ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA DROGI Załącznik zawiera proponowane przez Podmiot Publiczny standardy Eksploatacji i Utrzymania Drogi opracowane dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o wykonane na zlecenie dla Podmiotu Publicznego nr umowy WIM.343/1396/10 przez firmę EC Harris. 1. Zakres usług Zakres Eksploatacji, obejmuje czynności, które mają na celu zapewnienie przejezdności na przedmiotowym odcinku Drogi przy zachowaniu odpowiednich standardów. Wyjątkiem będą, sytuacje awaryjne, zamknięcia spowodowane Działaniem Siły Wyższej oraz zatwierdzone, tymczasowe zamknięcia w celu przeprowadzenia robót utrzymaniowych i czynności operacyjnych. Partner Prywatny będzie wykonywał: a) Roboty utrzymaniowe obejmujące wszystkie interwencje na przedmiotowym odcinku drogi mające na celu dotrzymanie standardów utrzymania określonych w niniejszym Załączniku oraz wymaganiach określonych w 19 Umowy dot. Zwrotu Drogi. b) Czynności eksploatacyjne obejmujące wszystkie czynności bieżące, konieczne do spełnienia standardów Eksploatacji, określonych w niniejszym Załączniku oraz wymaganiach określonych w 19 Umowy dot. Zwrotu Drogi. 2. ogólne dotyczące Eksploatacji: W trakcie realizacji wszystkich robót/czynności związanych z Eksploatacją Drogi, Partner Prywatny podejmie wszelkie działania i środki (w tym m.in. organizację, przyjęcie metod i standardów, realizację procedur, w tym procedur kontrolnych): a) umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom Drogi, b) umożliwiające Podmiotowi Publicznemu spełnienie jego ustawowych obowiązków bez utrudniania innym stronom wypełniania ich ustawowych obowiązków. Z zastrzeżeniem lit. a) i b)a) b) powyżej Partner Prywatny: a) ograniczy do minimum ryzyko uszkodzenia, zakłócenia lub zniszczenia własności stron trzecich, b) będzie informować i ostrzegać użytkowników przed zdarzeniami lub sprawami mającymi związek z Drogą w sposób umożliwiający minimalizowanie szkodliwych następstw tych zdarzeń i spraw, c) będzie eksploatować i utrzymywać Drogę oraz należące do niej urządzenia w odpowiednim standardzie przy spodziewanym natężeniu ruchu, d) będzie podejmował środki konieczne do utrzymania nawierzchni w odpowiednim stanie, zgodnie z zapisami niniejszego Załącznika, 1

2 e) jeśli w trakcie kontroli prowadzonej przez Podmiot Publiczny okaże się, że dane wartości wskaźników stanu lub uszkodzeń nawierzchni zostały osiągnięte lub przekroczone, Partner Prywatny będzie zobowiązany zrealizować roboty utrzymaniowe bezzwłocznie po otrzymaniu takich informacji oraz bezzwłocznie złożyć wniosek u właściwych władz o zmianę organizacji ruchu konieczną na czas realizacji Robót, f) osoby odpowiedzialne za nadzór nad Eksploatacją Drogi będą posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonywania swojej pracy. 3. dotyczące kontroli Partner Prywatny będzie przeprowadzał wymienione poniżej kontrole oraz składał z nich odpowiednie raporty, w formie uzgodnionej z Partnerem Publicznym. Kontrole mają zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury drogowej. Tabela 1 Częstotliwość kontroli bezpieczeństwa oraz okresowych, szczegółowych kontroli/przeglądów technicznych stanu poszczególnych elementów infrastruktury drogowej. Kontrola Częstotliwość Uwagi Kontrole bezpieczeństwa 1 raz w miesiącu Dodatkowe kontrole bezpieczeństwa zostaną przeprowadzone podczas i po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych w celu zidentyfikowania ewentualnych szkód, potencjalnie niebezpiecznych dla użytkowników Drogi. Stan nawierzchni Kontrola wizualna Co 6 miesięcy Kontrolę należy przeprowadzić 2 razy w roku : kwiecień, październik. Kontrolę można przeprowadzić z wolno poruszającego się pojazdu. Należy uwzględnić krawężniki. Kontrola stanu technicznego nawierzchni. 2 razy w roku. Po okresie Pomiary, analiza i raporty należy opracować do 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Stan techniczny nawierzchni określają następujące parametry techniczno-eksploatacyjne: -stan spękań, -równość podłużna, -koleiny, -stan powierzchni, -właściwości przeciw poślizgowe. zimowym marzeckwiecień Przed okresem zimowym październik-listopad Oznakowanie pionowe 6 mies. Kontrola wizualna w maju i listopadzie Oświetlenie: Źródła światła (świetlówki) 2 tyg. Oświetlenie będzie sprawdzane raz na 2 tygodnie w godzinach nocnych. Oprawy oświetleniowe 12 mies. Szczegółowa kontrola i czyszczenie do 15 maja. Słupy, szafy 5 lat Kontrola bezpieczeństwa i obiektów 2

3 Kontrola Częstotliwość Uwagi Oznakowanie poziome 6 miesięcy Kontrola całego odcinka w kwietniu i październiku Punktowe elementy odblaskowe Odwodnienie Drogi (kontrola w godzinach nocnych) 6 miesięcy w kwietniu i październiku (kontrola w godzinach nocnych) System odwodnienia 12 miesięcy Dodatkowe kontrole urządzeń odwadniających zostaną przeprowadzone podczas i po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Utrzymanie zimowe kontrole nagłe /doraźne kontrole wszczynane na podstawie reakcji służb porządkowych. Kontrola dostępności wszczynana jest przez Partnera Publicznego po upływie czasu reakcji. 4. dotyczące utrzymania 4.1 Wstęp Partner Prywatny będzie utrzymywał Drogę zgodnie ze standardami opisanymi poniżej, ujętymi w formie, opisu zadania, wymagań i czasu reakcji. Partner Prywatny powinien stosować procedury, które pozwolą na spełnianie wszystkich ustalonych wymogów. Partner Prywatny będzie przeprowadzał kontrole bezpieczeństwa i kontrole techniczne stanu poszczególnych elementów infrastruktury drogowej zgodnie z zapisami w punkcie nr 4 dotyczące kontroli. Standardy utrzymania w okresie zimowym określono w rozdziale nr 6.6. Utrzymanie zimowe. Standardy utrzymania w okresie letnim Partner Prywatny będzie zobowiązany do przestrzegania standardów opracowanych przez GDDKiA. 1 ( ) 4.2 Utrzymanie nawierzchni Zadanie obejmuje monitoring i interwencyjne roboty utrzymaniowe nawierzchni dróg, których zarządcą jest Partner Prywatny, mające na celu utrzymanie wymaganego stanu technicznego. Stan techniczny nawierzchni Drogi należy oceniać według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN). Stosowanie SOSN reguluje Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych Stosowania SOSN. Partner Prywatny będzie obowiązany do stosowania w/w wytycznych i zmian do nich wprowadzonych. Wszystkie nawierzchnie będą spełniały wymagania klasy B według SOSN. Parametry klasy Drogi należy przyjąć jak dla klasy G. Poniżej wymieniono podstawowe parametry klasyfikacji stanu nawierzchni. Tabela 2 Klasyfikacja stanu spękań i stanu powierzchni nawierzchni. Graniczne wartości wskaźników n m i p m dla poszczególnych klas stanu nawierzchni dróg 1 dokumenty dostępne na stronie internetowej GDDKiA: 3

4 Klasa A B C D Wskaźniki n m i p m więcej niż 0,90 0,56 0,90 0,41 0,55 0,40 lub mniej Tabela 3 Klasyfikacja stanu nawierzchni drogi pod względem Wskaźnika równości podłużnej (IRI) dla dróg klasy: A, S i GP oraz G pod względem równości podłużnej Klasa Ocena stanu nawierzchni Miarodajna równość podłużna [mm/m] lub [m/km] Klasa drogi 2 A, S, GP G A Stan dobry < 2,0 < 3,0 B Stan zadowalający 2,0 4,3 3,0 5,0 C D Stan niezadowalający 4,4 5,7 5,1 6,6 Stan zły > 5,7 > 6,6 Tabela 4 względem kolein Klasyfikacja stanu nawierzchni dróg klasy: A, S, GP oraz G o nawierzchni bitumicznej pod Klasa Ocena stanu nawierzchni Miarodajna głębokość koleiny [mm] A Stan dobry Nie więcej niż 10 B Stan zadowalający Od 11 do 20 C Stan niezadowalający Od 21 do 30 D Stan zły Powyżej 30 Tabela 5 Klasyfikacja stanu nawierzchni dróg klasy: A, S, GP oraz G pod względem właściwości przeciwpoślizgowych (dla opony Barum Bravura) Klasa Ocena stanu Miarodajny 2 Klasy drogi według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. A autostrady, S drogi ekspresowe, GP drogi główne ruchu przyspieszonego, G drogi główne. 4

5 nawierzchni współczynnik tarcia µ m A Stan dobry 0.52 B Stan zadawalający C Stan niezadowalający D Stan zły 0.29 Stan nawierzchni będzie sprawdzany corocznie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kontroli opisanymi powyżej w punkcie pt. dotyczące kontroli. Nawierzchnia nie spełniająca minimalnego dopuszczalnego standardu Klasy B lub współczynnika tarcia równego 0,37 zostanie przywrócona do wymaganego standardu, najszybciej jak to tylko będzie możliwe i nie później niż w ciągu 3-ch miesięcy od daty przekazania raportu o technicznym stanie nawierzchni. Wykonanie remontu nawierzchni zostanie odnotowane w kolejnym raporcie. Jeśli właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni nie spełniają wymaganego standardu, Partner Prywatny obowiązany jest postawić znaki ostrzegawcze do momentu przywrócenia stanu nawierzchni do obowiązującego standardu. Uszkodzenia nawierzchni, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi (wyboje, uszkodzenia krawędzi) zostaną zabezpieczone w trybie awaryjnym (podrozdział Reakcje na awarie) nie później niż w 48 godzin od momentu zaistnienia lub zgłoszenia. 4.3 Utrzymanie poboczy i odwodnienia Zadanie obejmuje monitoring i interwencyjne roboty utrzymaniowe mające na celu utrzymanie wymaganego stanu technicznego poboczy i elementów odwodnienia Drogi. Stan poboczy nieutwardzonych i elementów odwodnienia należy oceniać według Systemu Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg (SOPO), zawartym w załączniku do Zarządzenia Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2005 r. Wszystkie pobocza nieutwardzone i elementy odwodnienia powinny spełniać wymagania klasy B według SOPO. Poniżej wymieniono podstawowe parametry klasyfikacji stanu poboczy: Tabela 6 Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych Klasa Ocena stanu poboczy Wartość wskaźnika stanu nieutwardzonych poboczy WP A Stan dobry 5 B Stan zadawalający 4 C Stan niezadowalający (planowany zabieg remontowy) 3 D Stan zły (niezbędna natychmiastowa interwencja remontowa) 2 5

6 Tabela 7 Klasyfikacja stanu elementów odwodnienia Klasa Ocena stanu elementów odwodnienia Wartość wskaźnika stanu odwodnienia WO A Stan dobry 5 B Stan zadawalający 4 C Stan niezadowalający (planowany 3 zabieg remontowy) D Stan zły (niezbędna natychmiastowa interwencja remontowa) 2 Pobocza lub elementy odwodnienia niespełniające minimalnego dopuszczalnego standardu Klasy B zostaną przywrócone do wymaganego standardu najszybciej jak to tylko będzie możliwe jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Wykonanie remontu zostanie odnotowane w kolejnym raporcie. Jeśli właściwości poboczy lub niektórych elementów odwodnienia nie spełniają wymaganego standardu, Partner Prywatny obowiązany jest postawić znaki ostrzegawcze do momentu przywrócenia stanu pobocza lub tychże elementów odwodnienia do obowiązującego standardu. Uszkodzenia, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi zostaną wyremontowane w trybie awaryjnym. 4.4 Utrzymanie bieżące Znaki pionowe Zadanie obejmuje utrzymanie stałych pionowych znaków drogowych i informacyjnych oraz sprzętu i słupków kilometrowych oraz hektometrowych. Utrzymanie znaków obejmuje także czyszczenie, uzupełnianie, wymiana oraz remonty zużytych, uszkodzonych, wybrakowanych lub zagubionych znaków i sprzętu oraz urządzeń wsporczych. Zadanie obejmuje również instalację nowych znaków, w tym np. zmiany numeru drogi lub kierunków ruchu. Znaki pionowe powinny spełniać następujące wymagania: Znaki będą spełniały warunki techniczne i będą umieszczone na drodze zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz. U r., nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Znaki niespełniające wymogów zostaną przywrócone do wymaganego standardu niezwłocznie. Jeśli znaki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi (zniszczone lub zagubione, zgięte lub przemieszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie informacji, przechylone tak, że zajmują przestrzeń nad jezdnią), Partner Prywatny niezwłocznie podejmie działania. Jeśli to konieczne, znaki zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami w trybie awaryjnym (podrozdział Reakcje na awarie). 6

7 4.4.2 Oznakowanie poziome Zadanie obejmuje utrzymanie oznakowania poziomego oraz punktowych elementów odblaskowych (tzw. kocich oczek ). Zadanie obejmuje także nanoszenie innego oznakowania poziomego według potrzeb. Projekty organizacji ruchu wymagające umieszczenia oznakowania poziomego wymagają uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego. Oznakowanie poziome będzie spełniać następujące wymagania: a) Oznakowanie poziome będzie spełniać warunki techniczne i będą umieszczone na drodze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz. U r., nr 220, poz. 2181) Załącznik nr 2 rozporządzenia. b) oznakowanie poziome będzie charakteryzować się zachowaniem parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Szczegółowych Warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U r., nr 220 poz. 2181), c) oznakowanie poziome powinno charakteryzować się wysokim współczynnikiem odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności np. podczas opadów deszczu, Oznakowanie poziome stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi należy odnowić. Tam, gdzie to nie jest możliwe, należy umieścić niezwłocznie stosowne znaki ostrzegawcze. Oznakowanie poziome niespełniające wymogów zostanie przywrócone do pierwotnego stanu niezwłocznie (w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych. Brakujące lub uszkodzone elementy odblaskowe zostaną uzupełnione w ciągu trzech miesięcy, chyba że stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi. W takim przypadku podlegają robotom awaryjnym zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie Oświetlenie Utrzymanie oświetlenia obejmuje oświetlenie Drogi (słupy, maszty, lampy, okablowanie elektryczne oraz sprzęt sterujący), wymianę lamp i innych elementów, czyszczenie opraw i reflektorów, naprawa uszkodzonych latarni, prostowanie nachylonych słupów i masztów, naprawa powłok ochronnych. Oświetlenie Drogi będzie podlegać następującym wymogom: a) w dowolnej chwili powinno poprawnie funkcjonować 85% oświetlenia, b) największa liczba niedziałających kolejnych latarni to 3 w dowolnym rzędzie 10 latarni, c) latarnie zasłonięte przez drzewa lub inną roślinność uznaje się za niedziałające, d) kable elektryczne, obwody i inne elementy będą testowane zgodnie z krajowymi wymogami w sposób zapewniający spełnienie norm bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, e) słupy i maszty nie mogą być odchylone od pionu bardziej niż 2%, f) uzupełnianie powłoki ochronnej na słupach i masztach w celu zapewnienia odpowiedniego wyglądu i spójności powłoki, g) oświetlenie będzie monitorowane w celu wykrywania usterek. Usterki zostaną zaklasyfikowane następująco: wymagające natychmiastowej naprawy ze względu na potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi; 7

8 nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników Drogi. Zabiegi coroczne planowane: kontrola i czyszczenie opraw i reflektorów do 15 maja każdego roku. Zabiegi planowane wykonywane raz na 5 lat: badanie słupów i szaf w celu sprawdzenia spójności struktury i sprawdzenia żywotności. Partner Prywatny podejmie natychmiastowe działania, jeśli w oświetleniu istnieją poważne usterki (stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi) zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie Odwodnienie kanalizacja deszczowa Zadanie obejmuje: a) zapewnienie prawidłowego działania wpustów ulicznych, b) okresowe kontrole funkcjonowania instalacji ściekowych, c) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacji deszczowej podlegają kontroli, i czyszczeniu raz w roku na wiosnę, w tym usunięciu piasku zimowego, a także w przypadku, gdy w studzience nagromadzi się muł, lub gdy kineta straci drożność. Rowki oraz bruzdy w elementach systemu przykrycia oraz kraty są czyszczone przy tej okazji. Rury kanalizacyjne płucze się raz na rok, aby utrzymać ich drożność. Po zakończeniu czynności utrzymaniowych studzienki i rury oraz urządzenia odwodnienia powierzchniowego powinny być wolne od piasku, zanieczyszczeń i odpadów organicznych. Partner Prywatny podejmie niezwłocznie działania w przypadku powstania poważnych usterek w kanalizacji ściekowej, skutkujących zagrożeniem dla użytkowników Drogi. W takim przypadku podlegają one robotom awaryjnym zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie niniejszego Załącznika. Jeśli natychmiastowa naprawa nie jest możliwa, zostaną zainstalowane stosowne znaki, a naprawy zostaną wykonane w ciągu 7 dni Odwodnienie przepusty Utrzymanie obejmuje udrażnianie przepustów i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania poprzez: a) usuwanie roślinności i gruzu, b) usuwanie mułu ograniczającego przepływ wody, c) naprawy masy uszczelniającej w spoinach, d) czyszczenie lub przetykanie przepustu w razie potrzeby usunięcia przeszkód, e) naprawa usterek. Przepusty będą spełniać następujące wymagania: a) przepusty będą wolne od usterek; dozwolona jest mała ilość chwastów oraz odpadów i gruzu, b) lód może zająć do 10% średnicy przepustu, c) muł w przepustach może zajmować do 10% średnicy przepustu, d) woda stojąca w przepustach może zajmować do 10% średnicy przepustu, 8

9 e) przeszkody nie będą utrudniały przepływu wody tak, aby wystąpiło spiętrzenie wody. Uwaga: Do udrożnienia zamrożonego przepustu nie można stosować soli. Partner Prywatny podejmie niezwłoczne działania w celu zabezpieczenia przepustów stwarzających potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie. Naprawy zostaną wykonane w ciągu 7 dni. Przepusty niespełniające minimalnych wymogów zostaną przywrócone do ustalonego standardu w ciągu dwóch tygodni Rowy odwadniające Zadanie obejmuje wszystkie działania mające na celu zapewnić, że rowy są drożne,i że woda przepływa bez przeszkód do przepustów i punktów zrzutu. Rowy powinny spełniać następujące wymagania: a) rowy będą wolne od usterek i drożne; dopuszczalna ilość odpadów nie wpływająca na funkcjonowanie rowu, b) warstwa mułu w rowie może wynosić najwyżej 10 cm, c) głębokość wody stojącej w rowie może wynosić najwyżej 10 cm, d) przeszkody nie będą utrudniały przepływu wody tak, aby wystąpiło spiętrzenie wody w rowach. Partner Prywatny podejmie niezwłocznie działania w celu zabezpieczenia przepustów stwarzających potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie. Naprawy zostaną wykonane w ciągu 7 dni. Rowy niespełniające minimalnych wymogów zostaną przywrócone do ustalonego standardu w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli zawartość zanieczyszczeń w zrzutach nie spełnia wymogów, zostaną podjęte działania mające na celu zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń do dozwolonego poziomu w ciągu 2 miesięcy. 5. eksploatacyjne 5.1 Wstęp Partner Prywatny będzie Eksploatował Drogę zgodnie ze standardami opisanymi poniżej. Partner Prywatny zobowiązany jest stosować procedury, które pozwolą na spełnianie wszystkich ustalonych wymogów. 5.2 Awarie Usuwanie Awarii obejmuje m. in.: utrzymanie awaryjne oraz naprawę uszkodzeń spowodowanych zjawiskami naturalnymi i wpływającymi bezpośrednio na Drogę objętą Umową, w tym: nadzwyczajnie silne opady deszczu i wiatr, osuwiska ziemi, powodzie, w wyniku, których poziom wody w zbiornikach wodnych sąsiadujących z Drogą wzrasta powyżej poziomu jezdni, Partner Prywatny zapewni pracowników (siłę roboczą), urządzenia, zasoby techniczne i materiały, potrzebne do usunięcia skutków awarii w ciągu ustalonego czasu reakcji. Partner Prywatny wykona i przedstawi do zatwierdzenia Zarządcy Ruchu działającego w imieniu Prezydenta Miasta projekt czasowej organizacji ruchu. Partner Prywatny dokona 9

10 oznakowania Drogi wg zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem oznakowania ewentualnych objazdów. Partner Prywatny będzie reagował na awarie w ustalonym czasie. Jego pracownicy będą pełnili dyżury, aby móc reagować na powstałe awarie. Partner Prywatny zrobi wszystko w rozsądnych granicach, aby zapewnić przywrócenie normalnego poziomu usług w najkrótszym możliwie czasie po zaistnieniu awarii. Przywrócenie winno być udokumentowane protokołem potwierdzającym usunięcie awarii wraz z podaniem sposobu usunięcia. Protokół podpisują przedstawiciele obu Stron. 5.3 Reakcje na awarie Reakcje na awarie obejmują: a) reagowanie na awarie i wezwania o pomoc, b) reagowanie na usterki stwarzające potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi, c) usuwanie przewróconych drzew oraz innych przeszkód stwarzających zagrożenie dla ruchu, d) usuwanie i naprawa skutków i następstw wypadków, e) awaryjne utrzymanie w zakresie nieobjętym w podrozdziale Reakcje na awarie, które należy wykonać bezzwłocznie. Partner Prywatny odpowiednio zareaguje na awarie w ciągu 30 minut od powiadomienia o jej zaistnieniu. Odstępstwa od powyższego wymogu są dozwolone, jeśli Partner Prywatny podejmuje działania związane z ponad dwoma wydarzeniami. 5.4 Ochrona środowiska Partner Prywatny będzie podejmował wszelkie działania w taki sposób by chronić środowisko naturalne. Przed rozpoczęciem realizacji budowy Partner Prywatny opracuje Program Ochrony Środowiska, zawierający szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, zgodny z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. Program ten będzie stanowił część Systemu Zapewnienia Jakości. Partner Prywatny spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska. Partner Prywatny uzyska wszystkie potrzebne pozwolenia, zezwolenia i decyzje środowiskowe przed podjęciem działań, które ich wymagają. Niespełnienie wymogów środowiskowych zostanie naprawione przez Partnera Prywatnego natychmiast po wykryciu naruszenia. 5.5 Utrzymanie zieleni Zadanie obejmuje utrzymanie terenów zielonych w liniach rozgraniczających Drogi. Zadanie obejmuje koszenie, przycinanie krzewów i drzew, pielęgnację trawników oraz usuwanie z jezdni drzew oraz drzew wchodzących w przestrzeń nad jezdnią spowodowane warunkami atmosferycznymi, między innymi opadami śniegu. Partner Prywatny będzie usuwał roślinność z terenów zielonych sąsiadujących z terenami utwardzonymi, na które roślinność zachodzi Z terenów utwardzonych będą usuwane chwasty. 10

11 Partner Prywatny będzie kosił trawę i usuwał krzewy z rowów w całym pasie drogowym. Czynności te będą także wykonywane na zakrętach, gdzie roślinność może ograniczać kierowcom widoczność. Maksymalna dopuszczalna wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm. Przycinanie krzewów i drzew należy wykonywać wiosną po przeprowadzeniu corocznej kontroli. Czynności te należy jednak wykonywać także w wyniku przeprowadzonych kontroli bezpieczeństwa, aby zapobiegać wchodzeniu roślinności na jezdnię i tereny utwardzone w sposób stwarzający zagrożenie dla użytkowników Drogi. Odcinki, na których utrzymanie zieleni nie spełnia wymaganego standardu zostaną do niego przywrócone w ciągu 7 dni. Odpady powstałe w wyniku utrzymania zieleni składane na terenach utwardzanych zostaną z nich usunięte w ciągu 12 godzin. 5.6 Utrzymanie zimowe Partner Prywatny będzie utrzymywał Drogę w oparciu i zgodnie z Wytycznymi zimowego utrzymania dróg, które są załącznikiem do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia wytycznych (Zarządzenie GDDKiA nr 18 z 30 czerwca 2006 r. z późn. zm.) oraz Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: powołania zespołu ds. koordynacji działań "Akcją Zima " Nr z dnia r. 3 i zasady zawarte w Wytycznych zimowego utrzymania dróg oraz Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta obowiązują przy planowaniu, przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac związanych z zimowym utrzymaniem Drogi, której zarządcą jest Partner Prywatny przez cały okres trwania umowy. Wytyczne obejmują wymagania techniczne, technologiczne, kontrolne oraz organizacyjne i zawierają kwestie związane z: a) pracami przygotowawczymi do sezonu zimowego, b) przygotowaniem i składowaniem materiałów do usuwania śliskości zimowej, c) bierną osłoną dróg, d) odśnieżaniem, e) zapobieganiem powstawaniu i likwidacją śliskości, f) pracami porządkowymi, g) zasadami odbioru robót zimowych, h) obsługą meteorologiczną. Ustala się dla Drogi utrzymanie w standardzie II. Standard utrzymania II opis i dopuszczalne odstępstwa: Standard Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia 3 Dokumenty dostępne na stronie internetowej Podmiotu Publicznego: 11

12 przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego II Jezdnia odśnieżona a - śnieg luźny - może zalegać do 4 - gołoledź - 3 godz. śliskość zimowa godz. - szron - 3 godz. zlikwidowana na całej - błoto pośniegowe - może - szadź - 3 godz. szerokości łącznie występować do 6 godz. - śliskość pośniegowa - 4 godz. z poboczami - może występować warstwa - lodowica -4 godz. utwardzonymi zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu odśnieżanie Zadanie obejmuje wszystkie czynności umożliwiające korzystanie z Drogi podczas opadów śniegu w sezonie zimowym. Partner Prywatny udostępni siłę roboczą, zasoby techniczne, sprzęt zapasowy oraz materiały potrzebne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem zimowym spełniając wymagania czasu reakcji. Droga będzie eksploatowana w standardzie utrzymania zimowego II. Jeśli zajdzie konieczność, odśnieżanie należy połączyć z zastosowaniem środka do usuwania śliskości zimowej. Czasy dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni opisanej wymaganym standardem będą nie większe niż wykazane w tabeli powyżej. zapobieganie powstawania lodu Zadanie obejmuje czynności związane z zapobieganiem powstawania lodu i usuwaniem lodu przy pomocy odpowiednich środków, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo ruchu. Partner Prywatny udostępni siłę roboczą, zasoby techniczne, sprzęt zapasowy oraz materiały potrzebne do wykonywania czynności związanych z usuwaniem i zapobieganiem powstawania lodu, spełniając wymagania czasu reakcji. Droga będzie utrzymywana w standardzie zimowego utrzymania II. Środek chemiczny do usuwania lodu należy stosować w ciągu 2 godzin od decyzji podjętej na podstawie prognozy meteorologicznej lub, jeśli warunki atmosferyczne uległy nagle pogorszeniu, po stwierdzeniu występowania lodu na jezdni. Podmiot Publiczny zakłada trzy rodzaje kontroli: I obszar kontroli - na czas realizacji inwestycji przejezdność drogi zgodnie z tymczasową organizacją ruchu. II obszar kontroli w trakcie inwestycji jakość wykonania możliwość wglądu w inwestycję na zasadzie współpracy Stron. III - obszar kontroli etap utrzymania i eksploatacji comiesięczne kontrole Eksploatacji Drogi oraz kontrole po wystąpieniu zdarzenia nagłego. Wszelkie informacje w sprawie zagrożenia powodziowego, katastrofą budowlaną, komunikacyjną, epidemiologicznego, innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powstałego na skutek działalności człowieka lub sił przyrody, a także w 12

13 przypadku stwierdzenia obecności na terenie gminy rannego lub martwego zwierzęcia dzikiego należy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie do Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przypadku konieczności wystąpienia zagrożenia życia lub innego zagrożenia należy powiadomić właściwe organy. Najważniejsze numery telefonów POLICJA: 997 lub STRAŻ POŻARNA: 998 lub POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 lub STRAŻ MIEJSKA: 986 lub CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY: 112 Pogotowie Gazowe: 992 Pogotowie Energetyczne: 991 lub Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994 lub Pogotowie Energetyki Cieplnej: Wszystkie zdarzenia nagłe rejestrowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego zakładają mechanizm jednoczesnego powiadamiania Partnera Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego /właściwą jednostkę w Urzędzie. biegnie od chwili zarejestrowania. Po upływie czasu reakcji następuje kontrola dokonana przez przedstawiciela Podmiotu Publicznego bez konieczności udziału obu Stron - odpowiedzialne osoby ze strony Podmiotu Publicznego zarządzające drogami. 13

14 Prawa i obowiązki zarządcy drogi Do zarządcy drogi należy w szczególności: 1. pełnienie funkcji inwestora; 2. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 3. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 4. koordynacja robót w pasie drogowym; 5. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 5. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 6. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 7. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 8. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 9. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 10. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 2. Zarządca drogi ma prawo do: 1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w powyżej, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej. Najem, dzierżawa albo użyczenie, jest inną korzyścią będącą wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie obowiązków, które ciążą na zarządcy i będące z nim w związku przyczynowym zdarzenia wywołujące szkody prowadzą do powstania odpowiedzialności 14

15 odszkodowawczej po jego stronie. Ciężar udowodnienia okoliczności zaniechania lub niedopełnienia obowiązków przez zobowiązanego zarządcę spoczywa, zgodnie z art. 6 kc, na poszkodowanym, który dochodzi odszkodowania. On w razie wystąpienia szkody musi wykazać istnienie wszystkich przesłanek wskazanych powyżej w punktach 1-3, w szczególności zaś p rócz uchybień obowiązkom ustawowym koniecznym jest również każdorazowe ustalenie, jakich obowiązków wynikających z przepisów zarządca nie dopełnił. Dla odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń osoby poszkodowanej konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów potwierdzających zaistniałą szkodę i jej rozmiary. Wskazać tu należy dowody z miejsca zdarzenia takiej jak: notatka policyjna lub straży miejskiej, oświadczenia świadków zdarzenia, oświadczenia osób zamieszkujących w pobliżu, a także, jeżeli jest to możliwe zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazujące rozmiary powstałej szkody. Prawidłowe utrzymanie stanu drogi szczególnego znaczenia nabiera w okresie zimowym, przy czym należy zwrócić uwagę, iż utrzymanie drogi w tym okresie w stanie całkowitego bezpieczeństwa jest często technicznie nierealne do wykonania, co skutkuje brakiem zawinienia zarządu drogi. Uszkodzenie pojazdu na skutek śliskości drogi nie daje, zatem automatycznie podstawy do przyjęcia odpowiedzialności po stronie zarządcy Może, bowiem powstać sytuacja, w której brak jest jednej przesłanek odpowiedzialności, jaką jest wina zarządu polegająca na niedopełnieniu ciążących na nim obowiązków polegających na usunięciu lodu, śniegu czy gołoledzi. Zarządca Drogi odpowiada zarówno za szkody rzeczowe - wszelkiego rodzaju uszczerbek, jakiego doznaje poszkodowany w swoim majątku (np. zwrot kosztów związanych z koniecznością naprawy lub wymiany felgi, opony, elementów zawieszenia etc), jak i szkody osobowe - ściśle powiązane z osobą poszkodowaną, a więc będące następstwem naruszenia dóbr osobistych, lecz również powiązanych z nimi kosztów majątkowych (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji). 15

wrzesień 2010 echarris.com 1 z 44

wrzesień 2010 echarris.com 1 z 44 Wybór Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej wrzesień 2010

Bardziej szczegółowo

Program działań Nr 1 - Działania Wykonawcy w zakresie utrzymania standardu drogi

Program działań Nr 1 - Działania Wykonawcy w zakresie utrzymania standardu drogi Formularz 2.2. KONCEPCJA DZIAŁAŃ (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie w systemie Utrzymaj Standard autostrady A2 odcinek Modla-Dąbie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Inwestycje drogowe w opłacie za dostępność. Speed uppp Poland. Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Speed uppp Poland Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Uwarunkowania realizacji projektów drogowych 1. Obowiązek ustawowy jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań publicznych w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Załącznik nr 6 do SIWZ Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) roboty budowlane w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/27/2003. Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie. z dnia 28 sierpnia 2003 r.

Uchwała Nr 29/27/2003. Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie. z dnia 28 sierpnia 2003 r. Uchwała Nr 29/27/2003 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: Regulaminu Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 PLAN OPERACYJNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 DLA SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO Zawiera: 1. Część opisową, 2. Wykaz dróg objętych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr...

WZÓR. P O R O Z U M I E N I E Nr... WZÓR P O R O Z U M I E N I E Nr... zawarte w dniu...... 201.r. w. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1....

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006r. w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 styczeń 2011 ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2010/2011 administruje siecią

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 65 mgr inż. Zbigniew Ostrowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów Załącznik nr 1 z dnia... Wykaz dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów Nr drogi odcinek km długośd 382 Dzierżoniów 27+200-31+700 4,500 383 Dzierżoniów 26+800-29+300

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta uzgodnień 2. Opis techniczny 3. Projektowane oznakowanie 4. Zestawienie znaków 5. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego KARTA UZGODNIEŃ do projektu organizacji ruchu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

Uchwała Nr XXXIII/214/2009 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO G'J'\D!\ POV"'lATtJ '~(]W'!I\. Dworze MClzowieckim ',li M;u'.owie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 234/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 7 pkt 2 Statutu, stanowiącego załącznik

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej : 1.Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, tj. "Zarządu Powiatu"

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Bydgoszczy ul. Gdańska 47, 85005 Bydgoszcz ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 lipca 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO DANE ZARZĄDU DROGI: Nazwa: Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

P L A N S Y T U A C Y J N Y

P L A N S Y T U A C Y J N Y P L A N S Y T U A C Y J N Y Przebudowa nawierzchni ul. Batalionów Chłopskich i części ulicy Piastowskiej w Niemczy Str. 1 O P I S T E C H N I C Z N Y 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie nr BZP.7011.000013.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2008 z dnia 16.12.2008 r. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. I. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE W celu prawidłowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza do ul.

Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza do ul. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych Zakład Dróg i Mostów Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

II. Cele i zadania ZDP

II. Cele i zadania ZDP STATUT ZDP Stanowi załącznik do Uchwały Nr 13/11/99 i Nr 45/57/99 Zarządu Powiatu wołowskiego z dnia 9 kwietnia 1999 r. i z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu dla Zarządu Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: WZÓR UMOWY Nr.. / D /2006 zawartej W dniu. 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej z siedzibą w ( 05-807) Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, zwanym dalej Zamawiającym,reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel:

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: nazwa i adres obiektu budowlanego: nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W M-CI MIKOŁAJEW NA DZ. NR 11 GMINA TERESIN odc. 1050 mb inwestor: Gmina Teresin ul. Zielona 20

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-6 4. Plan orientacyjny skala 1:50 000... str. 7 5. Plan sytuacyjny skala 1:500...

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA DRÓG. Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego

EKSPLOATACJA DRÓG. Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego EKSPLOATACJA DRÓG Praca zbiorowa pod kierunkiem Leszka Rafalskiego Warszawa 2011 STUDIA I MATERIAŁY - zeszyt 65 SPIS TREŚCI Streszczenie/Summary... 3/4 1. WSTĘP... 11 2. PRZEPISY PRAWNE I WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej nr 102843 ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów KODY CPV wspólny język

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAMIERZENIE Z DROGI GMINNEJ NR 116509D ADRES ZAMIERZENIA ul. Szpitalna, 58-300 Wałbrzych działka nr 159/2, obręb nr 21 Nowe Miasto INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku Tekst ujednolicony uchwały Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku jednostki budżetowej zawierający zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1

Kategoria informacji: informacja publicznie dostępna System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 System Zarządzania Środowiskowego Strona 1 1. Cel procedury: identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych, zapobieganie zagrożeniom środowiska i awariom środowiskowym oraz zapewnienie gotowości i odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 07.02.03 REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 07.02.03 REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 07.02.03 REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy oświetlenia ulicznego w ulicy bocznej od ul. Niemcewicza w Zawierciu. Adres obiektu: Inwestor: Zawiercie, ul. Niemcewicza (droga

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Czempisz, gmina Brzeziny 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora Urzędu Gminy Brzeziny jako inwestora i administratora drogi - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TYTUŁ PROJEKTU: ZAWARTOŚĆ: LOKALIZACJA: INWESTOR: Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 1 listopada (każdego roku) przy drogach gminnych, prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT VIA PROJEKT Marcin Bera 33-100 Tarnów, ul. Westerplatte 14/40 tel. +48 883 777 198 email: viaprojekt.tarnow@gmail.com PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT INWESTYCJA: PRZEBUDOWA UL. TRAUGUTTA - MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH

RAMOWY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZARZADU DRÓG POWIATOWYCH Organizacja wewnętrzna Zarządu Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu 1 Strukturę organizacyjną Zarządu określa załączony schemat organizacyjny. 2 Na czele Zarządu stoi Dyrektor Zarządu, który

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa ul. Hutniczej w Trzebini"

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Przebudowa ul. Hutniczej w Trzebini BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

1. Wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDOWA STANOWISK DO WAŻENIA POJAZDÓW WE WROCŁAWIU W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH: - UL. KARKONOSKA - UL. ŚREDZKA - UL. TYSKA - UL. WILANOWSKA - UL. ŻMIGRODZKA - UL. ŚLĘŻNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (tekst ujednolicony * ) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (tekst ujednolicony * ) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (tekst ujednolicony * ) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację

Bardziej szczegółowo

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych przy Terminalu Międzynarodowym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 24 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY. z dnia 24 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przestrzegania procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM V

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM V JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. NAZWA ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNASFALTOBETONOWEJ JEZDNI DK-94 na terenie miasta Sosnowca (fragmenty).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. NAZWA ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNASFALTOBETONOWEJ JEZDNI DK-94 na terenie miasta Sosnowca (fragmenty). DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNASFALTOBETONOWEJ JEZDNI DK-94 na terenie miasta Sosnowca (fragmenty). ADRES OBIEKTU: Droga Krajowa DK-94 w granicach miasta Sosnowca (od ul. J. Długosza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz planem zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3 5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Karta uzgodnień... str.

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

wykonywanych przelewów): 25 zł miesięcznie.

wykonywanych przelewów): 25 zł miesięcznie. Mamy do wyboru jeden z 3-ch, opisanych szczegółowo poniżej wariantów zarządzania osiedlem przez Posesję. Konsekwencją wskazania przez nas w wyniku ankietowania jednego z wariantów jest akceptacja podanych

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH. Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... 1 Przedmiot umowy

WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH. Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... 1 Przedmiot umowy Załącznik Nr 1 do umowy WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający (jako Użytkownik)... Wykonawca (jako Gwarant)... umowa nr... z dnia... 1 Przedmiot umowy 1. Niniejsza gwarancja obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU INWESTYCJA: Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768S ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Brzeziny, gmina Żarnowiec nr działki 288/3, 288/4, 343/1, 488/2,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI NR 17 NA ODCINKU ZAMOŚĆ HREBENNE W M. KRYNICE OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania...2 2. Charakterystyka drogi...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 GMINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH. Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro@planprof.pl WWW. PLANPROF.PL Temat zadania: BUDOWA PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011 Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Dróg Powiatowych Bydgoszcz 2010 Standard Opis stanu utrzymania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO 18-400 ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ROSTKI- CEDRY-DO DR WOJEWÓDZKIEJ W LOKALIZACJI ODC 1 0+000-2+135 ODC 2 0+000-0+181

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 65 5594 Poz. 411 411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko.

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko. UMOWA NR W dniu.2013 r. w Obrzycku, pomiędzy: Gminą Obrzycko reprezentowaną przez: Irenę Rakowską - Wójta Gminy Obrzycko, zwanym dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Zawarta

Bardziej szczegółowo