3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce."

Transkrypt

1 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2 Przedmiar robót + ślepy kosztorys. 2. Opis techniczny z częścią graficzną - str Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. Lp. Wyszczególnienie 1 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Świdwina dla działki nr 687 połoŝonej w obrębie geodezyjnym Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Miasta Świdwin. strona Opinia o uzgodnieniu dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i protokół wraz z załącznikiem graficznym Uzgodnienie wydane przez Garnizonowy Węzeł Łączności w Świdwinie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka kanalizacji deszczowej wydana przez Urząd Miasta Świdwin. 6 Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawa opracowania Zabudowa i zagospodarowanie terenu Istniejący stan zagospodarowania terenu Ukształtowanie terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Rurociągi kanalizacyjne Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub inne ograniczenia Wpływ inwestycji na ochronę środowiska Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) Warunki gruntowo-wodne Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych Trasa kanalizacji deszczowej Rurociągi sieć kanalizacji deszczowej Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Bilans ścieków deszczowych i dobór urządzeń Ogólny opis technologii oczyszczania Osadnik piasku Separatory substancji ropopochodnych Zbiorniki separatorów i piaskowników Eksploatacja Komora kanalizacji deszczowej Wytyczne realizacyjne Roboty ziemne Odwodnienie wykopów Posadowienie separatorów i osadnika Zalecenia montaŝowe przy wykonywaniu posadowienia urządzeń w wykopie otwartym Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uŝytkownika... 16

3 3 II. Część graficzna Rys. nr 1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem. skala 1:500 Rys. nr 2 Profil podłuŝny kanału deszczowego. Odcinki S3 K. skala 1:100/250 Rys. nr 3 Konstrukcja komory na kanale deszczowym. Skala 1:20 Rys. nr 4 Schemat osadnika wirowego V2B1-9 bs

4 4 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego budowy w/w sieci wraz z urządzeniami słuŝącymi do podczyszczania ścieków deszczowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ich realizację. Zakres opracowania obejmuje wykonanie: sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych składających się z osadnika i separatora Podstawa opracowania Umowa z dnia r. pomiędzy Urzędem Miasta Świdwin i Biurem InŜynierskim Budzisz Sp. z o.o. w Koszalinie. Mapy syt wys. w skali 1:500 opracowane przez uprawnionego geodetę p. M. Chorobę. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin dla działki nr 658 połoŝonej w obrębie geodezyjnym 012 przy ul. Sportowej w Świdwinie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka kanalizacji deszczowej wydana przez Urząd Miasta Świdwin. Opinia o uzgodnieniu dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Miasta Świdwin. inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, normy i przepisy dotyczące projektowania,

5 5 wytyczne techniczne producentów, oraz wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszej teczce Zabudowa i zagospodarowanie terenu 3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami słuŝącymi do podczyszczania ścieków deszczowych będzie przebiegała przez teren działki, której właścicielem jest Miasto Świdwin. Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się istniejący kanał deszczowy betonowy otwarty, który jest w złym stanie technicznym i jest przewidziany do likwidacji. W pasie trasy projektowanej kanalizacji deszczowej i urządzeń istniejące elementy kanału betonowego naleŝy zdemontować (zbić beton) i wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. Pozostałe części nie przeszkadzające przy montaŝu rur, osadnika, separatora i studni naleŝy zasypać gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu. W przypadku braku gruntu rodzimego urobek naleŝy dowieźć na budowę Ukształtowanie terenu Ukształtowanie terenu na obszarze opracowania jest mało zróŝnicowane i waha się od rzędnej 83,80m n.p.m. do 84,20m. n.p.m Projektowane zagospodarowanie terenu Projektuje się: sieć kanalizacji deszczowej, instalację do podczyszczania ścieków deszczowych składającą się z osadnika i separatora. W miejscu istniejącego kanału deszczowego projektuje się komorę kanalizacji deszczowej K. Z komory tej projektuje się kanalizację deszczową do istniejących odpływów kanalizacyjnych ø900 i ø800. W miejscu tych odpływów projektuje się studnię betonową S3. Na trasie kanalizacji deszczowej S3 K projektuje się separator i osadnik. Jednocześnie projektuje się przelew burzowy od komory kanalizacji deszczowej K do studni S3. Projekt zawiera część opisową i graficzną z załączonym przebiegiem trasy sieci i lokalizacją projektowanych urządzeń Rurociągi kanalizacyjne. Projektuje się rurociągi kanalizacji deszczowej: ø400x55mm betonowe WIPRO, L =35,2 mb ø0600x75mm betonowe WIPRO, L =32,7 mb Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, które nie wymagają trwałego wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociągów teren naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. Budowa rurociągów nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Trasa sieci i lokalizacja urządzeń wynika z uwarunkowań terenowych oraz uzgodnień z właścicielem działki, której jest Miasto Świdwin. Uzbrojenie rurociągów stanowią zaprojektowane urządzenia, studzienki kanalizacyjne oraz komora

6 6 kanalizacji deszczowej Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Zaprojektowano następujące urządzenia słuŝące do podczyszczania ścieków deszczowych: - osadnik 1 szt - separator substancji ropopochodnych 1 szt Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub inne ograniczenia Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków Wpływ inwestycji na ochronę środowiska Na terenie objętym opracowaniem zostanie uporządkowana gospodarka ścieków deszczowych. Inwestycja umoŝliwi zlikwidowanie istniejącego kanału deszczowego betonowego otwartego. Planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót Informacje podstawowe ZagroŜenie p.poŝ ZagroŜenie p.poŝ nie występują. BHP Przy wykonywaniu prac objętych niniejszym opracowaniem projektowym mają zastosowanie poniŝsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŝowych i rozbiórkowych.

7 7 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 6. Rozporządzenie ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 7. Rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Na etapie realizacji naleŝy zachować warunki BHP zgodnie z PN-B-10736/99 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. Podczas realizacji inwestycji naleŝy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, a w szczególności wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W czasie wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. KaŜdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaŝ ogólny przeprowadzony przez słuŝby BHP oraz instruktaŝ stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które naleŝy uwzględnić w planie bioz ze względu na specyfikę projektowanego obiektu Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów W kanalizacji deszczowej w pierwszej kolejności naleŝy wykonać komorę kanalizacji deszczowej oraz posadowić separator i osadnik. Potem moŝna wykonać kanały deszczowe wraz ze studniami betonowymi, a następnie rury betonowe połączyć z separatorem i osadnikiem. Po wykonaniu ww czynności moŝna zasypać istniejący kanał deszczowy betonowy otwarty Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren na którym będą wykonywane prace na dzień dzisiejszy jest ogrodzony. Na tym terenie znajduje się kanał deszczowy betonowy otwarty. Przewidziany on jest do likwidacji (zasypania) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie objętym opracowaniem występuje kanalizacja deszczowa w postaci kanałów podziemnych i kanału otwartego betonowego. Kanał otwarty jest przewidziany do likwidacji.

8 Przewidziane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagroŝenia: - zagroŝenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeŝdŝający pojazd w pobliŝu wykopów, - upadek pracownika z wysokości, - zagroŝenie przysypania pracownika w wykopie ziemią, - zagroŝenie zatruciem lub zakaŝeniem (uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych) Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników. KaŜdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaŝ ogólny przeprowadzony przez słuŝby BHP oraz instruktaŝ stanowiskowy przeprowadzony przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót. Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: - Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach naleŝy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: Osobom postronnym wstęp wzbroniony, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. - W celu zabezpieczenia ruchu pieszego naleŝy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niŝ 1m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŝy szczelnie przykryć balami. - Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami. - JeŜeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. - Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy naleŝy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. - Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy Warunki gruntowo-wodne. Na terenie objętym opracowaniem występują piaski (drobne, średnie oraz grube), piaski pylaste oraz piaski gliniaste. W warstwie powierzchniowej mogą wystąpić pokłady gruzu. Sączenia wody występują od głębokości 0,5m ppt. Obraz warunków wodnych moŝe ulegać okresowym zmianom w zaleŝności od

9 9 opadów atmosferycznych. 4.0 Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych. 4.1 Trasa kanalizacji deszczowej. Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej z lokalizacją urządzeń przedstawiono na planie sytuacyjnowysokościowym (rys. nr 1). Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami zlokalizowana jest na terenie, którego właścicielem jest Urząd Miasta Świdwin. Wybór trasy kanałów deszczowych jest uwarunkowany istniejącą kanalizacja deszczową. 4.2 Rurociągi sieć kanalizacji deszczowej. Projektowaną kanalizację deszczową naleŝy wykonać z rur: - betonowe WIPRO ø400x55mm L =35,2 mb o połączeniach kielichowych na uszczelki, o wskaźnikach: wodoszczelność W-8, nasiąkliwość <= 4%, mrozoodporność F = betonowe WIOPRO ø600x75mm L =32,7 mb o połączeniach kielichowych na uszczelki, o wskaźnikach: wodoszczelność W-8, nasiąkliwość <= 4%, mrozoodporność F = 150. Rurociągi posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,15 m nad wierzch rury. Rury kanalizacyjne i studnie betonowe naleŝy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce. Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren większych niŝ 20 mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać z dowoŝonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ŝe spełnia on wymagania warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur betonowych oraz studni betonowych. Studnie betonowe powinny być wykonane z prefabrykatów z betonu C 40/50, XA2, XF1, XC4 o nasiąkliwości mniejszej jak 4 % lub o lepszych parametrach. Części studzienki powinny być łączone ze sobą na uszczelkę z kauczuku odpornego na działanie ścieków i siarkowodoru. Elementy denne studzienek powinny być dostarczone z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyŝej, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju włączanych rur. Wysokość kinety powinna być nie mniejsza jak 80 % średnicy kanału. Studnie betonowe przykryć pokrywami z zamontowanymi włazami Ŝeliwnymi typu cięŝkiego ø600 z otworami wentylacyjnymi. Producent rur i studni powinien legitymować się waŝnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Po zakończeniu montaŝu kanały naleŝy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN1610 z 2002 r.

10 10 Zestawienie zaprojektowanych długości sieci oraz studzienek kanalizacyjnych: 1. kanał deszczowy ø400x55 mm betonowy - L=35,2 mb 2. kanał deszczowy ø600x75 mm betonowy - L= 32,7 m 3. Komora kanalizacji deszczowej 1 szt 4. Studnia betonowa ø1200 2szt. 5. Studnia betonowa ø2500 1szt. Całkowita długość zaprojektowanej sieci L= 67,9 mb 4.3 Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Bilans ścieków deszczowych i dobór urządzeń. Dane wyjściowe: powierzchnia zlewni F c =8,0ha: - drogi i chodniki F c = 4,0 ha - zabudowa zwarta F c = 4,0 ha powierzchnia zlewni zredukowana F zr = 5,6 ha współczynnik spływu powierzchniowego przyjęto dla zabudowy luźnej Ψ = 0,7. Przyjęto: Z wlot stęŝenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika =350 (mg/dm 3 ) Z wylot - stęŝenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika =100 (mg/dm 3 ) opad nominalny qnom=20 dm 3 /sha (zwiększono w stosunku do minimum jakie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). częstotliwość występowania deszczu o prawdopodobieństwie p = 50%, (deszcz przeciętnie raz na dwa lata) c = 2, opad maksymalny q max = 130 dm 3 /sha, częstotliwość występowania deszczu o prawdopodobieństwie p = 20%, (deszcz przeciętnie raz na pięć lat ) c = 5, opad maksymalny q max = 170 dm 3 /sha, przyjęty czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min, Obliczono: 1 = 4 Fc współczynnik opóźnienia odpływu obliczony wg wielkości zlewni ϕ = = 0, 59 Przepływ nominalny: Q nom = F zr x ϕ x q nom = 66,1 dm 3 /s Przepływ maksymalny (dla c=2) : Q max = F zr x ϕ x q max = 429,5 dm 3 /s Przepływ maksymalny (dla c=5) : Q max = F zr x ϕ x q max = 561,7 dm 3 /s 4 1 8

11 11 Dla powyŝszych przepływów wód deszczowych dobrano poniŝsze urządzenia firmy Ekol-Unikon: - Osadnik dobrano: Osadnik wirowy V2B1-9 - Separator dobrano: Separator lamelowy PSW LAMELA S 75/750S MoŜna dobrać urządzenia innego producenta, ale muszą one spełniać ww parametry doboru osadnika i separatora Ogólny opis technologii oczyszczania Przyjęto układ technologiczny oczyszczania ścieków deszczowych: - osadnik piasku - separator substancji ropopochodnych Osadnik piasku Ścieki opadowe zanieczyszczone piaskiem oraz substancjami ropopochodnymi spływają kanalizacją deszczową grawitacyjnie do osadnika, gdzie oddzielają się od ścieków zanieczyszczenia stałe. Osadnik do podczyszczania wód deszczowych V2B1 jest urządzeniem słuŝącym do wydzielania zawiesiny łatwoopadającej o gęstości większej od 1 kg/dm 3 ze ścieków deszczowych płynących kanalizacją rozdzielczą. Urządzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników połączonych rurą centralną. Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszczeń opadających (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora stanowi pułapkę części pływających, druga - pełni rolę komory odpływowej. Przewód wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co wymusza ruch wirowy ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w centralnej części. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany jest przy wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciąŝeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urządzenie posiada stosunkowo małą powierzchnię w planie. Zanieczyszczenia lekkie wypychane są z pierwszej studni przez otwór w rurze centralnej do zbiornika

12 12 drugiego do tzw. pułapki części pływających, która jest wydzielona w zbiorniku drugim. W miarę zwiększania napływu, ścieki w zbiorniku pierwszym wirują coraz intensywniej. Zwierciadło ścieków podnosi się. Zanieczyszczenia pływające, które nie zostały wypłukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz ze zwierciadłem ścieków aŝ do przekroczenia poziomu krawędzi rury centralnej zwanej "czerpnią Coriolisa". Z chwilą przekroczenia poziomu krawędzi części pływające zostają wciągnięte do środka rury centralnej i przepływają wraz ze strumieniem ścieków zatopionym przewodem wlotowym do pułapki części pływających w zbiorniku drugim. Ścieki przepływają do komory wylotowej poprzez otwór znajdującej się w dolnej części komory. W razie konieczności urządzenie wyposaŝone jest w przelew, który łączy bezpośrednio pierwszą studnię z komorą wylotową znajdującą się w drugiej studni. Dobrano osadnik wirowy V2B1-9 o objętości czynnej V= 5,0m 3. MoŜna dobrać urządzenia innego producenta, ale musi on spełniać parametry doboru osadnika Separatory substancji ropopochodnych. Separator przeznaczony jest do oddzielania związków ropopochodnych (zanieczyszczeń lekkich) ze ścieków opadowych i ścieków technologicznych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych (separację) uzyskuje się podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane, chronione patentem, sekcje Ŝaluzjowe (lamelowe) wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. W procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie DIN W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny o gęstości mniejszej niŝ woda, naturalnie w niej nie występujące lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak: benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Separator zbudowany jest z: monolitycznego korpusu betonowego z kompletnym wyposaŝeniem wewnętrznym, kręgu nadbudowy i pokrywy z włazem. Wewnątrz korpusu umieszczone są na wspornikach sekcje Ŝaluzjowe, na których zachodzi oddzielanie zanieczyszczeń. Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamknięcie stanowi pokrywa betonowa z włazem/włazami. Dobrano Separator lamelowy PSW LAMELA S 75/750S. MoŜna dobrać urządzenia innego producenta, ale musi on spełniać parametry doboru separatora. Dane techniczne dobranego separatora Przepustowość nominalna Qn =75 dm 3 /s Przepustowość hydrauliczna Qn = 750 dm 3 /s Pojemność magazynowa oleju = 2100 dm 3 Pojemność części osadowej = 1130 dm 3

13 13 Średnica wewnętrzna ø2000 mm Średnica zewnętrzna ø2300 mm Zbiorniki separatorów i piaskowników Zbiorniki separatorów monolityczne z kompletnym zamontowanym fabrycznie wyposaŝeniem wewnętrznym. Zbiornik składa się z korpusu betonowego z pokrywą i włazem kanałowym lekkim oraz wyposaŝenia wewnętrznego zaleŝnie od rodzaju urządzenia. Zbiorniki osadników zbudowane są z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych. Osadniki wyposaŝone są w deflektor stalowy lub aluminiowy zwiększający pewność działania osadnika. Osadnik wyposaŝony jest we właz Ŝeliwny ǿ600 klasy uzaleŝnionej od lokalizacji w terenie. Korpus separatorów i osadników powinien być wykonany z betonu C40/50 o nasiąkliwości poniŝej 4%, wodoszczelności w8 i mrozoodporności F50. Grubość ścianki zastosowanych prefabrykatów 150mm. Do oddzielenia substancji ropopochodnych słuŝy sekcja lamelowań wykonana z płyt o wysokiej jakości tworzywa ABS POLYMAN. Ściany wewnętrzne separatora powinny być wykonane z blachy aluminiowej AIMg3 o grubości 5mm Eksploatacja Eksploatacja osadnika Ilość zgromadzonego osadu w osadniku nie moŝe przekroczyć ok. 1/3 pojemności czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem naleŝy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Eksploatacja separatora Eksploatację separatora naleŝy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi, która powinna być dostępna dla obsługi technicznej. Instrukcja separatora dołączona jest do urządzenia przez dostawcę separatora. Separator trzeba okresowo oczyszczać z nagromadzonego piasku i oleju. Wg. producenta uzaleŝnione jest to od obciąŝenia separatora. - separator: pierwszy rok eksploatacji - co dwa tygodnie następne lata w zaleŝności od rodzaju zlewni zaleca się co 2-3 miesiące Eksploatacją urządzeń powinna się zajmować firma, która posiada koncesję na odbiór odpadów szkodliwych. 4.4 Komora kanalizacji deszczowej Na kanale deszczowym zaprojektowano komorę Ŝelbetową wylewaną w kształcie pięciokąta. Komorę naleŝy wylać z betonu B25, zazbroić siatką prętów # 10 co 15 cm i # 10 co 12cm ze stali AIII zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Ściany i dno komory naleŝy zaizolować od zewnątrz preparatem Maxseal. Wewnątrz komory wylać kinetę zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

14 Wytyczne realizacyjne Roboty ziemne Podstawą wykonania robót ziemnych są normy: PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-EN Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. Przy głębokości wykopów >1,0 m i szerokości pasa technicznego 4 5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 m) szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. W miejscach zbliŝeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyŝej głębokości 1,0 m z umocnieniem. Przy zbliŝeniu do drzew wykop ręczny bez naruszenia bryły korzeniowej. Rurociągi układać na podsypce grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,15 m nad wierzch rury. Decyzję o rodzaju podsypki i obsypki naleŝy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru). Wszelkie roboty naleŝy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopów uzaleŝnić od aktualnych warunków gruntowo wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliŝu wykopów. W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta naleŝy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład naleŝy wywieźć ziemię z wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Inwestora i przywieźć do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego wbudowania w wykop, naleŝy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce naleŝy wbudować piasek. W przypadku wystąpienia w podłoŝu posadowienia kanału torfów, namułów organicznych lub gliny próchniczej, naleŝy je wybrać, jeŝeli ich miąŝszość nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku większej miąŝszości w/w gruntów w podłoŝu posadowienia kanałów naleŝy wykonać materac z kiszki faszynowej gr. 20 cm lub materac z geowłókniny i piasku gr. 0,15m. Glebę i humus ogrodowy naleŝy gromadzić w osobnych hałdach. Komora kanalizacji deszczowej, studnie, osadnik i separator po wbudowaniu będą wystawać ponad teren. Z tego względu urządzenia te naleŝy obsypać gruntem do poziomu płyt nastudziennych. Po zakończeniu robót montaŝowych, zasypaniu istniejącego kanału deszczowego i obsypaniu urządzeń i studni naleŝy rozplanować istniejący humus zgromadzony w hałdach na obszarze wykonywanych prac. Ze względu na niedobór humusu naleŝy go dowieźć na budowę. Całość obsiać trawą. Na czas prac montaŝowych przewidzieć wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych. Ze względu na konieczność dojazdu do osadnika i separatora w czasie późniejszej ich eksploatacji inwestor podejmie

15 15 decyzję o ewentualnej rozbiórce, bądź pozostawieniu dojazdu do tych urządzeń. Przy prowadzeniu robót ziemnych naleŝy zachować szczególną ostroŝność w miejscach zbliŝeń do istniejących budynków, obiektów, drzew i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego Odwodnienie wykopów JeŜeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu naleŝy ją odpompowywać z dna wykopu pompą spalinową lub elektryczną. Przy duŝym napływie wody gruntowej do wykopu naleŝy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igłofiltry odwadniające poprzedzający odcinek powinny być stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i wpłukiwane na następnym, tak, aby nie dopuścić do przerw w pracy instalacji igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie naleŝy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie. Przy wpłukiwaniu igłofiltrów naleŝy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki Ŝwirowej wokół filtra. Konieczność odwodnienia wykopów moŝe być zmniejszona w okresach letnich, w czasie długotrwałych okresów bezdeszczowych. Odwodnienie uzaleŝnić od aktualnych warunków gruntowo wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliŝu wykopów. W przypadku bardzo cięŝkich warunków gruntowo - wodnych proponuje się budowę ścianek szczelnych oraz igłostudni po dwie na kaŝdy z planowanych wylotów kanalizacji deszczowej. 5.3 Posadowienie separatorów i osadnika. Separator i osadnik posadowiony na gruntach nośnych nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu, dno wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę ( beton B-15 grubości 20 cm albo dobrze zagęszczona warstwa Ŝwiru lub innego gruboziarnistego gruntu niespoistego grubości ok. 20 cm ). W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych lub nienośnych naleŝy wybudować specjalny fundament, na którym naleŝy posadowić w/w urządzenia. Występowanie warstwy wodonośnej wymusza zachowanie odpowiedniego reŝimu w czasie realizacji obiektu. Jako odpowiednią w tych warunkach technologię posadowienia urządzeń naleŝy przyjąć opuszczanie studni w wykopie otwartym z zastosowaniem igłofiltrów oraz w przypadku bardzo cięŝkich warunków gruntowo wodnych ścianek szczelnych i igłostudni Zalecenia montaŝowe przy wykonywaniu posadowienia urządzeń w wykopie otwartym. Prace montaŝowe naleŝy rozpocząć od zabicia ścianek szczelnych, wpłukaniu igłofiltrów, wybudowaniu igłostudni i wykonaniu wykopu. W razie wystąpienia gruntu słabonośnego lub nienośnego naleŝy wykonać fundament pod zbiorniki osadników i separatorów. W przypadku wystąpienia torfów lub torfów z

16 16 przewarstwieniami piasku naleŝy go wybrać i uzupełnić wykop kruszywem płukanym (klińcem). Na tak przygotowanym podłoŝu, po sprawdzeniu rzędnych, naleŝy ustawić korpusy urządzeń, podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę, a następnie zasypać wykop starannie zagęszczając. Obsypanie rur i zagęszczenie gruntu naleŝy wykonać ostroŝnie, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń rur z separatorem Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uŝytkownika. Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŝy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z projektem. Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. Odwodnienie wykopów oraz rodzaj wykopu uzaleŝnić od aktualnych warunków gruntowowodnych. Po wykonaniu całości robót naleŝy doprowadzić teren do stanu istniejącego. Roboty budowlane naleŝy wykonywać tak, aby nie uszkodzić ewentualnego uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z normami np. PN-B z 1999 r. i obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu montaŝu kanałów ściekowych naleŝy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610 z 2002r. Po wykonaniu całości robót naleŝy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się z zamieszczonymi w niniejszej teczce uzgodnieniami. O terminie przystąpieniu do realizacji inwestycji naleŝy niezwłocznie powiadomić mieszkańców, aby mogli zaplanować prace ogrodnicze. Integralną częścią projektu są opinie, uzgodnienia, załączniki. OPRACOWALI: mgr inŝ. Grzegorz Włoch (branŝa sanitarna) mgr inŝ. Sławomira Witanowska (branŝa konstrukcyjna)

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

Nr str. Spis treści 1

Nr str. Spis treści 1 Nr str. Spis treści 1 Opinia ZUD 2-4 Oświadczenia projektantów 5-6 Zaświadczenia przynaleŝności do P. I. I.B. 7-8 Zaświadczenia przygotowania zawodowego 9-10 Warunki techniczne 11 Uzgodnienie Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2 4. Opis rozwiązań projektowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010

PROJEKT BUDOWLANY WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO DZ. NR 4026, 4028/1, 4033/4, Starostwo Powiatowe w Wałczu Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 42/2010 numer zlecenia: 42/2010 78-642 Strączno 108 tel. (0-67)-258-20-50 data zakończenia opracowania: lipiec 2010 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE WAŁCZ UL. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1/11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Urząd Miasta Świdwin Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Połczyńskiej w Świdwinie Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y 1 Usługi Projektowo Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski 18 400 Łomża ul. Kazańska 12 /27 Tel 0 86 2188714... P R O J E K T B U D O W L A N Y Kanalizacji deszczowej z wpustami i separatorami Numery

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogowe Odwodnienie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej I. Opis techniczny A. Instalacja kanalizacji deszczowej II. Część graficzna SAN- 1.0 Plan zagospodarowania terenu. Instalacje zewnętrzne. 1:500 SAN- 1.3 Profil kanalizacji deszczowej. 1:100/1:250 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański

Kosztorys OFERTOWY. Odnowa centrum wsi w miejscowości Pobiedno - etap I Wieś Pobiedno. Biuro InŜynierii Drogowej S.C w Sanoku. Wojciech Radwański Kosztorys OFERTOWY Remont chodników wraz z placem manewrowym i odnową istniejącej nawierzchni bitumicznej przy drodze wojewódzkiej Sieniawa - Szczawne w miejscowości Pobiedno. Obiekt Budowa Inwestor Biuro

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Roboty montażowe zestawów odwodnieniowych 29 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.01. ROBOTY MONTAŻOWE ZESTAWÓW ODWODNIENIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Lipno Obiekt : Lipno Adres : Lipno, ul. Ogrodowa Kod CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO ZAKŁADU MACED ORAZ DO OSIEDLA NA UL. świrowej, WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, W MIEJSCOWOŚCI POLANÓW

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO ZAKŁADU MACED ORAZ DO OSIEDLA NA UL. świrowej, WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, W MIEJSCOWOŚCI POLANÓW Umowa Nr 3410-18/04 PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO ZAKŁADU MACED ORAZ DO OSIEDLA NA UL. świrowej, WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, W MIEJSCOWOŚCI POLANÓW Adres: Polanów, gm. Polanów Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie

PRZEDMIAR. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie PRZEDMIAR Nr poz. Przebudowa placu na zapleczu Urzedu Miasta w Inowrocławiu - odwodnienie Opis robót Katalog Jedn. Ilość KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Roboty ziemne 1. mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, tel. kom. 0 504 038 588 ul. Sportowa 26H/1 Adres korespondencyjny: 64-500 Szamotuły Ul. śeromskiego 46/13 NIP: 767-100-63-58

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

TERMA - INSTAL Przedsiębiorstwo Instalacyjne Wykonawstwo - Projektowanie. 84-208 Kielno k/gdyni, Warzenko 4 tel./fax. 684-87-15, 0-506-784-977

TERMA - INSTAL Przedsiębiorstwo Instalacyjne Wykonawstwo - Projektowanie. 84-208 Kielno k/gdyni, Warzenko 4 tel./fax. 684-87-15, 0-506-784-977 TERMA - INSTAL Przedsiębiorstwo Instalacyjne Wykonawstwo - Projektowanie 84-208 Kielno k/gdyni, Warzenko 4 tel./fax. 684-87-15, 0-506-784-977 PROJEKT WYKONAWCZY Remontu odwodnienia drogi krajowej nr 6

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

ul. Wolności Kalisz Pomorski

ul. Wolności Kalisz Pomorski mgr inŝ. Arnold Kraska 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Łąkowa 39a tel. 094-3634183 Stadium dokumentacji: ZADANIE: SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES : DZ. 268; 187/1; 189/2; 265/1; 48; 244 OBRĘB DĘBSKO 78-540 Kalisz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej Strzebiń - Bukowiec w drodze wojewódzkiej 906 - ul. Lubliniecka w Strzebiniu. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł

Wartość robót ogółem :... zł. Kanalizacja deszczowa - etap 1. Wartość kosztorysowa robót :... zł. Podatek VAT... % :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Zadanie : Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł

Bardziej szczegółowo

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia

3. Stan istniejący. 3.1. Zakres i skala projektowanego przedsięwzięcia - 2 3. Stan istniejący Działka nr 420/5 zawarta jest pomiędzy budynkami uŝyteczności publicznej (bar jadłodajnia, apteka i gabinety lekarskie), a pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 162 (ulica Drawska

Bardziej szczegółowo