NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH"

Transkrypt

1 Robert MALMUR Adam KISIEL Maciej MROWIEC Instytut inżynierii Środowiska Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ul. Brzeźnicka 60a, Częstochowa NOWOCZESNE METODY HYDRAULICZNEGO WYPŁUKIWANIA OSADÓW GROMADZONYCH NA DNIE KOMÓR ZBIORNIKÓW KANALIZACYJNYCH MODERN HYDRAULIC METHODS OF FLUSHING OUT SLUDGE SETTLING AT THE BOTTOM OF RETENTION CHAMBERS IN SEWAGE RESERVOIRS Abstract Long lasting rain falls and thaw periods supply stormwater reservoirs with large quantities of mud and solids, therefore it s important to work out effective and reliable cleaning system which operate after each emptying avoids that solids settle at the walls and on the bottom of the reservoir. This paper presents principles of operation and structure of innovative cleaning devices. Presented devices are patented and their main adnvantage is operation without any external power or tap water supply and require no complicated controls. Prevent settlement processes is basic activity in operation of retention reservoirs but is still a problem poorly described in professional literature, so development of subject matter is currently crucial and justified. Key words: sewage reservoirs, drainage system, retention, flushing out sludge Streszczenie Intensywne opady deszczu, a takżre roztopy śniegowe powodują dopływ do kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych dużej ilości zanieczyszczeń, dlatego istotnym jest opracowanie efektywnego i niezawodnego systemu czyszczącego, który będzie powodował płukanie zbiornika po każdym jego opróżnieniu. W artykule przedstawiono propozycje nowych rozwiązań, których istotą jest polepszenie samoczynnego i niezawodnego ich działania oraz uzyskanie maksymalnej efektywności płukania. Zaprezentowano konstrukcje komór płuczących i różne sposoby hydraulicznego sterowania procesem płukania dna komór zbiorników retencyjnych. Sugerowane metody płukania dna komór retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych nie stanowią rozwiązań ostatecznych, albowiem opracowywane są nadal modyfikacje dotychczasowych, najlepszych rozwiązań w celu uzyskania coraz lepszych ich wariantów. Słowa kluczowe: zbiorniki retencyjne, kanalizacja, retencja, wypłukiwanie osadów. WPROWADZENIE Zbiorniki retencyjne stosowane w systemach kanalizacyjnych mają za zadanie zredukowanie odpływu wód, pochodzących ze spływu powierzchniowego podczas nawalnych opadów deszczowych bądź też z intensywnych roztopów śnieżnych. Normalna eksploatacja systemu kanalizacyjnego nie zakłada takich parametrów technicznych, by mogły być przeprowadzane znaczne, choć krótkotrwałe objętości przepływów, dlatego też zachodzi potrzeba, a raczej konieczność stosowania zbiorników retencyjnych wynikająca z ekonomicznie uzasadnionych przesłanek [1, 2, 3]. Zbiorniki retencyjne zatrzymując wymaganą objętość wody, opróżniane są w taki sposób, by zredukowany odpływ odpowiadał zdolności przepustowej głównego kolektora odpływowego. Przetrzymywana w zbiorniku retencyjnym woda zawiera z reguły znaczną ilość zanieczyszczeń w postaci zawiesin części stałych. Zanieczyszczenia takie mają czas i możliwość,

2 by w formie osadów pozostać na dnie zbiornika po jego opróżnieniu. Po wyschnięciu mogą one tworzyć na tyle twardą skorupę, by kolejne napełniania zbiornika nie były zdolne przywrócić jej do stanu zawiesiny i odprowadzić na zewnątrz. W zbiorniku natomiast, ze względu na sprzyjające warunki będą powstawać kolejne warstwy osadów [4]. Przy braku odpowiedniego przeciwdziałania, po pewnym okresie eksploatacji, proces taki wymusi na użytkowniku konieczność mechanicznego oczyszczania zbiorników retencyjnych z nagromadzonych osadów. Ilość nagromadzonych osadów w zbiorniku retencyjnym będzie uzależniony od uwarunkowań terenowych zlewni, które sprzyjają unoszeniu cząstek stałych zanieczyszczeń oraz od częstości wypełniania zbiornika. Projektując zbiornik retencyjny należy zapewnić taką możliwość, by bezpośrednio po każdym opróżnieniu zbiornika następowało spłukiwanie dna z jednoczesnym odprowadzeniem popłuczyn na zewnątrz. Zabieg taki jest ze wszech stron pożądany i tym bardziej uzasadniony, jeżeli płukanie dokonywane by było samoczynnie bez bezpośredniej czy pośredniej ingerencji człowieka. KONSTRUKCJA ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO Pojemność zbiornika płuczącego została wydzielona z pojemności zbiornika retencyjnego. Zbiornik płuczący umiejscowiony jest zawsze po przeciwległej stronie w odniesieniu do kolektora odpływowego. Zbiornik ten jest podciśnieniowy, a jego napełnienie następuje poprzez denny otwór syfonowy, przy jednoczesnym odprowadzeniu nadmiaru powietrza rurą odpowietrzającą umieszczoną w jego stropie (rys. 1) [5, 6]. Proces płukania zbiornika, a tym samym wypływ wody ze zbiornika płuczącego następuje w chwili, kiedy zostanie dokonane całkowite opróżnienie zbiornika retencyjnego i za pośrednictwem rury napowietrzającej wyrówna się podciśnienie powietrza nad zwierciadłem wody w zbiorniku płuczącym do ciśnienia atmosferycznego. Końcówka rury odpowietrzającej jest instalowana w takim punkcie strumienia odpływowego, gdzie występują największe wartości podciśnień (rys. 2). Rozwiązanie takie sprzyja szybszemu wznoszeniu się zwierciadła wody w zbiorniku płuczącym niż w zbiorniku retencyjnym. Rura odpowietrzająca powinna stanowić oddzielną instalację z rurą napowietrzającą, aby zapobiec zadziałaniu jej jako lewara w trakcie opróżniania zbiornika retencyjnego. Podczas napełniania zbiornika retencyjnego i płuczącego w oddzielnej instalacji napowietrzającej następuje sprężenie powietrza, a to skutecznie zapobiega przed wypełnieniem jej wodą. Zasadę działania systemu przepływu powietrza przedstawiają rysunki 4 i 5.

3 PRZEWÓD NAPOWIETRZAJĄCY PRZEWÓD ODPOWIETRZAJĄCY B C-C A A-A ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY WIDOK CZOŁOWY B A B-B C WNĘTRZE CZOŁOWE ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO p < t RURA STALOWA LUB KANAŁ BETONOWY p = t RURA STALOWA LUB KANAŁ BETONOWY NAPOWIETRZAJĄCY Rys. 1. Schemat ideowy konstrukcji zbiornika płuczącego C RURA ODPOWIETRZAJĄCA p < t Rys. 2. Szczegół zainstalowania końcówki rury odpowietrzającej przy swobodnym wypływie

4 ODPŁYW CIŚNIENIOWY RURA ODPOWIETRZAJĄCA ODPŁYW CIŚNIENIOWY RURA ODPOWIETRZAJĄCA Rys. 3. Szczegół zainstalowania końcówki rury odpowietrzającej przy ciśnieniowym opróżnianiu klasycznego zbiornika retencyjnego ODPOWIETRZENIE NAPOWIETRZENIE DOPŁYW KOLEKTORA ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY ODPŁYW CIŚNIENIOWY Rys. 4. Schemat działania systemu przepływu powietrza w klasycznych zbiornikach retencyjnych

5 ODPOWIETRZENIE NAPOWIETRZENIE DOPŁYW KOLEKTORA ZBIORNIK PŁUCZĄCY ZBIORNIK RETENCYJNY KOMORA PRZEPŁYWOWA ODPŁYW KOLEKTOREM Rys. 5 Schemat działania systemu przepływu powietrza w zbiorniku typu Contrakt z odpływem bezciśnieniowym ZASADA DZIAŁANIA ZBIORNIKA PŁUCZĄCEGO Zasadę działania podciśnieniowego zbiornika płuczącego na przykładzie wersji podstawowej przedstawiają poniższe rysunki 6 a, b, c, d [5, 6]. Zbiornik retencyjny składający się z dwóch komór grawitacyjnych, przy czym jedną z nich stanowi komora przepływowa o niewielkiej objętości w odniesieniu do komory drugiej retencyjnej, posiada zbiornik płuczący wydzielony z części komory retencyjnej. Napełnianie komory płuczącej odbywa się na zasadzie naczyń połączonych przez wnękę znajdującą się w dnie pomiędzy komorami: płuczącą a retencyjną. W tej podstawowej wersji zbiornika rura odpowietrzająca i napowietrzająca są elementami wspólnego układu odpowietrzająco napowietrzającego. Rozwiązanie takie jest mniej efektywne od proponowanego, za to jest modelowe w prezentacji istoty działania tego rodzaju urządzeń. Wlot do układu odpowietrzająco napowietrzającego znajduje się w stropie komory płuczącej. Natomiast końcówka rury napowietrzającej oraz odpowietrzającej zainstalowane są kolejno: w pobliżu dna komory retencyjnej i w studzience (w stojącej wodzie) za otworem spustowym. W sytuacji, gdy dopływ ścieków do komory przepływowej jest większy niż odpływ, następuje jej napełnianie. We wszystkich trzech komorach zbiornika panuje ciśnienie atmosferyczne (rys. 6a). Po napełnieniu komory przepływowej ścieki przelewają się przez krawędź przelewową do komory retencyjnej, a stąd z kolei przez wspomnianą wnękę do komory płuczącej. Zwierciadła ścieków w podtopionej rurze napowietrzającej i komorze płuczącej znajdują się na tym samym poziomie (jest to spowodowane jednakowym ciśnieniem, wyższym od atmosferycznego, panującym w komorze płuczącej i w układzie odpowietrzająco napowietrzającym), niższym od zwierciadła ścieków w komorze retencyjnej. Różnica (h x ) równa jest głębokości zanurzenia wylotu rury odpowietrzającej (rys. 6b). Komora retencyjna napełnia się do momentu wyrównania zwierciadeł ścieków w komorach przepływowej i retencyjnej (rys. 6c), wówczas samoczynnie, różnicą ciśnień hydrostatycznych, otwiera się zawór klapowy zainstalowany w przydennej części przegrody przelewowej dzielącej

6 obie komory zbiornika. Umożliwia on przepływ ścieków jedynie w kierunku z komory retencyjnej do komory przepływowej. W trakcie opróżniania zbiornika poziom ścieków w komorze płuczącej nieco się obniża (rys. 6d), a powstałe w niej podciśnienie zasysa ścieki do rury odpowietrzającej. Po całkowitym opróżnieniu komory retencyjnej następuje zrzucenie ścieków z rury napowietrzającej, a tym samym rozpoczyna się proces płukania. a). b). p x p x hx hx A Rys. 6 a, b. Idea pracy zbiornika płuczącego

7 c). hx hx p x p x * V x A hx d). p 1 * V 1 p 1 A Rys. 6 c, d. Idea pracy zbiornika płuczącego UKŁAD NAPOWIETRZAJĄCO ODPOWIETRZAJĄCY Z MECHANIZMEM PRZECIWWAGI Kolejnym rozwiązaniem mającym usuwać przerywanie płukania jest zastosowanie specjalnie ukształtowanego przewodu rurowego w komorze płuczącej. Poniższy rysunek, w ujęciu schematycznym, przedstawia to rozwiązanie (rys. 7) [5, 6].

8 1 ZO 3 4 ZO 2 hmax 5 hw ŻRÓDŁO PODCIŚNIENIA; 2 - KOMORA PŁUCZĄCA; 3 - PRZEWÓD RUROWY; 4 - KOMORA RETENCYJNA; 5 - KANAŁ WLOTOWY; 6 - KOMORA PRZEPŁYWOWA; 7 - KANAŁ WYLOTOWY; 8 - ZAWÓR KLAPOWY; 9 - RURA IMPULSOWA; 10 - RURA NAPOWIETRZAJĄCA; 11 - OTWORY WYLOTOWE; 12 - WNĘKA; ZO - ZESPÓŁ ODCIĄŻAJĄCY Rys. 7. Instalacja hydraulicznego systemu sterowania opróżnianiem komory płuczącej w zbiorniku o działaniu grawitacyjnym typu Contrakt. Komora przepływowa oddzielona jest od komory retencyjnej przegrodą przelewową wyposażoną w otwór spustowy przysłonięty samoczynnym, jednokierunkowym zaworem klapowym. Zawór otwierany jest wyłącznie w kierunku do komory przepływowej różnicą ciśnień hydrostatycznych. Komora płucząca przylega do ściany oddzielającej komorę retencyjną. Przez tą ścianę, wzdłuż krawędzi z dnem komory retencyjnej, wyprowadzone są poprzez układ syfonowy otwory wylotowe. W strefie podstropowej komora płucząca połączona jest ze źródłem podciśnienia, którego działanie sterowane jest sygnałami czujników poziomu ścieków. Układ opróżniający komory płuczącej zaopatrzony jest w zamocowany pod stropem przewód rurowy. Przewód jednym końcem wprowadzony jest do komory płuczącej a drugim, w pobliże przegrody przelewowej w komorze retencyjnej. Do przewodu rurowego przyłączone są dwa pionowe, skierowane w dół odgałęzienia. Jedno z odgałęzień usytuowane jest tuż przy ścianie oddzielającej komorę płuczącą od retencyjnej i stanowi rurę napowietrzającą. Drugie z kolei, znajdujące się przy przegrodzie przelewowej ma charakter rury impulsowej. Koniec rury impulsowej doprowadzony jest w strefę poziomu dna komory retencyjnej po stronie otworu spustowego zbiornika. Układ syfonowy otworów wylotowych z komory płuczącej ma wnękę wyprowadzoną na powierzchnię dna komory retencyjnej. W przestrzeń wnęki wprowadzony jest koniec rury napowietrzającej. Obie rury napowietrzająca i impulsowa połączone są szczelnie z przewodem rurowym za pośrednictwem teleskopowych zespołów odciążających (rys.8).

9 Δhw 1 - PRZEWÓD RUROWY; 2 - RURA FALISTA; 3 - ODCIĄŻNIK; 4 - RURA NAPOWIETRZAJĄCA 5 - OGRANICZNIK Rys. 8. Schemat działania zespołu odciążającego: przed spłukiwaniem i w trakcie spłukiwania Zespół odciążający posiada elastyczną rurę falistą i odciążnik. Odciążnik zawieszony jest na dźwigni dwuramiennej, połączonej na drugim końcu przez przegub z rurą odciążaną. Zespół odciążający zachowując swoją funkcję może być również wykonany jako uszczelniony układ teleskopowy z odciążeniem sprężynowym. Długość rury napowietrzającej jest tak dobrana, że w stanie napełnionej komory płuczącej koniec rury wnika w przestrzeń wnęki. Przy wypełnionej komorze płuczącej ciężar rury napowietrzającej powiększony jest o ciężar wypełniającej ją cieczy. Kiedy zwierciadło ścieków w komorze retencyjnej opadnie do poziomu końca rury impulsowej, opróżnia się ona umożliwiając dopływ powietrza atmosferycznego do komory płuczącej. Po zrzuceniu wody rura impulsowa staje się lżejsza i zostaje uniesiona przez odciążnik o skok Δh w wyznaczony ogranicznikiem górnym. Z niewielkim opóźnieniem unosi się rura napowietrzająca. Następuje spłukiwanie dna komory retencyjnej, które nie jest przerywane, ponieważ oba końce rur są uniesione. Zatrzymanie procesu płukania może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zatopione zostaną wloty do przewodu rurowego (wloty rury napowietrzającej i impulsowej). Poziom ponownego zatopienia wlotów rur jest narzucony przez projektanta w zależności od potrzeby spowodowania wielokrotnego cyklu płukania. Wydaje się, iż na dzień dzisiejszy to rozwiązanie jest najlepsze. Zwiększa skuteczność i niezawodność spłukiwania pozwalając na stosowanie komór płuczących o mniejszej pojemności, czego efektem jest obniżenie energochłonności procesu. PODSUMOWANIE Nowe rozwiązania dotyczące sposobów płukania dna komory retencyjnej spełniają oczekiwane wymogi co do efektywnego usuwania osadów gromadzonych w procesie retencjonowania ścieków w zbiornikach kanalizacyjnych. Dalsze prace związane z tymi

10 zagadnieniami zmierzają do zwiększenia efektywności czyszczenia komór retencyjnych z równoczesnym wprowadzeniem możliwie jak najbardziej niezawodnych, samoczynnych działań elementów składających się na całość procesu płukania. Warto nadmienić, że problem dotyczący czyszczenia ścian pionowych zbiornika nadal nie posiada rozwiązań, które mogłyby zasługiwać na rekomendacje do zastosowania w praktyce. Problematyka czyszczenia zbiorników kanalizacyjnych zawiera również aspekt sanitarny i wiąże się z bezpieczeństwem epidemiologicznym. Kontynuacja prac dotyczących zagadnień czyszczenia zbiorników kanalizacyjnych jest zatem ważna i uzasadniona. Przedstawione systemy płuczące komory retencyjne zbiorników kanalizacyjnych prezentują jedynie podstawową ideę, nie stanowią natomiast propozycji technicznych rozwiązań tego problemu. W każdym przypadku konstrukcja urządzenia płuczącego będzie stanowić zatem indywidualne rozwiązanie, przy czym zasady i cel jego pracy pozostają takie same. Zwiększenie skuteczności płukania można uzyskać przez niezawodne sterowanie parametrami hydraulicznymi strumienia oddziałującego dynamicznie na zanieczyszczenia zalegające na dnie zbiornika. Projektując zbiornik retencyjny można dobrać takie parametry konstrukcyjne komory płuczącej w odniesieniu do komory retencyjnej, aby uzyskać efekt dwukrotnego lub wielokrotnego płukania. Uzyskanie efektu kilkukrotnego płukania sterowane będzie przez przyjęcie głębokości zanurzenia końcówki rury napowietrzającej w zbiorniku płuczącym. Analizując działanie zbiorników płuczących można stwierdzić, że najbardziej skutecznym i niezawodnym rozwiązaniem jest układ napowietrzająco odpowietrzający z mechanizmem przeciwwagi, dzięki któremu można w prosty sposób sterować płukaniem komory retencyjnej. LITERATURA 1. Tabernacki J.; Deszczowe zbiorniki retencyjne w kanalizacji, Nowa Technika w Inżynierii Sanitarnej, Arkady, Warszawa Dziopak J.; Wybrane problemy projektowania zbiorników retencyjnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2-3/1990, str Dziopak J.; Efektywne sposoby retencjonowania ścieków w kanalizacji, Ochrona Środowiska, nr 3-4/1988, Wrocław, str Kuliczkowski A., Staszewski G.; Sposoby rozwiązywania problemu przeciążeń sieci kanalizacyjnych, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10/1998, str Kisiel A.; Urządzenie do spłukiwania dna zbiornika retencyjnego cieczy, zwłaszcza ścieków kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, patent RP nr P ( r.) 6. Kisiel A.; Samoczynne urządzenie do płukania kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych, Gospodarka Wodna 11/94, str Praca naukowa finansowana w ramach badań własnych nr BW /05

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa

Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Mgr inż. Dariusz Stawiarski Warszawa, 7 lutego 2006 PIAP, Warszawa Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych Modern power boiler construction designs dr inż. Sławomir GRĄDZIEL W KILKU SŁOWACH Pierwszy na świecie blok energetyczny na parametry nadkrytyczne

Bardziej szczegółowo

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka,

taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, 22 Katarzyna Umiejewska Jaki grunt i działka, taka oczyszczalnia Rożne oczyszczalnie, różne procesy Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na procesach mechanicznego, biologicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ

Wprowadzenie BADANIA I ROZWÓJ dr inż. Stanisław KOZIOŁ dr inż. Andrzej ZBROWSKI andrzej.zbrowski@itee.radom.pl Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy METODA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng

Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng NAFTA-GAZ lipiec 2012 ROK LXVIII Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy, Janusz Szpytko Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Problemy techniczne i technologiczne związane z rozładunkiem lng Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PipeLine. Samooczyszczający się zbiornik ściekowy Próżniowy system spłukiwania z wykorzystaniem kształtki h w Fife (GB) Luty 2011

PipeLine. Samooczyszczający się zbiornik ściekowy Próżniowy system spłukiwania z wykorzystaniem kształtki h w Fife (GB) Luty 2011 Luty 2011 PipeLine Spis treści 1 Samooczyszczający się zbiornik ściekowy, GB 3 Zbiorniki h rozwiązaniem wielu problemów, PL 5 Modernizacja z h, NL Samooczyszczający się zbiornik ściekowy Próżniowy system

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego PROJEKTOWANIE I BADANIA Dr inŝ. Bogdan GICALA Dr inŝ. Marek LENARTOWICZ Instytut Techniki Górniczej KOMAG Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie

Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie Prof.zw.dr hab.inż. Adam KLICH Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Tradycja i formy wieloletniej współpracy naukowo-technicznej CMG KOMAG z AGH w Krakowie S t r e s z c z e n i e W opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA I DZIAŁANIE SUCHYCH ZBIORNIKÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH O RÓŻNEJ CHARAKTERYSTYCE I LOKALIZACJI

KONSTRUKCJA I DZIAŁANIE SUCHYCH ZBIORNIKÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH O RÓŻNEJ CHARAKTERYSTYCE I LOKALIZACJI INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 115 129 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Anna Lenar-Matyas,

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo