UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Traci moc uchwała nr XLIII/407/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta mgr Dariusz Kulma Id: B3-0B5E E3-28D32EA36EFB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLV/436/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2014 r. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. W MIŃSKU MAZOWIECKIM NA LATA Id: B3-0B5E E3-28D32EA36EFB. Podpisany Strona 2

3 Wstęp Zmieniające się uwarunkowania prawne, ekonomiczne, techniczno-technologiczne i rozwojowe miasta wymuszają konieczność weryfikacji wielu planów i zamierzeń m.in. to jest przyczyną przedłożenia niniejszego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim zwanego dalej Planem. Niniejsze opracowanie określa kierunek przedsięwzięć inwestycyjno modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki planowanych do realizacji w latach Plan sporządzony został zgodnie z przewidywanym rozwojem miasta określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Decyzja Burmistrza Miasta UK 6431/3/02 z dnia roku oraz potrzebami poprawy gospodarki wodnościekowej. 1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych Zgodnie z aktem założycielskim, Spółka świadczy usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej na rzecz wszystkich osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na terenie miasta i w najbliższym sąsiedztwie. Do takich działań zaliczyć można: pobór wody, uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków, oczyszczanie ścieków. W ramach wymienionych usług oprócz dotychczas wykonywanego zakresu przewiduje się: odbiór ścieków z terenu gminy, co uzależnione jest od zaawansowania trwającej inwestycji realizowanej przez gminę Mińsk Mazowiecki, uzupełniania na trenie miasta sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w terenach już zabudowanych jak i budowa nowych sieci w miejscach nowopowstających osiedli jedno i wielorodzinnych, realizację usług spoza bezpośredniego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udrażnianie obcych sieci kanalizacyjnych, analizy laboratoryjne wody i ścieków zlecone z zewnątrz, budowa nowych sieci wod-kan. i przyłączy własnymi siłami, usuwanie awarii w sieciach wod-kan. zleceniodawców zewnętrznych, modernizacje istniejących obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w celu utrzymania ich w sprawności technicznej i poprawy parametrów pracy. Id: B3-0B5E E3-28D32EA36EFB. Podpisany Strona 3

4 2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach Najważniejsze cele, które winny być bezwzględnie zrealizowane to w zakresie: WODA poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez zwiększenie ilości wody wydobytej (nowe ujęcie wody) i jej uzdatnianie oraz utrzymanie na odpowiednim poziomie technicznotechnologicznym posiadanych urządzeń, ŚCIEKI przygotowanie systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej do przyjęcia i oczyszczenia większej ilości ścieków oraz ulepszenie gospodarki osadowej. Realizacja ich, podzielona na etapy będzie procesem wieloletnim w ramach których przewiduje się modernizację obiektów istniejących, przebudowę i budowę nowych środków trwałych. W ramach zadań WODA przewidywana jest m.in.: _ Budowa nowej SUW przy ul. Mireckiego wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym o zwiększonej w stosunku do obecnej stacji przepustowości 40 m 3 /h na 120 m 3 /h produkcji wody. Nowy obiekt wyposażony będzie w centralną dyspozytornię zapewniającą sterowanie procesami uzdatniania wody na SUW Nr 1 i na SUW Kędzierak oraz kontrolę procesów oczyszczania ścieków. Inwestycja pozwoli na daleko idącą optymalizację pracy Spółki. wymiana systemu uzdatniania wody SUW Kędzierak wraz z automatyką i sterowaniem polega na wymianie ciągu filtracyjnego z przystosowaniem do automatycznego sterowania procesami uzdatniania wody z centralnej sterowni. Planowane zadania w ramach przedsięwzięć ŚCIEKI to m.in.: kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej zadanie ma na celu wyeliminowanie ryzyk i zagrożeń związanych z zagospodarowaniem osadów, zwiększenie sprawności przy wykorzystaniu biogazu, likwidacja uciążliwości odorowych, przebudowa ciągu biologicznego w Oczyszczalni Ścieków wraz z wymianą systemu sterowania zadanie to ma na celu polepszenie jakości ścieków poprzez redukcję miogenów (fosforu i azotu) oraz zwiększenie przepustowości z 7700 m 3 do m 3 /dobę, automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recylkulowanych ściśle współzależny z procesem technologicznym na oczyszczalni ścieków. Pozwoli na sterowanie procesami biologicznymi w obiektach biorących udział w oczyszczaniu ścieków. Realizacja w/w inwestycji zapewni wizualizację procesów i komunikację z centralnej sterowni. Id: B3-0B5E E3-28D32EA36EFB. Podpisany Strona 4

5 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Racjonalne zużycie wody uzyskuje się przez ciągle prowadzone działania: opomiarowanie wody wydobywanej z każdego ujęcia i prowadzenia analiz porównawczych z ilością wody wysłanej i wody sprzedanej, eliminowanie rozliczeń ryczałtowych i opomiarowania odbiorców, eliminowanie nielegalnych podłączeń do sieci m.in. poprzez zachęcenie do samo ujawnienia i zalegalizowania podłączenia, podejmowanie prób likwidacji zdrojów ulicznych, które oprócz wody pobieranej przez osoby z pobliskich nie podłączonych do sieci miejskiej budynków są źródłem zaopatrzenia bez opłat wodę do budowy, do podlewania itp., techniczne zabezpieczenie hydrantów p.poż. zapobiegające nielegalnemu poborowi wody. Racjonalizacja wprowadzania ścieków polega na wyeliminowaniu napływu wód przypadkowych (infiltracyjnych wody gruntowe przedostające się do kanalizacji sanitarnej i wody opadowe). Wysoki stopień infiltracji stwierdziła komisja inwentaryzacyjna PWiK zwłaszcza w kolektorze B, dlatego konieczne jest podjęcie działań w kierunku eliminacji napływu wód, które w sposób znaczący zaburzają procesy technologiczne oczyszczania ścieków. Napływ wód gruntowych będzie zmniejszony poprzez renowację najbardziej nieszczelnych kanałów sanitarnych. Kolejnym źródłem powodującym napływ wód opadowych do systemu kanalizacyjnego jest świadome i nielegalne ich odprowadzanie przez właścicieli nieruchomości poprzez przyłącza. 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Coroczne nakłady przeznaczone na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych muszą uwzględniać również środki niezbędne do zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania służb eksploatujących urządzenia wod-kan. Planowane przedsięwzięcia i wysokość planowanych nakładów w poszczególnych latach podane zostały w załączonej tabeli. 5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. Przewiduję się, że planowane w latach przedsięwzięcia finansowane będą ze środków: własnych w kwocie ,00 tys. zł innych ,00 tys. zł Łącznie: ,00 tyś. zł Niektóre zadania takie jak: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej, Budowa SUW ul. Mireckiego, Modernizacja kolektorów B i 0 oraz inne, współfinansowane będą ze środków zewnętrznych (innych) uzyskanych w oparciu o programy pomocowe funduszy: UE, NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz kredytów i pożyczek. 6. Uwagi końcowe. Przedstawione zamierzenia inwestycyjne charakteryzują się wieloma cechami. Są to zadania inwestycyjne infrastrukturalne, kosztowne, a ich rentowność może być niezauważalna. Jednak wysoki reżim związany z dotrzymaniem parametrów narzuconych prawem (m.in. Ochrona Środowiska, Prawo Wodne itp. ) wymaga realizacji tych przedsięwzięć. Id: B3-0B5E E3-28D32EA36EFB. Podpisany Strona 5

6 Lp. Wartość ogółem I. Oczyszczalnia ścieków 1. Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej Przebudowa ciągu biologicznego w Oczyszczalni Ścieków wraz z wyminą systemu sterowania - kontynuacja Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulownych Modernizacja zasilania średniego napięcia 15 kv II. Uzdatnianie wody 1. Budowa SUW Mireckiego - kontynuacja Pompownia III o 2.1. Przebudowa zasilania z 15 kv na 04 kv oraz modernizacja automatyki i sterowania Drogi wewnętrzne SUW Kędzierak : 3.1. Wymiana systemu uzdatniania wody wraz z automatyką i sterowaniem Modernizacja zasilania SN i NN Remont bud. Stacji Filtrów część socjalna Wymiana szaf sterowniczych Drogi wewnętrzne III. Modernizacja istniejących i budowa nowych sieci wod-kan 1. Kanalizacja sanitarna oś. Warszawska Modernizacja kolektora sanitarnego B ;zad.i Modernizacja kolektora sanitarnego 0 ;zad.i Modernizacja kolektora sanitarnego A ; Budowa kan. santarnej w ulicy Sosnkowsk. (HARPER); Budowa kan. santarnej w ulicy Huberta; Przebudowa kan.sanitarnej na przedłuż. ul. Sportowej do kolektora B ; Budowa wodociągu i kan. sanitarnej w ul. Kolejowej Przebudowa kan. san. w ul. Wyszyńskiego (od Tartacznej do Granicznej); Analiza hydrauliczna pracy sieci wdociągowej i realizacja zaleceń Monitoring pompowni ścieków 6 szt Współfinansowanie zadań wyk. przez zewnętrznych inwestorów Inne IV. Zakup maszyn, urządzeń i systemów informatycznych 1. Samochody dostawcze 4 szt Samochód specjalistyczny do czyszczenia kan. sanitarnej Dmuchawy energooszczędne 3szt System do zdalnego odczytu wodomierzy Modernizacja laboratorium wody i ścieków z wyposażeniem - wynikajacym ze zmiana prawa w tym: zakup dygestorium kwasoodporne 10 szt, chromotograf jonowy, spektrofotometr, ASA, aparat dodestylacji + mineralizator; PLAN INWESTYCYJNY NA LATA W TYS. ZŁ NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Inne RAZEM RAZEM w latach Id: B3-0B5E E3-28D32EA36EFB. Podpisany Strona 6

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

aktualizacja na lata 2013-2017

aktualizacja na lata 2013-2017 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2017 dla Gminy Biały Dunajec sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2004 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1048 Nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo