UCHWAŁA NR III PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ) i art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXII/782/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze z późn. zm. 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Uchwala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na lata jak w załączniku do uchwały wraz z załącznikami nr 1-4 do planu; 2. Wysokość nakładów na inwestycje oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykazana w załączniku nr 1-3 do planu stanowi wartość szacunkową i podlega corocznej weryfikacji na etapie uchwalania Miasta stosownie do możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację planu..; 2) plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Adam Maciej Urbaniak 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz.1578, z 2012 r. poz. 951 i poz oraz z 2014 r. poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami: nr VI z dnia 22 lutego 2011, nr XXIV z dnia 29 listopada 2011 r., nr XXXII z dnia 29 maja 2012 r. i nr LV z dnia 24 września 2013 r.

2 załącznik do uchwały nr III PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A tel.: , fax: ; ; NIP ; Nr KRS Sąd Rejonowy w Zielonej Górze REGON ; Kapitał zakł.: ,00 zł ; Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Zielona Góra grudzień 2014 r.

3 Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Na podstawie Art.21, ustęp 1 do 7, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) na Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spoczywa obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, zwanego dalej Planem. Spółka zaktualizowała obecnie obowiązujący plan oraz rozszerzyła go na rok 2016 uwzględniając techniczne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzonej działalności oraz mając na uwadze zgodność przedsięwzięć z kierunkami rozwoju miasta ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Zielona Góra jak również uwzględniając zgłaszane potrzeby. Zamierzenia inwestycyjno - modernizacyjne w pełni zgodne są również z działalnością statutową spółki. Planem wieloletnim zostały objęte nowe inwestycje oraz roboty modernizacyjne infrastruktury wod-kan. mające na celu polepszenie parametrów obsługiwanych urządzeń oraz jakości usług. Nie obejmuje on natomiast prac remontowych. Dotychczasowa realizacja Planu wieloletniego oraz zmieniające się uwarunkowania zmuszają Spółkę do jego aktualizacji. 1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Przedmiot działalności Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim spółki. Poza licznymi kierunkami działalności do podstawowych obowiązków należy zaliczyć: o zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Zielonej Góry o zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miejscowości Przylep w gminie Zielona Góra oraz w miejscowości Nowy Kisielin na obszarze Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego; o częściowa dystrybucja wody w gminie Świdnica; 2

4 o zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Zielona Góra; o zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gminy Zielona Góra, tj. miejscowości : Stary Kisielin, Nowy Kisielin i Przylep; o zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miejscowości Wilkanowo - gmina Świdnica, Przysiółek Rybno (obecnie, wybudowane w miejscowości Wilkanowo, w ramach Funduszu Spójności, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zostały umownie przekazane w użytkowanie Urzędowi Gminy Świdnica) ; Zadaniem spółki jest nie tylko wypełnienie wyżej wymienionych zadań ale również utrzymanie dobrego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, którymi spółka zarządza. Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć : o zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody ( dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając równolegle racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych - eksploatacyjnych, o zapewnienie ciągłości odbioru ścieków, o optymalizacja procesu oczyszczania ścieków, o optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej. Spółka oferuje również dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno- ściekową. Są to między innymi : o inspekcje kanalizacji kamerą TV, o wymiany i legalizacje wodomierzy, o badania laboratoryjne wody i ścieków w akredytowanym laboratorium, o likwidacja zatorów w kanałach i usuwanie wycieków w przewodach wodociągowych, o wykonawstwo sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o roboty warsztatowe; o usługi transportowe Działania inwestycyjne jakie zostały już podjęte oraz będą kontynuowane w ciągu najbliższych trzech lat spowodują dalsze rozszerzenie zasięgu terytorialnego 3

5 działalności spółki. Wznowione zostały w 2014 r. roboty związane ze skanalizowaniem miejscowości Drzonków i Racula, wykonywane w ramach projektu pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - II etap z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Ponadto w ramach rozszerzenia II etapu ww. projektu na lata zostały wprowadzone dodatkowo następujące zadania: o renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie Zielonej Góry, o budowa kolektora odciążającego Ø 1200 mm w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze, o zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz zestawu do inspekcji TV, o budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy, o modernizacja głównej przepompowni wody dla Zielonej Góry przy ul. Sulechowskiej, o przebudowa przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze, o modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Zawadzie. Obecny plan przewiduje również poszerzenie obszaru działalności spółki poprzez realizację rozpoczętych już w 2014 r. z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach projektu pn. Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra Etap III kolejnych zadań : o budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krępa gm. Zielona Góra, o budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zawada gm. Zielona Góra, o budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łężyca gm. Zielona Góra, o budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Langiewicza w Zielonej Górze. Planowane jest rozszerzenie Etapu III o następujące inwestycje: o budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Apartamentowej w Łężycy, o zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, o zakup wozu asenizacyjnego do ścieków, o zakup 2 szt. samochodów pogotowia wodno-kanalizacyjnego, co zostało zawarte w złożonym już wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skanalizowanie przyległych miejscowości wpłynie w zdecydowanie pozytywny sposób na styl życia ich mieszkańców oraz umożliwi dalszy intensywny rozwój 4

6 budownictwa mieszkaniowego. Wybudowanie systemów kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem odgałęzień do granic posesji pozwoli na podłączenie budynków mieszkańców miejscowości: Zawada, Krępa i Łężyca oraz Racula i Drzonków, co wydatnie zwiększy ilość oczyszczanych ścieków w aglomeracji. Prace renowacyjne miejskiego systemu kanalizacyjnego, które kontynuowane będą w dalszym ciągu, w ramach rozszerzenia II etapu Funduszu Spójności wydatnie zmniejszą eksfiltrację ścieków do wód podziemnych, ale też infiltrację wód przypadkowych do kanałów. Inwestycja związana z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Gen. Langiewicza w Zielonej Górze, znajdująca się obecnie praktycznie w fazie końcowej, pozwoli na skanalizowanie terenu znajdującego się niemalże w centrum miasta. Podkreślić jednakże należy, że powodzenie wdrożenia do realizacji tego etapu zależało od możliwości pozyskania dyspozycyjnych centralnych środków unijnych oraz uzyskania preferencyjnych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedłożony plan przewiduje również wszelkie inne zadania modernizacyjne na istniejącej infrastrukturze oraz potrzeby zgłaszane przez mieszkańców miasta i przyległych miejscowości w licznej korespondencji. Reasumując, dzięki wykorzystaniu środków pomocowych nastąpi dalsze wyraźne rozszerzenie terytorium działalności spółki, co ma szczególne znaczenie, bowiem od 1 stycznia 2015 r. gmina miejska Zielona Góra z gminą wiejską Zielona Góra stanie się jednym organizmem. Podkreślić należy, że ujęte w planie wieloletnim zadania są całkowicie spójne z preferowaną już wcześniej polityką połączenia terenów miejskich i wiejskich gminy Zielona Góra. 2. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach. Rozbudowa istniejących systemów wodociągowo - kanalizacyjnych a wynikająca z konieczności zbrojenia nowych, wydzielonych na obszarze gminy nowych terenów urbanistycznych lub nieskanalizowanych jednostek miejskich i wiejskich, uwzględniona została głównie w zadaniach, które są i będą prowadzone przez Jednostkę Realizującą Projekt z Funduszu Spójności. Zadania te dotyczą jak wspomniano wcześniej budowy systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach położonych obecnie na terenie gminy Zielona Góra, tj. : kontynuacji w ramach Funduszu Spójności - II etapu w miejscowościach: Racula i Drzonków oraz nowych 5

7 przedsięwzięć w ramach III etapu, w zakresie gospodarki ściekowej w m. Krępa, Zawada, Łężyca i skanalizowania osiedla Langiewicza w Zielonej Górze. Ponadto, roboty związane z rozszerzeniem etapu II obejmują renowację istniejących kanałów komunalnych o długości ca 13 km, zakup sprzętu do inspekcji i eksploatacji kanałów ściekowych oraz budowę i rozbudowę instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy. W ramach rozszerzenia etapu II przewidziano także budowę kanału odciążającego Ø 1200 mm w ul. Zjednoczenia oraz modernizację ważnych w systemie istniejących obiektów jak: przepompowni ścieków przy ul. Botanicznej, przepompowni wody przy ul. Sulechowskiej a także obiektów technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie. Analiza Planu zadań rozwojowych i modernizacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2014, 2015 i 2016 a zawartych odpowiednio w załącznikach nr 1,2,3 wykazuje również działania mające na celu wymianę przewodów wykonanych z rur azbesto cementowych (np. w ul. Harcerskiej, Wojska Polskiego, Sowiej, Niepodległości, Górnej, Racławickiej i Spółdzielczej) i zastosowanie rur z polietylenu o większej przepustowości i dłuższej żywotności. Sukcesywnie wymianie podlegać będą również stare, awaryjne rurociągi stalowe (np. w ul. Rajskiej, Wypoczynek, os. Wygoda). Przy typowaniu do wymiany sieci, kierowano się również zaplanowaną przez służby drogowe równolegle modernizacją ulic. Stąd między innymi wprowadzono do Planu wymianę sieci wodociągowej azbesto-cementowej w ul. Wojska Polskiego. Pod potrzeby planowanej budowy ul. Aglomeracyjnej, w 2016r. zaplanowano przebudowę magistrali wodociągowej Ø 600 mm na odcinku ca 300. Istotną pozycją kosztową w każdym roku są zadania uwzględniające wnioski mieszkańców, a mające na celu rozwiązanie nurtujących ich problemów eksploatacyjnych lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Stąd w planie takie zadania jak: budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Drzewnej i ul. Piastowskiej, budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej, Żeglarskiej, Amelii w Zielonej Górze czy też sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Winnej i Szewskiej Leśnej w Przylepie oraz sieci wodociągowej w ul. 22 Lipca w Przylepie. Do tej kategorii działań należy także zakwalifikować zadanie dot. przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przysiółku Rybno, zlokalizowanym na granicy administracyjnej obecnej gminy Świdnica i miasta Zielona Góra. Inwestycja ta w ostateczny sposób unormuje problem dostawy wody i odbioru ścieków z Nadleśnictwa Zielona Góra oraz wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych. 6

8 Wymiana przyłączy wodociągowych stanowi natomiast stałą pozycję kosztową w każdym roku działalności spółki, podobnie jak realizacja odgałęzień bocznych, kanalizacyjnych do granic nieruchomości, zachęcając tym samym mieszkańców posesji do podłączania budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Zamierzenia rozwojowe uwzględniają również cele jakościowe, do których spółka została zobligowana poprzez wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 i W tym zakresie podjęte zostaną działania w kierunku poszerzenia i współpracy stref zasilania z ujęć wód podziemnych przy ul. Wojska Polskiego i ul. Zjednoczenia (budowa sieci wodociągowej w Trasie Północnej), odwiertu dodatkowych 3 studni na terenie ujęcia wód podziemnych w Zawadzie, utrzymania stałej wydajności ujęcia lewarowego w Zawadzie, co spowoduje zwiększenie procentowego udziału wód podziemnych o lepszych parametrach w ogólnej produkcji wody, co niewątpliwie spotka się z zadowoleniem naszych odbiorców usług. Odwiercenie natomiast studni zastępczych: 30z i 19z przy ul. Wojska Polskiego po włączeniu ich do systemu, wpłynie na niezawodność funkcjonowania SUW ZACISZE. W celu stabilizacji osadu powstałego w procesie oczyszczania ścieków i jego wykorzystania do celów rolniczych, w roku 2014 wprowadzono do planu modernizację węzła osadowego, którego celem jest higienizacja osadów. W Planie przewidziano również, jak wspomniano wyżej niezbędne nakłady na modernizację funkcjonujących a eksploatowanych przez spółkę obiektów strategicznych, jak : główna pompownia wody przy ul. Sulechowskiej, najstarsza przepompownia ścieków PS10 przy ul. Botanicznej czy też Oczyszczalnia Ścieków w Łężycy (w ramach rozszerzenia etapu II Funduszu Spójności przewidziano rozbudowę instalacji wody technologicznej). Szczegółowe zestawienie zadań rozwojowych i modernizacyjnych na lata: z określeniem planowanych nakładów finansowych zawierają odpowiednio załączniki nr : 1,2,3. 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Równolegle z działalnością spółki mającą na celu jej rozwój, w tym poszerzenie rynku świadczonych usług, prowadzone są przedsięwzięcia, które służą racjonalizacji zużycia wody, a w szczególności minimalizują straty wody wynikające z prowadzonych usług wodociągowych. Stąd też wieloletni Plan rozwoju i modernizacji zakłada 7

9 coroczną wymianę przyłączy wodociągowych w celu uniknięcia niekontrolowanych wycieków (poza wskazaniami wodomierzy) oraz wymianę szczególnie awaryjnych sieci lub wymianę tych wykonanych z rur azbesto-cementowych. W celu stałej kontroli istniejącego systemu wodociągowego a tym samym podniesienia jakości usług do nowego planu wprowadzono zadanie pt. System monitoringu sieci wodociągowej ZWiK, który pozwoli na maksymalnie racjonalne korzystanie z systemu i szybkie wykrywanie przecieków w systemie. Racjonalne korzystanie natomiast z systemu kanalizacyjnego to troska o jego szczelność, aby chronić wody podziemne przed skażeniem wynikającym z nieszczelności kanałów, ale także zabezpieczenie kanałów przed napływem wód przypadkowych, gruntowych, co ma istotny wpływ na proces technologiczny oczyszczania ścieków. Stąd nakłady w planie na renowację kanałów. Racjonalizacja zużycia wody to również optymalizacja procesu uzdatniania wody. Dlatego też przewidziano m. in. zadanie związane z modernizacją procesów uzdatniania wody na SUW w Zawadzie pod kątem możliwości wykorzystania obiektów istniejących oraz zastosowania aktualnych trendów technologicznych w procesie oczyszczania wody. 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji. Nakłady inwestycyjne podające sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 4. Generalnie uwzględnione w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowokanalizacyjnych na lata przedsięwzięcia realizowane będą z wykorzystaniem głównie środków własnych pozyskanych z amortyzacji oraz udzielonych spółce preferencyjnych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planuje się, że środki pomocowe z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosą odpowiednio: o w 2014 r PLN o w 2015 r PLN 8

10 Omawiając źródła finansowania zadań inwestycyjnych należy również zwrócić uwagę na fakt realizowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Zielona Góra przez indywidualnych deweloperów (lub grupy inwestorów), w ramach zawartych umów przyłączeniowych. Załączniki nr 1, 2 i 3 zawierają również przewidywane nakłady związane z refundacja kosztów urządzeń wodnokanalizacyjnych na podstawie zawartych lub przewidywanych umów i porozumień. Przyjęty w Planie na najbliższe trzy lata koszt refundacji wynosi: PLN. 5. Zakres wprowadzonych zmian. W związku ze złożonym w 2012r. wnioskiem o rozszerzenie Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry Etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata ; priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wprowadziły do planu oprócz renowacji sieci kanalizacyjnej i zakupu specjalistycznego sprzętu następujące przedsięwzięcia: 1. budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra w celu obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, 2. budowa kanału odciążającego Ø1200 mm w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze, 3. modernizacja głównej przepompowni wody dla Zielonej Góry przy ul. Sulechowskiej, 4. przebudowa przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze, 5. modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Zawadzie. Natomiast w ramach Projektu Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra Etap III realizowane będą następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyca, 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze, a wraz z rozszerzeniem, 5. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Apartamentowej w Łężycy, 6. zakup specjalistycznego sprzętu (samochód wielofunkcyjny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, wóz asenizacyjny, samochody pogotowia wod-kan- 2 szt.) 9

11 Umowa o dofinansowanie Projektu Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra Etap III została podpisana w dn r. Rozszerzenie II i realizacja III etapu FS pozwoli na skanalizowanie aglomeracji, które przekroczy 99%, co spełni wymogi zobowiązania traktatu akcesyjnego. Ponadto, obecna aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ma na celu wprowadzenie zadań, których realizacja wiązać się ze zwiększeniem niezawodności systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz uzbrojeniem nowych terenów urbanistycznych. Wykazane zmiany w planowanych nakładach finansowych w poszczególnych pozycjach uwzględniają również nowe potrzeby jakie zrodziły się w wyniku szczegółowych analiz wytyczonych wcześniej zadań, jak np. w zakresie modernizacji głównej pompowni wody przy ul. Sulechowskiej, modernizacji procesów uzdatniania wody w SUW w Zawadzie czy też w temacie rozszerzenia strefy zasilania miasta w wodę głębinową ze SUW Zacisze i studni głębinowych przy ul. Zjednoczenia. Płynne wykonanie ujętych w planie zadań zależy w dużym stopniu od terminowej realizacji projektów z udziałem środków unijnych oraz zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu własnego Projektów, w tym uzyskania pożyczek. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Adam Maciej Urbaniak 10

12 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. 1. Poszerzenie strefy zasilania ze Stacji Uzdatniania Wody Zacisze i studni głębinowych przy ul.zjendoczenia (ul.dekoracyjna- Czarkowo) Wymiana przyłączy na terenie miasta Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Modernizacja głównej pompowni dla miasta Zielonej Góry - ul.sulechowska Odgałęzienia boczne do granic nieruchomości - Jędrzychów III (44 szt. odgałęzień) Budowa odgałęzień bocznych sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Trasa Aglomeracyjna - przebudowa magistrali wodoc. Dn 600 mm Pompownia Wiśniowa - termomodernizacja budynku pompowni strefa wysoka i niska - ETAP II Całkowita wartość zadania [zł] Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w roku 2014 ZWiK [zł] pomocowe (FS) Własne Kredyt Inne Inne środki Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia pełne wykorzystanie zasobów ujęc i SUW Zacisze oraz regulacja istniejącego układu zwiększenie skuteczności dostawy wody do odbiorców pod żądanym ciśnieniem awaryjny stan rurociągów i armatury w głównej pompowni miasta likwidacja zbiorników bezopdpływowych - przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej uporządkowanie przebiegu magistrali (lokalizacja w terenie miejskim oraz poza pasem jezdnym) dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych 8. ul.rajska-ludowa wymiana sieci wodociągowej Ø 100 wraz z przyłączami na Ø 160 PE mb bezawaryjna dostawa wody - likwidacja azbestocementu 9. System monitoringu sieci wodociągowej "ZWiK" Sp. z o.o zwiększenie skuteczności kontroli systemu przesyłu wody 10. ul.podgórna - Szosa Kisielinska wymiana sieci wodociągowej Ø 600 żeliwo-stal na Ø 600 PE przewiertem sterowanym mb 11. ul.langiewicza - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 stal wraz z przyłączami na Ø 110 PE - 700mb modernizacja sieci wodociągowej modernizacja sieci wodociągowej 12. Ujęcie lewarowe - pompy, obudowy i rurociągi przyłączeniowe z armaturą do 3 studni - włączenie do rurociągu lewarowego zwiększenie poboru wód podziemnych ul.wojska Polskiego wymiana sieci wodociągowej Ø 150 A-C wraz z przyłączami na Ø 225 PE od ul.wyszyńskiego do ul.kupieckiej mb ul. Harcerska modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Ø 100 AC na Ø 110 PE mb modernizacja sieci wodociągowej Wodomierzownia - termomodernizacja budynku - ETAP II bezawaryjna dostawa wody dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Harcerska oraz likwidacja dostostosowanie obiektu do obowiązujących norm cieplnych 16. Przebudowa i rozbudowa sieci wod.-kan. - Przysiółek Rybno modernizacja sieci wod.-kan. 17. ul.drzewna - budowa sieci kanalizacyjnej modernizacjza sieci kanalizacyjnej Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 1

13 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata Trasa Północna - modernizacja sieci wodociągowej Ø mb (siły własne) modernizacja sieci wodociągowej 19. ul.w.polskiego - podłączenie do układu studni 30 z zwiększenie wydajności ujęcia wody 20. ul.w.polskiego - budowa studni 19 z (odwiercenie) ujęcie zastępcze 21. os.mazurskie - budowa komory redukcyjnej Oczyszczalnia ścieków w Łężycy - modernizacja węzła osadowego uzyskanie nominalnego ciśnienia wody instal. do higienizacji osadów ścieków podczas postojów węzła term. przeróbki osadów w celu wykorzystania rolniczego 23. ul.polna - budowa sieci kanalizacyjnej rozbudowa sieci kanalizacyjnej 24. ul.piastowska - Ptasia - budowa sieci kan. ogólnospł. Ø rozbudowa sieci kanalizacyjnej 25. Przylep, ul.winna - budowa sieci wodociągowej rozbudowa sieci wodociągowej RAZEM: 2014r Inwestycje realizowane z wyłączeniem FS Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 2

14 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Racula i Drzonków Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Racula i Drzonków - kontynuacja Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Renowacja sieci kanalizacyjnej - rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Dostawa urządzenia do telewizyjnej inspekcji kanalizacji obejmująca pdwozie typu furgon i kompletny system inspekcyjny wraz z zabudową Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra- rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Budowa 7. kanału ogólnospławnego Ø 1200 w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - 8. Modernizacja głównej przepompowni wody dla ZG przy ul. Sulechowskiej Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - 9. Przebudowa przepompowni ścieków PS-10 ul. Botaniczna Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry Modernizacja SUW Zawada FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 11. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 12. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 13. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyca FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 14. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta gminy pomocowe (FS) Planowane środki finansowe w 2014 r. Własne Kredyt (pożyczka WFOŚIGW) skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji ochrona środowiska Inne konserwacja i czyszczenie sieci kanalizacyjnych ocena st.technicznego sieci kanalizaychnych ochrona środowiska ochrona środowiska modernizacja urządzeń usprawnienie prac przepompowni ścieków bezpiecznej dla środowiska modernizacja procesu technologicznego skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z FS Etap III - RAZEM: 2014r Inwestycje realizow. z FS Inne środki Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 3

15 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta Planowane środki finansowe w 2014 r. Własne ZWiK [zł] Kredyt (pożyczka WFOŚIGW) Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z EFRR - RAZEM: 2014 r gminy pomocowe (FS) Inne Inne środki Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia Planowane refundacje w 2014 r.: Lp. INWESTOR 1. Podmioty gospodarcze 2. Osoby fizyczne Termin wypłaty Kwota refundacji I - IV kwartał 2014 r I - IV kwartał 2014 r. RAZEM: Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 4

16 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2015 r. Załącznik nr 2 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Planowane środki finansowe w roku 2015 Całkowita Planowany ZWiK [zł] wartość zadania okres Ogółem nakłady pomocowe [zł] realizacji Własne Kredyt Inne w roku [zł] miasta gminy (FS) Cel przedsięwzięcia ul.wojska Polskiego wymiana sieci wodociągowej Ø 150 A-C wraz z 1. przyłączami na Ø 225 PE od ul.wyszyńskiego do ul.kupieckiej mb - ETAP I modernizacja sieci wodociągowej 2. Wymiana przyłączy na terenie miasta Odgałęzienia boczne do granic nieruchomości - Jędrzychów III (40 szt. odgałęzień) System monitoringu sieci wodociągowej "ZWiK" Sp. z o.o zwiększenie skuteczności dostawy wody do odbiorców pod żądanym ciśnieniem likwidacja zbiorników bezopdpływowych - przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej zwiększenie skuteczności kontroli systemu przesyłu wody 5. Ujęcie lewarowe - budowa 3 studni wody podziemnej - odwierty zwiększenie poboru wód podziemnych 6. ul.niepodległości - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 160 PE na odcinku od ul.bankowej do ul.chrobrego L-300mb modernizacja sieci wodociągowej - likwidacja azbestocementu os.wygoda - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 stal wraz z przyłączami na Ø 110 PE mb ul.wypoczynek wymiana sieci wodociągowej Ø 100 stal wraz z przyłączami na Ø 110 PE na odcinku od ul.wiśniowej do ul.ptasiej mb modernizacja sieci wodociągowej modernizacja sieci wodociągowej ul.sowia - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE mb Trasa Aglomeracyjna - przebudowa magistrali wodoc. Dn 600 mm - ETAP I modernizacja sieci wodociągowej optymalizacja przebiegu magistrali (lokalizacja w terenie miejskim oraz poza pasem jezdnym) 11. ul. Harcerska modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Ø 100 AC na Ø 110 PE mb bezawaryjna dostawa wody oraz likwidacja azbestocementu 12. Ujęcie lewarowe - pompy, obudowy i rurociągi przyłączeniowe z armaturą do 3 studni - włączenie do rurociągu lewarowego zwiększenie poboru wód podziemnych 13. ul.w.polskiego - budowa studnia 30z (podłączenie) zwiększenie poboru wód podziemnych 14. ul.w.polskiego - budowa studnia 19z (podłączenie) zwiększenie poboru wód podziemnych 15. os.mazurskie - budowa komory redukcyjnej optymalizacja ciśnienia wody Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 2 str. 1

17 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2015 r. Załącznik nr 2 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata ul.piastowska - Ptasia - budowa sieci kan. ogólnospł. Ø rozbudowa sieci kanalizacyjnej 17. ul.amelii - budowa sieci kanalizacyjnej Ø 200 L=120 mb rozbudowa sieci kanalizacyjnej 18. ul.żeglarska - budowa sieci kanalizacyjnej Ø 200 L=100mb rozbudowa sieci kanalizacyjnej 19. Przylep - 22 Lipca, budowa sieci wodociągowej Ø 110 L=200 mb rozbudowa sieci wodociągowej 20. Przylep - ul.winna (boczna), budowa sieci kanalizacyjnej L=100 mb rozbudowa sieci kanalizacyjnej 21. Przylep ul.szewska, Leśna - budowa sieci wod. L = 625 mb i kan. L = 487 mb rozbudowa sieci wod.-kan. RAZEM: 2015 r Inwestycje realizowane z wyłączeniem FS Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 2 str. 2

18 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2015 r. Załącznik nr 2 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. 1. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Racula i Drzonków - kontynuacja Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w 2015 r. pomocowe (FS) Własne ZWiK [zł] Kredyt (pożyczka skanalizowanie aglomeracji Inne Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Renowacja sieci kanalizacyjnej - rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Renowacja sieci kanalizacyjnej - rozszerzenie 2 Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra- rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Modernizacja głównej przepompowni wody dla ZG przy ul. Sulechowskiej Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Przebudowa przepompowni ścieków PS-10 ul. Botaniczna ochrona środowiska ochrona środowiska ochrona środowiska modernizacja urządzeń usprawnienie prac przepompowni ścieków bezpiecznej dla środowiska 7. Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Modernizacja SUW Zawada modernizacja procesu technologicznego 8. FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa skanalizowanie aglomeracji FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyca FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z FS Etap III - RAZEM: 2015 r Inwestycje realizow. z FS Planowane refundacje w 2015 r.: Lp. INWESTOR Termin wypłaty Kwota refundacji 1. Podmioty gospodarcze I - IV kwartał 2015 r Osoby fizyczne I - IV kwartał 2015 r RAZEM: Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 2 str. 3

19 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2016 r. Załącznik nr 3 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p ul.wojska Polskiego wymiana sieci wodociągowej Ø 150 A-C wraz z przyłączami na Ø 225 PE od ul.wyszyńskiego do ul.kupieckiej mb - ETAP II Trasa Aglomeracyjna - przebudowa magistrali wodoc. Dn 600 mm - ETAP I modernizacja sieci wodociągowej Wymiana przyłączy na terenie miasta Budowa odgałęzień bocznych sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy System monitoringu sieci wodociągowej "ZWiK" Sp. z o.o Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Ujęcie lewarowe - budowa 3 studni wody podziemnej - podłączenie ul.górna - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE L=310 mb. ul.spółdzielcza - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE na odcinku od ul.chopina do ul.batorego mb ul.racławicka - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE L=230 mb. Przylep ul.szewska, Leśna - budowa sieci wod. L = 625 mb i kan. L = 487 mb Całkowita wartość zadania [zł] Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w roku 2016 ZWiK [zł] pomocowe (FS) Własne Kredyt Inne Ogółem nakłady w roku [zł] uporządkowanie przebiegu magistrali (lokalizacja w terenie miejskim oraz poza pasem jezdnym) zwiększenie skuteczności dostawy wody do odbiorców pod żądanym ciśnieniem przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej zwiększenie skuteczności kontroli systemu przesyłu wody zwiększenie poboru wód podziemnych modernizacja sieci wodociągowej - likwidacja azbestocementu modernizacja sieci wodociągowej modernizacja sieci wodociągowej - likwidacja azbestocementu rozbudowa sieci wod.-kan. RAZEM: 2016 r Cel przedsięwzięcia Inwestycje realizowane z wyłączeniem FS L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w 2016 r. pomocowe (FS) Własne ZWiK [zł] Kredyt (pożyczka Inne Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia 1. Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry skanalizowanie aglomeracji 2. Etap III: Gospodarka ściekowa na aglomeracji Zielona Góra - Etap III skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z FS Etap III - RAZEM: 2016 r Inwestycje realizow. z FS Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 3 str. 1

20 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2016 r. Załącznik nr 3 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata Planowane refundacje w 2016 r.: Lp. INWESTOR Termin wypłaty Kwota refundacji Podmioty gospodarcze I - IV kwartał 2016 r Osoby fizyczne I - IV kwartał 2016 r RAZEM: Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 3 str. 2

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13 Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Giżycku z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Skwierzyna, 08.03.2013 r. Wyjaśnienia do aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w latach 2012-2014. Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XI/74/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do uchwały nr 16/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2013 Plan opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2007 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 5 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/532/14 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmiany "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 Załącznik do Uchwały Nr XL/300/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 stycznia 2014 r. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanlizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWiK"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI- /08 Rady Miejskiej Baborowie z dnia kwietnia 2008 r. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 2012. I 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 30 stycznia 2015 Informacje ogólne. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/76/2 RADY MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 202 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 202 205 dla miasta Sejny. Na

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 305/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O W CHODZIEŻY NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY W LATACH 2014 2017 str. 1 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/582/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 46/VI/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik Kraśnik 2012 rok Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik 1. Zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych 1.1 Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Spółkę w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. Załącznik do uchwały nr 130/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ROKU 2016

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ROKU 2016 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kobierzyce 2015 r. 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 - tekst jednolity po zmianach.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 - tekst jednolity po zmianach. Numer Nazwa NASYCENIE AGLOMERACJI 2013 I 16 Budowa kanalizacji sanitarnej związanej z planem aglomeracji po ` 013 I 16a Projektowanie i budowa przykanalików z dofinansowaniem NFOŚiGW projekt nr 1 564,2

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, dnia 14 kwietnia 2015r. Główne elementy gospodarki wodno ściekowej Obiekty: SUW w Starych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/233/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/233/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/233/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015, będących

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Informacje ogólne.

Taryfa. Informacje ogólne. Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. Wartość inwestycji: ,00 PLN

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. Wartość inwestycji: ,00 PLN Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec Wartość inwestycji: 160 169 820,00 PLN Wartość dofinansowania z FS: 94 960 412,00 PLN Data

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŁOMŻY

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŁOMŻY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W ŁOMŻY WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA ŁOMŻY W LATACH 2008 2013 Łomża

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr XXV/412/212 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 212 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/117/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 19 października 2015r.

UCHWAŁA NR XII/117/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 19 października 2015r. UCHWAŁA NR XII/117/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 19 października 2015r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2015 2018 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infraktrustura i

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ostrołęki

Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr (projekt z dnia 03.03.2014r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach Instrukcja przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu pn.: Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń

1. Zatwierdza się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowychi kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. KIERUJE SWĄ AKTYWNOŚĆ NA INTERES I DOBRO MIESZKAŃCÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. KIERUJE SWĄ AKTYWNOŚĆ NA INTERES I DOBRO MIESZKAŃCÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. KIERUJE SWĄ AKTYWNOŚĆ NA INTERES I DOBRO MIESZKAŃCÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI Spółka ma szeroki zakres działalności. Przede wszystkim zabezpiecza Mieszkańców w wodę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X-162/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 września 2003 roku

Uchwała Nr X-162/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 września 2003 roku Uchwała Nr X-162/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 września 2003 roku W sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 22 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/54/2012 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 18 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/54/2012 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 18 października 2012 r. UCHWAŁA NR XX/54/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP I NR 2005 PL 16 C PE 009 2 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. W KRAKOWIE ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel. +48

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/274/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XVIII/274/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XVIII/274/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008-2010.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo