ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA DROGI Załącznik zawiera proponowane przez Podmiot Publiczny standardy Eksploatacji i Utrzymania Drogi opracowane dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o wykonane na zlecenie dla Podmiotu Publicznego nr umowy WIM.343/1396/10 przez firmę EC Harris. 1. Zakres usług Zakres Eksploatacji, obejmuje czynności, które mają na celu zapewnienie przejezdności na przedmiotowym odcinku Drogi przy zachowaniu odpowiednich standardów. Wyjątkiem będą, sytuacje awaryjne, zamknięcia spowodowane Działaniem Siły Wyższej oraz zatwierdzone, tymczasowe zamknięcia w celu przeprowadzenia robót utrzymaniowych i czynności operacyjnych. Partner Prywatny będzie wykonywał: a) Roboty utrzymaniowe obejmujące wszystkie interwencje na przedmiotowym odcinku drogi mające na celu dotrzymanie standardów utrzymania określonych w niniejszym Załączniku oraz wymaganiach określonych w 19 Umowy dot. Zwrotu Drogi. b) Czynności eksploatacyjne obejmujące wszystkie czynności bieżące, konieczne do spełnienia standardów Eksploatacji, określonych w niniejszym Załączniku oraz wymaganiach określonych w 19 Umowy dot. Zwrotu Drogi. 2. ogólne dotyczące Eksploatacji: W trakcie realizacji wszystkich robót/czynności związanych z Eksploatacją Drogi, Partner Prywatny podejmie wszelkie działania i środki (w tym m.in. organizację, przyjęcie metod i standardów, realizację procedur, w tym procedur kontrolnych): a) umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom Drogi, b) umożliwiające Podmiotowi Publicznemu spełnienie jego ustawowych obowiązków bez utrudniania innym stronom wypełniania ich ustawowych obowiązków. Z zastrzeżeniem lit. a) i b)a) b) powyżej Partner Prywatny: a) ograniczy do minimum ryzyko uszkodzenia, zakłócenia lub zniszczenia własności stron trzecich, b) będzie informować i ostrzegać użytkowników przed zdarzeniami lub sprawami mającymi związek z Drogą w sposób umożliwiający minimalizowanie szkodliwych następstw tych zdarzeń i spraw, c) będzie eksploatować i utrzymywać Drogę oraz należące do niej urządzenia w odpowiednim standardzie przy spodziewanym natężeniu ruchu, d) będzie podejmował środki konieczne do utrzymania nawierzchni w odpowiednim stanie, zgodnie z zapisami niniejszego Załącznika, 1

2 e) jeśli w trakcie kontroli prowadzonej przez Podmiot Publiczny okaże się, że dane wartości wskaźników stanu lub uszkodzeń nawierzchni zostały osiągnięte lub przekroczone, Partner Prywatny będzie zobowiązany zrealizować roboty utrzymaniowe bezzwłocznie po otrzymaniu takich informacji oraz bezzwłocznie złożyć wniosek u właściwych władz o zmianę organizacji ruchu konieczną na czas realizacji Robót, f) osoby odpowiedzialne za nadzór nad Eksploatacją Drogi będą posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonywania swojej pracy. 3. dotyczące kontroli Partner Prywatny będzie przeprowadzał wymienione poniżej kontrole oraz składał z nich odpowiednie raporty, w formie uzgodnionej z Partnerem Publicznym. Kontrole mają zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji infrastruktury drogowej. Tabela 1 Częstotliwość kontroli bezpieczeństwa oraz okresowych, szczegółowych kontroli/przeglądów technicznych stanu poszczególnych elementów infrastruktury drogowej. Kontrola Częstotliwość Uwagi Kontrole bezpieczeństwa 1 raz w miesiącu Dodatkowe kontrole bezpieczeństwa zostaną przeprowadzone podczas i po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych w celu zidentyfikowania ewentualnych szkód, potencjalnie niebezpiecznych dla użytkowników Drogi. Stan nawierzchni Kontrola wizualna Co 6 miesięcy Kontrolę należy przeprowadzić 2 razy w roku : kwiecień, październik. Kontrolę można przeprowadzić z wolno poruszającego się pojazdu. Należy uwzględnić krawężniki. Kontrola stanu technicznego nawierzchni. 2 razy w roku. Po okresie Pomiary, analiza i raporty należy opracować do 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Stan techniczny nawierzchni określają następujące parametry techniczno-eksploatacyjne: -stan spękań, -równość podłużna, -koleiny, -stan powierzchni, -właściwości przeciw poślizgowe. zimowym marzeckwiecień Przed okresem zimowym październik-listopad Oznakowanie pionowe 6 mies. Kontrola wizualna w maju i listopadzie Oświetlenie: Źródła światła (świetlówki) 2 tyg. Oświetlenie będzie sprawdzane raz na 2 tygodnie w godzinach nocnych. Oprawy oświetleniowe 12 mies. Szczegółowa kontrola i czyszczenie do 15 maja. Słupy, szafy 5 lat Kontrola bezpieczeństwa i obiektów 2

3 Kontrola Częstotliwość Uwagi Oznakowanie poziome 6 miesięcy Kontrola całego odcinka w kwietniu i październiku Punktowe elementy odblaskowe Odwodnienie Drogi (kontrola w godzinach nocnych) 6 miesięcy w kwietniu i październiku (kontrola w godzinach nocnych) System odwodnienia 12 miesięcy Dodatkowe kontrole urządzeń odwadniających zostaną przeprowadzone podczas i po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Utrzymanie zimowe kontrole nagłe /doraźne kontrole wszczynane na podstawie reakcji służb porządkowych. Kontrola dostępności wszczynana jest przez Partnera Publicznego po upływie czasu reakcji. 4. dotyczące utrzymania 4.1 Wstęp Partner Prywatny będzie utrzymywał Drogę zgodnie ze standardami opisanymi poniżej, ujętymi w formie, opisu zadania, wymagań i czasu reakcji. Partner Prywatny powinien stosować procedury, które pozwolą na spełnianie wszystkich ustalonych wymogów. Partner Prywatny będzie przeprowadzał kontrole bezpieczeństwa i kontrole techniczne stanu poszczególnych elementów infrastruktury drogowej zgodnie z zapisami w punkcie nr 4 dotyczące kontroli. Standardy utrzymania w okresie zimowym określono w rozdziale nr 6.6. Utrzymanie zimowe. Standardy utrzymania w okresie letnim Partner Prywatny będzie zobowiązany do przestrzegania standardów opracowanych przez GDDKiA. 1 ( ) 4.2 Utrzymanie nawierzchni Zadanie obejmuje monitoring i interwencyjne roboty utrzymaniowe nawierzchni dróg, których zarządcą jest Partner Prywatny, mające na celu utrzymanie wymaganego stanu technicznego. Stan techniczny nawierzchni Drogi należy oceniać według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN). Stosowanie SOSN reguluje Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia Wytycznych Stosowania SOSN. Partner Prywatny będzie obowiązany do stosowania w/w wytycznych i zmian do nich wprowadzonych. Wszystkie nawierzchnie będą spełniały wymagania klasy B według SOSN. Parametry klasy Drogi należy przyjąć jak dla klasy G. Poniżej wymieniono podstawowe parametry klasyfikacji stanu nawierzchni. Tabela 2 Klasyfikacja stanu spękań i stanu powierzchni nawierzchni. Graniczne wartości wskaźników n m i p m dla poszczególnych klas stanu nawierzchni dróg 1 dokumenty dostępne na stronie internetowej GDDKiA: 3

4 Klasa A B C D Wskaźniki n m i p m więcej niż 0,90 0,56 0,90 0,41 0,55 0,40 lub mniej Tabela 3 Klasyfikacja stanu nawierzchni drogi pod względem Wskaźnika równości podłużnej (IRI) dla dróg klasy: A, S i GP oraz G pod względem równości podłużnej Klasa Ocena stanu nawierzchni Miarodajna równość podłużna [mm/m] lub [m/km] Klasa drogi 2 A, S, GP G A Stan dobry < 2,0 < 3,0 B Stan zadowalający 2,0 4,3 3,0 5,0 C D Stan niezadowalający 4,4 5,7 5,1 6,6 Stan zły > 5,7 > 6,6 Tabela 4 względem kolein Klasyfikacja stanu nawierzchni dróg klasy: A, S, GP oraz G o nawierzchni bitumicznej pod Klasa Ocena stanu nawierzchni Miarodajna głębokość koleiny [mm] A Stan dobry Nie więcej niż 10 B Stan zadowalający Od 11 do 20 C Stan niezadowalający Od 21 do 30 D Stan zły Powyżej 30 Tabela 5 Klasyfikacja stanu nawierzchni dróg klasy: A, S, GP oraz G pod względem właściwości przeciwpoślizgowych (dla opony Barum Bravura) Klasa Ocena stanu Miarodajny 2 Klasy drogi według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. A autostrady, S drogi ekspresowe, GP drogi główne ruchu przyspieszonego, G drogi główne. 4

5 nawierzchni współczynnik tarcia µ m A Stan dobry 0.52 B Stan zadawalający C Stan niezadowalający D Stan zły 0.29 Stan nawierzchni będzie sprawdzany corocznie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi kontroli opisanymi powyżej w punkcie pt. dotyczące kontroli. Nawierzchnia nie spełniająca minimalnego dopuszczalnego standardu Klasy B lub współczynnika tarcia równego 0,37 zostanie przywrócona do wymaganego standardu, najszybciej jak to tylko będzie możliwe i nie później niż w ciągu 3-ch miesięcy od daty przekazania raportu o technicznym stanie nawierzchni. Wykonanie remontu nawierzchni zostanie odnotowane w kolejnym raporcie. Jeśli właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni nie spełniają wymaganego standardu, Partner Prywatny obowiązany jest postawić znaki ostrzegawcze do momentu przywrócenia stanu nawierzchni do obowiązującego standardu. Uszkodzenia nawierzchni, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi (wyboje, uszkodzenia krawędzi) zostaną zabezpieczone w trybie awaryjnym (podrozdział Reakcje na awarie) nie później niż w 48 godzin od momentu zaistnienia lub zgłoszenia. 4.3 Utrzymanie poboczy i odwodnienia Zadanie obejmuje monitoring i interwencyjne roboty utrzymaniowe mające na celu utrzymanie wymaganego stanu technicznego poboczy i elementów odwodnienia Drogi. Stan poboczy nieutwardzonych i elementów odwodnienia należy oceniać według Systemu Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg (SOPO), zawartym w załączniku do Zarządzenia Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2005 r. Wszystkie pobocza nieutwardzone i elementy odwodnienia powinny spełniać wymagania klasy B według SOPO. Poniżej wymieniono podstawowe parametry klasyfikacji stanu poboczy: Tabela 6 Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych Klasa Ocena stanu poboczy Wartość wskaźnika stanu nieutwardzonych poboczy WP A Stan dobry 5 B Stan zadawalający 4 C Stan niezadowalający (planowany zabieg remontowy) 3 D Stan zły (niezbędna natychmiastowa interwencja remontowa) 2 5

6 Tabela 7 Klasyfikacja stanu elementów odwodnienia Klasa Ocena stanu elementów odwodnienia Wartość wskaźnika stanu odwodnienia WO A Stan dobry 5 B Stan zadawalający 4 C Stan niezadowalający (planowany 3 zabieg remontowy) D Stan zły (niezbędna natychmiastowa interwencja remontowa) 2 Pobocza lub elementy odwodnienia niespełniające minimalnego dopuszczalnego standardu Klasy B zostaną przywrócone do wymaganego standardu najszybciej jak to tylko będzie możliwe jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy. Wykonanie remontu zostanie odnotowane w kolejnym raporcie. Jeśli właściwości poboczy lub niektórych elementów odwodnienia nie spełniają wymaganego standardu, Partner Prywatny obowiązany jest postawić znaki ostrzegawcze do momentu przywrócenia stanu pobocza lub tychże elementów odwodnienia do obowiązującego standardu. Uszkodzenia, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi zostaną wyremontowane w trybie awaryjnym. 4.4 Utrzymanie bieżące Znaki pionowe Zadanie obejmuje utrzymanie stałych pionowych znaków drogowych i informacyjnych oraz sprzętu i słupków kilometrowych oraz hektometrowych. Utrzymanie znaków obejmuje także czyszczenie, uzupełnianie, wymiana oraz remonty zużytych, uszkodzonych, wybrakowanych lub zagubionych znaków i sprzętu oraz urządzeń wsporczych. Zadanie obejmuje również instalację nowych znaków, w tym np. zmiany numeru drogi lub kierunków ruchu. Znaki pionowe powinny spełniać następujące wymagania: Znaki będą spełniały warunki techniczne i będą umieszczone na drodze zgodnie z Załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz. U r., nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Znaki niespełniające wymogów zostaną przywrócone do wymaganego standardu niezwłocznie. Jeśli znaki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi (zniszczone lub zagubione, zgięte lub przemieszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie informacji, przechylone tak, że zajmują przestrzeń nad jezdnią), Partner Prywatny niezwłocznie podejmie działania. Jeśli to konieczne, znaki zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami w trybie awaryjnym (podrozdział Reakcje na awarie). 6

7 4.4.2 Oznakowanie poziome Zadanie obejmuje utrzymanie oznakowania poziomego oraz punktowych elementów odblaskowych (tzw. kocich oczek ). Zadanie obejmuje także nanoszenie innego oznakowania poziomego według potrzeb. Projekty organizacji ruchu wymagające umieszczenia oznakowania poziomego wymagają uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego. Oznakowanie poziome będzie spełniać następujące wymagania: a) Oznakowanie poziome będzie spełniać warunki techniczne i będą umieszczone na drodze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz. U r., nr 220, poz. 2181) Załącznik nr 2 rozporządzenia. b) oznakowanie poziome będzie charakteryzować się zachowaniem parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Szczegółowych Warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U r., nr 220 poz. 2181), c) oznakowanie poziome powinno charakteryzować się wysokim współczynnikiem odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności np. podczas opadów deszczu, Oznakowanie poziome stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi należy odnowić. Tam, gdzie to nie jest możliwe, należy umieścić niezwłocznie stosowne znaki ostrzegawcze. Oznakowanie poziome niespełniające wymogów zostanie przywrócone do pierwotnego stanu niezwłocznie (w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych. Brakujące lub uszkodzone elementy odblaskowe zostaną uzupełnione w ciągu trzech miesięcy, chyba że stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi. W takim przypadku podlegają robotom awaryjnym zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie Oświetlenie Utrzymanie oświetlenia obejmuje oświetlenie Drogi (słupy, maszty, lampy, okablowanie elektryczne oraz sprzęt sterujący), wymianę lamp i innych elementów, czyszczenie opraw i reflektorów, naprawa uszkodzonych latarni, prostowanie nachylonych słupów i masztów, naprawa powłok ochronnych. Oświetlenie Drogi będzie podlegać następującym wymogom: a) w dowolnej chwili powinno poprawnie funkcjonować 85% oświetlenia, b) największa liczba niedziałających kolejnych latarni to 3 w dowolnym rzędzie 10 latarni, c) latarnie zasłonięte przez drzewa lub inną roślinność uznaje się za niedziałające, d) kable elektryczne, obwody i inne elementy będą testowane zgodnie z krajowymi wymogami w sposób zapewniający spełnienie norm bezpieczeństwa instalacji elektrycznej, e) słupy i maszty nie mogą być odchylone od pionu bardziej niż 2%, f) uzupełnianie powłoki ochronnej na słupach i masztach w celu zapewnienia odpowiedniego wyglądu i spójności powłoki, g) oświetlenie będzie monitorowane w celu wykrywania usterek. Usterki zostaną zaklasyfikowane następująco: wymagające natychmiastowej naprawy ze względu na potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi; 7

8 nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników Drogi. Zabiegi coroczne planowane: kontrola i czyszczenie opraw i reflektorów do 15 maja każdego roku. Zabiegi planowane wykonywane raz na 5 lat: badanie słupów i szaf w celu sprawdzenia spójności struktury i sprawdzenia żywotności. Partner Prywatny podejmie natychmiastowe działania, jeśli w oświetleniu istnieją poważne usterki (stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników Drogi) zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie Odwodnienie kanalizacja deszczowa Zadanie obejmuje: a) zapewnienie prawidłowego działania wpustów ulicznych, b) okresowe kontrole funkcjonowania instalacji ściekowych, c) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacji deszczowej podlegają kontroli, i czyszczeniu raz w roku na wiosnę, w tym usunięciu piasku zimowego, a także w przypadku, gdy w studzience nagromadzi się muł, lub gdy kineta straci drożność. Rowki oraz bruzdy w elementach systemu przykrycia oraz kraty są czyszczone przy tej okazji. Rury kanalizacyjne płucze się raz na rok, aby utrzymać ich drożność. Po zakończeniu czynności utrzymaniowych studzienki i rury oraz urządzenia odwodnienia powierzchniowego powinny być wolne od piasku, zanieczyszczeń i odpadów organicznych. Partner Prywatny podejmie niezwłocznie działania w przypadku powstania poważnych usterek w kanalizacji ściekowej, skutkujących zagrożeniem dla użytkowników Drogi. W takim przypadku podlegają one robotom awaryjnym zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie niniejszego Załącznika. Jeśli natychmiastowa naprawa nie jest możliwa, zostaną zainstalowane stosowne znaki, a naprawy zostaną wykonane w ciągu 7 dni Odwodnienie przepusty Utrzymanie obejmuje udrażnianie przepustów i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania poprzez: a) usuwanie roślinności i gruzu, b) usuwanie mułu ograniczającego przepływ wody, c) naprawy masy uszczelniającej w spoinach, d) czyszczenie lub przetykanie przepustu w razie potrzeby usunięcia przeszkód, e) naprawa usterek. Przepusty będą spełniać następujące wymagania: a) przepusty będą wolne od usterek; dozwolona jest mała ilość chwastów oraz odpadów i gruzu, b) lód może zająć do 10% średnicy przepustu, c) muł w przepustach może zajmować do 10% średnicy przepustu, d) woda stojąca w przepustach może zajmować do 10% średnicy przepustu, 8

9 e) przeszkody nie będą utrudniały przepływu wody tak, aby wystąpiło spiętrzenie wody. Uwaga: Do udrożnienia zamrożonego przepustu nie można stosować soli. Partner Prywatny podejmie niezwłoczne działania w celu zabezpieczenia przepustów stwarzających potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie. Naprawy zostaną wykonane w ciągu 7 dni. Przepusty niespełniające minimalnych wymogów zostaną przywrócone do ustalonego standardu w ciągu dwóch tygodni Rowy odwadniające Zadanie obejmuje wszystkie działania mające na celu zapewnić, że rowy są drożne,i że woda przepływa bez przeszkód do przepustów i punktów zrzutu. Rowy powinny spełniać następujące wymagania: a) rowy będą wolne od usterek i drożne; dopuszczalna ilość odpadów nie wpływająca na funkcjonowanie rowu, b) warstwa mułu w rowie może wynosić najwyżej 10 cm, c) głębokość wody stojącej w rowie może wynosić najwyżej 10 cm, d) przeszkody nie będą utrudniały przepływu wody tak, aby wystąpiło spiętrzenie wody w rowach. Partner Prywatny podejmie niezwłocznie działania w celu zabezpieczenia przepustów stwarzających potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi zgodnie z podrozdziałem Reakcje na awarie. Naprawy zostaną wykonane w ciągu 7 dni. Rowy niespełniające minimalnych wymogów zostaną przywrócone do ustalonego standardu w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli zawartość zanieczyszczeń w zrzutach nie spełnia wymogów, zostaną podjęte działania mające na celu zmniejszenie zawartości zanieczyszczeń do dozwolonego poziomu w ciągu 2 miesięcy. 5. eksploatacyjne 5.1 Wstęp Partner Prywatny będzie Eksploatował Drogę zgodnie ze standardami opisanymi poniżej. Partner Prywatny zobowiązany jest stosować procedury, które pozwolą na spełnianie wszystkich ustalonych wymogów. 5.2 Awarie Usuwanie Awarii obejmuje m. in.: utrzymanie awaryjne oraz naprawę uszkodzeń spowodowanych zjawiskami naturalnymi i wpływającymi bezpośrednio na Drogę objętą Umową, w tym: nadzwyczajnie silne opady deszczu i wiatr, osuwiska ziemi, powodzie, w wyniku, których poziom wody w zbiornikach wodnych sąsiadujących z Drogą wzrasta powyżej poziomu jezdni, Partner Prywatny zapewni pracowników (siłę roboczą), urządzenia, zasoby techniczne i materiały, potrzebne do usunięcia skutków awarii w ciągu ustalonego czasu reakcji. Partner Prywatny wykona i przedstawi do zatwierdzenia Zarządcy Ruchu działającego w imieniu Prezydenta Miasta projekt czasowej organizacji ruchu. Partner Prywatny dokona 9

10 oznakowania Drogi wg zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem oznakowania ewentualnych objazdów. Partner Prywatny będzie reagował na awarie w ustalonym czasie. Jego pracownicy będą pełnili dyżury, aby móc reagować na powstałe awarie. Partner Prywatny zrobi wszystko w rozsądnych granicach, aby zapewnić przywrócenie normalnego poziomu usług w najkrótszym możliwie czasie po zaistnieniu awarii. Przywrócenie winno być udokumentowane protokołem potwierdzającym usunięcie awarii wraz z podaniem sposobu usunięcia. Protokół podpisują przedstawiciele obu Stron. 5.3 Reakcje na awarie Reakcje na awarie obejmują: a) reagowanie na awarie i wezwania o pomoc, b) reagowanie na usterki stwarzające potencjalne zagrożenie dla użytkowników Drogi, c) usuwanie przewróconych drzew oraz innych przeszkód stwarzających zagrożenie dla ruchu, d) usuwanie i naprawa skutków i następstw wypadków, e) awaryjne utrzymanie w zakresie nieobjętym w podrozdziale Reakcje na awarie, które należy wykonać bezzwłocznie. Partner Prywatny odpowiednio zareaguje na awarie w ciągu 30 minut od powiadomienia o jej zaistnieniu. Odstępstwa od powyższego wymogu są dozwolone, jeśli Partner Prywatny podejmuje działania związane z ponad dwoma wydarzeniami. 5.4 Ochrona środowiska Partner Prywatny będzie podejmował wszelkie działania w taki sposób by chronić środowisko naturalne. Przed rozpoczęciem realizacji budowy Partner Prywatny opracuje Program Ochrony Środowiska, zawierający szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, zgodny z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. Program ten będzie stanowił część Systemu Zapewnienia Jakości. Partner Prywatny spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska. Partner Prywatny uzyska wszystkie potrzebne pozwolenia, zezwolenia i decyzje środowiskowe przed podjęciem działań, które ich wymagają. Niespełnienie wymogów środowiskowych zostanie naprawione przez Partnera Prywatnego natychmiast po wykryciu naruszenia. 5.5 Utrzymanie zieleni Zadanie obejmuje utrzymanie terenów zielonych w liniach rozgraniczających Drogi. Zadanie obejmuje koszenie, przycinanie krzewów i drzew, pielęgnację trawników oraz usuwanie z jezdni drzew oraz drzew wchodzących w przestrzeń nad jezdnią spowodowane warunkami atmosferycznymi, między innymi opadami śniegu. Partner Prywatny będzie usuwał roślinność z terenów zielonych sąsiadujących z terenami utwardzonymi, na które roślinność zachodzi Z terenów utwardzonych będą usuwane chwasty. 10

11 Partner Prywatny będzie kosił trawę i usuwał krzewy z rowów w całym pasie drogowym. Czynności te będą także wykonywane na zakrętach, gdzie roślinność może ograniczać kierowcom widoczność. Maksymalna dopuszczalna wysokość trawy nie może przekraczać 15 cm. Przycinanie krzewów i drzew należy wykonywać wiosną po przeprowadzeniu corocznej kontroli. Czynności te należy jednak wykonywać także w wyniku przeprowadzonych kontroli bezpieczeństwa, aby zapobiegać wchodzeniu roślinności na jezdnię i tereny utwardzone w sposób stwarzający zagrożenie dla użytkowników Drogi. Odcinki, na których utrzymanie zieleni nie spełnia wymaganego standardu zostaną do niego przywrócone w ciągu 7 dni. Odpady powstałe w wyniku utrzymania zieleni składane na terenach utwardzanych zostaną z nich usunięte w ciągu 12 godzin. 5.6 Utrzymanie zimowe Partner Prywatny będzie utrzymywał Drogę w oparciu i zgodnie z Wytycznymi zimowego utrzymania dróg, które są załącznikiem do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wprowadzenia wytycznych (Zarządzenie GDDKiA nr 18 z 30 czerwca 2006 r. z późn. zm.) oraz Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: powołania zespołu ds. koordynacji działań "Akcją Zima " Nr z dnia r. 3 i zasady zawarte w Wytycznych zimowego utrzymania dróg oraz Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta obowiązują przy planowaniu, przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac związanych z zimowym utrzymaniem Drogi, której zarządcą jest Partner Prywatny przez cały okres trwania umowy. Wytyczne obejmują wymagania techniczne, technologiczne, kontrolne oraz organizacyjne i zawierają kwestie związane z: a) pracami przygotowawczymi do sezonu zimowego, b) przygotowaniem i składowaniem materiałów do usuwania śliskości zimowej, c) bierną osłoną dróg, d) odśnieżaniem, e) zapobieganiem powstawaniu i likwidacją śliskości, f) pracami porządkowymi, g) zasadami odbioru robót zimowych, h) obsługą meteorologiczną. Ustala się dla Drogi utrzymanie w standardzie II. Standard utrzymania II opis i dopuszczalne odstępstwa: Standard Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia 3 Dokumenty dostępne na stronie internetowej Podmiotu Publicznego: 11

12 przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego II Jezdnia odśnieżona a - śnieg luźny - może zalegać do 4 - gołoledź - 3 godz. śliskość zimowa godz. - szron - 3 godz. zlikwidowana na całej - błoto pośniegowe - może - szadź - 3 godz. szerokości łącznie występować do 6 godz. - śliskość pośniegowa - 4 godz. z poboczami - może występować warstwa - lodowica -4 godz. utwardzonymi zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu odśnieżanie Zadanie obejmuje wszystkie czynności umożliwiające korzystanie z Drogi podczas opadów śniegu w sezonie zimowym. Partner Prywatny udostępni siłę roboczą, zasoby techniczne, sprzęt zapasowy oraz materiały potrzebne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem zimowym spełniając wymagania czasu reakcji. Droga będzie eksploatowana w standardzie utrzymania zimowego II. Jeśli zajdzie konieczność, odśnieżanie należy połączyć z zastosowaniem środka do usuwania śliskości zimowej. Czasy dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni opisanej wymaganym standardem będą nie większe niż wykazane w tabeli powyżej. zapobieganie powstawania lodu Zadanie obejmuje czynności związane z zapobieganiem powstawania lodu i usuwaniem lodu przy pomocy odpowiednich środków, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo ruchu. Partner Prywatny udostępni siłę roboczą, zasoby techniczne, sprzęt zapasowy oraz materiały potrzebne do wykonywania czynności związanych z usuwaniem i zapobieganiem powstawania lodu, spełniając wymagania czasu reakcji. Droga będzie utrzymywana w standardzie zimowego utrzymania II. Środek chemiczny do usuwania lodu należy stosować w ciągu 2 godzin od decyzji podjętej na podstawie prognozy meteorologicznej lub, jeśli warunki atmosferyczne uległy nagle pogorszeniu, po stwierdzeniu występowania lodu na jezdni. Podmiot Publiczny zakłada trzy rodzaje kontroli: I obszar kontroli - na czas realizacji inwestycji przejezdność drogi zgodnie z tymczasową organizacją ruchu. II obszar kontroli w trakcie inwestycji jakość wykonania możliwość wglądu w inwestycję na zasadzie współpracy Stron. III - obszar kontroli etap utrzymania i eksploatacji comiesięczne kontrole Eksploatacji Drogi oraz kontrole po wystąpieniu zdarzenia nagłego. Wszelkie informacje w sprawie zagrożenia powodziowego, katastrofą budowlaną, komunikacyjną, epidemiologicznego, innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powstałego na skutek działalności człowieka lub sił przyrody, a także w 12

13 przypadku stwierdzenia obecności na terenie gminy rannego lub martwego zwierzęcia dzikiego należy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie do Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przypadku konieczności wystąpienia zagrożenia życia lub innego zagrożenia należy powiadomić właściwe organy. Najważniejsze numery telefonów POLICJA: 997 lub STRAŻ POŻARNA: 998 lub POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 lub STRAŻ MIEJSKA: 986 lub CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY: 112 Pogotowie Gazowe: 992 Pogotowie Energetyczne: 991 lub Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994 lub Pogotowie Energetyki Cieplnej: Wszystkie zdarzenia nagłe rejestrowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego zakładają mechanizm jednoczesnego powiadamiania Partnera Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego /właściwą jednostkę w Urzędzie. biegnie od chwili zarejestrowania. Po upływie czasu reakcji następuje kontrola dokonana przez przedstawiciela Podmiotu Publicznego bez konieczności udziału obu Stron - odpowiedzialne osoby ze strony Podmiotu Publicznego zarządzające drogami. 13

14 Prawa i obowiązki zarządcy drogi Do zarządcy drogi należy w szczególności: 1. pełnienie funkcji inwestora; 2. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 3. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 4. koordynacja robót w pasie drogowym; 5. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 5. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 6. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 7. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 8. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 9. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 10. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 2. Zarządca drogi ma prawo do: 1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg; 2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w powyżej, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej. Najem, dzierżawa albo użyczenie, jest inną korzyścią będącą wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie obowiązków, które ciążą na zarządcy i będące z nim w związku przyczynowym zdarzenia wywołujące szkody prowadzą do powstania odpowiedzialności 14

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo