OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne. 1.3.Podstawa opracowania. 2.Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 3.Charakterystyka zadania inwestycyjnego. 3.1.Lokalizacja inwestycji. 3.2.Opis stanu istniejącego. 3.3.Charakterystyka projektowanej inwestycji. 4.Warunki korzystania ze środowiska. 4.1.Cel, zakres i zasięg korzystania z wód. 4.2.Informacja o formach ochrony przyrody. 4.3.Określenie ilości i jakości ścieków deszczowych. 4.4.Opis sposobu oczyszczania ścieków deszczowych. 4.5.Określenie efektów oczyszczania ścieków opadowych. 4.6.Określenie wpływu zadania inwestycyjnego na wody powierzchniowe i podziemne. 5.Warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych podczas budowy i eksploatacji. 5.1.Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii podczas budowy. 5.2.Eksploatacja projektowanej instalacji do oczyszczania ścieków deszczowych. 5.3.Rozruch instalacji, zatrzymanie działalności lub wystąpienie awarii. 6.Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich. 7.Stan formalno-prawny w zasięgu korzystania ze środowiska. 8.WNIOSKI. ZAŁĄCZNIKI: Zał. Nr 1 Warunki techniczne zrzutu wód deszczowych do istniejących cieków wydane przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych, ul. Szkolna 3, PUŁTUSK [pismo nr PZSW 72/07 z dnia r.] Zał. Nr 2 Wypis ze skorowidza działek Strona 1 z 15

2 CZĘŚĆ GRAFICZNA: Zał. Nr 3 Plan orientacyjny Zał. Nr 4 Plan sytuacyjny cz. I Zał. Nr 5 Plan sytuacyjny cz. II Zał. Nr 6 Plan sytuacyjny cz. III Zał. Nr 7 Zasięg korzystania ze środowiska wylot Wy 1 i Wy 2 Zał. Nr 8 Zasięg korzystania ze środowiska wylot Wy 3 Zał. Nr 9 Zasięg korzystania ze środowiska wylot Wy 4 Zał. Nr 10 Zasadnicze przekroje poprzeczne i podłużne rowów (odbiorników wód deszczowych) Zał. Nr 11 Wyloty do odbiorników Zał. Nr 12 Schematy technologiczne urządzeń oczyszczających Strona 2 z 15

3 Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z rozbudowywanego układu drogowego DW nr 571relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk. Opis prowadzenia zamierzonej działalności w zakresie budowy urządzeń wodnych, tj. wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się budowę wylotów kanalizacji deszczowej. Projektowane wyloty będą w całości wykonane z betonu zbrojonego. Ich usytuowanie zostanie dostosowane do istniejących warunków, tak aby nie zakłócały naturalnego przepływu w cieku. Opis prowadzenia zamierzonej działalności w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Wody opadowe z powierzchni ulic i chodników, ujęte w obszarze zlewni odbierane będą poprzez uliczne wpusty deszczowe z koszami, w których zatrzymywane są piasek i inne drobne frakcje niesione przez wody opadowe tzw. wstępna faza podczyszczenia. Grubsze frakcje i większe zanieczyszczenia stałe w wodach opadowych, prowadzonych rowami przydrożnymi przed zrzutem do studzienki wpadowej zatrzymywane będą w części osadczej na samym rowie oraz kracie studzienki, w samej studzience wpadowej w jej części osadczej (obniżenie dna studzienki 1,0 m w stosunku do rzędnej wylotu). Właściwą fazą oczyszczenia wód stanowią zespoły urządzeń oczyszczających, w skład których wchodzą osadniki, separatory lamelowe i separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem. Następnie oczyszczone wody opadowe i roztopowe poprzez wyloty kanalizacji deszczowej wprowadzane będą do środowiska naturalnego. Strona 3 z 15

4 Operat wodnoprawny 1. WSTĘP 1.1.Cel opracowania. Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny na: wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej: Wy1 i Wy2 do rowu A w km , Wy3 do rowu A7 w km , Wy4 do rowu A7/1 w km , w ramach inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk ; odprowadzanie wód deszczowych projektowaną kanalizacją deszczową z terenu objętego zakresem opracowania; Opracowanie niniejsze obejmuje następujące rozwiązania projektowe: kanalizację deszczową na odcinku od do wraz z zabudową niezbędnych wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych oraz zespołu urządzeń podczyszczających, a także wylotu do istniejącej studni, wykonania układów kanalizacji deszczowej w poboczu pasa drogowego, przejmujących wody opadowe z rowów przydrożnych i odprowadzających do istniejących rowów melioracyjnych Wy1, Wy2, Wy3 i Wy4 wraz z zabudową niezbędnych studzienek kanalizacyjnych, studzienek wpadowych oraz zespołów urządzeń podczyszczających, wykonania zabudowy wylotów żelbetowych w skarpach istniejących rowów melioracyjnych, wykonania odmulenia i przywrócenia drożności przepustu P1 oraz regulację rowu w obrębie przepustu w celu przywrócenia możliwości naturalnego spływu wód w pasie DW Podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa. 1.3.Podstawa opracowania. Ustawa Prawo ochrony środowiska [Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r., z późn. zm.]. Ustawa Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz z 2001 r., z późn. zm.]. Strona 4 z 15

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.,]. Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk ; wykonany przez CGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, Warszawa. 2.CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM. Odbiornikami wód opadowych i roztopowych z drogi objętej zakresem opracowania, są rowy o nazwach A, A7 i A7/1. Planuje się budowę wylotów: Wy1 i Wy2 w kilometrażu biegu rowu A Wy3 w km biegu rowu A7 Wy4 w km biegu rowu A7/1. Zwierciadło wody układa się okresowo od warstwy 0,2 m od istniejącego dna lub wypełnia pełny przekrój w okresie wiosennym podczas spływu wód roztopowych. W miejscu projektowanych wylotów na długości 3 mb dno i skarpy rowów zostaną umocnione płytami betonowymi. Zasadnicze przekroje poprzeczne i podłużne, przedstawiające główne parametry hydrauliczne rowów przedstawiono w części graficznej operatu (zał. Nr 10). 3.CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 3.1.Lokalizacja inwestycji. Droga wojewódzka DW571 łączy miejscowości Naruszewo i Pułtusk. Odcinek przebudowywanej drogi przebiega przez pola uprawne, wieś Płocochowo, Jeżewo o zabudowie nie zwartej oraz miasto Pułtusk o zabudowie zwartej. Grunty nie są objęte aktualnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 3.2.Opis stanu istniejącego. a) Istniejące zagospodarowanie terenu Stan nawierzchni drogi, chodników i poboczy jest zły. Miejscami występują koleiny oraz śliskość nawierzchni. Występują także liczne spękania szczególnie na krawędzi jezdni oraz nierówności w kierunku podłużnym. Na trasie znajdują się następujące obiekty na istniejących ciekach: mosty z betonu zbrojonego w km oraz w km w m. Płocochowo oraz przepust żelbetowy rurowy w km w m. Jeżewo. Droga przebiega w terenie płaskim. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez zanikające i nie udrożnione rowy przydrożne oraz poprzez kanalizację deszczową na terenie miasta Pułtusk. W bliskim sąsiedztwie drogi występuje duże zadrzewienie utrudniające widoczność na drodze. Strona 5 z 15

6 b) Istniejące uzbrojenie terenu W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami branżowymi, w obrębie projektowanego układu odwodnienia zlokalizowano następujące istniejące urządzenia uzbrojenia technicznego: wodociąg rozdzielczy w160 z rur PVC oraz stal. w100, przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych z rur stalowych i PE, przyłącza gazowe średniego ciśnienia, kanalizację deszczową kd600 zlokalizowaną w chodniku DW 571 od skrzyżowania z ul. Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Kolejową,, kable energetyczne niskiego napięcia ena, kable telekomunikacyjne, sieć energetyczną napowietrzną, sieć telekomunikacyjną napowietrzną. Przewiduje się przebudowę istniejących wodociągów kolidujących z przebudową DW 571, które zostaną objęte oddzielnym opracowaniem. Zgodnie z wydanymi warunkami przez MOSD Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów, nie zachodzi potrzeba przebudowy sieci gazowej pismo nr CTM 2240/62/07 z dn r. W ramach odrębnego opracowania sporządzono szczegółową inwentaryzację zieleni i w uzgodnieniu z Urzędem Gminy przyjęto określoną gospodarkę zielenią. Przyjęto również, że usunięcie suchych bądź uszkodzonych drzew oraz oczyszczenie terenu z krzewów i ewentualna przycinka gałęzi zostanie wykonana w ramach bieżącej konserwacji zieleni i porządkowania terenu wokół drogi. Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone będą pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy. 3.3.Charakterystyka projektowanej inwestycji. Wody opadowe z odcinka drogi od km do km zostaną przejęte przez zaprojektowane rowy przydrożne i po podczyszczeniu odprowadzone do istniejących odbiorników. Na odcinku od km do km projektuje się przejęcie wód deszczowych przez system kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu odprowadzenie ich do istniejącej studni na kanale kd600. Natomiast od km do końca opracowania zrzut wód deszczowych z projektowanych wpustów ulicznych odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej kd600. Istniejąca kanalizacja deszczowa jest drożna, należy zlikwidować włączenia przykanalików z kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody opadowe w systemie grawitacyjnym. Podczyszczenie odprowadzanych wód opadowych projektuje w zespole urządzeń podczyszczających piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych, (dwa komplety urządzeń) oraz w separatorze zintegrowanym z piaskownikiem (trzy urządzenia kompaktowe). Ze względu na etapizację robót, w której zakłada się wykonanie odcinków kanalizacyjnych przed wykonaniem rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 571 wraz z wykonaniem chodników oraz niwelacji przyległych terenów zielonych, zaproponowano ich ułożenie w wykopie otwartym. Strona 6 z 15

7 Kanalizacja deszczowa: - Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz400 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez wylot Wy1 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A w km 3+505, - Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe dwustronne Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz315 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez zabudowany betonowy wylot Wy2 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A w km 3+505, - Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz315 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez wylot Wy3 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A7 w km Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz315 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez wylot Wy4 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A7/1 w km wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PRAGMA PP klasy T z zakresu średnic Dz200 Dz400 do istniejącej studni kaskadowej Dz1500, wraz z zabudową wpustów ulicznych, inspekcyjnych studzienek kanalizacyjnych betonowych Dn1200 oraz urządzeń podczyszczających, - wykonanie przykanalików z rur PRAGMA klasy T o średnicach Dz200 z projektowanych wpustów ulicznych do istniejących lub projektowanych studni na istniejącym kanale kd600. Urządzenia oczyszczające: Projekt przewiduje zabudowę urządzeń podczyszczających - osadników(piaskowników) separatorów lamelowych, separatorów zintegrowanych: piaskownik typu O/S 2000 Vmin=3,5 m 3 i separator lamelowy PSW LAMELA NG 10/100 przy wylocie Wy1 separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem typu PSK-V KOALAII30/3000 Vmin=4,3m 3 przy wylocie Wy2 separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem typu PSK-V KOALA II 30/3000 Vmin=4,3m 3 przy wylocie Wy3 separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem typu PSK-V KOALA II 40/4000 Vmin=5,5m 3. przy wylocie Wy4 piaskownik typu O/S 1500 Vmin=3,0 m 3 i separator lamelowy PSW LAMELA NG 10/100, przy wylocie do istniejącej studni kanalizacyjnej. Wszystkie urządzenia dobrano na podstawie katalogu firmy Ekol-Unicon Lokalizację urządzeń pokazano na planie sytuacyjnym (zał. Nr 4 6), a ich schemat technologiczny przedstawiono w zał. nr 12. Strona 7 z 15

8 Wyloty kanalizacji deszczowej: Projektowane wyloty są w całości wykonane z betonu zbrojonego. Wyloty stanowią trzy ściany pionowe oraz płyta denna, oddylatowaną od ścian papą przyklejoną lepikiem. Ściany z betonu B25 powinny być betonowane w całości na warstwie wyrównawczej (posadowieniu) z betonu podkładowego klasy B10. Po zasypaniu i zagęszczeniu przestrzeni pomiędzy ścianami a gruntem można wykonać płytę denną. Wymiary szerokości i długości części składowych wylotów przedstawione są na rysunku technologicznym, zamieszczonym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy konstrukcyjne wylotów posiadają opisaną grubość na rysunku. W ściankach czołowych należy pozostawić otwór średnicy Dz315 i Dz400 mm (+ szczelina na uszczelnienie), celem wprowadzenia zakończenia rur, będących odcinkami końcowymi zrzutu kanalizacji deszczowych. Rzędne posadowienia i rzędne spodu otworów wylotowych przedstawiono na rysunku technologicznym wylotów (zał. Nr 11). 4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA Cel, zakres i zasięg korzystania z wód. Celem korzystania z wód jest odwodnienie rozbudowywanego układu drogowego DW571 relacji Naruszewo Nasielsk Winnica Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk, poprzez kanalizację deszczową oraz urządzenia oczyszczające do rowów A, A7 i A7/1. Zakres korzystania ze środowiska to wykonanie w/w urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych oczyszczonych z zawiesin i substancji ropopochodnych zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.,]. Zasięg korzystania ze środowiska przedstawiono w zał. Nr Informacja o formach ochrony przyrody. W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji deszczowej) nie utworzono, ani nie ustanowiono żadnej formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Określenie ilości i jakości ścieków deszczowych. Ilość ścieków: Na podstawie obliczeń opartych na wymogach aktualnych obowiązujących norm, a także na podstawie poradnika P. Błaszczyka Kanalizacja tom I wyliczono: Strona 8 z 15

9 Qr - ilość odprowadzanych wód ze zlewni (etapu I) w (l/s) Ws - współczynnik spływu powierzchniowego Fr - powierzchnia zlewni w (m 2 ) r15;1 - współczynnik wydajności opadowej, zależny od: - prawdopodobieństwa występowania deszczu p = 50%, - częstotliwości występowania deszczu c = 2 (raz na 2 lata), - czasu trwania opadu, przyjęto t = 15 min r15;1 przyjęto = 0,096 (l/s x m 2 ) = 96 (l/s x ha) Ψ - współczynnik spływu: - dla nawierzchni asfaltowych Ψ= 0,80, - dla nawierzchni z kostki betonowej (chodniki) Ψ = 0,80, - dla terenów zielonych (przyległych) Ψ = 0,15, ϕ - współczynnik opóźnienia zależny od charakteru zlewni (zlewnie wydłużone i mniejsze spadki) przyjęto ϕ = 1,00. Wzór na obliczenie Qr: Qr = Fr (m 2 ) x r15;1 (l/s x m 2 ) x Ws Poniżej zestawione zostały ilości wód dla poszczególnych wylotów: 1. Wy1 Qr1 = 65 l/s, 2. Wy2 Qr2 = 24 l/s, 3. Wy3 Qr3 = 26 l/s, 4. Wy4 Qr4 = 43 l/s, 5. Distn- Qr 5 =83,3 l/s. Jakość ścieków przed oczyszczeniem: Wielkość wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych jest zmienna, zależy od częstotliwości opadów, czasu trwania deszczu, natężenia deszczu, itp. Pierwsza fala spływu wód opadowych (10 15 min) ma zazwyczaj stężenie i charakter ścieków bytowo gospodarczych Ilości zanieczyszczeń w ściekach deszczowych: Zawiesiny 562 mg/l Substancje rozpuszczone 284 mg/l BZT 5 w przesaczu 79,2 mg/l (Poradnik Wodociągi i kanalizacja wyd. ARKADY Warszawa 1971 r.). W ściekach deszczowych pochodzących z dróg i parkingów występują również substancje ropopochodne. Wysokie ich stężenie może występować w ściekach opadowych pochodzących z baz transportowych, stacji benzynowych, centrów miast, a także z dróg o dużym natężeniu ruchu. Strona 9 z 15

10 4.4. Opis sposobu oczyszczania ścieków deszczowych. a) wpusty deszczowe Wody opadowe z powierzchni ulic i chodników, ujętych w obszarze zlewni etapu I odbierane są poprzez uliczne wpusty deszczowe z koszami, w których zatrzymywane są piasek i grubsze frakcje zawiesin niesionych przez wody opadowe tzw. wstępna faza podczyszczenia. Grubsze frakcje i większe zanieczyszczenia stałe wód opadowych z rowu przydrożnego, jakie zrzucane zostaną do studzienki wpadowej, zatrzymywane będą w części osadczej na samym rowie, kracie studzienki oraz w osadniku studzienki (obniżenie dna studzienki 1,0m w stosunku do rzędnej wylotu). Skuteczność tego typu rozwiązania kształtuje się na poziomie % w stosunku do zawiesiny ogólnej. b) Osadniki (piaskowniki) Zalecenia Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie określiły stężenia zawiesiny ogólnej wprowadzanej do separatora na poziomie nie przekraczającym 100 mg/dm 3. W związku z tym zaistniała konieczność zastosowania w ciągu technologicznym piaskowniki osadniki, które zabezpieczą separatory lamelowe przed nadmierną ilością dopływających do nich zawiesin. Działanie osadnika opiera się na wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przepływu. Proces ten przebiega poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na jednostkę doprowadzanych ścieków. Dzięki zjawisku grawitacji następuje rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek o gęstości większej od gęstości wody. c) separatory lamelowe Separatory lamelowe są urządzeniami przeznaczonymi do oddzielania substancji ropopochodnych z wód płynących w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urządzenia sprawia, że zatrzymują również zawiesinę, która nie została zatrzymana w poprzedzających urządzeniach. Zawiesina może się gromadzić w komorze osadowej. Wody opadowe wpływają do separatora poprzez komorę wlotową, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia ścieków z dopływem do komory separacji (środkowej komory urządzenia). Ścieki przepływają do komory separacji przez otwory znajdujące się w dolnej części komory. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (żaluzjowe). c) separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem Separatory koalescencyjne działają na zasadzie rozdziału grawitacyjnego olejów i wody poprzez sedymentację i filtrację, które jest wspomagane przez wykorzystanie zjawiska koalescencji i adsorpcji. Zaprojektowano separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem co zabezpiecza wkład koalescencyjny przez uszkodzeniem i częstym zapychaniem. Strona 10 z 15

11 4.5. Określenie efektów oczyszczania ścieków deszczowych. Zgodnie z deklaracją producenta zaprojektowanych urządzeń oczyszczających firmy EKOL-UNICON zastosowanie tego typu urządzeń zapewni oczyszczenie ścieków w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s na 1 ha, do wartości zanieczyszczeń nie przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej i 15 mg/l substancji ropopochodnych,a więc zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.]. Na urządzenia lamelowe została opracowana i wydana przez IO w Warszawie Aprobata techniczna Nr AT/ /A1 (Aprobata wana do r.), w której stwierdzono, że: - stężenie substancji ropopochodnych na odpływie tych urządzeń przy przepływie nominalnym nie przekracza 5 mg/l, - przy przepływie dziesięciokrotnie większym nie następuje wypłukiwanie depozytów, - konstrukcja separatorów zabezpiecza przed wypłukiwaniem nagromadzonych zanieczyszczeń olejowych w całym ich zakresie przepustowości. Istnieje możliwość zamiany typu urządzeń podczyszczających oraz ich Producenta pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów obliczeniowych, technicznych, montażowych i dopuszczeniowych dobranych urządzeń w niniejszym opracowaniu projektowym Określenie wpływu zadania inwestycyjnego na wody powierzchniowe i podziemne. Budowa urządzeń wodnych: Planowana inwestycja będzie miała wpływ na wody powierzchniowe i podziemne w czasie budowy projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej. Wykonywanie robót budowlanych zakłóci chwilowo przepływy w cieku. Może również wpłynąć na jakość wody powierzchniowej. Jednakże budowa nie wywrze stałego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Należy szczególnie zwracać uwagę podczas budowy, aby nie przedostały się do wód jakiekolwiek paliwa, oleje czy inne substancje, mogące negatywnie wpłynąć na jakość wód. Nie przewiduje się monitorowania stanu środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych. Odprowadzanie ścieków deszczowych oczyszczonych do odbiornika: Wielkość odpływu wód deszczowych do przedmiotowej kanalizacji deszczowej określono na: Wy1 Qr1 = 65 l/s, Wy2 Qr2 = 24 l/s, Wy3 Qr3 = 26 l/s, Wy4 Qr4 = 43 l/s, Strona 11 z 15

12 Przy prawidłowej eksploatacji wpustów deszczowych i przewodów kanalizacyjnych, urządzeń oczyszczających (osadników i separatorów wody deszczowe odprowadzane do wód, nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych nie będzie powodować zmian w naturalnej biocenozie, naturalnej mętności, barwy i zapachu, nie będą powodowały tworzenia się pian i osadów. Wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowym może wręcz poprawić jakość tych wód, ponieważ obecnie ścieki z drogi wojewódzkiej przedostają się do wód bez oczyszczenia. 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD I URZADZEŃ WODNYCH PODCZAS BUDOWY I EKSPLOATACJI Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii podczas budowy. Na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych, tj.: wycieki olejów, paliwa czy pożar, należy przedsięwziąć następujące środki zaradcze: w przypadku niekontrolowanego rozlewu paliwa, olejów czy innych substancji ropopochodnych na gruncie natychmiast przystąpić do usuwania substancji niebezpiecznej za pomocą sorbentów. Zanieczyszczony grunt oraz zużyty sorbent należy zebrać i przekazać licencjonowanemu odbiorcy w/w odpadów. w przypadku awaryjnego przedostania się substancji ropopochodnych do wód potoku należy zastosować w korycie cieku zastawki z desek oraz maty słomiane oraz zebrać substancję do beczek, lub zastosować specjalistyczne worki z sorbentem. wszelkie odpady powstałe w czasie budowy należy umieścić na odpowiednim składowisku odpadów Eksploatacja projektowanej instalacji do oczyszczania ścieków deszczowych. Wpusty deszczowe i rurociągi kanalizacyjne: Kanalizacja deszczowa wymaga systematycznego przeglądu i czyszczenia minimum co kwartał, zwłaszcza po okresie zimowym. Usuwanie oddzielonych na studzienkach wpustów zanieczyszczeń, szlamu i piasku odbywa się przy użyciu wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż. Odbiór powstałych odpadów należy powierzyć jednostce do tego uprawnionej (np. Oczyszczalnia ścieków). Osadniki (piaskowniki): Eksploatacja osadników polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urządzenia w zależności od potrzeb. Kontrola osadnika obejmuje: wizualną ocenę stanu technicznego elementów; usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających; sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu. Sprawdzenia ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej lub sondy talerzowej. Przy tym ilość zgromadzonego osadu nie może przekroczyć wielkości zakładanej przez projektanta (zwykle ok. 1/3-1/2 pojemności czynnej). Powyżej tej wartości wypełnienia osadem należy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Strona 12 z 15

13 Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzależniona jest od warunków lokalnych. Zaleca się usuwanie zgromadzonego osadu tylko przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia. Separatory: Częstotliwość czyszczenia separatora jest uzależniona od jakości wód dopływających do urządzenia. Zaleca się usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń w pierwszym roku eksploatacji - co dwa tygodnie, a po tym okresie skorygować częstotliwość czyszczenia (co 2 3 miesiące). Minimum raz w roku zaleca się kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opróżnienie zbiornika, czyszczenie elementów wyposażenia, wyciągnięcie sekcji lamelowych lub wkładu koalescencyjnego, czyszczenie ich, sprawdzenie stanu technicznego i ewentualnie poddanie wymianie. Po zakończeniu prac separator należy wypełnić czystą wodą Utylizacja osadów: Powstałe osady są osadami nieustabilizowanymi, wymagającymi dalszej przeróbki w procesach tlenowej lub beztlenowej stabilizacji. Osady te muszą być dostarczane na oczyszczalnię ścieków, która będzie mogła zapewnić ich dalszą utylizację. Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń. Każde czyszczenie należy odnotować podając firmę serwisującą, środek transportu, ilość zanieczyszczeń oraz miejsce utylizacji. Wszelkie czynności eksploatacyjne i konserwacyjne należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji Rozruch instalacji, zatrzymanie działalności lub wystąpienie awarii. Rozruch instalacji (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska), tj.: kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami oczyszczającymi i wylotami do odbiornika, nastąpi z chwilą odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. Istniejąca i projektowana kanalizacja nie zawiera elementów elektromechanicznych, a więc nie ma konieczności przeprowadzania rozruchu i eksploatacji wstępnej poszczególnych elementów inwestycji. Działalność kanalizacji deszczowej to odprowadzanie wód deszczowych w czasie opadów. W związku z tym nie przewiduje się planowego zatrzymywania działalności. Sytuacją awaryjną, jaka może wystąpić podczas eksploatacji instalacji jest zator, który należy usunąć za pomocą specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego. 6. OBOWIĄZKI UBIEGAJACEGO SIĘ O POZWOLENIE WODNOPRAWNE. Inwestor ma obowiązki wobec następujących osób trzecich: uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska; umocnienie dna i skarp rowów, na długości 3 mb, w miejscach wprowadzania wód opadowych; Strona 13 z 15

14 Ponadto Inwestor jest zobowiązany: utrzymywać przedmiotowe urządzenia wodne, tj.: wyloty kanalizacji deszczowej w należytym stanie technicznym, przeprowadzać remonty bieżące i kapitalne; powiadamiać o ewentualnych robotach lub awariach; do prowadzenia ewidencji czynności eksploatacyjnych oraz ilości wytwarzanych odpadów, a także przekazywanie odpadów podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia; co najmniej dwa razy do roku dokonać oceny spełniania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego par. 21 [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.] - na podstawie przeglądów eksploatacyjnych. Inwestor nie jest zobowiązany do przeprowadzania badań jakości ścieków, ponieważ przepustowość nominalna urządzeń oczyszczających jest mniejsza niż 300 l/s. 7. STAN FORMALNO PRAWNY W ZASIĘGU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, tj. odprowadzania wód deszczowych oraz budowy urządzeń wodnych określono w załączonym wypisie z rejestru gruntów (zał. Nr 2) i na planach sytuacyjnych, na których granice działek (zał. Nr 4 6). Wyloty kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostały: Wy1, Wy2, Wy3 - na działce o nr 247; Wy4 - na działce o nr 30; Właścicielem/władającym w/w gruntem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kobyłkowska 1, WOŁOMIN. Administratorem rowów A, A7 i A7/1 jest Powiatowy Związek Spółek Wodnych, ul. Szkolna 3, PUŁTUSK 8. WNIOSKI. Na podstawie art. 127 i 131 ustawy Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz z 2001 r., z późn. zm.] Inwestor MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa., wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk, a w szczególności na: odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych poprzez kanalizację deszczową z terenu objętego zakresem opracowania, w ilości ścieków: Strona 14 z 15

15 Wy1 Qr1 = 65 l/s do rowu A Wy2 Qr2 = 24 l/s do rowu A Wy3 Qr3 = 26 l/s do rowu A7 Wy4 Qr4 = 43 l/s do rowu A7/1 wykonanie wylotów wraz z umocnieniem skarp i dna rowów w miejscu wylotu; Autor operatu: Katarzyna Machowska-Bujak tel. kom Strona 15 z 15

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice Egz. / 3-1 - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w miejscowości Orzełek gmina Kamień Krajeński Inwestor: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km 0+000 0+455 działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

S P I S R Y S U N K Ó W

S P I S R Y S U N K Ó W 1 S P I S T R E Ś C I 1. Podstawa opracowania 2. Cel opracowania 3. Charakterystyka terenu 4. Projektowane rozwiązanie 5. Opis urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych 6. Obliczenie spływu wód deszczowych

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat STADIUM OPERAT WODNOPRAWNY INWESTYCJA "DOKUMENT ACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC PORZECZKOWEJ, BUKSZPANOWEJ, LESZCZYNOWEJ, BERBERYSOWEJ, KALINOWEJ, AZ ALIOWEJ (OSIEDLE SKARPA OTMUCHOWSKA) W NYSIE" RODZAJ ROBÓT

Bardziej szczegółowo

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y O P E R A T W O D N O - P R A W N Y Tytuł opracowania: Przebudowa rowów przydrożnych wraz z przepustami zjazdowymi dla potrzeb budowy drogi gminnej w m. SUSKOWOLA gmina Pionki Miejscowość: SUSKOWOLA, GMINA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 6. AKTUALNY STAN FORMALNO - PRAWNY... 4

Spis treści 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 6. AKTUALNY STAN FORMALNO - PRAWNY... 4 Spis treści 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 4. INWESTOR UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO... 3 5. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku

SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku Operat wodnoprawny odprowadzenia wód deszczowych do rowu bez nazwy odprowadzającego wody deszczowe z drogi wojewódzkiej nr SPIS TREŚCI I Część opisowa 1 Cel i zakres opracowania... 3 2 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Materiały wyjściowe... 2 2. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego... 2 3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód... 2 4. Rodzaj urządzeń pomiarowych

Bardziej szczegółowo

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO K. A. M O T Y L 85-027 BYDGOSZCZ ul. JAGIELLOŃSKA 70/22 tel/fax (052) 346 11 36 e-mail: zupnbmotyl@pro.onet.pl NIP 953-10-34-309 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO SD PROJKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl WWW.sdprojekt.pl Łódź, dnia 2 września 2013 roku Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1. STAN ISTNIEJĄCY Odcinek drogi gminnej nr 112706 D w Giebułtowie w gminie Mirsk przewidziany do przebudowy przebiega na terenie powiatu lwóweckiego od drogi powiatowej 2498D

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MSZANIE:

OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MSZANIE: Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel./fax: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-18-39-001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania str.2 2. Podstawa opracowania str.2 3. Inwestor str.2

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107552R ULICA KOLONIA W KM 2+344.00 2+664.48 W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego Informacja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego OŚR.641.55.201 Wieliczka, dnia 14 stycznia 2014 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL PRO STUDIO Pracownia Projektowa - Karolina Gulańczyk ul. Zamojskiego 8, 09-300 Żuromin tel. +48 601 327 466 / 534 050 001 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej Strzebiń - Bukowiec w drodze wojewódzkiej 906 - ul. Lubliniecka w Strzebiniu. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI:

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. 1. Na wykonanie urządzeń wodnych: - BUDOWA WYLOTU WT1 WRAZ Z UMOCNIENIEM DNA I ŚCIAN ROWU

OPERAT WODNOPRAWNY. 1. Na wykonanie urządzeń wodnych: - BUDOWA WYLOTU WT1 WRAZ Z UMOCNIENIEM DNA I ŚCIAN ROWU Biuro Projektowo - Usugowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisaw Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel./fax: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-18-39-001 OPERAT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa)

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa) Kazimierz Mamos Żar 34b 97-415 Kluki tel. 603-896-170 (Firma) tel. 601-082-614 (Firma sprawy merytoryczne dot. projektu) NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402 Lipumax P-B model podstawowy Polietylenowy separator tłuszczu do zabudowy w gruncie zgodnie z PN-EN 1825 2 i 3 stopień rozbudowy z automatycznym opróżnianiem i oczyszczaniem separatora pokrywa przeciwzapachowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Separatory. www.dyka.pl

Separatory. www.dyka.pl www.dyka.pl 0 0 0 Separatory Węglowodorów Separatory Koalescencyjne Zakres zastosowania Separatory węglowodorów oddzielają wodę oraz lekkie ciecze eralne, znajdują więc zastosowanie najczęściej na stacjach

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. GRANICZNEJ W SKAWINIE W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA I ODWODNIENIA SPIS ZAWARTOŚCI: RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI RYS D-0 ORIENTACJA SKALA 1: 25 000 RYS D-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1: 500 RYS D-2 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY SKALA 1: 500/50 RYS D-3.1-3.2 PRZEKROJE POPRZECZNE SKALA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu

OPIS. do projektu zagospodarowania terenu OPIS do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1938B w powiecie zambrowskim, woj. podlaskie. Zakresem opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623C BRZOZOWO STOLNO NA ODCINKU WG KILOMETRAŻU DROGI OD KM 0+003,01 DO KM 2+511,00 1. Rodzaje robót wg kodów CPV: roboty drogowe CPV: 45.23.31.40-2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel:

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: nazwa i adres obiektu budowlanego: nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W M-CI MIKOŁAJEW NA DZ. NR 11 GMINA TERESIN odc. 1050 mb inwestor: Gmina Teresin ul. Zielona 20

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZESPÓŁ AUTORSKI: Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował inż. Krzysztof Puzdrowski - Sierpień 2015

PROJEKT WYKONAWCZY. ZESPÓŁ AUTORSKI: Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował inż. Krzysztof Puzdrowski - Sierpień 2015 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Szemud poprzez budowę chodnika działki Ew. nr 172, 157/1, 178, 366 LOKALIZACJA: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: GMINA: MIEJSCOWOŚĆ: POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH Opracowała: Joanna Ilkowska 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

FIRMA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Jacek Mierosławski 33 130 Radłów ul. Biskupska 12, tel. 0-prefix-14-678-20-12 PROJEKT BUDOWLANY

FIRMA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Jacek Mierosławski 33 130 Radłów ul. Biskupska 12, tel. 0-prefix-14-678-20-12 PROJEKT BUDOWLANY FIRMA BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Jacek Mierosławski 33 130 Radłów ul. Biskupska 12, tel. 0-prefix-14-678-20-12 PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO CIŚNIENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, nr 160729C Łowiczek - Łowiczek, na odcinku o łącznej długości 0,993 km, od km 0+007,00 do km 1+000,00. I. Część opisowa, ogólna 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

Do projektu przebudowy drogi gminnej nr p na działkach nr. 105 i 97 w m. Ujazd obręb Ujazd Gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Do projektu przebudowy drogi gminnej nr p na działkach nr. 105 i 97 w m. Ujazd obręb Ujazd Gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr.284019p na działkach nr. 105 i 97 w m. Ujazd obręb Ujazd Gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr.

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy prawne zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

5. Podstawy prawne zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków 5. Podstawy prawne zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków Podstawę prawną zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków stanowią zapisy artykułów: Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKIE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU DROGOWYCH URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH

SZCZECIŃSKIE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU DROGOWYCH URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH SZCZECIŃSKIE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU DROGOWYCH URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH Marcin Denisiuk, Opiekun naukowy: mgr inż. Stanisław Majer Michał Zawadzki Opiekun koła: mgr inż. Stanisław Koło Naukowe Profil

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2 4. Opis rozwiązań projektowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom

Mogilany, Ul. Zakopiańska 126. tel./fax (0-12) , tel. kom Firma Projbud Jerzy Drobniak 32-031 Mogilany, Ul. Zakopiańska 126 tel./fax (0-12) 270 12 44, tel. kom. 0 604 498 341 Projekt budowy przepustu rurowego Ø600 pod droga wewnętrzną wzdłuż drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śl. ul. Skrzyszowska 39c PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Budowa drogi odgałęzienie ul. Kopernika w Mszanie ( I etap ) Kody Wspólnego

Bardziej szczegółowo