Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Raport roczny 2010

2 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ INWESTYCJE 1 7. USŁUGI SYSTEMY ZARZĄDZANIA POLITYKA PERSONALNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 21 Oddajemy Państwu dokument przedstawiający działalność MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w 2010 r. Miniony rok był ważny dla naszego przedsiębiorstwa, zarówno pod względem bieżącej działalności, prowadzonych inwestycji, jak również przygotowania nowych zadań inwestycyjnych, które w latach następnych wpłyną w sposób znaczący na funkcjonowanie naszej Spółki. Początek roku przyniósł zmiany organizacyjne dostosowujące strukturę do nowych potrzeb i wyzwań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. Projekt ten po rocznej ocenie dokonanej przez NFOŚiGW i Jednostkę JASPERS otrzymał pozytywną opinię i 0 grudnia 2010 roku podpisaliśmy umowę na realizację tego jakże ważnego dla nas, jak i całego miasta, zadania. W 2010 r. świadczyliśmy wysokiej jakości usługi, a dla prawidłowej ich realizacji przeprowadziliśmy inwestycje, zarówno rozwojowe, jak i odtworzeniowe na kwotę ponad 15 mln zł. W wyniku racjonalnego kształtowania kosztów po wprowadzeniu zasad budżetowania i controllingu, Spółka osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy przy niewielkim wzroście taryfy na świadczone usługi. Działania opisane w Raporcie nie byłyby możliwe bez zaangażowania wszystkich władz Spółki. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Radzie Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie kierowanej przez Pana prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sitko oraz panu dr Krzysztofowi Żukowi Prezydentowi Miasta Lublin, którzy wspierali nas we wszystkich obszarach naszej działalności. Podziękowania kieruję również do Pracowników, którzy poprzez swoją codzienną pracę, zaangażowanie i pasje przyczyniają się do dobrego wizerunku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 2

3 WSTĘP Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin. W zakresie wykonywania zadań publicznych, a w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. regulującej powyższe zagadnienia (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 12 poz. 858 z późniejszymi zmianami). Gmina Lublin, która posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentowana jest na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Lublin. Statutowymi organami MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w roku obrotowym 2010 pracował w składzie: Pan Marek Wagner Prezes Zarządu, Pan Jacek Czarecki Wiceprezes Zarządu. W ramach działalności wodociągowej Spółka realizuje następujące zadania: produkcja, czyli wydobycie wody ze złóż; uzdatnianie, dezynfekcja i magazynowanie wody; dystrybucja wody do odbiorców. System urządzeń wodociągowych w 2010 roku składał się z: 7 studni głębinowych, w tym 65 kwalifikowanych do eksploatacji; 8 stacji pomp; 15 zbiorników wody o łącznej pojemności V = m ; 2 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 900 m /h; wieży ciśnień zbiornika wody o pojemności V = m ; 7 chlorowni wody (w tym: 5 na chlor gazowy oraz 2 na podchloryn sodu); 5 urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV. W 2010 roku wyprodukowano m wody. Podstawowym przedmiotem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Zapewniając wysoki poziom oraz niezawodność świadczonych usług, Spółka podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków służby techniczne Spółki pracują nieprzerwanie w systemie całodobowym. Do dyspozycji mieszkańców przez 24 godziny na dobę dostępne są dwie linie alarmowe 994. W roku 2010 służby Wydziału Pogotowia Wod.-Kan. interweniowały ogółem 9092 razy. Brygady wodociągowe interweniowały 5775 razy. Brygady kanalizacyjne interweniowały 1576 razy. Średnie dobowe wydobycie wody w 2010 roku wynosiło m /d, przy ustalonej średniej dobowej produkcji m określonej w obowiązującym od roku pozwoleniu wodnoprawnym. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4

4 5 W całym systemie miejskiej sieci wodociągowej w 2010 roku wystąpiły 02 awarie. W 46 przypadkach odpłatnie wykonano naprawę na sieciach nie będących w eksploatacji MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach działalności eksploatacyjnej stosuje się technologię monitorowania i diagnozowania pracy sieci wodociągowej w celu wczesnego wykrycia nieszczelności układu. Teren miasta podzielono na rejony, w których prowadzone są pomiarowe prace diagnostyczne. Spółka wykorzystuje następujące metody prelokalizacji wycieków: Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem układu magistral wodociągowych, ulicznej sieci rozdzielczej i podłączeń wodociągowych o łącznej długości 907, km według stanu na 1 grudnia 2010 roku. - akustyczną - za pomocą specjalistycznych logerów rejestruje się szumy pochodzące z sieci wodociągowej. Wytypowane miejsca poddaje się szczegółowym badaniom w celu precyzyjnego określenia miejsca wycieku wody. - przepływową - prowadzone są badania szczelności sieci w wyznaczonych rejonach miasta za pomocą specjalnego samochodu diagnostycznego, dzięki któremu można określić odcinki, na których występują niekontrolowane ubytki wody. - telemetryczną - w wyznaczonych strefach kontrolowane jest ciśnienie w sieci wodociągowej oraz minimalny nocny rozbiór dla rejonu pomiarowego. Parametry te przesyłane są w czasie rzeczywistym za pomocą technologii GPRS do administratora systemu, co pozwala na szybką reakcję w przypadku wykrycia nadmiernego przepływu wody lub przekroczenia granicznych progów ciśnienia. Wprowadzenie powyższych technologii spowodowało zminimalizowanie czasu ewentualnych wyłączeń dostawy wody do odbiorców oraz pozwoliło ograniczyć straty wody. Jednak zapewnienie sprawnego funkcjonowania układu sieciowego wymaga ciągłego wdrażania nowych technik diagnostycznych oraz rozbudowy istniejącego systemu monitoringu sieci. 6

5 7 SIEĆ KANALIZACYJNA Sieć kanalizacyjna miasta Lublina ma charakter rozdzielczy. Ścieki bytowogospodarcze i przemysłowe są odprowadzane poprzez układ kanałów do kolektora zbierającego o średnicy 2500 mm. Następnie trafiają do Oczyszczalni Ścieków Hajdów, gdzie zostają poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast odprowadzane są oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek. Według stanu na dzień 1 grudnia 2010 roku łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 760,1 km. Jej struktura przedstawia się następująco: - sieć kanalizacji sanitarnej - 554,8 km, - przyłącza kanalizacji sanitarnej - 196,2 km, - sieć ogólnospławna - 0,8 km. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, żelbetowych lub PCV. Ostatnio stosowane są nowoczesne materiały, jak np. rury z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, kamionka z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego itp. Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym, poza niewielkimi obszarami, w których ze względów wysokościowych zastosowano przepompowywanie. W chwili obecnej funkcjonuje kilka przepompowni, głównie w rejonie Zemborzyc i Sławinka. Nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu odbioru ścieków sanitarnych czuwają służby techniczne, pracujące w systemie całodobowym. Wyposażone są w najnowsze urządzenia i technologie do czyszczenia, udrażniania i napraw kanałów, a wśród nich: - specjalistyczne ciśnieniowe samochody do czyszczenia kanałów (m.in. z systemem zamkniętego obiegu wody), - samochody do czyszczenia wpustów ulicznych, - specjalny samochód z systemem do bezwykopowych napraw i modernizacji kanałów, - system frezu hydraulicznego do usuwania z kanałów liniowych zanieczyszczeń stałych i otwierania przykanalików po instalacji rękawa, - system bezwykopowej, punktowej naprawy kanałów. Do oceny stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej o średnicy od 100 do 1000 mm wykorzystywane są specjalistyczne kamerowozy do przeprowadzania inspekcji telewizyjnej kanałów. Umożliwiają one rejestrowanie kolorowego obrazu z wnętrza rurociągu oraz pomiar spadku. Dokładna obserwacja telewizyjna kanału, opracowanie dokumentacji w postaci protokółów graficznych i cyfrowego zapisu wideo stanowią materiały pomocne przy wyborze optymalnej metody remontu lub modernizacji. Stwierdzone po monitoringu usterki na kanałach sanitarnych rozpatrywane są indywidualnie. Wszelkie prace naprawcze i remontowe wykonywane są we własnym zakresie. Do prowadzenia remontów i modernizacji kanałów stosowane są metody tradycyjne - związane z wykonywaniem robót ziemnych i wymianą uszkodzonych odcinków na nowe, oraz bezwykopowe - polegające na wzmocnieniu konstrukcji i uszczelnieniu kanału bez konieczności wykonywania robót ziemnych. 8

6 9 OCZYSZCZALNIA W oczyszczalni ścieków oczyszczane są wszystkie ścieki bytowogospodarcze z miast Lublin i Świdnik oraz okolicznych gmin. Oczyszczalnia położona jest we wschodniej części miasta Lublina, pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami Łagiewnicką i Jakubowicką. Do jej terenu należy także obszar pól zalądowywania, zlokalizowany na łąkach wsi Jakubowice, w odległości około 2 km od obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia zajmuje łącznie 62,6 ha, z czego pola zalądowywania - 22,4 ha. Obiekt został zaprojektowany w latach siedemdziesiątych, a jego budowa trwała do 1992 roku. Oczyszczalnia ścieków posiada następującą projektową zdolność przepustową: średnio na dobę Qd śr = m /d max. na dobę Qd max = m /d max. na godzinę Qh max = m /h Stopień redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń wynosi średnio 95 %, co pozwala na spełnienie warunków zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym. Proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch podstawowych etapów. W trakcie pierwszego większe zanieczyszczenia zawarte w ściekach zatrzymywane są kolejno na kratach, piaskowniku i osadnikach wstępnych. Pozostałe zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadające i substancje rozpuszczone - unieszkodliwiane są metodą biologiczną w bioreaktorach osadem czynnym, którego głównymi składnikami są bakterie i pierwotniaki. Zmodernizowane bioreaktory, w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków ISPA, są przystosowane do zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu metodą Bardenpho. Po oddzieleniu w osadnikach wtórnych ścieków od osadu czynnego oczyszczone już ścieki płyną do rzeki Bystrzycy. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady poddawane są fermentacji w wydzielonych komorach fermentacyjnych, a następnie odwadniane mechanicznie na prasach taśmowo-filtracyjnych firmy Bellmer. Osad po prasach charakteryzuje się średnim uwodnieniem 81,4 % i zawiera w suchej masie około 60,1 % części organicznych. Następnie poddawany jest procesowi termicznego suszenia. W ramach inwestycji współfinansowanej ze środków ISPA/Fundusz Spójności zainstalowano trzy linie suszarek pneumatycznyh z warstwą fluidalną, które umożliwiają suszenie osadu do poziomu ponad 90 % s.m. W wyniku działania podwyższonej temperatury następuje higienizacja osadów. Odparowanie wody powoduje kilkakrotne zmniejszenie objętości i masy, co znacznie zmniejsza koszty transportu i ewentualnego składowania. Po wysuszeniu osad może być traktowany jako alternatywne paliwo, ponieważ jego wartość opałowa (12 MJ/kg s.m.o.) czyni go porównywalnym energetycznie do węgla brunatnego. Hajdów Problem zagospodarowania osadów ściekowych, powstających podczas oczyszczania ścieków, jest jednym z najtrudniejszych tematów, z jakimi spotykają się w swej codziennej pracy eksploatatorzy oczyszczalni. Spółka, próbując sprostać idei zrównoważonego rozwoju i wychodząc naprzeciw normom Unii Europejskiej, podejmuje działania zmierzające w kierunku rozwiązania tego problemu poprzez termiczną ich obróbkę. Stwarza to nowe możliwości ich utylizacji poprzez wykorzystanie w przemyśle jako wypełniacza przy produkcji cementu, cegły, mas bitumicznych lub jako paliwa alternatywnego. W celu zagospodarowania wysuszonych osadów ściekowych z oczyszczalni Hajdów prowadzone są badania w kierunku znalezienia optymalnych sposobów ich zagospodarowania. Oczyszczalnia została zaprojektowana na usuwanie następujących ładunków zanieczyszczeń: BZT 5460 kg O /dobę, 5 2 zawiesina ogólna kg/dobę, Nog kg/dobę, Pog kg/dobę, przy ilości ścieków dopływających do oczyszczalni: maksymalna ilość na dobę m, średnia ilość w ciągu doby m, maksymalna ilość na godzinę m, średnia ilość w ciągu godziny m. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w 2010 r. wyniosła średnio m /dobę. Istotne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego ma prowadzona nieprzerwanie od kilkunastu lat modernizacja oczyszczalni ścieków Hajdów. Modernizacja objęła proces technologiczny części biologicznej i części mechanicznej oraz proces technologiczny w zakresie gospodarki osadowej, a także gospodarkę energetyczną. Wszystkie działania zmierzają do spełnienia w tej sferze wymogów prawa polskiego, jak również Unii Europejskiej (część środków finansowych na realizację tego celu pochodzi z UE). 10

7 11 SPRZEDAŻ Sprzedaż wody w 2010 roku wyniosła ,19 m. W bazie danych MPWiK zarejestrowanych jest odbiorców usług, w tym: odbiorców indywidualnych, 2.75 odbiorców instytucjonalnych. Rozliczenie za dostarczaną wodę odbywa się na podstawie odczytów wodomierzy stanowiących własność Spółki. Odczytywane są również wodomierze stanowiące własność odbiorcy szt., w tym: 851 wodomierzy lokalowych, 464 wodomierze ogrodowe i 51 wodomierzy zamontowanych na ujęciach własnych odbiorców, które służą do naliczania opłat za ścieki. Ogółem w 2010 roku dokonano odczytów wodomierzy i wystawiono faktur. W 2010 roku zafakturowano łącznie ,20 m ścieków. Strukturę ścieków oczyszczonych prezentuje poniższa tabela: Sprzedaż wody w m dla poszczególnych grup odbiorców prezentuje poniższa tabela: Ceny netto dla wszystkich usługobiorców z terenu Gminy Miasta Lublin za dostarczaną wodę oraz za odprowadzane i oczyszczane ścieki obowiązujące w 2010 roku prezentuje poniższa tabela: W celu przygotowania usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków dla przyszłych odbiorców, w 2010 roku zostały wydane 142 informacje i warunki techniczne dotyczące budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przygotowano ponad 1000 umów przyłączeniowych i uzgodniono 720 projektów budowlanych. 12

8 1 INWESTYCJE Plan inwestycji na rok 2010 został zatwierdzony Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 1 stycznia 2010 roku na kwotę zł. W 2010 roku został opracowany przez Spółkę i zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu roku Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ustalający zasady budowy, tryb postępowania oraz zasady rozliczania inwestycji realizowanej ze środków własnych inwestorów zewnętrznych w oparciu o metodę dochodową. Spółka podejmowała w 2010 roku następujące działania inwestycyjne, mające na celu modernizację i unowocześnienie posiadanej infrastruktury technicznej: v zapewnienie odpowiedniej jakości wody i utrzymanie ciągłości jej dostaw do sieci miejskiej poprzez: wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 1011,70 mb, w ulicach: Lwowska, Krzemieniecka, Sekutowicza, Bielskiego, Szaserów - metodą tradycyjną oraz w ulicach: Wokulskiego, Kmicica, Ustronie, Uniwersytecka - metodą bezwykopową; budowę nowych sieci wodociągowych o długości 491,91 mb w ulicach: Świętochowskiego, Nadbystrzycka, Narcyzowa, Nałęczowska; v zapewnienie ciągłości odbioru ścieków poprzez: przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną w ulicach Rudnicka, Prosta; bezwykopową renowację sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 212 mb w ulicach: Chemiczna, Słowackiego, Kompozytorów Polskich, Paderewskiego, Dulęby, Samsonowicza, Bogusławskiego, Słowicza; budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 40,75 mb w ulicach: Świętochowskiego, Wodna, Sekutowicza-Bielskiego; v unowocześnienie urządzeń na obiektach oczyszczalni ścieków Hajdów, w tym: wymiana mieszadeł i instalacji elektrycznych oraz wykonanie robót budowlanych w I, II, III, IV bloku komór nitryfikacji i denitryfikacji; wykonanie zamknięć przed kratami, przebudowa zwężek pomiarowych i komory K-1a; instalacja do odpompowywania odcieku z odwadniaczy przy odsiarczalni biogazu; uzupełnienie programu PLC o nowe elementy technologiczne oraz zaimplementowanie w system SCADA nowych obiektów wynikających z modernizacji części biologicznej; wykonanie kanalizacji i sieci światłowodowej w relacji PIX - Rozdzielnia 6 kv; v poprawa warunków pracy zostały wykonane prace budowlane i instalacyjne na Bazie Zamborzycka: docieplenie budynku warsztatu samochodowego, budynku napraw i montażu ogumienia, budynku stacji kontroli pojazdów, garaży specjalnych; instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych części południowozachodniej budynku administracyjnego - etap I; v zakupy inwestycyjne dla zabezpieczenia funkcjonowania systemów informatycznych: rozszerzenie systemu oprogramowania obsługującego mapę numeryczną; zakup systemu do zarządzania działalnością Centralnego Laboratorium; zakup serwerów komputerowych dla potrzeb: baz danych systemu billingów, systemu mapy numerycznej, zdalnego odczytu wodomierzy; rozbudowanie sieci teletechnicznej na Bazie Piłsudskiego; modernizacja tablicy synoptycznej stacji pomp Dziesiąta ; modernizacja systemu transmisji pomiarów technologicznych sieci wodociągowej i przepompowni ścieków; v zakupy inwestycyjne dla zabezpieczenia funkcjonowania obsługi transportowej oraz niezawodnego funkcjonowania maszyn i urządzeń, m.in.: samochód specjalny ssąco-płuczący do oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody ; samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji; v wykonanie projektów przyszłych inwestycji, m.in.: połączenie miejskiej sieci wodociągowej na wysokości ul. Sieciecha z przyłączeniem sieci wodociągowej gminy Głusk do ul. Zorza; połączenie końcówek sieci wodociągowej ulicy Kleeberga i Andersa; kanalizacja światłowodowa relacji PIX - Rozdzielnia 6 kv na terenie oczyszczalni; przebudowa sieci wodociągowej pod rzeką Bystrzycą w rejonie ul. Andersa; przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bryńskiego; strefy ochrony studni przy ul. Koncertowej i Narcyzowej. 14

9 15 MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie realizuje projekt Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu poprzedzone było szczegółowymi ocenami merytorycznymi I i II stopnia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny merytorycznej II stopnia, we wrześniu 2010 roku odbyły się pierwsze spotkania z grupą ekspercką JASPERS. W grudniu 2010 roku wniosek o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego dla projektu, uwzględniający zalecenia ekspertów JASPERS, został przekazany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 0 grudnia 2010 r. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lublin. W skład projektu wchodzi 20 kontraktów usługowych oraz 20 kontraktów na roboty budowlane. Zakres rzeczowy obejmuje budowę i przebudowę 149,02 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizację stacji wodociągowej Zemborzycka, dostarczającej ok. 40 % wody dla Lublina oraz dalszą modernizację oczyszczalni ścieków (m. in. poprawa stanu technicznego i bilansu energetycznego obiektów gospodarki energetyczno-cieplnej oczyszczalni, trzeci etap hermetyzacji obiektów). Budowa nowych sieci wod.-kan. umożliwi doposażenie obszarów na obrzeżach miasta, gdzie od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się zabudowa jedno i wielorodzinna tj. Głusk, Abramowice, Zadębie, Rudnik, Wrotków, Zemborzyce, Lipniak. Przyjęta technologia prowadzenia prac związanych z budową i przebudową sieci wodociągowokanalizacyjnych metodą bezwykopową, jako metodą priorytetową, znacznie ograniczy utrudnienia w ruchu ulicznym oraz uciążliwości dla mieszkańców. W ramach projektu do tej pory zrealizowano kontrakt, w zakresie którego zakresem była budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Lipniak w Lublinie, rozpoczęta została przebudowa sieci wod.-kan. Śródmieście II oraz pierwszy etap budowy kolektora sanitarnego N II. Ponadto w oczyszczalni ścieków Hajdów trwa przebudowa sieci i urządzeń biogazowych. MPWiK jest beneficjentem środków finansowych uzyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodnościekowa. Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu wynosi PLN netto, z czego przyznana kwota dofinansowania dla beneficjenta: PLN. Planowane zakończenie projektu przewidziano na drugą połowę 2015 roku. W latach dzięki dofinansowaniu z funduszu przedakcesyjnego ISPA przedsiębiorstwo realizowało projekt o nazwie Oczyszczanie ścieków w Lublinie. W ramach projektu zmodernizowano część biologiczną oczyszczalni, co pozwoliło rozszerzyć zakres oczyszczania biologicznego o związki biogenne (azot, fosfor), uzyskując standardy europejskie w oczyszczaniu ścieków. Dzięki modernizacji stacji dmuchaw zmniejszyła się energochłonność stacji i zmalała emisja hałasu, wyeliminowana została konieczność eksploatacji pompowni wód chłodniczych, co spowodowało dalszą oszczędność energii. Ponadto w ramach projektu wybudowano Stację Termicznego Suszenia Osadu Odwodnionego. Realizację projektu Oczyszczanie ścieków w Lublinie zakończono 1 grudnia 2010 roku 16

10 17 USŁUGI MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie ukierunkowane jest na kompleksową obsługę Klienta, jak również oczekiwania rynku. Spółka oferuje usługi w zakresie: Remonty chloratorów, pomp do wody czystej i agregatów głębinowych oraz usługi gwarancyjne i pogwarancyjne Informacje: tel w. 461, 462, 464 Ośrodek Wypoczynkowy "Kropelka" w Białce koło Parczewa Informacje: tel Dębowa Kłoda Składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie Informacje: tel Rokitno, Lubartów Bezwykopowe naprawy sieci kanalizacyjnej Informacje: tel w. 41 fax Przyjmowanie nieczystości ciekłych w Punkcie Zlewnym Informacje: tel ul. Azaliowa Lublin Badania w zakresie kontroli sanitarnej i technologicznej wody, kontroli jakości ścieków i procesu ich oczyszczania oraz jakości osadów ściekowych Informacje: tel fax ul. Zawilcowa Lublin Ciśnieniowe czyszczenie kanałów Informacje: tel w. 40, 41 fax Telewizyjny monitoring sieci wod.-kan. Informacje: tel w. 421 fax Badania techniczne samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników rolniczych oraz pojazdów zasilanych gazem Informacje: tel w. 455 czynne: pn.-pt Remont i legalizacja wodomierzy skrzydełkowych, śrubowych i sprzężonych o średnicach od 15 do 150 mm Remont i legalizacja przetworników do ciepłomierzy Informacje: tel w. 570 fax Automatyczne mycie samochodów osobowych i busów oraz wysokociśnieniowe mycie ręczne samochodów ciężarowych i autobusów Informacje: tel Czynne: pn.-pt sob

11 19 SYSTEMY ZARZĄDZANIA Spółka posiada następujące certyfikaty: zarządzania jakością, zgodny z normą ISO przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA, zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z normą PN-N przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), akredytacji laboratorium, zgodny z normą PN-EN/IEC przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Liczba zatrudnionych pracowników na dzień roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. wynosiła 998 osób, w tym 24 kobiety. Głównym celem polityki personalnej Spółki jest optymalizacja zatrudnienia zmierzająca do wskazania kompetentnych pracowników do realizacji zadań i obowiązków, poprzez prowadzenie spójnej i konsekwentnej polityki. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem i dostosowaniem posiadanego systemu zarządzania środowiskowego do wymagań Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS. EMAS system Ekozarządzania i audytu jest wspólnotowym systemem zarządzania środowiskowego, którego wymagania są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE. Kraje członkowskie są zobowiązane do tworzenia warunków instytucjonalnych i organizacyjnych umożliwiających zainteresowanym jednostkom dobrowolne uczestniczenie w systemie. Celem jest pozytywne stymulowanie form i metod prowadzenia działalności gospodarczej, które zapewnią systematyczne ograniczanie oddziaływania na środowisko, poprzez wprowadzenie zunifikowanego systemu samooceny i samokontroli jednostek w zakresie ich wpływu na środowisko oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do wiarygodnej informacji na ten temat. System zarządzania EMAS jest częścią ogólnego systemu zarządzania organizacji, który umożliwia nadzorowanie i ocenę wpływu działalności organizacji na środowisko oraz działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu. Wdrożenie systemu Ekozarządzania i audytu oraz rejestracja w systemie EMAS daje możliwość znalezienia się w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw, postrzeganych jako organizacje proekologiczne działające w zgodzie z prawem, w sposób efektywny, wiarygodny i przejrzysty. W dłuższej perspektywie system zarządzania środowiskowego pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści, znajdujących swoje odzwierciedlenie w sferze ekonomicznej i finansowej. W 2010 roku zostały podjęte prace nad zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, zmierzającymi do wprowadzenia elastycznych systemów wynagradzania, co ma gwarantować zatrudnienie i zatrzymanie wartościowych pracowników w Spółce. Rozpoczęliśmy również działania zmierzające do wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, czego wyrazem było stworzenie opisów stanowisk pracy i procedur rekrutacji. W trakcie 2010 roku konsekwentnie realizowaliśmy jeden z najistotniejszych celów polityki personalnej Spółki, jakim jest inwestowanie w doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich. Nasi pracownicy brali udział w licznych tematycznych szkoleniach, seminariach, konferencjach, podnosili również swoje kwalifikacje zawodowe na kursach branżowych i studiach podyplomowych. POLITYKA PERSONALNA 20

12 21 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Rok 2010 potwierdził bardzo dobrą kondycję finansową Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Wysoki poziom kapitałów własnych oraz rentowna działalność podstawowa świadczą o stabilnej sytuacji finansowej Spółki i pozwalają na dalszy jej rozwój. Na dzień r. kapitał własny Spółki wynosił ,45 zł, w tym kapitał podstawowy ,00 zł. Kapitał podstawowy dzieli się na udziały, każdy po 600 zł. Jedynym właścicielem jest Gmina Lublin. Wysoki poziom wyposażenia Spółki w kapitał własny oscylujący w granicach 80 % jest efektem wysokiego kapitału podstawowego wobec wartości posiadanych aktywów oraz systematycznego wzrostu wartości kapitału zapasowego i rezerwowego, osiągniętych dzięki podwyższeniu kapitału przez Gminę Lublin oraz akumulacji części zysku z lat poprzednich. Dzięki zgromadzeniu znacznych zasobów środków pieniężnych przez Spółkę odnotowano wysoki wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który na koniec 2010 osiągnął poziom 2,69. Z uwagi na niski poziom zapasów w strukturze majątkowej Spółki wskaźnik płynności szybkiej również osiągnął wysoką wartość 2,54. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok zostało przeprowadzone przez DORADCA Spółka z o.o. w Lublinie. Zdaniem badającego sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: Prezes Zarządu Marek Wagner przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też wyniki finansowe; zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki. Opinia wydana przez podmiot badający nie zawierała zastrzeżeń. Nie stwierdzono zagrożenia kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez najbliższe lata. W 2010 roku w Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wprowadził nowe zasady budżetowania. Głównym zadaniem budżetowania jest utrzymanie kosztów na racjonalnym, uzasadnionym poziomie oraz bieżąca kontrola dokonywanych wydatków. Budżet obejmował całą działalność Spółki, tj.: działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Bieżąca kontrola wpływów i wydatków umożliwia identyfikację czynników wpływających na wielkość odchyleń od wartości zaplanowanych oraz pozwala na szybką i skuteczną reakcję na odchylenia. 22 2

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013

WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013 Wstęp 7 Sprawozdanie finansowe 9 Infrastruktura wodociągowa 13 Infrastruktura kanalizacyjna 17 Polityka cenowa 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 str. 1 I www.pwikpiaseczno.pl Słowo wstępu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo