REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/5/2014 z dnia r

2 REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych( Dz. U. nr 4/ 2001r z późniejszymi zmianami) 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. 188 z 2003r. z późniejszymi zmianami) 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz. U. 74/ 1999 poz.836 z późniejszymi zmianami 4. Statut Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002 poz. 690 z późn. zmianami) 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89/1994 poz. 414 z późn. zmianami) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Regulamin ustala podstawowe obowiązki dotyczące utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości Spółdzielni, a także podziału tych obowiązków pomiędzy spółdzielnią oraz użytkownikami lokali wchodzących w skład nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie w oparciu o w/w przepisy. 2. Ilekroć w regulaminie mowa o: 1) remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym. Poprzez remont należy także rozumieć roboty polegające na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych realizowanych w celu zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię cieplną, dostarczaną do budynków mieszkalnych oraz w celu poprawy komfortu cieplnego i estetyki. 2) modernizacji należy przez to rozumieć trwałe ulepszenie, unowocześnienie istniejącego środka trwałego 3) przebudowie należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których mogą być dokonane zmiany układu funkcjonalnego istniejącego obiektu budowlanego lub jego części, zmiany konstrukcji, uzasadnione zmianami układu funkcjonalnego lub stanem technicznym, oraz zmiany elewacji, formy i pokrycia dachu, nienaruszające podstawowych parametrów zewnętrznych (skrajni) obiektu 4) konserwacji należy przez to rozumieć wykonywanie prac mających na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym budynków, lokali, urządzeń i terenów zewnętrznych wchodzących w skład nieruchomości spółdzielni 5) budynku należy przez to rozumieć wielorodzinny budynek mieszkalny, budynek wolnostojący lub w zabudowie szeregowej, a także inny obiekt, w którym

3 użytkownicy lokali wspólnie korzystają ze znajdujących się w nim pomieszczeń lub urządzeń oraz terenu, na którym jest położony 6) lokalu należy przez to rozumieć odrębny lokal wchodzący w skład budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 7) nieruchomości Spółdzielni należy przez to rozumieć budynki, wraz z przynależnym im terenem i urządzeniami, których Spółdzielnia jest właścicielem lub współwłaścicielem 8) nieruchomości wspólnej należy przez to rozumieć te części nieruchomości, które nie służą do wyłącznego użytku użytkownika lokalu w nieruchomości 9) użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym charakterze, a także inne osoby, które faktycznie takimi lokalami władają Spółdzielnia oraz użytkownicy zobowiązani są do wykonywania remontów oraz czynności konserwacyjnych zgodnie z podziałem obowiązków, o których mowa w rozdziale II i III, w terminach i z częstotliwością umożliwiającą utrzymanie nieruchomości Spółdzielni, w tym budynków, lokali oraz instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym. 2. Spółdzielnia i użytkownicy zobowiązani są przeprowadzać remonty, zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami BHP, p.poż., a także w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z lokali innym osobom, w tym stosować się do zasad porządku domowego. II. OBOWIĄZKI SPOŁDZIELNI W ZAKRESIE REMONTÓW I EKSPLOATACJI Do obowiązków Spółdzielni w zakresie remontów, napraw, konserwacji lokali i terenów zewnętrznych należą: 1) Remonty i konserwacje przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych będących własnością Spółdzielni. 2) Remonty i konserwacje sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych będących własnością Spółdzielni. 3) Remonty i konserwacje elementów konstrukcyjnych budynku, w tym fundamentów, stropów, ścian nośnych i osłonowych, schodów, dachów, balkonów, loggii. 4) Remonty elewacji wraz z robotami termomodernizacyjnymi i likwidacją azbestu. 5) Remonty elementów wykończeniowych w pomieszczeniach ogólnodostępnych i na elewacjach budynków w tym posadzek, podłóż, tynków, stopnic itp. 6) Remonty dróg, placów, parkingów i chodników będących własnością Spółdzielni 7) Remonty i konserwacje urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. 8) Konserwacje terenów zielonych. 9) Remont, konserwacja lub wymiana okien i drzwi w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym drzwi wejściowych do budynku. 10) Remont, konserwacja lub wymiana dźwigów osobowych 11) Remont, konserwacja lub przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

4 12) Remont, konserwacja lub przebudowa instalacji wodociągowej, z wyłączeniem podejść instalacyjnych do punktów czerpalnych w tym wężyków elastycznych i baterii czerpalnych w lokalach. 13) Remont, konserwacja lub przebudowa instalacji hydrantowej 14) Remont, konserwacja lub przebudowa kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem podejść od urządzeń sanitarnych do pionów kanalizacyjnych. 15) Remont, konserwacja lub przebudowa kanalizacji deszczowej. 16) Remont, konserwacja lub przebudowa instalacji gazowej na odcinku od przyłącza gazu do ostatniego zaworu odcinającego przed urządzeniem gazowym, łącznie z tym zaworem. 17) Remont, konserwacja lub przebudowa instalacji elektrycznej na odcinku od przyłącza energetycznego do tablicy bezpiecznikowej znajdującej się w lokalu, łącznie z tablicą bezpiecznikową. 18) Remont, konserwacja i przebudowa przewodów kominowych, z wyłączeniem robót związanych z montażem wkładów kominowych przy ogrzewaniu etażowym. 19) Remont i przebudowa pieców kaflowych, za wyjątkiem remontu paleniska polegającym na wymianie rusztu i jego wylepienia. 2. Do obowiązków Spółdzielni należy wykonanie przeglądów technicznych budynków i kontroli okresowej instalacji wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania poddawane są kontroli: 1) Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą jest objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Jeżeli w lokalu użytkowym, ze względu na jego funkcje, konieczne jest przeprowadzanie pomiarów elektrycznych z większą częstotliwością niż raz na pięć lat, pomiary wykonywane są na koszt użytkownika lokalu. 3) Okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m Roboty należące do obowiązków Spółdzielni są przeprowadzane po zakwalifikowaniu ich do wykonania przez przedstawicieli Spółdzielni i zabezpieczeniu środków finansowych na ich wykonanie. 4. W przypadku braku środków finansowych na wykonanie remontów, w tym termomodernizacji lub robót związanych z nakazami i zaleceniami państwowych

5 organów administracyjnych, Spółdzielnia może podwyższyć stawki odpisu na fundusz remontowy lub skorzystać z innych dostępnych form finansowania, jak np. pożyczki, kredyty, dotacje. 5. Roboty remontowe polegające na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych realizowanych w celu zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię cieplną dostarczaną do budynków mieszkalnych oraz w celu poprawy komfortu cieplnego i estetyki, mogą być realizowane za zgodą współwłaścicieli nieruchomości po zabezpieczeniu odpowiednich źródeł finansowania uzgodnionych pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali Spółdzielnia do dnia r. jest zobowiązana do uczestniczenia w kosztach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w przypadku wszystkich notatek kwalifikujących stolarkę do wymiany przez służby techniczne RSM, spisanych przed dniem r. 2. Spółdzielnia w w/w przypadku wypłaca 50% ceny kosztorysowej wymiany stolarki według kalkulacji Spółdzielni. 3. Podstawą do wypłaty 50% ceny wymiany stolarki jest protokół odbioru wymienionej stolarki spisany z udziałem przedstawiciela RSM nie później niż do r. 4. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona po dniu r. nie będzie refundowana, nawet w przypadku posiadania notatki kwalifikującej stolarkę do wymiany, spisanej przed dniem III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW I EKSPLOATACJI. 6 Naprawy wewnątrz lokali nie należące w niniejszym Regulaminie do obowiązków Spółdzielni obciążają użytkowników lokali Do obowiązków użytkownika lokalu należy: 1) Odnowienie lokalu polegające na: a. malowaniu lub tapetowaniu sufitów i ścian wraz z reperacją tynków b. malowaniu balustrad balkonowych i loggiowych c. malowaniu instalacji c.o., gazowej, wodociągowej 2) Naprawa podłóg, posadzek i wykładzin w lokalu 3) Naprawa i wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, w tym zapewnienie napływu odpowiedniej ilości powietrza potrzebnej do procesów spalania i działania wentylacji. 4) Wyposażenie okien w urządzenia służące do napływu powietrza zewnętrznego w ilości zgodnej z polskimi normami. 5) Wyposażenie drzwi łazienkowych w otwór nawiewny o powierzchni min. 220 cm 2. 6) Zapewnienie drożności i wymiana kratek wentylacyjnych podłączonych do przewodów kominowych. 7) Naprawa i wymiana elementów ślusarskich (okucia, klamki, zamki okienne i drzwiowe)

6 8) Naprawa i wymiana izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w pomieszczeniach sanitarnych. 9) Naprawa i wymiana urządzeń sanitarnych (wanny, kabiny prysznicowe, umywalki, zlewozmywaki, miski klozetowe, spłuczki) 10) Naprawa i wymiana elementów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych (krany, baterie, syfony, zawory przelotowe, pływaki, wężyki elastyczne) 11) Naprawa, uszczelnienie, udrożnienie i wymiana podejść kanalizacyjnych od pionów kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych. 12) Naprawa, czyszczenie, konserwacja i wymiana urządzeń gazowych wraz z podłączeniami (piece, podgrzewacze i kuchenki gazowe). Roboty musi wykonywać osoba uprawniona do wykonywania tego typu prac. Częstotliwość czyszczenia i konserwacji urządzeń gazowych musi być przeprowadzana nie rzadziej niż wymaga tego producent urządzenia. 13) Naprawa, uszczelnienie i wymiana podejść instalacji gazowej na odcinku od zaworu odcinającego przed urządzeniem do urządzenia odbiorczego z wyłączeniem zaworu odcinającego. Roboty musi wykonywać osoba uprawniona do wykonywania tego typu prac. 14) Remont, konserwacja i wymiana etażowego ogrzewania w lokalu, łącznie ze wkładami kominowymi. 15) Naprawa i wymiana instalacji elektrycznej na odcinku od tablicy bezpiecznikowej w lokalu do gniazd wtykowych oraz wypustów oświetleniowych, łącznie z gniazdkami i wyłącznikami. Roboty musi wykonywać osoba uprawniona do wykonywania tego typu prac Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej wykonywane na wniosek użytkownika z częstotliwością większą niż raz na pięć lat, wykonywane są za odpłatnością na koszt użytkownika lokalu przez osoby uprawnione do wykonywania tego typu prac 2. Przeglądy i pomiary szczelności instalacji gazowej, która z winy użytkownika została odłączona od zasilania gazem, wykonywane są na koszt użytkownika lokalu przez osoby uprawnione do wykonywania tego typu prac Każdy użytkownik lokalu może wystąpić do Spółdzielni o zezwolenie i wydanie warunków technicznych na wykonanie robót remontowych we własnym zakresie i na własny koszt. 2. Użytkownicy lokali są zobowiązani uzyskać pisemną zgodę Spółdzielni w przypadku przeprowadzania robót remontowych we własnym zakresie, przy których należy zachować szczególne wymagania oraz wpływających na zmianę wyglądu elewacji budynków, jak: 1) Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej 2) Wymiana i przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych 3) Wymiana i przebudowa instalacji gazowej 4) Wymiana i przebudowa instalacji c.o. i grzejników 5) Wymiana urządzeń gazowych 6) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 7) Wymiana posadzek 8) Montaż ogrzewania etażowego

7 9) Kafelkowanie i montaż sufitów podwieszanych 10) Wyburzanie lub przebudowa ścianek działowych 11) Demontaż grzejników, instalacji gazowej i innych elementów wyposażenia technicznego. 12) Wykonywanie przebić w ścianach nośnych 13) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 14) Montaż klimatyzatorów 15) Montaż indywidualnych anten 16) Montaż krat i rolet w oknach i drzwiach zewnętrznych 3. Prośba użytkownika o zezwolenie na remont powinna być złożona w RSM w formie pisemnej. 4. W przypadku robót, na które zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót do Wydziału Architektury, użytkownik lokalu po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku jest zobowiązany wystąpić ze stosownym wnioskiem do Urzędu Miasta Rybnika. 5. Wszystkie koszty wynikające z przeprowadzania robót przez użytkownika, w tym sporządzenia dokumentacji technicznej, protokoły z przeglądów itp. obciążają użytkownika lokalu. 6. Podczas prowadzenia robót, które wymagają uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni, użytkownik lokalu powinien przestrzegać wszystkich warunków technicznych i procedur podanych w uzyskanej zgodzie. 7. Odpowiedzialność za poprawne wykonanie robót remontowych we własnym zakresie przechodzi na użytkownika lokalu lub jego następcy prawnego. 8. Konserwacja, naprawy i remonty elementów budowlanych i urządzeń wymienianych we własnym zakresie przez użytkownika są w gestii użytkownika lub jego następcy prawnego Gruz budowlany i ramy okienne użytkownik lokalu zobowiązany jest do wywiezienia na własny koszt i we własnym zakresie na wysypisko. 2. Użytkownicy lokali przeprowadzający remonty lokali zobowiązani są do systematycznego sprzątania zanieczyszczeń w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz terenów zewnętrznych, spowodowanych prowadzonymi remontami do czasu ich zakończenia. 3. Prace uciążliwe, wywołujące nadmierny hałas, wykonywane w lokalach mieszkalnych i użytkowych, (np. wiercenie otworów), mogą być realizowane w dni powszednie i soboty w godzinach od 8 00 do W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę. 5. Wszelkie konsekwencje wynikające z nie przestrzegania obowiązujących przepisów i wymagań Spółdzielni ponosi użytkownik lokalu. 11 a) Użytkownicy na własny koszt mają prawo do wprowadzenia ponadnormatywnego wyposażenia lokalu, po uzyskaniu pisemnej zgody spółdzielni. 2. Jako zakres ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia uznaje się:

8 1) zastosowanie innych materiałów podłogowych w zamian za materiały będące w wyposażeniu podstawowym np. wyłożenie podłóg parkietem, panelami, kafelkami itp. 2) wykonanie mebli wbudowanych (np. pawlaczy, szaf bieliźniano- ubraniowych we wnękach, szafek podokiennych i szafek wbudowanych na sprzęt gospodarczy) 3) obudowa węzłów i urządzeń sanitarnych 4) instalowanie umywalek i innej armatury w pomieszczeniach które nie są w nie wyposażone 5) instalowanie kuchni lub przepływowych podgrzewaczy wody 3. Przy ponadnormatywnym wyposażeniu i wykończeniu mającym charakter trwały, użytkownicy zobowiązaniu są uwzględnić: 1) dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokalu winne być wykonane w sposób umożliwiający dostęp do głównych przewodów instalacyjnych w lokalu (wodnokanalizacyjnych, centralnej ciepłej wody, c.o., elektrycznych, gazowych) 2) w przypadku awarii w instalacjach o których mowa w pkt. 1 użytkownik ma obowiązek umożliwić odpowiednim służbom Spółdzielni dostęp do przewodów i instalacji, w celu usunięcia awarii. 4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w dodatkowym wyposażeniu i wykończeniu lokalu, wynikłe wskutek awarii lub konieczności jej usunięcia przy zachowaniu należytej staranności, w trakcie prowadzenia prac przy jej usuwaniu. 5. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za wykonane na koszt użytkownika lokalu etażowe centralne ogrzewanie. Użytkownika obciąża naprawa, konserwacja a także jego wymiana. 6. Użytkownicy, którzy dokonali adaptacji pomieszczeń rowerowni lub pomieszczeń strychowych na zasadzie odrębnej umowy o adaptację, objęli lokale o określonym standardzie i z tego tytułu nie mogą wnosić żadnych roszczeń do Spółdzielni. 7. Użytkownicy, którzy zajmują lokale na zasadach odrębnej umowy najmu, chcąc przeprowadzić prace remontowe w trakcie jej trwania, muszą uzyskać zgodę Spółdzielni na ich wykonanie w formie aneksu do zawartej umowy najmu. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Na żądanie Spółdzielni użytkownicy lokali zobowiązani są udostępnić w terminie do 14 dni po zgłoszeniu żądania lokal oraz pomieszczenia przynależne, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli instalacji, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, a także innego obiektu, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje, jak również w celu dokonania odczytu urządzeń pomiarowych. 2. Spółdzielnia zawiadamia użytkowników o planowanych terminach kontroli stanu instalacji wynikających z Prawa Budowlanego, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku. Zamieszczenie powyższych informacji powinno zostać udokumentowane przez administratora. 3. Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali o wszystkich pracach remontowych odbywających się w budynku podając termin wykonania prac firmę, która przeprowadza prace oraz podaje numery telefonów, pod którymi wykonujący prace remontowe powinni zapewnić możliwość kontaktu. Firma wykonująca prace jest zobowiązana do usuwania awarii spowodowanych wykonywanymi pracami.

9 4. Osobą odpowiedzialną za udostępnienie lokalu jest osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. W razie nieobecności powinna ona powierzyć udostępnienie lokalu osobie trzeciej. 5. W przypadku, kiedy przy pierwszym terminie użytkownik nie udostępnił lokalu, zostanie indywidualnie poinformowany o możliwości kontaktu w celu ustalenia nowego terminu przez dokonującego przegląd osobiście lub pisemnie bądź też za pośrednictwem administracji. 6. W przypadku nie dostosowania się przez użytkownika lokalu do wyznaczonego terminu i nie udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia obowiązkowych kontroli instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, Spółdzielnia będzie kierować zawiadomienia do organów ścigania celem przymuszenia do umożliwienia ich przeprowadzenia. Po nieudostępnieniu lokalu w dwóch wyznaczonych terminach przez osoby przeprowadzające przeglądy elektryczne, gazowe, kominowe, użytkownik lokalu może zostać obciążony kosztami dojazdu tych osób do lokalu. 7. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, użytkownicy są zobowiązani do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia. Jeżeli użytkownik jest nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale. 8. Użytkownicy lokali, nie mogą bez zgody Spółdzielni oraz zgody organu nadzoru budowlanego, w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego, dokonywać zmian w układzie funkcjonalno- przestrzennym, konstrukcyjnym lub w zakresie mającym wpływ na wygląd nieruchomości wspólnych w tym elewacji. W szczególności wymagana jest zgoda na umieszczanie na terenie Spółdzielni lub w ramach nieruchomości wspólnych: gablot i tablic reklamowych, szyldów, indywidualnych anten satelitarnych oraz innych przedmiotów i urządzeń, które wpływają na zmianę wystroju elewacji, w tym zmianę kolorystyki, podziału stolarki okiennej itp. 9. Naprawa uszkodzeń w budynku, powstałych z udokumentowanej winy osoby korzystającej z lokalu znajdującego się w tym budynku, obciąża użytkownika tego lokalu. W pozostałych przypadkach koszty napraw obciążają koszty nieruchomości. 10. Z dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin obowiązków spółdzielni i członków, użytkowników lokali w zakresie napraw i remontów budynków zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej RSM nr 2/15/2009 z dnia r. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 12. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą RSM.

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (tekst jednolity)

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (tekst jednolity) REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (tekst jednolity) Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/4/2014 z dnia 08.04.2014r. 1 REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w SM Piast w Katowicach. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, JEJ CZŁONKÓW I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA LOKALI Z TYTUŁU ICH ZUŻYCIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DĘBINA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ROZDZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ A MIESZKAŃCAMI I UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW DOTYCZĄCYCH BUDYNKÓW ORAZ ZASADY TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY NA REMONTY ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej Jedność w Ostródzie i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie.

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D w Warszawie. REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie. I. Część ogólna 1 Niniejszy regulamin działa w oparciu o 40

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE

DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. DZIAŁ I. LOKALE MIESZKALNE Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali.

REGULAMIN. 2. Osoby wymienione w ust. 1 zwane są w dalszej części regulaminu użytkownikami lokali. REGULAMIN - określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali i zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny.

8/ użytkownikach należy przez to rozumieć wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu o innym charakterze niż mieszkalny. R E G U L A M I N rozdziału obowiązków między Spółdzielnią Mieszkaniową w Gołdapi a członkami, mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków i lokali. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali

Regulamin Określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali Regulamin Określający zakres remontów i konserwacji obciążających Spółdzielnię i użytkowników lokali Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI

R E G U L A M I N OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE NAPRAW, PRZEGLĄDÓW I INNYCH CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ LOKALI R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota

Bardziej szczegółowo

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego.

4 Naprawy, o których mowa w 3 finansowane są z funduszu remontowego. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych.

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROZSTAJE UL. LESZCZYŃSKICH 4 Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych. 1 Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wnętrz lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Marysieńka w Wąbrzeźnie Podstawy prawne Regulamin określający obowiązki Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej i Członków tej Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz mieszkań I. PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali

Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad napraw wewnątrz lokali RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 78/2010 z dnia 25.10.2010r. Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

YTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

YTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale I. PODSTAWA PRAWNA 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie.

REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. REGULAMIN remontów i konserwacji w zasobach Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej,,Ruda w Warszawie. (tekst jednolity) Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia SBM,,Ruda, jej członków oraz innych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI

Podstawa prawna: I - OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA I CZŁONKÓW W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM LOKALI MIESZKANIOWYCH I NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z CZŁONKAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN obowiązków Spółdzielni i jej członków oraz użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali i rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale w MSM Zjednoczenie w Krapkowicach. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali.

REGULAMIN. Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. REGULAMIN Określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni.

Regulamin. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi art. 114 Statutu Spółdzielni. Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią, a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwatoryjnych w obrębie budynków i wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Będzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu.

Regulamin. 2. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych określa umowa najmu. Regulamin określający zasady podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów, modernizacji i konserwacji, obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

II. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI Załącznik do uchwały nr 2 z dnia 25.02.2015r. R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD REGULAMIN OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU I JEJ CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI Z CZŁONKAMI Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)

PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) Uwagi: kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej, w razie stosowania protokółu do kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej SM Jedność w Piasecznie Nr 56/15 z dnia 03.09.2015r. REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW 1. Regulamin określa zasady montażu urządzeń do klimatyzacji lokali w budynkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN ZASADY ROZDZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ I UŻYTKOWNIKAMI LOKALI W ZAKRESIE REMONTÓW I ROBÓT KONSERWACYJNYCH DOTYCZĄCE BUDYNKÓW I LOKALI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Celem zasad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU REMONTOWEGO

FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin normuje działalność obejmującą utrzymanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

REGULAMIN. obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. REGULAMIN obowiązków LWSM Wrzeszcz i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale. 1. Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są remonty,

Bardziej szczegółowo

1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836).

1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836). R E G U L A M I N Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający obowiązki spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw i utrzymania budynków.

Regulamin Określający obowiązki spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw i utrzymania budynków. Strona /stron 1 /6 Określający obowiązki spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw i utrzymania budynków. SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie os. Bohaterów Września 26 Zatwierdzono uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW

REGULAMIN I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W ZAKRASIE NAPRAW REGULAMIN obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych z członkami zwalniającymi lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach. I. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Bałtyk w Gdyni

Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Bałtyk w Gdyni Regulamin napraw lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Bałtyk w Gdyni W oparciu o postanowienia 112 pkt. 1 ust.11 Statutu Rada Nadzorcza uchwala zasady dokonywania napraw lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) I. Podstawa prawna: Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN NAJMU I UŻYWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N podziału obowiązków w zakresie używania i napraw wewnątrz lokali oraz domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej STER"

R E G U L A M I N podziału obowiązków w zakresie używania i napraw wewnątrz lokali oraz domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej STER R E G U L A M I N podziału obowiązków w zakresie używania i napraw wewnątrz lokali oraz domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej STER" I. CZEŚĆ OGÓLNA 1- Niniejszy regulamin opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Tekst jednolity Regulaminu funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej GSM nr 11/2012 z dnia 07.02.2012 r. uwzględniający zmiany wprowadzone: - aneksem nr 1 zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW Świętochłowice, grudzień 2015r 1 Regulamin określa zasady montażu urządzeń do klimatyzacji lokali mieszkalnych i użytkowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w SM STROP.

R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w SM STROP. Tekst jednolity Regulaminu sporządzony przez Zarząd Spółdzielni uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą nr 48/13 Rady Nadzorczej z dnia 17.06.2013r. R E G U L A M I N podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Podstawa prawna.

REGULAMIN. w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Podstawa prawna. REGULAMIN w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r.

REGULAMIN. użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Otwock 2007r. REGULAMIN użytkowania garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych Otwock 2007r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży stałych (wolnostojących i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Radomsko, dnia 01.10.2013 r. REGULAMIN rozdziału obowiązków między spółdzielnią mieszkaniową a mieszkańcami i użytkownikami w zakresie napraw i remontów budynków i lokali, wyboru i wymagań dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o najem lokalu użytkowego

UMOWA. o najem lokalu użytkowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 86/10 z dnia 4.02.2010 r. UMOWA o najem lokalu użytkowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wałbrzych w imieniu której działa :... zwanym w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY NORMATYWNE

I. PODSTAWY NORMATYWNE 1 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I JEJ UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM BACIECZKI. I. PODSTAWY NORMATYWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2011 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2011 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR IX/61/2011 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przodkowo na lata 2011 2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 246/2009 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 26 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 246/2009 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 26 maja 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 246/2009 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu remontów gminnych lokali mieszkalnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z CZŁONKAMI LUB NAJEMCAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE ORAZ OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA LOKALI. I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN obowiązków PSM oraz użytkowników lokali w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń zwalnianych lokali

REGULAMIN obowiązków PSM oraz użytkowników lokali w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń zwalnianych lokali Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej PSM z dnia 30.09.2014 r. REGULAMIN obowiązków PSM oraz użytkowników lokali w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń zwalnianych lokali PODSTAWA PRAWNA: - ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

PROTOKÓŁ nr. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. I. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: Załącznik nr 3 do STWIOR dotyczy zadania 1-4 PROTOKÓŁ nr z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 62 ust.1 pkt 1 lit. b

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW 1. Regulamin określa zasady montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Piekary w Legnicy. 2. Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak:

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu pomieszczenia tymczasowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38-47-026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYLESIE W LUBINIE

REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYLESIE W LUBINIE Załącznik Nr 1do uchwały Nr 25/IX/2016 Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2016 r. REGULAMIN MONTAŻU KLIMATYZATORÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYLESIE W LUBINIE 1 Regulamin określa zasady montażu klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. UTRZYMANIE STANU TECHNICZNEGO ZASOBÓW. REGULAMIN W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI, CZŁONKÓW, WŁAŚCICIELI LOKALI I NAJEMCÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOPERNIK w TORUNIU Z UŻYTKOWNIKAMI ZWALNIAJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MŁODZIEŻOWA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN TWORZENIA I DYSPONOWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH PODSTAWA PRAWNA: 1. Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych.

I. Podział obowiązków napraw wewnątrz lokali na Spółdzielnię oraz użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych. Załącznik do Uchwały Nr 19/2012 RN LSM z dnia 11 grudnia 2012 r. ------------------------------------------- R E G U L A M I N NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z OSOBAMI ZAMIESZKUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ SKARŻYSKO KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Określający obowiązki spółdzielni oraz jej członków w zakresie napraw i utrzymania budynków.

Regulamin Określający obowiązki spółdzielni oraz jej członków w zakresie napraw i utrzymania budynków. Strona /stron 1 /6 Określający obowiązki spółdzielni oraz jej członków w zakresie napraw i utrzymania budynków. SM Mistrzejowice-Północ w Krakowie os.bohaterów Września 26 Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim

REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim 1 REGULAMIN Najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik w Tomaszowie Mazowieckim Regulamin niniejszym został opracowany na podstawie 20 oraz 101 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Przodownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU.

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PREMIL w SOSNOWCU. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREMIL" w SOSNOWCU. Podstawa prawna: 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta... pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

UMOWA NAJMU MIESZKANIA UMOWA NAJMU MIESZKANIA NR../DTBS/ /2017 W dniu. r. pomiędzy: Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kopernika 25A/1,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 97 ust.17 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce Rada Nadzorcza uchwala niniejszy regulamin w brzmieniu następującym:

Na podstawie 97 ust.17 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce Rada Nadzorcza uchwala niniejszy regulamin w brzmieniu następującym: R E G U L A M I N określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce Na podstawie 97 ust.17 Statutu

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi R e g u l a m i n korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI, CZŁONKÓW, NAJEMCÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH W ZAKRESIE NAPRAW

R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI, CZŁONKÓW, NAJEMCÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH W ZAKRESIE NAPRAW R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI, CZŁONKÓW, NAJEMCÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI MIESZKALNYCH W ZAKRESIE NAPRAW I. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI CZŁONKÓW, NAJEMCÓW I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo