formę prawną, wymagania kadrowe, dokonywanie lokat, obowiązek określenia kapitału gwarancyjnego i marginesu wypłacalności oraz postępowanie upadłościowe. Rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych dotyczy kategorii ogólnych (majątku trwałego, inwestycji, środków pieniężnych, rozrachunków pozaubezpieczeniowych, kapitałów własnych, funduszów specjalnych, kosztów działalności administracyjnej, podatków), które są ewidencjonowane i rozliczane analogicznie do innych podmiotów gospodarczych. Natomiast działalność podstawowa zakładów ubezpieczeniowych wymaga specjalnych rozwiązań w rachunkowości, które są stosowane tylko na potrzeby tych jednostek. Działalność zakładów ubezpieczeniowych dotyczy ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, które stanowią ogólną grupę ubezpieczeń gospodarczych. Część tych ubezpieczeń ma charakter dobrowolny a część obowiązkowy. Ubezpieczający się zawierają umowy z zakładami ubezpieczeniowymi, wpłacają składki ubezpieczeniowe, będące głównym źródłem tworzenia funduszów finansujących działalność ubezpieczeniową. Zgromadzone fundusze zakłady ubezpieczeniowe lokują na rynku finansowym w celu aktualizacji ich wartości oraz pozyskania dodatkowych środków. Ubezpieczenia obowiązkowe dotyczą: - odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, - odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, - odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, np.: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatnika, osób prowadzących biura rachunkowe, pośredników nieruchomości. Ubezpieczenia dobrowolne obejmują: - ubezpieczenia na życie, - pozostałe ubezpieczenia majątkowe. 7

9 Zakłady ubezpieczeniowe obowiązane są stosować wymienione przez ustawę o rachunkowości zasady nadrzędne oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, które obowiązują także w innych podmiotach: opisu przyjętej polityki rachunkowości, posiadania zakładowego planu kont, opisu komputerowego systemu ewidencji, przestrzegania procedury otwierania i zamykania ksiąg, prowadzenia prawidłowej dokumentacji księgowej, prawidłowego poprawiania błędów, terminowego przeprowadzania inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, sporządzania sprawozdań finansowych według załącznika nr 3 do ustawy o rachunkowości, przechowywania dokumentacji. Ubezpieczyciel jako jednostka prowadząca działalność gospodarczą jest odbiorcą i wystawcą dokumentów księgowych. Dokumentami sprzedaży są kopie polis ubezpieczeniowych lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Polisy nie są dokumentowane rachunkami powszechnie występującymi w obrocie handlowym. Zakłady ubezpieczeniowe muszą posiadać zakładowy plan kont, który obejmuje wykaz kont księgi głównej z komentarzem, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej. Konstrukcja ZPK musi być dostosowana do specyfiki zakładów ubezpieczeniowych i struktury sprawozdań finansowych. Plan kont obejmuje 8 zespołów od 0 do 8: - zespół 0 - Aktywa trwałe, służy do ewidencji rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji oraz lokat, które w zakładach ubezpieczeniowych muszą być wyodrębnione ze względów kontrolnych, - zespół 1 Środki pieniężne i kredyty, oprócz środków pieniężnych i kredytów służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych, - zespół 2 Rozrachunki i roszczenia, służy do ewidencji rozrachunków poza ubezpieczeniowych oraz dotyczących działalności ubezpieczeniowej (rozrachunki z klientami, pośrednikami, reasekuracyjne), - zespół 3 Materiały, do ewidencji i rozliczania zapasów materiałowych oraz innych składników majątkowych, - zespół 4 w zakładach ubezpieczeniowych nie występuje, - zespół 5 Koszty akwizycji i administracji, do ewidencji podstawowych kosztów działalności zakładów ubezpieczeniowych oraz kosztów administracyjnych, - zespół 6 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz rozliczenia międzyokresowe, do ewidencji wypłaconych odszkodowań, tworzenia rezerw technicznych, rozliczeń kosztów w czasie, - zespół 7 Przychody działalności ubezpieczeniowej oraz inne przychody i koszty, do ewidencji przychodów z tytułu składek ubezpieczeniowych, z lokat, przeniesienia rezerw, - zespół 8 Kapitały, fundusze, rezerwy i wynik finansowy, do ewidencji kapitałów własnych oraz rezerw, rozliczanych w czasie przychodów. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZENIOWEGO Tabela 4.1 Przykładowy wykaz kont syntetycznych Symbol konta Zespół 0 Aktywa trwałe 010 Środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne 030 Nieruchomości 040 Pożyczki hipoteczne 041 Pozostałe pożyczki Nazwa konta 8

10 043 Dłużne papiery wartościowe 044 Akcje i udziały w innych jednostkach 049 Pozostałe papiery wartościowe 050 Lokaty terminowe w instytucjach finansowych 051 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych 052 Jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych 059 Pozostałe lokaty 060 Umorzenie nieruchomości 064 Odpisy aktualizujące 070 Odpisy umorzeniowe środków trwałych 071 Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych 080 Środki trwałe w budowie Zespół 1 Środki pieniężne i kredyty 100 Kasa 131 Rachunek bieżący 134 Inne rachunki bankowe 136 Kredyty bankowe 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe 145 Inne środki pieniężne 149 Środki pieniężne w drodze Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 200 Rozrachunki z ubezpieczającymi z tytułu składek 201 Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi 203 Rozrachunki z tytułu regresów 206 Wniesione kaucje 210 Rozrachunki z cedentami 211 Rozrachunki z reasekuratorami 212 Należności depozytowe od cedentów 213 Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów 214 Rozrachunki z brokerami reasekuracyjnymi 220 Rozrachunki publicznoprawne 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Inne rozliczenia z pracownikami 239 Pożyczki otrzymane 240 Rozrachunki z tytułu komisarki awaryjnej 241 Rozrachunki z tytułu koasekuracji 248 Rozrachunki i roszczenia funduszu prewencyjnego 249 Pozostałe rozrachunki 250 Należne wpłaty na poczet kapitału 280 Odpisy aktualizujące Zespół 3 Materiały 300 Rozliczenie zakupu 310 Materiały 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 370 Pozostałe składniki majątku Zespół 4 Koszty według rodzaju i ich rozliczenie Zespół 5 Koszty akwizycji i administracji 9

11 501 Koszty akwizycji 502 Koszty prowizji reasekuracyjnych 503 Otrzymane prowizje reasekuracyjne 520 Pozostałe koszty techniczne 531 Koszty utrzymania nieruchomości 532 Koszty innej działalności lokacyjnej 550 Koszty administracyjne Zespól 6 Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe i rozliczenia międzyokresowe 600 Wypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 601 Wypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu reasekuracji czynnej 602 Regresy i zwrot odszkodowań 603 Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów 610 Udział reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach 620 Zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 621 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 630 Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 631 Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw technicznoubezpieczeniowych 632 Zmiana stanu rezerw na wyrównanie szkodowości 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Zespól 7 Przychody z działalności ubezpieczeniowej oraz inne przychody i koszty 700 Składki z ubezpieczeń bezpośrednich 701 Składki z reasekuracji czynnej 702 Udział reasekuratorów w składkach ubezpieczeniowych 710 Zmiana stanu rezerwy składek ubezpieczeniowych 711 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw 712 Zmiana stanu rezerw na ryzyko niewygasłe 713 Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na ryzyka niewygasłe 720 Pozostałe przychody techniczne 731 Przychody z nieruchomości 732 Przychody z udziałów i akcji 733 Przychody z pozostałych lokat 734 Sprzedaż lokat 735 Wynik z rewaloryzacji lokat 736 Niezrealizowane straty na lokatach 737 Niezrealizowane zyski z lokat 751 Inne przychody finansowe 752 Inne koszty finansowe 761 Pozostałe przychody operacyjne 762 Pozostałe koszty operacyjne 770 Zyski nadzwyczajne 771 Straty nadzwyczajne Zespół 8 Kapitały, fundusze, rezerwy i wynik finansowy 801 Kapitał akcyjny 802 Kapitał zapasowy 803 Kapitał rezerwowy 10

12 804 Kapitał z aktualizacji wyceny 811 Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń bezpośrednich 812 Udział reasekuratorów w rezerwach na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia 813 Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z reasekuracji czynnej 814 Udział retrocesjonariuszy w rezerwach na nie wypłacone odszkodowania 820 Rozliczenie wyniku finansowego 831 Rezerwa składek z ubezpieczeń bezpośrednich 832 Udział reasekuratorów w rezerwie składek ubezpieczeniowych 833 Rezerwa na ryzyka niewygasłe 834 Udział reasekuratorów w rezerwie na ryzyka niewygasłe 835 Rezerwy na wyrównanie szkodowości 836 Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 837 Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 842 Inne rezerwy 845 Przychody przyszłych okresów 850 Fundusze specjalne 858 Fundusz prewencyjny 860 Wynik finansowy 861 Wynik techniczny ubezpieczeń 870 Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego Źródło: opracowanie na podstawie M. Stępień, K Jonas, A. Szkarłat Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Zbiór zadań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków Zakłady ubezpieczeniowe podlegają przepisom podatkowym: ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jako pracodawca ustawie o podatku od osób fizycznych. Działalność ubezpieczeniowa jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Do sprzedanych usług ubezpieczeń nie dolicza się podatku VAT. Jednak sprzedaż inna niż produktów ubezpieczeniowych podlega opodatkowaniu VAT Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie akty prawne regulują rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych? 2. Jakie są rodzaje ubezpieczeń? 3. Jakie zasady rachunkowości muszą stosować zakłady ubezpieczeniowe? 4. Jakie elementy składają się na księgi rachunkowe zakładów ubezpieczeniowych? 5. Jaka jest struktura planu kont zakładów ubezpieczeniowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek ubezpieczeniowych. 1. Zasada memoriału w rachunkowości polega na: Podaj datę otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych w zakładach ubezpieczeniowych

13 3. Zasada ciągłości bilansowej polega na: Akty prawne regulujące rachunkowość zakładów ubezpieczeniowych to: Konta ksiąg pomocniczych służą do: Podstawowym dokumentem potwierdzającym sprzedaż w jednostkach ubezpieczeniowych jest Poprawa błędu w dokumencie obcym jest możliwa poprzez Konta księgi głównej służą do Ubezpieczenia obowiązkowe obejmują: Ubezpieczenia dobrowolne dotyczą:... Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) -zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z art. 4-8 ustawy o rachunkowości, 3) zapoznać się z rozdziałem drugim ustawy o rachunkowości, 4) zapoznać się z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, 5) uzupełnić arkusz ćwiczeniowy tekst z lukami, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.1 niniejszego poradnika, - literatura do JM 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie, - ustawa o rachunkowości, - rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, - arkusze ćwiczeniowe zawarte w ćwiczeniu Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić akty prawne regulujące działalność zakładów ubezpieczeniowych 2) scharakteryzować zasady nadrzędne rachunkowości 3) wymienić elementy ksiąg rachunkowych zakładów ubezpieczeniowych 4) określić strukturę planu kont zakładu ubezpieczeniowego 5) sklasyfikować rodzaje ubezpieczeń 6) określić specyfikę rachunkowości ubezpieczeń 12

14 4.2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe Materiał nauczania Zakłady ubezpieczeniowe sprzedają swoje usługi miedzy innymi poprzez pośredników. Pośrednictwo polega na wykonywaniu za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem umów, inkasowaniem składek, przyjmowaniem wniosków, wykonywaniem innych czynności zleconych przez zakład ubezpieczeń. Pośrednictwem ubezpieczeniowym zajmują się: agenci, brokerzy, akwizytorzy. Pośrednicy są pracownikami zakładów ubezpieczeniowych lub prowadzą swoje samodzielne przedsiębiorstwa. Agent ubezpieczeniowy działa w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Jest upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent otrzymuje pełnomocnictwo od zakładu ubezpieczeń oraz wynagrodzenie prowizyjne za prowadzoną działalność. Agentem ubezpieczeniowym może być osoba fizyczna lub prawna. Osoba fizyczna musi mieć miejsce zamieszkania na terenie RP, posiadać zdolność do czynności prawnych, nie może być karana, musi ukończyć specjalne szkolenie zorganizowane przez zakład ubezpieczeń (określone przez właściwego ministra co do tematyki, zakresu i trybu składnia egzaminów). Agent na wykonywanie czynności pośrednictwa musi uzyskać zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy również działa w oparciu o ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Jest niezależnym pośrednikiem działającym nieodpłatnie na rzecz ubezpieczającego (osoby, która zawiera z zakładem umowę ubezpieczenia), a nie zakładu ubezpieczeń. Za swoją działalność broker otrzymuje jednak wynagrodzenie, tzw. kurtaż od zakładu z którym została zawarta umowa ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego. Broker nie może pozostawać w stosunku pracy z żadnym zakładem ubezpieczeń, ani być stroną umowy agencyjnej lub pośrednictwa na rzecz określonego zakładu ubezpieczeń. Musi posiadać zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Akwizytor jest upoważnionym przedstawicielem zakładu ubezpieczeń, który zawiera umowy ubezpieczenia i zbiera oferty na rzecz danego zakładu ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń korzystają również z pośrednictwa typu bancassurance pośrednictwo banków w sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Koszty wynagrodzenia pośredników są jednym ze znaczących kosztów. Rozrachunki z pośrednikami prowadzone są głównie z tytułu pobranych składek za ubezpieczenia, kosztów poniesionych przez pośredników, które podlegają zwrotowi, wypłaconych odszkodowań, zainkasowanych regresów (roszczeń od osób trzecich, odpowiedzialnych za zdarzenie wywołujące szkodę, za które zostało przez zakład wypłacone odszkodowanie), wypłaty prowizji. Podstawą księgowań są dokumenty kasowe i bankowe oraz rozliczenia agencyjne według poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 13

15 1. Ewidencja składek ubezpieczeniowych pobranych za pośrednictwem agentów 700 Składki przypisane 201 Rozrachunki 100 Kasa z ubezpieczeń bezpośrednich z pośrednikami ubezp. 131 Rachunek bieżący 1., 4. 2., Pozostałe przychody 600 Wypłacone techniczne odszkodowania i świadczenia Rys. 4.1 Ewidencja składek ubezpieczeniowych pobranych przez pośrednika. Źródło własne. Objaśnienia do schematu: 1. naliczenie składki z umowy ubezpieczenia zawartej przez pośrednika 2. wpłata przez pośrednika pobranej składki 3. wpłata przez pośrednika innych kwot wynikających z rozliczeń 4. naliczenie rat składek z tytułu umów zawartych na czas nieokreślony, które ma pobrać pośrednik 5. wpłata pobranych przez pośrednika składek od umów na czas nieokreślony 6. korekta zmniejszająca naliczonej składki 7. wypłata poprzez pośrednika błędnie naliczonych składek 8. rozliczenie pośredników z wypłaconych przez nich odszkodowań 9. zarachowanie odsetek inkasowanych przez pośrednika od nieterminowo zapłaconych składek. 14

16 2. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pośrednikami 201 Rozrachunki 249 Pozostałe rozrachunki z pośrednikami ubezp. 501 Koszty akwizycji Wypłacone 602 Regresy i zwrot odszkodowania odszkodowań i świadczenia Kasa 603 Koszty likwidacji 131 Rachunek bieżący szkód i windykacji regresów Rys. 4.2 Ewidencja pozostałych rozrachunków z pośrednikami. Źródło własne. Objaśnienia do schematu: 1. naliczenie należnych pośrednikowi prowizji 2. rozliczenie pośrednika z wypłaconych odszkodowań 3. rozliczenie pośrednika z pobranych regresów naliczonych przez zakład ubezpieczeń 4. regresy i zwroty odszkodowań pobrane przez pośrednika (nie naliczone wcześniej przez zakład ubezpieczeń) 5. naliczenie prowizji dla pośrednika za likwidację szkód i windykację regresów 6. wypłata prowizji pośrednikom Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Na czym polega pośrednictwo w działalności ubezpieczeniowej? 2. Kto może wykonywać czynności pośrednika ubezpieczeniowego? 3. W jaki sposób ewidencjonuje się typowe operacje dotyczące rozliczenia z pośrednikami? 15

17 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj ewidencji operacji gospodarczych z pośrednikami ubezpieczeniowymi. W zakładzie ubezpieczeń A salda wybranych kont wynoszą: 201 Rozrachunki z pośrednikami ubezpieczeniowymi Wn 3 000,00 Ma 1 400, Kasa 5 000, Rachunek bieżący ,00 Operacje gospodarcze w bieżącym okresie sprawozdawczym: 1. Przypisano składkę ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia OC i NW 960,00 budynku 2. Agent wpłaca do kasy pobraną od klienta składkę z tytułu polisy OC i NW budynku wysokości I raty 576,00 3. Naliczono prowizję dla agenta ubezpieczeniowego 90,00 4. Pośrednik wpłacił do kasy pobrany regres 1 400,00 5. Rozliczenie pośrednika z pobranych środków na wypłatę odszkodowania 3 000,00 6. Na podstawie zbiorczego zestawienia polis dokonano przypisu składek ,00 7. Wpłata przez pośrednika pobranych składek 9 000,00 8. Naliczono prowizję dla pośrednika 1 000,00 9. Naliczono prowizję dla pośrednika za windykacje regresu 140, WB przelew prowizji pośrednikom 1 230,00 Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) otworzyć konta księgowe, 4) dokonać ewidencji operacji 5) ustalić saldo Rozrachunków z pośrednikami ubezpieczeniowymi, 6) określić znaczenie salda. 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.2 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki. Ćwiczenie 2 Ewidencja pośrednictwa ubezpieczeniowego. W bieżącym miesiącu Agent ubezpieczeniowy zawarł umowy ubezpieczenia AC dwóch samochodów. Składka za jedną polisę zainkasowana została w całości 750,00. Płatność składki drugiej polisy rozłożona została na dwie raty: I rata 720,00, II rata 480,00. Agent zainkasował I ratę. Agent zainkasował także przeterminowaną składkę wraz z odsetkami za ubezpieczenie komunikacyjne OC: składka 700,00, odsetki 50,00. Składka i odsetki zostały wcześniej zarachowane przez zakład ubezpieczeń. Agent zainkasował również regres za odszkodowanie 16

18 wcześniej wypłacone przez zakład ubezpieczeń w wysokości 3 000,00. Za pośrednictwo naliczono agentowi 500,00 prowizji, którą wypłacono przelewem. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) ułożyć treść operacji, 4) otworzyć konta, których salda początkowe wynikają z treści, 5) dokonać ewidencji operacji według ułożonej treści, 6) określić znaczenie salda. 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.2 poradnika, - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pośrednictwo ubezpieczeniowe? 2) wymienić rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego? 3) scharakteryzować rodzaje pośrednictwa? 4) ewidencjonować typowe operacje dotyczące pośrednictwa? 17

19 4.3. Majątek i kapitały zakładu ubezpieczeń Materiał nauczania Majątek zakładu ubezpieczeniowego obejmuje aktywa trwałe i obrotowe o charakterze rzeczowym i finansowym. Stanowi formę zabezpieczenia powierzonych środków przez ubezpieczonych i oczekiwań w związku z wypełnieniem zawartych umów ubezpieczeniowych. W porównaniu do majątku innych jednostek gospodarczych majątek zakładów ubezpieczeniowych zawiera podobne składniki, ale ma odmienną strukturę. Największy udział w majątku zakładów ubezpieczeniowych stanowią inwestycje w postaci lokat (zwykle około 70%): w nieruchomości, lokat bankowych, udziałów i akcji w spółkach, jednostek uczestnictwa w funduszach, papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Pozostałe składniki majątku to rzeczowe składniki aktywów trwałych (środki trwałe i środki trwałe w budowie), wartości niematerialne i prawne, należności, aktywa pieniężne, krótkoterminowe aktywa finansowe, rozliczenia międzyokresowe czynne. Ich ewidencja jest analogiczna do ewidencji w innych jednostkach. Majątek odzwierciedla wartość kapitałów własnych i obcych. Kapitały własne tworzą: - kapitał podstawowy wniesiony przez akcjonariuszy, podlega wpisowi do rejestru handlowego, zmiany w kapitale mogą być dokonywane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych; wysokość kapitału zakładu ubezpieczeniowego nie może być niższa niż najwyższa minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego dla grup ubezpieczeń, w których zakład prowadzi działalność (dział I ubezpieczenia na życie równowartość euro, dział II pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe równowartość euro); kapitał podstawowy w zakładach ubezpieczeniowych nosi nazwę kapitału akcyjnego, w towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych kapitału zakładowego, - kapitał zapasowy tworzony z zysku, obligatoryjnie dokonuje się odpisów z zysku w wysokości 8%, aż do momentu, gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3kapitału akcyjnego, może być tworzony z dopłat akcjonariuszy, z różnicy między ceną emisyjną a nominalną akcji własnych, wykorzystywany jest przede wszystkim na pokrycie straty, - kapitał rezerwowy tworzony w wysokości kwoty równej wartości obniżenia kapitału podstawowego (w kwocie umorzonych akcji), - kapitał z aktualizacji wyceny z aktualizacji wartości majątku. Do kapitałów obcych zalicza się: - zobowiązania podporządkowane - które w razie likwidacji lub upadłości zakładu ubezpieczeń spłacane są po zaspokojeniu innych wierzycieli, - rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na pokrycie ewentualnych odszkodowań i świadczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego zakładu ubezpieczeń, - pozostałe rezerwy na podatek dochodowy i inne, - zobowiązania depozytowe reasekuratorów wysokość zdeponowanych przez reasekuratorów (zakłady udzielające ochrony, przejmujące na siebie część ryzyka) aktywów finansowych, - inne zobowiązania wobec ubezpieczających, z tytułu reasekuracji, wobec instytucji finansowych, z tytułu bieżącej działalności, - fundusze specjalne ZFŚS, - rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, przychody przyszłych okresów. 18

20 Ponadto zakład ubezpieczeniowy w momencie ubiegania się o koncesję na działalność ubezpieczeniową musi posiadać fundusz organizacyjny na koszty utworzenia zakładu i sieci przedstawicielstw. Środki tego funduszu są na wyodrębnionym rachunku. W trakcie prowadzenia działalności fundusz ten jest stopniowo umarzany zgodnie z zapisem w statucie. Wartość majątku i kapitałów musi wykazywać równowagę. Usystematyzowane zestawienie tych składników stanowi bilans. Struktura aktywów i pasywów Tabela 4.2 Struktura aktywów i pasywów Aktywa Pasywa A. Wartości niematerialne i prawne B. Lokaty C. Lokaty środków z tytułu ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający D. Należności E. Inne składniki aktywów F. Rozliczenia międzyokresowe A. Kapitał własny B. Zobowiązania podporządkowane C. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych E. Pozostałe rezerwy F. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów G. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne H. Rozliczenia międzyokresowe Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika nr 3 ustawy o rachunkowości Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka jest struktura majątku zakładu ubezpieczeniowego? 2. Jakie składniki zaliczamy do kapitałów własnych? 3. Jakie składniki zaliczamy do kapitałów obcych? 4. W jaki sposób tworzony jest kapitał podstawowy zakładu ubezpieczeniowego? 5. Co to jest fundusz organizacyjny? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ustal wartość majątku i kapitałów zakładu ubezpieczeń: Składniki majątku i kapitałów zakładu ubezpieczeniowego przedstawiały się (w tys. zł.): Zobowiązania podporządkowane 250 Zysk z lat ubiegłych 50 Budynki Samochody osobowe 230 Kapitał zapasowy 70 Lokata terminowa 36 miesięczna 100 Gotówka 20 Programy komputerowe 30 Zysk netto 50 Środki na rachunku bankowym 120 Weksle obce 10 Obligacje Skarbu Państwa 2 letnie 500 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 600 Zobowiązania wobec ubezpieczających

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunkowość zakładów ubezpieczeń prowadzenie: dr Adam Chmielewski Definicje ubezpieczenie - urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo