PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający dz. nr 4, Obr.vi, AM 2 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 104 mgr inż. Janusz Wowczuk DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń inż. Mariola Kochowska DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń Projekt sporządzono w grudniu 2005r.

2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz z późniejszymi zmianami ) OŚWIADCZAM, że projekt budowlany: Przebudowa budynku sądu w Zgorzelcu instalacje sanitarne dz. nr 4, Obr.VI, AM 2, Zgorzelec, ul. Armii Krajowej (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant:... Sprawdzający:... Specjalność architektoniczno budowlana, instalacyjna*: * niepotrzebne skreślić

3 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Zawartość opracowania Zestawienie rysunków str. 2 Zestawienie załączników str Podstawa opracowania str Przedmiot i zakres opracowania.. str Instalacja kanalizacji sanitarnej. str Opis projektowanych rozwiązań. str Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.. str Instalacja wodociągowa woda zimna, ciepła, cyrkulacja str Opis projektowanych rozwiązań str Instalacja ppoż.. str Próby szczelności str Instalacja c.o. str Opis projektowanych rozwiązań. str Obliczenie strat cieplnych str Elementy grzejne i armatura przygrzejnikowa. str Próby szczelności i płukanie instalacji.. str Instalacja gazu.. str Materiały i wykonanie instalacji gazowej.. str Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową.. str Kontrola szczelności przewodów gazowych.... str Kotłownia gazowa.... str Wymagania ppoż..... str Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. str Zewnętrzne gaszenie pożaru i drogi pożarowe.... str Warunki ewakuacji.... str Próby i odbiory.... str Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia serwerowi w piwnicy.. str Informacje do planu BIOZ..... str. 11 1

4 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Zestawienie rysunków Rys. nr 1/S. Rzut piwnicy - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 2/S. Rzut parteru - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 3/S. Rzut I piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 4/S. Rzut II piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 5/S. Rzut III piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 6/S. Rzut IV piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 7/S. Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej piony Rys. nr 8/S. Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej piony Rys. nr 9/S. Rozprowadzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy - profil Rys. nr 10/S. Rozprowadzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy - profil Rys. nr 11/S. Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 12/S. Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 13/S. Rzut I piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 14/S. Rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 15/S. Rzut III piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 16/S. Rzut IV piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 17/S. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania Arkusz 1-5 Rys. nr 18/S. Schemat kotłowni gazowej Tabelaryczne zestawienie urządzeń w kotłowni Rys. nr 19/S. Rzut kotłowni Rys. nr 20/S. Rzut piwnic - instalacja gazu dla kotłowni Rys. nr 21/S. Instalacja gazu dla kotłowni - rozwinięcie Rys. nr 22/S. Instalacja odprowadzenia spalin Rys. nr 23/S. Rzut piwnicy - instalacja wodociągowa Rys. nr 24/S. Rzut parteru - instalacja wodociągowa Rys. nr 25/S. Rzut I piętra - instalacja wodociągowa Rys. nr 26/S. Rzut II piętra - instalacja wodociągowa Rys. nr 27/S. Rzut III piętra - instalacja wodociągowa Rys. nr 28/S. Rzut IV piętra - instalacja wodociągowa Załącznik nr 1 Zestawienie załączników Obliczenia strat ciepła dla budynku Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. z rur PE-RT UNIPIPE z wkładką alu. Zestawienie podstawowych materiałów oraz grzejników dla instalacji c.o. Załącznik nr 2 Obliczenia przepływu oraz dobór średnicy wodomierza dla instalacji wodociągowej Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji wodociągowej Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji kanalizacyjnej Dobór urządzeń zabezpieczających do kotłowni Reflex Zestawienie urządzeń w kotłowni Obliczenie wentylacji kotłowni Dobór zestawu hydroforowego Sprawdzenie doboru średnicy instalacji gazu 2

5 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne 1. Podstawa opracowania - Podkłady budowlane dla celów projektowych, - Uzgodnienia ze Zleceniodawcą, - Obowiązujące normy i przepisy. 2. Przedmiot i zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową na gaz ziemny G50, instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni oraz instalacji ppoż. w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej Instalacja kanalizacji sanitarnej 3.1. Opis projektowanych rozwiązań Instalację kanalizacyjną, odprowadzającą ścieki z poszczególnych urządzeń sanitarnych z rur polipropylenowych zaprojektowano w systemie UPONAL HT. Rury i kształtki wykonane są z polietylenu kopolimerowego PP/Ht typ Vestolen 9026S/ PP/HT to materiał trudnozapalny (klasa B1 z DIN 4102), nie powoduje zagrożenia pożarowego, nie przenosi ognia na inne elementy budynku. System kanalizacji wewnętrznej UPONAL HT z polietylenu PP/HT posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez CPBRTI INSTAL w Warszawie Aprobata Techniczna AT/ Dopuszcza się wykonanie instalacji kanalizacyjnej innym systemem rur pod warunkiem odpowiadających parametrów i posiadania przez producenta wymaganych dopuszczeń do stosowania w budownictwie. Piony wentylacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrzakami dachowymi DN160[mm]. Rur kanalizacyjnych ani ich połączeń nie zalewać bezpośrednio betonem. Uchwyty do rur umieszczać przede wszystkim pod kielichami, a przy pełnych długościach rur dodatkowo w połowie ich długości. Odległości między uchwytami: - przy średnicy nominalnej [mm] -1,0[m], - przy średnicy nominalnej 110[mm] i więcej -1,25[m], - dla pionów - max 2,0[m]. Montaż instalacji kanalizacyjnej (układanie, mocowanie, rozstaw uchwytów) wykonać zgodnie z instrukcją montażu i wytycznymi producenta systemu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV lub PE. Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić kitem plastycznym. Sposób prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej, średnice przewodów oraz wymagane spadki (podejść i przewodów zbiorowych) pokazano na rzucie parteru. W przypadku konieczności łączenia rur kanalizacyjnych pod innymi kątami niż posiadają standardowe kolana, należy zastosować kolana PP/HT z regulacją kąta w zakresie 0-90[ o ]. Rewizje zamontować należy na pionach kanalizacyjnych przed wejściem rur w posadzkę piwnicy nad najwyższym podłączeniem przyboru. Odcinki kanalizacji ułożonej pod posadzką piwnicy w ziemi należy wykonać z rur i kształtek jako system kanalizacji zewnętrznej PVC. Nad podłączeniami przyborów do pionów na najwyższej kondygnacji zamontować rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji. Rewizje zamontować należy również na pionach kanalizacyjnych przed wejściem rur w posadzkę piwnicy. Rury układać w ziemi na podsypce piaskowej grubości 10cm. Stosować również obsypkę piaskową nad rurami. Odpływ z budynku należy podłączyć w pomieszczeniu piwnicy do istniejącego odpływu. Wykonawca przed przystąpieniem do układania rur rozprowadzenia poziomego kanalizacji w piwnicy wykona odkrywkę istniejącego odpływu w celu stwierdzenia rzeczywistego 3

6 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne zagłębienia istniejącego kanału i dostosuje poziom włączenia projektowanej instalacji do tej rzędnej, zachowując zaprojektowany układ poziomy instalacji z obliczonymi spadkami. Przed wyjściem kanalizacji z budynku wykonać studzienkę rewizyjna z zamontowaną klapą zwrotna (przeciwcofkową). Zaprojektowane zagłębienie rur pod posadzką w piwnicy jest minimalnym możliwym zagłębieniem. W przypadku braku możliwości nawiązania się do poziomu rury odpływowej z budynku (zbyt duże zagłębienie) należy przeprojektować poziom przykanalika sanitarnego od budynku do pierwszej studni rewizyjno-połączeniowej. Piony kanalizacyjne oraz niektóre podejścia do przyborów obudować płytami regipsowymi zgodnie z rysunkami rozwinięcia instalacji. Wskazane zawory napowietrzające na projektowanej instalacji służyć mają odpowietrzaniu instalacji. Istniejącą instalację kanalizacyjna zdemontować Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu instalacji. Montaż, próby i odbiory instalacji kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych (tom II) - Arkady 1988 r. oraz zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych elementów. 4. Instalacja wodociągowa woda zimna, ciepła, cyrkulacja, ppoż Opis projektowanych rozwiązań Instalacja wodociągowa w modernizowanym budynku zasilana będzie z istniejącego przyłącza wody zimnej. Na przyłączu zamontować zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN40mm JS-10 (PoWoGaz) oraz zawór antyskażeniowy typu EA DN40. Instalacje wodne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT z wkładką aluminiową UNIPIPE firmy UPONOR z Sochaczewa prowadzonych w bruzdach ściennych i w posadzce piwnicy (część instalacji w piwnicy) oraz w obudowach regipsowych. Instalację zaprojektowano jako krytą poza pomieszczeniami piwnicy gdzie rozprowadzana będzie pod stropem pomieszczeń. Rury instalacji wodociągowej wraz z rurami instalacji c.o. mocować do stopu przy użyciu elementów wieszakowych Hilti z konsolami. Pomiędzy konsolami rury układać w korytkach z regipsu lub blachy perforowanej. Rury przewodowe projektowane w bruzdach należy układać w karbowanych rurach osłonowych o odpowiednich średnicach (wg zaleceń producenta), umożliwiających kompensowanie wydłużeń termicznych instalacji. Rury rozprowadzane w piwnicy należy zaizolować izolacją antyroszeniową Thermaflex o grubości 3mm (woda zimna) oraz izolacją termiczną o grubości 14mm (woda ciepła i cyrkulacja). Zmiany trasy rozprowadzeń wykonać za pomocą gięcia rur lub stosując kształtki połączeniowe. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w projektowanej kotłowni gazowej w pomieszczeniu budynku w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 300 litrów. Podgrzewacz współpracować będzie z kotłem gazowym 180kW z palnikiem nadmuchowym. Instalacje wody ciepłej zimnej i cyrkulacji należy podłączyć do urządzeń w kotłowni z godnie ze schematem technologicznym kotłowni i wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń oraz osprzętu, stosując się do wymagań normowych i przepisów prawa budowlanego. Sposób rozprowadzenia przewodów wraz ze średnicami wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji. Przewody z rur PE-RT z wkładką alu. UNIPIPE łączyć przez zaprasowywanie z odpowiednimi złączkami kształtkami. Nie stosować połączeń rozłącznych na odcinkach instalacji zalewanej w posadzce lub prowadzonych w bruzdach ściennych. Warstwa przykrycia rur betonem w bruzdach i posadzce powinna wynosić min. 4[cm]. 4

7 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne W projekcie przyjęto baterie stojące, podłączane do instalacji wężykami zbrojonymi. Podejścia do baterii i zaworów do spłuczek należy wykonać z wyjściem w ścianie na następujących wysokościach nad posadzką: - umywalka 50[cm], - natrysk 110[cm], - spłuczka 40[cm], - pisuar 50[cm], - zlewozmywak 50[cm], - zawór ze złączką 30[cm], - brodzik bez kabiny 65[cm]. Dla zrównoważenia przepływów w instalacji cyrkulacyjnej należy, zgodnie z rysunkiem rzutu piwnicy, zamontować zawory termoregulacyjne MTCV firmy Danfoss. Zaworów termoregulacyjnych nie zabudowywać. Parametry obliczeniowe instalacji wody zimnej: - przepływ 2,41[l/s] - straty ciśnienia całkowite 4,0[bar] Wymagane minimalne ciśnienie wody z uwzględnieniem strat na przyłączu wynosi 4,0[bar]. Ciśnienie minimalne, zapewniane w sieci wodociągowej w miejscu podłączenia przyłącza wynosi 2,8[bar]. Do podnoszenia ciśnienia do wymaganego zakresu obliczeniowego zaprojektowano zestaw hydroforowy. Dobór w załączniku nr 2. W celu umożliwienia odcinania poszczególnych gałęzi instalacji w koniecznych przypadkach zaprojektowano zawory odcinające sekcyjne na poziomie piwnicy. Istniejącą instalację wodociągową zdemontować Instalacja ppoż. Instalację przeciwpożarową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych skręcanych DN40 i 32mm. Rury izolować otuliną antyroszeniowową Thermaflex A/C SmartLine grubości 6mm na całej długości. Lokalizację hydrantów, sposób ich zasilania oraz poziomy prowadzenia rur pokazano na rzutach instalacji. Hydranty należy zamontować na wysokości około 1,4m. Zawór odcinający dopływ wody do hydrantu powinien być umieszczony poniżej bębna lub z jego boku. Minimalne ciśnienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. Maksymalne ciśnienie nie może być większe od 0,9MPa. W obiekcie do wewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano 2 piony hydrantowi z hydrantami o średnicy 25mm. Hydranty umieszczone będą w szafkach wnękowych z wężem półsztywnym, zaworem hydrantowym DN25mm, prądownicą wodną zamykaną 25 na prąd zwarty lub rozproszony. W skrzynce ppoż. umieszczona będzie również gaśnica. Wydajność nominalna hydrantów wewnętrznych przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, wynosi dla hydrantu wewnętrznego DN25 1,0 [dm3/s]. Instalację p.poż. należy poddać próbie ciśnieniowej, na ciśnienie równe 160 [N/cm2]. Wszystkie kropliste przecieki są niedopuszczalne. Wymagane minimalne ciśnienie dla instalacji ppoż. wynosi 4[bar]. Rozprowadzenia poziome rur w piwnicy należy podwiesić do elementów budowlanych za pomocą systemu mocowań Hilti Próby szczelności instalacji wody Próby szczelności instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu, przed wykonaniem przykryć w bruzdach ściennych i posadzce, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 5

8 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Armaturę czerpalna montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy zastąpić ją korkami. Instalację należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności, instalację należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 - krotnie wyższa od ciśnienia roboczego. Próby wykonać przy odłączonym zaworze bezpieczeństwa i naczyniu wzbiorczym systemu zamkniętego. Próby szczelności winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana ponownemu płukaniu, w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie musi być wykonane wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Po próbach szczelności wykonać odbiory instalacji przewidziane w W warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II. 5. Instalacja c.o Opis projektowanych rozwiązań Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalację c.o. wodną pompową, o obliczeniowych parametrach pracy 80/60[ 0 C] z jednym obiegiem. Instalacja c.o. chroniona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia naczyniem przeponowym zamontowanym w pomieszczeniu kotłowni oraz zaworem bezpieczeństwa również zamontowanym na kotle. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT z wkładką aluminiową UNIPIPE firmy UPONOR z Sochaczewa, prowadzonych w bruzdach ściennych i w posadzkach piwnicy. Przewiduje się kątowe podejścia dolne do grzejników. Rury przewodowe należy układać w karbowanych rurach osłonowych o odpowiednich średnicach (wg zaleceń producenta), umożliwiających kompensowanie wydłużeń termicznych instalacji (patrz układanie rur instalacji wodociągowej p.4.1.). W celu ograniczenia strat ciepła w kotłowni oraz na poziomie piwnicy rury należy zaizolować otuliną ciepłochronną o współczynniku przewodności cieplnej λ [W/mK] i grubości podanej na rozwinięciu instalacji. Rury w kotłowni od kotła do rozdziału na instancje c.o. oraz do podgrzewacza c.w.u. wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie i izolowanych termicznie. Istniejącą instalację centralnego ogrzewania zdemontować Obliczenie strat cieplnych Do obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń w budynku oraz przy projektowaniu wewnętrznej instalacji c.o. wykorzystano dwa programy komputerowe VNH: OZC i IN2CO. Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń obliczono w oparciu o obowiązujące normy PN-EN ISO 6946 i PN-94/B-03406, uwzględniając przeznaczenie pomieszczeń oraz mostki termiczne. Wydruki obliczeń strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Sumaryczne straty cieplne całego budynku wynoszą 173,7 [kw] Elementy grzejne i armatura przygrzejnikowa W poszczególnych pomieszczeniach, w odniesieniu do wyliczonych strat cieplnych, przewidziano montaż płytowych grzejników typu CosmoNova zintegrowanych z podejściem od dołu. Jedynie w pomieszczeniach piwnicy ze względów technologicznych zaprojektowano 6

9 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne kilka grzejników z podejściem bocznym. Grzejniki należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, zachowując odpowiednie odległości od podłogi i parapetu. Grzejniki zintegrowane wyposażone są w zawory termoregulacyjne wbudowane typu 013G9360. Dla zaworów termoregulacyjnych dobrano nastawy wstępne. Wielkości nastaw podano na rys. rozwinięć instalacji c.o. Do regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach służą głowice termostatyczne Oventropa zakładane na zawory grzejnikowe. Do usuwania powietrza z instalacji w okresie napełniania, rozruchu i eksploatacji służą odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyższych miejscach na pionach oraz zawory odpowietrzające ręczne na grzejnikach Próby szczelności i płukanie instalacji Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu instalacji c.o Instalację c.o. należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności, instalację należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna równać się najwyższemu ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 2[bar]. Próby wykonać przy odłączonym zaworze bezpieczeństwa i naczyniu wzbiorczym systemu zamkniętego. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana ponownemu płukaniu, w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie musi być wykonane wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Po próbach szczelności wykonać odbiory instalacji przewidziane w W warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II. Próby szczelności winny być wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. 6. Instalacja gazu Materiały i wykonanie instalacji gazowej Instalacja gazowa pracować będzie na potrzeby kotłowni gazowej kocioł 180kW Brotje z palnikiem nadmuchowym Giersh (zgodnie z wykazem urządzeń w kotłowni załącznik nr 2). Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, DN65mm (łączonych przez spawanie zgodnie z PN-80/H-74219). Długości projektowanych odcinków instalacji pokazano na rozwinięciu instalacji gazowej. Złączy rurowych spawanych nie należy prowadzić przez ściany i stropy. W czasie prac należy zwrócić uwagę na szczelność wykonania połączeń, pionowości pionów instalacyjnych i trwałości zamocowania rur. Wszystkie przewody instalacji gazowej należy zabezpieczyć przed korozją. Rozprowadzenie przewodów wewnętrznej instalacji gazowej pokazano na rzucie piwnicy. Instalacja prowadzona jest pod stropem pomieszczeń. W miejscu istniejącej skrzynki gazowej na zewnątrz budynku zamontować nową skrzynkę wentylowaną z głównym zaworem odcinającym, gazomierzem oraz głowicą samozamykającą będącą elementem wykonawczym projektowanego systemu bezpieczeństwa gazowego. Gazomierz należy przenieść z korytarza piwnicy do skrzynki gazowej na zewnątrz budynku. Przewody powinny być prowadzone po wierzchu ścian wewnętrznych w odległości 2[cm] od tynku dla konstrukcji nadziemnych, z zachowaniem minimalnych odległości od innych instalacji pozwalających na bezpieczny montaż i eksploatację, zgodnie z Warunkami 7

10 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (instalacje centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne, elektryczne) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić wykonywanie prac konserwacyjnych. Przejścia rur przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych z elastycznym uszczelnieniem. Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niż 1,5 [m]. Uwaga! Sposób prowadzenia i łączenia przewodów, zastosowane materiały a także przyjęta technologia wykonawstwa musi zapewnić bezpieczne użytkowanie instalacji gazowej, polegające przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstania nieszczelności. Przed palnikiem przy kotle wykonać redukcje do połączenia ze ścieżka gazową palnika nadmuchowego. Przed ścieżką gazową zamontować zawór kulowy odcinający. Istniejącą instalację gazową zdemontować Połączenia urządzeń gazowych z instalacją gazową Połączenie urządzeń gazowych z instalacja gazową musi być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika, możliwość odłączania urządzeń bez konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń pomimo wielokrotnego odłączenia i przyłączenia urządzeń. Sposób podłączenia urządzeń przewidzianych do zasilania gazem powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi i wymogami producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia gazowe powinny być połączone na sztywno z przewodami instalacji za pomocą króćca zakończonego gwintem rurowo - stożkowym lub rurowo-walcowym. Złącze z gwintem rurowym-walcowym powinno umożliwiać zastosowanie, płaskiej uszczelki. Jako elementy połączeniowe urządzeń gazowych i instalacji można również zastosować atestowane gazowe szybkozłącza elastyczne (wymagana aprobata techniczna). Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu, umożliwiający po jego zamknięciu, naprawę lub wymianę urządzenia bez potrzeby odcinania dopływu gazu do całej instalacji. Kurek odcinający dopływ gazu należy zamontować na przewodzie gazowym, w miejscu łatwo dostępnym, w jak najmniejszej odległości od króćca łączącego urządzenie z instalacją Kontrola szczelności przewodów gazowych Próbie szczelności należy poddać całą instalację gazową. Próbę szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 [kpa], utrzymując je przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do prób szczelności nie należy przystąpić bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury otoczenia następuje po pewnym czasie, zależnym od objętości przewodów poddanych próbie szczelności oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, próby szczelności nie można tez wykonywać w warunkach, gdy cześć instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało stabilność ciśnienia. 8

11 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej Ururki lub manometru słupkowego, napełnionego rtęcią. Instalacje gazowa uznaje się za szczelną i nadająca się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć wszystkie nieszczelności i wykonać próbę ponownie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje się do rozebrania i powtórnego wykonania. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić Protokół z próby szczelności instalacji gazowej. Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie przewidziane w projekcie miejsca wypływu gazu są zamknięte. 7. Kotłownia gazowa W budynku zaprojektowano kotłownie gazową pracująca na potrzeby ogrzewania obiektu 173,7[kW] (jeden obieg c.o. z mieszaczem) oraz przygotowania c.w.u., ze sterowaniem pogodowym. Źródłem ciepła będzie stalowy kocioł gazowy firmy Brotje, stojacy z palnikiem gazowym Giersch nadmuchowym o mocy grzewczej 180[kW] z wyposażeniem i armaturą towarzyszącą. Kocioł jest przystosowany do współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem wody. W załączniku nr 2 zamieszczono obliczenia wentylacji. Schemat technologiczny z wyszczególnieniem podstawowych urządzeń znajduje się w części rysunkowej. Instalacje odprowadzenia spalin należy wykonać poprzez zamontowanie czopucha izolowanego cieplnie ze stali nierdzewnej Ø 180[mm] do komina dymowego. Włączenie do komina do istniejącej wkładki z blachy kwasoodpornej DN215[mm] wykonać trójnikiem pod katem 87 stopni. Wszystkie roboty montażowe komina wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kominów. Pod wyczystką zamontować należy miskę kondensatu z przewodem odpływowym z syfonem. Skropliny odprowadzić do pojemnika polietylenowego, który należy opróżniać po napełnieniu. Wentylację pomieszczenia kotłowni, wykonać jako grawitacją. Wentylację nawiewną do pomieszczenia kotłowni wykonać kanałem typu Z o wymiarach 35[cm]x25[cm] i przekroju 875[cm2], którego dolna krawędź umieszczona będzie na poziomie 30cm nad posadzką. Wyjście przewodu wentylacji nawiewnej zakończyć żaluzją ruchomą. Dla potrzeb wentylacji wywiewnej służyć będą istniejące 3 kanały wywiewne, o łącznej powierzchni przekroju 588[cm 2 ], które należy wyposażyć w kratki wentylacyjną 14x20cm pod sufitem pomieszczenia możliwie blisko stropu. Do schładzania awaryjnego zrzutu wody grzewczej służy istniejąca studzienka schładzająca wykonana z betonu. Studzienkę należy oczyścić wybetonować i przykryć włazem z blachy ryflowanej. W studzience zamontować pompę zanurzeniową z pływakiem do przepompowywania wody do kanalizacji. Wodę z kotła i urządzeń kotłowych spuszczać do studzienki za pomocą węża zbrojonego przez zawory spustowe. W kotłowni przygotowywana będzie c.w.u. w stojącym podgrzewaczu wody o pojemności 300 litrów o mocy grzewczej ciągłej 44[kW]. Na obiegu cyrkulacyjnym c.w.u. zaprojektowano sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej za pomocą czasowego wyłącznika zegarowego z możliwością ustawienia czasu pracy pompy. Rurociągi c.o. w kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych izolowanych cieplnie oraz z rur wielowarstwowych PE-RT z wkładką aluminiową UNIPIPE firmy. Połączenia z armaturą i urządzeniami w kotłowni powinny umożliwiać ich demontaż (połączenia gwintowane śrubunkowe lub kołnierzowe). Prace instalacyjne wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II (pkt. nr 1, 6 i 9). Instalacje sanitarne i przemysłowe". Instalację c.o. przed uruchomieniem należy przepłukać. W celu ograniczenia strat ciepła wszystkie rury należy zaizolować otuliną ciepłochronną o współczynniku przewodności cieplnej λ [W/mK] o grubości podanej na rozwinięciu instalacji c.o. 9

12 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne 7.1. Wymagania ppoż. Dla kotłowni na paliwo gazowe, pomieszczenia, w których montowane są kotły grzewcze, powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom dla urządzeń gazowych. Przegrody powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Przegrody wewnętrzne EI 60 (60 minut), Drzwi EI 30 (30 minut) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Instalacja elektryczna (stanowiąca odrębne opracowanie) powinna być wyposażona w wyłącznik przeciwpożarowy, zamontowany przy drzwiach wejściowych do kotłowni. Pozostałe instalacje przy przejściu przez przegrody kotłowni zabezpieczyć ppoż. odpowiednimi uszczelnieniami przewodów firmy Hilti Warszawa. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w instalację odprowadzającą ładunki elektrostatyczne. W kotłowni umieścić gaśnice proszkową 6[kg]. Sprzęt gaśniczy umieścić w miejscu łatwo dostępnym i odpowiednio oznakowanym Zewnętrzne gaszenie pożaru i drogi pożarowe Do zewnętrznego gaszenia pożaru służą hydranty, znajdujące się na zewnętrznej sieci wodociągowej w ulicy. Budynek, w którym zlokalizowana będzie kotłownia, znajduje się przy zewnętrznej drodze komunikacyjnej o nawierzchni utwardzonej z dogodnym dojazdem dla środków transportu, w tym jednostek straży pożarnej Warunki ewakuacji Kotłownia będzie obiektem o ograniczonej obsłudze. Posiadać będzie oświetlenie światłem sztucznym oraz dziennym. Z kotłowni prowadzić będzie jedno wyjście na korytarz piwnicy dalej bezpośrednio na główną klatkę schodową na zewnątrz budynku lub do bocznego wyjścia awaryjnego, zamykane drzwiami ppoż. o szerokości 0,9[m], z zamkiem bezklamkowym, otwierane na zewnątrz pod naciskiem. Nad drzwiami umieścić należy napis fosforyzujący informujący o lokalizacji wyjścia ewakuacyjnego Próby i odbiory Po zakończeniu montażu wszystkich elementów, osprzętu i armatury należy przeprowadzić badania wodne kotła oraz próbę szczelności połączeń instalacji w obrębie kotłowni. Próby szczelności i wytrzymałości oraz poprawności wykonania połączeń w obrębie instalacji wykonać zgodnie z pkt i pkt Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Przed dokonaniem próby na gorąco należy: - dokonać odbioru urządzeń ciśnieniowych przez właściwy terenowy Inspektorat Urzędu Dozoru Technicznego, - dokonać odbioru komina i wentylacji kotłowni przez uprawniony zakład kominiarski, - wykonać pomiary i badania dla automatyki i instalacji elektrycznej - zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Po wykonaniu ww. odbiorów i pomiarów można przystąpić do uruchomienia urządzeń kotłowni, przy zachowaniu wymogów producentów poszczególnych urządzeń. Podczas 72 godzinnego rozruchu próbnego kotłowni (na gorąco) należy sprawdzić działanie poszczególnych urządzeń i zabezpieczeń oraz wykonać regulację procesu spalania. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. Projektowana kotłownia będzie wymagała ograniczonej obsługi, a zamontowane urządzenia są bezpieczne pod względem ich użytkowania przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. Ze względu na ograniczony zakres czynności obsługowych 10

13 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne i ograniczony czas przebywania obsługi w kotłowni, nie przewidziano w niej odrębnego pomieszczenia dla obsługi. W przypadku konieczności należy korzystać z urządzeń sanitarnych, znajdujących się w przedmiotowym budynku. 8. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia serwerowi w piwnicy W pomieszczeniu piwnicy w serwerowi (pom. nr 0/14, rys.11/s inst.c.o. rzut piwnicy) zamontować dwa klimatyzatory przenośne mobilne, o mocy chłodzącej 3,53kW każdy. Klimatyzatory mają za zadanie utrzymanie stałej temperatury w okresie wysokich letnich temperatur. Max przepływ powietrza do pomieszczenia 520m 3 /h. Max pobór mocy 980W. Zalety i funkcje klimatyzatorów: ekologiczny czynnik chłodniczy R407C, zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania jednostki zewnętrznej, brak kosztów montażu, kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, 1-12 godzinny elektroniczny programator czasowy (TIMER), pilot zdalnego sterowania, filtr węglowy do oczyszczania powietrza. Urządzenia umieścić pod otworami okiennymi i wystawić elastyczna rurę na zewnątrz pomieszczenia. Wykonać otwór na przewód elastyczny w murze. Otwór zabezpieczyć siatką drobno oczkową. 9. Informacje do planu BIOZ W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (zastępujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), stwierdza się, iż zachodzi przypadek uzasadniający opracowanie planu BIOZ. Plan BIOZ dotyczyć powinien prowadzenia robót, przy których występuje ryzyko uszczerbku zdrowia lub zagrożenia życia z powodu, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, a pośrednio z powodu: prac na wysokości ponad 5,0m wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3m. rozbiórki obiektów o wysokości powyżej 8m robót wykonywanych na terenie czynnych zakładów przemysłowych montażu i demontażu rusztowań przy budynkach wysokich robót wykonywanych przy użyciu dźwigów lub śmigłowców niektórych robót przy obiektach mostowych prac wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych roboty prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków roboty przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1m słupa wody robót prowadzonych w temperaturze poniżej -10 stopni C roboty przy elementach zawierających azbest i inne szkodliwe substancje chemiczne, także w przypadku promieniowania jonizującego robót na czynnym obszarze kolejowym prac stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub zasypania (studnie, tunele) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych robót prowadzonych przy ciężkich elementach prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t Szczegółowy plan bioz wykona kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy. Część graficzna sporządzona zostanie na kopii planu zagospodarowania terenu. Instruktaż dla pracowników prowadzony będzie przed przystąpieniem do robót mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia energetyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktaży w dzienniku budowy i zeszycie szkoleń BHP. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: 11

14 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne wydzielenie miejsc pracy w strefach szczególnego zagrożenia dla uniemożliwienia dostępu osób postronnych, stosowanie urządzeń i sprzętu o wymaganych parametrach technicznych, posiadającego wymagane atesty oraz w niezbędnej ilości, gwarantującej bezpieczne wykonanie prac, oznakowanie przejazdów i przejść ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we właściwym stanie, zlokalizowanie w pobliżu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzętem ppoż. i pierwszej pomocy. Środki organizacyjne: wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osób do tego uprawnionych, oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robót, stosowanie przez pracowników wymaganego sprzętu ochrony osobistej i środków bezpieczeństwa, Uwaga: Projektant nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkładzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się wykonawcy robót budowlano - montażowych do treści i ustaleń zawartych w niniejszym projekcie technicznym. OPIS TECHNICZNY KONSULTOWAĆ Z RYSUNKAMI. Opracował:.. mgr inż. Janusz Wowczuk 12

15

16

17

18

19

20

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE 1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy pomieszczeń budynku szkoły. 1.1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA LOKALIZACJA OBIEKTÓW OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW...2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI...2 4.1. INSTALACJA WODY PITNEJ, C.W.U. I CYRKULACJI...2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Rodzaj opracowania : Instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

PROJEKT BUDOWLANY. Rodzaj opracowania : Instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. PROJEKT BUDOWLANY Rodzaj opracowania : Instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Obiekt : Środowiskowy Dom Samopomocy Adres : Mielęcin 42, działka nr 59/2, 59/3,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50. INWESTOR: Ośrodek Pediatryczny Centralnego Szpitala Klinicznego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50. INWESTOR: Ośrodek Pediatryczny Centralnego Szpitala Klinicznego PROJEKT BUDOWLANY instalacji sanitarnych w projektowanej przebudowie pomieszczeń na parterze budynku "C" dla potrzeb pokoju matki i dziecka w Ośrodku Pediatrycznym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin

SANITARNA. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin BRANŻA SANITARNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., GAZU INWESTOR : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1 20-309 Lublin LOKALIZACJA : ul.urbanowicza 13, Dęblin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI...

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI... OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1. Wstęp... 3 1.1. Określenie tematu... 3 1.2. Materiały wyjściowe... 3 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.... 3 1.ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1.

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. INWESTOR: S.Z.C.P. i G. w Bystrej ADRES: ul. Fałata 2 Bystra PROJEKTOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kopie dokumentów: - uprawnienia, zaświadczenie przynależności do POIIB i oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Opis techniczny 3. Rysunki: rys. nr 1 rys nr 2 rys. nr 3 rys nr

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo