Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)"

Transkrypt

1 ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 27, Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , z kapitałem zakładowym ,00 PLN i posiadającą rachunek w BNP Paribas Bank Polska SA , NIP , REGON , zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym reprezentowaną przez: a... z siedzibą w... przy ul...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. (z kapitałem zakładowym w wysokości... - dot. Spółki z o.o. lub Spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej) (działającym osobiście na podstawie wpisu z ewidencji działalności wydanego przez... pod Nr... - dot. podmiotów jednoosobowych i spółek cywilnych) i posiadającym rachunek w Banku... Nr konta... NIP.. REGON.. zwaną w dalszym ciągu Wykonawcą", reprezentowaną przez: o następującej treści: Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu opisanego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Na mocy niniejszej umowy, na warunkach w niej określonych, zgodnie SIWZ oraz z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania samochód opisany w Załączniku nr 1 do umowy (dalej: Przedmiot najmu, Samochód ), przez czas oznaczony wskazany w 2 ust. 1 umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Wykonawcy czynszu najmu wraz z wynagrodzeniem z tytułu zarządzania Przedmiotem najmu, o którym mowa w 3 umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego przez okres najmu, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy, usług zarządzania Przedmiotem najmu, przez które należy rozumieć zapewnienie przez Wykonawcę pozostawania Przedmiotu najmu w stanie zgodnym z SIWZ, umową oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie obciążającym Wykonawcę, tj.: a) ubezpieczenia Samochodu w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia auto-casco (AC i NW) przez cały okres najmu, wskazany w 2 ust. 1 umowy; b) zapewnienia pełnego serwisu Samochodu zgodnie z wymaganiami producenta, w szczególności czynności związanych z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych, okresowych, wymiany opon 1 z 7

2 oraz wszelkich innych napraw związanych z prawidłową eksploatacją pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi producenta; c) sezonowej wymiany ogumienia wraz z ich przechowaniem. 4. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu najmu nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Białystok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na co najmniej na 3 (trzy) dni robocze o planowanym terminie przekazania Przedmiotu najmu, zaś Zamawiający niezwłocznie wskaże Wykonawcy dokładny adres oraz w jakich godzinach Przedmiot najmu ma zostać przekazany Zamawiającemu. 5. Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być: a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w dokumencie gwarancji, c) zatankowany (min. 10 litrów paliwa). 6. Wraz z Samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu: a) dowód rejestracyjny, b) instrukcję obsługi, c) dokument gwarancji wystawiony przez producenta Samochodu, d) polisę ubezpieczeniową Samochodu w zakresie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia autocasco i NNW, e) komplet kluczyków. 7. Wydanie Zamawiającemu Przedmiotu najmu nastąpi na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę protokołu zdawczo odbiorczego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 8. W przypadku, gdy Samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z SIWZ, niniejszą umową lub ofertą Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad Samochodu lub zapewnienie jego zgodności z SIWZ, umową lub ofertą Wykonawcy, nie dłuższy niż 7 (siedem) dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone przez Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 9. Z chwilą wydania Przedmiotu najmu, przechodzi na Zamawiającego ryzyko ubytku, utraty oraz uszkodzenia Przedmiotu najmu Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż okres najmu wynosi 44 (czterdzieści cztery) miesiące i rozpoczyna się z dniem przekazania Zamawiającemu Przedmiotu najmu, zgodnie z 1 ust. 4 umowy. 2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy w jakimkolwiek trybie, Zamawiający zwróci Wykonawcy Przedmiot najmu na własny koszt i ryzyko, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta Białegostoku, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od daty wygaśnięcia (rozwiązania) niniejszej umowy. 3. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące następstwem prawidłowego wykorzystywania Przedmiotu najmu, bez oznaczeń firmowych lub reklamowych Zamawiającego, wraz ze wszystkimi dokumentami, instrukcjami obsługi i kompletnym wyposażeniem fabrycznym, w miejscu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Przekazanie Przedmiotu najmu Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres obowiązywania niniejszej umowy (dalej: Wynagrodzenie ), wynosi: kwota netto PLN (słownie: złotych) plus VAT należny w dniu wystawienia faktury, co daje kwotę brutto PLN (słownie: złotych): a) kwota netto PLN (słownie: złotych) plus VAT należny w dniu wystawienia faktury, co daje kwotę brutto PLN (słownie: złotych) tytułem czynszu najmu Przedmiotu najmu przez okres najmu, wskazany w 2 ust. 1 umowy; 2 z 7

3 b) kwota netto PLN (słownie: złotych) plus VAT należny w dniu wystawienia faktury, co daje kwotę brutto PLN (słownie: złotych) za świadczenie usług zarządzania Przedmiotem najmu, o których mowa w 1 ust. 3 umowy. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w 44 równych ratach, miesięcznie z dołu za każdy pełny miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy, w terminie 45 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 3. Za dzień zapłaty raty Wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. 3. Jeżeli pierwszy miesiąc Okresu najmu nie będzie pokrywał się w pełni z miesiącem kalendarzowym, okres ten zostanie włączony w pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy Okresu najmu i obliczony proporcjonalnie, przy czym do wyliczeń przyjmuje się miesiąc kalendarzowy, jako następujących po sobie 30 dni. 4. Kwota Wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie w przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT. W takim wypadku Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o podwyższeniu lub obniżeniu wysokości wynagrodzenia. Oświadczenie to powinno być doręczone Zamawiającemu na piśmie i winno zawierać nową wysokość wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, w szczególności z przytoczeniem stosownych przepisów prawa. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest skuteczna w stosunku do następnych, należnych rat Wynagrodzenia, przypadających po dacie doręczenia Zamawiającemu wyżej określonego oświadczenia. 5. Wykonawca będzie wystawiał jedną fakturę miesięcznie, z wyszczególnieniem opłaty za zarządzanie Przedmiotem najmu oraz czynszu najmu. 6. Strony wyłączają zastosowanie art. 451 kodeksu cywilnego, a wszelkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego zaliczane będą na poczet najdawniej wymagalnych zobowiązań Zamawiającemu, przy czym Wykonawca może uwzględnić wskazany przez Zamawiającego tytuł wpłaty. 7. Z tytułu zwłoki w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 8. Koszty bieżącej eksploatacji Przedmiotu najmu w postaci kosztów: płynów do spryskiwaczy, paliwa, opłat za korzystanie z dróg, parkingów, itp. ponosi Zamawiający. 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest określone dla limitu kilometrów w całym okresie najmu, który wynosi 90 tysięcy kilometrów. 10. Wykonawca i Zamawiający zgodnie postanawiają, iż w przypadku: a) przekroczenia ustalonego limitu kilometrów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości zł. (słownie: złotych) brutto za każdy kilometr ponad ustalony limit, b) nieprzekroczenia ustalonego w ust. 9 limitu kilometrów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu zł. (słownie: złotych) brutto za każdy kilometr poniżej limitu. 11. Rozliczenie różnic, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpi w terminie 14 dni od daty po zakończeniu Okresu najmu, w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez Strony umowy, obejmujący stan licznika i w porównaniu ze stanem licznika wymienionym w protokole, o którym mowa w 1 ust. 7 umowy. Rozliczenie różnicy nastąpi na podstawie faktury, płatnej w terminie 30 dni od daty doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wystawca faktury zobowiązany jest do wyszczególnienia w fakturze ilości kilometrów, za które nabywca faktury zobowiązany będzie zapłacić. Wyłącznie faktura spełniająca warunki określone w zdaniu poprzedzającym będzie stanowiła podstawę do zapłaty. 12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegało zmianom, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 powyżej. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu błędnego skalkulowania wynagrodzenia lub jakiegokolwiek z jego składników, lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, opisanego w 1 umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do pobierania dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych opłat Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,4 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia w terminie przekazania Przedmiotu najmu za każdy dzień opóźnienia; przedmiotowa kara 3 z 7

4 umowna będzie należna Zamawiającemu także w przypadku, w którym Zamawiający odmówi przyjęcia Przedmiotu najmu z przyczyn wskazanych w 1 ust. 8 umowy; b) 0,4 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku opóźnienia w wydaniu Zamawiającemu samochodu zastępczego spełniającego warunki opisane w 7 ust. 9 umowy, w terminach wskazanych w 7 ust. 9 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; c) 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % Wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego. 3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z Wynagrodzenia należnego mu na podstawie umowy, kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 6. Przedstawiony wyżej katalog kar umownych Strony uważają za wyczerpujący i postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub nakładające kary umowne na Zamawiającego, a zawarte w ogólnych warunkach umów lub w innych dokumentach stosowanych przez Wykonawcę, nie obowiązują Zamawiającego. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy lub z przepisów prawa Zamawiający i Wykonawca postanawiają, iż osobami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów w związku z wykonaniem niniejszej umowy, odnośnie kwestii technicznych oraz nadzoru nad Przedmiotem najmu, upoważnieni są: a) Pan/Pani, tel. ze strony Wykonawcy, b) Pan/Pani Jerzy Sochoń, tel i Sławomir Wałuszko, tel ze strony Zamawiającego. 2. Wykonawca wskazuje tel... jako kontakt w sytuacjach awaryjnych. 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie obejmuje umocowania do składania w imieniu Strony oświadczeń woli, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na treść niniejszej umowy. 4. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianie osób wymienionych w ust. 1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy W okresie najmu, wskazanym w 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie Przedmiotu najmu w zakresie OC, AC i NNW. 2. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zaleceń ubezpieczyciela dotyczących zabezpieczenia Przedmiotu najmu, w szczególności: zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających. W przypadku nie przestrzegania przez Zamawiającego postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdu, odpowiedzialność za powstałe szkody i koszty ponosi Zamawiający. Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany ubezpieczyciela lub treści umowy ubezpieczenia bądź Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Zamawiającemu zostaną przesłane kopie wymienionych wyżej dokumentów. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej Przedmiotu najmu oraz do wykonania wszelkich obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (w szczególności tych, od których zależy wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela). 4. W przypadku, gdy Przedmiot najmu zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza Umowa wygasa w zakresie danego Samochodu. Na potwierdzenie okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne dokumenty (w szczególności w postaci odpisu protokołu policji, postanowienia o umorzeniu postępowania, zawiadomienia o skierowaniu aktu oskarżenia, 4 z 7

5 informacji zakładu ubezpieczeń o uznaniu szkody całkowitej), potwierdzających kradzież lub szkodę całkowitą Przedmiotu najmu. 5. W przypadku szkód w Przedmiocie najmu, spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub zaniedbaniem Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody w pełnej wysokości Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi Przedmiotu najmu w dniu przekazania Przedmiotu najmu, o którym mowa w 1 ust. 4 umowy, zapewnienia serwisu w autoryzowanych stacjach obsługi oraz do dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej i napraw Przedmiotu najmu. 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie prace związane z naprawami lub przeglądami Przedmiotu najmu mogą być przeprowadzone wyłącznie w Stacjach Obsługi Samochodów wskazanych przez Wykonawcę. 3. Wykonawca zapewni oraz zorganizuje w odpowiednim czasie przegląd techniczny Przedmiotu najmu w stacji kontroli pojazdów. 4. W przypadku przeglądów lub napraw trwających nie dłużej niż 1,5 godziny, czynności te będą wykonywane w obecności pracownika Zamawiającego, który dostarczy Przedmiot najmu do stacji obsługi wskazanej przez Wykonawcę na terenie miasta Białegostoku bądź w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Białegostoku. 5. Zamawiający ponosi wyłączoną odpowiedzialność oraz ponosi wszelkie koszty związane z serwisowaniem Przedmiotu najmu w innych stacjach obsługi niż wskazanych przez Wykonawcę. 6. Dokonanie w Przedmiocie najmu jakichkolwiek zmian, w szczególności zamontowanie lub umieszczenie dodatkowego wyposażenia, o ile będzie to powodowało konieczność dokonania w Przedmiocie najmu zmian nie dających się usunąć, wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej. 7. Wykonawca wyraża zgodę na montaż i demontaż przez Zamawiającego w pojazdach będących przedmiotem najmu systemów monitorujących ruch pojazdu opartych na technologii GPS. 8. Niniejszym, Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie na Przedmiocie najmu usuwalnego oznaczenia firmy Zamawiającemu (logo). 9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu samochód zastępczy o zbliżonych parametrach w okresie serwisowania lub napraw, jeżeli czas napraw przekracza 24 godziny, a nie jest dłuższy niż 7 dni roboczych, liczone od chwili pozostawienia Przedmiotu najmu w celu dokonania napraw nie później niż następnego dnia po przekazania Przedmiotu najmu do naprawy lub zgłoszenia jego awarii. Zamawiającemu przysługuje prawo przyjęcia lub odmowy przyjęcia zaproponowanego samochodu zastępczego. W przypadku serwisu lub napraw, których czas trwania przekracza 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej następnego dnia roboczego, po upływie tego terminu, przekazać samochód zastępczy o identycznych parametrach. Korzystanie przez Zamawiającego z samochodu zastępczego w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym jest wolne od dodatkowych opłat i jest rozliczone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę samochodu zastępczego spełniającego warunki opisane powyżej, w terminach wskazanych w niniejszym postanowieniu umowy, Zamawiający wezwie wykonawcę do wydania samochodu zastępczego w zakreślonym w wezwaniu terminie. Bezskuteczny upływ zakreślonego przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim,, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni. 10. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdym uszkodzeniu Przedmiotu najmu w terminie do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub uzyskania informacji o szkodzie oraz o ewentualnych roszczeniach innych uczestników zdarzenia, a następnie do przesłania wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody. Zawiadomienia będą przekazywana drogą elektroniczną na 11. W czasie jakichkolwiek napraw Przedmiotu najmu umowa nadal wiąże strony. W okresie tym Zamawiający jest zobowiązany do regulowania opłat obciążających go na mocy niniejszej umowy wyłącznie w sytuacji zapewnienia przez Wykonawcę samochodu zastępczego. 12. Zamawiający nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie najmu ani na jego częściach składowych jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich ani też do przenoszenia przysługujących mu praw bez zgody Wykonawcy na osoby trzecie, w całości lub w części. Bez pisemnej zgody 5 z 7

6 Wykonawcy Zamawiający nie jest uprawniony do oddawania osobom trzecim. przedmiotu najmu do używania Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego, przekraczającej 30 dni, jakiejkolwiek należności wynikającej z umowy. Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy uzależnione jest od uprzedniego wezwania Zamawiającego do zapłaty zaległości w terminie co najmniej 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na datę doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków: a) Wykonawca opóźnia się z przekazaniem Przedmiotu najmu o co najmniej 7 (siedem) dni w stosunku do terminu, o którym mowa w 1 ust. 4, b) Wykonawca utraci prawo do swobodnego dysponowania Przedmiotem najmu na skutek jakiegokolwiek zdarzenia lub jakiejkolwiek czynności. Przez utratę prawa do swobodnego dysponowania Przedmiotem najmu rozumiane będzie również wystąpienie przeciwko lub do Zamawiającemu przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym Przedmiotu najmu, c) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości dotyczący Wykonawcy, d) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Niniejsza umowa wygasa bez potrzeby składania przez Strony jakichkolwiek oświadczeń: a) po upływie czasu trwania umowy, b) w przypadku określonym w 6 ust. 4 umowy, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę jednego z dokumentów urzędowych (w szczególności w postaci odpisu protokołu policji, postanowienia o umorzeniu postępowania, zawiadomienia o skierowaniu aktu oskarżenia, informacji zakładu ubezpieczeń o uznaniu szkody całkowitej), potwierdzających kradzież lub szkodę całkowitą Przedmiotu najmu. 9. Strony ustalają, iż Zamawiający zachowuje prawo pierwokupu Przedmiotu najmu po upływie okresu obowiązywania umowy W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgodnej woli Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający i Wykonawca postanawiają, iż adresami do doręczeń wszelkich pism związanych z wykonaniem niniejszej umowy, są adresy wskazane w nagłówku umowy przy oznaczeniu jej Stron. 5. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o każdej zmianie adresów do doręczeń z tym skutkiem, że wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy kierowana na ostatni znany Stronie adres do doręczeń będzie uważana za skutecznie doręczoną, przy czym za dzień doręczenia będzie uważany dzień pierwszego bezskutecznego awizowania przesyłki wysłanej listem poleconym. 6. Strony postanawiają, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy będzie przekazywana za pomocą listów poleconych lub osobiście za pokwitowaniem odbioru Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki wymienione poniżej. 6 z 7

7 1) Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy wraz z opisem technicznym pojazdu) zał. nr 1 2) Protokół zdawczo odbiorczy zał. nr 2 3) Ogólne Warunki ubezpieczenia zał. nr 3 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 7 z 7

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo