OPRACOWANIE ZAWIERA. 2. Zakres opracowania. Str.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE ZAWIERA. 2. Zakres opracowania. Str.1"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE ZAWIERA I Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis przyjętych rozwiązań przyłącza kanalizacyjnego. 5. Załączniki II. Rysunki : - rys. 1/IS Przyłącz kanalizacji z łapaczem tłuszczu do kanalizacji sanitarnej SYTUACJA. - rys. 2/IS Przyłącz kanalizacji z łapaczem tłuszczu do kanalizacji sanitarnej RZUT PARTERU. - rys. 3/IS Przyłącz kanalizacji z łapaczem tłuszczu do kanalizacji sanitarnej PROFIL. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Inwentaryzacja istniejących instalacji Wizja lokalna Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wydanie COBRIT INSTAL, zeszyt nr Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wydanie COBRIT INSTAL, zeszyt nr Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wydanie COBRIT INSTAL, zeszyt nr Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 1.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 1.9 Projekt sali szkoleniowej gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKPIU w Garwolinie 2. Zakres opracowania. Str.1

2 Budynek szkolny w którym zaprojektowano sale gastronomiczną w miejsce sali lekcyjnej wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 20 w Garwolinie. Zakres opracowania obejmuje przyłącz kanalizacji technologicznej od urządzeń gastronomicznych wraz z łapaczem tłuszczu i odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wewnętrzna instalacja wod.-kan., wentylacji i ogrzewania ujęta jest odrębnym opracowaniem. Uwaga dopuszcza się zastosowanie elementów instalacji innych producentów pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów instalacji przyjętych w projekcie. 3. Opis stanu istniejącego. Budynek posiada instalację wewnętrzną wod.-kan, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Wokół budynku istnieje system kanalizacji rozdzielczej. Budynek w części objętej projektem nie posiada podpiwniczenia. Wyposażenie sali szkoleniowej, gastronomicznej w urządzenia wod-kan pokazano na rysunku nr 2/IS. 4. Opis przyjętych rozwiązań instalacji kanalizacyjnej. 4.1 Bilans wody i ścieków Dobowe zapotrzebowanie wody wyniesie : - stanowiska ćwiczeń = 1920 l - zmywanie posadzek: = 114 l - zmywarki 600 l Σ = 2634 l w tym : 1560 l wody gorącej Ilość ścieków technologicznych przyjąć = 90 % zużytej wody. Dla doboru łapacza tłuszczu obliczono maksymalny chwilowy spływu ścieków technologicznych: - baterie zlewozmywakowe 10 szt. 10*0.15 = 1.50 l/sek - baterie umywalkowe 1szt. 1*0.15 = 0.15 l/sek - zawór ze złaczką Dn15 1 szt. 1*0.30 = 0.30 l/sek - zawory czerpalne Dn20 2 szt. 2*0.50 = 1.00 l/sek Razem 2.85 l/sek Q s = = 1.06 l/sek - współczynnik gęstości ścieków współczynnik temperaturowy współczynnik środków myjących 1.3 Str.2

3 NS = *1.0*1.3 = l/sek 4.2 Łapacz tłuszczu. Dobrano separator tłuszczu z odmulaczem typ: STOZ 1.5 DGA 01 E Wykonanie Zbiorniki wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości zgodnie z normą PN EN :2002 (U). Materiał: jest to kopolimer polietylenu liniowego średniej gęstości, o ciasnym rozkładzie molekularnym. Dostarczany w postaci proszku. Posiada następujące cechy techniczne: dobra odporność na uderzenia doskonały wygląd powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej odporność na promieniowanie ultrafioletowe Własności fizyczne Parametry Wg normy Gęstość 938 kg/m3 ISO 1872 Wskaźnik płynności 4 g/10 min ISO1133 Odporność na rozciąganie w 16 Mpa ISO / R527 granicach sprężystości Współczynnik zginania 650 Mpa ISO 178 Odporność na uderzenia 20 kj/m2 ISO Twardość 62 ISO / R Temperatura topnienia 125 C ASTM D 2117 Temperatura mięknienia 117 C ISO 306 Przewodność cieplna 0,48 W/m C ASTM C 177 Absorpcja wody < 0,03 % ISO 62 Budowa Separator tłuszczu zatrzymuje tłuszcze oraz substancje zawarte w ściekach odprowadzanych z restauracji, zakładów zbiorowego żywienia itp. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego urządzenia do określonego obiektu. Separator nie może być za mały gdyż zbyt mały przepływ nie pozwoli na właściwą separację. Nie powinien też być zbyt duży ze względów czysto ekonomicznych. Odmulacz zatrzymuje wszystkie substancje stałe, które znajdują się w ściekach, przed wejściem do separatora węglowodorów lub tłuszczu. Nasze separatory posiadają zintegrowany odmulacz. Str.3

4 Zbiornik z polietylenu o wysokiej gęstości, odporny na korozję, króćce wlotowy i wylotowy z polichlorku winylu, wyposażenie wewnętrzne ze stali cynkowanej lub z polietylenu, śruby ze stali nierdzewnej, uchwyty do transportu. Przepływ (l/s) L P H E S Ilość włazów Dn Waga (kg) Pojemność 1, częstotliwość opróżniania zależy od ilości ścieków do obróbki, przedział odmulacza musi być opróżniany regularnie, minimum 4 razy w roku, po każdym opróżnieniu urządzenia należy ponownie zalać urządzenie wodą. nadstawki o wysokości 400 mm, pokrywy żeliwne o wytrzymałości 250kN Instalacja Urządzenie musi być obowiązkowo zakopane w gruncie (jeżeli zachodzi konieczność posadowienia urządzenia powyżej poziomu gruntu). Ustawić urządzenie poziomo, na ustabilizowanym (piasek) dnie wykopu. Podłączyć wejście i wyjście urządzenia do kanalizacji. Podłączyć wentylację i wyprowadzić poza ciąg pieszy, minimalna odległość od budynku 5m. Zamontować nadstawkę o ile to konieczne. Str.4

5 Napełnić urządzenie czystą wodą. Pozostałe, po ustawieniu urządzenia w wykopie, wolne przestrzenie wypełnić piaskiem. 4.3 Rury kanalizacyjne i studzienki. Odprowadzenie ścieków technologicznych Sali gastronomicznej zaprojektowano do istniejące kanalizacji sanitarnej poprzez łapacz tłuszczu. Całą instalację kanalizacyjną należy wykonać jako nową z rur kanalizacyjnych PCV klasy S prod. WAWIN. Rury o gładkich ściankach (tradycyjne), kielichowe z prostokątnym rowkiem kielicha. Kanalizację po wykonaniu należy poddać czyszczeniu i 2-krotnemu płukaniu. Odpowietrzenie kanalizacji wyprowadzone nowoprojektowanymi pionami nad dach. Rurociągi kanalizacyjne kielichowe łączone na uszczelki gumowe. Piony po montażu i próbach szczelności zabudować. Na projektowanej kanalizacji zamontować studzienkę kanalizacyjną oznaczoną jako SK, typu TEGRA Dn600. Kineta studzienki z rurociągiem Dn160 <90 0. pod włazem żeliwnym montować pierścień odciążający żelbetowy TEGRA 600 i teleskopowy adapter. Wpięcie kanalizacji po łapaczu tłuszczu do studzienki istniejącej oznaczonej jako Si. Wlot do studzienki wykonać z rur PVC kielichowych z osadzeniem muf przelotowych ściennych Rury układać na podłożu z piasku zagęszczonego grubości 20 cm. Zasypanie i ubijanie podłoża należy wykonać warstwami grubości 10 cm. Minimalny spadek sieci wewnętrznej zapewniający samooczyszczenie rur wynosi 0.5%. Roboty montażowe prowadzić w wykopach odwodnionych. Po wykonaniu rurociągu i próbach szczelności wykonać obsypkę do wysokości 30 cm ponad rurę warstwami 10cm, zagęszczając każdą warstwę. Stopień zagęszczenia obsypki minimum 90% modułu Proctor. Podłoże i obsypkę wykonać z piasku drobno-średnio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Pozostałą warstwę zasypać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z technologią producenta. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal zeszyt nr Załączniki - uprawnienia i przynależność do izby - protokół KUPSUT Str.5

6

7

8

9 INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót zamierzenia budowlanego Zakres robót obejmuje wykonanie nowego przyłącza kanalizacji z sali gastronomicznej do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprze łapacz tłuszczu. 2. Istniejące obiekty budowlane. Pomieszczenia sali zlokalizowane są w istniejącym budynku szkolnym który wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 20 w Garwolinie. 3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na zewnątrz budynku należy przygotować fragment terenu dla składowania montowanych elementów instalacji, rozładunku i wprowadzenia elementów projektowanych. Należy zadbać o skoordynowanie innych robót prowadzonych na zewnątrz tak aby nie powodowały zagrożenia życia lub zdrowia w czasie dowozu i rozładunku elementów instalacji. 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót. Zdemontować istniejącą nawierzchnie chodnikową. Do transportu demontowanych i projektowanych elementów używać właściwego sprzętu. Wprowadzanie i wyprowadzanie sprzętu i elementów instalacji prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pracowników. Montaż instalacji, próby i uruchomienia powinni dokonać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. nr 62 z 1996 roku) przy pracach szczególnie niebezpiecznych pracować mogą osoby mające stosowne uprawnienia i przeszkolenia do wykonywania takich robót. Każdy pracownik musi być poinstruowany o sposobie wykonywania określonych robót. 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 roku) należy zadbać o zabezpieczenie dróg transportu elementów, powierzyć bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy kierownikowi robót lub mistrzowi budowlanemu. Każdy pracownik i podwykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się z instrukcjami na wypadek pożaru, awarii i organizacji pierwszej pomocy. Należy opracować układ dróg ewakuacyjnych jednakowy dla wszystkich pracowników.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo