ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z 2007r. z późn. zm.) zarządzam co następuje : 1 W celu wykonywania zadań przewidzianych w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności dot. zapobiegania i usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych na obszarze gminy w fazach: zapobiegania, reagowania i odbudowy powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej gminnym zespołem. 2 I. W skład gminnego zespołu wchodzą : 1. Szef gminnego zespołu - Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy 2. Pierwszy zastępca Szefa gminnego zespołu Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy 3. Drugi zastępca Szefa gminnego zespołu Komendant Gminy ZOSP RP 4. Grupa monitorowania, prognoz i analiz: 4.1 Kierownik grupy: - Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy 4.2 Członkowie grupy: - podinspektor ds. gospodarki komunalnej i opłat lokalnych - inspektor ds. kancelaryjno technicznych - inspektor ds. informacji - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

2 5. Grupa operacji i organizacji działań 5.1 Kierownik grupy: - Komendant Gminny ZOSP RP 5.2 Członkowie grupy: - Komendant Komisariatu Policji w Koprzywnicy - Kierownik Referatu spraw obywatelskich i USC - Referent ds. usług administracyjnych, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 6. Grupa zabezpieczenia logistycznego 6.1 Kierownik grupy: - Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami 6.2 Członkowie grupy: - Skarbnik Miasta i Gminy - Starszy pracownik socjalny - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pienięŝnych i podatku od środków transportowych 7. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 7.1 Kierownik grupy: - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 7.2 Członkowie grupy: - Dyrektor NZOZ Medyk w Koprzywnicy - Kierownik NZOZ CM Rokitek w Sandomierzu, Filia w Koprzywnicy - Lekarz weterynarii II. Wykaz imienny osób funkcyjnych gminnego zespołu określa załącznik nr 1 do zarządzenia. III. Burmistrz Miasta i Gminy w zaleŝności od uzasadnionych potrzeb, do składu wyŝej wymienionych grup moŝe powołać specjalistów, ekspertów, osoby zaufania społecznego, a takŝe przedstawicieli organów administracji publicznej lub społecznych organizacji ratowniczych.

3 3 Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, przy ul. 11 Listopada 88, Koprzywnica. 4 Zasady funkcjonowania i działania gminnego zespołu określa regulamin prac gminnego zespołu oraz działań w sytuacjach zagroŝeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski Ŝywiołowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Zasady funkcjonowania i działania gminnego zespołu podczas wystąpienia zagroŝenia powodziowego określa: 1) Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, 2) Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia, 3) Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagroŝenia stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia. 6 Pracami gminnego zespołu kieruje jego Szef, a w przypadku jego nieobecności jeden z zastępców. 7 Traci moc Zarządzenie Nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy Szefa Obrony Cywilnej z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zmienionego Zarządzeniem Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 28 lipca roku oraz Zarządzeniem Nr 21/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 24 maja 2012 roku. 8 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 /12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wykaz imienny osób funkcyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 1. Szef gminnego zespołu - Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Marek Jońca 2. Pierwszy zastępca Szefa gminnego zespołu Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Dorota Kruszec - Nowińska 3. Drugi zastępca Szefa gminnego zespołu Komendant Gminy ZOSP RP Stefan Chmielowiec 4. Grupa monitorowania, prognoz i analiz: 4.1 Kierownik grupy: - Sekretarz Miasta i Gminy w Koprzywnicy Dorota Kruszec - Nowińska 4.2 Członkowie grupy: - podinspektor ds. gospodarki komunalnej i opłat lokalnych Adam Gawroński - inspektor ds. kancelaryjno technicznych Małgorzata Zwolska - inspektor ds. informacji - Barbara Toś - inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych Ewa Jasińska 5. Grupa operacji i organizacji działań 5.1 Kierownik grupy: - Komendant Gminny ZOSP RP Stefan Chmielowiec 5.2 Członkowie grupy: - Komendant Komisariatu Policji w Koprzywnicy Andrzej Furman - Kierownik Referatu spraw obywatelskich i USC Janina Mazurkiewicz - Referent ds. usług administracyjnych, działalności gospodarczej, obrony cywilnej - Renata Sosnowska 6. Grupa zabezpieczenia logistycznego 6.1 Kierownik grupy: Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami Maria Rynkowska

5 6.2 Członkowie grupy: - Skarbnik Miasta i Gminy Anna Stec - Starszy pracownik socjalny Jadwiga Gorycka - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pienięŝnych i podatku od środków transportowych BoŜena Tokarska 7. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej 7.1 Kierownik grupy: - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy Jolanta Grudzień 7.2 Członkowie grupy: - Dyrektor NZOZ Medyk w Koprzywnicy Marek Majkowski - Kierownik NZOZ CM Rokitek w Sandomierzu, Filia w Koprzywnicy D. Jacek Łabudzki - Lekarz weterynarii Zygmunt Kitliński

6 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. REGULAMIN BIEśĄCYCH PRAC GMINNEGO ZESPOŁU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ DZIAŁAŃ W SYTUACJACH ZAGROśEŃ KATASTROFĄ NATURALNĄ LUB AWARIĄ TECHNICZNĄ NOSZACĄ ZNAMIONA KLĘSKI śywiołowej Stosownie do zarządzenia nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy w sprawie ustalenia funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 sierpnia 2012 r. zwanego dalej zarządzeniem, postanawiam, co następuje : 1 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej gminnym zespołem realizuje następujące zadania: 1. W sprawie zapobiegania gminny zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia klęski Ŝywiołowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki. 2. W fazie przygotowania gminny zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski Ŝywiołowej, a takŝe działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania. 3. W fazie reagowania gminny zespół podejmuje działania polegające na dostarczaniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagroŝeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń. 4. W fazie odbudowy zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów słuŝb ratowniczych oraz odtwarzania kluczowej dla funkcjonowania państwa infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

7 2 Szczegółowy zakres działania zespołu: 1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz naleŝy: 1) zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyŝurów przez członków gminnego zespołu; 2) prognozowanie zagroŝeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków; 3) nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania; 4) prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców); 5) zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminami sąsiednimi; 6) monitorowanie zagroŝeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom; 7) opracowanie bieŝącej dokumentacji z działań; 8) prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności; 9) koordynacja współpracy ze środkami masowego przekazu; 10) przygotowywanie analiz o zagroŝeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju sytuacji. 2. Do zadań grupy operacji i organizacji działań naleŝy: 1) koordynowanie działań słuŝb i podmiotów ratowniczych o róŝnym podporządkowaniu; 2) organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych; 3) organizowanie sztabu akcji ratowniczej; 4) koordynowanie działań ochronno-porządkowych; 5) współdziałanie ze słuŝbami, podmiotami i organizacjami oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań; 6) koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych; 7) kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań;

8 8) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcją ratowniczą. 3. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego naleŝy: 1) organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań; 2) planowanie, realizowanie nadzorowanie wydatków finansowych; 3) zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych; 4) szacowanie szkód i strat; 5) zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych; 6) organizowanie napraw sprzętu i wyposaŝenia; 7) przygotowanie warunków do pracy gminnego zespołu; 8) przedstawienie moŝliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań, 9) prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej. 4. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej naleŝy: 1) koordynowanie działań medyczno sanitarnych; 2) prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych; 3) koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym; 4) udzielanie pomocy socjalnej; 5) prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących; 6) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową; 7) ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów; 8) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi; 9) organizowanie systemu pomocy społecznej. 3 Dokumentację działań i prac gminnego zespołu stanowi: 1) plan zarządzania kryzysowego, 2) plan operacyjny ochrony przed powodzią,

9 3) regulaminy, 4) protokoły z posiedzeń, 5) inne niezbędne dokumenty prac gminnego zespołu. 4 Posiedzenie gminnego zespołu zwołuje jego Szef, nie rzadziej jednak niŝ 2 razy na rok W razie powstania klęski Ŝywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski Ŝywiołowej Szef gminnego zespołu moŝe zwołać posiedzenie w pełnym składzie lub ograniczonym do osób właściwych ze względu na występujące zagroŝenia zarządzając jednocześnie pełnienie całodobowych dyŝurów członków gminnego zespołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy. 2. W przypadku wystąpienia zagroŝeń wymagających natychmiastowej analizy, oceny i podjęcia akcji ratowniczej, Szef gminnego zespołu moŝe zwołać posiedzenie w trybie natychmiastowym zarządzając jednocześnie pełnienie całodobowych dyŝurów członków gminnego zespołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy Członkowie gminnego zespołu pełnią dyŝury całą dobę w systemie dwuzmianowym I zmiana , II zmiana , III zmiana DyŜury naleŝy utrzymywać aŝ do momentu opanowania zdarzenia kryzysowego. Zmiany dyŝurne winny składać się z dwóch osób, w tym jeden członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie kierownikiem dyŝuru. 3. KaŜdy dyŝurujący ma obowiązek zgłoszenia się co najmniej 15 min wcześniej przed godziną rozpoczęcia zmiany. Czas ten jest potrzebny do przejęcia od zdającego dyŝur wszystkich spraw oraz zaznajomienia się z dotychczasową sytuacją. Obejmujący dyŝur wpisuje się do dziennika pełnienia dyŝurów wpisując datę i godzinę objęcia i przekazania dyŝuru.

10 7 1. Wszelkie meldunki otrzymane podczas pełnienia dyŝuru jak równieŝ nadane naleŝy wpinać w teczce Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Znak teczki OC (na kaŝdy rok). 2. Treści meldunków wychodzących powinny być krótkie i czytelne. 3. W przypadku gdy otrzymany meldunek wymaga wszczęcia jakiejkolwiek akcji, dyŝurujący winien natychmiast porozumieć się z dyŝurującym członkiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który ustali dalszy sposób postępowania. Wszelkie sprawy, zgłoszenia, informacje (otrzymane telefonicznie, przekazane osobiście przez mieszkańców) otrzymane przez dyŝurnych naleŝy notować w brudnopisie i przekazywać kierownikowi dyŝuru, który ustali dalszy sposób postępowania. 8 Przedkładane przez członków gminnego zespołu koncepcje likwidacji zagroŝeń i usuwania ich skutków, po analizie są wdraŝane decyzjami szefa gminnego zespołu.

11 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 r. Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Koprzywnica Koprzywnica 2012

12 5. Zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest bezpośrednia ochrona ludności i obiektów terenów przed powodzią na obszarze administrowanym przez Gminę. 6. Szczegółowy zakres działania gminnego zespołu: 1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz naleŝy: 1) zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyŝurów przez członków gminnego zespołu; 2) prognozowanie zagroŝeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków; 3)nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania; 4) prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców); 5) zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminami sąsiednimi; 6) monitorowanie zagroŝeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom; 7) opracowanie bieŝącej dokumentacji z działań; 8) prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności; 9) koordynacja współpracy ze środkami masowego przekazu; 10) przygotowywanie analiz o zagroŝeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju sytuacji. 2. Do zadań grupy operacji i organizacji działań naleŝy: 1) koordynowanie działań słuŝb i podmiotów ratowniczych o róŝnym podporządkowaniu; 2) organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych; 3) organizowanie sztabu akcji ratowniczej; 4) koordynowanie działań ochronno-porządkowych; 5) współdziałanie ze słuŝbami, podmiotami i organizacjami oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań; 6) koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych;

13 7) kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań; 8) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcją ratowniczą. 3. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego naleŝy: 1) organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań; 2) planowanie, realizowanie nadzorowanie wydatków finansowych; 3) zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych; 4) szacowanie szkód i strat; 5) zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych; 6) organizowanie napraw sprzętu i wyposaŝenia; 7) przygotowanie warunków do pracy gminnego zespołu; 8) przedstawienie moŝliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań, 9) prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej. 4. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej naleŝy: 1) koordynowanie działań medyczno sanitarnych; 2) prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych; 3) koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym; 4) udzielanie pomocy socjalnej; 5) prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących; 6) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową; 7) ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów; 8) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi; 9) organizowanie systemu pomocy społecznej. 1. Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, Koprzywnica

14 4. W czasie trwania pogotowia przeciwpowodziowego Szef Gminnego Zespołu moŝe zarządzić pełnienie całodobowych dyŝurów. Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy i podanie jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów. 5. Wprowadzenie alarmu powodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy i podanie jego treści do publicznej wiadomości. O wprowadzeniu alarmu powodziowego dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagroŝonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych. Dla poinformowania mieszkańców terenów zagroŝonych o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powodziowy! Dwuminutowy ciągły dźwięk syreny, następnie komunikat słowny: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powodziowy! Informowanie o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektrycznych następuje poprzez włączenie syreny na okres dwóch minut dźwięk ciągły. Komunikaty alarmowe w trakcie trwania alarmu powodziowego podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów, a takŝe za pomocą syren elektronicznych. Komunikat alarmowy podawany za pomocą syren elektronicznych poprzedza półminutowy dźwięk syreny, następnie krótka treść komunikatu, półminutowy dźwięk syreny, powtórzony komunikat alarmowy. Podawanie komunikatów słownych i włączanie syren następuje z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 6. Z chwilą ogłoszenia alarmu powodziowego Szef Gminnego Zespołu zarządza pełnienie całodobowych dyŝurów w Urzędzie Miasta i Gminy.

15 7. Członkowie gminnego zespołu pełnią dyŝury całą dobę w systemie trzyzmianowym: I zmiana , II zmiana , III zmiana DyŜury naleŝy utrzymywać aŝ do momentu odwołania stanu alarmu powodziowego. Zmiany dyŝurne winny składać się z dwóch osób, w tym jeden członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie kierownikiem dyŝuru. KaŜdy dyŝurujący ma obowiązek zgłoszenia się co najmniej 15 min. wcześniej przed godziną rozpoczęcia zmiany. Czas ten jest potrzebny do przejęcia od zdającego dyŝur wszystkich spraw oraz zaznajomienia się z dotychczasową sytuacją. Obejmujący dyŝur wpisuje się do dziennika pełnienia dyŝurów wpisując datę i godzinę objęcia i przekazania dyŝuru. 8. Środkami przeznaczonymi na działalność Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji przeciwpowodziowej dysponuje Szef Gminnego Zespołu. 9. Do zakresu działalności Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego bądź osoby/osób przez niego upowaŝnionych naleŝy: 4. kierowanie przygotowaniami, organizacją i zabezpieczeniem środków do akcji przeciwpowodziowej 5. kierowanie akcją przeciwpowodziową 6. wydawanie jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w akcji powodziowej wytycznych w sprawie organizacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przydziału środków do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej 7. kierowanie ewakuacją ludności z terenów bezpośredniego zagroŝenia, ratowanie Ŝycia i mienia ludności na terenach dotkniętych powodzią 8. wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej w celu zapewnienia na przyszłość lepszego zabezpieczenia ludności przed powodzią 10. Podczas trwania alarmu powodziowego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 11. Prowadzenie dokumentów i przesyłanie meldunków. Wszelkie meldunki otrzymane podczas pełnienia dyŝuru jak równieŝ nadane naleŝy wpinać w teczce Akcje przeciwpowodziowe. Znak teczki OC (na kaŝdy rok).

16 Treści meldunków wychodzących powinny być krótkie i czytelne. W przypadku gdy otrzymany meldunek wymaga wszczęcia jakiejkolwiek akcji, dyŝurujący winien natychmiast porozumieć się z dyŝurującym członkiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który ustali dalszy sposób postępowania. Wszelkie sprawy, zgłoszenia, informacje (otrzymane telefonicznie, przekazane osobiście przez mieszkańców) otrzymane przez dyŝurnych naleŝy notować w brudnopisie i przekazywać kierownikowi dyŝuru, który ustali dalszy sposób postępowania. 12. Po ogłoszeniu alarmu powodziowego do obowiązków dyŝurnych naleŝy: 2. utrzymywanie kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 3. zbierać meldunki o sytuacji powodziowej, wnioski o charakterze nadzwyczajnym przekazywać Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 3. na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowywać, meldunki o przebiegu akcji przeciwpowodziowej. W przypadku przepływu wód katastrofalnie wielkich dyŝurni powinni być szczególnie operatywni w zbieraniu meldunków z terenów szczególnie zagroŝonych i w przekazywaniu dyspozycji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Do obowiązków dyŝurnych w tym czasie naleŝy: 5. zbieranie meldunków z terenów zagroŝonych co godzinę i informowanie o przebiegu akcji przeciwpowodziowej Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 4. analiza zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego w okresie akcji oraz informowanie o ewentualnych brakach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stanie zagroŝenia, podawanie kolejności ewakuacji poszczególnych miejscowości 2. informowanie Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o pomocy i opiece udzielonej powodzianom oraz o ewentualnych potrzebach w tym zakresie przyjmowanie i wysyłanie meldunków

17 13. Ewakuacja ludności i jej mienia z zagroŝonych terenów Ewakuację ludności i jej mienia stosuje się wówczas, jeŝeli w inny sposób nie moŝna usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla Ŝycia ludności lub dla jej mienia. Egzekwowanie obowiązku ewakuacji następuje na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Decyzje o ewakuacji podejmuje Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z takim wyprzedzeniem, aby moŝna ją było przeprowadzić przed nadejściem wielkiej wody powodziowej, co ułatwi wykorzystanie własnego środka transportu ludności do przewozu inwentarza i mienia. Decyzję o ewakuacji ogłasza się zawsze, jeŝeli stan wody rzeki Wisły na wodowskazie w Sandomierzu osiągnie 760 cm z tendencją wzrostową. W innych przypadkach zarządzenie ewakuacji następuje po ocenie zaistniałej sytuacji. Ewakuację zarządza Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy wydając zarządzenie w tej sprawie. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tablice ogłoszeń, strona internetowa. O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagroŝonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych, a takŝe poprzez wykorzystanie środków transportu ze sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straŝy poŝarnych i policji. Dla poinformowania mieszkańców terenów zagroŝonych o ogłoszeniu ewakuacji za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Proszę się ewakuować! Dźwięk ciągły syreny trwający minutę, Uwaga! Uwaga! Uwaga! Proszę się ewakuować! - częstotliwość podawania komunikatu zarządza Szef Gminnego Zespołu. Syreny elektryczne dźwięk ciągły syreny trwający minutę powtarzany po 30 sekundach przerwy. Sekwencja 10-cio minutowa. W czasie akcji ewakuacyjnej z terenów zagroŝonych bezpośredniej pomocy ewakuowanej ludności udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, personel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK oraz

18 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Rokitek w Sandomierzu Filia w Koprzywnicy, a takŝe pracownicy wytypowani przez Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy. Zasady ewakuacji określone są w Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagroŝenia). 14. Odwołanie alarmu powodziowego oraz odwołanie zarządzonej ewakuacji następuje po wydaniu zarządzenia w tej sprawie. Zarządzenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy. Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości następuje w sposób zwyczajowo przyjęty strona internetowa, tablice ogłoszeń. O odwołaniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zalewowych oraz powiadamia mieszkańców bez uŝycia syren.

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/15 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.04.2008 r. REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia 25.08.2008r. w sprawie: powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pawłowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr13/2003 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 25 lutego 2003r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zespół działa na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. ZARZĄDZENIE NR 7/12 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art.20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2012 Wójta Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012 r. Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne INSTRUKCJA STAŁEGO DYśURU STAROSTY LUBELSKIEGO Załącznik do zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 6 lipca 2016 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Celem organizacji Stałego DyŜuru Starosty Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 262/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 04 listopada 2013 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku.

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku. ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i trybu pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku. Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR II/ 500 /10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2011 WÓJTA GMINY OPATOWIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opatowcu.

Zarządzenie Nr 57/2011 WÓJTA GMINY OPATOWIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opatowcu. Zarządzenie Nr 57/2011 WÓJTA GMINY OPATOWIEC z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opatowcu. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB

Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB Beata Janowczyk Wydział Analiz RCB ZAKRES PREZENTACJI Zadania i działania RCB Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Działania RCB w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Zadania i rola Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA CIECHOCINKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Planu ewakuacji III stopnia ludności, zwierząt i mienia. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Regulamin pracy zespołu. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/08 Starosty Makowskiego z dnia 17 czerwca 2008r. REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 czerwca 2013 r. URZĄD GMINY MANOWO Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego Obronnych i Obrony Cywilnej ZK.5530.3.2013 ZATWIERDZAM Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA (MZZK) Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA (MZZK) Rozdział I Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 1629/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA RADOMIA (MZZK) Rozdział I Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki Płock, 13 14 kwietnia 2011 r. ROLA WOJEWODY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2010 r. LKI-4101-13-04/2010 P/10/006 Pan Jacek Tarnowski Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010 Poznań, 22 stycznia 2010 roku Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji Stałego DyŜuru Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y U R ZĄ D M I A S T A I G MI N Y K RZYWIŃ Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 lipca 2014 r.... Jacek

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr./14 z dnia../2014 Z A T W I E R D Z A M PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Janusz Gromek Kołobrzeg, dnia.. 2014 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 128/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 128/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/WSO2008 Burmistrza Miasta z dnia 12.06..2008r. REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

System Powiadamiania Ratunkowego

System Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach System Powiadamiania Ratunkowego SPR 112 Centra Powiadamiania Ratunkowego a SWO -Centrum Zarządzania Kryzysowego Konwent,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy.

WYTYCZNE. 2. Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/OC/11 SZEFA OBRONY CYWILNEJ PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 17 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/OC/11 SZEFA OBRONY CYWILNEJ PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 17 lutego 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 2/OC/11 SZEFA OBRONY CYWILNEJ PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Miasto Puławy. Na podstawie art. 138 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu Stalego Dyżuru, przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z zakresu realizacji zadań obrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r. Zarządzenie Nr III/2011 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zielona Góra Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY z dnia 11 sierpnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY z dnia 11 sierpnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Gminie Koprzywnica Na

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 258/2013 WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. ZARZĄDZENIE NR 258/2013 A GMINY GOŁUCHÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 21 maja 2013r. w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Strumieniu. Poradnik aktywności w zakresie bezpieczeństwa POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Urząd Miejski w Strumieniu. Poradnik aktywności w zakresie bezpieczeństwa POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ Urząd Miejski w Strumieniu Poradnik aktywności w zakresie bezpieczeństwa POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ PORADNIK AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA TELEFONY ALARMOWE 112 Telefon alarmowy 999 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG 1/11 KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG Opracował: (imię,nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Jan Czaja Marek Fryźlewicz Data: 17.12.2007 r. Data: 28.12.2007 r. Obowiązuje od: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^

ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ ZARZĄDZENIE NR WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia.. M. i-y.dd. {k 'w>'u^ w sprawie powołania i funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY W ASPEKCIE OCHRONY ZDROWIA ZWIERZĄT

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY W ASPEKCIE OCHRONY ZDROWIA ZWIERZĄT Załącznik nr 19 PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY W ASPEKCIE OCHRONY ZDROWIA ZWIERZĄT Działania w zakresie ochrony zwierząt w czasie powodzi zostały podzielone na kilka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 42/12 WÓJTA GMINY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY BORZECHÓW z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie opracowania planów obrony cywilnej gminy. Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Cieszynie. Poradnik aktywności w zakresie bezpieczeństwa POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Urząd Miejski w Cieszynie. Poradnik aktywności w zakresie bezpieczeństwa POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ Urząd Miejski w Cieszynie Poradnik aktywności w zakresie bezpieczeństwa POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ PORADNIK AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA TELEFONY ALARMOWE 112 Telefon alarmowy z telefonów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo