Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie HAPPY LIFE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie HAPPY LIFE"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie HAPPY LIFE Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie HAPPY LIFE (zwane dalej SWU) stosuje się w Umowie ubezpieczenia, potwierdzonej polisą nr HW , zawartej przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 z Idea Bank Spółką Akcyjną. DEFINICJE 1 W niniejszych SWU mają zastosowanie następujące definicje: 1) Contact Center jednostka organizacyjna Ubezpieczającego przeznaczona do telefonicznej obsługi aktualnych oraz potencjalnych Ubezpieczonych, w zakresie informacyjnym i obsługowym, 2) Certyfikat ubezpieczenia dokument potwierdzający przystąpienie Ubezpieczonego do ubezpieczenia i objęcie go ochroną ubezpieczeniową, 3) Deklaracja przystąpienia - oświadczenie woli Ubezpieczonego, stanowiące zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia, składane w Formie elektronicznej lub w formie pisemnej na odpowiednim formularzu za pośrednictwem Ubezpieczającego, 4) Forma elektroniczna forma złożenia oświadczenia woli za pośrednictwem Contact Center Ubezpieczającego na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w zakresie przystąpienia do Umów Ubezpieczenia Grupowego i zawarcia Umów Ubezpieczenia Indywidualnego w Idea Bank S.A., zapewniająca identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz wskazująca datę złożenia oświadczenia, 5) Klient - osoba fizyczna korzystająca z usług Ubezpieczającego, mająca status rezydenta podatkowego Polski; 6) Okres odpowiedzialności okres, w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego wobec danego Ubezpieczonego, określony w Certyfikacie ubezpieczenia, 7) Składka świadczenie pieniężne należne Ubezpieczycielowi od Ubezpieczającego z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową danego Ubezpieczonego, którego wysokość została wskazana w Certyfikacie ubezpieczenia, 8) Świadczenie - świadczenie pieniężne, które Ubezpieczyciel wypłaca Uprawnionemu lub Ubezpieczonemu w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego zakresem Umowy ubezpieczenia. 9) Ubezpieczający Idea Bank Spółka Akcyjna 10) Ubezpieczony - Klient objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach przewidzianych w Umowie ubezpieczenia, 11) Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółkę Akcyjną 12) Umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie zawarta między Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, 13) Uprawniony - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej upoważniona przez Ubezpieczonego do otrzymania Świadczenia, w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 14) Wypadek nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w czasie trwania Okresu odpowiedzialności, 15) Wypadek komunikacyjny wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę, powstały w okresie trwania odpowiedzialności w związku z ruchem: a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołany: działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami lub wywróceniem się pojazdu lub pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego lub chemicznego, 1

2 b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer, c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. W ramach Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie: 1) zgonu Ubezpieczonego, 2) zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, 3) dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności. SKŁADKA 3 1. Do zapłaty Składki zobowiązany jest Ubezpieczający. 2. Składka należna za danego Ubezpieczonego jest składką jednorazową, której wysokość nie może być niższa niż minimalna wysokość Składki wynosząca 250 zł oraz nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Składki wynosząca zł. 3. Składka płatna jest jednorazowo z góry za cały Okres odpowiedzialności. Kwota wpłaconej Składki potwierdzona jest w Certyfikacie ubezpieczenia. 4. Składka płatna jest w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia złożenia Deklaracji przystąpienia na wskazany rachunek bankowy. 5. W razie nie zapłacenia Składki w terminie 20 dni od dnia złożenia Deklaracji przystąpienia, Deklaracja przystąpienia będzie anulowana, a Klient nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową. W takim przypadku środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych po upływie terminu do zapłaty Składki, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata. SUMA UBEZPIECZENIA 4 1. Suma ubezpieczenia stanowiąca podstawę ustalenia wysokości Świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego oraz z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności równa obliczonej zgodnie z wzorem zawartym w ust. 3 poniżej 2. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego i jest określona w Certyfikacie ubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia nie podlega zmianom w trakcie Okresu odpowiedzialności. 3. Suma ubezpieczenia obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: Suma ubezpieczenia = Składka + Składka * Y% * (liczba dni/365) gdzie: Y% obowiązująca na dzień przystąpienia do ubezpieczenia Taryfa sumy ubezpieczenia odpowiednio dla Okresu odpowiedzialności 6, 9, 12, 18 albo 24 miesięcy, określona w Taryfie sumy ubezpieczenia, stanowiącej załącznik do Umowy ubezpieczenia. liczba dni dla 6 miesięcznego Okresu odpowiedzialności przyjmuje się 180 dni, dla 9 miesięcznego Okresu odpowiedzialności przyjmuje się 270 dni, dla 12 miesięcznego Okresu odpowiedzialności przyjmuje się 365 dni, dla 18 miesięcznego Okresu odpowiedzialności przyjmuje się 540 dni, natomiast dla 24 miesięcznego Okresu odpowiedzialności przyjmuje się 730 dni. PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY UBEZPIECZENIA 5 1. Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu przystąpienia do Umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 lat. 2. Podstawą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową jest złożenie Deklaracji przystąpienia (w formie pisemnej lub Formie elektronicznej) oraz jednorazowa wpłata Składki przez Ubezpieczającego w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość Składki i nie wyższej niż maksymalna wysokość Składki, które to wysokości wskazane są w 3 ust. 2, przy czym w przypadku zapłaty Składki w wysokości innej niż wskazana w Deklaracji przystąpienia Suma ubezpieczenia zostanie obliczona na podstawie kwoty faktycznie opłaconej Składki, co zostanie potwierdzone w Certyfikacie ubezpieczenia. 2

3 3. W przypadku zapłaty kwoty niższej niż minimalna wysokość Składki kwota ta zostanie zwrócona na rachunek, z którego dokonano zapłaty. W przypadku zapłaty kwoty wyższej niż maksymalna wysokość Składki Suma ubezpieczenia zostanie określona dla maksymalnej wysokości stawki, a nadwyżka zostanie zwrócona na rachunek, z którego dokonano zapłaty. W każdym wypadku zwrot kwoty, o której mowa w zdaniach poprzedzających nastąpi w terminie 10 dni roboczych. W wyżej wymienionych przypadkach kwoty podlegające zwrotowi nie są oprocentowane. 4. Możliwe jest złożenie kilku Deklaracji przystąpienia przez jedną osobę. 5. Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową dla Ubezpieczonego jest Certyfikat ubezpieczenia. Certyfikat ubezpieczenia jest wysyłany Ubezpieczonemu przez Ubezpieczyciela w formacie PDF na adres mailowy podany w Deklaracji przystąpienia lub oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia Okresu odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego. 6. Jeśli Ubezpieczony nie otrzymał Certyfikatu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Ubezpieczyciel wyśle duplikat Certyfikatu ubezpieczenia niezwłocznie po otrzymaniu od Ubezpieczonego zgłoszenia tego faktu za pośrednictwem Infolinii Ubezpieczyciela pod numerem telefonu: (dla telefonów stacjonarnych) lub (dla telefonów komórkowych i połączeń z zagranicy), koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. W przypadku nie otrzymania Certyfikatu ubezpieczenia przez Ubezpieczonego i zgłoszenia tego faktu Ubezpieczającemu, a nie Ubezpieczycielowi, Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje o zaistniałej sytuacji Ubezpieczyciela. CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 6 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, rozpoczyna się od dnia wpłaty Składki i dzień ten jest wskazany w Certyfikacie ubezpieczenia jako początek Okresu odpowiedzialności. 2. Za dzień zapłaty składki przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela kwotą należnej składki. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do każdego Ubezpieczonego kończy się: 1) z dniem zgonu Ubezpieczonego, 2) z dniem rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, na zasadach opisanych w 12, 3) z dniem końca Okresu odpowiedzialności, wskazanym w Certyfikacie ubezpieczenia. 4. Okres odpowiedzialności może trwać 6, 9, 12, 18 albo 24 miesiące, w zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczonego, przy czym regulacje zawarte w 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio. WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZYCIELA 7 1. Z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności lub z tytułu zgonu Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. 2. Z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Ubezpieczyciel, oprócz świadczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłaca świadczenie dodatkowe z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego w wysokości 5% Składki, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie dodatkowe z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego, pod warunkiem zaistnienia łącznie poniższych przesłanek: 1) zgon nastąpił w ciągu 180 dni od daty wypadku komunikacyjnego, 2) wypadek komunikacyjny wystąpił w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 3) z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym a zgonem Ubezpieczonego. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZYCIELA 8 1. Świadczenie z tytułu zgonu, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego Ubezpieczonego wypłacane jest na podstawie złożonego do Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę Świadczenia, do którego Uprawniony zobowiązany jest dołączyć dokumenty (oryginały lub potwierdzone notarialnie bądź przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopie dokumentów) wskazane przez Ubezpieczyciela, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości Świadczenia. 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Ubezpieczyciel podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na 3

4 który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości Świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 3. Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie z tytułu zgonu, zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. 4. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 3 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia okazało się niemożliwe, Świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczyciel wypłaca w terminie, o którym mowa w ust Wypłata Świadczenia z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności, dokonywana jest przez Ubezpieczyciela w terminie do 10 dni roboczych licząc od ostatniego dnia Okresu odpowiedzialności, na rachunek wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji przystąpienia. W przypadku zmiany numeru rachunku określonego w Deklaracji przystąpienia, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, realizacja Świadczenia dokonywana jest na ostatni wskazany przez Ubezpieczonego numer rachunku. 6. W przypadku wypłaty Świadczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności nie ma konieczności składania wniosku o wypłatę Świadczenia. 7. Za datę wypłaty Świadczenia uznaje się dzień uznania rachunku osoby, na rzecz której Świadczenie jest spełniane kwotą należnego Świadczenia. 8. W razie całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty Świadczenia, Ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 9. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia. 10. Zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji Ubezpieczycielowi przy przystępowaniu do Umowy ubezpieczenia zwalnia Ubezpieczyciela od odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego Ubezpieczony może wskazać Uprawnionego do otrzymania Świadczenia od Ubezpieczyciela z tytułu zgonu Ubezpieczonego, zarówno przy przystępowaniu do Umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej obowiązywania. 2. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie obowiązywania Umowy ubezpieczenia zmienić lub odwołać wskazanie, o którym mowa w ust Ubezpieczony składa wniosek o zmianę Uprawnionego w formie pisemnej Jeżeli Ubezpieczony wskazał więcej niż jednego Uprawnionego do otrzymania Świadczenia, Świadczenie wypłaca się Uprawnionym w wysokości wynikającej ze wskazania procentowego udziału w Świadczeniu. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał udziału tych osób w Świadczeniu przyjmuje się, iż udziały tych osób w Świadczeniu są równe. 2. Jeżeli Uprawniony wskazany przez Ubezpieczonego, zgodnie z 9, zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub umyślnie przyczynił się do zgonu Ubezpieczonego, to wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne. 3. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do Świadczenia, to Świadczenie przypada członkom rodziny Ubezpieczonego, według następującej kolejności: 1) małżonek, 2) w równych częściach dzieci, jeżeli brak jest małżonka, 3) w równych częściach rodzice, jeżeli brak jest małżonka i dzieci, 4) w równych częściach inne osoby powołane do dziedziczenia po Ubezpieczonym z ustawy. 4. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do Świadczenia i nie żyje żadna z osób wymienionych w ust. 3, to Świadczenie przypada, w częściach równych osobom powołanym do dziedziczenia po Ubezpieczonym z testamentu. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zgonu Ubezpieczonego ogranicza się do wypłaty Świadczenia w wysokości wartości Składki, jeżeli zgon nastąpił w wyniku poniższych zdarzeń: 4

5 1) samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego w ciągu 12 miesięcy licząc od daty przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, 2) działań wojennych, stanu wojennego, 3) czynnego udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru, 4) poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, 5) skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem, 6) zarażenia się wirusem HIV. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego jest ograniczona do wypłaty świadczenia w wysokości wartości Składki w przypadku zdarzeń określonych w ust. 1 oraz zdarzeń powstałych w związku z: 1) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych uprawnień, 2) wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowania, alpinizmu, wspinaczki skałkowej, alpinizmu jaskiniowego, speleologii, baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, lotnictwa (pilotażu sportowego, wojskowego, zawodowego, amatorskiego, samolotów, helikopterów), paralotniarstwa, motoparalotniarstwa, skoków spadochronowych, wyścigów samochodowych lub motocyklowych, jazdy gokartami, jazdy quadami, sportów motorowodnych, sportów walki, skoków na gumowej linie, kolarstwa górskiego, kajakarstwa, kanadyjkarstwa, 3) przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi licencjonowanych linii lotniczych, 4) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, 5) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową. 6) wystąpieniem u ubezpieczonego chorób lub zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, zaburzeń nerwicowych, leczenia uzależnień, 7) zawodowym uprawianiem sportów, 8) wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych w ramach poniższych zawodów lub funkcji: górnika lub innej osoby wykonującej prace pod ziemią, pracownika pracującego pod wodą, konwojenta przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarza z pozwoleniem na broń, pracownika leśnego przy zrywce, wyrębie i zwózce, pracownika na wysokościach powyżej 10 metrów, elektryka pracującego przy napięciu powyżej 230V, kaskadera, pirotechnika, korespondenta wojennego, żołnierza zawodowego, strażaka, policjanta, marynarza, ratownika, pracownika platformy wiertniczej, pracownika fizycznego rafinerii, tartaku, pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów, sportowca zawodowego, montera (z wyłączeniem montera mebli, sprzętu AGD, RTV prace naziemne), kierowcy samochodu ciężarowego o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 3500 kg. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zgonu Ubezpieczonego w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych jest ograniczona do wypłaty Świadczenia w wysokości wartości Składki, jeżeli do spowodowania zdarzenia przyczyniła się choroba zdiagnozowana lub leczona przed dniem przystąpienia do Umowy ubezpieczenia przez danego Ubezpieczonego lub wypadek zaistniały przed tym dniem. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia w każdym czasie, na podstawie oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, złożonego w Formie elektronicznej lub w formie pisemnej. 2. W razie rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, Ubezpieczyciel w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia ww. oświadczenia, zwraca zapłaconą Składkę na rachunek bankowy Ubezpieczającego nr , który wskazany jest również w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia. 5

6 OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA I UBEZPIECZAJĄCEGO WOBEC UBEZPIECZONEGO Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z Umową ubezpieczenia w sposób zabezpieczający przed jej zmianą, utratą lub zniszczeniem albo udostępnieniem osobom niepowołanym. 2. Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazywania Ubezpieczycielowi oświadczeń o zmianie danych, złożonych przez Ubezpieczonych w formie pisemnej do Ubezpieczającego. 3. Ubezpieczający umożliwia osobie zainteresowanej przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia zapoznanie się przed przystąpieniem do ubezpieczenia z niniejszymi Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz obowiązującą Taryfą sumy ubezpieczenia, o której mowa w 4 ust W przypadku zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub przepisów prawa dotyczących Umowy ubezpieczenia mających wpływ na istniejący stosunek ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania pisemnie informacji w tym zakresie Ubezpieczonemu, ze wskazaniem wpływu tych zmian na wartość Świadczenia ubezpieczeniowego, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia, niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji od Ubezpieczyciela. Zmiana Umowy ubezpieczenia na niekorzyść Ubezpieczonego lub Uprawnionego wymaga zgody Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczający zobowiązuje się do identyfikowania i weryfikowania tożsamości osób obejmowanych ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) oraz przekazywania Ubezpieczycielowi na każde żądanie kopii dokumentów potwierdzających dokonanie powyższej weryfikacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zawiadomienia i oświadczenia, w związku z Umową ubezpieczenia, powinny być składane na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o każdej zmianie adresu zamieszkania lub siedziby. 3. Ubezpieczony powinien informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie danych podanych na Deklaracji przystąpienia. 4. Jeżeli po objęciu danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową doszło do zmiany nazwiska bądź imienia Ubezpieczonego lub Uprawnionego, osoba składająca wniosek o wypłatę Świadczenia zobowiązana jest przedstawić dokumenty uzasadniające jej prawo do Świadczenia zgodnie z danymi posiadanymi przez Ubezpieczyciela. 5. Przez dzień złożenia wniosku do Ubezpieczyciela (lub odpowiednio doręczenia lub otrzymania wniosku przez Ubezpieczyciela) rozumie się dzień doręczenia wniosku do Ubezpieczyciela. 6. Skargi i zażalenia zgłaszane przez Ubezpieczonego lub Uprawnionego powinny być doręczane do Ubezpieczyciela, w formie pisemnej, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Skargi i zażalenia rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia, z zastrzeżeniem ust Gdyby w powyższym terminie rozpatrzenie skarg i zażaleń okazało się niemożliwe ze względu na nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności, wówczas rozpatrzenie nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 8. Informacja o wyniku rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub zażalenia przekazywana jest osobie zgłaszającej w formie pisemnej. Organem właściwym do rozpatrywania skarg i zażaleń jest jednostka organizacyjna Ubezpieczyciela wyznaczona do spraw rozpatrywania reklamacji i innych skarg. 9. Niezależnie od postanowień niniejszych SWU Ubezpieczyciel wykonuje swoje obowiązki informacyjne w zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa Roszczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych SWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową, a także odpowiednie przepisy podatkowe. 6

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Życiowy Bonus I oznaczone kodem: TB1/1/2012, zwane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROFIT PLAN Ubezpieczenie Inwestycyjne (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO UI/OWU/165/10-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z opcjami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 2 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Życiowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo