REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Obrońców Westerplatte 89, Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Obrońców Westerplatte 89, 40 335 Katowice"

Transkrypt

1 REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Obrońców Westerplatte 89, Katowice PROJEKT KOREKTY PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA , BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA TERENIE MIASTA KATOWICE, W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ 2004 ROKU KATOWICE listopad 2003

2 SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Informacja na temat gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Katowice 2. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych 3. Uzasadnienie korekty wieloletniego planu 4. Zasady tworzenia planu i opis wprowadzonych zmian 5. Sposób finansowania planowanych zadań 6. Nakłady inwestycyjne w roku Planowany zakres w kontekście kierunków rozwoju miasta i zagospodarowania przestrzennego II. Część tabelaryczna 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Informacja n/t gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Katowice Zasilanie w wodę. RPWiK nie posiada własnych ujęć, lecz bazuje na zakupie wody z ujęć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.Źródłem zaopatrzenia w wodę Miasta Katowice są poprowadzone od ujęć wody znajdujących się na terenie województw Śląskiego i Małopolskiego wodociągi magistralne GPW: RPWiK Katowice w punktach rozliczeniowych dokonuje zakupu wody od GPW, a następnie poprzez sieć przewodów rozdzielczych zaopatruje w wodę mieszkańców Miasta Katowice Zakup i sprzedaż wody W celu zaopatrzenia w wodę,za 9 miesięcy 2003 r sprzedano 14074,4 tys.m3 wody. Ilość mieszkańców Katowic (stan na ) wynosi 327,2 tys. Ilość liczników wody w roku 2003 wynosi szt. 1.3.Ilość awarii: 2000 r sieć wodociągowa 2197 szt. sieć kanalizacyjna 982 szt 2001 r sieć wodociągowa 1981 szt. sieć kanalizacyjna 728 szt r sieć wodociągowa 1959 szt sieć kanalizacyjna szt r ( 9 m-cy ) sieć wodociagowa szt. sieć kanalizacyjna szt 1.4. Długość sieci wod-kan 2002 rok 9 m-cy 2003 sieć wodociągowa: sieć wodociągowa : - magistralna 42 km - magistralna 42 km - rozdzielcza 440,2 km - rozdzielcza 440,6 km - przyłącza 244,7 km - przyłącza 246,3 km ogółem: 726,9 km ogółem : 728,9 km sieć kanalizacyjna: sieć kanalizacyjna : - kanał 332,6 km - kanał 333 km - przykanaliki 69,1 km - przykanaliki 69,1 ogółem: 401,7 km ogółem : 402,1 3

4 1.5. Oczyszczanie ścieków Obecnie północna część Miasta Katowice tj. Centrum, Koszutka, Os. Tysiąclecia, Witosa i Paderewskiego leży w zlewni Oczyszczalni Gigablok. Do wyeksploatowanej oczyszczalni trafiają ścieki. Zlewnię tą zamieszkuje 180 tys. mieszkańców. Ścieki z oczyszczalni Gigablok po oczyszczeniu są odprowadzane do rzeki Rawy podobnie jak ścieki nie oczyszczone spływające przelewami z powodu wpływu szkód górniczych Urząd Miasta Katowic wystąpił o fundusze ISPA na przebudowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni. Fundusze przyznano, ogłoszono przetarg na projekt i wykonawstwo. Południowo-zachodnia część miasta tj. część dzielnicy Ochojec oraz Ligota i Panewniki leży w zlewni rzeki Kłodnicy i Ślepiotki Ścieki z tego terenu są oczyszczone na Oczyszczalni Panewniki zlewnia rzeki Odry. Południowo-wschodnie dzielnice : Os. Odrodzenia, Piotrowice, Kostuchna, Murcki i Podlesie odprowadzają ścieki do Oczyszczalni Podlesie, z której ścieki oczyszczone odpływają do rzeki Mlecznej (zlewnia rzeki Wisły). Znaczna część niskiej zabudowy nie jest skanalizowana. Dzielnice: Dąbrówka Mała i Szopienice posiadają dwie małe mechaniczne podczyszczalnie ścieków przez które przepływa tylko część powstających ścieków. Według planów Urzędu Miasta Katowice wszystkie ścieki z tych dzielnic mają być zbierane kolektorem Szopienickim i pompowane pompownią zlokalizowaną we wschodniej części Szopienic na Oczyszczalnię Siemianowice-Centrum. Ścieki dzielnicy Giszowiec są oczyszczane na tymczasowej Oczyszczalni Giszowiec (która nie spełnia wymagań stopnia oczyszczania). Dzielnice Nikiszowiec i Janów mają stare oczyszczalnie mech-biol. które oczyszczają znikomą część ścieków. Ścieki z tych trzech dzielnic mają być zbierane kolektorem Bolina i oczyszczane na Oczyszczalni Radocha w Sosnowcu. 2. Planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice zgodnie z decyzją Nr 1/ 2002 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest: - zakup, sprzedaż wody (PKD 41.00), - bilansowanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie działalności (PKD 41.00), - zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków na terenie działalności (PKD 41.00), - kontrola jakości wody i ścieków (PKD 74.30), - prowadzenie eksploatacji urządzeń służących do dystrybucji wody i oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.21), - sprzedaż wody przemysłowej ( PKD 41.00), - wynajem sprzętu z obsługą (PKD 45.50), 4

5 - usługi w zakresie przeglądów technicznych (PKD 74.30), - wykonawstwo sieci wodno-kanalizacyjnych(pkd 45.21), - wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych(pkd 74.30), - badanie rur kanalizacyjnych za pomocą telewizji przemysłowej(pkd 74.30), - prowadzenie eksploatacji sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych na zlecenie(pkd 45.21), - prowadzenie administracji i eksploatacji rzeki Rawy (EKD 45.24), - czyszczenie kanalizacji w zakładach przemysłowych (PKD 45.21), - usługi projektowe (PKD 74.20), - badania laboratoryjne wody i ścieków (PKD 74.30), - legalizowanie i naprawa wodomierzy (PKD 33.20), - montaż wodomierzy (PKD 45.33), - sprawowanie funkcji inwestora zastępczego(pkd 74.20), - organizowanie przetargów w ramach inwestora zastępczego(pkd 74.20), - uzgodnienia lokalizacji sieci wodno-kanalizacyjnych (PKD 74.40) - prowadzenie konserwacji, remontów i modernizacji infrastruktury technicznej (PKD 45.21), - usuwanie awarii (PKD 45.33), - wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej(pkd 45.33), - usługi kanalizacyjne, oczyszczanie ścieków i czyszczenie szamb (PKD 90.00). Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na terenie miasta Katowice świadczy usługi mieszkańcom w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w trosce o wysoki standard ich życia. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowe zainstalowało wodomierze główne. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w mieście Katowice wyłoniono trzy grupy odbiorców: Grupa 1 gospodarstwa domowe-grupa zaopatrywanych w wodę na cele bytowe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Grupa 2 -przemysł-grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele przemysłowe i rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Grupa 3 pozostali odbiorcy /inne cele/- grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele specjalne/szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki,/rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. 5

6 W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występują następujące grupy odbiorców: Grupa 1 - gospodarstwa domowe grupa odbiorców w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierzy. Grupa 2 - przemysł - grupa odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierzy. Grupa 3 - pozostali odbiorcy / inne cele / - grupa odbiorców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazania urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierzy. / szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki /. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody wymagają stałych remontów i modernizacji. 3. Uzasadnienie korekty wieloletniego planu Opracowana korekta wieloletniego planu uzasadniona jest potrzebą dostosowania planowanych zamierzeń realizacyjnych do potrzeb i wynika w głównej mierze z następujących uwarunkowań: stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych Korektą Wieloletniego Planu na 2003 rok, zawiera zmiany wynikające z ustaleń dokonanych na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta w dniu i obejmuje obiekty warunkujące remonty ulic, w zakresie możliwości finansowych RPWiK w zakresie realizacji obiektów skoordynowanych z Wydziałem Inwestycji zawiera obiekty, których tempo wykonania ze strony RPWiK zostało dostosowane do możliwości finansowych i wykonawczych inwestycji realizowanych z budżetu miasta. 4. Zasady tworzenia planu i opis wprowadzonych zmian Opracowana korekta planu zawiera obiekty, które zostały wprowadzone w następującej kolejności: budowy kontynuowane, rozpoczęte w 2003 roku, budowy, dla których przygotowana została dokumentacja, przedsięwzięcia, do realizacji których zobowiązało się Przedsiębiorstwo, obiekty wynikające z potrzeb eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa. 6

7 Opis planowanych obiektów: Część I.A Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne. Sieć wodociągowa. 1. Ułańska skreślono z uwagi na realizację całego obiektu w 2003 r. 2. Mieczyków skreślono z uwagi na realizację w 2003 r. 3. Zapolskiej, Dąbrowskiej skreślono na realizację całego obiektu w 2003 r. 4. Mickiewicza skreślono ze względu na inne pilniejsze zadania 5. Warszawska pozostawiono w planie z uwagi na zamierzenia inwestycyjne związane z przebudową systemu kanalizacji w centrum 6. 1 go Maja skreślona ze względu na ograniczone środki finansowe 7. Jagiellońska - skreślono z uwagi na inne pilniejsze zadania 8. Superjednostka skreślono z uwagi na inne pilniejsze zadania 9. Dąbrowskiego skreślono ze względu na ograniczone środki finansowe 10. Słowackiego skreślono z uwagi na inne pilniejsze zadania 11. Grottgera pozostawiono w zakresie związanym z budową kanalizacji przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta 12. Korczaka wprowadzono z uwagi na planowany remont nawierzchni 13. Nad Stawem - przeniesiono z cz. IIA 14. Gnieźnieńska wprowadzono do planu, ze względu na remont nawierzchni od lipca 2004r 15. Podchorążych obiekt wprowadzono na podstawie ustaleń na naradzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej w dniu ze względu na remont nawierzchni od maja 2004r 16. Związkowa wprowadzono, obiekt skreślony z planu 2003, przygotowany do realizacji, wynikający z potrzeb 17. Gliwicka (Macieja Pośpiecha) wprowadzono z uwagi na planowaną przebudowę kanalizacji przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta 18. Poziomkowa - wprowadzono, obiekt skreślony z planu 2003, przygotowany do realizacji, wynikający z potrzeb 19. Chełmska, Żołnierska wprowadzono,obiekt nie został wykonany z uwagi na upływ ważności decyzji o pozwoleniu na budowę, zaktualizowany projekt 20. Jordana obiekt wprowadzono na podstawie ustaleń na naradzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej w dniu ze względu na remont nawierzchni od maja 2004r 21. Lubeckiego wprowadzono na podstawie ustaleń na naradzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej w dniu ze względu na remont nawierzchni od czerwca 2004r 22. Wronia j.w. 23. Spokojna - j.w. 24. Alfreda - j.w. 25. Kostki Napierskiego - j.w. 26. Macieja wprowadzono z uwagi na planowaną budowę kanalizacji przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta 27. Pośpiecha wprowadzono z uwagi na planowaną budowę kanalizacji przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Część I.B Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne. Sieć kanalizacyjna. 1. Kukułek i boczne obiekt pozostawiono w planie, zmniejszono planowane nakłady w wyniku przeprowadzonego przetargu 2. Paderewskiego obiekt pozostawiono w planie, jednak mając na uwadze stan przygotowania do realizacji znacznie zmniejszono planowane nakłady pozostawiając 7

8 nakłady na opracowanie dokumentacji i ewentualne roboty w rejonie ul.szeptyckiego, która jest planowana do remontu nawierzchni w 2004 r. 3. Zakup sprzętu specjalistycznego HUWER skreślono, ze względu na ograniczone środki finansowe 4, 5 - pozostawiono planowane zakupy samochodów do eksploatacji kanalizacji 6. Chełmska, Żołnierska wprowadzono z uwagi na niewykonanie obiektu w 2003 r. z powodu bez aktualizacji projektu w 2003, która była spowodowana upływem ważności decyzji o pozwoleniu na budowę przed przetargiem. 7. Środkowa wprowadzono, ze względu na potrzeby eksploatacyjne RPWiK 8. Fałata wprowadzono, ze względu na potrzeby eksploatacyjne RPWiK 9. Kościuszki - j.w. 10. Francuska - j.w. 11. Sokolska - j.w. 12. Oczyszczalnia Podlesie - punkt zlewny wprowadzono na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej Część II.A - Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków sieć wodociągowa. 1. Nad Stawem obiekt pozostawiono w planie 2. Chełmska, Żołnierska obiekt nie rozpoczęty w 2003 z uwagi na nieaktualne pozwolenie, przeniesiono do poz.78 tej części zwiększając nakłady na 2004 r. 3. Kałuży skreślono ze względu na negatywne uzgodnienie MZUiM i inne pilniejsze zadania. Projektowanie zawieszono ze względu na brak możliwości zaprojektowania trasy wodociągu poza pasem drogi 4. remont hydroforni Gallus II - pozostawiono w planie 5 remont hydroforni Ordona skreślono 6. Wietnamska skreślono 7, 8, 9 - Krucza, Płocha, Kijowska, Ogrodowa, Studencka skreślono z uwagi na inne pilniejsze zadania 10. Traktorzystów, Kosynierów, Asnyka obiekty realizowane w koordynacji z Wydziałem Inwestycji, przeniesiono do poz.38, 39, 40 tej części i rozszerzono o przyległe ulice Malinową i Armii Krajowej Boczną, gdzie również prowadzone będą roboty kanalizacyjne obiekty zostały wykreślone z planu ze względu na inne konieczne do realizacji 27, 28, 29, 30, 31 remonty hydroforni: H-6, Uniwersytecka, Sandomierska, Brzozowa, Graniczna pozostawiono w planie 32. renowacja nawierzchni po awariach sieci - pozostawiono bez zmian 33. os. Młodych - skreślono ze względu na inne pilniejsze potrzeby 34. Hortensji skreślono z uwagi na wykonanie obiektu w całości w 2003 r. 35, 36 Tulipanów, Storczyków skreślono z uwagi na inne pilniejsze potrzeby 37 Malczewskiego skreślono na podstawie ustaleń z Wydziałem Inwestycji ze względu na wykonaną w dużej części kanalizację i nawierzchnię opisano w poz Płochy (Kijowska Krucza) wprowadzono do planu na podstawie ustaleń na naradzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej w dniu ze względu na remont nawierzchni w 2005 r Badury, Kempki, Borysa, Czoika, Ciemiały, Dudka, Cholewy wprowadzono do planu z uwagi na niemożność wykonania zgodnie z założeniem w 2003 r. ze względu na potrzebę dostosowania tempa realizacji wodociągów do budowy kanalizacji realizowanej na zlecenie Wydziału Inwestycji 8

9 51. Emerytalna obiekt wprowadzono na podstawie pisma Wiceprezydenta GK.II.DB /2003 z dnia w celu uporządkowania sieci i rozwiązania tym samym problemów własnościowych oraz związanych z rozliczeniami za wodę 52. Zamkowa -. obiekt wprowadzono na podstawie ustaleń na naradzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej w dniu ze względu na remont nawierzchni od lipca 2004 r., stanowi kontynuację wymiany sieci w ul.ociepki z 2003 r. 53. Wprowadzono rezerwę na nieprzewidziane roboty awaryjne i przygotowanie dokumentacyjne wzorem korekty planu na 2003 r. W zakresie przygotowania dokumentacyjnego planuje się zaprojektowanie sieci wodociągowej w ulicach Wojewódzkiej, Dworcowej, Kowalówki, Gliwickiej (Bracka Lelewela), Tarninowej, Magnoliowej, Kaczeńców, Tunelowej Tylnej, Franciszkańskiej, Dąbrowskiego, Kochanowskiego. Część II.B Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków. Sieć kanalizacyjna. 1. Wandy - pozostawiono w planie ze względu na potrzebę eksploat. 2. Śląska - j.w. 3. Gliwicka - wykonana została na 2003r i z tego powodu nie objęto planem na 2004r 4. Macieja - przeniesiono do poz. 35 cz. II B 5. Wolnego - pozostawiono w planie 6. Emerytalna wprowadzono ze względu na potrzeby oraz opisaną w cz.ii.a poz.66 realizację wodociągu w celu koordynacji 7-8 Klimczoka, Książęca - pozostawiono w planie ze względu na potrzeby 9-22 Przepompownie ścieków i oczyszczalnie, obiekty uchwalone w wieloletnim planie i przewidziane na 2004 r. zostały zachowane 23. Kochanowskiego - wprowadzono z powodu remontu torowiska 24. Franciszkańska wprowadzono z uwagi na planowany remont nawierzchni 25. Zbożowa wprowadzono j.w. 26. Dąbrowskiego wprowadzono j.w. 27. Zamkowa stanowi kontynuację wymiany sieci w ul. Ociepki z 2003r 28. Gnieźnieńska wprowadzono z powodu opisanego w cz.ia. poz Dworska wprowadzono ze względu na planowany remont nawierzchni w 2004 r. 30. Korczaka wprowadzono z powodu opisanego w cz.i.a poz Bogucicka wprowadzono ze względu na planowany remont nawierzchni 32. Superjednostka Junior wprowadzono ze względu na awaryjny stan do usunięcia 33. Plac Szewczyka - wprowadzono ze względu na potrzeby 34. Rolna - j.w. 35. Macieja wprowadzono ze względu na potrzeby RPWiK Oczyszczalnia Panewniki wprowadzono niezrealizowane w 2003 obiekty przewidziane korektą planu 41 czyszczenie kanalizacji i wywóz osadów Oczyszczalnia Podlesie obejmuje zakres robót niezrealizowanych w 2003 r. jak i planowane na 2004 w Wieloletnim Planie roboty na komorze napowietrzania 47. Oczyszczalnia Kostuchna - w celu uwidocznienia nie wydatkowanych środków wprowadzono do tabel obiekt na nie wykazany 2003r i skreślony z przyczyn eksploatacyjnych 48, 49 Pompownia ścieków Murcki i Zaplecze przy ul. Obr. Westerplatte 130 wprowadzono niezrealizowane w 2003 obiekty 50. Renowacja nawierzchni po awariach wprowadzono odrębną pozycję dla sieci kanalizacyjnej 51. Rezerwa wprowadzona jak dla sieci wodociągowej. 9

10 5. Sposób finansowania planowanych zadań I. Środki na roboty modernizacyjne pozyskane zostaną z odpisu amortyzacyjnego Amortyzacja w roku obowiązywania taryf: a/ działalność wodociągowa : 3.268,3 tys. zł b/ działalność kanalizacyjna : 2.860,0 tys. zł II. Wyliczenie kosztów remontów : a/ działalność wodociągowa : 4.448,4 tys. zł b/ działalność kanalizacyjna : 7.833,2 tys. zł III. Planowane nakłady w 2004roku zostały powiększone o wartości niezrealizowanych obiektów w 2003r : a/ część I A Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne. Sieć wodociągowa 275,0 tys. zł b/ część I B Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne. Sieć kanalizacyjna 2.396,8 tys. zł Ogółem część I ,8 tys. zł c/ część II B Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków ,3 tys. zł Ogółem ,1 tys. zł nakładów niewykonanych w 2003r 6. Nakłady inwestycyjne w roku 2004 W tabeli przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych w roku 2004 w rozbiciu na poszczególne grupy zadań: Lp. Zadania Wartość 2004r ( tys. zł ) 1. Roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej 3.543,3 2. Roboty modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej 5.136,8 3. Zakupy odtworzeniowe i inwestycyjne sprzętu i wyposażenia 120,0 RAZEM: 8.800,1 10

11 7. Planowany zakres w kontekście kierunków rozwoju miasta i zagospodarowania przestrzennego Opracowana korekta wieloletniego planu jest zgodna z kierunkami rozwoju miasta Katowice określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia, o których mowa w art. 18. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. 11

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2014

PODSUMOWANIE ROKU 2014 PODSUMOWANIE ROKU 2014 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P. Z O. O. W M Y S Ł O W I C A C H S T Y C Z E Ń 2 0 1 5 MPWiK SP. ZO.O. - HISTORIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM przyjęty uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

aktualizacja na lata 2013-2017

aktualizacja na lata 2013-2017 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2017 dla Gminy Biały Dunajec sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo