Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Raport roczny 2010

2 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ INWESTYCJE 1 7. USŁUGI SYSTEMY ZARZĄDZANIA POLITYKA PERSONALNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 21 Oddajemy Państwu dokument przedstawiający działalność MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w 2010 r. Miniony rok był ważny dla naszego przedsiębiorstwa, zarówno pod względem bieżącej działalności, prowadzonych inwestycji, jak również przygotowania nowych zadań inwestycyjnych, które w latach następnych wpłyną w sposób znaczący na funkcjonowanie naszej Spółki. Początek roku przyniósł zmiany organizacyjne dostosowujące strukturę do nowych potrzeb i wyzwań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. Projekt ten po rocznej ocenie dokonanej przez NFOŚiGW i Jednostkę JASPERS otrzymał pozytywną opinię i 0 grudnia 2010 roku podpisaliśmy umowę na realizację tego jakże ważnego dla nas, jak i całego miasta, zadania. W 2010 r. świadczyliśmy wysokiej jakości usługi, a dla prawidłowej ich realizacji przeprowadziliśmy inwestycje, zarówno rozwojowe, jak i odtworzeniowe na kwotę ponad 15 mln zł. W wyniku racjonalnego kształtowania kosztów po wprowadzeniu zasad budżetowania i controllingu, Spółka osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy przy niewielkim wzroście taryfy na świadczone usługi. Działania opisane w Raporcie nie byłyby możliwe bez zaangażowania wszystkich władz Spółki. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Radzie Nadzorczej MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie kierowanej przez Pana prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sitko oraz panu dr Krzysztofowi Żukowi Prezydentowi Miasta Lublin, którzy wspierali nas we wszystkich obszarach naszej działalności. Podziękowania kieruję również do Pracowników, którzy poprzez swoją codzienną pracę, zaangażowanie i pasje przyczyniają się do dobrego wizerunku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 2

3 WSTĘP Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin. W zakresie wykonywania zadań publicznych, a w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. regulującej powyższe zagadnienia (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 12 poz. 858 z późniejszymi zmianami). Gmina Lublin, która posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentowana jest na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Lublin. Statutowymi organami MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników. Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w roku obrotowym 2010 pracował w składzie: Pan Marek Wagner Prezes Zarządu, Pan Jacek Czarecki Wiceprezes Zarządu. W ramach działalności wodociągowej Spółka realizuje następujące zadania: produkcja, czyli wydobycie wody ze złóż; uzdatnianie, dezynfekcja i magazynowanie wody; dystrybucja wody do odbiorców. System urządzeń wodociągowych w 2010 roku składał się z: 7 studni głębinowych, w tym 65 kwalifikowanych do eksploatacji; 8 stacji pomp; 15 zbiorników wody o łącznej pojemności V = m ; 2 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 900 m /h; wieży ciśnień zbiornika wody o pojemności V = m ; 7 chlorowni wody (w tym: 5 na chlor gazowy oraz 2 na podchloryn sodu); 5 urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV. W 2010 roku wyprodukowano m wody. Podstawowym przedmiotem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Zapewniając wysoki poziom oraz niezawodność świadczonych usług, Spółka podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków służby techniczne Spółki pracują nieprzerwanie w systemie całodobowym. Do dyspozycji mieszkańców przez 24 godziny na dobę dostępne są dwie linie alarmowe 994. W roku 2010 służby Wydziału Pogotowia Wod.-Kan. interweniowały ogółem 9092 razy. Brygady wodociągowe interweniowały 5775 razy. Brygady kanalizacyjne interweniowały 1576 razy. Średnie dobowe wydobycie wody w 2010 roku wynosiło m /d, przy ustalonej średniej dobowej produkcji m określonej w obowiązującym od roku pozwoleniu wodnoprawnym. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4

4 5 W całym systemie miejskiej sieci wodociągowej w 2010 roku wystąpiły 02 awarie. W 46 przypadkach odpłatnie wykonano naprawę na sieciach nie będących w eksploatacji MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach działalności eksploatacyjnej stosuje się technologię monitorowania i diagnozowania pracy sieci wodociągowej w celu wczesnego wykrycia nieszczelności układu. Teren miasta podzielono na rejony, w których prowadzone są pomiarowe prace diagnostyczne. Spółka wykorzystuje następujące metody prelokalizacji wycieków: Dystrybucja wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem układu magistral wodociągowych, ulicznej sieci rozdzielczej i podłączeń wodociągowych o łącznej długości 907, km według stanu na 1 grudnia 2010 roku. - akustyczną - za pomocą specjalistycznych logerów rejestruje się szumy pochodzące z sieci wodociągowej. Wytypowane miejsca poddaje się szczegółowym badaniom w celu precyzyjnego określenia miejsca wycieku wody. - przepływową - prowadzone są badania szczelności sieci w wyznaczonych rejonach miasta za pomocą specjalnego samochodu diagnostycznego, dzięki któremu można określić odcinki, na których występują niekontrolowane ubytki wody. - telemetryczną - w wyznaczonych strefach kontrolowane jest ciśnienie w sieci wodociągowej oraz minimalny nocny rozbiór dla rejonu pomiarowego. Parametry te przesyłane są w czasie rzeczywistym za pomocą technologii GPRS do administratora systemu, co pozwala na szybką reakcję w przypadku wykrycia nadmiernego przepływu wody lub przekroczenia granicznych progów ciśnienia. Wprowadzenie powyższych technologii spowodowało zminimalizowanie czasu ewentualnych wyłączeń dostawy wody do odbiorców oraz pozwoliło ograniczyć straty wody. Jednak zapewnienie sprawnego funkcjonowania układu sieciowego wymaga ciągłego wdrażania nowych technik diagnostycznych oraz rozbudowy istniejącego systemu monitoringu sieci. 6

5 7 SIEĆ KANALIZACYJNA Sieć kanalizacyjna miasta Lublina ma charakter rozdzielczy. Ścieki bytowogospodarcze i przemysłowe są odprowadzane poprzez układ kanałów do kolektora zbierającego o średnicy 2500 mm. Następnie trafiają do Oczyszczalni Ścieków Hajdów, gdzie zostają poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast odprowadzane są oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek. Według stanu na dzień 1 grudnia 2010 roku łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 760,1 km. Jej struktura przedstawia się następująco: - sieć kanalizacji sanitarnej - 554,8 km, - przyłącza kanalizacji sanitarnej - 196,2 km, - sieć ogólnospławna - 0,8 km. Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, żelbetowych lub PCV. Ostatnio stosowane są nowoczesne materiały, jak np. rury z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, kamionka z uszczelnieniem z tworzywa sztucznego itp. Kanalizacja sanitarna wykonana jest w systemie grawitacyjnym, poza niewielkimi obszarami, w których ze względów wysokościowych zastosowano przepompowywanie. W chwili obecnej funkcjonuje kilka przepompowni, głównie w rejonie Zemborzyc i Sławinka. Nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu odbioru ścieków sanitarnych czuwają służby techniczne, pracujące w systemie całodobowym. Wyposażone są w najnowsze urządzenia i technologie do czyszczenia, udrażniania i napraw kanałów, a wśród nich: - specjalistyczne ciśnieniowe samochody do czyszczenia kanałów (m.in. z systemem zamkniętego obiegu wody), - samochody do czyszczenia wpustów ulicznych, - specjalny samochód z systemem do bezwykopowych napraw i modernizacji kanałów, - system frezu hydraulicznego do usuwania z kanałów liniowych zanieczyszczeń stałych i otwierania przykanalików po instalacji rękawa, - system bezwykopowej, punktowej naprawy kanałów. Do oceny stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej o średnicy od 100 do 1000 mm wykorzystywane są specjalistyczne kamerowozy do przeprowadzania inspekcji telewizyjnej kanałów. Umożliwiają one rejestrowanie kolorowego obrazu z wnętrza rurociągu oraz pomiar spadku. Dokładna obserwacja telewizyjna kanału, opracowanie dokumentacji w postaci protokółów graficznych i cyfrowego zapisu wideo stanowią materiały pomocne przy wyborze optymalnej metody remontu lub modernizacji. Stwierdzone po monitoringu usterki na kanałach sanitarnych rozpatrywane są indywidualnie. Wszelkie prace naprawcze i remontowe wykonywane są we własnym zakresie. Do prowadzenia remontów i modernizacji kanałów stosowane są metody tradycyjne - związane z wykonywaniem robót ziemnych i wymianą uszkodzonych odcinków na nowe, oraz bezwykopowe - polegające na wzmocnieniu konstrukcji i uszczelnieniu kanału bez konieczności wykonywania robót ziemnych. 8

6 9 OCZYSZCZALNIA W oczyszczalni ścieków oczyszczane są wszystkie ścieki bytowogospodarcze z miast Lublin i Świdnik oraz okolicznych gmin. Oczyszczalnia położona jest we wschodniej części miasta Lublina, pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami Łagiewnicką i Jakubowicką. Do jej terenu należy także obszar pól zalądowywania, zlokalizowany na łąkach wsi Jakubowice, w odległości około 2 km od obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia zajmuje łącznie 62,6 ha, z czego pola zalądowywania - 22,4 ha. Obiekt został zaprojektowany w latach siedemdziesiątych, a jego budowa trwała do 1992 roku. Oczyszczalnia ścieków posiada następującą projektową zdolność przepustową: średnio na dobę Qd śr = m /d max. na dobę Qd max = m /d max. na godzinę Qh max = m /h Stopień redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń wynosi średnio 95 %, co pozwala na spełnienie warunków zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym. Proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch podstawowych etapów. W trakcie pierwszego większe zanieczyszczenia zawarte w ściekach zatrzymywane są kolejno na kratach, piaskowniku i osadnikach wstępnych. Pozostałe zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadające i substancje rozpuszczone - unieszkodliwiane są metodą biologiczną w bioreaktorach osadem czynnym, którego głównymi składnikami są bakterie i pierwotniaki. Zmodernizowane bioreaktory, w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków ISPA, są przystosowane do zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu metodą Bardenpho. Po oddzieleniu w osadnikach wtórnych ścieków od osadu czynnego oczyszczone już ścieki płyną do rzeki Bystrzycy. Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady poddawane są fermentacji w wydzielonych komorach fermentacyjnych, a następnie odwadniane mechanicznie na prasach taśmowo-filtracyjnych firmy Bellmer. Osad po prasach charakteryzuje się średnim uwodnieniem 81,4 % i zawiera w suchej masie około 60,1 % części organicznych. Następnie poddawany jest procesowi termicznego suszenia. W ramach inwestycji współfinansowanej ze środków ISPA/Fundusz Spójności zainstalowano trzy linie suszarek pneumatycznyh z warstwą fluidalną, które umożliwiają suszenie osadu do poziomu ponad 90 % s.m. W wyniku działania podwyższonej temperatury następuje higienizacja osadów. Odparowanie wody powoduje kilkakrotne zmniejszenie objętości i masy, co znacznie zmniejsza koszty transportu i ewentualnego składowania. Po wysuszeniu osad może być traktowany jako alternatywne paliwo, ponieważ jego wartość opałowa (12 MJ/kg s.m.o.) czyni go porównywalnym energetycznie do węgla brunatnego. Hajdów Problem zagospodarowania osadów ściekowych, powstających podczas oczyszczania ścieków, jest jednym z najtrudniejszych tematów, z jakimi spotykają się w swej codziennej pracy eksploatatorzy oczyszczalni. Spółka, próbując sprostać idei zrównoważonego rozwoju i wychodząc naprzeciw normom Unii Europejskiej, podejmuje działania zmierzające w kierunku rozwiązania tego problemu poprzez termiczną ich obróbkę. Stwarza to nowe możliwości ich utylizacji poprzez wykorzystanie w przemyśle jako wypełniacza przy produkcji cementu, cegły, mas bitumicznych lub jako paliwa alternatywnego. W celu zagospodarowania wysuszonych osadów ściekowych z oczyszczalni Hajdów prowadzone są badania w kierunku znalezienia optymalnych sposobów ich zagospodarowania. Oczyszczalnia została zaprojektowana na usuwanie następujących ładunków zanieczyszczeń: BZT 5460 kg O /dobę, 5 2 zawiesina ogólna kg/dobę, Nog kg/dobę, Pog kg/dobę, przy ilości ścieków dopływających do oczyszczalni: maksymalna ilość na dobę m, średnia ilość w ciągu doby m, maksymalna ilość na godzinę m, średnia ilość w ciągu godziny m. Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w 2010 r. wyniosła średnio m /dobę. Istotne znaczenie dla poprawy stanu środowiska naturalnego ma prowadzona nieprzerwanie od kilkunastu lat modernizacja oczyszczalni ścieków Hajdów. Modernizacja objęła proces technologiczny części biologicznej i części mechanicznej oraz proces technologiczny w zakresie gospodarki osadowej, a także gospodarkę energetyczną. Wszystkie działania zmierzają do spełnienia w tej sferze wymogów prawa polskiego, jak również Unii Europejskiej (część środków finansowych na realizację tego celu pochodzi z UE). 10

7 11 SPRZEDAŻ Sprzedaż wody w 2010 roku wyniosła ,19 m. W bazie danych MPWiK zarejestrowanych jest odbiorców usług, w tym: odbiorców indywidualnych, 2.75 odbiorców instytucjonalnych. Rozliczenie za dostarczaną wodę odbywa się na podstawie odczytów wodomierzy stanowiących własność Spółki. Odczytywane są również wodomierze stanowiące własność odbiorcy szt., w tym: 851 wodomierzy lokalowych, 464 wodomierze ogrodowe i 51 wodomierzy zamontowanych na ujęciach własnych odbiorców, które służą do naliczania opłat za ścieki. Ogółem w 2010 roku dokonano odczytów wodomierzy i wystawiono faktur. W 2010 roku zafakturowano łącznie ,20 m ścieków. Strukturę ścieków oczyszczonych prezentuje poniższa tabela: Sprzedaż wody w m dla poszczególnych grup odbiorców prezentuje poniższa tabela: Ceny netto dla wszystkich usługobiorców z terenu Gminy Miasta Lublin za dostarczaną wodę oraz za odprowadzane i oczyszczane ścieki obowiązujące w 2010 roku prezentuje poniższa tabela: W celu przygotowania usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków dla przyszłych odbiorców, w 2010 roku zostały wydane 142 informacje i warunki techniczne dotyczące budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przygotowano ponad 1000 umów przyłączeniowych i uzgodniono 720 projektów budowlanych. 12

8 1 INWESTYCJE Plan inwestycji na rok 2010 został zatwierdzony Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 1 stycznia 2010 roku na kwotę zł. W 2010 roku został opracowany przez Spółkę i zatwierdzony przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu roku Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ustalający zasady budowy, tryb postępowania oraz zasady rozliczania inwestycji realizowanej ze środków własnych inwestorów zewnętrznych w oparciu o metodę dochodową. Spółka podejmowała w 2010 roku następujące działania inwestycyjne, mające na celu modernizację i unowocześnienie posiadanej infrastruktury technicznej: v zapewnienie odpowiedniej jakości wody i utrzymanie ciągłości jej dostaw do sieci miejskiej poprzez: wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 1011,70 mb, w ulicach: Lwowska, Krzemieniecka, Sekutowicza, Bielskiego, Szaserów - metodą tradycyjną oraz w ulicach: Wokulskiego, Kmicica, Ustronie, Uniwersytecka - metodą bezwykopową; budowę nowych sieci wodociągowych o długości 491,91 mb w ulicach: Świętochowskiego, Nadbystrzycka, Narcyzowa, Nałęczowska; v zapewnienie ciągłości odbioru ścieków poprzez: przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej metodą tradycyjną w ulicach Rudnicka, Prosta; bezwykopową renowację sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 212 mb w ulicach: Chemiczna, Słowackiego, Kompozytorów Polskich, Paderewskiego, Dulęby, Samsonowicza, Bogusławskiego, Słowicza; budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 40,75 mb w ulicach: Świętochowskiego, Wodna, Sekutowicza-Bielskiego; v unowocześnienie urządzeń na obiektach oczyszczalni ścieków Hajdów, w tym: wymiana mieszadeł i instalacji elektrycznych oraz wykonanie robót budowlanych w I, II, III, IV bloku komór nitryfikacji i denitryfikacji; wykonanie zamknięć przed kratami, przebudowa zwężek pomiarowych i komory K-1a; instalacja do odpompowywania odcieku z odwadniaczy przy odsiarczalni biogazu; uzupełnienie programu PLC o nowe elementy technologiczne oraz zaimplementowanie w system SCADA nowych obiektów wynikających z modernizacji części biologicznej; wykonanie kanalizacji i sieci światłowodowej w relacji PIX - Rozdzielnia 6 kv; v poprawa warunków pracy zostały wykonane prace budowlane i instalacyjne na Bazie Zamborzycka: docieplenie budynku warsztatu samochodowego, budynku napraw i montażu ogumienia, budynku stacji kontroli pojazdów, garaży specjalnych; instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych części południowozachodniej budynku administracyjnego - etap I; v zakupy inwestycyjne dla zabezpieczenia funkcjonowania systemów informatycznych: rozszerzenie systemu oprogramowania obsługującego mapę numeryczną; zakup systemu do zarządzania działalnością Centralnego Laboratorium; zakup serwerów komputerowych dla potrzeb: baz danych systemu billingów, systemu mapy numerycznej, zdalnego odczytu wodomierzy; rozbudowanie sieci teletechnicznej na Bazie Piłsudskiego; modernizacja tablicy synoptycznej stacji pomp Dziesiąta ; modernizacja systemu transmisji pomiarów technologicznych sieci wodociągowej i przepompowni ścieków; v zakupy inwestycyjne dla zabezpieczenia funkcjonowania obsługi transportowej oraz niezawodnego funkcjonowania maszyn i urządzeń, m.in.: samochód specjalny ssąco-płuczący do oczyszczania i udrażniania sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody ; samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji; v wykonanie projektów przyszłych inwestycji, m.in.: połączenie miejskiej sieci wodociągowej na wysokości ul. Sieciecha z przyłączeniem sieci wodociągowej gminy Głusk do ul. Zorza; połączenie końcówek sieci wodociągowej ulicy Kleeberga i Andersa; kanalizacja światłowodowa relacji PIX - Rozdzielnia 6 kv na terenie oczyszczalni; przebudowa sieci wodociągowej pod rzeką Bystrzycą w rejonie ul. Andersa; przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bryńskiego; strefy ochrony studni przy ul. Koncertowej i Narcyzowej. 14

9 15 MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie realizuje projekt Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu poprzedzone było szczegółowymi ocenami merytorycznymi I i II stopnia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny merytorycznej II stopnia, we wrześniu 2010 roku odbyły się pierwsze spotkania z grupą ekspercką JASPERS. W grudniu 2010 roku wniosek o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego dla projektu, uwzględniający zalecenia ekspertów JASPERS, został przekazany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 0 grudnia 2010 r. Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lublin. W skład projektu wchodzi 20 kontraktów usługowych oraz 20 kontraktów na roboty budowlane. Zakres rzeczowy obejmuje budowę i przebudowę 149,02 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, modernizację stacji wodociągowej Zemborzycka, dostarczającej ok. 40 % wody dla Lublina oraz dalszą modernizację oczyszczalni ścieków (m. in. poprawa stanu technicznego i bilansu energetycznego obiektów gospodarki energetyczno-cieplnej oczyszczalni, trzeci etap hermetyzacji obiektów). Budowa nowych sieci wod.-kan. umożliwi doposażenie obszarów na obrzeżach miasta, gdzie od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się zabudowa jedno i wielorodzinna tj. Głusk, Abramowice, Zadębie, Rudnik, Wrotków, Zemborzyce, Lipniak. Przyjęta technologia prowadzenia prac związanych z budową i przebudową sieci wodociągowokanalizacyjnych metodą bezwykopową, jako metodą priorytetową, znacznie ograniczy utrudnienia w ruchu ulicznym oraz uciążliwości dla mieszkańców. W ramach projektu do tej pory zrealizowano kontrakt, w zakresie którego zakresem była budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Lipniak w Lublinie, rozpoczęta została przebudowa sieci wod.-kan. Śródmieście II oraz pierwszy etap budowy kolektora sanitarnego N II. Ponadto w oczyszczalni ścieków Hajdów trwa przebudowa sieci i urządzeń biogazowych. MPWiK jest beneficjentem środków finansowych uzyskanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodnościekowa. Szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu wynosi PLN netto, z czego przyznana kwota dofinansowania dla beneficjenta: PLN. Planowane zakończenie projektu przewidziano na drugą połowę 2015 roku. W latach dzięki dofinansowaniu z funduszu przedakcesyjnego ISPA przedsiębiorstwo realizowało projekt o nazwie Oczyszczanie ścieków w Lublinie. W ramach projektu zmodernizowano część biologiczną oczyszczalni, co pozwoliło rozszerzyć zakres oczyszczania biologicznego o związki biogenne (azot, fosfor), uzyskując standardy europejskie w oczyszczaniu ścieków. Dzięki modernizacji stacji dmuchaw zmniejszyła się energochłonność stacji i zmalała emisja hałasu, wyeliminowana została konieczność eksploatacji pompowni wód chłodniczych, co spowodowało dalszą oszczędność energii. Ponadto w ramach projektu wybudowano Stację Termicznego Suszenia Osadu Odwodnionego. Realizację projektu Oczyszczanie ścieków w Lublinie zakończono 1 grudnia 2010 roku 16

10 17 USŁUGI MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie ukierunkowane jest na kompleksową obsługę Klienta, jak również oczekiwania rynku. Spółka oferuje usługi w zakresie: Remonty chloratorów, pomp do wody czystej i agregatów głębinowych oraz usługi gwarancyjne i pogwarancyjne Informacje: tel w. 461, 462, 464 Ośrodek Wypoczynkowy "Kropelka" w Białce koło Parczewa Informacje: tel Dębowa Kłoda Składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie Informacje: tel Rokitno, Lubartów Bezwykopowe naprawy sieci kanalizacyjnej Informacje: tel w. 41 fax Przyjmowanie nieczystości ciekłych w Punkcie Zlewnym Informacje: tel ul. Azaliowa Lublin Badania w zakresie kontroli sanitarnej i technologicznej wody, kontroli jakości ścieków i procesu ich oczyszczania oraz jakości osadów ściekowych Informacje: tel fax ul. Zawilcowa Lublin Ciśnieniowe czyszczenie kanałów Informacje: tel w. 40, 41 fax Telewizyjny monitoring sieci wod.-kan. Informacje: tel w. 421 fax Badania techniczne samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników rolniczych oraz pojazdów zasilanych gazem Informacje: tel w. 455 czynne: pn.-pt Remont i legalizacja wodomierzy skrzydełkowych, śrubowych i sprzężonych o średnicach od 15 do 150 mm Remont i legalizacja przetworników do ciepłomierzy Informacje: tel w. 570 fax Automatyczne mycie samochodów osobowych i busów oraz wysokociśnieniowe mycie ręczne samochodów ciężarowych i autobusów Informacje: tel Czynne: pn.-pt sob

11 19 SYSTEMY ZARZĄDZANIA Spółka posiada następujące certyfikaty: zarządzania jakością, zgodny z normą ISO przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA, zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z normą PN-N przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), akredytacji laboratorium, zgodny z normą PN-EN/IEC przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Liczba zatrudnionych pracowników na dzień roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. wynosiła 998 osób, w tym 24 kobiety. Głównym celem polityki personalnej Spółki jest optymalizacja zatrudnienia zmierzająca do wskazania kompetentnych pracowników do realizacji zadań i obowiązków, poprzez prowadzenie spójnej i konsekwentnej polityki. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem i dostosowaniem posiadanego systemu zarządzania środowiskowego do wymagań Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS. EMAS system Ekozarządzania i audytu jest wspólnotowym systemem zarządzania środowiskowego, którego wymagania są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE. Kraje członkowskie są zobowiązane do tworzenia warunków instytucjonalnych i organizacyjnych umożliwiających zainteresowanym jednostkom dobrowolne uczestniczenie w systemie. Celem jest pozytywne stymulowanie form i metod prowadzenia działalności gospodarczej, które zapewnią systematyczne ograniczanie oddziaływania na środowisko, poprzez wprowadzenie zunifikowanego systemu samooceny i samokontroli jednostek w zakresie ich wpływu na środowisko oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do wiarygodnej informacji na ten temat. System zarządzania EMAS jest częścią ogólnego systemu zarządzania organizacji, który umożliwia nadzorowanie i ocenę wpływu działalności organizacji na środowisko oraz działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu. Wdrożenie systemu Ekozarządzania i audytu oraz rejestracja w systemie EMAS daje możliwość znalezienia się w elitarnej grupie instytucji i przedsiębiorstw, postrzeganych jako organizacje proekologiczne działające w zgodzie z prawem, w sposób efektywny, wiarygodny i przejrzysty. W dłuższej perspektywie system zarządzania środowiskowego pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści, znajdujących swoje odzwierciedlenie w sferze ekonomicznej i finansowej. W 2010 roku zostały podjęte prace nad zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, zmierzającymi do wprowadzenia elastycznych systemów wynagradzania, co ma gwarantować zatrudnienie i zatrzymanie wartościowych pracowników w Spółce. Rozpoczęliśmy również działania zmierzające do wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, czego wyrazem było stworzenie opisów stanowisk pracy i procedur rekrutacji. W trakcie 2010 roku konsekwentnie realizowaliśmy jeden z najistotniejszych celów polityki personalnej Spółki, jakim jest inwestowanie w doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich. Nasi pracownicy brali udział w licznych tematycznych szkoleniach, seminariach, konferencjach, podnosili również swoje kwalifikacje zawodowe na kursach branżowych i studiach podyplomowych. POLITYKA PERSONALNA 20

12 21 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Rok 2010 potwierdził bardzo dobrą kondycję finansową Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Wysoki poziom kapitałów własnych oraz rentowna działalność podstawowa świadczą o stabilnej sytuacji finansowej Spółki i pozwalają na dalszy jej rozwój. Na dzień r. kapitał własny Spółki wynosił ,45 zł, w tym kapitał podstawowy ,00 zł. Kapitał podstawowy dzieli się na udziały, każdy po 600 zł. Jedynym właścicielem jest Gmina Lublin. Wysoki poziom wyposażenia Spółki w kapitał własny oscylujący w granicach 80 % jest efektem wysokiego kapitału podstawowego wobec wartości posiadanych aktywów oraz systematycznego wzrostu wartości kapitału zapasowego i rezerwowego, osiągniętych dzięki podwyższeniu kapitału przez Gminę Lublin oraz akumulacji części zysku z lat poprzednich. Dzięki zgromadzeniu znacznych zasobów środków pieniężnych przez Spółkę odnotowano wysoki wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który na koniec 2010 osiągnął poziom 2,69. Z uwagi na niski poziom zapasów w strukturze majątkowej Spółki wskaźnik płynności szybkiej również osiągnął wysoką wartość 2,54. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok zostało przeprowadzone przez DORADCA Spółka z o.o. w Lublinie. Zdaniem badającego sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: Prezes Zarządu Marek Wagner przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też wyniki finansowe; zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki. Opinia wydana przez podmiot badający nie zawierała zastrzeżeń. Nie stwierdzono zagrożenia kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez najbliższe lata. W 2010 roku w Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie wprowadził nowe zasady budżetowania. Głównym zadaniem budżetowania jest utrzymanie kosztów na racjonalnym, uzasadnionym poziomie oraz bieżąca kontrola dokonywanych wydatków. Budżet obejmował całą działalność Spółki, tj.: działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Bieżąca kontrola wpływów i wydatków umożliwia identyfikację czynników wpływających na wielkość odchyleń od wartości zaplanowanych oraz pozwala na szybką i skuteczną reakcję na odchylenia. 22 2

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW II W KRAKOWIE

PŁASZÓW II W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjent Jednostka Realizująca Projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48 12 42 42 440, +48 12 42 42

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I MODERNIZACJA KANALIZACJI MIELEC województwo podkarpackie Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, czyli do usuwania

Bardziej szczegółowo

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok.

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok. 1. Ogólne informacje o PWiK Głównym celem działalności PWiK Żory sp. z o.o. jest zaopatrzenie mieszkańców miasta Żory w wodę wysokiej jakości i odbiór ścieków przy optymalizacji kosztów. Oczyszczanie ścieków

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XI/74/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE CENNIK USŁUG (ceny netto, bez podatku VAT) Wołomin, 2 kwiecień 2012 roku SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 05.09.2001 r. Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe przyznające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP II Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIJNE MILIONY NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II to projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI- /08 Rady Miejskiej Baborowie z dnia kwietnia 2008 r. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 2012. I 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, dnia 14 kwietnia 2015r. Główne elementy gospodarki wodno ściekowej Obiekty: SUW w Starych

Bardziej szczegółowo

Początki działalności

Początki działalności PREZENTACJA FIRMY Początki działalności 1881 r. William. H. Lindley podpisuje z warszawskim magistratem umowę na wykonanie planów kanalizacji i wodociągów oraz na kierowanie ich budową w Warszawie. 1886

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2013 Plan opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD-KAN-EKO już na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Umożliwia dostęp do wiedzy, nowych trendów i dyskusję nad rozwojem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych Marek Gromiec Warszawa, 15 luty 2016 Paradygmat NEW

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik Kraśnik 2012 rok Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik 1. Zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych 1.1 Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Spółkę w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Informacje ogólne.

Taryfa. Informacje ogólne. Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP IV Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIA REFUNDUJE CZĘŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE W LATACH 2007 2015 Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl ISTOTNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ - zanieczyszczenie wód powierzchniowych; - nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych; -zanieczyszczenia odprowadzane do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie gminy Lubicz na okres: od dnia. 01.04.2007 roku do dnia. 31.03.2008 roku Spis treści: I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/76/2 RADY MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 202 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 202 205 dla miasta Sejny. Na

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY 1 Spis treści SPÓŁKA WODA ŚCIEKI INWESTYCJE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI MARKETING 2 3 Aquanet - nasza historia Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Nr 2 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Program Implikacje zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ściekowej dla kalkulacji cen i stawek taryfowych odnośnie kosztów świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie BENEFICJENT UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie NR 2000 PL 16 P PE 012 projekt OCZYSZCZALNIa ŚCIEKÓW PŁASZÓW ii W KRAKOWIE lipiec 2003 listopad 2003 maj

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KANALIZACJA 2009

WODOCIĄGI KANALIZACJA 2009 WODOCIĄGI KANALIZACJA 2009 SPIS TREŚCI nr 1(59) 9 Inwestycyjny kalejdoskop 10 Przegląd prasy 11 Wiadomości bez granic 12 Tatrzańskie impresje 14 W sieci prawa 14 Niewyczerpane pokłady energii 15 Istotny

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu www.zmge.zywiec.pl Projekt Oczyszczanie ścieków na czyźnie - od pomysłu do sukcesu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Prałata St. Słonki 22 34-300 tel. 33 861 28 98 Związek Międzygminny

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ostrołęki

Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr (projekt z dnia 03.03.2014r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B

Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B Kontrakt 3 Budowa suszarni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opolu, cz. B realizowany w ramach Projektu TRIAS OPOLSKI ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo