3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce."

Transkrypt

1 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2 Przedmiar robót + ślepy kosztorys. 2. Opis techniczny z częścią graficzną - str Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. Lp. Wyszczególnienie 1 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Świdwina dla działki nr 687 połoŝonej w obrębie geodezyjnym Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Miasta Świdwin. strona Opinia o uzgodnieniu dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i protokół wraz z załącznikiem graficznym Uzgodnienie wydane przez Garnizonowy Węzeł Łączności w Świdwinie Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka kanalizacji deszczowej wydana przez Urząd Miasta Świdwin. 6 Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1.0. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawa opracowania Zabudowa i zagospodarowanie terenu Istniejący stan zagospodarowania terenu Ukształtowanie terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Rurociągi kanalizacyjne Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub inne ograniczenia Wpływ inwestycji na ochronę środowiska Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) Warunki gruntowo-wodne Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych Trasa kanalizacji deszczowej Rurociągi sieć kanalizacji deszczowej Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Bilans ścieków deszczowych i dobór urządzeń Ogólny opis technologii oczyszczania Osadnik piasku Separatory substancji ropopochodnych Zbiorniki separatorów i piaskowników Eksploatacja Komora kanalizacji deszczowej Wytyczne realizacyjne Roboty ziemne Odwodnienie wykopów Posadowienie separatorów i osadnika Zalecenia montaŝowe przy wykonywaniu posadowienia urządzeń w wykopie otwartym Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uŝytkownika... 16

3 3 II. Część graficzna Rys. nr 1 Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem. skala 1:500 Rys. nr 2 Profil podłuŝny kanału deszczowego. Odcinki S3 K. skala 1:100/250 Rys. nr 3 Konstrukcja komory na kanale deszczowym. Skala 1:20 Rys. nr 4 Schemat osadnika wirowego V2B1-9 bs

4 4 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego budowy w/w sieci wraz z urządzeniami słuŝącymi do podczyszczania ścieków deszczowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ich realizację. Zakres opracowania obejmuje wykonanie: sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych składających się z osadnika i separatora Podstawa opracowania Umowa z dnia r. pomiędzy Urzędem Miasta Świdwin i Biurem InŜynierskim Budzisz Sp. z o.o. w Koszalinie. Mapy syt wys. w skali 1:500 opracowane przez uprawnionego geodetę p. M. Chorobę. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin dla działki nr 658 połoŝonej w obrębie geodezyjnym 012 przy ul. Sportowej w Świdwinie. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka kanalizacji deszczowej wydana przez Urząd Miasta Świdwin. Opinia o uzgodnieniu dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Miasta Świdwin. inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, normy i przepisy dotyczące projektowania,

5 5 wytyczne techniczne producentów, oraz wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w niniejszej teczce Zabudowa i zagospodarowanie terenu 3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami słuŝącymi do podczyszczania ścieków deszczowych będzie przebiegała przez teren działki, której właścicielem jest Miasto Świdwin. Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się istniejący kanał deszczowy betonowy otwarty, który jest w złym stanie technicznym i jest przewidziany do likwidacji. W pasie trasy projektowanej kanalizacji deszczowej i urządzeń istniejące elementy kanału betonowego naleŝy zdemontować (zbić beton) i wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. Pozostałe części nie przeszkadzające przy montaŝu rur, osadnika, separatora i studni naleŝy zasypać gruntem rodzimym pochodzącym z wykopu. W przypadku braku gruntu rodzimego urobek naleŝy dowieźć na budowę Ukształtowanie terenu Ukształtowanie terenu na obszarze opracowania jest mało zróŝnicowane i waha się od rzędnej 83,80m n.p.m. do 84,20m. n.p.m Projektowane zagospodarowanie terenu Projektuje się: sieć kanalizacji deszczowej, instalację do podczyszczania ścieków deszczowych składającą się z osadnika i separatora. W miejscu istniejącego kanału deszczowego projektuje się komorę kanalizacji deszczowej K. Z komory tej projektuje się kanalizację deszczową do istniejących odpływów kanalizacyjnych ø900 i ø800. W miejscu tych odpływów projektuje się studnię betonową S3. Na trasie kanalizacji deszczowej S3 K projektuje się separator i osadnik. Jednocześnie projektuje się przelew burzowy od komory kanalizacji deszczowej K do studni S3. Projekt zawiera część opisową i graficzną z załączonym przebiegiem trasy sieci i lokalizacją projektowanych urządzeń Rurociągi kanalizacyjne. Projektuje się rurociągi kanalizacji deszczowej: ø400x55mm betonowe WIPRO, L =35,2 mb ø0600x75mm betonowe WIPRO, L =32,7 mb Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, które nie wymagają trwałego wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociągów teren naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. Budowa rurociągów nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Trasa sieci i lokalizacja urządzeń wynika z uwarunkowań terenowych oraz uzgodnień z właścicielem działki, której jest Miasto Świdwin. Uzbrojenie rurociągów stanowią zaprojektowane urządzenia, studzienki kanalizacyjne oraz komora

6 6 kanalizacji deszczowej Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Zaprojektowano następujące urządzenia słuŝące do podczyszczania ścieków deszczowych: - osadnik 1 szt - separator substancji ropopochodnych 1 szt Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub inne ograniczenia Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków Wpływ inwestycji na ochronę środowiska Na terenie objętym opracowaniem zostanie uporządkowana gospodarka ścieków deszczowych. Inwestycja umoŝliwi zlikwidowanie istniejącego kanału deszczowego betonowego otwartego. Planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r., (Dz.U. Nr 120 poz. 1126). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót Informacje podstawowe ZagroŜenie p.poŝ ZagroŜenie p.poŝ nie występują. BHP Przy wykonywaniu prac objętych niniejszym opracowaniem projektowym mają zastosowanie poniŝsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŝowych i rozbiórkowych.

7 7 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 6. Rozporządzenie ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 7. Rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Na etapie realizacji naleŝy zachować warunki BHP zgodnie z PN-B-10736/99 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. Podczas realizacji inwestycji naleŝy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP, a w szczególności wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W czasie wykonywania robót naleŝy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury. KaŜdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaŝ ogólny przeprowadzony przez słuŝby BHP oraz instruktaŝ stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które naleŝy uwzględnić w planie bioz ze względu na specyfikę projektowanego obiektu Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów W kanalizacji deszczowej w pierwszej kolejności naleŝy wykonać komorę kanalizacji deszczowej oraz posadowić separator i osadnik. Potem moŝna wykonać kanały deszczowe wraz ze studniami betonowymi, a następnie rury betonowe połączyć z separatorem i osadnikiem. Po wykonaniu ww czynności moŝna zasypać istniejący kanał deszczowy betonowy otwarty Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren na którym będą wykonywane prace na dzień dzisiejszy jest ogrodzony. Na tym terenie znajduje się kanał deszczowy betonowy otwarty. Przewidziany on jest do likwidacji (zasypania) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na terenie objętym opracowaniem występuje kanalizacja deszczowa w postaci kanałów podziemnych i kanału otwartego betonowego. Kanał otwarty jest przewidziany do likwidacji.

8 Przewidziane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagroŝenia: - zagroŝenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeŝdŝający pojazd w pobliŝu wykopów, - upadek pracownika z wysokości, - zagroŝenie przysypania pracownika w wykopie ziemią, - zagroŝenie zatruciem lub zakaŝeniem (uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych) Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników. KaŜdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaŝ ogólny przeprowadzony przez słuŝby BHP oraz instruktaŝ stanowiskowy przeprowadzony przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót. Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: - Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach naleŝy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: Osobom postronnym wstęp wzbroniony, a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. - W celu zabezpieczenia ruchu pieszego naleŝy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niŝ 1m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŝy szczelnie przykryć balami. - Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami. - JeŜeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. - Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy naleŝy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne. - Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy Warunki gruntowo-wodne. Na terenie objętym opracowaniem występują piaski (drobne, średnie oraz grube), piaski pylaste oraz piaski gliniaste. W warstwie powierzchniowej mogą wystąpić pokłady gruzu. Sączenia wody występują od głębokości 0,5m ppt. Obraz warunków wodnych moŝe ulegać okresowym zmianom w zaleŝności od

9 9 opadów atmosferycznych. 4.0 Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych. 4.1 Trasa kanalizacji deszczowej. Projektowaną trasę kanalizacji deszczowej z lokalizacją urządzeń przedstawiono na planie sytuacyjnowysokościowym (rys. nr 1). Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami zlokalizowana jest na terenie, którego właścicielem jest Urząd Miasta Świdwin. Wybór trasy kanałów deszczowych jest uwarunkowany istniejącą kanalizacja deszczową. 4.2 Rurociągi sieć kanalizacji deszczowej. Projektowaną kanalizację deszczową naleŝy wykonać z rur: - betonowe WIPRO ø400x55mm L =35,2 mb o połączeniach kielichowych na uszczelki, o wskaźnikach: wodoszczelność W-8, nasiąkliwość <= 4%, mrozoodporność F = betonowe WIOPRO ø600x75mm L =32,7 mb o połączeniach kielichowych na uszczelki, o wskaźnikach: wodoszczelność W-8, nasiąkliwość <= 4%, mrozoodporność F = 150. Rurociągi posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,15 m nad wierzch rury. Rury kanalizacyjne i studnie betonowe naleŝy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce. Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren większych niŝ 20 mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać z dowoŝonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ŝe spełnia on wymagania warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur betonowych oraz studni betonowych. Studnie betonowe powinny być wykonane z prefabrykatów z betonu C 40/50, XA2, XF1, XC4 o nasiąkliwości mniejszej jak 4 % lub o lepszych parametrach. Części studzienki powinny być łączone ze sobą na uszczelkę z kauczuku odpornego na działanie ścieków i siarkowodoru. Elementy denne studzienek powinny być dostarczone z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyŝej, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi odpowiednimi do rodzaju włączanych rur. Wysokość kinety powinna być nie mniejsza jak 80 % średnicy kanału. Studnie betonowe przykryć pokrywami z zamontowanymi włazami Ŝeliwnymi typu cięŝkiego ø600 z otworami wentylacyjnymi. Producent rur i studni powinien legitymować się waŝnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Po zakończeniu montaŝu kanały naleŝy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN1610 z 2002 r.

10 10 Zestawienie zaprojektowanych długości sieci oraz studzienek kanalizacyjnych: 1. kanał deszczowy ø400x55 mm betonowy - L=35,2 mb 2. kanał deszczowy ø600x75 mm betonowy - L= 32,7 m 3. Komora kanalizacji deszczowej 1 szt 4. Studnia betonowa ø1200 2szt. 5. Studnia betonowa ø2500 1szt. Całkowita długość zaprojektowanej sieci L= 67,9 mb 4.3 Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych Bilans ścieków deszczowych i dobór urządzeń. Dane wyjściowe: powierzchnia zlewni F c =8,0ha: - drogi i chodniki F c = 4,0 ha - zabudowa zwarta F c = 4,0 ha powierzchnia zlewni zredukowana F zr = 5,6 ha współczynnik spływu powierzchniowego przyjęto dla zabudowy luźnej Ψ = 0,7. Przyjęto: Z wlot stęŝenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika =350 (mg/dm 3 ) Z wylot - stęŝenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika =100 (mg/dm 3 ) opad nominalny qnom=20 dm 3 /sha (zwiększono w stosunku do minimum jakie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). częstotliwość występowania deszczu o prawdopodobieństwie p = 50%, (deszcz przeciętnie raz na dwa lata) c = 2, opad maksymalny q max = 130 dm 3 /sha, częstotliwość występowania deszczu o prawdopodobieństwie p = 20%, (deszcz przeciętnie raz na pięć lat ) c = 5, opad maksymalny q max = 170 dm 3 /sha, przyjęty czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min, Obliczono: 1 = 4 Fc współczynnik opóźnienia odpływu obliczony wg wielkości zlewni ϕ = = 0, 59 Przepływ nominalny: Q nom = F zr x ϕ x q nom = 66,1 dm 3 /s Przepływ maksymalny (dla c=2) : Q max = F zr x ϕ x q max = 429,5 dm 3 /s Przepływ maksymalny (dla c=5) : Q max = F zr x ϕ x q max = 561,7 dm 3 /s 4 1 8

11 11 Dla powyŝszych przepływów wód deszczowych dobrano poniŝsze urządzenia firmy Ekol-Unikon: - Osadnik dobrano: Osadnik wirowy V2B1-9 - Separator dobrano: Separator lamelowy PSW LAMELA S 75/750S MoŜna dobrać urządzenia innego producenta, ale muszą one spełniać ww parametry doboru osadnika i separatora Ogólny opis technologii oczyszczania Przyjęto układ technologiczny oczyszczania ścieków deszczowych: - osadnik piasku - separator substancji ropopochodnych Osadnik piasku Ścieki opadowe zanieczyszczone piaskiem oraz substancjami ropopochodnymi spływają kanalizacją deszczową grawitacyjnie do osadnika, gdzie oddzielają się od ścieków zanieczyszczenia stałe. Osadnik do podczyszczania wód deszczowych V2B1 jest urządzeniem słuŝącym do wydzielania zawiesiny łatwoopadającej o gęstości większej od 1 kg/dm 3 ze ścieków deszczowych płynących kanalizacją rozdzielczą. Urządzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników połączonych rurą centralną. Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszczeń opadających (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora stanowi pułapkę części pływających, druga - pełni rolę komory odpływowej. Przewód wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co wymusza ruch wirowy ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w centralnej części. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany jest przy wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciąŝeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urządzenie posiada stosunkowo małą powierzchnię w planie. Zanieczyszczenia lekkie wypychane są z pierwszej studni przez otwór w rurze centralnej do zbiornika

12 12 drugiego do tzw. pułapki części pływających, która jest wydzielona w zbiorniku drugim. W miarę zwiększania napływu, ścieki w zbiorniku pierwszym wirują coraz intensywniej. Zwierciadło ścieków podnosi się. Zanieczyszczenia pływające, które nie zostały wypłukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz ze zwierciadłem ścieków aŝ do przekroczenia poziomu krawędzi rury centralnej zwanej "czerpnią Coriolisa". Z chwilą przekroczenia poziomu krawędzi części pływające zostają wciągnięte do środka rury centralnej i przepływają wraz ze strumieniem ścieków zatopionym przewodem wlotowym do pułapki części pływających w zbiorniku drugim. Ścieki przepływają do komory wylotowej poprzez otwór znajdującej się w dolnej części komory. W razie konieczności urządzenie wyposaŝone jest w przelew, który łączy bezpośrednio pierwszą studnię z komorą wylotową znajdującą się w drugiej studni. Dobrano osadnik wirowy V2B1-9 o objętości czynnej V= 5,0m 3. MoŜna dobrać urządzenia innego producenta, ale musi on spełniać parametry doboru osadnika Separatory substancji ropopochodnych. Separator przeznaczony jest do oddzielania związków ropopochodnych (zanieczyszczeń lekkich) ze ścieków opadowych i ścieków technologicznych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych (separację) uzyskuje się podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane, chronione patentem, sekcje Ŝaluzjowe (lamelowe) wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. W procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie DIN W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny o gęstości mniejszej niŝ woda, naturalnie w niej nie występujące lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak: benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Separator zbudowany jest z: monolitycznego korpusu betonowego z kompletnym wyposaŝeniem wewnętrznym, kręgu nadbudowy i pokrywy z włazem. Wewnątrz korpusu umieszczone są na wspornikach sekcje Ŝaluzjowe, na których zachodzi oddzielanie zanieczyszczeń. Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamknięcie stanowi pokrywa betonowa z włazem/włazami. Dobrano Separator lamelowy PSW LAMELA S 75/750S. MoŜna dobrać urządzenia innego producenta, ale musi on spełniać parametry doboru separatora. Dane techniczne dobranego separatora Przepustowość nominalna Qn =75 dm 3 /s Przepustowość hydrauliczna Qn = 750 dm 3 /s Pojemność magazynowa oleju = 2100 dm 3 Pojemność części osadowej = 1130 dm 3

13 13 Średnica wewnętrzna ø2000 mm Średnica zewnętrzna ø2300 mm Zbiorniki separatorów i piaskowników Zbiorniki separatorów monolityczne z kompletnym zamontowanym fabrycznie wyposaŝeniem wewnętrznym. Zbiornik składa się z korpusu betonowego z pokrywą i włazem kanałowym lekkim oraz wyposaŝenia wewnętrznego zaleŝnie od rodzaju urządzenia. Zbiorniki osadników zbudowane są z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych. Osadniki wyposaŝone są w deflektor stalowy lub aluminiowy zwiększający pewność działania osadnika. Osadnik wyposaŝony jest we właz Ŝeliwny ǿ600 klasy uzaleŝnionej od lokalizacji w terenie. Korpus separatorów i osadników powinien być wykonany z betonu C40/50 o nasiąkliwości poniŝej 4%, wodoszczelności w8 i mrozoodporności F50. Grubość ścianki zastosowanych prefabrykatów 150mm. Do oddzielenia substancji ropopochodnych słuŝy sekcja lamelowań wykonana z płyt o wysokiej jakości tworzywa ABS POLYMAN. Ściany wewnętrzne separatora powinny być wykonane z blachy aluminiowej AIMg3 o grubości 5mm Eksploatacja Eksploatacja osadnika Ilość zgromadzonego osadu w osadniku nie moŝe przekroczyć ok. 1/3 pojemności czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem naleŝy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Eksploatacja separatora Eksploatację separatora naleŝy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi, która powinna być dostępna dla obsługi technicznej. Instrukcja separatora dołączona jest do urządzenia przez dostawcę separatora. Separator trzeba okresowo oczyszczać z nagromadzonego piasku i oleju. Wg. producenta uzaleŝnione jest to od obciąŝenia separatora. - separator: pierwszy rok eksploatacji - co dwa tygodnie następne lata w zaleŝności od rodzaju zlewni zaleca się co 2-3 miesiące Eksploatacją urządzeń powinna się zajmować firma, która posiada koncesję na odbiór odpadów szkodliwych. 4.4 Komora kanalizacji deszczowej Na kanale deszczowym zaprojektowano komorę Ŝelbetową wylewaną w kształcie pięciokąta. Komorę naleŝy wylać z betonu B25, zazbroić siatką prętów # 10 co 15 cm i # 10 co 12cm ze stali AIII zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Ściany i dno komory naleŝy zaizolować od zewnątrz preparatem Maxseal. Wewnątrz komory wylać kinetę zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

14 Wytyczne realizacyjne Roboty ziemne Podstawą wykonania robót ziemnych są normy: PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-EN Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. Przy głębokości wykopów >1,0 m i szerokości pasa technicznego 4 5 m - wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 m) szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. W miejscach zbliŝeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem, z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyŝej głębokości 1,0 m z umocnieniem. Przy zbliŝeniu do drzew wykop ręczny bez naruszenia bryły korzeniowej. Rurociągi układać na podsypce grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,15 m nad wierzch rury. Decyzję o rodzaju podsypki i obsypki naleŝy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru). Wszelkie roboty naleŝy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopów uzaleŝnić od aktualnych warunków gruntowo wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliŝu wykopów. W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta naleŝy składować obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład naleŝy wywieźć ziemię z wykopu, składować w miejscu wskazanym przez Inwestora i przywieźć do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego wbudowania w wykop, naleŝy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce naleŝy wbudować piasek. W przypadku wystąpienia w podłoŝu posadowienia kanału torfów, namułów organicznych lub gliny próchniczej, naleŝy je wybrać, jeŝeli ich miąŝszość nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku większej miąŝszości w/w gruntów w podłoŝu posadowienia kanałów naleŝy wykonać materac z kiszki faszynowej gr. 20 cm lub materac z geowłókniny i piasku gr. 0,15m. Glebę i humus ogrodowy naleŝy gromadzić w osobnych hałdach. Komora kanalizacji deszczowej, studnie, osadnik i separator po wbudowaniu będą wystawać ponad teren. Z tego względu urządzenia te naleŝy obsypać gruntem do poziomu płyt nastudziennych. Po zakończeniu robót montaŝowych, zasypaniu istniejącego kanału deszczowego i obsypaniu urządzeń i studni naleŝy rozplanować istniejący humus zgromadzony w hałdach na obszarze wykonywanych prac. Ze względu na niedobór humusu naleŝy go dowieźć na budowę. Całość obsiać trawą. Na czas prac montaŝowych przewidzieć wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych. Ze względu na konieczność dojazdu do osadnika i separatora w czasie późniejszej ich eksploatacji inwestor podejmie

15 15 decyzję o ewentualnej rozbiórce, bądź pozostawieniu dojazdu do tych urządzeń. Przy prowadzeniu robót ziemnych naleŝy zachować szczególną ostroŝność w miejscach zbliŝeń do istniejących budynków, obiektów, drzew i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego Odwodnienie wykopów JeŜeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu naleŝy ją odpompowywać z dna wykopu pompą spalinową lub elektryczną. Przy duŝym napływie wody gruntowej do wykopu naleŝy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igłofiltry odwadniające poprzedzający odcinek powinny być stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i wpłukiwane na następnym, tak, aby nie dopuścić do przerw w pracy instalacji igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie naleŝy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie. Przy wpłukiwaniu igłofiltrów naleŝy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki Ŝwirowej wokół filtra. Konieczność odwodnienia wykopów moŝe być zmniejszona w okresach letnich, w czasie długotrwałych okresów bezdeszczowych. Odwodnienie uzaleŝnić od aktualnych warunków gruntowo wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliŝu wykopów. W przypadku bardzo cięŝkich warunków gruntowo - wodnych proponuje się budowę ścianek szczelnych oraz igłostudni po dwie na kaŝdy z planowanych wylotów kanalizacji deszczowej. 5.3 Posadowienie separatorów i osadnika. Separator i osadnik posadowiony na gruntach nośnych nie wymaga przygotowania specjalnego fundamentu, dno wykopu przygotowuje się wykonując podbudowę ( beton B-15 grubości 20 cm albo dobrze zagęszczona warstwa Ŝwiru lub innego gruboziarnistego gruntu niespoistego grubości ok. 20 cm ). W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów słabonośnych lub nienośnych naleŝy wybudować specjalny fundament, na którym naleŝy posadowić w/w urządzenia. Występowanie warstwy wodonośnej wymusza zachowanie odpowiedniego reŝimu w czasie realizacji obiektu. Jako odpowiednią w tych warunkach technologię posadowienia urządzeń naleŝy przyjąć opuszczanie studni w wykopie otwartym z zastosowaniem igłofiltrów oraz w przypadku bardzo cięŝkich warunków gruntowo wodnych ścianek szczelnych i igłostudni Zalecenia montaŝowe przy wykonywaniu posadowienia urządzeń w wykopie otwartym. Prace montaŝowe naleŝy rozpocząć od zabicia ścianek szczelnych, wpłukaniu igłofiltrów, wybudowaniu igłostudni i wykonaniu wykopu. W razie wystąpienia gruntu słabonośnego lub nienośnego naleŝy wykonać fundament pod zbiorniki osadników i separatorów. W przypadku wystąpienia torfów lub torfów z

16 16 przewarstwieniami piasku naleŝy go wybrać i uzupełnić wykop kruszywem płukanym (klińcem). Na tak przygotowanym podłoŝu, po sprawdzeniu rzędnych, naleŝy ustawić korpusy urządzeń, podłączyć rury, zamontować niezbędne kręgi nadbudowy i pokrywę, a następnie zasypać wykop starannie zagęszczając. Obsypanie rur i zagęszczenie gruntu naleŝy wykonać ostroŝnie, nie dopuszczając do uszkodzenia połączeń rur z separatorem Uwagi dla inwestora, wykonawcy i uŝytkownika. Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŝy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z projektem. Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. Odwodnienie wykopów oraz rodzaj wykopu uzaleŝnić od aktualnych warunków gruntowowodnych. Po wykonaniu całości robót naleŝy doprowadzić teren do stanu istniejącego. Roboty budowlane naleŝy wykonywać tak, aby nie uszkodzić ewentualnego uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z normami np. PN-B z 1999 r. i obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu montaŝu kanałów ściekowych naleŝy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610 z 2002r. Po wykonaniu całości robót naleŝy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się z zamieszczonymi w niniejszej teczce uzgodnieniami. O terminie przystąpieniu do realizacji inwestycji naleŝy niezwłocznie powiadomić mieszkańców, aby mogli zaplanować prace ogrodnicze. Integralną częścią projektu są opinie, uzgodnienia, załączniki. OPRACOWALI: mgr inŝ. Grzegorz Włoch (branŝa sanitarna) mgr inŝ. Sławomira Witanowska (branŝa konstrukcyjna)

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo