UCHWAŁA NR III PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ) i art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXII/782/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze z późn. zm. 3 wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Uchwala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na lata jak w załączniku do uchwały wraz z załącznikami nr 1-4 do planu; 2. Wysokość nakładów na inwestycje oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykazana w załączniku nr 1-3 do planu stanowi wartość szacunkową i podlega corocznej weryfikacji na etapie uchwalania Miasta stosownie do możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację planu..; 2) plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Adam Maciej Urbaniak 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz.1578, z 2012 r. poz. 951 i poz oraz z 2014 r. poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami: nr VI z dnia 22 lutego 2011, nr XXIV z dnia 29 listopada 2011 r., nr XXXII z dnia 29 maja 2012 r. i nr LV z dnia 24 września 2013 r.

2 załącznik do uchwały nr III PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110A tel.: , fax: ; ; NIP ; Nr KRS Sąd Rejonowy w Zielonej Górze REGON ; Kapitał zakł.: ,00 zł ; Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Zielona Góra grudzień 2014 r.

3 Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Na podstawie Art.21, ustęp 1 do 7, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) na Zielonogórskich Wodociągach i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spoczywa obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, zwanego dalej Planem. Spółka zaktualizowała obecnie obowiązujący plan oraz rozszerzyła go na rok 2016 uwzględniając techniczne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzonej działalności oraz mając na uwadze zgodność przedsięwzięć z kierunkami rozwoju miasta ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Zielona Góra jak również uwzględniając zgłaszane potrzeby. Zamierzenia inwestycyjno - modernizacyjne w pełni zgodne są również z działalnością statutową spółki. Planem wieloletnim zostały objęte nowe inwestycje oraz roboty modernizacyjne infrastruktury wod-kan. mające na celu polepszenie parametrów obsługiwanych urządzeń oraz jakości usług. Nie obejmuje on natomiast prac remontowych. Dotychczasowa realizacja Planu wieloletniego oraz zmieniające się uwarunkowania zmuszają Spółkę do jego aktualizacji. 1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Przedmiot działalności Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim spółki. Poza licznymi kierunkami działalności do podstawowych obowiązków należy zaliczyć: o zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Zielonej Góry o zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miejscowości Przylep w gminie Zielona Góra oraz w miejscowości Nowy Kisielin na obszarze Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego; o częściowa dystrybucja wody w gminie Świdnica; 2

4 o zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Zielona Góra; o zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z gminy Zielona Góra, tj. miejscowości : Stary Kisielin, Nowy Kisielin i Przylep; o zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miejscowości Wilkanowo - gmina Świdnica, Przysiółek Rybno (obecnie, wybudowane w miejscowości Wilkanowo, w ramach Funduszu Spójności, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zostały umownie przekazane w użytkowanie Urzędowi Gminy Świdnica) ; Zadaniem spółki jest nie tylko wypełnienie wyżej wymienionych zadań ale również utrzymanie dobrego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, którymi spółka zarządza. Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć : o zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody ( dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach bakteriologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając równolegle racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych - eksploatacyjnych, o zapewnienie ciągłości odbioru ścieków, o optymalizacja procesu oczyszczania ścieków, o optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej. Spółka oferuje również dodatkowy pakiet usług związanych z gospodarką wodno- ściekową. Są to między innymi : o inspekcje kanalizacji kamerą TV, o wymiany i legalizacje wodomierzy, o badania laboratoryjne wody i ścieków w akredytowanym laboratorium, o likwidacja zatorów w kanałach i usuwanie wycieków w przewodach wodociągowych, o wykonawstwo sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o roboty warsztatowe; o usługi transportowe Działania inwestycyjne jakie zostały już podjęte oraz będą kontynuowane w ciągu najbliższych trzech lat spowodują dalsze rozszerzenie zasięgu terytorialnego 3

5 działalności spółki. Wznowione zostały w 2014 r. roboty związane ze skanalizowaniem miejscowości Drzonków i Racula, wykonywane w ramach projektu pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - II etap z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Ponadto w ramach rozszerzenia II etapu ww. projektu na lata zostały wprowadzone dodatkowo następujące zadania: o renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie Zielonej Góry, o budowa kolektora odciążającego Ø 1200 mm w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze, o zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz zestawu do inspekcji TV, o budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy, o modernizacja głównej przepompowni wody dla Zielonej Góry przy ul. Sulechowskiej, o przebudowa przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze, o modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Zawadzie. Obecny plan przewiduje również poszerzenie obszaru działalności spółki poprzez realizację rozpoczętych już w 2014 r. z wykorzystaniem środków pomocowych w ramach projektu pn. Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra Etap III kolejnych zadań : o budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krępa gm. Zielona Góra, o budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zawada gm. Zielona Góra, o budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łężyca gm. Zielona Góra, o budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Langiewicza w Zielonej Górze. Planowane jest rozszerzenie Etapu III o następujące inwestycje: o budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Apartamentowej w Łężycy, o zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, o zakup wozu asenizacyjnego do ścieków, o zakup 2 szt. samochodów pogotowia wodno-kanalizacyjnego, co zostało zawarte w złożonym już wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skanalizowanie przyległych miejscowości wpłynie w zdecydowanie pozytywny sposób na styl życia ich mieszkańców oraz umożliwi dalszy intensywny rozwój 4

6 budownictwa mieszkaniowego. Wybudowanie systemów kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem odgałęzień do granic posesji pozwoli na podłączenie budynków mieszkańców miejscowości: Zawada, Krępa i Łężyca oraz Racula i Drzonków, co wydatnie zwiększy ilość oczyszczanych ścieków w aglomeracji. Prace renowacyjne miejskiego systemu kanalizacyjnego, które kontynuowane będą w dalszym ciągu, w ramach rozszerzenia II etapu Funduszu Spójności wydatnie zmniejszą eksfiltrację ścieków do wód podziemnych, ale też infiltrację wód przypadkowych do kanałów. Inwestycja związana z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Gen. Langiewicza w Zielonej Górze, znajdująca się obecnie praktycznie w fazie końcowej, pozwoli na skanalizowanie terenu znajdującego się niemalże w centrum miasta. Podkreślić jednakże należy, że powodzenie wdrożenia do realizacji tego etapu zależało od możliwości pozyskania dyspozycyjnych centralnych środków unijnych oraz uzyskania preferencyjnych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedłożony plan przewiduje również wszelkie inne zadania modernizacyjne na istniejącej infrastrukturze oraz potrzeby zgłaszane przez mieszkańców miasta i przyległych miejscowości w licznej korespondencji. Reasumując, dzięki wykorzystaniu środków pomocowych nastąpi dalsze wyraźne rozszerzenie terytorium działalności spółki, co ma szczególne znaczenie, bowiem od 1 stycznia 2015 r. gmina miejska Zielona Góra z gminą wiejską Zielona Góra stanie się jednym organizmem. Podkreślić należy, że ujęte w planie wieloletnim zadania są całkowicie spójne z preferowaną już wcześniej polityką połączenia terenów miejskich i wiejskich gminy Zielona Góra. 2. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach. Rozbudowa istniejących systemów wodociągowo - kanalizacyjnych a wynikająca z konieczności zbrojenia nowych, wydzielonych na obszarze gminy nowych terenów urbanistycznych lub nieskanalizowanych jednostek miejskich i wiejskich, uwzględniona została głównie w zadaniach, które są i będą prowadzone przez Jednostkę Realizującą Projekt z Funduszu Spójności. Zadania te dotyczą jak wspomniano wcześniej budowy systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach położonych obecnie na terenie gminy Zielona Góra, tj. : kontynuacji w ramach Funduszu Spójności - II etapu w miejscowościach: Racula i Drzonków oraz nowych 5

7 przedsięwzięć w ramach III etapu, w zakresie gospodarki ściekowej w m. Krępa, Zawada, Łężyca i skanalizowania osiedla Langiewicza w Zielonej Górze. Ponadto, roboty związane z rozszerzeniem etapu II obejmują renowację istniejących kanałów komunalnych o długości ca 13 km, zakup sprzętu do inspekcji i eksploatacji kanałów ściekowych oraz budowę i rozbudowę instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy. W ramach rozszerzenia etapu II przewidziano także budowę kanału odciążającego Ø 1200 mm w ul. Zjednoczenia oraz modernizację ważnych w systemie istniejących obiektów jak: przepompowni ścieków przy ul. Botanicznej, przepompowni wody przy ul. Sulechowskiej a także obiektów technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie. Analiza Planu zadań rozwojowych i modernizacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2014, 2015 i 2016 a zawartych odpowiednio w załącznikach nr 1,2,3 wykazuje również działania mające na celu wymianę przewodów wykonanych z rur azbesto cementowych (np. w ul. Harcerskiej, Wojska Polskiego, Sowiej, Niepodległości, Górnej, Racławickiej i Spółdzielczej) i zastosowanie rur z polietylenu o większej przepustowości i dłuższej żywotności. Sukcesywnie wymianie podlegać będą również stare, awaryjne rurociągi stalowe (np. w ul. Rajskiej, Wypoczynek, os. Wygoda). Przy typowaniu do wymiany sieci, kierowano się również zaplanowaną przez służby drogowe równolegle modernizacją ulic. Stąd między innymi wprowadzono do Planu wymianę sieci wodociągowej azbesto-cementowej w ul. Wojska Polskiego. Pod potrzeby planowanej budowy ul. Aglomeracyjnej, w 2016r. zaplanowano przebudowę magistrali wodociągowej Ø 600 mm na odcinku ca 300. Istotną pozycją kosztową w każdym roku są zadania uwzględniające wnioski mieszkańców, a mające na celu rozwiązanie nurtujących ich problemów eksploatacyjnych lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Stąd w planie takie zadania jak: budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Drzewnej i ul. Piastowskiej, budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej, Żeglarskiej, Amelii w Zielonej Górze czy też sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Winnej i Szewskiej Leśnej w Przylepie oraz sieci wodociągowej w ul. 22 Lipca w Przylepie. Do tej kategorii działań należy także zakwalifikować zadanie dot. przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przysiółku Rybno, zlokalizowanym na granicy administracyjnej obecnej gminy Świdnica i miasta Zielona Góra. Inwestycja ta w ostateczny sposób unormuje problem dostawy wody i odbioru ścieków z Nadleśnictwa Zielona Góra oraz wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych. 6

8 Wymiana przyłączy wodociągowych stanowi natomiast stałą pozycję kosztową w każdym roku działalności spółki, podobnie jak realizacja odgałęzień bocznych, kanalizacyjnych do granic nieruchomości, zachęcając tym samym mieszkańców posesji do podłączania budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Zamierzenia rozwojowe uwzględniają również cele jakościowe, do których spółka została zobligowana poprzez wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 i W tym zakresie podjęte zostaną działania w kierunku poszerzenia i współpracy stref zasilania z ujęć wód podziemnych przy ul. Wojska Polskiego i ul. Zjednoczenia (budowa sieci wodociągowej w Trasie Północnej), odwiertu dodatkowych 3 studni na terenie ujęcia wód podziemnych w Zawadzie, utrzymania stałej wydajności ujęcia lewarowego w Zawadzie, co spowoduje zwiększenie procentowego udziału wód podziemnych o lepszych parametrach w ogólnej produkcji wody, co niewątpliwie spotka się z zadowoleniem naszych odbiorców usług. Odwiercenie natomiast studni zastępczych: 30z i 19z przy ul. Wojska Polskiego po włączeniu ich do systemu, wpłynie na niezawodność funkcjonowania SUW ZACISZE. W celu stabilizacji osadu powstałego w procesie oczyszczania ścieków i jego wykorzystania do celów rolniczych, w roku 2014 wprowadzono do planu modernizację węzła osadowego, którego celem jest higienizacja osadów. W Planie przewidziano również, jak wspomniano wyżej niezbędne nakłady na modernizację funkcjonujących a eksploatowanych przez spółkę obiektów strategicznych, jak : główna pompownia wody przy ul. Sulechowskiej, najstarsza przepompownia ścieków PS10 przy ul. Botanicznej czy też Oczyszczalnia Ścieków w Łężycy (w ramach rozszerzenia etapu II Funduszu Spójności przewidziano rozbudowę instalacji wody technologicznej). Szczegółowe zestawienie zadań rozwojowych i modernizacyjnych na lata: z określeniem planowanych nakładów finansowych zawierają odpowiednio załączniki nr : 1,2,3. 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Równolegle z działalnością spółki mającą na celu jej rozwój, w tym poszerzenie rynku świadczonych usług, prowadzone są przedsięwzięcia, które służą racjonalizacji zużycia wody, a w szczególności minimalizują straty wody wynikające z prowadzonych usług wodociągowych. Stąd też wieloletni Plan rozwoju i modernizacji zakłada 7

9 coroczną wymianę przyłączy wodociągowych w celu uniknięcia niekontrolowanych wycieków (poza wskazaniami wodomierzy) oraz wymianę szczególnie awaryjnych sieci lub wymianę tych wykonanych z rur azbesto-cementowych. W celu stałej kontroli istniejącego systemu wodociągowego a tym samym podniesienia jakości usług do nowego planu wprowadzono zadanie pt. System monitoringu sieci wodociągowej ZWiK, który pozwoli na maksymalnie racjonalne korzystanie z systemu i szybkie wykrywanie przecieków w systemie. Racjonalne korzystanie natomiast z systemu kanalizacyjnego to troska o jego szczelność, aby chronić wody podziemne przed skażeniem wynikającym z nieszczelności kanałów, ale także zabezpieczenie kanałów przed napływem wód przypadkowych, gruntowych, co ma istotny wpływ na proces technologiczny oczyszczania ścieków. Stąd nakłady w planie na renowację kanałów. Racjonalizacja zużycia wody to również optymalizacja procesu uzdatniania wody. Dlatego też przewidziano m. in. zadanie związane z modernizacją procesów uzdatniania wody na SUW w Zawadzie pod kątem możliwości wykorzystania obiektów istniejących oraz zastosowania aktualnych trendów technologicznych w procesie oczyszczania wody. 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby finansowania planowanych inwestycji. Nakłady inwestycyjne podające sposoby finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach zawiera załącznik nr 4. Generalnie uwzględnione w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowokanalizacyjnych na lata przedsięwzięcia realizowane będą z wykorzystaniem głównie środków własnych pozyskanych z amortyzacji oraz udzielonych spółce preferencyjnych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planuje się, że środki pomocowe z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosą odpowiednio: o w 2014 r PLN o w 2015 r PLN 8

10 Omawiając źródła finansowania zadań inwestycyjnych należy również zwrócić uwagę na fakt realizowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Zielona Góra przez indywidualnych deweloperów (lub grupy inwestorów), w ramach zawartych umów przyłączeniowych. Załączniki nr 1, 2 i 3 zawierają również przewidywane nakłady związane z refundacja kosztów urządzeń wodnokanalizacyjnych na podstawie zawartych lub przewidywanych umów i porozumień. Przyjęty w Planie na najbliższe trzy lata koszt refundacji wynosi: PLN. 5. Zakres wprowadzonych zmian. W związku ze złożonym w 2012r. wnioskiem o rozszerzenie Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry Etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata ; priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wprowadziły do planu oprócz renowacji sieci kanalizacyjnej i zakupu specjalistycznego sprzętu następujące przedsięwzięcia: 1. budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra w celu obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków, 2. budowa kanału odciążającego Ø1200 mm w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze, 3. modernizacja głównej przepompowni wody dla Zielonej Góry przy ul. Sulechowskiej, 4. przebudowa przepompowni ścieków PS-10 przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze, 5. modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Zawadzie. Natomiast w ramach Projektu Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra Etap III realizowane będą następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyca, 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze, a wraz z rozszerzeniem, 5. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Apartamentowej w Łężycy, 6. zakup specjalistycznego sprzętu (samochód wielofunkcyjny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, wóz asenizacyjny, samochody pogotowia wod-kan- 2 szt.) 9

11 Umowa o dofinansowanie Projektu Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra Etap III została podpisana w dn r. Rozszerzenie II i realizacja III etapu FS pozwoli na skanalizowanie aglomeracji, które przekroczy 99%, co spełni wymogi zobowiązania traktatu akcesyjnego. Ponadto, obecna aktualizacja Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ma na celu wprowadzenie zadań, których realizacja wiązać się ze zwiększeniem niezawodności systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz uzbrojeniem nowych terenów urbanistycznych. Wykazane zmiany w planowanych nakładach finansowych w poszczególnych pozycjach uwzględniają również nowe potrzeby jakie zrodziły się w wyniku szczegółowych analiz wytyczonych wcześniej zadań, jak np. w zakresie modernizacji głównej pompowni wody przy ul. Sulechowskiej, modernizacji procesów uzdatniania wody w SUW w Zawadzie czy też w temacie rozszerzenia strefy zasilania miasta w wodę głębinową ze SUW Zacisze i studni głębinowych przy ul. Zjednoczenia. Płynne wykonanie ujętych w planie zadań zależy w dużym stopniu od terminowej realizacji projektów z udziałem środków unijnych oraz zabezpieczenia środków na finansowanie wkładu własnego Projektów, w tym uzyskania pożyczek. PEŁNIĄCY FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Adam Maciej Urbaniak 10

12 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. 1. Poszerzenie strefy zasilania ze Stacji Uzdatniania Wody Zacisze i studni głębinowych przy ul.zjendoczenia (ul.dekoracyjna- Czarkowo) Wymiana przyłączy na terenie miasta Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Modernizacja głównej pompowni dla miasta Zielonej Góry - ul.sulechowska Odgałęzienia boczne do granic nieruchomości - Jędrzychów III (44 szt. odgałęzień) Budowa odgałęzień bocznych sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Trasa Aglomeracyjna - przebudowa magistrali wodoc. Dn 600 mm Pompownia Wiśniowa - termomodernizacja budynku pompowni strefa wysoka i niska - ETAP II Całkowita wartość zadania [zł] Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w roku 2014 ZWiK [zł] pomocowe (FS) Własne Kredyt Inne Inne środki Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia pełne wykorzystanie zasobów ujęc i SUW Zacisze oraz regulacja istniejącego układu zwiększenie skuteczności dostawy wody do odbiorców pod żądanym ciśnieniem awaryjny stan rurociągów i armatury w głównej pompowni miasta likwidacja zbiorników bezopdpływowych - przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej uporządkowanie przebiegu magistrali (lokalizacja w terenie miejskim oraz poza pasem jezdnym) dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych 8. ul.rajska-ludowa wymiana sieci wodociągowej Ø 100 wraz z przyłączami na Ø 160 PE mb bezawaryjna dostawa wody - likwidacja azbestocementu 9. System monitoringu sieci wodociągowej "ZWiK" Sp. z o.o zwiększenie skuteczności kontroli systemu przesyłu wody 10. ul.podgórna - Szosa Kisielinska wymiana sieci wodociągowej Ø 600 żeliwo-stal na Ø 600 PE przewiertem sterowanym mb 11. ul.langiewicza - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 stal wraz z przyłączami na Ø 110 PE - 700mb modernizacja sieci wodociągowej modernizacja sieci wodociągowej 12. Ujęcie lewarowe - pompy, obudowy i rurociągi przyłączeniowe z armaturą do 3 studni - włączenie do rurociągu lewarowego zwiększenie poboru wód podziemnych ul.wojska Polskiego wymiana sieci wodociągowej Ø 150 A-C wraz z przyłączami na Ø 225 PE od ul.wyszyńskiego do ul.kupieckiej mb ul. Harcerska modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Ø 100 AC na Ø 110 PE mb modernizacja sieci wodociągowej Wodomierzownia - termomodernizacja budynku - ETAP II bezawaryjna dostawa wody dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Harcerska oraz likwidacja dostostosowanie obiektu do obowiązujących norm cieplnych 16. Przebudowa i rozbudowa sieci wod.-kan. - Przysiółek Rybno modernizacja sieci wod.-kan. 17. ul.drzewna - budowa sieci kanalizacyjnej modernizacjza sieci kanalizacyjnej Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 1

13 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata Trasa Północna - modernizacja sieci wodociągowej Ø mb (siły własne) modernizacja sieci wodociągowej 19. ul.w.polskiego - podłączenie do układu studni 30 z zwiększenie wydajności ujęcia wody 20. ul.w.polskiego - budowa studni 19 z (odwiercenie) ujęcie zastępcze 21. os.mazurskie - budowa komory redukcyjnej Oczyszczalnia ścieków w Łężycy - modernizacja węzła osadowego uzyskanie nominalnego ciśnienia wody instal. do higienizacji osadów ścieków podczas postojów węzła term. przeróbki osadów w celu wykorzystania rolniczego 23. ul.polna - budowa sieci kanalizacyjnej rozbudowa sieci kanalizacyjnej 24. ul.piastowska - Ptasia - budowa sieci kan. ogólnospł. Ø rozbudowa sieci kanalizacyjnej 25. Przylep, ul.winna - budowa sieci wodociągowej rozbudowa sieci wodociągowej RAZEM: 2014r Inwestycje realizowane z wyłączeniem FS Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 2

14 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Racula i Drzonków Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Racula i Drzonków - kontynuacja Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Renowacja sieci kanalizacyjnej - rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do konserwacji i czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Dostawa urządzenia do telewizyjnej inspekcji kanalizacji obejmująca pdwozie typu furgon i kompletny system inspekcyjny wraz z zabudową Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra- rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Budowa 7. kanału ogólnospławnego Ø 1200 w ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - 8. Modernizacja głównej przepompowni wody dla ZG przy ul. Sulechowskiej Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - 9. Przebudowa przepompowni ścieków PS-10 ul. Botaniczna Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry Modernizacja SUW Zawada FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 11. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 12. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 13. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyca FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji 14. Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta gminy pomocowe (FS) Planowane środki finansowe w 2014 r. Własne Kredyt (pożyczka WFOŚIGW) skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji ochrona środowiska Inne konserwacja i czyszczenie sieci kanalizacyjnych ocena st.technicznego sieci kanalizaychnych ochrona środowiska ochrona środowiska modernizacja urządzeń usprawnienie prac przepompowni ścieków bezpiecznej dla środowiska modernizacja procesu technologicznego skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z FS Etap III - RAZEM: 2014r Inwestycje realizow. z FS Inne środki Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 3

15 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2014 r. Załącznik nr 1 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta Planowane środki finansowe w 2014 r. Własne ZWiK [zł] Kredyt (pożyczka WFOŚIGW) Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z EFRR - RAZEM: 2014 r gminy pomocowe (FS) Inne Inne środki Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia Planowane refundacje w 2014 r.: Lp. INWESTOR 1. Podmioty gospodarcze 2. Osoby fizyczne Termin wypłaty Kwota refundacji I - IV kwartał 2014 r I - IV kwartał 2014 r. RAZEM: Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 1 str. 4

16 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2015 r. Załącznik nr 2 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Planowane środki finansowe w roku 2015 Całkowita Planowany ZWiK [zł] wartość zadania okres Ogółem nakłady pomocowe [zł] realizacji Własne Kredyt Inne w roku [zł] miasta gminy (FS) Cel przedsięwzięcia ul.wojska Polskiego wymiana sieci wodociągowej Ø 150 A-C wraz z 1. przyłączami na Ø 225 PE od ul.wyszyńskiego do ul.kupieckiej mb - ETAP I modernizacja sieci wodociągowej 2. Wymiana przyłączy na terenie miasta Odgałęzienia boczne do granic nieruchomości - Jędrzychów III (40 szt. odgałęzień) System monitoringu sieci wodociągowej "ZWiK" Sp. z o.o zwiększenie skuteczności dostawy wody do odbiorców pod żądanym ciśnieniem likwidacja zbiorników bezopdpływowych - przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej zwiększenie skuteczności kontroli systemu przesyłu wody 5. Ujęcie lewarowe - budowa 3 studni wody podziemnej - odwierty zwiększenie poboru wód podziemnych 6. ul.niepodległości - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 160 PE na odcinku od ul.bankowej do ul.chrobrego L-300mb modernizacja sieci wodociągowej - likwidacja azbestocementu os.wygoda - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 stal wraz z przyłączami na Ø 110 PE mb ul.wypoczynek wymiana sieci wodociągowej Ø 100 stal wraz z przyłączami na Ø 110 PE na odcinku od ul.wiśniowej do ul.ptasiej mb modernizacja sieci wodociągowej modernizacja sieci wodociągowej ul.sowia - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE mb Trasa Aglomeracyjna - przebudowa magistrali wodoc. Dn 600 mm - ETAP I modernizacja sieci wodociągowej optymalizacja przebiegu magistrali (lokalizacja w terenie miejskim oraz poza pasem jezdnym) 11. ul. Harcerska modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Ø 100 AC na Ø 110 PE mb bezawaryjna dostawa wody oraz likwidacja azbestocementu 12. Ujęcie lewarowe - pompy, obudowy i rurociągi przyłączeniowe z armaturą do 3 studni - włączenie do rurociągu lewarowego zwiększenie poboru wód podziemnych 13. ul.w.polskiego - budowa studnia 30z (podłączenie) zwiększenie poboru wód podziemnych 14. ul.w.polskiego - budowa studnia 19z (podłączenie) zwiększenie poboru wód podziemnych 15. os.mazurskie - budowa komory redukcyjnej optymalizacja ciśnienia wody Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 2 str. 1

17 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2015 r. Załącznik nr 2 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata ul.piastowska - Ptasia - budowa sieci kan. ogólnospł. Ø rozbudowa sieci kanalizacyjnej 17. ul.amelii - budowa sieci kanalizacyjnej Ø 200 L=120 mb rozbudowa sieci kanalizacyjnej 18. ul.żeglarska - budowa sieci kanalizacyjnej Ø 200 L=100mb rozbudowa sieci kanalizacyjnej 19. Przylep - 22 Lipca, budowa sieci wodociągowej Ø 110 L=200 mb rozbudowa sieci wodociągowej 20. Przylep - ul.winna (boczna), budowa sieci kanalizacyjnej L=100 mb rozbudowa sieci kanalizacyjnej 21. Przylep ul.szewska, Leśna - budowa sieci wod. L = 625 mb i kan. L = 487 mb rozbudowa sieci wod.-kan. RAZEM: 2015 r Inwestycje realizowane z wyłączeniem FS Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 2 str. 2

18 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2015 r. Załącznik nr 2 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p. 1. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Racula i Drzonków - kontynuacja Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w 2015 r. pomocowe (FS) Własne ZWiK [zł] Kredyt (pożyczka skanalizowanie aglomeracji Inne Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Renowacja sieci kanalizacyjnej - rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Renowacja sieci kanalizacyjnej - rozszerzenie 2 Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra- rozszerzenie Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Modernizacja głównej przepompowni wody dla ZG przy ul. Sulechowskiej Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Przebudowa przepompowni ścieków PS-10 ul. Botaniczna ochrona środowiska ochrona środowiska ochrona środowiska modernizacja urządzeń usprawnienie prac przepompowni ścieków bezpiecznej dla środowiska 7. Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Modernizacja SUW Zawada modernizacja procesu technologicznego 8. FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępa skanalizowanie aglomeracji FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łężyca FS ETAP III - "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Zielonej Górze skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z FS Etap III - RAZEM: 2015 r Inwestycje realizow. z FS Planowane refundacje w 2015 r.: Lp. INWESTOR Termin wypłaty Kwota refundacji 1. Podmioty gospodarcze I - IV kwartał 2015 r Osoby fizyczne I - IV kwartał 2015 r RAZEM: Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 2 str. 3

19 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2016 r. Załącznik nr 3 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata L.p ul.wojska Polskiego wymiana sieci wodociągowej Ø 150 A-C wraz z przyłączami na Ø 225 PE od ul.wyszyńskiego do ul.kupieckiej mb - ETAP II Trasa Aglomeracyjna - przebudowa magistrali wodoc. Dn 600 mm - ETAP I modernizacja sieci wodociągowej Wymiana przyłączy na terenie miasta Budowa odgałęzień bocznych sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy System monitoringu sieci wodociągowej "ZWiK" Sp. z o.o Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Ujęcie lewarowe - budowa 3 studni wody podziemnej - podłączenie ul.górna - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE L=310 mb. ul.spółdzielcza - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE na odcinku od ul.chopina do ul.batorego mb ul.racławicka - wymiana sieci wodociągowej Ø 100 A-C wraz z przyłączami na Ø 110 PE L=230 mb. Przylep ul.szewska, Leśna - budowa sieci wod. L = 625 mb i kan. L = 487 mb Całkowita wartość zadania [zł] Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w roku 2016 ZWiK [zł] pomocowe (FS) Własne Kredyt Inne Ogółem nakłady w roku [zł] uporządkowanie przebiegu magistrali (lokalizacja w terenie miejskim oraz poza pasem jezdnym) zwiększenie skuteczności dostawy wody do odbiorców pod żądanym ciśnieniem przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej zwiększenie skuteczności kontroli systemu przesyłu wody zwiększenie poboru wód podziemnych modernizacja sieci wodociągowej - likwidacja azbestocementu modernizacja sieci wodociągowej modernizacja sieci wodociągowej - likwidacja azbestocementu rozbudowa sieci wod.-kan. RAZEM: 2016 r Cel przedsięwzięcia Inwestycje realizowane z wyłączeniem FS L.p. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Wartość robót dla zadań Planowany okres realizacji miasta gminy Planowane środki finansowe w 2016 r. pomocowe (FS) Własne ZWiK [zł] Kredyt (pożyczka Inne Ogółem nakłady w roku [zł] Cel przedsięwzięcia 1. Etap II: Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry skanalizowanie aglomeracji 2. Etap III: Gospodarka ściekowa na aglomeracji Zielona Góra - Etap III skanalizowanie aglomeracji Inwestycje realiz. z FS Etap III - RAZEM: 2016 r Inwestycje realizow. z FS Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 3 str. 1

20 Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na 2016 r. Załącznik nr 3 do Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata Planowane refundacje w 2016 r.: Lp. INWESTOR Termin wypłaty Kwota refundacji Podmioty gospodarcze I - IV kwartał 2016 r Osoby fizyczne I - IV kwartał 2016 r RAZEM: Plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych na lata r. - Zał. nr 3 str. 2

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/259/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 kwietnia 2009 r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SUŁKOWICE NA LATA 2009 2015 SUŁKOWICE, KWIECIEŃ 2009 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 str. 1 I www.pwikpiaseczno.pl Słowo wstępu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo