I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan."

Transkrypt

1 I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego Karta katalogowa anemostatów wywiewnych Karta katalogowa jednostki wewnętrznej klimatyzacji Karta katalogowa jednostki zewnętrznej klimatyzacji Karta katalogowa wentylatora kanałowego TD SILENT Karta katalogowa wentylatora SILENT 100 Karta katalogowa wentylatora EBB- 250NT III. Część graficzna SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.1 Rzut piętra II. Instalacja wod-kan. 1:50 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. 1:50 SAN- 1.3 Rozwinięcie aksonometryczne instalacji wody. 1:100 SAN- 1.4 Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej. 1:100 SAN- 2.0 Rzut piętra. Instalacja centralnego ogrzewania. 1:500 SAN- 2.1 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania. 1:100 SAN- 3.0 Rzut piętra. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. 1:500 SAN- 3.1 Rzut dachu. Instalacja wentylacji i klimatyzacji. 1:500 SAN- 3.2 Przekrój I. Instalacja wentylacji wywiewnej- toaleta. 1:50 SAN- 3.3 Przekrój II. Instalacja wentylacji wywiewnej- punkt obsługi. 1:50

2 I. OPIS TECHNICZNY

3 Spis treści A. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ 1.0 Przedmiot i zakres opracowania 2.0 Podstawa opracowania 3.0 Opis projektowanych rozwiązań 3.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 4.0 Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji 4.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 5.0 Próby i odbiory 6.0 Wytyczne branżowe 6.1 Wytyczne budowlane: 6.2 Wytyczne instalacyjne: 6.3 Wytyczne BHP i p.poż. 7.0 Zestawienie materiałów B. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 1.0 Przedmiot i zakres opracowania 2.0 Podstawa opracowania 3.0 Opis projektowanych rozwiązań- instalacja wentylacji 4.0 Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji. 5.0 Urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej 6.0 Opis projektowanych rozwiązań- instalacja klimatyzacji 7.0 Wytyczne branżowe 7.1 Wytyczne budowlane: 7.2 Wytyczne instalacyjne: 7.3 Wytyczne elektryczne: 7.4 Sterowanie i układ automatycznej regulacji: 8.0 Wytyczne bhp i p.poż. 9.0 Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 9.1 Montaż przewodów wentylacyjnych i kształtek 9.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 10.0 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 10.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 10.2 Badania ogólne 10.3 Badanie wentylatorów 10.4 Badanie czerpni i wyrzutni powietrza 10.5 Badanie sieci przewodów 10.6 Badanie nawiewników i wywiewników 11.0 Zestawienie materiałów C. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.0 Przedmiot i zakres opracowania 2.0 Podstawa opracowania 3.0 Opis projektowanych rozwiązań 4.0 Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji

4 4.1 Montaż instalacji 4.2 Wytyczne eksploatacji 4.3 Wytyczne branżowe 4.4 Wytyczne wykonania termoizolacji 4.5 Wytyczne BHP i p.poż. 5.0 Próby i odbiory 6.0 Zestawienie materiałów UWAGI KOŃCOWE

5 A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 1.0 Przedmiot i zakres opracowania Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej dla instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej dla przebudowy i adaptacji pomieszczeń na poziomie IV budynku B i C MIR dla potrzeb. 2.0 Podstawa opracowania Założenia stanowią: Zlecenie i umowa, Projekt architektoniczno budowlany, Uzgodnienia międzybranżowe, Inwentaryzacja pomieszczeń i instalacji; Istniejące projekty branżowe; Normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji sanitarnych. 3.0 Opis projektowanych rozwiązań 3.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji Toaleta zlokalizowana w biurze obsługi klienta zasilana jest z istniejącej instalacji wodociągowej. Włączenie w istniejące instalacje należy wykonać na kondygnacji +2 w miejscu istniejących odejść instalacji wody. Za odejściem zamontować zawory odcinające ze spustem, umożliwiającym opróżnienie instalacji. W celu zabezpieczenia instalacji przed grawitacyjną cyrkulacją zwrotną na przewodzie cyrkulacji należy zamontować zawór zwrotny. Na potrzeby toalety projektuje się pion wodociągowy w istniejącym szachcie instalacyjnym, woda zimna Ø20, woda ciepła Ø16, woda cyrkulacyjna Ø16. Wyjście instalacji z szachtu projektuje się na kondygnacji +3 (rys. SAN 1.2). W toalecie na przewodach wodociągowych ( na wejściu) zamontować zawory odcinające, wykonać rewizję umożliwiającą dostęp do zaworów. Instalację wykonać z rur wielowarstwowych PE-X/Al./PE-RT w systemie np. Wavin (lub równoważne) prowadzonych pod stropem kondygnacji +2 do szachtu instalacyjnego. Wyjście instalacji z szachtu, wykonać w obudowie (wg proj. architektury). W toalecie przewody prowadzić w przestrzeni instalacyjnej, zabudowanej wg proj. architektury. Podejścia do odbiorników projektuje się od ściany z połączeniem elastycznym, podejścia do pojedynczego przyboru wykonuje się z rur o przekroju poprzecznym Ø16. Na podejściach do punktów czerpalnych instalacji wody zimnej i ciepłej należy zainstalować zawory odcinające. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane, dylatacje wykonać w rurach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przejścia instalacji przez strefy pożarowe (wejście przewodów do toalety z szachtu) wykonać w rurach ochronnych (stalowych) wypełnionych ochronną pęczniejącą masą uszczelniającą typu np. CP601S, firmy Hilti oraz zamontować obejmy ognioochronne typu np. CP644, firmy Hilti ( lub równoważne).

6 Przewody instalacji grzewczej oraz c.w.u należy zaizolować termicznie. Izolację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi. Załączniki nr 2., pkt. 1.4 i 1.5 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo- gospodarcze: Obliczeniowy przepływ wody ustalono zgodnie z normą PN-92/B wg wzoru: q = 0,4 ( qn) 0,54 + 0,48 [dm 3 /s] Zapotrzebowanie wody: q = 0,4 (0,27) 0,54 + 0,48 q =0,67 l/s 2,44 m 3 /h Nazwa przyboru Ilość qnz qnc Umywalka 1 0,07 0,07 Miska ustępowa 1 0,13 Σqnz= 0,2 Σqnc= 0, Instalacja kanalizacji sanitarnej Projektowana instalacja odprowadzać będzie ścieki z przyborów sanitarnych w pomieszczeniu toalety. W tym celu należy wymienić istniejący pion kanalizacji sanitarnej na Ø110 PVC. Dodatkowo zaleca się przesunięcie pionu w kierunku projektowanej toalety, w celu zminimalizowania odległości pionu od miski ustępowej. Podejście (pion Ks1 ) kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia toalety, wykonać na kondygnacji +3, pion Ks1 wentylować, poprzez włączenie się w przestrzeni międzystropowej do pionu Ks1 (rys. SAN- 1.4). W toalecie wykonać drzwiczki rewizyjne, umożliwiające rewizję pionu. Podejścia do przyborów należy prowadzić w ścianie i przestrzeni instalacyjnej obudowanej wg proj. architektury, przybory podłączać od dołu. Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,0%. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne tj. syfony. Przed przejściem pionu w poziom zastosować rewizje o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Rewizję zamontować w szachcie w miejscu łatwo dostępnym. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane, dylatacje wykonać w rurach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przejścia instalacji przez strefy pożarowe (wyjście rury kanalizacyjnej z toalety w kierunku pionu) wykonać w rurach ochronnych (stalowych) wypełnionych ochronną pęczniejącą masą uszczelniającą typu np. CP601S, firmy Hilti oraz zamontować obejmy ognioochronne typu np. CP644, firmy Hilti ( lub równoważne). Ilość ścieków bytowo-gospodarczych Obliczona według normy PN-92/B qs = K AWs gdzie: K odpływ charakterystyczny dla budynków mieszkalnych - 0,5 [dm 3 /s] AWs - równoważnik odpływu zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego

7 Nazwa przyboru Ilość AWs ΣAWs Umywalka 1 0,5 0,5 Miska ustępowa 1 2,5 2,5 3 qs= 0,5* 3= 0,87 l/s 4.0 Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji 4.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem o obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. Maksymalne odległości między podporami przewodów z rur wielowarstwowych PE: średnica piony [m] pozostałe [m] 16 1,5 1, ,7 1,3 25 1,9 1,5 32 2,1 1,6 40 2,2 1,7 Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni przewodów. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. Ponadto przewody instalacji wodociągowej należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30 C. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jej izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: - dla przewodów średnicy 25 mm 3 cm - dla przewodów średnicy mm 5 cm Przewody pionowe należy prowadzić tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.

8 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, c.o. Bezwzględnie nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. Rury do centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody (c.w.u.) układane nadtynkowo lub w szachtach muszą być zamocowane obejmami do konstrukcji w taki sposób, aby umożliwić kompensację związaną z wydłużalnością termiczną przewodów. Podpory stałe trwale mocują przewód i uniemożliwiają jego przesuwanie w obejmie. Należy je zakładać pomiędzy mufami lub innymi kształtkami w takich miejscach jak: zmiany trasy przewodu; odgałęzienia przewodów; punkty czerpalne; przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem np. wodomierzem. Bardzo mocno dokręcona obejma uniemożliwiająca ruch przewodu jest również punktem stałym. Obejmy takie muszą zapewniać przeniesienie sił związanych z wydłużeniem przewodu oraz obciążeniem. Przy stosowaniu śrub kotwiących należy zwrócić uwagę na wytrzymałość konstrukcji budowlanej. Podpory przesuwne umożliwiają osiowy ruch przewodu w obejmie. Obejmy nie mogą powodować uszkodzeń powierzchni przewodu. Obejmy z PP lub metalowe z wkładką gumową należy zakładać w odpowiedniej odległości od kształtek, tak aby nie ograniczać ruchu przewodu. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodów. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Powstała przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełniona musi być materiałem trwale plastycznym. Rura prowadzona w tulei powinna mieć możliwość swobodnego poruszania się, będącego wynikiem rozszerzalności liniowej przewodu. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej Przy montażu przewodów spustowych (pionów) dopuszcza się stosowanie odsadzek w celu ominięcia przeszkód. Przy długości odsunięcia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym niż 45. Instalację kanalizacyjną należy prowadzić w odległości co najmniej 10 cm od instalacji grzewczej (mierząc od powierzchni rur). Gdy odległość ta jest mniejsza, należy stosować izolację cieplną. Izolacja jest niezbędna także gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temp. ścianki przewodu kanalizacyjnego powyżej 45 C. Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów instalacji elektrycznych. Połączenia kielichowe z rur PP należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury.

9 Dopuszczalne odchylenie przewodów odpływowych od spadków ułożonych w projekcie mogą wynosić ±10%. Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane przy pomocy trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45. Na pionach należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów wykonanych z PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Obejma uchwytu powinna mocować rurę pod kielichem. Pomiędzy obejmą a przewodem należy stosować podkładkę elastyczną. Wszystkie elementy przewodów spustowych (pionów) powinny być mocowane niezależnie. Pomieszczenia budynku powinny spełniać wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowlanych zgodnie z normą PN-B :1999. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: Średnica przewodu (mm) [ m ] ,0 > 110 1,25 Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów wykonanych z PP łączonych przy pomocy połączeń rozłącznych powinna być zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz poprzez właściwą lokalizację podpór stałych i przesuwanych. 5.0 Próby i odbiory Prace montażowe, próby i odbiór należy wykonać przez osoby uprawnione oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL. Badanie szczelności dla instalacji wodnej należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej. Przed wykonaniem próby szczelności instalację należy dokładnie wypłukać wodą. Od instalacji c.w.u. należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki lub roszenie. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania stosować cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego lecz nie niej niż 10 barów a badanie polega na podniesieniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego i obserwowaniu przez 30 min spadek ciśnienia spowodowany elastycznością przewodów z tworzywa sztucznego. Następnie należy powtórnie podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego i obserwować przez 30 min ewentualne spadki ciśnienia (dopuszczalny

10 spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar). Gdy w/w czynności badania wstępnego zakończyły się wynikiem pozytywnym należy przeprowadzić bezpośrednio badanie główne polegające na powtórnym podniesieniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego i obserwowaniu przez 2 godz. ewentualne spadki ciśnienia (dopuszczalny spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar). W przypadku niespełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie, poczynając od początku badania wstępnego. Instalację c.w.u. po zakończeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy poddać przy ciśnieniu roboczym dodatkowo badaniu szczelności wodą ciepła o temp 60 C. Podczas badania szczelności instalacji kanalizacyjnej należy dokonać następujących sprawdzeń: podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo gospodarcze sprawdzić się na szczelność przez oględziny po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 6.0 Wytyczne branżowe 6.1 Wytyczne budowlane: Należy wykonać: bruzdy w ścianach i mocowanie przewodów wodnych i kanalizacyjnych, przebicia w ścianach pod rury wodne i kanalizacyjne, obudowę instalacji wodnych i kanalizacyjnych wg. projektu architektury, przejścia szczelne ppoż. EI 120, wymianę istniejącego pionu kanalizacyjnego oraz rewizji, wykonanie drzwiczek rewizyjnych w pom. łazienki dla instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody; 6.2 Wytyczne instalacyjne: Należy sprawdzić czy ciśnienie wody w instalacji wodociągowej jest nie mniejsze niż: - 0,05 MPa przed każdym punktem czerpalnym, lecz nie więcej niż 0,6 MPa. Jeżeli minimalne ciśnienia nie są zachowane należy zastosować odpowiednie urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody. 6.3 Wytyczne BHP i p.poż. Zgodnie z 3 ust.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

11 Prace bezpośrednio związane z wykonywaniem robót instalacyjno montażowych, jak również montażowych AKPiA, powinny być dozorowane i wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828). Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje kierownik robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Podczas wykonywania robót stosować się do Warunków technicznych wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych (zesz. nr 8), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ sporządzonego przez kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany podczas wykonywanych robót budowlanych wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikających z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji określającej przyczyny wprowadzenia zmian. W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urządzeń metalowych obowiązkowo należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia eliminujące możliwość porażenia prądem. Obiekt powinien być w czasie użytkowania poddawany przez właściciela okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Rozruch i eksploatacja instalacji powinien nastąpić po uprzednim opracowaniu instrukcji eksploatacji. Instalacja wodociągowa powinna mieć aktualizowaną na bieżąco dokumentację powykonawczą oraz eksploatacyjną. Dokumentacja powinna zawierać informacje hydrauliczne, termiczne oraz higieniczno mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny być także uwzględnione aktualne inwentaryzacje, opisy urządzeń oraz informacje techniczno ruchowe. W trakcie eksploatacji instalacji należy okresowo wykonywać kontrolne analizy bakteriologiczne pod kątem występowania bakterii Legionella. Należy przewidzieć możliwość okresowego przegrzewania wody w instalacji c.w.u. do temperatury 70 C. Przegrzew wody ma unieszkodliwiać ewentualnie powstałe kolonie bakterii Legionella.

12 7.0 Zestawienie materiałów Instalacja wody: Lp. Wyszczególnienie Wielkość Ilość Jedn. Producent 1. Rura PE-X/AL/PE-RT Ø16 x 2,0 62 mb. np. Wavin 2. Rura PE-X/AL/PE-RT Ø20 x 2,25 24 mb. np. Wavin Zawór odcinający kulowy ze 3. spustem 1/2'' 3 szt. np.valvex 4. Zawór odcinający kulowy 1/2'' 4 szt. np.valvex 5. Zawór zwrotny 1/2 1 szt. 6. Izolacja U= 0,035 W/mK 6mm 30 mb. 7. Izolacja U= 0,035 W/mK 20 mm 60 mb. Instalacja kanalizacji sanitarnej Lp. Wyszczególnienie Wielkość Ilość Jedn. Producent 1. Rura PVC Ø mb. np. Wavin 2. Rura PVC Ø50 4 mb. np. Wavin 3. Rura PVC- skropliny Ø32 12 mb. np. Wavin 4. Rewizja Ø110 2 szt. np. Wavin

13 B. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 1.0 Przedmiot i zakres opracowania Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej dla instalacji wentylacji i klimatyzacji dla przebudowy i adaptacji pomieszczeń na poziomie IV budynku B i C MIR dla potrzeb. 2.0 Podstawa opracowania Założenia stanowią: Zlecenie i umowa, Projekt architektoniczno budowlany, Uzgodnienia międzybranżowe, Inwentaryzacja pomieszczeń i instalacji; Istniejące projekty branżowe; Normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji sanitarnych. 3.0 Opis projektowanych rozwiązań- instalacja wentylacji ilości powietrza wentylacyjnego: - 20 m 3 /h na jedną osobę - 50 m 3 /h na jeden wydzielony WC Nawiew Nawiew powietrza na potrzeby całego Biura Obsługi Klienta realizowany jest poprzez dwa ogrzewacze wentylatorowe z nagrzewnicą wodną np. OW Klimor. Pojedynczy ogrzewacz zapewnia nawiew powietrza w ilości min 220 m 3 /h (I stopień), max 300 m 3 /h (III stopień). Ogrzewacze załączają się na pierwszy bieg wraz z uruchomieniem światła oraz wentylacji wywiewnej (I bieg). W przypadku dużego obciążenia ruchem, nawiew załączyć na bieg najwyższy (300 m 3 /h). W okresie zimowym ogrzewacz, spełnia funkcję grzejnika. OW należy wyposażyć w termostat przeciwzamrożeniowy, chroniący nagrzewnicę przed zamarznięciem wody. Na potrzeby ogrzewacza wentylatorowego zlokalizowanego przy oknie, należy wykonać czerpnię powietrza w dolnej części okna o minimalnym przekroju 363 cm 2. Ogrzewacz zasilić czynnikiem grzewczym z istniejącego podejścia c.o. Podejście dostosować do OW. Drugi ogrzewacz należy umieścić we wnęce, na miejscu (usuniętego) grzejnika żeliwnego w pomieszczeniu projektowanej poczekalni. Wykonać czerpnię ścienną o przekroju 60 x 605 mm, przewód czerpny zaizolować pianką poliuretanową gr. 1 cm. OW zasilić z istniejącego podejścia grzejnikowego. Nawiew powietrza do pomieszczenia toalety oraz punktów obsługi klienta, realizowany za pośrednictwem otworów wentylacyjnych osadzonych w drzwiach. Świeże powietrze pochodzić ma poczekalni i ma być wynikiem infiltracji powietrza z zewnątrz poprzez nieszczelności.

14 Wywiew Wywiew powietrza w toalecie realizowany jest przez wentylator łazienkowy np. SILENT 100 produkcji Venture Industries, montowany bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Przewiduje się ciągłą pracę wentylatora wyciągowego na 1 biegu. Drugi bieg włącza/wyłącza się razem z włączeniem/wyłączeniem oświetlenia i będzie pracował na nim jeszcze ok10min po zgaszeniu światła. Wywiew powietrza w holu oraz recepcji realizowany jest poprzez wentylator łazienkowy np. EBB 250NT produkcji Venture Industries, montowany bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Istniejący kanał wentylacyjny należy przedłużyć ze względu na zabudowę (wg proj. architektury). Przewiduje się ciągłą pracę wentylatora wyciągowego z wydajnością 240 m 3 /h (1wym/h). Wentylator załącza się wraz z włączeniem oświetlenia w poczekalni. Punkty obsługi będą posiadały wentylację mechaniczną wywiewną. Ilość powietrza została przyjęta na poziomie 30m 3 /h/osobę. Przewiduje się że w jednym punkcie może znajdować się maksymalnie 4 osoby. Wywiew powietrza odbywać się będzie poprzez anemostaty wentylacyjne wywiewne np. AD-160 Klimor. Wywiewniki wentylacyjne zamontowane będą wraz z przewodami i pozostałymi elementami instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego, przewodami należy przechodzić pod podciągami. Na kanale wywiewnym zamontować wentylator kanałowy np. TD SILENT Venture Industries, załączany wraz z oświetleniem na pierwszy bieg (180 m 3 /h), w przypadku dużego obciążenia ruchem wentylator włączyć na bieg drugi (360 m 3 /h). Wyrzut zużytego powietrza z przewodu wywiewnego z toalety oraz punktów obsługi, należy wyprowadzić na zewnątrz budynku na dach. Wyrzutnię powietrza (pionową) zabezpieczyć przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. Wyrzutnię zlokalizować 3m od najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem oraz co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku. Specyfikacja: wywiew z toalety: 1. rura wentylacyjna o przekroju kołowym Ø kolano 90 o przekroju kołowym Ø110 wywiew z punktów obsługi: 1. anemostat wywiewny AD rura wentylacyjna o przekroju kołowym Ø rura wentylacyjna o przekroju kołowym Ø materiał elastyczny flex Ø kolano 90 o przekroju kołowym Ø trójnik 160/ redukcja 160/ trójnik 200/ kolano 90 o przekroju kołowym Ø200

15 4.0 Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji. Powietrze dla obsługiwanych pomieszczeń dostarczane będzie z ogrzewaczy wentylatorowych OW. Zasilanie w ciepło nagrzewnic ogrzewacz odbywać się przez istniejącą instalację centralnego ogrzewania (95/70). Wywiew realizowany poprzez instalację instalację wywiewną z wentylaorem kanałowym bądź poprzez wentylatory łazienkowe. Przewody wentylacyjne ułożone będą w w przestrzeni międzysufotowej. Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B i PN-B Przewody zaprojektowano jako kanały Spiro. Wymiary przewodów o przekroju kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A wg PN-B Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B Wysokość profilu w połączeniu kołnierzowym 30 mm. Do uszczelniania złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą korkową bądź plastikową. Przy montażu rur Spiro połączenia szczelne uzyskać stosując uszczelnienia dwuwargowe. Przewody należy zaizolować termicznie wełną mineralną grub. 40mm. Izolacja ma być zabezpieczona płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/ lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti. Podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/ lub zgodnie z wytycznymi firmy Hilti. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Do zawieszenia kanałów stosować pręty nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Należy bezwzględnie przewidzieć otwory rewizyjne w przewodach instalacji lub możliwość demontażu elementu składowego instalacji celem umożliwienia czyszczenia instalacji. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45. W przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. Minimalne wymiary otworów inspekcyjnych należy wykonać wg WTWiO instalacji wentylacyjnych (zesz. nr 5). Pokrywy rewizyjne stosować jako owalne wytłaczane z możliwością stałego dociśnięcia do ścianki kanału za pomocą pokrętła śrubowego. Wycięcie w przewodzie musi być dokładnie ogradowane. Częstotliwość kontroli pod względem czystości instalacji wentylacyjnej wynosi max 1 rok. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. W celu zapewnienia bezpiecznej w przyszłości obsługi sieci przewodów, wszystkie przewody muszą być starannie oznaczone. Należy także określić, które otwory docelowo w żadnym wypadku nie będą mogły być przysłonięte przez inne wyposażenie budowlano instalacyjne, kable elektryczne, itp. Otwory serwisowe muszą być tak wykonane aby nie zmniejszać izolacyjności cieplnej, odporności ogniowej i nie zmieniać charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnętrzna izolacja przewodów wentylacyjnych musi być wykonana w taki sposób, aby było możliwe właściwe użytkowanie otworów serwisowych. W ściankach przewodów elastycznych nie wolno wykonywać przebić oraz otworów serwisowych. Dostęp do wnętrza przewodu jest natomiast możliwy jedynie poprzez elementy końcowe instalacji (nawiewniki).

16 Po montażu zaznaczyć w projekcie powykonawczym odpowiednimi symbolami faktyczne umiejscowienie otworów rewizyjnych (wyczystnych). Tam gdzie jest to możliwe, wgląd (dojście) do wnętrza przewodów zaznaczyć i opisać jeżeli może się to odbywać przez zdemontowanie przewodów lub przez istniejące już otwory, takie jak nawiewniki i wywiewniki powietrza, zaślepki umieszczone na końcach przewodów. W celu czyszczenia należy zapewnić dostęp z dwóch stron do: - Wentylatora kanałowego Sieć przewodów, jej podpory i podwieszenia muszą być tak obliczone pod względem wytrzymałościowym, aby były w stanie utrzymać dodatkowy ciężar wynikający z wprowadzania do wnętrza kanałów urządzeń do kontroli i czyszczenia, jak również obciążenia będącego skutkiem opierania się pracowników o kanały podczas pracy. Przed oddaniem do użytkowania instalację wentylacyjną należy oczyścić z zanieczyszczeń pochodzących z procesu produkcyjnego (smary) oraz zanieczyszczeń, które mogły się dostać do środka przewodu w trakcie ich niewłaściwego składowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montażu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B oraz stosować się do Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów wentylacyjnych i ich połączeń. Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania zanieczyszczeń. Należy zapewnić głębokie czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urządzeń do obróbki powietrza co najmniej raz w roku przez wyspecjalizowaną firmę cleaningową udostępniając informacje o wielkości, rodzajach i lokalizacji otworów serwisowych. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli pod względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być zamontowane w taki sposób aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Nie należy wewnątrz przewodów stosować ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: - porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, - sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, - sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, - sprawdzić czystość instalacji, - sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych.

17 Należy przewidzieć końcówki dla przyłączenia przyrządów pomiarowych w instalacji wentylacyjnej, aby w czasie prób zdawczo odbiorczych można było sprawdzić poprawność wykonania instalacji wg PN-78/B Podczas wykonywania robót budowlanych ulegających zakryciu wykonawca (kierownik robót) jest zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania w celu sprawdzenia, dokonania prób i odbioru. Protokoły z badań, odbiorów i sprawdzeń instalacji należy zachować i po zakończeniu budowy dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi bądź właścicielowi instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych, DTR oraz świadectwa dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie. 5.0 Urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej 1. wentylator kanałowy np.td Silent 500/160 (Venture Industries) -180/360 m 3 //h, 230V, 50/44W 2. wentylator kanałowy dwubiegowy- Toaleta 4/5 np. Silent 100,30/ 50 m 3 /h (Venture Industries) 230V, 50/44W 3. wentylator kanałowy dwubiegowy Poczekalnia np. EBB- 250 NT (240 m 3 /h) (Venture Industries) 4. ogrzewacz wentylatorowy- Poczekalnia np. OW Klimor (220/300 m 3 //h) 6.0 Opis projektowanych rozwiązań- instalacja klimatyzacji Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniu. Największy udział w sumie zysków mają zyski pochodzące od promieniowania słonecznego przenikającego przez okna, od osób przebywających w pomieszczeniu oraz ciepło wydzielane przez urządzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki, urządzenia ksero, a także ciepło będące efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń. W celu schłodzenia powietrza w poczekalni, recepcji oraz w punktach obsługi klienta projektuje się dwa klimatyzatory kasetonowe z nawiewem powietrza 4- stronnym. Na każdy klimatyzator wewnętrzny np. Mitsubishi Electric SLZ-KA50VA przypada jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric MUZ-FD50VA, co umożliwia niezależną pracę obu jednostek. Jednostki zewnętrzne umieścić na elewacji nad wjazdem na patio. Układ chłodniczy (układ jednostek zewnętrznych z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji. Od każdej jednostki wewnętrznej należy odprowadzić skropliny do najbliższego ujścia kanalizacji sanitarnej, zasyfonować włączenie. Klimatyzatory kasetonowe

18 wyposażone są w pompki skroplin producenta. Przewody odprowadzające skropliny oraz orurowanie chłodnicze prowadzić w przestrzeni międzystropowej. Do izolacji termicznej rur zastosować otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca się izolację otuliną kauczukową, np. Thermaflex A/C o grubości 13 mm. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty. Każda rura powinna być izolowana osobno. Nie izolować instalacji przed wykonaniem prób i odbioru. Obliczenie zapotrzebowania na moc chłodniczą Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego wg PN-76/B Obliczenie mocy chłodzenia wykonano dla okresu lata przy temperaturze zewnętrznej tz = 32 C. Moc chłodnicza dla BOK wynosi Qchł=10 kw 7.0 Wytyczne branżowe 7.1 Wytyczne budowlane: Wykonać: - Przebicia dla przewodów wentylacyjnych, - Podwieszenia przewodów wentylacyjnych, - Przejścia przewodów przez ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne należy wykonać w tulejach ochronnych z rur plastikowych lub stalowych, - Powieszenia jednostek zewnętrznych klimatyzacji, - Podwieszenia jednostek wewnętrznych klimatyzacji, - Montaż urządzeń ściśle według wytycznych producenta, - Przejścia przewodów wentylacyjnych oraz orurowania klimatyzacji pod podciągami obudować wg. proj. architektury; 7.2 Wytyczne instalacyjne: Należy wykonać: - Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji, układać ze spadkiem 2% w kierunku włączenia do kanalizacji; - Doprowadzić czynniki do ogrzewaczy wentylatorowych, - Doprowadzić freon z jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych 7.3 Wytyczne elektryczne: Należy doprowadzić energię elektryczną do: - wentylatorów wyciągowych, - wentylatora kanałowego, - zasilanie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych klimatyzacji, - wykonać sterowanie klimatyzacji, - wykonać sterowanie wentylatora kanałowego, - wentylatora ogrzewacza wentylatorowego - wykonać uziemienie wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną,

19 - wyposażyć instalację zasilającą silnik wentylatora w urządzenie zabezpieczające silnik przed przeciążeniem i przegrzaniem W instalacji elektrycznej należy zastosować ochronę przeciwporażeniową, ochronę odgromową instalacji i urządzeń będących przedmiotem projektu zgodnie z PN-IEC :2001; PN-IEC : Sterowanie i układ automatycznej regulacji: Usytuowanie panelu sterowania do klimatyzacji i wentylacji zachowaniem centralnego i łatwo dostępnego miejsca. uzgodnić z Inwestorem z 8.0 Wytyczne bhp i p.poż. Zgodnie z 3 ust.1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Elastyczne elementy łączące wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Podczas wykonywania stosować się do WTWiO (zesz. nr 5, 6, 7), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ sporządzonego przez kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany podczas wykonywanych robót budowlanych wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikających z zawansowania budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji określającej przyczyny wprowadzenia zmian. Prace bezpośrednio związane z wykonywaniem robót instalacyjno montażowych, jak również montażowych AKPiA, powinny być dozorowane i wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828). Rozruch i eksploatacja zespołu wentylacyjnego powinien nastąpić po uprzednim opracowaniu instrukcji eksploatacji. Obiekt powinien być w czasie użytkowania poddawany przez właściciela okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), oraz kontroli, co najmniej raz na 5 lat, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Uwaga! Przewody elastyczne należy stosować wyłącznie w wersji niepalnej.

20 9.0 Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 9.1 Montaż przewodów wentylacyjnych i kształtek Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są o 50 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: - przewodów; - materiału izolacyjnego; - przepustnic - elementów składowych podpór lub podwieszeń; - osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie w czasie czyszczenia lub konserwacji. 9.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności akustycznych i przeciwpożarowych. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych jakie należy wykonać w przewodach wentylacyjnych oraz pozostałe szczegółowe wytyczne wykonania określono w zeszytach wydanych przez COBRTI Instal Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PrPN EN i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal Sprawdzenie kompletności wykonanych prac W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: a) porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo