ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z 2007r. z późn. zm.) zarządzam co następuje : 1 W celu wykonywania zadań przewidzianych w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności dot. zapobiegania i usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych na obszarze gminy w fazach: zapobiegania, reagowania i odbudowy powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej gminnym zespołem. 2 I. W skład gminnego zespołu wchodzą : 1. Szef gminnego zespołu - Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy 2. Pierwszy zastępca Szefa gminnego zespołu Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy 3. Drugi zastępca Szefa gminnego zespołu Komendant Gminy ZOSP RP 4. Grupa monitorowania, prognoz i analiz: 4.1 Kierownik grupy: - Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy 4.2 Członkowie grupy: - podinspektor ds. gospodarki komunalnej i opłat lokalnych - inspektor ds. kancelaryjno technicznych - inspektor ds. informacji - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

2 5. Grupa operacji i organizacji działań 5.1 Kierownik grupy: - Komendant Gminny ZOSP RP 5.2 Członkowie grupy: - Komendant Komisariatu Policji w Koprzywnicy - Kierownik Referatu spraw obywatelskich i USC - Referent ds. usług administracyjnych, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 6. Grupa zabezpieczenia logistycznego 6.1 Kierownik grupy: - Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami 6.2 Członkowie grupy: - Skarbnik Miasta i Gminy - Starszy pracownik socjalny - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pienięŝnych i podatku od środków transportowych 7. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 7.1 Kierownik grupy: - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 7.2 Członkowie grupy: - Dyrektor NZOZ Medyk w Koprzywnicy - Kierownik NZOZ CM Rokitek w Sandomierzu, Filia w Koprzywnicy - Lekarz weterynarii II. Wykaz imienny osób funkcyjnych gminnego zespołu określa załącznik nr 1 do zarządzenia. III. Burmistrz Miasta i Gminy w zaleŝności od uzasadnionych potrzeb, do składu wyŝej wymienionych grup moŝe powołać specjalistów, ekspertów, osoby zaufania społecznego, a takŝe przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.

3 3 Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, przy ul. 11 Listopada 88, Koprzywnica. 4 Zasady funkcjonowania i działania gminnego zespołu określa regulamin prac gminnego zespołu oraz działań w sytuacjach zagroŝeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski Ŝywiołowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Zasady funkcjonowania i działania gminnego zespołu podczas wystąpienia zagroŝenia powodziowego określa: 1) Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, 2) Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia, 3) Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagroŝenia stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia. 6 Pracami gminnego zespołu kieruje jego Szef, a w przypadku jego nieobecności jeden z zastępców. 7 Traci moc Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy Szefa Obrony Cywilnej z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zmienionego Zarządzeniem Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 28 lipca roku oraz Zarządzeniem Nr 21/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 24 maja 2012 roku. 8 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 /12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wykaz imienny osób funkcyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 1. Szef gminnego zespołu - Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Marek Jońca 2. Pierwszy zastępca Szefa gminnego zespołu Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Dorota Kruszec - Nowińska 3. Drugi zastępca Szefa gminnego zespołu Komendant Gminy ZOSP RP Stefan Chmielowiec 4. Grupa monitorowania, prognoz i analiz: 4.1 Kierownik grupy: - Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Dorota Kruszec - Nowińska 4.2 Członkowie grupy: - podinspektor ds. gospodarki komunalnej i opłat lokalnych Adam Gawroński - inspektor ds. kancelaryjno technicznych Małgorzata Zwolska - inspektor ds. informacji - Barbara Toś - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych Ewa Jasińska 5. Grupa operacji i organizacji działań 5.1 Kierownik grupy: - Komendant Gminny ZOSP RP Stefan Chmielowiec 5.2 Członkowie grupy: - Komendant Komisariatu Policji w Koprzywnicy Andrzej Furman - Kierownik Referatu spraw obywatelskich i USC Janina Mazurkiewicz - Referent ds. usług administracyjnych, działalności gospodarczej, obrony cywilnej - Renata Sosnowska 6. Grupa zabezpieczenia logistycznego 6.1 Kierownik grupy: Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami Maria Rynkowska

5 6.2 Członkowie grupy: - Skarbnik Miasta i Gminy Anna Stec - Starszy pracownik socjalny Jadwiga Gorycka - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pienięŝnych i podatku od środków transportowych BoŜena Tokarska 7. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 7.1 Kierownik grupy: - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy Jolanta Grudzień 7.2 Członkowie grupy: - Dyrektor NZOZ Medyk w Koprzywnicy Marek Majkowski - Kierownik NZOZ CM Rokitek w Sandomierzu, Filia w Koprzywnicy D. Jacek Łabudzki - Lekarz weterynarii Zygmunt Kitliński

6 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. REGULAMIN BIEśĄCYCH PRAC GMINNEGO ZESPOŁU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ W SYTUACJACH ZAGROśEŃ KATASTROFĄ NATURALNĄ LUB AWARIĄ TECHNICZNĄ NOSZACĄ ZNAMIONA KLĘSKI śywiołowej Stosownie do zarządzenia nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy w sprawie ustalenia funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 sierpnia 2012 r. zwanego dalej zarządzeniem, postanawiam, co następuje : 1 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej gminnym zespołem realizuje następujące zadania: 1. W sprawie zapobiegania gminny zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski Ŝywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki. 2. W fazie przygotowania gminny zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski Ŝywiołowej, a takŝe działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania. 3. W fazie reagowania gminny zespół podejmuje działania polegające na dostarczaniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagroŝeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń. 4. W fazie odbudowy zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów słuŝb ratowniczych oraz odtwarzania kluczowej dla funkcjonowania państwa infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

7 2 Szczegółowy zakres działania zespołu: 1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz naleŝy: 1) zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyŝurów przez członków gminnego zespołu; 2) prognozowanie zagroŝeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków; 3) nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania; 4) prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców); 5) zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminami sąsiednimi; 6) monitorowanie zagroŝeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom; 7) opracowanie bieŝącej dokumentacji z działań; 8) prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności; 9) koordynacja współpracy ze środkami masowego przekazu; 10) przygotowywanie analiz o zagroŝeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju sytuacji. 2. Do zadań grupy operacji i organizacji działań naleŝy: 1) koordynowanie działań słuŝb i podmiotów ratowniczych o róŝnym podporządkowaniu; 2) organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych; 3) organizowanie sztabu akcji ratowniczej; 4) koordynowanie działań ochronno-porządkowych; 5) współdziałanie ze słuŝbami, podmiotami i organizacjami oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań; 6) koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych; 7) kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań;

8 8) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcją ratowniczą. 3. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego naleŝy: 1) organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań; 2) planowanie, realizowanie nadzorowanie wydatków finansowych; 3) zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych; 4) szacowanie szkód i strat; 5) zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych; 6) organizowanie napraw sprzętu i wyposaŝenia; 7) przygotowanie warunków do pracy gminnego zespołu; 8) przedstawienie moŝliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań, 9) prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej. 4. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej naleŝy: 1) koordynowanie działań medyczno sanitarnych; 2) prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych; 3) koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym; 4) udzielanie pomocy socjalnej; 5) prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących; 6) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową; 7) ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów; 8) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi; 9) organizowanie systemu pomocy społecznej. 3 Dokumentację działań i prac gminnego zespołu stanowi: 1) plan zarządzania kryzysowego, 2) plan operacyjny ochrony przed powodzią,

9 3) regulaminy, 4) protokoły z posiedzeń, 5) inne niezbędne dokumenty prac gminnego zespołu. 4 Posiedzenie gminnego zespołu zwołuje jego Szef, nie rzadziej jednak niŝ 2 razy na rok W razie powstania klęski Ŝywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski Ŝywiołowej Szef gminnego zespołu moŝe zwołać posiedzenie w pełnym składzie lub ograniczonym do osób właściwych ze względu na występujące zagroŝenia zarządzając jednocześnie pełnienie całodobowych dyŝurów członków gminnego zespołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy. 2. W przypadku wystąpienia zagroŝeń wymagających natychmiastowej analizy, oceny i podjęcia akcji ratowniczej, Szef gminnego zespołu moŝe zwołać posiedzenie w trybie natychmiastowym zarządzając jednocześnie pełnienie całodobowych dyŝurów członków gminnego zespołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy Członkowie gminnego zespołu pełnią dyŝury całą dobę w systemie dwuzmianowym I zmiana , II zmiana , III zmiana DyŜury naleŝy utrzymywać aŝ do momentu opanowania zdarzenia kryzysowego. Zmiany dyŝurne winny składać się z dwóch osób, w tym jeden członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie kierownikiem dyŝuru. 3. KaŜdy dyŝurujący ma obowiązek zgłoszenia się co najmniej 15 min wcześniej przed godziną rozpoczęcia zmiany. Czas ten jest potrzebny do przejęcia od zdającego dyŝur wszystkich spraw oraz zaznajomienia się z dotychczasową sytuacją. Obejmujący dyŝur wpisuje się do dziennika pełnienia dyŝurów wpisując datę i godzinę objęcia i przekazania dyŝuru.

10 7 1. Wszelkie meldunki otrzymane podczas pełnienia dyŝuru jak równieŝ nadane naleŝy wpinać w teczce Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Znak teczki OC (na kaŝdy rok). 2. Treści meldunków wychodzących powinny być krótkie i czytelne. 3. W przypadku gdy otrzymany meldunek wymaga wszczęcia jakiejkolwiek akcji, dyŝurujący winien natychmiast porozumieć się z dyŝurującym członkiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który ustali dalszy sposób postępowania. Wszelkie sprawy, zgłoszenia, informacje (otrzymane telefonicznie, przekazane osobiście przez mieszkańców) otrzymane przez dyŝurnych naleŝy notować w brudnopisie i przekazywać kierownikowi dyŝuru, który ustali dalszy sposób postępowania. 8 Przedkładane przez członków gminnego zespołu koncepcje likwidacji zagroŝeń i usuwania ich skutków, po analizie są wdraŝane decyzjami szefa gminnego zespołu.

11 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Koprzywnica Koprzywnica 2012

12 5. Zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest bezpośrednia ochrona ludności i obiektów terenów przed powodzią na obszarze administrowanym przez Gminę. 6. Szczegółowy zakres działania gminnego zespołu: 1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz naleŝy: 1) zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyŝurów przez członków gminnego zespołu; 2) prognozowanie zagroŝeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków; 3)nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania; 4) prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców); 5) zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminami sąsiednimi; 6) monitorowanie zagroŝeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom; 7) opracowanie bieŝącej dokumentacji z działań; 8) prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności; 9) koordynacja współpracy ze środkami masowego przekazu; 10) przygotowywanie analiz o zagroŝeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju sytuacji. 2. Do zadań grupy operacji i organizacji działań naleŝy: 1) koordynowanie działań słuŝb i podmiotów ratowniczych o róŝnym podporządkowaniu; 2) organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych; 3) organizowanie sztabu akcji ratowniczej; 4) koordynowanie działań ochronno-porządkowych; 5) współdziałanie ze słuŝbami, podmiotami i organizacjami oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań; 6) koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych;

13 7) kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań; 8) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcją ratowniczą. 3. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego naleŝy: 1) organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań; 2) planowanie, realizowanie nadzorowanie wydatków finansowych; 3) zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych; 4) szacowanie szkód i strat; 5) zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych; 6) organizowanie napraw sprzętu i wyposaŝenia; 7) przygotowanie warunków do pracy gminnego zespołu; 8) przedstawienie moŝliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań, 9) prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej. 4. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej naleŝy: 1) koordynowanie działań medyczno sanitarnych; 2) prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych; 3) koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym; 4) udzielanie pomocy socjalnej; 5) prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących; 6) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową; 7) ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów; 8) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi; 9) organizowanie systemu pomocy społecznej. 1. Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, Koprzywnica

14 4. W czasie trwania pogotowia przeciwpowodziowego Szef Gminnego Zespołu moŝe zarządzić pełnienie całodobowych dyŝurów. Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy i podanie jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów. 5. Wprowadzenie alarmu powodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy i podanie jego treści do publicznej wiadomości. O wprowadzeniu alarmu powodziowego dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagroŝonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych. Dla poinformowania mieszkańców terenów zagroŝonych o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powodziowy! Dwuminutowy ciągły dźwięk syreny, następnie komunikat słowny: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powodziowy! Informowanie o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektrycznych następuje poprzez włączenie syreny na okres dwóch minut dźwięk ciągły. Komunikaty alarmowe w trakcie trwania alarmu powodziowego podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów, a takŝe za pomocą syren elektronicznych. Komunikat alarmowy podawany za pomocą syren elektronicznych poprzedza półminutowy dźwięk syreny, następnie krótka treść komunikatu, półminutowy dźwięk syreny, powtórzony komunikat alarmowy. Podawanie komunikatów słownych i włączanie syren następuje z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 6. Z chwilą ogłoszenia alarmu powodziowego Szef Gminnego Zespołu zarządza pełnienie całodobowych dyŝurów w Urzędzie Miasta i Gminy.

15 7. Członkowie gminnego zespołu pełnią dyŝury całą dobę w systemie trzyzmianowym: I zmiana , II zmiana , III zmiana DyŜury naleŝy utrzymywać aŝ do momentu odwołania stanu alarmu powodziowego. Zmiany dyŝurne winny składać się z dwóch osób, w tym jeden członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie kierownikiem dyŝuru. KaŜdy dyŝurujący ma obowiązek zgłoszenia się co najmniej 15 min. wcześniej przed godziną rozpoczęcia zmiany. Czas ten jest potrzebny do przejęcia od zdającego dyŝur wszystkich spraw oraz zaznajomienia się z dotychczasową sytuacją. Obejmujący dyŝur wpisuje się do dziennika pełnienia dyŝurów wpisując datę i godzinę objęcia i przekazania dyŝuru. 8. Środkami przeznaczonymi na działalność Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji przeciwpowodziowej dysponuje Szef Gminnego Zespołu. 9. Do zakresu działalności Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego bądź osoby/osób przez niego upowaŝnionych naleŝy: 4. kierowanie przygotowaniami, organizacją i zabezpieczeniem środków do akcji przeciwpowodziowej 5. kierowanie akcją przeciwpowodziową 6. wydawanie jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w akcji powodziowej wytycznych w sprawie organizacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przydziału środków do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej 7. kierowanie ewakuacją ludności z terenów bezpośredniego zagroŝenia, ratowanie Ŝycia i mienia ludności na terenach dotkniętych powodzią 8. wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej w celu zapewnienia na przyszłość lepszego zabezpieczenia ludności przed powodzią 10. Podczas trwania alarmu powodziowego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 11. Prowadzenie dokumentów i przesyłanie meldunków. Wszelkie meldunki otrzymane podczas pełnienia dyŝuru jak równieŝ nadane naleŝy wpinać w teczce Akcje przeciwpowodziowe. Znak teczki OC (na kaŝdy rok).

16 Treści meldunków wychodzących powinny być krótkie i czytelne. W przypadku gdy otrzymany meldunek wymaga wszczęcia jakiejkolwiek akcji, dyŝurujący winien natychmiast porozumieć się z dyŝurującym członkiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który ustali dalszy sposób postępowania. Wszelkie sprawy, zgłoszenia, informacje (otrzymane telefonicznie, przekazane osobiście przez mieszkańców) otrzymane przez dyŝurnych naleŝy notować w brudnopisie i przekazywać kierownikowi dyŝuru, który ustali dalszy sposób postępowania. 12. Po ogłoszeniu alarmu powodziowego do obowiązków dyŝurnych naleŝy: 2. utrzymywanie kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 3. zbierać meldunki o sytuacji powodziowej, wnioski o charakterze nadzwyczajnym przekazywać Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 3. na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowywać, meldunki o przebiegu akcji przeciwpowodziowej. W przypadku przepływu wód katastrofalnie wielkich dyŝurni powinni być szczególnie operatywni w zbieraniu meldunków z terenów szczególnie zagroŝonych i w przekazywaniu dyspozycji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Do obowiązków dyŝurnych w tym czasie naleŝy: 5. zbieranie meldunków z terenów zagroŝonych co godzinę i informowanie o przebiegu akcji przeciwpowodziowej Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 4. analiza zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego w okresie akcji oraz informowanie o ewentualnych brakach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stanie zagroŝenia, podawanie kolejności ewakuacji poszczególnych miejscowości 2. informowanie Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o pomocy i opiece udzielonej powodzianom oraz o ewentualnych potrzebach w tym zakresie przyjmowanie i wysyłanie meldunków

17 13. Ewakuacja ludności i jej mienia z zagroŝonych terenów Ewakuację ludności i jej mienia stosuje się wówczas, jeŝeli w inny sposób nie moŝna usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla Ŝycia ludności lub dla jej mienia. Egzekwowanie obowiązku ewakuacji następuje na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Decyzje o ewakuacji podejmuje Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z takim wyprzedzeniem, aby moŝna ją było przeprowadzić przed nadejściem wielkiej wody powodziowej, co ułatwi wykorzystanie własnego środka transportu ludności do przewozu inwentarza i mienia. Decyzję o ewakuacji ogłasza się zawsze, jeŝeli stan wody rzeki Wisły na wodowskazie w Sandomierzu osiągnie 760 cm z tendencją wzrostową. W innych przypadkach zarządzenie ewakuacji następuje po ocenie zaistniałej sytuacji. Ewakuację zarządza Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy wydając zarządzenie w tej sprawie. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tablice ogłoszeń, strona internetowa. O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagroŝonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych, a takŝe poprzez wykorzystanie środków transportu ze sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straŝy poŝarnych i policji. Dla poinformowania mieszkańców terenów zagroŝonych o ogłoszeniu ewakuacji za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Proszę się ewakuować! Dźwięk ciągły syreny trwający minutę, Uwaga! Uwaga! Uwaga! Proszę się ewakuować! - częstotliwość podawania komunikatu zarządza Szef Gminnego Zespołu. Syreny elektryczne dźwięk ciągły syreny trwający minutę powtarzany po 30 sekundach przerwy. Sekwencja 10-cio minutowa. W czasie akcji ewakuacyjnej z terenów zagroŝonych bezpośredniej pomocy ewakuowanej ludności udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, personel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK oraz

18 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Rokitek w Sandomierzu Filia w Koprzywnicy, a takŝe pracownicy wytypowani przez Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy. Zasady ewakuacji określone są w Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagroŝenia). 14. Odwołanie alarmu powodziowego oraz odwołanie zarządzonej ewakuacji następuje po wydaniu zarządzenia w tej sprawie. Zarządzenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy. Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości następuje w sposób zwyczajowo przyjęty strona internetowa, tablice ogłoszeń. O odwołaniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zalewowych oraz powiadamia mieszkańców bez uŝycia syren.

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Alwernia z dnia r. WO.5535.38.2014 Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 14.05.2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania ZARZĄDZENIE Nr 98/2004 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ Z dnia 04 października 2004 r. W sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Na postawia art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE Nr 207/08 Burmistrza Włodawy z dnia 20 października 2008 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN z dnia 3 marca 2008 roku. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 5/2008 WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN z dnia 3 marca 2008 roku. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. ZARZĄDZENIE NR 5/2008 WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art.19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze

INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewn trznego lub zewn trznego zagro enia bezpiecze INSTRUKCJA pracy na głównym stanowisku kierowania Wójta Gminy Ostrowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŝenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 77/11 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 7 września 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na postawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM: REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA Włoszczowa, wrzesień 2003 r. 2 CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Gminnego Zespołu Reagowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.04.2008 r. REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia 25.08.2008r. w sprawie: powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pawłowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 1092/2013 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 31 października 2013r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Sopotu Na podstawie art. 17. ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 59/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28.02.2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Na podstawie art. 17 ust. 4,5,6,7 w związku z art. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SO BURMISTRZA WARKI

ZARZĄDZENIE Nr SO BURMISTRZA WARKI ZARZĄDZENIE Nr SO.120.47.2015 BURMISTRZA WARKI z dnia 15 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art.20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie

w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie Na podstawie art. 19 ust. 4, 6 i 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 2 stycznia 2013

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 2 stycznia 2013 Zarządzenie Nr KW.0050.1.2013 Wójta Gminy Darłowo z dnia 2 stycznia 2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr13/2003 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 25 lutego 2003r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zespół działa na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego.

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego. ZARZĄDZENIE Nr I / 115 / 2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA

REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA RADOMIA Załącznik Nr 1 do Zarządzania Nr 1235/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30czerwca 2008 r. (-) Andrzej Kosztowniak REGULAMIN MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia 04.02.2008. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75 / 2009 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24.06.2009 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole ZARZĄDZENIE Nr 0050.553.3.2012 BURMISTRZA RADZYMINA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY RADZYMIN z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu makowskiego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne INSTRUKCJA STAŁEGO DYśURU STAROSTY LUBELSKIEGO Załącznik do zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 6 lipca 2016 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Celem organizacji Stałego DyŜuru Starosty Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2012 Wójta Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012 r. Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 427 / SOiB / 2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Planu ewakuacji III stopnia ludności, zwierząt i mienia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 29 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Burmistrza Myszyńca w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli

I. Ustalenia Ogólne. 1. Przebieg kontroli I. Ustalenia Ogólne 1. Przebieg kontroli Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek PIORUN Burmistrz Miasta Dzierżoniowa, któremu została zgłoszona kontrola i odnotowana w książce kontroli pod

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 czerwca 2013 r. URZĄD GMINY MANOWO Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Obronnych i Obrony Cywilnej ZK.5530.3.2013 ZATWIERDZAM Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

NrOC-0152/30/2008 ZARZĄDZENIE Nr 30 /2008 WÓJTA GMINY LESZNO z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

NrOC-0152/30/2008 ZARZĄDZENIE Nr 30 /2008 WÓJTA GMINY LESZNO z dnia r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NrOC-0152/30/2008 ZARZĄDZENIE Nr 30 /2008 WÓJTA GMINY LESZNO z dnia 14.05.2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC z dnia 31 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC z dnia 31 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2008 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku.

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku. ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i trybu pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku. Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 262/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 04 listopada 2013 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Kościerzyna Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU. U R Z Ą D G M I N Y W M A L E C H O W I E ZATWIERDZAM WÓJT GMINY MALECHOWO (- ) Jan Szlufik KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY MALECHOWO W 2010 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2011 WÓJTA GMINY OPATOWIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opatowcu.

Zarządzenie Nr 57/2011 WÓJTA GMINY OPATOWIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opatowcu. Zarządzenie Nr 57/2011 WÓJTA GMINY OPATOWIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opatowcu. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW w sprawie: organizacji i funkcjonowania z dnia 30 września 2004 roku systemu wczesnego ostrzegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB ZAKRES PREZENTACJI Zadania i działania RCB Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Działania RCB w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Zadania i rola Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki Płock, 13 14 kwietnia 2011 r. ROLA WOJEWODY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stoczek Łukowski z dnia 21 października 2013 roku

Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stoczek Łukowski z dnia 21 października 2013 roku Zarządzenie Nr 15/13 Wójta Gminy Stoczek Łukowski z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu:

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu: Załącznik do Zarządzenia nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Łaziska z dn.18.10.2011r. I N S T R U K C J A działania Stanowiska Kierowania (SK) Wójta Gminy Łaziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania

Bardziej szczegółowo