Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE"

Transkrypt

1 Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja : PIANOWO gm. Kościan Obręb : - dz. ozn. nr geod. : 7/1, 8, 4/5 3/3, 4/3, 2/11, 269/2 Inwestor GMINA KOŚCIAN BranŜa : SANITARNA Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant: mgr inŝ. Witold Sobczak 1556/92 Lo Projektant: mgr inŝ. Henryk Paździor 1049/87 Lo Sprawdził: mgr inŝ. Waldemar Dobiała 1555/92 Lo MARZEC

2 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO STREFA GM. KOŚCIAN 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel inwestycji 3. Materiały wyjściowe Spis zawartości 4. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji 4.1 Gospodarka wodno ściekowa 4.2 Infrastruktura techniczna 5.0 Warunki gruntowo - wodne 6. Koncepcja rozwiązania technicznego 6.1 Ilość ścieków bytowo-gospodarczych 6.2 Parametry hydrauliczne projektowanych kolektorów 6.3 Lokalizacja kanalizacji sanitarnej 6.4 Przeszkody i kolizje 6.5 Obiekty i urządzenia na sieci Przepompownie ścieków Pomiar ilości ścieków tłoczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków Pozostałe obiekty i urządzenia 6.6 Zastosowane materiały 6.7 Rozmiar rzeczowy. 7.0 Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny Technologia robót ziemnych 7.2. Roboty montaŝowe Przepompownie ścieków Posadowienie Układ hydrauliczny Uruchomienie przepompowni Kolektory i rurociągi tłoczne 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9. Uwagi końcowe 2

3 II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI 1. Uzgodnienia 1.1 Decyzja nr 25/10 Wójta Gminy Kościan z dnia roku w sprawie dróg gminnych 1.2 Starostwo Powiatowe w Kościanie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla pow. kościańskiego - Opinia nr 469 /2009 z dnia Załączniki 2.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.7331/117/09 z dnia r. wraz z załącznikami 2.2 Uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Kościan z dnia r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji zawodowej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi i Kiełczewo. 2.3 Postanowienie Wójta Gminy Kościana nr GOŚ 7624/30/2009 z dnia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2.4 Warunki techniczne Nr 62/2009 z dnia r. na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo na działkach ozn. nr geod. 7/1, 4/5, 4/3, 2/11, 269/2 obręb wydane przez Urząd Gminy w Kościanie. 2.5 Wykaz właścicieli nieruchomości na których projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią PS1 2.6 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej 2..7 Zestawienie kolektorów tłocznych 3

4 III.RYSUNKI 1. Mapa orientacyjna w skali 1 : rys. nr 1 2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali rys. nr 2 3. Profile podłuŝne kolektorów K-1, K-2, K-3 rys. nr Przepompownia ścieków nr PS rys. nr 4 5. Przejście rurociągiem grawitacyjnym pod drogą gminną rys. nr 5 6. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna średnicy mm rys. nr 6 7. Studzienka kanalizacyjna rozpręŝna bet. średnicy mm rys. nr 7 4

5 I.OPIS TECHNICZNY 1.Podstawa opracowania. Niniejsza dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości PIANOWO obejmującej obszar aktywizacji gospodarczej opracowana została na podstawie umowy zawartej z Gminą Kościan. 2.Przedmiot, zakres i cel inwestycji Przedmiotem projektu jest sieć kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości PIANOWO tworzącej obszar aktywizacji gospodarczej. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków bytowo-gospodarczych systemem kolektorów grawitacyjnych, oraz przepompownią z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo dz. nr 269/2, skąd ścieki przetransportowane zostaną do gminnej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Starych ch. Celem inwestycji jest stworzenie moŝliwości odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z obszary aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo do istniejącej gminnej mechanicznobiologicznej oczyszczalni w Starych ch. Dokumentacja branŝy elektrycznej obejmująca zasilanie energetyczne przepompowni ścieków stanowi odrębne opracowanie nie objęte umową wyszczególnioną w pkt Materiały wyjściowe. a) Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000 wraz z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego b) wizje terenowe, opinia o warunkach gruntowo-wodnych opracowana w 2010 roku. c) uzgodnienia branŝowe 4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji. Teren objęty niniejszą inwestycją połoŝony jest w północnej części gminy Kościan. Miejscowość Pianowo posiada głównie zabudowę zwartą zlokalizowaną wzdłuŝ drogi gminnej posiadającej jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Obszar aktywizacji gospodarczej natomiast połoŝony jest w niezabudowanej części wsi Pianowo pomiędzy drogami gminnymi o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej. Teren objęty projektem sieci kanalizacji 5

6 sanitarnej podobnie jak obszar całej gminy Kościan jest nieznacznie zróŝnicowany wysokościowo, miejscami płaski, łagodnie opadający w kierunku południowo i północno - zachodnim. NajniŜszy punkt o rzędnej 73,35 m npm znajduje się przy przepompowni nr PS, a najwyŝszy o rzędnej 77,90 m n.p.m połoŝony jest przy skrzyŝowaniu dróg gminnych oznaczonych działkami nr 8 / Pianowo Kościan / i 2/ Gospodarka wodno ściekowa Miejscowość Pianowo zaopatrywana jest w wodę z gminnego wodociągu grupowego Stare. Wodociąg wykonany jest z rur AC i PVC średnicy 150 mm-110mm-90mm. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem w drogach, w których projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej projektowana jest równieŝ w odrębnym opracowaniu sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 110mm. Ścieki bytowo-gospodarcze natomiast powstające w gospodarstwach domowych w zabudowanej części miejscowości Pianowo i częściowo z obszaru aktywizacji gospodarczej odprowadzane są istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjną i tłoczną do oczyszczalni ścieków w Starych ch. W tej sytuacji uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pozostałym obszarze aktywizacji gospodarczej jest ze względów ekonomicznych i ochrony środowiska celowe i zasadne z uwagi na bliskość urządzeń kanalizacyjnych i konieczność ochrony wód podziemnych struktury, w której zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych wodociągu grupowego Stare. 4.2 Infrastruktura techniczna Z pozostałej podziemnej infrastruktury technicznej na terenie objętym inwestycją, znajdują doziemne kable telekomunikacyjne, oraz kabel energetyczny niskiego napięcia. 5. Warunki gruntowo wodne Badania geotechniczne wykonane zostały w marcu br. Odwiercono dwa otwory do głębokości 3,0 m i jeden do 4,0 m przy projektowanej przepompowni PS. Profile otworów kształtowały się następująco : Otwór nr 1 przy studni rewizyjnej nr 12 0,00 0,40 grunty nasypowe kat. II 0,40 1,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III 1,80 2,40 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III 6

7 2,40 2,80 glina piaszczysta plastyczna 2,80-3,00 glina piaszczysta miękkoplastyczna W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 2,8 m p.p.t. która ustabilizowała się na poziomie 2,3 m p.p.t. Otwór nr 2 przy studni rewizyjnej nr 2 0,00 0,40 gleba 0,40 1,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III 1,80 2,30 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III 2,30 3,00 glina piaszczysta półzwarta W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 2,5 m p.p.t. która ustabilizowała się na poziomie 0,85 m p.p.t. Otwór nr 3 przy projektowanej przepompowni ścieków 0,00 0,40 gleba kat. II 0,40 0,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III 0,80 1,80 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III 1,80 4,00 glina piaszczysta półzwarta kat. IV. W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 0,1 m p.p.t. która ustabilizowała się na poziomie równieŝ 0,10 m p.p.t. 6. Koncepcja rozwiązania technicznego. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze z obszaru aktywizacji gospodarczej połoŝonego między drogami gminnymi Pianowo-Kościan dz. nr 8 i Kościan-Pianowo ul. Czempińska dz. nr 16. Ścieki transportowane będą kolektorami grawitacyjnymi i jedną przepompownią PS zlokalizowaną na załamaniu drogi gminnej dz. nr 2/11, do połoŝonej w drodze gminnej dz. nr 269/2 sieci kanalizacji sanitarnej,skąd przepompownią tłoczone są do przepompowni zlokalizowanej przy gimnazjum w Starych ch i następnie do gminnej oczyszczalni ścieków. Układ techniczno-przestrzenny projektowanego w niniejszej dokumentacji systemu kanalizacji sanitarnej obejmujący w/w zakres rzeczowy przedstawia się następująco : a/ z I części obszaru aktywizacji gospodarczej do przepompowni PS zlokalizowanej w pasie drogi gminnej dz. nr 2/11 spływać będą grawitacyjnie ścieki kanałem zbiorczym nr : K-1 i K-2, skąd tłoczone będą rurociągiem tłocznym rur PE 100 SDR 17 średnicy 110 mm poprzez studzienkę rozpręŝną do istniejącej studzienki rewizyjnej PCW 7

8 średnicy 425 mm zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 269/2. b/ z II części obszaru aktywizacji gospodarczej zlokalizowanego przy drodze gminnej Pianowo Kościan dz. nr 8 spływać będą grawitacyjnie ścieki kanałem zbiorczym nr K-3 do istniejącej studzienki rewizyjnej PCW średnicy 425 zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 3/ Ilość ścieków bytowo - gospodarczych Ilość odprowadzanych ścieków ustalone dla części miejscowości Pianowo objętej niniejszym opracowaniem wynosi : średnio dobowo - Qśr.d = 8,1 m 3 /d maksymalnie dobowo - Qmax.d = 10,5m 3 /d maksymalnie godzinowo - Qmax.h = 0,7 m 3 /h PowyŜsza ilość ścieków pod względem hydraulicznym i ładunku zanieczyszczeń zawarta jest w przepustowości istniejącej gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Starych ch, co potwierdzają warunki techniczne wydane dla przedmiotowej inwestycji przez Urząd Gminy w Kościanie Parametry hydrauliczne projektowanych kanałów. Naturalne spadki terenu miejscowości Pianowo pozwalają tylko na częściowy grawitacyjny spływ ścieków z obszaru aktywizacji gospodarczej. W związku z tym ścieki z całego powyŝszego terenu spływać będą systemem grawitacyjno-ciśnieniowym i grawitacyjnym do studzienek znajdujących się na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie dróg gminnych dz. nr 269/2 i 3/3. Z powyŝszych miejsc ścieki popłyną grawitacyjnie do istniejącej przepompowni, skąd przetłoczone zostaną do gminnej oczyszczalni ścieków. Średnicę kolektorów sanitarnych ustalono, posługując się programem Riviulus V 1.02 dla systemów kanalizacyjnych firmy Wavin. Kolektor główny zbiorczy Kb Średnica kolektora K-1 ustalona dla przepływów ścieków podanych w pkt. 6.1 dla obszaru aktywizacji gospodarczej tj. 0,7 m 3 /h oparta na metodzie Prandla i Colebrooka wynosi : - średnica kolektora mm przy : i = 5,0 0 /oo 8

9 napełnienie = 15,6 % prędkość v = 0,24 m/s przy napełnieniu = 100 % prędkość v = 0,9 m/s q = 25,02 dm 3 /s Dla pozostałych kolektorów w których przepływ jest porównywalny do przepływu w kolektorze K- 1, ustala się równieŝ średnicę D = 200 mm. Przyjęto kolektor K-1 i pozostałych z rur PVC-U klasy S / SDR 34: SN8 / zalecanej minimalnej średnicy zewnętrznej 200 mm i grubości ścianki 5,9 mm. Z uwagi Ŝe prędkość przepływu ścieków w projektowanych kolektorach jest mniejsza od prędkości samooczyszczania się rurociągu, na etapie eksploatacji naleŝy cyklicznie przeprowadzać okresowe płukanie kanałów Lokalizacja kanalizacji sanitarnej. Główne ciągi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostały z uwzględnieniem warunków istniejącego uzbrojenia terenu, moŝliwości wykonania wykopów sprzętem mechanicznym, ograniczenia szkód i rozbiórek nawierzchni dróg, oraz moŝliwości wykonania przyłączy z poszczególnych nieruchomości do kanału zbiorczego. kolektory grawitacyjne K-2 i K-3 zlokalizowane zostały w drogach gminnych o nawierzchniach ziemnych nieutwardzonych, oraz działkach nr 7/1, 4/5, 4/3, które stanowią pas na poszerzenie drogi gminnej i dz. nr 8, w odległości 2,0 m od granicy pasa drogowego dz. nr 2/11, 7/1, 4/5, 4/3. Kolektor natomiast K-1zlokalizowany został w drodze gminnej dz. nr 2/11 i 269/2 w odległości 1,5 m od granicy pasa drogowego. Przejście kolektorem grawitacyjnym K-3 pod drogą gminną Pianowo Kościan wykonane zostanie w rurze osłonowej średnicy 356,0 x 10,9 mm. - Rurociąg tłoczny przepompowni PS zlokalizowany został w drodze gminnej dz. nr 2/11 i 269/2 równolegle do trasy projektowanego kolektora grawitacyjnego w odległości 1,5 m od granicy pasa drogowego Przeszkody i kolizje Projektowane rurociągi sanitarne kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i doziemnymi kablami energetycznymi. Szczególną ostroŝność i uwagę naleŝy, więc zachować w czasie 9

10 prowadzenia robót ziemnych tj. przy wykonywaniu wykopów równoległych do sieci zainwentaryzowanych w/w kabli Obiekty i urządzenia na sieci. Przepompownia ścieków. Ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy i lokalizacja istniejących urządzeń kanalizacyjnych wymuszają konieczność budowy jednej przepompowni ścieków. Przepompownia zlokalizowana została w miejscu zapewniającym optymalną głębokość posadowienia kolektorów, oraz optymalne warunki zajęcia terenu pod ich budowę. Z uwagi na istniejące warunki gruntowe i wodne zaprojektowano przepompownie ścieków w zbiorniku z polimerobetonu. Przepompownia PS 1 posiada średnicę mm i wysokość mm. Obliczenia pojemności retencyjnej przepompowni, wydajności, czasu pracy i postoju pomp przedstawiono w załączniku. Zaprojektowana przepompownia ścieków posiada następujące parametry pracy pomp : PS Pianowo - Qp = 6 l/s Hp = 5,9m H2O - Wysokość geometryczna Hg = 2,5m H2O - Hstr. l =2,4m H2O - straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x96,8 V= 0,81m/s - długość rurociągu tłocznego L = 293,0m - Hstrp+wyp = 1,0m H2O - moc nominalna pompy min. 1,3 KW - prędkość nominalna min rpm WYPOSAśENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 1. Pompy dobrane według parametrów technicznych - szt.2 2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu Grubość ścianek zbiornika ma wynosić - dla DN1500 mm - nie mniej niŝ 50 mm, Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura moŝe być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy uŝyciu kleju epoksydowego. 10

11 WyposaŜenie zbiornika: - podest obsługowy- stal nierdzewna - łańcuch do podestu - drabinka złazowa - stal nierdzewna - poręcz stal nierdzewna - kominki wentylacyjne - PCV - właz wejściowy - stal nierdzewna - belka wsporcza stal nierdzewna - prowadnice - stal nierdzewna - łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna - zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - Ŝeliwo (obsługa z poziomu podestu) - zawory zwrotne kulowe DN 80 szt.2 - Ŝeliwo - przewody tłoczne DN 80/100 - stal nierdzewna - połączenia kołnierzowe nierdzewne - elementy złączne - stal nierdzewna - złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku - nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. - deflektor 3. Rozdzielnia Sterowania Pomp wyposaŝenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: a. Obudowa szafy sterowniczej: - wykonana z tworzywa sztucznego - wyposaŝona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna 0 Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) - wyposaŝona w płytę montaŝową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm - wyposaŝona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 11

12 - posadzona na cokole plastikowym, umoŝliwiającym montaŝ/demontaŝ wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontaŝu obudowy szafy sterowniczej b. Urządzenia elektryczne: - panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej ekranu 7,1 - moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposaŝenie i moŝliwości wymienione w podpunkcie e) - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem - czteropolowe zabezpieczenie klasy C - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy - wyłącznik róŝnicowo-prądowy czteropolowy 63A - wyłącznik główny sieć-agregat 60A - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym klasy B10 - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaŝdej pompy przed przeciąŝeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej - stycznik dla kaŝdej pompy - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego - przełącznik trybu pracy (Ręczna 0 Automatyczna) - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni - stacyjka umoŝliwiająca rozbrojenia obiektu - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej - antena dla uzyskania właściwego sygnału działania systemu w sieci - Oświetlenie wewnętrzne szafy - miejsce dla przetwornika przepływomierza 12

13 c. Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): Wejścia (24VDC): - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) - awaria pompy nr 1 kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - awaria pompy nr 2 kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni - kontrola pływaka suchobiegu - kontrola pływaka alarmowego przelania - kontrola rozbrojenia stacyjki - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 ma) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC) - załączanie pompy nr 1 - załączenie pompy nr 2 - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: - naprzemienną pracę pomp - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych - funkcje czyszczenia zbiornika spompowanie ścieków poniŝej poziomu suchobiegu tylko dla pracy ręcznej - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków e. Wytyczne odnośnie wyposaŝenia i moŝliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM 8 wejść binarnych 8 wyjść binarnych 13

14 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4 20 ma Port szeregowy RS 232 Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany Wejścia licznikowe Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach Stopień ochrony IP40 Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800 Napięcie stałe 24V Wyjście antenowe Gniazdo karty SIM Panel czołowy sterownika wyposaŝony w diody informujące o: stanach wejść i wyjść binarnych zasięgu sieci GSM minimum 3 diody poprawności zasilania sterownika o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS MoŜliwości: Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie Sterowanie pracą obiektu przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej Szafy winny posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa B Szafa sterownicza powinna umoŝliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej, a z uwagi na wcześniejsze juŝ wdroŝenie systemu monitoringu u UŜytkownika musi on zgodnie współdziałać z posiadanym przez zamawiającego. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 14

15 Pomiar ilości ścieków tłoczonych Nie przewiduje się zamontowania przy przepompowni komory pomiarowej Pozostałe obiekty i urządzenia Na załamaniach trasy, podłączeniach kanałów dopływowych, oraz dłuŝszych odcinkach prostych, projektuje się w odległości nie większej niŝ 50 m między sobą studzienki węzłowe-rewizyjne betonowe średnicy mm słuŝące do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji. Studzienki lokalizowane są w poboczach pasów drogowych dróg gminnych i zakończone są włazem Ŝeliwnym klasy w dostosowaniu do rodzaju nawierzchni,zgodnie z normą PN-EN124. W miejscach przewidywanego ruchu pojazdów dodatkowo przewidziano zwieńczenie z pierścieniem odciąŝającym. Studzienkę rozpręŝną projektuje się z betonu B45 średnicy mm. 6.6 Zastosowane materiały Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostały z rur: PVC-U klasy S / SDR 34, SN 8 / z normalnym kielichem, średnicy 200/5,9 mm. Na załamaniach i zmianie kierunku kanałów, oraz do inspekcji i ewentualnego czyszczenia kanałów z poziomu gruntu, zaprojektowano studzienki betonowe średnicy mm i PCW średnicy 425 mm. Przy zakupie materiałów naleŝy zwracać uwagę i domagać się od dystrybutorów aktualnych świadectw oraz decyzji dopuszczających materiały do stosowania w budownictwie komunalnym. Przepompownia ścieków oferowana przez producentów jest kompletnym urządzeniem dostarczanym przez oferenta. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki od przepompowni do studzienki rozpręŝnej zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 średnicy 110/6,6 mm. Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów, studzienek i przepompowni przed infiltracją wód gruntowych oraz migracją ścieków do gruntu Rozmiar rzeczowy. - przepompownie - 1 szt. 15

16 - sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U D 200/5,9 mm - 752,0 m - rurociągi tłoczne PE 100 SDR 17, D 110/6,6 mm - 293,0 m 7. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny 7.1. Technologia robót ziemnych. Projektowana kanalizacja przebiega w ciągach dróg stanowiących własność gminy i osób fizycznych w terenie niezabudowanym. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przyjęto, Ŝe 30 % wykopów zostanie wykonanych ręcznie a 70 % mechanicznie. Wykopy ręczne naleŝy wykonywać, tam gdzie brak jest moŝliwości i warunków do pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń podziemnych (kable, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne ).Kolektory kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków posadowione zostaną w gruntach spoistych i niespoistych. Nie naleŝy przegłębiać wykopów poniŝej głębokości przewidzianej projektem. W wypadku przegłębienia naleŝy wzmocnić podłoŝe przez wykonanie ławy Ŝwirowej zagęszczonej do wysokości 0,10 m. po zagęszczeniu. W związku z tym, Ŝe na obszarze zainwestowania i głębokości posadowienia występują wg KNR Nr 201 grunty kat. III, przewiduje się wykonywanie podsypki i obsypki rur. Wysokość podsypki winna wynosić 0,10 m. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyŝej 20 mm. Obsypkę natomiast przewodu winna wynosić 0,30 m / po zagęszczeniu /powyŝej wierzchu rury. Wykonywanie wykopów na niektórych odcinkach trasy kolektorów będzie utrudniała woda gruntowa, której występowanie stwierdzono podczas wykonywania badan geotechnicznych gruntu. Przed rozpoczęciem,więc wykopów naleŝy trasę kanałów odwodnić obniŝając lustro wody igłofiltrami od dna wykopu w granicach 0,15-0,25 m.w wypadku, gdy na skutek wykonywania robót ziemnych zostaną uszkodzone istniejące urządzenia podziemne jak, kanalizacja deszczowa, nawierzchnie dróg, naleŝy je po zakończeniu robót doprowadzić do stanu w jakim były przed rozpoczęciem robót. Napotkane w czasie wykonywania wykopów i niezinwenytaryzowane urządzenia podziemne, naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić właściwego uŝytkownika bądź właściciela, celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Wykonawstwo robót ziemnych naleŝy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych, część II instalacje 16

17 sanitarne i przemysłowe", oraz BN-83/ PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Ze względu na prowadzenie robót w pobliŝu zabudowań i ciągów komunikacyjnych, zwraca się uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z uwagi na zagroŝenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostroŝnością naleŝy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliŝu zabudowań,gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, gazowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne. W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojściach do posesji naleŝy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejść dokładnie zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, wychodzące 1,0 m za wykop. Wykonane wykopy naleŝy zabezpieczyć przez ustawienie zapór a w godzinach nocnych oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym. Przypomina się, Ŝe ochronie podlegają znaki geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne naleŝy wykonać tak by znaki nie zostały uszkodzone lub zniszczone. Zgodnie z zaleceniem ZUD- opinia nr 469/2009 z dnia roboty ziemne w pobliŝu urządzeń podziemnych naleŝy wykonywać ręcznie, a wszelkie kolizje naleŝy rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli kolidujących urządzeń. O terminie rozpoczęcia robót naleŝy pisemnie powiadomić: TP S.A. Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu ul. Bułgarska 55, Poznań. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o,o. Oddział-Zakład Gazowniczy w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Kościan Śrem ul. Marcinkowskiego Kościan 7.2. Roboty montaŝowe Przepompownia Posadowienie MontaŜ przepompowni ogranicza się do posadowienia gotowej przepompowni na płycie fundamentowej przy zachowaniu wymaganego poziomu zagłębienia. W tym celu, po uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalonej głębokości, naleŝy wylać płytę fundamentową z betonu B-15, grubości 20 cm na zagęszczonej podsypce Ŝwirowopiaskowe grubości 20 cm. 17

18 Po opuszczeniu i wypoziomowaniu zbiornika przepompownię obsypywać piaskiem lub drobnym Ŝwirem, z zagęszczeniem warstwami co 20 cm. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu połączyć na ustalonych poziomach króciec wlotowy do przepompowni i wylotowy z przepompowni Układ hydrauliczny Przy odbiorze przepompowni od wytwórcy naleŝy sprawdzić czy wszystkie elementy przepompowni zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją, czy posiadają wymagane atesty, i czy zostały wykonane ze stali i materiałów nieulegających korozji Uruchomienie przepompowni. Po zabudowaniu przepompowni w gruncie, podłączeniu instalacji elektrycznej i sterowniczej, naleŝy opuścić pompy po prowadnicach rurowych w dół zbiornika, aby sprzęgnąć je z pionami tłocznymi. Napełnić zbiornik wodą do wysokości, przy której nastąpi zadziałanie sygnalizatora alarmu. Włączyć pompy, sprawdzić i ustawić poziomy włączania i wyłączania pracy pomp Kolektory, przykanaliki i rurociąg tłoczny Kolektory zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych łączonych na wcisk i uszczelki gumowe. Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności: - PN-92/B-10735, Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B Kanalizacja.Studzienki - PN-92/B Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne - PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. - PN-93/H Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uŝytkowanych przez pojazdy i pieszych. Przy montaŝu rur naleŝy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach producentów. Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o niejednorodnym podłoŝu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi naleŝy układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą naleŝy dokładnie wyprofilować i zagęścić. Rury muszą być układane tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie. 18

19 Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą zawierać cząsteczek o wymiarach powyŝej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Wysokość podsypki dla projektowanych kanałów wynosi 15 cm. Do podsypki i obsypki naleŝy odpowiedni materiał dowieźć z zewnątrz. Obsypkę rurociągów naleŝy wykonywać warstwami cm. z zagęszczeniem nie mniej jak 95 % zmodyfikowanej próby Proctora. Podczas montaŝu rur szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu, wypełniania wykopu. Studzienki rewizyjne, których zasadniczą funkcją jest umoŝliwienie kontroli i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano betonowe i z tworzyw sztucznych. Przy montaŝu studzienek z PCW szczególną uwagę zwrócić na poziom posadowienia studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów. Trzon studzienki włazu, naleŝy przyciąć na długość odpowiadającą niwelecie nawierzchni drogi, chodnika lub terenu z uwzględnieniem wysokości pierścienia odciąŝającego, płyty i włazu. Zmontowaną studzienkę obsypywać równomiernie dookoła z równoczesnym zagęszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika. Przed zasypaniem zmontowanych i ułoŝonych rurociągów i studni kanalizacyjnych naleŝy wykonać próbę szczelności według normy PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjny. 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zagospodarowanie placu budowy. Przy budowie przewodów sieci wodociągowej naleŝy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach: - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/. - Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót Budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr 13/72/. - Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych. -Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŝenia dla ludzi. - Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 19

20 technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów. - JeŜeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. - Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. - Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niŝ 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niŝ 1,2 m. - Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. - Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. - Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. - Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi. - Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niŝ 50 m. - Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto: 1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych, 2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłuŝej, 3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 8.2 Roboty ziemne. 20

Nr str. Spis treści 1

Nr str. Spis treści 1 Nr str. Spis treści 1 Opinia ZUD 2-4 Oświadczenia projektantów 5-6 Zaświadczenia przynaleŝności do P. I. I.B. 7-8 Zaświadczenia przygotowania zawodowego 9-10 Warunki techniczne 11 Uzgodnienie Burmistrza

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Zadanie: BUDOWA PRZEDŁUśENIA UL. CZEREŚNIO- WEJ OD GRANICY GMINY DO DROGI PO- WIATOWEJ - KANALIZACJA DESZCZOWA. Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA

Zadanie: BUDOWA PRZEDŁUśENIA UL. CZEREŚNIO- WEJ OD GRANICY GMINY DO DROGI PO- WIATOWEJ - KANALIZACJA DESZCZOWA. Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA Zadanie: Obiekt: BUDOWA PRZEDŁUśENIA UL. CZEREŚNIO- WEJ OD GRANICY GMINY DO DROGI PO- WIATOWEJ - KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA Inwestor: Stadium dokumentacji: GMINA PIASKI Ul. 6 Stycznia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko,

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko, Gmina Besko ul. Podkarpacka 5 38-524 Besko Znak:SR.271.11-2.2011 Besko, 2011-07-07 Odpowiedzi na pytania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko 1. Pytanie: Czy oferta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta 1. Informacje podstawowe o funkcjonującym systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS

Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS Informacje podstawowe o systemie monitoringu : System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec

OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 3 OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Potulice gm. Wągrowiec 1. Dane ogólne 1.0. Podstawa opracowania: Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: - zlecenie inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Data październik 2009 r.

Data październik 2009 r. Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. 05-082 Stare Babice, ul. Gen. Kutrzeby 36 Biuro projektowe WKM-Projekt Spółka Cywilna 90-355 Łódź, ul. Abramowskiego 3 tel. 42 6309649 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 6 3. ZDALNY MONITORING STR. 7 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NA OCZYSZCZALNI W M. GRONOWO, GM.BRANIEWO.

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NA OCZYSZCZALNI W M. GRONOWO, GM.BRANIEWO. . OPIS TECHNICZNY WYKONANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NA OCZYSZCZALNI W M. GRONOWO, GM.BRANIEWO. WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS 1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów: a) obiekt zdalny przepompownia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Nazwa obiektu : KOLEKTOR TŁOCZNY ŚCIEKÓW. Lokalizacja : CHORYŃ KATARZYNIN gm. Kościan

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. Nazwa obiektu : KOLEKTOR TŁOCZNY ŚCIEKÓW. Lokalizacja : CHORYŃ KATARZYNIN gm. Kościan DOKUMENTACJA TECHNICZNA Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : KOLEKTOR TŁOCZNY ŚCIEKÓW Lokalizacja : CHORYŃ KATARZYNIN gm. Kościan obręb Choryń : 92/54, 95/55, 104 Inwestor GMINA KOŚCIAN

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka techniczna przepompowni ścieków sanitarnych 3.1. Przepompownia PK2 Kozy 3.2. Wytyczne dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS 1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. a) obiekt zdalny przepompownia ścieków wyposażony w: moduł telemetryczny GSM/GPRS

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4. sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4. sanitarna PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Adres budowy : Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4 BranŜa : sanitarna Inwestor : Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Busko Zdrój dn. 30.04.2010 r. Imię i nazwisko : Adres : Nr uprawnień : Członek izby : Nr ewid.: mgr inż. Janusz Ambroziewicz ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko Zdrój SWK/0048/POOE/06 Świętokrzyska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo