PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający dz. nr 4, Obr.vi, AM 2 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 104 mgr inż. Janusz Wowczuk DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń inż. Mariola Kochowska DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń Projekt sporządzono w grudniu 2005r.

2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz z późniejszymi zmianami ) OŚWIADCZAM, że projekt budowlany: Przebudowa budynku sądu w Zgorzelcu instalacje sanitarne dz. nr 4, Obr.VI, AM 2, Zgorzelec, ul. Armii Krajowej (nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant:... Sprawdzający:... Specjalność architektoniczno budowlana, instalacyjna*: * niepotrzebne skreślić

3 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Zawartość opracowania Zestawienie rysunków str. 2 Zestawienie załączników str Podstawa opracowania str Przedmiot i zakres opracowania.. str Instalacja kanalizacji sanitarnej. str Opis projektowanych rozwiązań. str Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.. str Instalacja wodociągowa woda zimna, ciepła, cyrkulacja str Opis projektowanych rozwiązań str Instalacja ppoż.. str Próby szczelności str Instalacja c.o. str Opis projektowanych rozwiązań. str Obliczenie strat cieplnych str Elementy grzejne i armatura przygrzejnikowa. str Próby szczelności i płukanie instalacji.. str Instalacja gazu.. str Materiały i wykonanie instalacji gazowej.. str Połączenie urządzeń gazowych z instalacją gazową.. str Kontrola szczelności przewodów gazowych.... str Kotłownia gazowa.... str Wymagania ppoż..... str Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. str Zewnętrzne gaszenie pożaru i drogi pożarowe.... str Warunki ewakuacji.... str Próby i odbiory.... str Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia serwerowi w piwnicy.. str Informacje do planu BIOZ..... str. 11 1

4 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Zestawienie rysunków Rys. nr 1/S. Rzut piwnicy - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 2/S. Rzut parteru - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 3/S. Rzut I piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 4/S. Rzut II piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 5/S. Rzut III piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 6/S. Rzut IV piętra - instalacja kanalizacyjna Rys. nr 7/S. Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej piony Rys. nr 8/S. Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej piony Rys. nr 9/S. Rozprowadzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy - profil Rys. nr 10/S. Rozprowadzenie rur kanalizacyjnych w piwnicy - profil Rys. nr 11/S. Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 12/S. Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 13/S. Rzut I piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 14/S. Rzut II piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 15/S. Rzut III piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 16/S. Rzut IV piętra - instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr 17/S. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania Arkusz 1-5 Rys. nr 18/S. Schemat kotłowni gazowej Tabelaryczne zestawienie urządzeń w kotłowni Rys. nr 19/S. Rzut kotłowni Rys. nr 20/S. Rzut piwnic - instalacja gazu dla kotłowni Rys. nr 21/S. Instalacja gazu dla kotłowni - rozwinięcie Rys. nr 22/S. Instalacja odprowadzenia spalin Rys. nr 23/S. Rzut piwnicy - instalacja wodociągowa Rys. nr 24/S. Rzut parteru - instalacja wodociągowa Rys. nr 25/S. Rzut I piętra - instalacja wodociągowa Rys. nr 26/S. Rzut II piętra - instalacja wodociągowa Rys. nr 27/S. Rzut III piętra - instalacja wodociągowa Rys. nr 28/S. Rzut IV piętra - instalacja wodociągowa Załącznik nr 1 Zestawienie załączników Obliczenia strat ciepła dla budynku Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. z rur PE-RT UNIPIPE z wkładką alu. Zestawienie podstawowych materiałów oraz grzejników dla instalacji c.o. Załącznik nr 2 Obliczenia przepływu oraz dobór średnicy wodomierza dla instalacji wodociągowej Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji wodociągowej Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji kanalizacyjnej Dobór urządzeń zabezpieczających do kotłowni Reflex Zestawienie urządzeń w kotłowni Obliczenie wentylacji kotłowni Dobór zestawu hydroforowego Sprawdzenie doboru średnicy instalacji gazu 2

5 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne 1. Podstawa opracowania - Podkłady budowlane dla celów projektowych, - Uzgodnienia ze Zleceniodawcą, - Obowiązujące normy i przepisy. 2. Przedmiot i zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową na gaz ziemny G50, instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni oraz instalacji ppoż. w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej Instalacja kanalizacji sanitarnej 3.1. Opis projektowanych rozwiązań Instalację kanalizacyjną, odprowadzającą ścieki z poszczególnych urządzeń sanitarnych z rur polipropylenowych zaprojektowano w systemie UPONAL HT. Rury i kształtki wykonane są z polietylenu kopolimerowego PP/Ht typ Vestolen 9026S/ PP/HT to materiał trudnozapalny (klasa B1 z DIN 4102), nie powoduje zagrożenia pożarowego, nie przenosi ognia na inne elementy budynku. System kanalizacji wewnętrznej UPONAL HT z polietylenu PP/HT posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez CPBRTI INSTAL w Warszawie Aprobata Techniczna AT/ Dopuszcza się wykonanie instalacji kanalizacyjnej innym systemem rur pod warunkiem odpowiadających parametrów i posiadania przez producenta wymaganych dopuszczeń do stosowania w budownictwie. Piony wentylacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrzakami dachowymi DN160[mm]. Rur kanalizacyjnych ani ich połączeń nie zalewać bezpośrednio betonem. Uchwyty do rur umieszczać przede wszystkim pod kielichami, a przy pełnych długościach rur dodatkowo w połowie ich długości. Odległości między uchwytami: - przy średnicy nominalnej [mm] -1,0[m], - przy średnicy nominalnej 110[mm] i więcej -1,25[m], - dla pionów - max 2,0[m]. Montaż instalacji kanalizacyjnej (układanie, mocowanie, rozstaw uchwytów) wykonać zgodnie z instrukcją montażu i wytycznymi producenta systemu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV lub PE. Przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić kitem plastycznym. Sposób prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej, średnice przewodów oraz wymagane spadki (podejść i przewodów zbiorowych) pokazano na rzucie parteru. W przypadku konieczności łączenia rur kanalizacyjnych pod innymi kątami niż posiadają standardowe kolana, należy zastosować kolana PP/HT z regulacją kąta w zakresie 0-90[ o ]. Rewizje zamontować należy na pionach kanalizacyjnych przed wejściem rur w posadzkę piwnicy nad najwyższym podłączeniem przyboru. Odcinki kanalizacji ułożonej pod posadzką piwnicy w ziemi należy wykonać z rur i kształtek jako system kanalizacji zewnętrznej PVC. Nad podłączeniami przyborów do pionów na najwyższej kondygnacji zamontować rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji. Rewizje zamontować należy również na pionach kanalizacyjnych przed wejściem rur w posadzkę piwnicy. Rury układać w ziemi na podsypce piaskowej grubości 10cm. Stosować również obsypkę piaskową nad rurami. Odpływ z budynku należy podłączyć w pomieszczeniu piwnicy do istniejącego odpływu. Wykonawca przed przystąpieniem do układania rur rozprowadzenia poziomego kanalizacji w piwnicy wykona odkrywkę istniejącego odpływu w celu stwierdzenia rzeczywistego 3

6 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne zagłębienia istniejącego kanału i dostosuje poziom włączenia projektowanej instalacji do tej rzędnej, zachowując zaprojektowany układ poziomy instalacji z obliczonymi spadkami. Przed wyjściem kanalizacji z budynku wykonać studzienkę rewizyjna z zamontowaną klapą zwrotna (przeciwcofkową). Zaprojektowane zagłębienie rur pod posadzką w piwnicy jest minimalnym możliwym zagłębieniem. W przypadku braku możliwości nawiązania się do poziomu rury odpływowej z budynku (zbyt duże zagłębienie) należy przeprojektować poziom przykanalika sanitarnego od budynku do pierwszej studni rewizyjno-połączeniowej. Piony kanalizacyjne oraz niektóre podejścia do przyborów obudować płytami regipsowymi zgodnie z rysunkami rozwinięcia instalacji. Wskazane zawory napowietrzające na projektowanej instalacji służyć mają odpowietrzaniu instalacji. Istniejącą instalację kanalizacyjna zdemontować Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu instalacji. Montaż, próby i odbiory instalacji kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych (tom II) - Arkady 1988 r. oraz zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych elementów. 4. Instalacja wodociągowa woda zimna, ciepła, cyrkulacja, ppoż Opis projektowanych rozwiązań Instalacja wodociągowa w modernizowanym budynku zasilana będzie z istniejącego przyłącza wody zimnej. Na przyłączu zamontować zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN40mm JS-10 (PoWoGaz) oraz zawór antyskażeniowy typu EA DN40. Instalacje wodne wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT z wkładką aluminiową UNIPIPE firmy UPONOR z Sochaczewa prowadzonych w bruzdach ściennych i w posadzce piwnicy (część instalacji w piwnicy) oraz w obudowach regipsowych. Instalację zaprojektowano jako krytą poza pomieszczeniami piwnicy gdzie rozprowadzana będzie pod stropem pomieszczeń. Rury instalacji wodociągowej wraz z rurami instalacji c.o. mocować do stopu przy użyciu elementów wieszakowych Hilti z konsolami. Pomiędzy konsolami rury układać w korytkach z regipsu lub blachy perforowanej. Rury przewodowe projektowane w bruzdach należy układać w karbowanych rurach osłonowych o odpowiednich średnicach (wg zaleceń producenta), umożliwiających kompensowanie wydłużeń termicznych instalacji. Rury rozprowadzane w piwnicy należy zaizolować izolacją antyroszeniową Thermaflex o grubości 3mm (woda zimna) oraz izolacją termiczną o grubości 14mm (woda ciepła i cyrkulacja). Zmiany trasy rozprowadzeń wykonać za pomocą gięcia rur lub stosując kształtki połączeniowe. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w projektowanej kotłowni gazowej w pomieszczeniu budynku w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 300 litrów. Podgrzewacz współpracować będzie z kotłem gazowym 180kW z palnikiem nadmuchowym. Instalacje wody ciepłej zimnej i cyrkulacji należy podłączyć do urządzeń w kotłowni z godnie ze schematem technologicznym kotłowni i wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń oraz osprzętu, stosując się do wymagań normowych i przepisów prawa budowlanego. Sposób rozprowadzenia przewodów wraz ze średnicami wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji. Przewody z rur PE-RT z wkładką alu. UNIPIPE łączyć przez zaprasowywanie z odpowiednimi złączkami kształtkami. Nie stosować połączeń rozłącznych na odcinkach instalacji zalewanej w posadzce lub prowadzonych w bruzdach ściennych. Warstwa przykrycia rur betonem w bruzdach i posadzce powinna wynosić min. 4[cm]. 4

7 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne W projekcie przyjęto baterie stojące, podłączane do instalacji wężykami zbrojonymi. Podejścia do baterii i zaworów do spłuczek należy wykonać z wyjściem w ścianie na następujących wysokościach nad posadzką: - umywalka 50[cm], - natrysk 110[cm], - spłuczka 40[cm], - pisuar 50[cm], - zlewozmywak 50[cm], - zawór ze złączką 30[cm], - brodzik bez kabiny 65[cm]. Dla zrównoważenia przepływów w instalacji cyrkulacyjnej należy, zgodnie z rysunkiem rzutu piwnicy, zamontować zawory termoregulacyjne MTCV firmy Danfoss. Zaworów termoregulacyjnych nie zabudowywać. Parametry obliczeniowe instalacji wody zimnej: - przepływ 2,41[l/s] - straty ciśnienia całkowite 4,0[bar] Wymagane minimalne ciśnienie wody z uwzględnieniem strat na przyłączu wynosi 4,0[bar]. Ciśnienie minimalne, zapewniane w sieci wodociągowej w miejscu podłączenia przyłącza wynosi 2,8[bar]. Do podnoszenia ciśnienia do wymaganego zakresu obliczeniowego zaprojektowano zestaw hydroforowy. Dobór w załączniku nr 2. W celu umożliwienia odcinania poszczególnych gałęzi instalacji w koniecznych przypadkach zaprojektowano zawory odcinające sekcyjne na poziomie piwnicy. Istniejącą instalację wodociągową zdemontować Instalacja ppoż. Instalację przeciwpożarową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych skręcanych DN40 i 32mm. Rury izolować otuliną antyroszeniowową Thermaflex A/C SmartLine grubości 6mm na całej długości. Lokalizację hydrantów, sposób ich zasilania oraz poziomy prowadzenia rur pokazano na rzutach instalacji. Hydranty należy zamontować na wysokości około 1,4m. Zawór odcinający dopływ wody do hydrantu powinien być umieszczony poniżej bębna lub z jego boku. Minimalne ciśnienie przed zaworem hydrantowym wynosi 0,2MPa. Maksymalne ciśnienie nie może być większe od 0,9MPa. W obiekcie do wewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano 2 piony hydrantowi z hydrantami o średnicy 25mm. Hydranty umieszczone będą w szafkach wnękowych z wężem półsztywnym, zaworem hydrantowym DN25mm, prądownicą wodną zamykaną 25 na prąd zwarty lub rozproszony. W skrzynce ppoż. umieszczona będzie również gaśnica. Wydajność nominalna hydrantów wewnętrznych przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, wynosi dla hydrantu wewnętrznego DN25 1,0 [dm3/s]. Instalację p.poż. należy poddać próbie ciśnieniowej, na ciśnienie równe 160 [N/cm2]. Wszystkie kropliste przecieki są niedopuszczalne. Wymagane minimalne ciśnienie dla instalacji ppoż. wynosi 4[bar]. Rozprowadzenia poziome rur w piwnicy należy podwiesić do elementów budowlanych za pomocą systemu mocowań Hilti Próby szczelności instalacji wody Próby szczelności instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu, przed wykonaniem przykryć w bruzdach ściennych i posadzce, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 5

8 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Armaturę czerpalna montować po przeprowadzeniu prób szczelności, na czas próby należy zastąpić ją korkami. Instalację należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności, instalację należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 - krotnie wyższa od ciśnienia roboczego. Próby wykonać przy odłączonym zaworze bezpieczeństwa i naczyniu wzbiorczym systemu zamkniętego. Próby szczelności winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana ponownemu płukaniu, w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie musi być wykonane wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Po próbach szczelności wykonać odbiory instalacji przewidziane w W warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II. 5. Instalacja c.o Opis projektowanych rozwiązań Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalację c.o. wodną pompową, o obliczeniowych parametrach pracy 80/60[ 0 C] z jednym obiegiem. Instalacja c.o. chroniona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia naczyniem przeponowym zamontowanym w pomieszczeniu kotłowni oraz zaworem bezpieczeństwa również zamontowanym na kotle. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT z wkładką aluminiową UNIPIPE firmy UPONOR z Sochaczewa, prowadzonych w bruzdach ściennych i w posadzkach piwnicy. Przewiduje się kątowe podejścia dolne do grzejników. Rury przewodowe należy układać w karbowanych rurach osłonowych o odpowiednich średnicach (wg zaleceń producenta), umożliwiających kompensowanie wydłużeń termicznych instalacji (patrz układanie rur instalacji wodociągowej p.4.1.). W celu ograniczenia strat ciepła w kotłowni oraz na poziomie piwnicy rury należy zaizolować otuliną ciepłochronną o współczynniku przewodności cieplnej λ [W/mK] i grubości podanej na rozwinięciu instalacji. Rury w kotłowni od kotła do rozdziału na instancje c.o. oraz do podgrzewacza c.w.u. wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie i izolowanych termicznie. Istniejącą instalację centralnego ogrzewania zdemontować Obliczenie strat cieplnych Do obliczenia strat ciepła poszczególnych pomieszczeń w budynku oraz przy projektowaniu wewnętrznej instalacji c.o. wykorzystano dwa programy komputerowe VNH: OZC i IN2CO. Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń obliczono w oparciu o obowiązujące normy PN-EN ISO 6946 i PN-94/B-03406, uwzględniając przeznaczenie pomieszczeń oraz mostki termiczne. Wydruki obliczeń strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. Sumaryczne straty cieplne całego budynku wynoszą 173,7 [kw] Elementy grzejne i armatura przygrzejnikowa W poszczególnych pomieszczeniach, w odniesieniu do wyliczonych strat cieplnych, przewidziano montaż płytowych grzejników typu CosmoNova zintegrowanych z podejściem od dołu. Jedynie w pomieszczeniach piwnicy ze względów technologicznych zaprojektowano 6

9 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne kilka grzejników z podejściem bocznym. Grzejniki należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, zachowując odpowiednie odległości od podłogi i parapetu. Grzejniki zintegrowane wyposażone są w zawory termoregulacyjne wbudowane typu 013G9360. Dla zaworów termoregulacyjnych dobrano nastawy wstępne. Wielkości nastaw podano na rys. rozwinięć instalacji c.o. Do regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach służą głowice termostatyczne Oventropa zakładane na zawory grzejnikowe. Do usuwania powietrza z instalacji w okresie napełniania, rozruchu i eksploatacji służą odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyższych miejscach na pionach oraz zawory odpowietrzające ręczne na grzejnikach Próby szczelności i płukanie instalacji Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu instalacji c.o Instalację c.o. należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności, instalację należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna równać się najwyższemu ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 2[bar]. Próby wykonać przy odłączonym zaworze bezpieczeństwa i naczyniu wzbiorczym systemu zamkniętego. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalacja musi być poddana ponownemu płukaniu, w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie musi być wykonane wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Płukanie należy przeprowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Po próbach szczelności wykonać odbiory instalacji przewidziane w W warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II. Próby szczelności winny być wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. 6. Instalacja gazu Materiały i wykonanie instalacji gazowej Instalacja gazowa pracować będzie na potrzeby kotłowni gazowej kocioł 180kW Brotje z palnikiem nadmuchowym Giersh (zgodnie z wykazem urządzeń w kotłowni załącznik nr 2). Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, DN65mm (łączonych przez spawanie zgodnie z PN-80/H-74219). Długości projektowanych odcinków instalacji pokazano na rozwinięciu instalacji gazowej. Złączy rurowych spawanych nie należy prowadzić przez ściany i stropy. W czasie prac należy zwrócić uwagę na szczelność wykonania połączeń, pionowości pionów instalacyjnych i trwałości zamocowania rur. Wszystkie przewody instalacji gazowej należy zabezpieczyć przed korozją. Rozprowadzenie przewodów wewnętrznej instalacji gazowej pokazano na rzucie piwnicy. Instalacja prowadzona jest pod stropem pomieszczeń. W miejscu istniejącej skrzynki gazowej na zewnątrz budynku zamontować nową skrzynkę wentylowaną z głównym zaworem odcinającym, gazomierzem oraz głowicą samozamykającą będącą elementem wykonawczym projektowanego systemu bezpieczeństwa gazowego. Gazomierz należy przenieść z korytarza piwnicy do skrzynki gazowej na zewnątrz budynku. Przewody powinny być prowadzone po wierzchu ścian wewnętrznych w odległości 2[cm] od tynku dla konstrukcji nadziemnych, z zachowaniem minimalnych odległości od innych instalacji pozwalających na bezpieczny montaż i eksploatację, zgodnie z Warunkami 7

10 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (instalacje centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne, elektryczne) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległości między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić wykonywanie prac konserwacyjnych. Przejścia rur przez przegrody należy wykonać w rurach osłonowych z elastycznym uszczelnieniem. Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niż 1,5 [m]. Uwaga! Sposób prowadzenia i łączenia przewodów, zastosowane materiały a także przyjęta technologia wykonawstwa musi zapewnić bezpieczne użytkowanie instalacji gazowej, polegające przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstania nieszczelności. Przed palnikiem przy kotle wykonać redukcje do połączenia ze ścieżka gazową palnika nadmuchowego. Przed ścieżką gazową zamontować zawór kulowy odcinający. Istniejącą instalację gazową zdemontować Połączenia urządzeń gazowych z instalacją gazową Połączenie urządzeń gazowych z instalacja gazową musi być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika, możliwość odłączania urządzeń bez konieczności demontażu części instalacji, a także szczelności połączeń pomimo wielokrotnego odłączenia i przyłączenia urządzeń. Sposób podłączenia urządzeń przewidzianych do zasilania gazem powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi i wymogami producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia gazowe powinny być połączone na sztywno z przewodami instalacji za pomocą króćca zakończonego gwintem rurowo - stożkowym lub rurowo-walcowym. Złącze z gwintem rurowym-walcowym powinno umożliwiać zastosowanie, płaskiej uszczelki. Jako elementy połączeniowe urządzeń gazowych i instalacji można również zastosować atestowane gazowe szybkozłącza elastyczne (wymagana aprobata techniczna). Przed każdym urządzeniem gazowym w pomieszczeniu, w którym jest ono zainstalowane, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu, umożliwiający po jego zamknięciu, naprawę lub wymianę urządzenia bez potrzeby odcinania dopływu gazu do całej instalacji. Kurek odcinający dopływ gazu należy zamontować na przewodzie gazowym, w miejscu łatwo dostępnym, w jak najmniejszej odległości od króćca łączącego urządzenie z instalacją Kontrola szczelności przewodów gazowych Próbie szczelności należy poddać całą instalację gazową. Próbę szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 100 [kpa], utrzymując je przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do prób szczelności nie należy przystąpić bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury otoczenia następuje po pewnym czasie, zależnym od objętości przewodów poddanych próbie szczelności oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, próby szczelności nie można tez wykonywać w warunkach, gdy cześć instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało stabilność ciśnienia. 8

11 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru tak zwanej Ururki lub manometru słupkowego, napełnionego rtęcią. Instalacje gazowa uznaje się za szczelną i nadająca się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenia pomiarowe. W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć wszystkie nieszczelności i wykonać próbę ponownie. Trzykrotnie wykonana próba szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje się do rozebrania i powtórnego wykonania. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić Protokół z próby szczelności instalacji gazowej. Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie przewidziane w projekcie miejsca wypływu gazu są zamknięte. 7. Kotłownia gazowa W budynku zaprojektowano kotłownie gazową pracująca na potrzeby ogrzewania obiektu 173,7[kW] (jeden obieg c.o. z mieszaczem) oraz przygotowania c.w.u., ze sterowaniem pogodowym. Źródłem ciepła będzie stalowy kocioł gazowy firmy Brotje, stojacy z palnikiem gazowym Giersch nadmuchowym o mocy grzewczej 180[kW] z wyposażeniem i armaturą towarzyszącą. Kocioł jest przystosowany do współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem wody. W załączniku nr 2 zamieszczono obliczenia wentylacji. Schemat technologiczny z wyszczególnieniem podstawowych urządzeń znajduje się w części rysunkowej. Instalacje odprowadzenia spalin należy wykonać poprzez zamontowanie czopucha izolowanego cieplnie ze stali nierdzewnej Ø 180[mm] do komina dymowego. Włączenie do komina do istniejącej wkładki z blachy kwasoodpornej DN215[mm] wykonać trójnikiem pod katem 87 stopni. Wszystkie roboty montażowe komina wykonać zgodnie z zaleceniami producenta kominów. Pod wyczystką zamontować należy miskę kondensatu z przewodem odpływowym z syfonem. Skropliny odprowadzić do pojemnika polietylenowego, który należy opróżniać po napełnieniu. Wentylację pomieszczenia kotłowni, wykonać jako grawitacją. Wentylację nawiewną do pomieszczenia kotłowni wykonać kanałem typu Z o wymiarach 35[cm]x25[cm] i przekroju 875[cm2], którego dolna krawędź umieszczona będzie na poziomie 30cm nad posadzką. Wyjście przewodu wentylacji nawiewnej zakończyć żaluzją ruchomą. Dla potrzeb wentylacji wywiewnej służyć będą istniejące 3 kanały wywiewne, o łącznej powierzchni przekroju 588[cm 2 ], które należy wyposażyć w kratki wentylacyjną 14x20cm pod sufitem pomieszczenia możliwie blisko stropu. Do schładzania awaryjnego zrzutu wody grzewczej służy istniejąca studzienka schładzająca wykonana z betonu. Studzienkę należy oczyścić wybetonować i przykryć włazem z blachy ryflowanej. W studzience zamontować pompę zanurzeniową z pływakiem do przepompowywania wody do kanalizacji. Wodę z kotła i urządzeń kotłowych spuszczać do studzienki za pomocą węża zbrojonego przez zawory spustowe. W kotłowni przygotowywana będzie c.w.u. w stojącym podgrzewaczu wody o pojemności 300 litrów o mocy grzewczej ciągłej 44[kW]. Na obiegu cyrkulacyjnym c.w.u. zaprojektowano sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej za pomocą czasowego wyłącznika zegarowego z możliwością ustawienia czasu pracy pompy. Rurociągi c.o. w kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych izolowanych cieplnie oraz z rur wielowarstwowych PE-RT z wkładką aluminiową UNIPIPE firmy. Połączenia z armaturą i urządzeniami w kotłowni powinny umożliwiać ich demontaż (połączenia gwintowane śrubunkowe lub kołnierzowe). Prace instalacyjne wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II (pkt. nr 1, 6 i 9). Instalacje sanitarne i przemysłowe". Instalację c.o. przed uruchomieniem należy przepłukać. W celu ograniczenia strat ciepła wszystkie rury należy zaizolować otuliną ciepłochronną o współczynniku przewodności cieplnej λ [W/mK] o grubości podanej na rozwinięciu instalacji c.o. 9

12 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne 7.1. Wymagania ppoż. Dla kotłowni na paliwo gazowe, pomieszczenia, w których montowane są kotły grzewcze, powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom dla urządzeń gazowych. Przegrody powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Przegrody wewnętrzne EI 60 (60 minut), Drzwi EI 30 (30 minut) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Instalacja elektryczna (stanowiąca odrębne opracowanie) powinna być wyposażona w wyłącznik przeciwpożarowy, zamontowany przy drzwiach wejściowych do kotłowni. Pozostałe instalacje przy przejściu przez przegrody kotłowni zabezpieczyć ppoż. odpowiednimi uszczelnieniami przewodów firmy Hilti Warszawa. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w instalację odprowadzającą ładunki elektrostatyczne. W kotłowni umieścić gaśnice proszkową 6[kg]. Sprzęt gaśniczy umieścić w miejscu łatwo dostępnym i odpowiednio oznakowanym Zewnętrzne gaszenie pożaru i drogi pożarowe Do zewnętrznego gaszenia pożaru służą hydranty, znajdujące się na zewnętrznej sieci wodociągowej w ulicy. Budynek, w którym zlokalizowana będzie kotłownia, znajduje się przy zewnętrznej drodze komunikacyjnej o nawierzchni utwardzonej z dogodnym dojazdem dla środków transportu, w tym jednostek straży pożarnej Warunki ewakuacji Kotłownia będzie obiektem o ograniczonej obsłudze. Posiadać będzie oświetlenie światłem sztucznym oraz dziennym. Z kotłowni prowadzić będzie jedno wyjście na korytarz piwnicy dalej bezpośrednio na główną klatkę schodową na zewnątrz budynku lub do bocznego wyjścia awaryjnego, zamykane drzwiami ppoż. o szerokości 0,9[m], z zamkiem bezklamkowym, otwierane na zewnątrz pod naciskiem. Nad drzwiami umieścić należy napis fosforyzujący informujący o lokalizacji wyjścia ewakuacyjnego Próby i odbiory Po zakończeniu montażu wszystkich elementów, osprzętu i armatury należy przeprowadzić badania wodne kotła oraz próbę szczelności połączeń instalacji w obrębie kotłowni. Próby szczelności i wytrzymałości oraz poprawności wykonania połączeń w obrębie instalacji wykonać zgodnie z pkt i pkt Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Przed dokonaniem próby na gorąco należy: - dokonać odbioru urządzeń ciśnieniowych przez właściwy terenowy Inspektorat Urzędu Dozoru Technicznego, - dokonać odbioru komina i wentylacji kotłowni przez uprawniony zakład kominiarski, - wykonać pomiary i badania dla automatyki i instalacji elektrycznej - zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Po wykonaniu ww. odbiorów i pomiarów można przystąpić do uruchomienia urządzeń kotłowni, przy zachowaniu wymogów producentów poszczególnych urządzeń. Podczas 72 godzinnego rozruchu próbnego kotłowni (na gorąco) należy sprawdzić działanie poszczególnych urządzeń i zabezpieczeń oraz wykonać regulację procesu spalania. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły. Projektowana kotłownia będzie wymagała ograniczonej obsługi, a zamontowane urządzenia są bezpieczne pod względem ich użytkowania przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie. Ze względu na ograniczony zakres czynności obsługowych 10

13 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne i ograniczony czas przebywania obsługi w kotłowni, nie przewidziano w niej odrębnego pomieszczenia dla obsługi. W przypadku konieczności należy korzystać z urządzeń sanitarnych, znajdujących się w przedmiotowym budynku. 8. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia serwerowi w piwnicy W pomieszczeniu piwnicy w serwerowi (pom. nr 0/14, rys.11/s inst.c.o. rzut piwnicy) zamontować dwa klimatyzatory przenośne mobilne, o mocy chłodzącej 3,53kW każdy. Klimatyzatory mają za zadanie utrzymanie stałej temperatury w okresie wysokich letnich temperatur. Max przepływ powietrza do pomieszczenia 520m 3 /h. Max pobór mocy 980W. Zalety i funkcje klimatyzatorów: ekologiczny czynnik chłodniczy R407C, zintegrowana konstrukcja eliminuje konieczność stosowania jednostki zewnętrznej, brak kosztów montażu, kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia, 1-12 godzinny elektroniczny programator czasowy (TIMER), pilot zdalnego sterowania, filtr węglowy do oczyszczania powietrza. Urządzenia umieścić pod otworami okiennymi i wystawić elastyczna rurę na zewnątrz pomieszczenia. Wykonać otwór na przewód elastyczny w murze. Otwór zabezpieczyć siatką drobno oczkową. 9. Informacje do planu BIOZ W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (zastępujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), stwierdza się, iż zachodzi przypadek uzasadniający opracowanie planu BIOZ. Plan BIOZ dotyczyć powinien prowadzenia robót, przy których występuje ryzyko uszczerbku zdrowia lub zagrożenia życia z powodu, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, a pośrednio z powodu: prac na wysokości ponad 5,0m wykonywania wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3m. rozbiórki obiektów o wysokości powyżej 8m robót wykonywanych na terenie czynnych zakładów przemysłowych montażu i demontażu rusztowań przy budynkach wysokich robót wykonywanych przy użyciu dźwigów lub śmigłowców niektórych robót przy obiektach mostowych prac wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych roboty prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków roboty przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1m słupa wody robót prowadzonych w temperaturze poniżej -10 stopni C roboty przy elementach zawierających azbest i inne szkodliwe substancje chemiczne, także w przypadku promieniowania jonizującego robót na czynnym obszarze kolejowym prac stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub zasypania (studnie, tunele) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych robót prowadzonych przy ciężkich elementach prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t Szczegółowy plan bioz wykona kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy. Część graficzna sporządzona zostanie na kopii planu zagospodarowania terenu. Instruktaż dla pracowników prowadzony będzie przed przystąpieniem do robót mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia energetyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktaży w dzienniku budowy i zeszycie szkoleń BHP. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom: 11

14 Projekt Budowlany Przebudowa budynku Śądu Rejonowego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104 instalacje sanitarne wydzielenie miejsc pracy w strefach szczególnego zagrożenia dla uniemożliwienia dostępu osób postronnych, stosowanie urządzeń i sprzętu o wymaganych parametrach technicznych, posiadającego wymagane atesty oraz w niezbędnej ilości, gwarantującej bezpieczne wykonanie prac, oznakowanie przejazdów i przejść ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we właściwym stanie, zlokalizowanie w pobliżu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze sprzętem ppoż. i pierwszej pomocy. Środki organizacyjne: wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osób do tego uprawnionych, oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robót, stosowanie przez pracowników wymaganego sprzętu ochrony osobistej i środków bezpieczeństwa, Uwaga: Projektant nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkładzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się wykonawcy robót budowlano - montażowych do treści i ustaleń zawartych w niniejszym projekcie technicznym. OPIS TECHNICZNY KONSULTOWAĆ Z RYSUNKAMI. Opracował:.. mgr inż. Janusz Wowczuk 12

15

16

17

18

19

20

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo