Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)"

Transkrypt

1 ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27, Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , z kapitałem zakładowym ,00 PLN i posiadającą rachunek w BNP Paribas Bank Polska SA , NIP , REGON , zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym reprezentowaną przez: a... z siedzibą w... przy ul...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. (z kapitałem zakładowym w wysokości... - dot. Spółki z o.o. lub Spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej) (działającym osobiście na podstawie wpisu z ewidencji działalności wydanego przez... pod Nr... - dot. podmiotów jednoosobowych i spółek cywilnych) i posiadającym rachunek w Banku... Nr konta... NIP.. REGON.. zwaną w dalszym ciągu Wykonawcą", reprezentowaną przez: o następującej treści: Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu opisanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Na mocy niniejszej umowy, na warunkach w niej określonych, zgodnie SIWZ oraz z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania samochód opisany w Załączniku nr 1 do umowy (dalej: Przedmiot najmu, Samochód ), przez czas oznaczony wskazany w 2 ust. 1 umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Wykonawcy czynszu najmu wraz z wynagrodzeniem z tytułu zarządzania Przedmiotem najmu, o którym mowa w 3 umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego przez okres najmu, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy, usług zarządzania Przedmiotem najmu, przez które należy rozumieć zapewnienie przez Wykonawcę pozostawania Przedmiotu najmu w stanie zgodnym z SIWZ, umową oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obciążającym Wykonawcę, tj.: a) ubezpieczenia Samochodu w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia auto-casco (AC i NW) przez cały okres najmu, wskazany w 2 ust. 1 umowy; b) zapewnienia pełnego serwisu Samochodu zgodnie z wymaganiami producenta, w szczególności czynności związanych z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych, okresowych, wymiany opon 1 z 7

2 oraz wszelkich innych napraw związanych z prawidłową eksploatacją pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi producenta; c) sezonowej wymiany ogumienia wraz z ich przechowaniem. 4. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu najmu nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Białystok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na co najmniej na 3 (trzy) dni robocze o planowanym terminie przekazania Przedmiotu najmu, zaś Zamawiający niezwłocznie wskaże Wykonawcy dokładny adres oraz w jakich godzinach Przedmiot najmu ma zostać przekazany Zamawiającemu. 5. Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być: a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w dokumencie gwarancji, c) zatankowany (min. 10 litrów paliwa). 6. Wraz z Samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu: a) dowód rejestracyjny, b) instrukcję obsługi, c) dokument gwarancji wystawiony przez producenta Samochodu, d) polisę ubezpieczeniową Samochodu w zakresie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia autocasco i NNW, e) komplet kluczyków. 7. Wydanie Zamawiającemu Przedmiotu najmu nastąpi na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę protokołu zdawczo odbiorczego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 8. W przypadku, gdy Samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z SIWZ, niniejszą umową lub ofertą Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad Samochodu lub zapewnienie jego zgodności z SIWZ, umową lub ofertą Wykonawcy, nie dłuższy niż 7 (siedem) dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone przez Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 9. Z chwilą wydania Przedmiotu najmu, przechodzi na Zamawiającego ryzyko ubytku, utraty oraz uszkodzenia Przedmiotu najmu Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż okres najmu wynosi 44 (czterdzieści cztery) miesiące i rozpoczyna się z dniem przekazania Zamawiającemu Przedmiotu najmu, zgodnie z 1 ust. 4 umowy. 2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy w jakimkolwiek trybie, Zamawiający zwróci Wykonawcy Przedmiot najmu na własny koszt i ryzyko, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta Białegostoku, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od daty wygaśnięcia (rozwiązania) niniejszej umowy. 3. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące następstwem prawidłowego wykorzystywania Przedmiotu najmu, bez oznaczeń firmowych lub reklamowych Zamawiającego, wraz ze wszystkimi dokumentami, instrukcjami obsługi i kompletnym wyposażeniem fabrycznym, w miejscu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Przekazanie Przedmiotu najmu Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres obowiązywania niniejszej umowy (dalej: Wynagrodzenie ), wynosi: kwota netto PLN (słownie: złotych) plus VAT należny w dniu wystawienia faktury, co daje kwotę brutto PLN (słownie: złotych): a) kwota netto PLN (słownie: złotych) plus VAT należny w dniu wystawienia faktury, co daje kwotę brutto PLN (słownie: złotych) tytułem czynszu najmu Przedmiotu najmu przez okres najmu, wskazany w 2 ust. 1 umowy; 2 z 7

3 b) kwota netto PLN (słownie: złotych) plus VAT należny w dniu wystawienia faktury, co daje kwotę brutto PLN (słownie: złotych) za świadczenie usług zarządzania Przedmiotem najmu, o których mowa w 1 ust. 3 umowy. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w 44 równych ratach, miesięcznie z dołu za każdy pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy, w terminie 45 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 3. Za dzień zapłaty raty Wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. 3. Jeżeli pierwszy miesiąc Okresu najmu nie będzie pokrywał się w pełni z miesiącem kalendarzowym, okres ten zostanie włączony w pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy Okresu najmu i obliczony proporcjonalnie, przy czym do wyliczeń przyjmuje się miesiąc kalendarzowy, jako następujących po sobie 30 dni. 4. Kwota Wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie w przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT. W takim wypadku Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o podwyższeniu lub obniżeniu wysokości wynagrodzenia. Oświadczenie to powinno być doręczone Zamawiającemu na piśmie i winno zawierać nową wysokość wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, w szczególności z przytoczeniem stosownych przepisów prawa. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest skuteczna w stosunku do następnych, należnych rat Wynagrodzenia, przypadających po dacie doręczenia Zamawiającemu wyżej określonego oświadczenia. 5. Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę miesięcznie, z wyszczególnieniem opłaty za zarządzanie Przedmiotem najmu oraz czynszu najmu. 6. Strony wyłączają zastosowanie art. 451 kodeksu cywilnego, a wszelkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego zaliczane będą na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań Zamawiającemu, przy czym Wykonawca może uwzględnić wskazany przez Zamawiającego tytuł wpłaty. 7. Z tytułu zwłoki w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 8. Koszty bieżącej eksploatacji Przedmiotu najmu w postaci kosztów: płynów do spryskiwaczy, paliwa, opłat za korzystanie z dróg, parkingów, itp. ponosi Zamawiający. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest określone dla limitu kilometrów w całym okresie najmu, który wynosi 90 tysięcy kilometrów. 10. Wykonawca i Zamawiający zgodnie postanawiają, iż w przypadku: a) przekroczenia ustalonego limitu kilometrów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł. (słownie: złotych) brutto za każdy kilometr ponad ustalony limit, b) nieprzekroczenia ustalonego w ust. 9 limitu kilometrów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu zł. (słownie: złotych) brutto za każdy kilometr poniżej limitu. 11. Rozliczenie różnic, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpi w terminie 14 dni od daty po zakończeniu Okresu najmu, w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez Strony umowy, obejmujący stan licznika i w porównaniu ze stanem licznika wymienionym w protokole, o którym mowa w 1 ust. 7 umowy. Rozliczenie różnicy nastąpi na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od daty doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wystawca faktury zobowiązany jest do wyszczególnienia w fakturze ilości kilometrów, za które nabywca faktury zobowiązany będzie zapłacić. Wyłącznie faktura spełniająca warunki określone w zdaniu poprzedzającym będzie stanowiła podstawę do zapłaty. 12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegało zmianom, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 powyżej. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu błędnego skalkulowania wynagrodzenia lub jakiegokolwiek z jego składników, lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, opisanego w 1 umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do pobierania dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych opłat Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,4 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia w terminie przekazania Przedmiotu najmu za każdy dzień opóźnienia; przedmiotowa kara 3 z 7

4 umowna będzie należna Zamawiającemu także w przypadku, w którym Zamawiający odmówi przyjęcia Przedmiotu najmu z przyczyn wskazanych w 1 ust. 8 umowy; b) 0,4 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu samochodu zastępczego spełniającego warunki opisane w 7 ust. 9 umowy, w terminach wskazanych w 7 ust. 9 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; c) 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % Wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. 3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z Wynagrodzenia należnego mu na podstawie umowy, kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 6. Przedstawiony wyżej katalog kar umownych Strony uważają za wyczerpujący i postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub nakładające kary umowne na Zamawiającego, a zawarte w ogólnych warunkach umów lub w innych dokumentach stosowanych przez Wykonawcę, nie obowiązują Zamawiającego. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy lub z przepisów prawa Zamawiający i Wykonawca postanawiają, iż osobami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów w związku z wykonaniem niniejszej umowy, odnośnie kwestii technicznych oraz nadzoru nad Przedmiotem najmu, upoważnieni są: a) Pan/Pani, tel. ze strony Wykonawcy, b) Pan/Pani Jerzy Sochoń, tel i Sławomir Wałuszko, tel ze strony Zamawiającego. 2. Wykonawca wskazuje tel... jako kontakt w sytuacjach awaryjnych. 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje umocowania do składania w imieniu Strony oświadczeń woli, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na treść niniejszej umowy. 4. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianie osób wymienionych w ust. 1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy W okresie najmu, wskazanym w 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie Przedmiotu najmu w zakresie OC, AC i NNW. 2. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zaleceń ubezpieczyciela dotyczących zabezpieczenia Przedmiotu najmu, w szczególności: zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających. W przypadku nie przestrzegania przez Zamawiającego postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdu, odpowiedzialność za powstałe szkody i koszty ponosi Zamawiający. Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany ubezpieczyciela lub treści umowy ubezpieczenia bądź Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Zamawiającemu zostaną przesłane kopie wymienionych wyżej dokumentów. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej Przedmiotu najmu oraz do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (w szczególności tych, od których zależy wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela). 4. W przypadku, gdy Przedmiot najmu zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza Umowa wygasa w zakresie danego Samochodu. Na potwierdzenie okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne dokumenty (w szczególności w postaci odpisu protokołu policji, postanowienia o umorzeniu postępowania, zawiadomienia o skierowaniu aktu oskarżenia, 4 z 7

5 informacji zakładu ubezpieczeń o uznaniu szkody całkowitej), potwierdzających kradzież lub szkodę całkowitą Przedmiotu najmu. 5. W przypadku szkód w Przedmiocie najmu, spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub zaniedbaniem Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody w pełnej wysokości Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi Przedmiotu najmu w dniu przekazania Przedmiotu najmu, o którym mowa w 1 ust. 4 umowy, zapewnienia serwisu w autoryzowanych stacjach obsługi oraz do dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej i napraw Przedmiotu najmu. 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie prace związane z naprawami lub przeglądami Przedmiotu najmu mogą być przeprowadzone wyłącznie w Stacjach Obsługi Samochodów wskazanych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zapewni oraz zorganizuje w odpowiednim czasie przegląd techniczny Przedmiotu najmu w stacji kontroli pojazdów. 4. W przypadku przeglądów lub napraw trwających nie dłużej niż 1,5 godziny, czynności te będą wykonywane w obecności pracownika Zamawiającego, który dostarczy Przedmiot najmu do stacji obsługi wskazanej przez Wykonawcę na terenie miasta Białegostoku bądź w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Białegostoku. 5. Zamawiający ponosi wyłączoną odpowiedzialność oraz ponosi wszelkie koszty związane z serwisowaniem Przedmiotu najmu w innych stacjach obsługi niż wskazanych przez Wykonawcę. 6. Dokonanie w Przedmiocie najmu jakichkolwiek zmian, w szczególności zamontowanie lub umieszczenie dodatkowego wyposażenia, o ile będzie to powodowało konieczność dokonania w Przedmiocie najmu zmian nie dających się usunąć, wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. 7. Wykonawca wyraża zgodę na montaż i demontaż przez Zamawiającego w pojazdach będących przedmiotem najmu systemów monitorujących ruch pojazdu opartych na technologii GPS. 8. Niniejszym, Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie na Przedmiocie najmu usuwalnego oznaczenia firmy Zamawiającemu (logo). 9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu samochód zastępczy o zbliżonych parametrach w okresie serwisowania lub napraw, jeżeli czas napraw przekracza 24 godziny, a nie jest dłuższy niż 7 dni roboczych, liczone od chwili pozostawienia Przedmiotu najmu w celu dokonania napraw nie później niż następnego dnia po przekazania Przedmiotu najmu do naprawy lub zgłoszenia jego awarii. Zamawiającemu przysługuje prawo przyjęcia lub odmowy przyjęcia zaproponowanego samochodu zastępczego. W przypadku serwisu lub napraw, których czas trwania przekracza 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej następnego dnia roboczego, po upływie tego terminu, przekazać samochód zastępczy o identycznych parametrach. Korzystanie przez Zamawiającego z samochodu zastępczego w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym jest wolne od dodatkowych opłat i jest rozliczone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę samochodu zastępczego spełniającego warunki opisane powyżej, w terminach wskazanych w niniejszym postanowieniu umowy, Zamawiający wezwie wykonawcę do wydania samochodu zastępczego w zakreślonym w wezwaniu terminie. Bezskuteczny upływ zakreślonego przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim,, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni. 10. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdym uszkodzeniu Przedmiotu najmu w terminie do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub uzyskania informacji o szkodzie oraz o ewentualnych roszczeniach innych uczestników zdarzenia, a następnie do przesłania wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody. Zawiadomienia będą przekazywana drogą elektroniczną na 11. W czasie jakichkolwiek napraw Przedmiotu najmu umowa nadal wiąże strony. W okresie tym Zamawiający jest zobowiązany do regulowania opłat obciążających go na mocy niniejszej umowy wyłącznie w sytuacji zapewnienia przez Wykonawcę samochodu zastępczego. 12. Zamawiający nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie najmu ani na jego częściach składowych jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich ani też do przenoszenia przysługujących mu praw bez zgody Wykonawcy na osoby trzecie, w całości lub w części. Bez pisemnej zgody 5 z 7

6 Wykonawcy Zamawiający nie jest uprawniony do oddawania osobom trzecim. przedmiotu najmu do używania Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego, przekraczającej 30 dni, jakiejkolwiek należności wynikającej z umowy. Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy uzależnione jest od uprzedniego wezwania Zamawiającego do zapłaty zaległości w terminie co najmniej 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na datę doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków: a) Wykonawca opóźnia się z przekazaniem Przedmiotu najmu o co najmniej 7 (siedem) dni w stosunku do terminu, o którym mowa w 1 ust. 4, b) Wykonawca utraci prawo do swobodnego dysponowania Przedmiotem najmu na skutek jakiegokolwiek zdarzenia lub jakiejkolwiek czynności. Przez utratę prawa do swobodnego dysponowania Przedmiotem najmu rozumiane będzie również wystąpienie przeciwko lub do Zamawiającemu przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym Przedmiotu najmu, c) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dotyczący Wykonawcy, d) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Niniejsza umowa wygasa bez potrzeby składania przez Strony jakichkolwiek oświadczeń: a) po upływie czasu trwania umowy, b) w przypadku określonym w 6 ust. 4 umowy, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę jednego z dokumentów urzędowych (w szczególności w postaci odpisu protokołu policji, postanowienia o umorzeniu postępowania, zawiadomienia o skierowaniu aktu oskarżenia, informacji zakładu ubezpieczeń o uznaniu szkody całkowitej), potwierdzających kradzież lub szkodę całkowitą Przedmiotu najmu. 9. Strony ustalają, iż Zamawiający zachowuje prawo pierwokupu Przedmiotu najmu po upływie okresu obowiązywania umowy W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgodnej woli Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca postanawiają, iż adresami do doręczeń wszelkich pism związanych z wykonaniem niniejszej umowy, są adresy wskazane w nagłówku umowy przy oznaczeniu jej Stron. 5. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o każdej zmianie adresów do doręczeń z tym skutkiem, że wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy kierowana na ostatni znany Stronie adres do doręczeń będzie uważana za skutecznie doręczoną, przy czym za dzień doręczenia będzie uważany dzień pierwszego bezskutecznego awizowania przesyłki wysłanej listem poleconym. 6. Strony postanawiają, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana za pomocą listów poleconych lub osobiście za pokwitowaniem odbioru Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki wymienione poniżej. 6 z 7

7 1) Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy wraz z opisem technicznym pojazdu) zał. nr 1 2) Protokół zdawczo odbiorczy zał. nr 2 3) Ogólne Warunki ubezpieczenia zał. nr 3 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 7 z 7

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-29/2015 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-29/2015 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-29/2015 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA NR... Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Załącznik nr 4 UMOWA NR... zawarta w dniu... 2011r., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego, z siedzibą w Białymstoku, kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU 4 załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 4 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych ( nie starszych niż z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel...

dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ dnia (pieczątka firmowa wykonawcy) NIP... REGON... fax... tel.... I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na leasing ambulansu ratunkowego typu C dla SP ZOZ w Obornikach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Załącznik nr 4 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Wodociągów Kościańskich

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Formularzem Ofertowym zgodnie z Formularzem Ofertowym

zgodnie z Formularzem Ofertowym zgodnie z Formularzem Ofertowym Uwaga! Zgodnie z pkt. 6 Specyfikacji (Załącznik nr 8) wykropkowane miejsca odnoszące się do Wykonawcy należy wypełnić ZAŁĄCZNIK NR 7 do Specyfikacji UMOWA nr /S/10 Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016

U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016 U M O W A D O S T A W Y NR 26/ZP/2016 Załącznik do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA PROJEKT nr zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OK M.Cz.

UMOWA NR OK M.Cz. UMOWA NR OK.272.1.4.2015.M.Cz. Zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Myszków ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, NIP 577-19-52-646, reprezentowaną przez: Burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, zwaną

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo