NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Robert MALMUR Adam KISIEL Maciej MROWIEC Instytut inżynierii Środowiska Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Brzeźnicka 60a, Częstochowa NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH MODERN HYDRAULIC METHODS OF FLUSHING OUT SLUDGE SETTLING AT THE BOTTOM OF RETENTION CHAMBERS IN SEWAGE RESERVOIRS Abstract Long lasting rain falls and thaw periods supply stormwater reservoirs with large quantities of mud and solids, therefore it s important to work out effective and reliable cleaning system which operate after each emptying avoids that solids settle at the walls and on the bottom of the reservoir. This paper presents principles of operation and structure of innovative cleaning devices. Presented devices are patented and their main adnvantage is operation without any external power or tap water supply and require no complicated controls. Prevent settlement processes is basic activity in operation of retention reservoirs but is still a problem poorly described in professional literature, so development of subject matter is currently crucial and justified. Key words: sewage reservoirs, drainage system, retention, flushing out sludge Streszczenie Intensywne opady deszczu, a takżre roztopy śniegowe powodują dopływ do kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych dużej ilości zanieczyszczeń, dlatego istotnym jest opracowanie efektywnego i niezawodnego systemu czyszczącego, który będzie powodował płukanie zbiornika po każdym jego opróżnieniu. W artykule przedstawiono propozycje nowych rozwiązań, których istotą jest polepszenie samoczynnego i niezawodnego ich działania oraz uzyskanie maksymalnej efektywności płukania. Zaprezentowano konstrukcje komór płuczących i różne sposoby hydraulicznego sterowania procesem płukania dna komór zbiorników retencyjnych. Sugerowane metody płukania dna komór retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych nie stanowią rozwiązań ostatecznych, albowiem opracowywane są nadal modyfikacje dotychczasowych, najlepszych rozwiązań w celu uzyskania coraz lepszych ich wariantów. Słowa kluczowe: zbiorniki retencyjne, kanalizacja, retencja, wypłukiwanie osadów. WPROWADZENIE Zbiorniki retencyjne stosowane w systemach kanalizacyjnych mają za zadanie zredukowanie odpływu wód, pochodzących ze spływu powierzchniowego podczas nawalnych opadów deszczowych bądź też z intensywnych roztopów śnieżnych. Normalna eksploatacja systemu kanalizacyjnego nie zakłada takich parametrów technicznych, by mogły być przeprowadzane znaczne, choć krótkotrwałe objętości przepływów, dlatego też zachodzi potrzeba, a raczej konieczność stosowania zbiorników retencyjnych wynikająca z ekonomicznie uzasadnionych przesłanek [1, 2, 3]. Zbiorniki retencyjne zatrzymując wymaganą objętość wody, opróżniane są w taki sposób, by zredukowany odpływ odpowiadał zdolności przepustowej głównego kolektora odpływowego. Przetrzymywana w zbiorniku retencyjnym woda zawiera z reguły znaczną ilość zanieczyszczeń w postaci zawiesin części stałych. Zanieczyszczenia takie mają czas i możliwość,

2 by w formie osadów pozostać na dnie zbiornika po jego opróżnieniu. Po wyschnięciu mogą one tworzyć na tyle twardą skorupę, by kolejne napełniania zbiornika nie były zdolne przywrócić jej do stanu zawiesiny i odprowadzić na zewnątrz. W zbiorniku natomiast, ze względu na sprzyjające warunki będą powstawać kolejne warstwy osadów [4]. Przy braku odpowiedniego przeciwdziałania, po pewnym okresie eksploatacji, proces taki wymusi na użytkowniku konieczność mechanicznego oczyszczania zbiorników retencyjnych z nagromadzonych osadów. Ilość nagromadzonych osadów w zbiorniku retencyjnym będzie uzależniony od uwarunkowań terenowych zlewni, które sprzyjają unoszeniu cząstek stałych zanieczyszczeń oraz od częstości wypełniania zbiornika. Projektując zbiornik retencyjny należy zapewnić taką możliwość, by bezpośrednio po każdym opróżnieniu zbiornika następowało spłukiwanie dna z jednoczesnym odprowadzeniem popłuczyn na zewnątrz. Zabieg taki jest ze wszech stron pożądany i tym bardziej uzasadniony, jeżeli płukanie dokonywane by było samoczynnie bez bezpośredniej czy pośredniej ingerencji człowieka. KONSTRUKCJA ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO Pojemność zbiornika płuczącego została wydzielona z pojemności zbiornika retencyjnego. Zbiornik płuczący umiejscowiony jest zawsze po przeciwległej stronie w odniesieniu do kolektora odpływowego. Zbiornik ten jest podciśnieniowy, a jego napełnienie następuje poprzez denny otwór syfonowy, przy jednoczesnym odprowadzeniu nadmiaru powietrza rurą odpowietrzającą umieszczoną w jego stropie (rys. 1) [5, 6]. Proces płukania zbiornika, a tym samym wypływ wody ze zbiornika płuczącego następuje w chwili, kiedy zostanie dokonane całkowite opróżnienie zbiornika retencyjnego i za pośrednictwem rury napowietrzającej wyrówna się podciśnienie powietrza nad zwierciadłem wody w zbiorniku płuczącym do ciśnienia atmosferycznego. Końcówka rury odpowietrzającej jest instalowana w takim punkcie strumienia odpływowego, gdzie występują największe wartości podciśnień (rys. 2). Rozwiązanie takie sprzyja szybszemu wznoszeniu się zwierciadła wody w zbiorniku płuczącym niż w zbiorniku retencyjnym. Rura odpowietrzająca powinna stanowić oddzielną instalację z rurą napowietrzającą, aby zapobiec zadziałaniu jej jako lewara w trakcie opróżniania zbiornika retencyjnego. Podczas napełniania zbiornika retencyjnego i płuczącego w oddzielnej instalacji napowietrzającej następuje sprężenie powietrza, a to skutecznie zapobiega przed wypełnieniem jej wodą. Zasadę działania systemu przepływu powietrza przedstawiają rysunki 4 i 5.

3 PRZEWÓD NAPOWIETRZAJĄCY PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY B C-C A A-A ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY WIDOK CZOŁOWY B A B-B C WNĘTRZE CZOŁOWE ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO p < t RURA STALOWA LUB KANAŁ BETONOWY p = t RURA STALOWA LUB KANAŁ BETONOWY NAPOWIETRZAJĄCY Rys. 1. Schemat ideowy konstrukcji zbiornika płuczącego C RURA ODPOWIETRZAJĄCA p < t Rys. 2. Szczegół zainstalowania końcówki rury odpowietrzającej przy swobodnym wypływie

4 ODPŁYW CIŚNIENIOWY RURA ODPOWIETRZAJĄCA ODPŁYW CIŚNIENIOWY RURA ODPOWIETRZAJĄCA Rys. 3. Szczegół zainstalowania końcówki rury odpowietrzającej przy ciśnieniowym opróżnianiu klasycznego zbiornika retencyjnego ODPOWIETRZENIE NAPOWIETRZENIE DOPŁYW KOLEKTORA ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY ODPŁYW CIŚNIENIOWY Rys. 4. Schemat działania systemu przepływu powietrza w klasycznych zbiornikach retencyjnych

5 ODPOWIETRZENIE NAPOWIETRZENIE DOPŁYW KOLEKTORA ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY KOMORA PRZEPŁYWOWA ODPŁYW KOLEKTOREM Rys. 5 Schemat działania systemu przepływu powietrza w zbiorniku typu Contrakt z odpływem bezciśnieniowym ZASADA DZIAŁANIA ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO Zasadę działania podciśnieniowego zbiornika płuczącego na przykładzie wersji podstawowej przedstawiają poniższe rysunki 6 a, b, c, d [5, 6]. Zbiornik retencyjny składający się z dwóch komór grawitacyjnych, przy czym jedną z nich stanowi komora przepływowa o niewielkiej objętości w odniesieniu do komory drugiej retencyjnej, posiada zbiornik płuczący wydzielony z części komory retencyjnej. Napełnianie komory płuczącej odbywa się na zasadzie naczyń połączonych przez wnękę znajdującą się w dnie pomiędzy komorami: płuczącą a retencyjną. W tej podstawowej wersji zbiornika rura odpowietrzająca i napowietrzająca są elementami wspólnego układu odpowietrzająco napowietrzającego. Rozwiązanie takie jest mniej efektywne od proponowanego, za to jest modelowe w prezentacji istoty działania tego rodzaju urządzeń. Wlot do układu odpowietrzająco napowietrzającego znajduje się w stropie komory płuczącej. Natomiast końcówka rury napowietrzającej oraz odpowietrzającej zainstalowane są kolejno: w pobliżu dna komory retencyjnej i w studzience (w stojącej wodzie) za otworem spustowym. W sytuacji, gdy dopływ ścieków do komory przepływowej jest większy niż odpływ, następuje jej napełnianie. We wszystkich trzech komorach zbiornika panuje ciśnienie atmosferyczne (rys. 6a). Po napełnieniu komory przepływowej ścieki przelewają się przez krawędź przelewową do komory retencyjnej, a stąd z kolei przez wspomnianą wnękę do komory płuczącej. Zwierciadła ścieków w podtopionej rurze napowietrzającej i komorze płuczącej znajdują się na tym samym poziomie (jest to spowodowane jednakowym ciśnieniem, wyższym od atmosferycznego, panującym w komorze płuczącej i w układzie odpowietrzająco napowietrzającym), niższym od zwierciadła ścieków w komorze retencyjnej. Różnica (h x ) równa jest głębokości zanurzenia wylotu rury odpowietrzającej (rys. 6b). Komora retencyjna napełnia się do momentu wyrównania zwierciadeł ścieków w komorach przepływowej i retencyjnej (rys. 6c), wówczas samoczynnie, różnicą ciśnień hydrostatycznych, otwiera się zawór klapowy zainstalowany w przydennej części przegrody przelewowej dzielącej

6 obie komory zbiornika. Umożliwia on przepływ ścieków jedynie w kierunku z komory retencyjnej do komory przepływowej. W trakcie opróżniania zbiornika poziom ścieków w komorze płuczącej nieco się obniża (rys. 6d), a powstałe w niej podciśnienie zasysa ścieki do rury odpowietrzającej. Po całkowitym opróżnieniu komory retencyjnej następuje zrzucenie ścieków z rury napowietrzającej, a tym samym rozpoczyna się proces płukania. a). b). p x p x hx hx A Rys. 6 a, b. Idea pracy zbiornika płuczącego

7 c). hx hx p x p x * V x A hx d). p 1 * V 1 p 1 A Rys. 6 c, d. Idea pracy zbiornika płuczącego UKŁAD NAPOWIETRZAJĄCO ODPOWIETRZAJĄCY Z MECHANIZMEM PRZECIWWAGI Kolejnym rozwiązaniem mającym usuwać przerywanie płukania jest zastosowanie specjalnie ukształtowanego przewodu rurowego w komorze płuczącej. Poniższy rysunek, w ujęciu schematycznym, przedstawia to rozwiązanie (rys. 7) [5, 6].

8 1 ZO 3 4 ZO 2 hmax 5 hw ŻRÓDŁO PODCIŚNIENIA; 2 - KOMORA PŁUCZĄCA; 3 - PRZEWÓD RUROWY; 4 - KOMORA RETENCYJNA; 5 - KANAŁ WLOTOWY; 6 - KOMORA PRZEPŁYWOWA; 7 - KANAŁ WYLOTOWY; 8 - ZAWÓR KLAPOWY; 9 - RURA IMPULSOWA; 10 - RURA NAPOWIETRZAJĄCA; 11 - OTWORY WYLOTOWE; 12 - WNĘKA; ZO - ZESPÓŁ ODCIĄŻAJĄCY Rys. 7. Instalacja hydraulicznego systemu sterowania opróżnianiem komory płuczącej w zbiorniku o działaniu grawitacyjnym typu Contrakt. Komora przepływowa oddzielona jest od komory retencyjnej przegrodą przelewową wyposażoną w otwór spustowy przysłonięty samoczynnym, jednokierunkowym zaworem klapowym. Zawór otwierany jest wyłącznie w kierunku do komory przepływowej różnicą ciśnień hydrostatycznych. Komora płucząca przylega do ściany oddzielającej komorę retencyjną. Przez tą ścianę, wzdłuż krawędzi z dnem komory retencyjnej, wyprowadzone są poprzez układ syfonowy otwory wylotowe. W strefie podstropowej komora płucząca połączona jest ze źródłem podciśnienia, którego działanie sterowane jest sygnałami czujników poziomu ścieków. Układ opróżniający komory płuczącej zaopatrzony jest w zamocowany pod stropem przewód rurowy. Przewód jednym końcem wprowadzony jest do komory płuczącej a drugim, w pobliże przegrody przelewowej w komorze retencyjnej. Do przewodu rurowego przyłączone są dwa pionowe, skierowane w dół odgałęzienia. Jedno z odgałęzień usytuowane jest tuż przy ścianie oddzielającej komorę płuczącą od retencyjnej i stanowi rurę napowietrzającą. Drugie z kolei, znajdujące się przy przegrodzie przelewowej ma charakter rury impulsowej. Koniec rury impulsowej doprowadzony jest w strefę poziomu dna komory retencyjnej po stronie otworu spustowego zbiornika. Układ syfonowy otworów wylotowych z komory płuczącej ma wnękę wyprowadzoną na powierzchnię dna komory retencyjnej. W przestrzeń wnęki wprowadzony jest koniec rury napowietrzającej. Obie rury napowietrzająca i impulsowa połączone są szczelnie z przewodem rurowym za pośrednictwem teleskopowych zespołów odciążających (rys.8).

9 Δhw 1 - PRZEWÓD RUROWY; 2 - RURA FALISTA; 3 - ODCIĄŻNIK; 4 - RURA NAPOWIETRZAJĄCA 5 - OGRANICZNIK Rys. 8. Schemat działania zespołu odciążającego: przed spłukiwaniem i w trakcie spłukiwania Zespół odciążający posiada elastyczną rurę falistą i odciążnik. Odciążnik zawieszony jest na dźwigni dwuramiennej, połączonej na drugim końcu przez przegub z rurą odciążaną. Zespół odciążający zachowując swoją funkcję może być również wykonany jako uszczelniony układ teleskopowy z odciążeniem sprężynowym. Długość rury napowietrzającej jest tak dobrana, że w stanie napełnionej komory płuczącej koniec rury wnika w przestrzeń wnęki. Przy wypełnionej komorze płuczącej ciężar rury napowietrzającej powiększony jest o ciężar wypełniającej ją cieczy. Kiedy zwierciadło ścieków w komorze retencyjnej opadnie do poziomu końca rury impulsowej, opróżnia się ona umożliwiając dopływ powietrza atmosferycznego do komory płuczącej. Po zrzuceniu wody rura impulsowa staje się lżejsza i zostaje uniesiona przez odciążnik o skok Δh w wyznaczony ogranicznikiem górnym. Z niewielkim opóźnieniem unosi się rura napowietrzająca. Następuje spłukiwanie dna komory retencyjnej, które nie jest przerywane, ponieważ oba końce rur są uniesione. Zatrzymanie procesu płukania może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zatopione zostaną wloty do przewodu rurowego (wloty rury napowietrzającej i impulsowej). Poziom ponownego zatopienia wlotów rur jest narzucony przez projektanta w zależności od potrzeby spowodowania wielokrotnego cyklu płukania. Wydaje się, iż na dzień dzisiejszy to rozwiązanie jest najlepsze. Zwiększa skuteczność i niezawodność spłukiwania pozwalając na stosowanie komór płuczących o mniejszej pojemności, czego efektem jest obniżenie energochłonności procesu. PODSUMOWANIE Nowe rozwiązania dotyczące sposobów płukania dna komory retencyjnej spełniają oczekiwane wymogi co do efektywnego usuwania osadów gromadzonych w procesie retencjonowania ścieków w zbiornikach kanalizacyjnych. Dalsze prace związane z tymi

10 zagadnieniami zmierzają do zwiększenia efektywności czyszczenia komór retencyjnych z równoczesnym wprowadzeniem możliwie jak najbardziej niezawodnych, samoczynnych działań elementów składających się na całość procesu płukania. Warto nadmienić, że problem dotyczący czyszczenia ścian pionowych zbiornika nadal nie posiada rozwiązań, które mogłyby zasługiwać na rekomendacje do zastosowania w praktyce. Problematyka czyszczenia zbiorników kanalizacyjnych zawiera również aspekt sanitarny i wiąże się z bezpieczeństwem epidemiologicznym. Kontynuacja prac dotyczących zagadnień czyszczenia zbiorników kanalizacyjnych jest zatem ważna i uzasadniona. Przedstawione systemy płuczące komory retencyjne zbiorników kanalizacyjnych prezentują jedynie podstawową ideę, nie stanowią natomiast propozycji technicznych rozwiązań tego problemu. W każdym przypadku konstrukcja urządzenia płuczącego będzie stanowić zatem indywidualne rozwiązanie, przy czym zasady i cel jego pracy pozostają takie same. Zwiększenie skuteczności płukania można uzyskać przez niezawodne sterowanie parametrami hydraulicznymi strumienia oddziałującego dynamicznie na zanieczyszczenia zalegające na dnie zbiornika. Projektując zbiornik retencyjny można dobrać takie parametry konstrukcyjne komory płuczącej w odniesieniu do komory retencyjnej, aby uzyskać efekt dwukrotnego lub wielokrotnego płukania. Uzyskanie efektu kilkukrotnego płukania sterowane będzie przez przyjęcie głębokości zanurzenia końcówki rury napowietrzającej w zbiorniku płuczącym. Analizując działanie zbiorników płuczących można stwierdzić, że najbardziej skutecznym i niezawodnym rozwiązaniem jest układ napowietrzająco odpowietrzający z mechanizmem przeciwwagi, dzięki któremu można w prosty sposób sterować płukaniem komory retencyjnej. LITERATURA 1. Tabernacki J.; Deszczowe zbiorniki retencyjne w kanalizacji, Nowa Technika w Inżynierii Sanitarnej, Arkady, Warszawa Dziopak J.; Wybrane problemy projektowania zbiorników retencyjnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2-3/1990, str Dziopak J.; Efektywne sposoby retencjonowania ścieków w kanalizacji, Ochrona Środowiska, nr 3-4/1988, Wrocław, str Kuliczkowski A., Staszewski G.; Sposoby rozwiązywania problemu przeciążeń sieci kanalizacyjnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10/1998, str Kisiel A.; Urządzenie do spłukiwania dna zbiornika retencyjnego cieczy, zwłaszcza ścieków kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, patent RP nr P ( r.) 6. Kisiel A.; Samoczynne urządzenie do płukania kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych, Gospodarka Wodna 11/94, str Praca naukowa finansowana w ramach badań własnych nr BW /05

GRAWITACYJNO - PODCIŚNIENIOWA KOMORA PŁUCZĄCA DNO KOMORY RETENCYJNEJ ZBIORNIKA

GRAWITACYJNO - PODCIŚNIENIOWA KOMORA PŁUCZĄCA DNO KOMORY RETENCYJNEJ ZBIORNIKA Jakub KISIEL GRAWITACYJNO - PODCIŚNIENIOWA KOMORA PŁUCZĄCA DNO KOMORY RETENCYJNEJ ZBIORNIKA Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązanie grawitacyjno-podciśnieniowej komory

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 293378 (2)Data zgłoszenia: 03.02.1992 (61) Patent dodatkowy do patentu: 167066 28.01.1991

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F28D 1/047 ( ) F28D 3/02 ( ) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F28D 1/047 ( ) F28D 3/02 ( ) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117551 (22) Data zgłoszenia: 25.06.2008 (19) PL (11) 65054 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Rola retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych w procesie zabezpieczania zurbanizowanych zlewni przed podtopieniami

Rola retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych w procesie zabezpieczania zurbanizowanych zlewni przed podtopieniami OŻNI: ADAM JÓZEF KISIEL Politechnika Częstochowska Instytut Inżynierii Środowiska Rola retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych w procesie zabezpieczania zurbanizowanych zlewni przed podtopieniami Część

Bardziej szczegółowo

2. Budowa zbiornika retencyjno-przerzutowego w wersji energooszczędnej

2. Budowa zbiornika retencyjno-przerzutowego w wersji energooszczędnej Robert malmur, Maciej mrowiec * ZASTOSOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNO-PRZERZUTOWEGO DO OCHRONY ZLEWNI PRZED PODTOPIENIAMI USAGE OF THE ENERGY-SAVING TRANSFER RESERVOIR FOR the protection

Bardziej szczegółowo

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej PRASA FILTRACYJNA Podstawy procesu filtracji Podstawy procesu filtracji obowiązujące dla przystępujących do tego ćwiczenia podane są w instrukcji do ćwiczenia " Filtracja prowadzona przy stałej różnicy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , CZ, PUV TOPOL JAN, Praga, CZ BUP 19/12. JAN TOPOL, Praga, CZ

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , CZ, PUV TOPOL JAN, Praga, CZ BUP 19/12. JAN TOPOL, Praga, CZ PL 67611 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120800 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2012 (19) PL (11) 67611 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE SPOSOBY DZIAŁANIA ZBIORNIKA RETENCYJNO-PRZERZUTOWEGO HYDRAULIC OPERATION PRINCIPLES OF THE TRANSFER RESERVOIR

HYDRAULICZNE SPOSOBY DZIAŁANIA ZBIORNIKA RETENCYJNO-PRZERZUTOWEGO HYDRAULIC OPERATION PRINCIPLES OF THE TRANSFER RESERVOIR RBERT MALMUR, ADAM KISIEL, MACIEJ MRWIEC, JAKUB KISIEL HYAULICNE SPSBY DIAŁANIA BIRNIKA RETENCYJN-ERUTWEG HYAULIC PERATIN INCIPLES F THE TRANSFER RESERVIR Streszczenie Abstract Intensywne opady deszczu,

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)194188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344125 (51) Int.Cl. E21F 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.11.2000

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13 PL 219618 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219618 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398455 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

3 OPIS OCHRONNY PL 59290

3 OPIS OCHRONNY PL 59290 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY 3 OPIS OCHRONNY PL 59290 WZORU UŻYTKOWEGO (2?) Numer zgłoszenia: 107109 @ Data zgłoszenia: 24.09.1997 13) Y1 Intel7:

Bardziej szczegółowo

System HIDROSTAL - SELF CLEAN samoczynne oczyszczanie dna pompowni

System HIDROSTAL - SELF CLEAN samoczynne oczyszczanie dna pompowni Self Clean System HIDROSTAL - SELF CLEAN samoczynne oczyszczanie dna pompowni Opis techniczny Wstęp Opracowany przez Hidrostal system Self Clean w prosty sposób rozwiązuje kwestię przeciwdziałania zbieraniu

Bardziej szczegółowo

RETENCYJNE ZBIORNIKI JAKO ELEMENTY NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ SIECI KANALIZACYJNYCH RETENTION TANKS AS KEY ELEMENTS OF MODERN DRAINAGE SYSTEMS

RETENCYJNE ZBIORNIKI JAKO ELEMENTY NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ SIECI KANALIZACYJNYCH RETENTION TANKS AS KEY ELEMENTS OF MODERN DRAINAGE SYSTEMS ADAM KISIEL, JAKUB KISIEL, ROBERT MALMUR, MACIEJ MROWIEC RETENCYJNE ZBIORNIKI JAKO ELEMENTY NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ SIECI KANALIZACYJNYCH RETENTION TANKS AS KEY ELEMENTS OF MODERN DRAINAGE SYSTEMS Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Wrocław 2016

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. Wrocław 2016 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Wrocław 2016 Instalacja kanalizacyjna typu grawitacyjnego Projektowanie kanalizacji sanitarnej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185827 (21) Numer zgłoszenia: 326469 (22) Data zgłoszenia: 25.05.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E03D 1/34 (54)

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

m OPIS OCHRONNY PL 59088

m OPIS OCHRONNY PL 59088 RZECZPOSPOLITA m OPIS OCHRONNY PL 59088 POLSKA WZORU UŻYTKOWEGO Cli) Numer zgłoszenia: 106767 13) Y1 51) Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.06.1997 F28D 3/02 Wymiennik

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 073 wydanie 11.2013 strona 1/9 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO.

ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. ANALIZA PRACY KANALIZACJI DESZCZOWEJ LOTNISKA W MIEJSCOWOŚCI ŁASK NA PODSTAWIE MODELU HYDRAULICZNEGO. Model hydrauliczny kanalizacji deszczowej wykonano w programie EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model),

Bardziej szczegółowo

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02

(13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1. (51) In lc l5: F25B 43/02 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)164110 (13) B1 (21) N um er zgłoszenia: 284553 Urząd Patentow y (22) D ata zgłoszenia : 30.03.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) In lc l5: F25B 43/02

Bardziej szczegółowo

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL 216644 B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych PL 216644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390532 (51) Int.Cl. B01D 50/00 (2006.01) B04C 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea

HOBAS. Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych. Aleksandra Wojcik Marek Mathea HOBAS Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych Aleksandra Wojcik Marek Mathea 1 AWO-DT-HPL HOBAS Podstawowe informacje o 1957 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat.

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat. PL 217936 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217936 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391145 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q yi (21J Numer zgłoszenia:

WZORU UŻYTKOWEGO q yi (21J Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61110 WZORU UŻYTKOWEGO q yi (21J Numer zgłoszenia: 110525 Intel7: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.01.2000

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169054 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 296698 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 19.11.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: F04F 1/00 (54)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i instalacji

Instrukcja montażu i instalacji Instrukcja montażu i instalacji Filtr wstępny Maximus Filtr wstępny Maximus DORW2131 13.03.2012 1 / 8 Filtr wstępny Maximus DORW2131 13.03.2012 2 / 8 Informacje ogólne Przeznaczenie Filtry Maximus służą

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY (19) PL

OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182625 POLSKA (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 319119 Urząd Patentowy Data zgłoszenia: 21.03.1997 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.7 F15B 15/00 (54)

Bardziej szczegółowo

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy)

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju ów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania wody

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182254 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 318732 (22) Data zgłoszenia: 28.02.1997 (51) IntCl7 F15B 15/08 (54)

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych,

OPIS PATENTOWY A01K 1/12 ( ) A01J 5/00 ( ) Sposób udoju mechanicznego mlecznych zwierząt udojowych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197651 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351036 (51) Int.Cl. A01K 1/12 (2006.01) A01J 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH zbiorniki retencyjne, analiza techniczno-ekonomiczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna, uśrednienie dopływu do oczyszczalni ścieków Kamil POCHWAT * ANALIZA FINANSOWA ROZWIĄZAŃ ZBIORNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Tom I sieci kanalizacyjne Prezentowany podręcznik akademicki stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki k. Warszawy, PL BUP 20/10 PL 214845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214845 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387534 (51) Int.Cl. F16F 9/50 (2006.01) F16F 9/508 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kolumny EKON, EKOS KATALOG PRODUKTÓW

Kolumny EKON, EKOS KATALOG PRODUKTÓW Kolumny EKON, EKOS KATALOG PRODUKTÓW Wersja 01.2016 KOLUMNY EKON, EKOS Dane techniczne Typy kolumn: EKON (odpowietrzająco - napowietrzająca), EKOS (płucząco-spustowa) Zakres stosowanych średnic: DN50 DN200

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL BUP 26/09

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL BUP 26/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211332 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385389 (51) Int.Cl. C10M 175/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.06.2008

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Układ przewodów do prowadzenia wody i powietrza w pralce

( 5 4 ) Układ przewodów do prowadzenia wody i powietrza w pralce RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184016 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322060 (51 ) IntCl7 D06F 39/08 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia 11.09.1997 Rzeczypospolitej Polskiej ( 5

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju filtrów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej oraz technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!!

dr inż. Piotr Pawełko / Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia patrz punkt 6!!! Laboratorium nr2 Temat: Sterowanie pośrednie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania. 1. Wstęp Sterowanie pośrednie stosuje się do sterowania elementami wykonawczymi (siłownikami, silnikami)

Bardziej szczegółowo

STUDNIA KANALIZACYJNA MONOLITYCZNA SK 600

STUDNIA KANALIZACYJNA MONOLITYCZNA SK 600 Studnie monolityczne mogą być stosowane jako: Studnie kanalizacyjne przeznaczone do kanalizacji grawitacyjnej, Studzienki wykorzystywane do montażu wodomierzy, Studzienki w wykonaniu specjalnym jako studzienki

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206373 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 360216 (22) Data zgłoszenia: 19.05.2003 (51) Int.Cl. F24F 13/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP Firma OTAGO jest uznanym producentem wielu rodzajów filtrów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 071/201112/02 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 600 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187420 (21) Numer zgłoszenia. 324360 (13)B3 (22) Data zgłoszenia: 17.01.1998 (51) IntCl7 B07B 1/22 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (6 1) Patent

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04732668.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.0.04 04732668.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E03D9/0 E03D9/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B 1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 F24H 1/10 F24H 9/20

PL B 1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 F24H 1/10 F24H 9/20 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178428 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310708 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (51) IntCl6: F24H 1/10 F24H

Bardziej szczegółowo

Statyka płynów - zadania

Statyka płynów - zadania Zadanie 1 Wyznaczyć rozkład ciśnień w cieczy znajdującej się w stanie spoczynku w polu sił ciężkości. Ponieważ na cząsteczki cieczy działa wyłącznie siła ciężkości, więc składowe wektora jednostkowej siły

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179237 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 309469 (22) Data zgłoszenia: 01.07.1995 (51) IntCl7. C02F

Bardziej szczegółowo

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi 975718, 975725

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi 975718, 975725 Separator tłuszczu 975718, 975725 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015) (od roku ak. 2014/2015) A. Zagadnienia z zakresu Oczyszczanie Wody i Ścieków: 1. Skład wód powierzchniowych i wód podziemnych. 2. Układy technologiczne oczyszczania wody powierzchniowej. 3. Układy technologiczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie własności regulacyjnych regulatorów ciśnienia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW

Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW Wersja 01.016 SUCHE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW EDP Dane techniczne Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 1050-1, PN-EN 1050-, PN-EN 1050-4 Zgodność z wymogami

Bardziej szczegółowo

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 141 Nr 21 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2011 IRENEUSZ NOWOGOŃSKI * PRZELEWY BURZOWE KLUCZOWE ELEMENTY SIECI KANALIZACYJNEJ MIASTA GŁOGOWA S t r e s z c z e n i e W

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zastosowanie zaworu zwrotnego sterowanego w układach hydraulicznych maszyn roboczych Opracowanie: P. Jędraszczyk, Z. Kudżma, P. Osiński,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

DT 18/2007. Projekt budowlany

DT 18/2007. Projekt budowlany DT 18/2007 PPI DOMINO s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży str. 1 DT 18/2007 Projekt budowlany Temat: Drenaż opaskowy u pruepompownią wód drenażowych. Obiekt: Budynek Sukoły Podstawowej nr 7, Łomża ul.

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne dotyczące montażu i stosowania. Wartownik.

Informacje techniczne dotyczące montażu i stosowania. Wartownik. Informacje techniczne dotyczące montażu i stosowania Wartownik Wartownik separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 3 w 1 Zespolony separator powietrza

Bardziej szczegółowo

Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. LARKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce, PL BUP 25/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. LARKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce, PL BUP 25/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120138 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2011 (19) PL (11) 66435 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych Spis treści 1. Wstęp 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Wykorzystane materiały 1.5 Ogólna charakterystyka jednostki osadniczej 2. Obliczenia ilości ścieków deszczowych

Bardziej szczegółowo

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE

14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14. CZYNNOŚCI SERWISOWE 14.1 Przegląd miesięczny Dopływ: kontrola kolektora dopływowego kontrola kolektora odpływowego Reaktor biologiczny: kontrola powierzchni i czystości wody w osadniku wtórnym kontrola

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184941 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 322691 (22) Data zgłoszenia: 16.10.1997 (51) IntCl7 A47L 9/00 A47L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Metody efektywnego wymiarowania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych

Metody efektywnego wymiarowania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych Metody efektywnego wymiarowania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych Maciej Mrowiec, Adam Kisiel* ) 1. Wrowadzenie Koncepcja wykorzystania zbiorników grawitacyjno-podciśnieniowych została przedstawiona

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert INFORMACJE OGÓLNE W celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z awariami

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)177214 (13)B1 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 320331 ( 2) Data zgłoszenia: 22.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP KATALOG PRODUKTÓW

Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP KATALOG PRODUKTÓW Pneumatyczne przepompownie ścieków EPP KATALOG PRODUKTÓW Wersja 01.2016 Dane techniczne Zgodność z normami zharmonizowanymi: PN-EN 12050-1, PN-EN 12050-2, PN-EN 12050-4 Zgodność z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2

Czyszczenie silnika benzynowego w samochodzie marki Fiat Punto 1.2 Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

PL 203490 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 01.10.2007 BUP 20/07

PL 203490 B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL 01.10.2007 BUP 20/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203490 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379229 (51) Int.Cl. G01N 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo