Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE"

Transkrypt

1 Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja : PIANOWO gm. Kościan Obręb : - dz. ozn. nr geod. : 7/1, 8, 4/5 3/3, 4/3, 2/11, 269/2 Inwestor GMINA KOŚCIAN BranŜa : SANITARNA Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant: mgr inŝ. Witold Sobczak 1556/92 Lo Projektant: mgr inŝ. Henryk Paździor 1049/87 Lo Sprawdził: mgr inŝ. Waldemar Dobiała 1555/92 Lo MARZEC

2 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO STREFA GM. KOŚCIAN 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel inwestycji 3. Materiały wyjściowe Spis zawartości 4. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji 4.1 Gospodarka wodno ściekowa 4.2 Infrastruktura techniczna 5.0 Warunki gruntowo - wodne 6. Koncepcja rozwiązania technicznego 6.1 Ilość ścieków bytowo-gospodarczych 6.2 Parametry hydrauliczne projektowanych kolektorów 6.3 Lokalizacja kanalizacji sanitarnej 6.4 Przeszkody i kolizje 6.5 Obiekty i urządzenia na sieci Przepompownie ścieków Pomiar ilości ścieków tłoczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków Pozostałe obiekty i urządzenia 6.6 Zastosowane materiały 6.7 Rozmiar rzeczowy. 7.0 Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny Technologia robót ziemnych 7.2. Roboty montaŝowe Przepompownie ścieków Posadowienie Układ hydrauliczny Uruchomienie przepompowni Kolektory i rurociągi tłoczne 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9. Uwagi końcowe 2

3 II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI 1. Uzgodnienia 1.1 Decyzja nr 25/10 Wójta Gminy Kościan z dnia roku w sprawie dróg gminnych 1.2 Starostwo Powiatowe w Kościanie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla pow. kościańskiego - Opinia nr 469 /2009 z dnia Załączniki 2.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.7331/117/09 z dnia r. wraz z załącznikami 2.2 Uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Kościan z dnia r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji zawodowej w części z prawem zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi i Kiełczewo. 2.3 Postanowienie Wójta Gminy Kościana nr GOŚ 7624/30/2009 z dnia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2.4 Warunki techniczne Nr 62/2009 z dnia r. na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo na działkach ozn. nr geod. 7/1, 4/5, 4/3, 2/11, 269/2 obręb wydane przez Urząd Gminy w Kościanie. 2.5 Wykaz właścicieli nieruchomości na których projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią PS1 2.6 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej 2..7 Zestawienie kolektorów tłocznych 3

4 III.RYSUNKI 1. Mapa orientacyjna w skali 1 : rys. nr 1 2. Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali rys. nr 2 3. Profile podłuŝne kolektorów K-1, K-2, K-3 rys. nr Przepompownia ścieków nr PS rys. nr 4 5. Przejście rurociągiem grawitacyjnym pod drogą gminną rys. nr 5 6. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna średnicy mm rys. nr 6 7. Studzienka kanalizacyjna rozpręŝna bet. średnicy mm rys. nr 7 4

5 I.OPIS TECHNICZNY 1.Podstawa opracowania. Niniejsza dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości PIANOWO obejmującej obszar aktywizacji gospodarczej opracowana została na podstawie umowy zawartej z Gminą Kościan. 2.Przedmiot, zakres i cel inwestycji Przedmiotem projektu jest sieć kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości PIANOWO tworzącej obszar aktywizacji gospodarczej. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków bytowo-gospodarczych systemem kolektorów grawitacyjnych, oraz przepompownią z kolektorem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pianowo dz. nr 269/2, skąd ścieki przetransportowane zostaną do gminnej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Starych ch. Celem inwestycji jest stworzenie moŝliwości odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z obszary aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo do istniejącej gminnej mechanicznobiologicznej oczyszczalni w Starych ch. Dokumentacja branŝy elektrycznej obejmująca zasilanie energetyczne przepompowni ścieków stanowi odrębne opracowanie nie objęte umową wyszczególnioną w pkt Materiały wyjściowe. a) Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000 wraz z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego b) wizje terenowe, opinia o warunkach gruntowo-wodnych opracowana w 2010 roku. c) uzgodnienia branŝowe 4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji. Teren objęty niniejszą inwestycją połoŝony jest w północnej części gminy Kościan. Miejscowość Pianowo posiada głównie zabudowę zwartą zlokalizowaną wzdłuŝ drogi gminnej posiadającej jezdnię o nawierzchni asfaltowej. Obszar aktywizacji gospodarczej natomiast połoŝony jest w niezabudowanej części wsi Pianowo pomiędzy drogami gminnymi o nawierzchni ziemnej nieutwardzonej. Teren objęty projektem sieci kanalizacji 5

6 sanitarnej podobnie jak obszar całej gminy Kościan jest nieznacznie zróŝnicowany wysokościowo, miejscami płaski, łagodnie opadający w kierunku południowo i północno - zachodnim. NajniŜszy punkt o rzędnej 73,35 m npm znajduje się przy przepompowni nr PS, a najwyŝszy o rzędnej 77,90 m n.p.m połoŝony jest przy skrzyŝowaniu dróg gminnych oznaczonych działkami nr 8 / Pianowo Kościan / i 2/ Gospodarka wodno ściekowa Miejscowość Pianowo zaopatrywana jest w wodę z gminnego wodociągu grupowego Stare. Wodociąg wykonany jest z rur AC i PVC średnicy 150 mm-110mm-90mm. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem w drogach, w których projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej projektowana jest równieŝ w odrębnym opracowaniu sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 110mm. Ścieki bytowo-gospodarcze natomiast powstające w gospodarstwach domowych w zabudowanej części miejscowości Pianowo i częściowo z obszaru aktywizacji gospodarczej odprowadzane są istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjną i tłoczną do oczyszczalni ścieków w Starych ch. W tej sytuacji uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pozostałym obszarze aktywizacji gospodarczej jest ze względów ekonomicznych i ochrony środowiska celowe i zasadne z uwagi na bliskość urządzeń kanalizacyjnych i konieczność ochrony wód podziemnych struktury, w której zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych wodociągu grupowego Stare. 4.2 Infrastruktura techniczna Z pozostałej podziemnej infrastruktury technicznej na terenie objętym inwestycją, znajdują doziemne kable telekomunikacyjne, oraz kabel energetyczny niskiego napięcia. 5. Warunki gruntowo wodne Badania geotechniczne wykonane zostały w marcu br. Odwiercono dwa otwory do głębokości 3,0 m i jeden do 4,0 m przy projektowanej przepompowni PS. Profile otworów kształtowały się następująco : Otwór nr 1 przy studni rewizyjnej nr 12 0,00 0,40 grunty nasypowe kat. II 0,40 1,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III 1,80 2,40 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III 6

7 2,40 2,80 glina piaszczysta plastyczna 2,80-3,00 glina piaszczysta miękkoplastyczna W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 2,8 m p.p.t. która ustabilizowała się na poziomie 2,3 m p.p.t. Otwór nr 2 przy studni rewizyjnej nr 2 0,00 0,40 gleba 0,40 1,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III 1,80 2,30 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III 2,30 3,00 glina piaszczysta półzwarta W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 2,5 m p.p.t. która ustabilizowała się na poziomie 0,85 m p.p.t. Otwór nr 3 przy projektowanej przepompowni ścieków 0,00 0,40 gleba kat. II 0,40 0,80 glina piaszczysta plastyczna kat. III 0,80 1,80 glina piaszczysta twardoplastyczna kat. III 1,80 4,00 glina piaszczysta półzwarta kat. IV. W otworze nawiercono wodę gruntową na poziomie 0,1 m p.p.t. która ustabilizowała się na poziomie równieŝ 0,10 m p.p.t. 6. Koncepcja rozwiązania technicznego. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze z obszaru aktywizacji gospodarczej połoŝonego między drogami gminnymi Pianowo-Kościan dz. nr 8 i Kościan-Pianowo ul. Czempińska dz. nr 16. Ścieki transportowane będą kolektorami grawitacyjnymi i jedną przepompownią PS zlokalizowaną na załamaniu drogi gminnej dz. nr 2/11, do połoŝonej w drodze gminnej dz. nr 269/2 sieci kanalizacji sanitarnej,skąd przepompownią tłoczone są do przepompowni zlokalizowanej przy gimnazjum w Starych ch i następnie do gminnej oczyszczalni ścieków. Układ techniczno-przestrzenny projektowanego w niniejszej dokumentacji systemu kanalizacji sanitarnej obejmujący w/w zakres rzeczowy przedstawia się następująco : a/ z I części obszaru aktywizacji gospodarczej do przepompowni PS zlokalizowanej w pasie drogi gminnej dz. nr 2/11 spływać będą grawitacyjnie ścieki kanałem zbiorczym nr : K-1 i K-2, skąd tłoczone będą rurociągiem tłocznym rur PE 100 SDR 17 średnicy 110 mm poprzez studzienkę rozpręŝną do istniejącej studzienki rewizyjnej PCW 7

8 średnicy 425 mm zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 269/2. b/ z II części obszaru aktywizacji gospodarczej zlokalizowanego przy drodze gminnej Pianowo Kościan dz. nr 8 spływać będą grawitacyjnie ścieki kanałem zbiorczym nr K-3 do istniejącej studzienki rewizyjnej PCW średnicy 425 zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 3/ Ilość ścieków bytowo - gospodarczych Ilość odprowadzanych ścieków ustalone dla części miejscowości Pianowo objętej niniejszym opracowaniem wynosi : średnio dobowo - Qśr.d = 8,1 m 3 /d maksymalnie dobowo - Qmax.d = 10,5m 3 /d maksymalnie godzinowo - Qmax.h = 0,7 m 3 /h PowyŜsza ilość ścieków pod względem hydraulicznym i ładunku zanieczyszczeń zawarta jest w przepustowości istniejącej gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Starych ch, co potwierdzają warunki techniczne wydane dla przedmiotowej inwestycji przez Urząd Gminy w Kościanie Parametry hydrauliczne projektowanych kanałów. Naturalne spadki terenu miejscowości Pianowo pozwalają tylko na częściowy grawitacyjny spływ ścieków z obszaru aktywizacji gospodarczej. W związku z tym ścieki z całego powyŝszego terenu spływać będą systemem grawitacyjno-ciśnieniowym i grawitacyjnym do studzienek znajdujących się na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie dróg gminnych dz. nr 269/2 i 3/3. Z powyŝszych miejsc ścieki popłyną grawitacyjnie do istniejącej przepompowni, skąd przetłoczone zostaną do gminnej oczyszczalni ścieków. Średnicę kolektorów sanitarnych ustalono, posługując się programem Riviulus V 1.02 dla systemów kanalizacyjnych firmy Wavin. Kolektor główny zbiorczy Kb Średnica kolektora K-1 ustalona dla przepływów ścieków podanych w pkt. 6.1 dla obszaru aktywizacji gospodarczej tj. 0,7 m 3 /h oparta na metodzie Prandla i Colebrooka wynosi : - średnica kolektora mm przy : i = 5,0 0 /oo 8

9 napełnienie = 15,6 % prędkość v = 0,24 m/s przy napełnieniu = 100 % prędkość v = 0,9 m/s q = 25,02 dm 3 /s Dla pozostałych kolektorów w których przepływ jest porównywalny do przepływu w kolektorze K- 1, ustala się równieŝ średnicę D = 200 mm. Przyjęto kolektor K-1 i pozostałych z rur PVC-U klasy S / SDR 34: SN8 / zalecanej minimalnej średnicy zewnętrznej 200 mm i grubości ścianki 5,9 mm. Z uwagi Ŝe prędkość przepływu ścieków w projektowanych kolektorach jest mniejsza od prędkości samooczyszczania się rurociągu, na etapie eksploatacji naleŝy cyklicznie przeprowadzać okresowe płukanie kanałów Lokalizacja kanalizacji sanitarnej. Główne ciągi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostały z uwzględnieniem warunków istniejącego uzbrojenia terenu, moŝliwości wykonania wykopów sprzętem mechanicznym, ograniczenia szkód i rozbiórek nawierzchni dróg, oraz moŝliwości wykonania przyłączy z poszczególnych nieruchomości do kanału zbiorczego. kolektory grawitacyjne K-2 i K-3 zlokalizowane zostały w drogach gminnych o nawierzchniach ziemnych nieutwardzonych, oraz działkach nr 7/1, 4/5, 4/3, które stanowią pas na poszerzenie drogi gminnej i dz. nr 8, w odległości 2,0 m od granicy pasa drogowego dz. nr 2/11, 7/1, 4/5, 4/3. Kolektor natomiast K-1zlokalizowany został w drodze gminnej dz. nr 2/11 i 269/2 w odległości 1,5 m od granicy pasa drogowego. Przejście kolektorem grawitacyjnym K-3 pod drogą gminną Pianowo Kościan wykonane zostanie w rurze osłonowej średnicy 356,0 x 10,9 mm. - Rurociąg tłoczny przepompowni PS zlokalizowany został w drodze gminnej dz. nr 2/11 i 269/2 równolegle do trasy projektowanego kolektora grawitacyjnego w odległości 1,5 m od granicy pasa drogowego Przeszkody i kolizje Projektowane rurociągi sanitarne kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i doziemnymi kablami energetycznymi. Szczególną ostroŝność i uwagę naleŝy, więc zachować w czasie 9

10 prowadzenia robót ziemnych tj. przy wykonywaniu wykopów równoległych do sieci zainwentaryzowanych w/w kabli Obiekty i urządzenia na sieci. Przepompownia ścieków. Ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy i lokalizacja istniejących urządzeń kanalizacyjnych wymuszają konieczność budowy jednej przepompowni ścieków. Przepompownia zlokalizowana została w miejscu zapewniającym optymalną głębokość posadowienia kolektorów, oraz optymalne warunki zajęcia terenu pod ich budowę. Z uwagi na istniejące warunki gruntowe i wodne zaprojektowano przepompownie ścieków w zbiorniku z polimerobetonu. Przepompownia PS 1 posiada średnicę mm i wysokość mm. Obliczenia pojemności retencyjnej przepompowni, wydajności, czasu pracy i postoju pomp przedstawiono w załączniku. Zaprojektowana przepompownia ścieków posiada następujące parametry pracy pomp : PS Pianowo - Qp = 6 l/s Hp = 5,9m H2O - Wysokość geometryczna Hg = 2,5m H2O - Hstr. l =2,4m H2O - straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 110x96,8 V= 0,81m/s - długość rurociągu tłocznego L = 293,0m - Hstrp+wyp = 1,0m H2O - moc nominalna pompy min. 1,3 KW - prędkość nominalna min rpm WYPOSAśENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 1. Pompy dobrane według parametrów technicznych - szt.2 2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu Grubość ścianek zbiornika ma wynosić - dla DN1500 mm - nie mniej niŝ 50 mm, Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura moŝe być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy uŝyciu kleju epoksydowego. 10

11 WyposaŜenie zbiornika: - podest obsługowy- stal nierdzewna - łańcuch do podestu - drabinka złazowa - stal nierdzewna - poręcz stal nierdzewna - kominki wentylacyjne - PCV - właz wejściowy - stal nierdzewna - belka wsporcza stal nierdzewna - prowadnice - stal nierdzewna - łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna - zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. 2 - Ŝeliwo (obsługa z poziomu podestu) - zawory zwrotne kulowe DN 80 szt.2 - Ŝeliwo - przewody tłoczne DN 80/100 - stal nierdzewna - połączenia kołnierzowe nierdzewne - elementy złączne - stal nierdzewna - złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku - nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. - deflektor 3. Rozdzielnia Sterowania Pomp wyposaŝenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej: a. Obudowa szafy sterowniczej: - wykonana z tworzywa sztucznego - wyposaŝona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna 0 Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) - wyposaŝona w płytę montaŝową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm - wyposaŝona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 11

12 - posadzona na cokole plastikowym, umoŝliwiającym montaŝ/demontaŝ wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontaŝu obudowy szafy sterowniczej b. Urządzenia elektryczne: - panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekątnej ekranu 7,1 - moduł telemetryczny GSM/GPRS posiadający co najmniej wyposaŝenie i moŝliwości wymienione w podpunkcie e) - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem - czteropolowe zabezpieczenie klasy C - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy - wyłącznik róŝnicowo-prądowy czteropolowy 63A - wyłącznik główny sieć-agregat 60A - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym klasy B10 - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie kaŝdej pompy przed przeciąŝeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej - stycznik dla kaŝdej pompy - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego - przełącznik trybu pracy (Ręczna 0 Automatyczna) - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej - hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni - stacyjka umoŝliwiająca rozbrojenia obiektu - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej - antena dla uzyskania właściwego sygnału działania systemu w sieci - Oświetlenie wewnętrzne szafy - miejsce dla przetwornika przepływomierza 12

13 c. Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! Wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): Wejścia (24VDC): - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone) - awaria pompy nr 1 kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - awaria pompy nr 2 kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni - kontrola pływaka suchobiegu - kontrola pływaka alarmowego przelania - kontrola rozbrojenia stacyjki - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 ma) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC) - załączanie pompy nr 1 - załączenie pompy nr 2 - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej i sygnału optycznego d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: - naprzemienną pracę pomp - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych - funkcje czyszczenia zbiornika spompowanie ścieków poniŝej poziomu suchobiegu tylko dla pracy ręcznej - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków e. Wytyczne odnośnie wyposaŝenia i moŝliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM 8 wejść binarnych 8 wyjść binarnych 13

14 2 wyjścia analogowe o zakresie pomiarowym 4 20 ma Port szeregowy RS 232 Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany Wejścia licznikowe Sterownik powinien posiadać synoptykę o wejściach i wyjściach Stopień ochrony IP40 Moduł Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800 Napięcie stałe 24V Wyjście antenowe Gniazdo karty SIM Panel czołowy sterownika wyposaŝony w diody informujące o: stanach wejść i wyjść binarnych zasięgu sieci GSM minimum 3 diody poprawności zasilania sterownika o prawidłowości zalogowania się sterownika do sieci GPRS MoŜliwości: Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM Wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie Sterowanie pracą obiektu przepompowni na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej Szafy winny posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa B Szafa sterownicza powinna umoŝliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej, a z uwagi na wcześniejsze juŝ wdroŝenie systemu monitoringu u UŜytkownika musi on zgodnie współdziałać z posiadanym przez zamawiającego. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 14

15 Pomiar ilości ścieków tłoczonych Nie przewiduje się zamontowania przy przepompowni komory pomiarowej Pozostałe obiekty i urządzenia Na załamaniach trasy, podłączeniach kanałów dopływowych, oraz dłuŝszych odcinkach prostych, projektuje się w odległości nie większej niŝ 50 m między sobą studzienki węzłowe-rewizyjne betonowe średnicy mm słuŝące do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji. Studzienki lokalizowane są w poboczach pasów drogowych dróg gminnych i zakończone są włazem Ŝeliwnym klasy w dostosowaniu do rodzaju nawierzchni,zgodnie z normą PN-EN124. W miejscach przewidywanego ruchu pojazdów dodatkowo przewidziano zwieńczenie z pierścieniem odciąŝającym. Studzienkę rozpręŝną projektuje się z betonu B45 średnicy mm. 6.6 Zastosowane materiały Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostały z rur: PVC-U klasy S / SDR 34, SN 8 / z normalnym kielichem, średnicy 200/5,9 mm. Na załamaniach i zmianie kierunku kanałów, oraz do inspekcji i ewentualnego czyszczenia kanałów z poziomu gruntu, zaprojektowano studzienki betonowe średnicy mm i PCW średnicy 425 mm. Przy zakupie materiałów naleŝy zwracać uwagę i domagać się od dystrybutorów aktualnych świadectw oraz decyzji dopuszczających materiały do stosowania w budownictwie komunalnym. Przepompownia ścieków oferowana przez producentów jest kompletnym urządzeniem dostarczanym przez oferenta. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki od przepompowni do studzienki rozpręŝnej zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 średnicy 110/6,6 mm. Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów, studzienek i przepompowni przed infiltracją wód gruntowych oraz migracją ścieków do gruntu Rozmiar rzeczowy. - przepompownie - 1 szt. 15

16 - sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U D 200/5,9 mm - 752,0 m - rurociągi tłoczne PE 100 SDR 17, D 110/6,6 mm - 293,0 m 7. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny 7.1. Technologia robót ziemnych. Projektowana kanalizacja przebiega w ciągach dróg stanowiących własność gminy i osób fizycznych w terenie niezabudowanym. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przyjęto, Ŝe 30 % wykopów zostanie wykonanych ręcznie a 70 % mechanicznie. Wykopy ręczne naleŝy wykonywać, tam gdzie brak jest moŝliwości i warunków do pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń podziemnych (kable, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne ).Kolektory kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków posadowione zostaną w gruntach spoistych i niespoistych. Nie naleŝy przegłębiać wykopów poniŝej głębokości przewidzianej projektem. W wypadku przegłębienia naleŝy wzmocnić podłoŝe przez wykonanie ławy Ŝwirowej zagęszczonej do wysokości 0,10 m. po zagęszczeniu. W związku z tym, Ŝe na obszarze zainwestowania i głębokości posadowienia występują wg KNR Nr 201 grunty kat. III, przewiduje się wykonywanie podsypki i obsypki rur. Wysokość podsypki winna wynosić 0,10 m. Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyŝej 20 mm. Obsypkę natomiast przewodu winna wynosić 0,30 m / po zagęszczeniu /powyŝej wierzchu rury. Wykonywanie wykopów na niektórych odcinkach trasy kolektorów będzie utrudniała woda gruntowa, której występowanie stwierdzono podczas wykonywania badan geotechnicznych gruntu. Przed rozpoczęciem,więc wykopów naleŝy trasę kanałów odwodnić obniŝając lustro wody igłofiltrami od dna wykopu w granicach 0,15-0,25 m.w wypadku, gdy na skutek wykonywania robót ziemnych zostaną uszkodzone istniejące urządzenia podziemne jak, kanalizacja deszczowa, nawierzchnie dróg, naleŝy je po zakończeniu robót doprowadzić do stanu w jakim były przed rozpoczęciem robót. Napotkane w czasie wykonywania wykopów i niezinwenytaryzowane urządzenia podziemne, naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić właściwego uŝytkownika bądź właściciela, celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Wykonawstwo robót ziemnych naleŝy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych, część II instalacje 16

17 sanitarne i przemysłowe", oraz BN-83/ PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Ze względu na prowadzenie robót w pobliŝu zabudowań i ciągów komunikacyjnych, zwraca się uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z uwagi na zagroŝenie jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostroŝnością naleŝy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliŝu zabudowań,gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, gazowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne. W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojściach do posesji naleŝy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejść dokładnie zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,0 m, wychodzące 1,0 m za wykop. Wykonane wykopy naleŝy zabezpieczyć przez ustawienie zapór a w godzinach nocnych oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym. Przypomina się, Ŝe ochronie podlegają znaki geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne naleŝy wykonać tak by znaki nie zostały uszkodzone lub zniszczone. Zgodnie z zaleceniem ZUD- opinia nr 469/2009 z dnia roboty ziemne w pobliŝu urządzeń podziemnych naleŝy wykonywać ręcznie, a wszelkie kolizje naleŝy rozwiązywać w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli kolidujących urządzeń. O terminie rozpoczęcia robót naleŝy pisemnie powiadomić: TP S.A. Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu ul. Bułgarska 55, Poznań. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o,o. Oddział-Zakład Gazowniczy w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Kościan Śrem ul. Marcinkowskiego Kościan 7.2. Roboty montaŝowe Przepompownia Posadowienie MontaŜ przepompowni ogranicza się do posadowienia gotowej przepompowni na płycie fundamentowej przy zachowaniu wymaganego poziomu zagłębienia. W tym celu, po uprzednim odwodnieniu terenu i wykonaniu wykopu do ustalonej głębokości, naleŝy wylać płytę fundamentową z betonu B-15, grubości 20 cm na zagęszczonej podsypce Ŝwirowopiaskowe grubości 20 cm. 17

18 Po opuszczeniu i wypoziomowaniu zbiornika przepompownię obsypywać piaskiem lub drobnym Ŝwirem, z zagęszczeniem warstwami co 20 cm. Przy zasypywaniu i zagęszczaniu połączyć na ustalonych poziomach króciec wlotowy do przepompowni i wylotowy z przepompowni Układ hydrauliczny Przy odbiorze przepompowni od wytwórcy naleŝy sprawdzić czy wszystkie elementy przepompowni zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją, czy posiadają wymagane atesty, i czy zostały wykonane ze stali i materiałów nieulegających korozji Uruchomienie przepompowni. Po zabudowaniu przepompowni w gruncie, podłączeniu instalacji elektrycznej i sterowniczej, naleŝy opuścić pompy po prowadnicach rurowych w dół zbiornika, aby sprzęgnąć je z pionami tłocznymi. Napełnić zbiornik wodą do wysokości, przy której nastąpi zadziałanie sygnalizatora alarmu. Włączyć pompy, sprawdzić i ustawić poziomy włączania i wyłączania pracy pomp Kolektory, przykanaliki i rurociąg tłoczny Kolektory zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych łączonych na wcisk i uszczelki gumowe. Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności: - PN-92/B-10735, Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B Kanalizacja.Studzienki - PN-92/B Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne - PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. - PN-93/H Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uŝytkowanych przez pojazdy i pieszych. Przy montaŝu rur naleŝy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach producentów. Zgodnie z tymi instrukcjami w wykopach o niejednorodnym podłoŝu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi naleŝy układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą naleŝy dokładnie wyprofilować i zagęścić. Rury muszą być układane tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie. 18

19 Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą zawierać cząsteczek o wymiarach powyŝej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Wysokość podsypki dla projektowanych kanałów wynosi 15 cm. Do podsypki i obsypki naleŝy odpowiedni materiał dowieźć z zewnątrz. Obsypkę rurociągów naleŝy wykonywać warstwami cm. z zagęszczeniem nie mniej jak 95 % zmodyfikowanej próby Proctora. Podczas montaŝu rur szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu, wypełniania wykopu. Studzienki rewizyjne, których zasadniczą funkcją jest umoŝliwienie kontroli i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano betonowe i z tworzyw sztucznych. Przy montaŝu studzienek z PCW szczególną uwagę zwrócić na poziom posadowienia studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów. Trzon studzienki włazu, naleŝy przyciąć na długość odpowiadającą niwelecie nawierzchni drogi, chodnika lub terenu z uwzględnieniem wysokości pierścienia odciąŝającego, płyty i włazu. Zmontowaną studzienkę obsypywać równomiernie dookoła z równoczesnym zagęszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika. Przed zasypaniem zmontowanych i ułoŝonych rurociągów i studni kanalizacyjnych naleŝy wykonać próbę szczelności według normy PN-01/EN-1610 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjny. 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zagospodarowanie placu budowy. Przy budowie przewodów sieci wodociągowej naleŝy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach: - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/. - Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót Budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr 13/72/. - Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych. -Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŝenia dla ludzi. - Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 19

20 technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów. - JeŜeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŝy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. - Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. - Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niŝ 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niŝ 1,2 m. - Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. - Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. - Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. - Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi. - Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niŝ 50 m. - Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto: 1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych, 2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłuŝej, 3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 8.2 Roboty ziemne. 20

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo