PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Ogólny opis terenu inwestycji Warunki gruntowo - wodne Uzbrojenie obce ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Ogólny opis rozwiązań projektowych Rozwiązania projektowe Rowy drogowe trawiaste Przepusty pod zjazdami Kanalizacja deszczowa Przykanaliki Studnie ściekowe z osadnikiem Studnie rewizyjne Studnie wpadowe z osadnikiem Osadniki Studnie kontrolno-pomiarowe z zasuwą Wyloty kanalizacji Bezpośrednie włączenia rowów drogowych do rowów melioracyjnych Zbiorniki infiltracyjne WYMIAROWANIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ Obliczenie maksymalnej ilości spływów deszczowych Obliczenia nominalnej ilości spływów deszczowych do wymiarowania urządzeń oczyszczających Dobór osadników z zasyfonowanym odpływem (w przypadku braku separatora) Obliczenie wymaganej pojemności zbiornika infiltracyjnego EKKOM Sp. z o.o. 2

2 5. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń Efekt działania urządzeń oczyszczających Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII GOSPODARKA ODPADAMI WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Posadowienie kanału Montaż studni Montaż rur Montaż osadników Monitoring kanalizacji Próba szczelności UWAGI KOŃCOWE Tabela nr 1: Zestawienie przykanalików ze studni ściekowych EKKOM Sp. z o.o. 3

3 II. Warunki techniczne, uzgodnienia, uprawnienia 1. Informacja techniczna dot. wskazania cieków i urządzeń wodnych znajdujących się na trasie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki Sejny, wydana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Suwałki, pismo znak WZM.OTS.4022/31/12 z dnia r., 2. Informacja techniczna dot. wskazania cieków i urządzeń wodnych znajdujących się na trasie planowanej obwodnicy m. Krasnopol, wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Suwałki, pismo znak WZM.OTS.4022/45/2012 z dnia 31 maja 2012r., 3. Informacja techniczna dot. wskazania cieków i urządzeń wodnych znajdujących się na trasie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki Sejny, wydana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, pismo znak NZG/0213/SK/2/12 z dnia r., 4. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki Sejny oraz wykonanie urządzeń wodnych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach, pismo znak WZM.OTS.4022/66/2012 z dnia r., 5. Uzgodnienie projektu budowy kanalizacji deszczowej przez Zamawiającego Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, pismo znak 653/9.WBiD /12 z dnia r. 6. Opinia koordynująca usytuowanie projektowanych urządzeń inżynierskich (podziemnych i nadziemnych) wydana przez Starostwo Powiatowe w Sejnach - pismo z dn r. 7. Kopia uprawnień projektanta, 8. Kopia zaświadczenia projektanta z MOIIB, 9. Kopia uprawnień sprawdzającego, 10. Kopia zaświadczenia sprawdzającego z MOIIB. EKKOM Sp. z o.o. 4

4 III. Część rysunkowa KD 1 Orientacja 1: KD Plan sytuacyjny 1:500 KD Profile podłużne kanalizacji 1:100/500 KD.4.3 Osadnik zawiesin 1:25 KD.5.1 Studnia wpadowa jednostronna 1500mm 1:25 KD.5.2 Studnia wpadowa dwustronna 1500mm 1:25 KD.5.3 Studnia kontrolno-pomiarowa z zasuwą 1500mm 1:25 KD.5.4 Studnia ściekowa 500mm 1:25 KD.5.6 Studnia kanalizacyjna 1200mm 1:25 KD.5.7 Studnia kanalizacyjna 1500mm 1:25 KD.6.7 Wyloty kanalizacji do rowu drogowego 1:25 KD.6.8 Wyloty przykanalika do rowu drogowego 1:25 KD7 Zastawka na rowie drogowym - KD Zbiorniki infiltracyjne 1:100 EKKOM Sp. z o.o. 5

5 I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

6 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem głównego zadania projektowego jest przedsięwzięcie polegające na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki Sejny. Ponadto inwestycja obejmuje również budowę nowego śladu drogi, biegnącego na południe od m. Krasnopol pomiędzy miejscowościami Smolany Dąb i Pawłówką. Powyższy zakres przedsięwzięcia podzielono na trzy odrębne opracowania. Niniejsza dokumentacja obejmuje odcinek budowy nowego śladu drogi wojewódzkiej biegnący na południe od m. Krasnopol od km (zgodnie z kilometrażem Części I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb) do km Pozostała część przedmiotowej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Suwałki Smolany Dąb (część I) i Pawłówka Sejny (część III) objęte są odrębnymi opracowaniami. Inwestorem budowy jest: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Białystok. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, Kraków. Niniejsze opracowanie dotyczy branży odwodnienie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi i odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe do odbiorników oraz budowy zbiorników infiltracyjnych Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - Umowa nr WZP /12 zawarta w dniu r. pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, a firmą EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8i w Krakowie, - Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki - Sejny wykonana przez Geoprojekt Śląsk Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, - Mapa do celów projektowych opracowana przez Global EAST s.c. B. Augustyniak, T. Zdrodowski, J. Mirończuk, EKKOM Sp. z o.o. 7

7 - Kopia mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntów, - Ustalenia z Rad Technicznych projektu, - Wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie, - Przepisy, normy, literatura techniczna, - Obowiązujące normy i przepisy branżowe Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych z odcinka budowanej i rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 653. Odbiornikami wód deszczowych będą rowy melioracyjne przecinające drogę lub znajdujące się w jej pobliżu oraz zbiorniki infiltracyjne. 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1. Ogólny opis terenu inwestycji Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, na terenie powiatu sejneńskiego (gmina Krasnopol). Początek projektowanego odcinka znajduje się na granicy odrębnego opracowania w ramach którego zostało wykonane skrzyżowanie projektowanej obwodnicy ze starym śladem drogi wojewódzkiej w km Koniec zakresu niniejszego opracowania znajduje się na terenie w km na dowiązaniu do śladu istniejącego drogi wojewódzkiej. Ze względu na zmianę przebiegu i wykonanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej projektowany kilometr końcowy (km ) będzie równy istniejącemu kilometrowi istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej. Nowy przebieg drogi przewidziany jest pomiędzy miejscowościami Smolany Dąb a Pawłówką na południe od Krasnopola. Planowane połączenie biegu istniejącego z projektowanym przebiegiem drogi zlokalizowane jest na skrzyżowaniu z łącznikiem do starodroża DW nr 653 w miejscowości Smolany Dąb, które stanowi przedmiot odrębnego opracowania (Część I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb). Zakończenie nowego śladu znajduje się w miejscowości Pawłówka i w ramach przedmiotowego opracowania jest wykonanie skrzyżowania i połączenia do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej. Droga na tym odcinku przebiega przez tereny rolnicze. Przebieg określono z wykorzystaniem istniejących dróg polnych w sposób minimalizujący konieczność dzielenia pól uprawnych. Istniejące drogi, które przecina nowy przebieg obejścia miejscowości Krasnopol zostały podłączone z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej Warunki gruntowo - wodne Pod względem fizyczno-geograficznym przedmiotowy teren położony jest na obszarze dwóch mezoregionów: Pojezierze Wschodniosuwalskie i Równina Augustowska. EKKOM Sp. z o.o. 8

8 Dominującymi utworami podłoża, występującymi na trasie omawianego odcinka drogi wojewódzkiej nr 653 są plejstoceńskie utwory zlodowacenia północnopolskiego występujące w postaci glin zwałowych stanowiące 53,6 % rozpatrywanego odcinka i zajmujące łącznie 14,0 km. Znaczną powierzchnię zajmują także torfy oraz piaski i żwiry oraz gliny zwałowe z głazami moren czołowych i moren wyciśnięcia oraz piaski, mułki i iły zastoiskowe, miejscami tylko iły. Utwory czwartorzędowe podścielone są osadami starszymi pochodzącymi z trzeciorzędu, które na całym odcinku drogi występują w postaci opok, gezy i margli lub opok ilastych i wapienno- ilastych. Utwory trzeciorzędowe zalegają głęboko i nie mają wpływu na przedmiotową inwestycję. Podstawę techniczną dla projektu budowy drogi oraz obiektów towarzyszących stanowiły opracowania: - Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny opracowana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o. - Bydgoszcz, marzec 2012 r., - Dokumentacja geotechniczna dla projektu obejścia m. Krasnopol (ETAP II) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny opracowana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczno- Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o. - Bydgoszcz, lipiec 2012 r., Powyższe dokumentacje zawierają również badania na których oparto się określając przydatność rowów drogowych oraz zbiorników infiltracyjnych do zagospodarowania wód opadowych. Lokalizację odwiertów geotechnicznych wykonanych dla potrzeb odwodnienia pokazano na planach sytuacyjnych. Zgodnie z Dokumentacją Geotechniczną grunty budujące podłoże przedmiotowego obszaru zaliczono do: - nasypowych, - organicznych nieskalistych, - rodzimych mineralnych, nieskalistych: niespoistych i spoistych. Występujące w podłożu grunty ujęto w siedem warstw. W obrębie każdej warstwy wydzielono podwarstwy, ujmując w nich grunty o zbliżonych wartościach cech fizycznomechanicznych. Warstwa I - przypowierzchniowo występujące współczesne nasypy zbudowane z utworów niespoistych, spoistych oraz gruntów organicznych. Warstwa II - holoceńskie utwory organiczne występujące w postaci humusu, torfów oraz namułów piaszczystych i gliniastych. Warstwa ta nie stanowi podłoża budowlanego. Grunty należące do tej warstwy cechuje bardzo duża zmienność właściwości cech fizycznych i mechanicznych wynikająca przede wszystkim ze zmiennej zawartości części EKKOM Sp. z o.o. 9

9 organicznych. Są to grunty wątpliwe lub nie nadające się do bezpośredniego posadowienia ze względu na zmienny skład, występowanie części organicznych, bardzo zmienne wartości parametrów geotechnicznych, małą nośność oraz dużą odkształcalność. Warstwa III - utwory zastoiskowe występujące w postaci pyłów piaszczystych, przyjęto grupę konsolidacji geologicznej C, Warstwa IV - piaski pylaste, Warstwa V piaski drobne, Warstwa VI - piaski średnie i grube, Warstwa VII - plejstoceńskie utwory lodowcowe występujące w postaci glin o grupie konsolidacji geologicznej B. Gliny zwałowe występują głównie w postaci piasków gliniastych oraz glin piaszczystych, lokalnie glin pylastych, glin, glin zwięzłych oraz pospółek gliniastych Uzbrojenie obce W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu wymagające przebudowy lub zabezpieczenia: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna. Przed przystąpieniem do realizacji projektowanej kanalizacji należy za pomocą przekopów kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia obcego. Prace te należy prowadzić w sposób ręczny pod nadzorem operatorów uzbrojenia. 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Ogólny opis rozwiązań projektowych W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego odwodnienia projektowanego odcinka drogi zastosowano rozwiązania mające na celu sprawne przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zarówno z projektowanego korpusu drogowego jak również z terenów sąsiadujących z analizowanym odcinkiem DW Nr 653. Projekt obejmuje przebudowę i budowę, a także uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów otwartych, uporządkowanie, oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie istniejących rowów otwartych, zastosowanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych. W celu sprawnego odprowadzenia wody z nawierzchni zastosowano odpowiednie pochylenia poprzeczne przekrój daszkowy 2.0% oraz nadano jezdni właściwe spadki podłużne. Zastosowano rowy trapezowe o szerokości dna 40 cm i minimalnej głębokości 50 cm oraz pochyleniu skarp na przeważającej długości 1:1.5. W uzasadnionych przypadkach EKKOM Sp. z o.o. 10

10 zastosowano pochylenie skarp 1:1, które umocniono na całej wysokości za pomocą płyt ażurowych. Pochylenie podłużne dna rowu są nie mniejsze niż 0.2%. Skarpy i dna rowów o spadku podłużnym większym niż 2% umocniono płytami ażurowymi (umocniono skarpę na wysokość jednej płyty ażurowej). Skarpy i dna rowów o spadku podłużnym większym niż 6% umocniono płytami betonowymi pełnymi (umocniono skarpę na wysokość jednej płyty betonowej). W miejscach występowania przekroju ulicznego, półulicznego oraz po stronie projektowanej ścieżki rowerowej, a także w maksymach niwelety zaprojektowano sieć wpustów deszczowych na studniach ściekowych z osadnikami, z których przykanalikami wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do kanalizacji deszczowej lub do przeciwległego rowu drogowego. Na odcinkach budowanej i przebudowywanej drogi zaprojektowano ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych zlokalizowane w zależności od potrzeb w przekroju poprzecznym drogi. Zapewniają one odprowadzenie wód opadowych z jezdni lub innych elementów przekroju drogi takich jak: ścieżki rowerowe, chodniki, ciągi pieszorowerowe. Woda z rowów otwartych będzie odprowadzana do studni wpadowych i systemu kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do odbiorników. Odbiornikami wód opadowych będą rowy melioracyjne lub grunt odprowadzenie poprzez zbiorniki infiltracyjne. Spływy będą podczyszczane z zawiesin w rowach drogowych, osadnikach studni ściekowych i wpadowych, osadnikach zawiesin projektowanych przed wylotami kanalizacji. Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnej awarii zapewniono przez zastosowanie zastawek lub zasuw przed wylotami do odbiorników. Na całej długości projektowanej drogi wojewódzkiej o przekroju drogowym zaprojektowano przepusty pod zjazdami o średnicy 50 cm, pod skrzyżowaniami o średnicy 80 cm, 60 cm lub 50 cm oraz w innych miejscach, w których było to konieczne. Szczegóły dotyczące rozbudowy obiektów inżynierskich pod koroną drogi wojewódzkiej nr 653 zawarto w odrębnym branżowym projekcie wykonawczym. Niniejszy opracowanie jest projektem wykonawczym obejmującym swoim zakresem budowę kanalizacji wraz z urządzeniami podczyszczającymi i odprowadzającymi wody opadowe, a także budowę zbiorników infiltracyjnych z odcinka budowy nowego śladu drogi wojewódzkiej biegnącego na południe od m. Krasnopol od km (zgodnie z kilometrażem Części I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb) do km EKKOM Sp. z o.o. 11

11 Uwzględniając warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód i do ziemi, zawarte w Rozporządzenia MŚ (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z dnia r. z późniejszymi zmianami), jako urządzenia podczyszczające wody opadowe przyjęto: - trawiaste rowy drogowe, - studnie wpadowe z częścią osadową o głębokości h = 1,0 m wraz z osadnikami zewnętrznymi, - studnie ściekowe z osadnikiem o głębokości h = 1,0 m, - osadniki zawiesin z zasyfonowanym odpływem. Administratorami cieków i rowów będących odbiornikami wód opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej drogi są: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy Suwałki oraz właściciele gruntów po których przepływają są rowy. W niniejszym opracowaniu przedstawiono szczegółowy opis budowy kanalizacji deszczowej, analizę poszczególnych zlewni przebudowywanej drogi, urządzeń zaprojektowanych w celu dotrzymania wymaganych prawem parametrów oraz odprowadzających wody opadowe cieków, rowów melioracyjnych lub ziemi. Teren projektowanej drogi z uwagi na ukształtowanie terenu oraz lokalizację odbiorników został podzielony na następujące zlewnie: Zlewnie nr oraz Zakres objęty niniejszymi zlewniami obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Połączenie zlewni ze zlewnią zostanie zrealizowane przez wykonanie kanału deszczowego DN400 oraz za pośrednictwem drogowych rowów otwartych. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W46 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB8. Zbiornik ten projektuje się na działce 51 obręb Smolany Dąb w okolicy km EKKOM Sp. z o.o. 12

12 Uwaga: Roboty znajdujące się w zakresie od km do km realizowane będą wg odrębnego opracowania Część I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb. Zlewnie nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W50 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB9. Zbiornik ten projektuje się na działce 1762/1 obręb Krasnopol w okolicy km Zlewnie nr 52 Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W52 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB10. Zbiornik ten projektuje się na działce 1792, 1803 obręb Krasnopol w okolicy km Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie EKKOM Sp. z o.o. 13

13 ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika, na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E-6 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Odział Terenowy w Suwałkach. Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E-9 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. EKKOM Sp. z o.o. 14

14 Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po obu stronach do km po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E-8 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Zlewnia nr 61 Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego D-11 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Zlewnie nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. EKKOM Sp. z o.o. 15

15 Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W62 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB11. Zbiornik ten projektuje się na działce 1874/1, 1875 obręb Krasnopol w okolicy km Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po obu stronach do km po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych lub kanalizacji. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin oraz separator koalescencyjno-sorpcyjny. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wyloty W64 i W65 do rzeki Pawłówka w km Rzeka ta znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy w Suwałkach. Uwaga: Roboty znajdujące się w zakresie od km do km (wraz z wylotami W64 i W65 do rzeki) realizowane będą wg odrębnego opracowania - Część III rozbudowa DW 653 na odcinku Pawłówka Sejny Rozwiązania projektowe Rowy drogowe trawiaste Jednym z głównych elementów odwodnienia przebudowywanej drogi będą trapezowe rowy trawiaste wg projektu branży drogowej o parametrach: - szerokość dna - 0,4 m; - minimalna głębokość - 0,5 m; - pochylenie skarp - 1:1, 1:1,5 oraz 1:3; - minimalny spadek dna - 0,2 %. Umocnienie dna rowu trawiastego w zależności od spadku: - do 2% - rowy trawiaste bez umocnienia, - 2-6% - płyty ażurowe, - powyżej 6% - płyty betonowe pełne na podsypce cementowo-piaskowej. Przedmiotowe rowy znajdują się po jednej lub po obu stronach jezdni. Zbierają one wody opadowe odprowadzane z jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej i poboczy. EKKOM Sp. z o.o. 16

16 Spływy deszczowe z rowów drogowych będą ujmowane w układ kanalizacji za pomocą studni wpadowych, a następnie odprowadzane do odbiorników. Wg danych przedstawianych w literaturze, rowy i powierzchnie trawiaste pozwalają na redukcję zawiesiny ogólnej w zakresie 40 90% i substancji ropopochodnych 20-90% Przepusty pod zjazdami Jednym z elementów systemu odwodnienia przyjętego w projekcie przebudowy DW 653 są towarzyszące rowom przepusty pod zjazdami wg projektu branży drogowej. Przepusty projektuje się średnicy 50 cm Kanalizacja deszczowa W ramach projektowanego systemu odwodnienia zaprojektowano kanalizację deszczową zbierającą wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zlewni terenowej poprzez: - wpusty ściekowe uliczne, - z rowów drogowych poprzez studnie wpadowe. Kanały projektuje się z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodowej 8 kn/m2 (SN8) o średnicach DN300 (Di/Dy: 295/338), DN400 (Di/Dy: 392/450), DN500 (Di/Dy: 573/499) Przykanaliki Dla odprowadzenia wód opadowych ze studni ściekowych projektuje się przykanaliki z rur PP sztywności obwodowej 8 kn/m2 (SN8) o średnicy DN200 (Di/Dy: 196/225) Studnie ściekowe z osadnikiem Studnie ściekowe dla montażu wpustów ulicznych projektuje się z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych o średnicy niż C35/45. Zwieńczenie wpustu ulicznego elementem żeliwnym min. klasy C250 wg PN-EN 124: Studnie rewizyjne Projektuje się studnie prefabrykowane o średnicy 1200mm z betonu klasy nie niższej niż C35/45. Przykrycie studni włazem kanałowym, żeliwnym, okrągłym 600mm klasy B-125 (w terenach zielonych) lub D-400 (w terenie najezdnym) zgodnie z normą PN-EN 124:2002. Rzędna włazu studni rewizyjnej w pasie drogowym powinna być równa rzędnej nawierzchni, natomiast w terenie zielonym powinna być wyniesiona 8cm ponad rzędną terenu. EKKOM Sp. z o.o. 17

17 Studnie wpadowe z osadnikiem W celu przejęcia wód opadowych płynących przydrożnymi rowami projektuje się studnie wpadowe wykonane z kręgów betonowych 1500mm z betonu klasy nie niższej niż C35/45, z osadnikiem w dnie o głębokości 1,0m oraz osadnikami poziomymi zewnętrznymi na wlocie do studni o długości 2,0m Osadniki W celu redukcji zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych do odbiornika zastosowano osadniki zawiesin. Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego. Podczas przepływu ścieków przez osadnik następuje sedymentacja zawiesiny zawartej w ściekach dzięki zwiększeniu powierzchni przepływu. Wlot do urządzenia wyposażony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy zwiększający skuteczność jego działania. W skład osadnika wchodzą: monolityczny krąg denny, kręgi pośrednie (wysokości 1m lub 0,5 m), pokrywa betonowa, uszczelki gumowe na styki oraz właz żeliwny 600 mm. Osadnik zaopatrzony jest w odpowiednie króćce przyłączeniowe. Osadnik spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wg danych przedstawianych w literaturze przedmiotu osadniki i piaskowniki pozwalają na redukcję zawiesiny ogólnej w zakresie 60 80% i substancji ropopochodnych 60-80% Studnie kontrolno-pomiarowe z zasuwą Bezpośrednio za urządzeniami oczyszczającymi zastosowano studnię z osadnikiem w dnie o głębokości 0,50 m, umożliwiającą pobór próbek oczyszczonych ścieków opadowych do analizy fizykochemicznej. Dodatkowo studnia kontrolno-pomiarowa wyposażona będzie w zasuwę umożliwiającą odcięcie dopływu ścieków do odbiornika w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej Wyloty kanalizacji Przy wylotach kanalizacji do projektowanych rowów drogowych zastosowano prefabrykaty betonowe oparte na Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych. Dodatkowo należy wykonać umocnienie rowu na długości 3 m poniżej wylotu wg projektu branży drogowej umocnienie dna i skarp rowu płytami otworowymi. Wyloty przykanalików do rowów drogowych należy wykonać przez dopasowanie (docięcie) pod kątem zależnym od spadku skarpy rowu. Jeśli rowy drogowe w miejscach EKKOM Sp. z o.o. 18

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej Strzebiń - Bukowiec w drodze wojewódzkiej 906 - ul. Lubliniecka w Strzebiniu. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 RYS D-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 RYS D-2 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1: 500/50 RYS D-3.1-3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA

Bardziej szczegółowo

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom Firma Projbud Jerzy Drobniak 32-031 Mogilany, Ul. Zakopiańska 126 tel./fax (0-12) 270 12 44, tel. kom. 0 604 498 341 Projekt budowy przepustu rurowego Ø600 pod droga wewnętrzną wzdłuż drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km 0+000 0+455 działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y 1 Usługi Projektowo Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski 18 400 Łomża ul. Kazańska 12 /27 Tel 0 86 2188714... P R O J E K T B U D O W L A N Y Kanalizacji deszczowej z wpustami i separatorami Numery

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2 4. Opis rozwiązań projektowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 105 106 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH... 6 3. KANALIZACJA DESZCZOWA... 7 4. ZALECENIA WYKONAWCZE...

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH... 6 3. KANALIZACJA DESZCZOWA... 7 4. ZALECENIA WYKONAWCZE... 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 1.2. NAZWA INWESTORA... 5 1.3. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ... 5 1.4. ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.5. STAN ISTNIEJĄCY... 5 2. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 3.0 OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.... 5 3.1 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.... 5 3.2. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Konin, 22 luty 2010r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy pn. Uporządkowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Załączniki formalno prawne : 1 - Pismo nt. braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...6

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...6 Zakres robót do nadzorowania w ramach zadania: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.:,,przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom Miechów Zadanie nr II.

Bardziej szczegółowo

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y O P E R A T W O D N O - P R A W N Y Tytuł opracowania: Przebudowa rowów przydrożnych wraz z przepustami zjazdowymi dla potrzeb budowy drogi gminnej w m. SUSKOWOLA gmina Pionki Miejscowość: SUSKOWOLA, GMINA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budownictwo Przemysław Zawadzki Ul. Moniuszki 4c 46-220 Byczyna Tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl. Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY. Budownictwo Przemysław Zawadzki Ul. Moniuszki 4c 46-220 Byczyna Tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl. Inwestor: Budownictwo Przemysław Zawadzki Ul. Moniuszki 4c 46-220 Byczyna Tel. 500-076-238, e-mail:p-z@post.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Miejsce budowy: Temat: Branża: Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

PROJEKT WYKONAWCZY OCENA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DROGOWA. GMINA BIAŁOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi Nazwa opracowania: Egz. PROJEKT PRZEBUDOWY UL. TURKUSOWEJ, ODMULENIA ROWÓW I PRZEPUSTÓW WZDŁUŻ UL. DIAMENTOWEJ ORAZ OCENA TECHNICZNA WYKONANIA ODWODNIENIA UL. OPALOWEJ W KAMIENIU Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

S P I S R Y S U N K Ó W

S P I S R Y S U N K Ó W 1 S P I S T R E Ś C I 1. Podstawa opracowania 2. Cel opracowania 3. Charakterystyka terenu 4. Projektowane rozwiązanie 5. Opis urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych 6. Obliczenie spływu wód deszczowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śl. ul. Skrzyszowska 39c PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Budowa drogi odgałęzienie ul. Kopernika w Mszanie ( I etap ) Kody Wspólnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka opracowania 4. Obliczenie ilości wód opadowych 5. Warunki gruntowe 6. Materiały oraz wytyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA

DOKUMENTACJA ZAWIERA DOKUMENTACJA ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 3.1 DANE TECHNICZNE 3.2 TRASA 3.3 NIWELETA 3.4 PRZEKROJE NORMALNE 3.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5

1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Str. 3-5 1. Strona tytułowa. 1 2. Spis treści. 2 3. Opis techniczny 3-5 II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 6-7 III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Str. 8 12

Bardziej szczegółowo