PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Ogólny opis terenu inwestycji Warunki gruntowo - wodne Uzbrojenie obce ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Ogólny opis rozwiązań projektowych Rozwiązania projektowe Rowy drogowe trawiaste Przepusty pod zjazdami Kanalizacja deszczowa Przykanaliki Studnie ściekowe z osadnikiem Studnie rewizyjne Studnie wpadowe z osadnikiem Osadniki Studnie kontrolno-pomiarowe z zasuwą Wyloty kanalizacji Bezpośrednie włączenia rowów drogowych do rowów melioracyjnych Zbiorniki infiltracyjne WYMIAROWANIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ Obliczenie maksymalnej ilości spływów deszczowych Obliczenia nominalnej ilości spływów deszczowych do wymiarowania urządzeń oczyszczających Dobór osadników z zasyfonowanym odpływem (w przypadku braku separatora) Obliczenie wymaganej pojemności zbiornika infiltracyjnego EKKOM Sp. z o.o. 2

2 5. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW OPADOWYCH Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń Efekt działania urządzeń oczyszczających Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII GOSPODARKA ODPADAMI WYKONANIE ROBÓT Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Posadowienie kanału Montaż studni Montaż rur Montaż osadników Monitoring kanalizacji Próba szczelności UWAGI KOŃCOWE Tabela nr 1: Zestawienie przykanalików ze studni ściekowych EKKOM Sp. z o.o. 3

3 II. Warunki techniczne, uzgodnienia, uprawnienia 1. Informacja techniczna dot. wskazania cieków i urządzeń wodnych znajdujących się na trasie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki Sejny, wydana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Suwałki, pismo znak WZM.OTS.4022/31/12 z dnia r., 2. Informacja techniczna dot. wskazania cieków i urządzeń wodnych znajdujących się na trasie planowanej obwodnicy m. Krasnopol, wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Suwałki, pismo znak WZM.OTS.4022/45/2012 z dnia 31 maja 2012r., 3. Informacja techniczna dot. wskazania cieków i urządzeń wodnych znajdujących się na trasie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki Sejny, wydana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, pismo znak NZG/0213/SK/2/12 z dnia r., 4. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki Sejny oraz wykonanie urządzeń wodnych wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach, pismo znak WZM.OTS.4022/66/2012 z dnia r., 5. Uzgodnienie projektu budowy kanalizacji deszczowej przez Zamawiającego Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, pismo znak 653/9.WBiD /12 z dnia r. 6. Opinia koordynująca usytuowanie projektowanych urządzeń inżynierskich (podziemnych i nadziemnych) wydana przez Starostwo Powiatowe w Sejnach - pismo z dn r. 7. Kopia uprawnień projektanta, 8. Kopia zaświadczenia projektanta z MOIIB, 9. Kopia uprawnień sprawdzającego, 10. Kopia zaświadczenia sprawdzającego z MOIIB. EKKOM Sp. z o.o. 4

4 III. Część rysunkowa KD 1 Orientacja 1: KD Plan sytuacyjny 1:500 KD Profile podłużne kanalizacji 1:100/500 KD.4.3 Osadnik zawiesin 1:25 KD.5.1 Studnia wpadowa jednostronna 1500mm 1:25 KD.5.2 Studnia wpadowa dwustronna 1500mm 1:25 KD.5.3 Studnia kontrolno-pomiarowa z zasuwą 1500mm 1:25 KD.5.4 Studnia ściekowa 500mm 1:25 KD.5.6 Studnia kanalizacyjna 1200mm 1:25 KD.5.7 Studnia kanalizacyjna 1500mm 1:25 KD.6.7 Wyloty kanalizacji do rowu drogowego 1:25 KD.6.8 Wyloty przykanalika do rowu drogowego 1:25 KD7 Zastawka na rowie drogowym - KD Zbiorniki infiltracyjne 1:100 EKKOM Sp. z o.o. 5

5 I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

6 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem głównego zadania projektowego jest przedsięwzięcie polegające na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki Sejny. Ponadto inwestycja obejmuje również budowę nowego śladu drogi, biegnącego na południe od m. Krasnopol pomiędzy miejscowościami Smolany Dąb i Pawłówką. Powyższy zakres przedsięwzięcia podzielono na trzy odrębne opracowania. Niniejsza dokumentacja obejmuje odcinek budowy nowego śladu drogi wojewódzkiej biegnący na południe od m. Krasnopol od km (zgodnie z kilometrażem Części I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb) do km Pozostała część przedmiotowej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Suwałki Smolany Dąb (część I) i Pawłówka Sejny (część III) objęte są odrębnymi opracowaniami. Inwestorem budowy jest: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Białystok. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest: EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, Kraków. Niniejsze opracowanie dotyczy branży odwodnienie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi i odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe do odbiorników oraz budowy zbiorników infiltracyjnych Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - Umowa nr WZP /12 zawarta w dniu r. pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, a firmą EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8i w Krakowie, - Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki - Sejny wykonana przez Geoprojekt Śląsk Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, - Mapa do celów projektowych opracowana przez Global EAST s.c. B. Augustyniak, T. Zdrodowski, J. Mirończuk, EKKOM Sp. z o.o. 7

7 - Kopia mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntów, - Ustalenia z Rad Technicznych projektu, - Wizje lokalne i inwentaryzacje w terenie, - Przepisy, normy, literatura techniczna, - Obowiązujące normy i przepisy branżowe Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie i zagospodarowanie wód opadowych z odcinka budowanej i rozbudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 653. Odbiornikami wód deszczowych będą rowy melioracyjne przecinające drogę lub znajdujące się w jej pobliżu oraz zbiorniki infiltracyjne. 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1. Ogólny opis terenu inwestycji Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, na terenie powiatu sejneńskiego (gmina Krasnopol). Początek projektowanego odcinka znajduje się na granicy odrębnego opracowania w ramach którego zostało wykonane skrzyżowanie projektowanej obwodnicy ze starym śladem drogi wojewódzkiej w km Koniec zakresu niniejszego opracowania znajduje się na terenie w km na dowiązaniu do śladu istniejącego drogi wojewódzkiej. Ze względu na zmianę przebiegu i wykonanie nowego odcinka drogi wojewódzkiej projektowany kilometr końcowy (km ) będzie równy istniejącemu kilometrowi istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej. Nowy przebieg drogi przewidziany jest pomiędzy miejscowościami Smolany Dąb a Pawłówką na południe od Krasnopola. Planowane połączenie biegu istniejącego z projektowanym przebiegiem drogi zlokalizowane jest na skrzyżowaniu z łącznikiem do starodroża DW nr 653 w miejscowości Smolany Dąb, które stanowi przedmiot odrębnego opracowania (Część I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb). Zakończenie nowego śladu znajduje się w miejscowości Pawłówka i w ramach przedmiotowego opracowania jest wykonanie skrzyżowania i połączenia do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej. Droga na tym odcinku przebiega przez tereny rolnicze. Przebieg określono z wykorzystaniem istniejących dróg polnych w sposób minimalizujący konieczność dzielenia pól uprawnych. Istniejące drogi, które przecina nowy przebieg obejścia miejscowości Krasnopol zostały podłączone z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej Warunki gruntowo - wodne Pod względem fizyczno-geograficznym przedmiotowy teren położony jest na obszarze dwóch mezoregionów: Pojezierze Wschodniosuwalskie i Równina Augustowska. EKKOM Sp. z o.o. 8

8 Dominującymi utworami podłoża, występującymi na trasie omawianego odcinka drogi wojewódzkiej nr 653 są plejstoceńskie utwory zlodowacenia północnopolskiego występujące w postaci glin zwałowych stanowiące 53,6 % rozpatrywanego odcinka i zajmujące łącznie 14,0 km. Znaczną powierzchnię zajmują także torfy oraz piaski i żwiry oraz gliny zwałowe z głazami moren czołowych i moren wyciśnięcia oraz piaski, mułki i iły zastoiskowe, miejscami tylko iły. Utwory czwartorzędowe podścielone są osadami starszymi pochodzącymi z trzeciorzędu, które na całym odcinku drogi występują w postaci opok, gezy i margli lub opok ilastych i wapienno- ilastych. Utwory trzeciorzędowe zalegają głęboko i nie mają wpływu na przedmiotową inwestycję. Podstawę techniczną dla projektu budowy drogi oraz obiektów towarzyszących stanowiły opracowania: - Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny opracowana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o. - Bydgoszcz, marzec 2012 r., - Dokumentacja geotechniczna dla projektu obejścia m. Krasnopol (ETAP II) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny opracowana przez Przedsiębiorstwo Geotechniczno- Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o. - Bydgoszcz, lipiec 2012 r., Powyższe dokumentacje zawierają również badania na których oparto się określając przydatność rowów drogowych oraz zbiorników infiltracyjnych do zagospodarowania wód opadowych. Lokalizację odwiertów geotechnicznych wykonanych dla potrzeb odwodnienia pokazano na planach sytuacyjnych. Zgodnie z Dokumentacją Geotechniczną grunty budujące podłoże przedmiotowego obszaru zaliczono do: - nasypowych, - organicznych nieskalistych, - rodzimych mineralnych, nieskalistych: niespoistych i spoistych. Występujące w podłożu grunty ujęto w siedem warstw. W obrębie każdej warstwy wydzielono podwarstwy, ujmując w nich grunty o zbliżonych wartościach cech fizycznomechanicznych. Warstwa I - przypowierzchniowo występujące współczesne nasypy zbudowane z utworów niespoistych, spoistych oraz gruntów organicznych. Warstwa II - holoceńskie utwory organiczne występujące w postaci humusu, torfów oraz namułów piaszczystych i gliniastych. Warstwa ta nie stanowi podłoża budowlanego. Grunty należące do tej warstwy cechuje bardzo duża zmienność właściwości cech fizycznych i mechanicznych wynikająca przede wszystkim ze zmiennej zawartości części EKKOM Sp. z o.o. 9

9 organicznych. Są to grunty wątpliwe lub nie nadające się do bezpośredniego posadowienia ze względu na zmienny skład, występowanie części organicznych, bardzo zmienne wartości parametrów geotechnicznych, małą nośność oraz dużą odkształcalność. Warstwa III - utwory zastoiskowe występujące w postaci pyłów piaszczystych, przyjęto grupę konsolidacji geologicznej C, Warstwa IV - piaski pylaste, Warstwa V piaski drobne, Warstwa VI - piaski średnie i grube, Warstwa VII - plejstoceńskie utwory lodowcowe występujące w postaci glin o grupie konsolidacji geologicznej B. Gliny zwałowe występują głównie w postaci piasków gliniastych oraz glin piaszczystych, lokalnie glin pylastych, glin, glin zwięzłych oraz pospółek gliniastych Uzbrojenie obce W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu wymagające przebudowy lub zabezpieczenia: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna. Przed przystąpieniem do realizacji projektowanej kanalizacji należy za pomocą przekopów kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia obcego. Prace te należy prowadzić w sposób ręczny pod nadzorem operatorów uzbrojenia. 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Ogólny opis rozwiązań projektowych W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego odwodnienia projektowanego odcinka drogi zastosowano rozwiązania mające na celu sprawne przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zarówno z projektowanego korpusu drogowego jak również z terenów sąsiadujących z analizowanym odcinkiem DW Nr 653. Projekt obejmuje przebudowę i budowę, a także uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów otwartych, uporządkowanie, oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie istniejących rowów otwartych, zastosowanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych. W celu sprawnego odprowadzenia wody z nawierzchni zastosowano odpowiednie pochylenia poprzeczne przekrój daszkowy 2.0% oraz nadano jezdni właściwe spadki podłużne. Zastosowano rowy trapezowe o szerokości dna 40 cm i minimalnej głębokości 50 cm oraz pochyleniu skarp na przeważającej długości 1:1.5. W uzasadnionych przypadkach EKKOM Sp. z o.o. 10

10 zastosowano pochylenie skarp 1:1, które umocniono na całej wysokości za pomocą płyt ażurowych. Pochylenie podłużne dna rowu są nie mniejsze niż 0.2%. Skarpy i dna rowów o spadku podłużnym większym niż 2% umocniono płytami ażurowymi (umocniono skarpę na wysokość jednej płyty ażurowej). Skarpy i dna rowów o spadku podłużnym większym niż 6% umocniono płytami betonowymi pełnymi (umocniono skarpę na wysokość jednej płyty betonowej). W miejscach występowania przekroju ulicznego, półulicznego oraz po stronie projektowanej ścieżki rowerowej, a także w maksymach niwelety zaprojektowano sieć wpustów deszczowych na studniach ściekowych z osadnikami, z których przykanalikami wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do kanalizacji deszczowej lub do przeciwległego rowu drogowego. Na odcinkach budowanej i przebudowywanej drogi zaprojektowano ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych zlokalizowane w zależności od potrzeb w przekroju poprzecznym drogi. Zapewniają one odprowadzenie wód opadowych z jezdni lub innych elementów przekroju drogi takich jak: ścieżki rowerowe, chodniki, ciągi pieszorowerowe. Woda z rowów otwartych będzie odprowadzana do studni wpadowych i systemu kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do odbiorników. Odbiornikami wód opadowych będą rowy melioracyjne lub grunt odprowadzenie poprzez zbiorniki infiltracyjne. Spływy będą podczyszczane z zawiesin w rowach drogowych, osadnikach studni ściekowych i wpadowych, osadnikach zawiesin projektowanych przed wylotami kanalizacji. Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnej awarii zapewniono przez zastosowanie zastawek lub zasuw przed wylotami do odbiorników. Na całej długości projektowanej drogi wojewódzkiej o przekroju drogowym zaprojektowano przepusty pod zjazdami o średnicy 50 cm, pod skrzyżowaniami o średnicy 80 cm, 60 cm lub 50 cm oraz w innych miejscach, w których było to konieczne. Szczegóły dotyczące rozbudowy obiektów inżynierskich pod koroną drogi wojewódzkiej nr 653 zawarto w odrębnym branżowym projekcie wykonawczym. Niniejszy opracowanie jest projektem wykonawczym obejmującym swoim zakresem budowę kanalizacji wraz z urządzeniami podczyszczającymi i odprowadzającymi wody opadowe, a także budowę zbiorników infiltracyjnych z odcinka budowy nowego śladu drogi wojewódzkiej biegnącego na południe od m. Krasnopol od km (zgodnie z kilometrażem Części I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb) do km EKKOM Sp. z o.o. 11

11 Uwzględniając warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód i do ziemi, zawarte w Rozporządzenia MŚ (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z dnia r. z późniejszymi zmianami), jako urządzenia podczyszczające wody opadowe przyjęto: - trawiaste rowy drogowe, - studnie wpadowe z częścią osadową o głębokości h = 1,0 m wraz z osadnikami zewnętrznymi, - studnie ściekowe z osadnikiem o głębokości h = 1,0 m, - osadniki zawiesin z zasyfonowanym odpływem. Administratorami cieków i rowów będących odbiornikami wód opadowych odprowadzanych z terenu projektowanej drogi są: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy Suwałki oraz właściciele gruntów po których przepływają są rowy. W niniejszym opracowaniu przedstawiono szczegółowy opis budowy kanalizacji deszczowej, analizę poszczególnych zlewni przebudowywanej drogi, urządzeń zaprojektowanych w celu dotrzymania wymaganych prawem parametrów oraz odprowadzających wody opadowe cieków, rowów melioracyjnych lub ziemi. Teren projektowanej drogi z uwagi na ukształtowanie terenu oraz lokalizację odbiorników został podzielony na następujące zlewnie: Zlewnie nr oraz Zakres objęty niniejszymi zlewniami obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Połączenie zlewni ze zlewnią zostanie zrealizowane przez wykonanie kanału deszczowego DN400 oraz za pośrednictwem drogowych rowów otwartych. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W46 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB8. Zbiornik ten projektuje się na działce 51 obręb Smolany Dąb w okolicy km EKKOM Sp. z o.o. 12

12 Uwaga: Roboty znajdujące się w zakresie od km do km realizowane będą wg odrębnego opracowania Część I rozbudowa DW 653 na odcinku Suwałki Smolany Dąb. Zlewnie nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W50 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB9. Zbiornik ten projektuje się na działce 1762/1 obręb Krasnopol w okolicy km Zlewnie nr 52 Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W52 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB10. Zbiornik ten projektuje się na działce 1792, 1803 obręb Krasnopol w okolicy km Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie EKKOM Sp. z o.o. 13

13 ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika, na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E-6 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Odział Terenowy w Suwałkach. Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E-9 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. EKKOM Sp. z o.o. 14

14 Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po obu stronach do km po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego E-8 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Zlewnia nr 61 Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po lewej stronie do km po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód deszczowych do odbiornika na rowach drogowych zastosowano zastawki umożliwiające odcięcie dopływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez bezpośredni wylot rowów drogowych do rowu melioracyjnego D-11 w km Rów ten znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Zlewnie nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km do km po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanej kanalizacji lub bezpośrednio do rowów drogowych. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin z zasyfonowanym odpływem. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. EKKOM Sp. z o.o. 15

15 Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wylot W62 do projektowanego zbiornika infiltracyjnego ZB11. Zbiornik ten projektuje się na działce 1874/1, 1875 obręb Krasnopol w okolicy km Zlewnia nr Zakres objęty niniejszą zlewnią obejmuje odwodnienie powierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych od km po obu stronach do km po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 653. Odwodnienie niniejszego odcinka zrealizowano za pomocą trawiastych rowów drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W zakresie zlewni występują także ścieki trójkątne z których poprzez studnie ściekowe wody opadowe odprowadzane będą przykanalikami do projektowanych rowów drogowych lub kanalizacji. Przed odprowadzeniem wód do odbiornika zastosowano osadnik zawiesin oraz separator koalescencyjno-sorpcyjny. W ostatniej studni przed wylotem przewidziano zasuwę umożliwiającą odcięcie odpływu w przypadku zagrożenia skażeniem. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wyloty W64 i W65 do rzeki Pawłówka w km Rzeka ta znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy w Suwałkach. Uwaga: Roboty znajdujące się w zakresie od km do km (wraz z wylotami W64 i W65 do rzeki) realizowane będą wg odrębnego opracowania - Część III rozbudowa DW 653 na odcinku Pawłówka Sejny Rozwiązania projektowe Rowy drogowe trawiaste Jednym z głównych elementów odwodnienia przebudowywanej drogi będą trapezowe rowy trawiaste wg projektu branży drogowej o parametrach: - szerokość dna - 0,4 m; - minimalna głębokość - 0,5 m; - pochylenie skarp - 1:1, 1:1,5 oraz 1:3; - minimalny spadek dna - 0,2 %. Umocnienie dna rowu trawiastego w zależności od spadku: - do 2% - rowy trawiaste bez umocnienia, - 2-6% - płyty ażurowe, - powyżej 6% - płyty betonowe pełne na podsypce cementowo-piaskowej. Przedmiotowe rowy znajdują się po jednej lub po obu stronach jezdni. Zbierają one wody opadowe odprowadzane z jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej i poboczy. EKKOM Sp. z o.o. 16

16 Spływy deszczowe z rowów drogowych będą ujmowane w układ kanalizacji za pomocą studni wpadowych, a następnie odprowadzane do odbiorników. Wg danych przedstawianych w literaturze, rowy i powierzchnie trawiaste pozwalają na redukcję zawiesiny ogólnej w zakresie 40 90% i substancji ropopochodnych 20-90% Przepusty pod zjazdami Jednym z elementów systemu odwodnienia przyjętego w projekcie przebudowy DW 653 są towarzyszące rowom przepusty pod zjazdami wg projektu branży drogowej. Przepusty projektuje się średnicy 50 cm Kanalizacja deszczowa W ramach projektowanego systemu odwodnienia zaprojektowano kanalizację deszczową zbierającą wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz zlewni terenowej poprzez: - wpusty ściekowe uliczne, - z rowów drogowych poprzez studnie wpadowe. Kanały projektuje się z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodowej 8 kn/m2 (SN8) o średnicach DN300 (Di/Dy: 295/338), DN400 (Di/Dy: 392/450), DN500 (Di/Dy: 573/499) Przykanaliki Dla odprowadzenia wód opadowych ze studni ściekowych projektuje się przykanaliki z rur PP sztywności obwodowej 8 kn/m2 (SN8) o średnicy DN200 (Di/Dy: 196/225) Studnie ściekowe z osadnikiem Studnie ściekowe dla montażu wpustów ulicznych projektuje się z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych o średnicy niż C35/45. Zwieńczenie wpustu ulicznego elementem żeliwnym min. klasy C250 wg PN-EN 124: Studnie rewizyjne Projektuje się studnie prefabrykowane o średnicy 1200mm z betonu klasy nie niższej niż C35/45. Przykrycie studni włazem kanałowym, żeliwnym, okrągłym 600mm klasy B-125 (w terenach zielonych) lub D-400 (w terenie najezdnym) zgodnie z normą PN-EN 124:2002. Rzędna włazu studni rewizyjnej w pasie drogowym powinna być równa rzędnej nawierzchni, natomiast w terenie zielonym powinna być wyniesiona 8cm ponad rzędną terenu. EKKOM Sp. z o.o. 17

17 Studnie wpadowe z osadnikiem W celu przejęcia wód opadowych płynących przydrożnymi rowami projektuje się studnie wpadowe wykonane z kręgów betonowych 1500mm z betonu klasy nie niższej niż C35/45, z osadnikiem w dnie o głębokości 1,0m oraz osadnikami poziomymi zewnętrznymi na wlocie do studni o długości 2,0m Osadniki W celu redukcji zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych do odbiornika zastosowano osadniki zawiesin. Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego. Podczas przepływu ścieków przez osadnik następuje sedymentacja zawiesiny zawartej w ściekach dzięki zwiększeniu powierzchni przepływu. Wlot do urządzenia wyposażony jest w deflektor stalowy lub aluminiowy zwiększający skuteczność jego działania. W skład osadnika wchodzą: monolityczny krąg denny, kręgi pośrednie (wysokości 1m lub 0,5 m), pokrywa betonowa, uszczelki gumowe na styki oraz właz żeliwny 600 mm. Osadnik zaopatrzony jest w odpowiednie króćce przyłączeniowe. Osadnik spowalnia przepływ i magazynuje osad. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wg danych przedstawianych w literaturze przedmiotu osadniki i piaskowniki pozwalają na redukcję zawiesiny ogólnej w zakresie 60 80% i substancji ropopochodnych 60-80% Studnie kontrolno-pomiarowe z zasuwą Bezpośrednio za urządzeniami oczyszczającymi zastosowano studnię z osadnikiem w dnie o głębokości 0,50 m, umożliwiającą pobór próbek oczyszczonych ścieków opadowych do analizy fizykochemicznej. Dodatkowo studnia kontrolno-pomiarowa wyposażona będzie w zasuwę umożliwiającą odcięcie dopływu ścieków do odbiornika w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej Wyloty kanalizacji Przy wylotach kanalizacji do projektowanych rowów drogowych zastosowano prefabrykaty betonowe oparte na Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych. Dodatkowo należy wykonać umocnienie rowu na długości 3 m poniżej wylotu wg projektu branży drogowej umocnienie dna i skarp rowu płytami otworowymi. Wyloty przykanalików do rowów drogowych należy wykonać przez dopasowanie (docięcie) pod kątem zależnym od spadku skarpy rowu. Jeśli rowy drogowe w miejscach EKKOM Sp. z o.o. 18

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo