OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne. 1.3.Podstawa opracowania. 2.Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 3.Charakterystyka zadania inwestycyjnego. 3.1.Lokalizacja inwestycji. 3.2.Opis stanu istniejącego. 3.3.Charakterystyka projektowanej inwestycji. 4.Warunki korzystania ze środowiska. 4.1.Cel, zakres i zasięg korzystania z wód. 4.2.Informacja o formach ochrony przyrody. 4.3.Określenie ilości i jakości ścieków deszczowych. 4.4.Opis sposobu oczyszczania ścieków deszczowych. 4.5.Określenie efektów oczyszczania ścieków opadowych. 4.6.Określenie wpływu zadania inwestycyjnego na wody powierzchniowe i podziemne. 5.Warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych podczas budowy i eksploatacji. 5.1.Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii podczas budowy. 5.2.Eksploatacja projektowanej instalacji do oczyszczania ścieków deszczowych. 5.3.Rozruch instalacji, zatrzymanie działalności lub wystąpienie awarii. 6.Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich. 7.Stan formalno-prawny w zasięgu korzystania ze środowiska. 8.WNIOSKI. ZAŁĄCZNIKI: Zał. Nr 1 Warunki techniczne zrzutu wód deszczowych do istniejących cieków wydane przez Powiatowy Związek Spółek Wodnych, ul. Szkolna 3, PUŁTUSK [pismo nr PZSW 72/07 z dnia r.] Zał. Nr 2 Wypis ze skorowidza działek Strona 1 z 15

2 CZĘŚĆ GRAFICZNA: Zał. Nr 3 Plan orientacyjny Zał. Nr 4 Plan sytuacyjny cz. I Zał. Nr 5 Plan sytuacyjny cz. II Zał. Nr 6 Plan sytuacyjny cz. III Zał. Nr 7 Zasięg korzystania ze środowiska wylot Wy 1 i Wy 2 Zał. Nr 8 Zasięg korzystania ze środowiska wylot Wy 3 Zał. Nr 9 Zasięg korzystania ze środowiska wylot Wy 4 Zał. Nr 10 Zasadnicze przekroje poprzeczne i podłużne rowów (odbiorników wód deszczowych) Zał. Nr 11 Wyloty do odbiorników Zał. Nr 12 Schematy technologiczne urządzeń oczyszczających Strona 2 z 15

3 Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z rozbudowywanego układu drogowego DW nr 571relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk. Opis prowadzenia zamierzonej działalności w zakresie budowy urządzeń wodnych, tj. wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się budowę wylotów kanalizacji deszczowej. Projektowane wyloty będą w całości wykonane z betonu zbrojonego. Ich usytuowanie zostanie dostosowane do istniejących warunków, tak aby nie zakłócały naturalnego przepływu w cieku. Opis prowadzenia zamierzonej działalności w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Wody opadowe z powierzchni ulic i chodników, ujęte w obszarze zlewni odbierane będą poprzez uliczne wpusty deszczowe z koszami, w których zatrzymywane są piasek i inne drobne frakcje niesione przez wody opadowe tzw. wstępna faza podczyszczenia. Grubsze frakcje i większe zanieczyszczenia stałe w wodach opadowych, prowadzonych rowami przydrożnymi przed zrzutem do studzienki wpadowej zatrzymywane będą w części osadczej na samym rowie oraz kracie studzienki, w samej studzience wpadowej w jej części osadczej (obniżenie dna studzienki 1,0 m w stosunku do rzędnej wylotu). Właściwą fazą oczyszczenia wód stanowią zespoły urządzeń oczyszczających, w skład których wchodzą osadniki, separatory lamelowe i separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem. Następnie oczyszczone wody opadowe i roztopowe poprzez wyloty kanalizacji deszczowej wprowadzane będą do środowiska naturalnego. Strona 3 z 15

4 Operat wodnoprawny 1. WSTĘP 1.1.Cel opracowania. Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny na: wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej: Wy1 i Wy2 do rowu A w km , Wy3 do rowu A7 w km , Wy4 do rowu A7/1 w km , w ramach inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk ; odprowadzanie wód deszczowych projektowaną kanalizacją deszczową z terenu objętego zakresem opracowania; Opracowanie niniejsze obejmuje następujące rozwiązania projektowe: kanalizację deszczową na odcinku od do wraz z zabudową niezbędnych wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych oraz zespołu urządzeń podczyszczających, a także wylotu do istniejącej studni, wykonania układów kanalizacji deszczowej w poboczu pasa drogowego, przejmujących wody opadowe z rowów przydrożnych i odprowadzających do istniejących rowów melioracyjnych Wy1, Wy2, Wy3 i Wy4 wraz z zabudową niezbędnych studzienek kanalizacyjnych, studzienek wpadowych oraz zespołów urządzeń podczyszczających, wykonania zabudowy wylotów żelbetowych w skarpach istniejących rowów melioracyjnych, wykonania odmulenia i przywrócenia drożności przepustu P1 oraz regulację rowu w obrębie przepustu w celu przywrócenia możliwości naturalnego spływu wód w pasie DW Podmiot ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne. MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa. 1.3.Podstawa opracowania. Ustawa Prawo ochrony środowiska [Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r., z późn. zm.]. Ustawa Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz z 2001 r., z późn. zm.]. Strona 4 z 15

5 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.,]. Dokumentacja projektowa dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk ; wykonany przez CGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Wapienna 25, Warszawa. 2.CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM. Odbiornikami wód opadowych i roztopowych z drogi objętej zakresem opracowania, są rowy o nazwach A, A7 i A7/1. Planuje się budowę wylotów: Wy1 i Wy2 w kilometrażu biegu rowu A Wy3 w km biegu rowu A7 Wy4 w km biegu rowu A7/1. Zwierciadło wody układa się okresowo od warstwy 0,2 m od istniejącego dna lub wypełnia pełny przekrój w okresie wiosennym podczas spływu wód roztopowych. W miejscu projektowanych wylotów na długości 3 mb dno i skarpy rowów zostaną umocnione płytami betonowymi. Zasadnicze przekroje poprzeczne i podłużne, przedstawiające główne parametry hydrauliczne rowów przedstawiono w części graficznej operatu (zał. Nr 10). 3.CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 3.1.Lokalizacja inwestycji. Droga wojewódzka DW571 łączy miejscowości Naruszewo i Pułtusk. Odcinek przebudowywanej drogi przebiega przez pola uprawne, wieś Płocochowo, Jeżewo o zabudowie nie zwartej oraz miasto Pułtusk o zabudowie zwartej. Grunty nie są objęte aktualnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 3.2.Opis stanu istniejącego. a) Istniejące zagospodarowanie terenu Stan nawierzchni drogi, chodników i poboczy jest zły. Miejscami występują koleiny oraz śliskość nawierzchni. Występują także liczne spękania szczególnie na krawędzi jezdni oraz nierówności w kierunku podłużnym. Na trasie znajdują się następujące obiekty na istniejących ciekach: mosty z betonu zbrojonego w km oraz w km w m. Płocochowo oraz przepust żelbetowy rurowy w km w m. Jeżewo. Droga przebiega w terenie płaskim. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez zanikające i nie udrożnione rowy przydrożne oraz poprzez kanalizację deszczową na terenie miasta Pułtusk. W bliskim sąsiedztwie drogi występuje duże zadrzewienie utrudniające widoczność na drodze. Strona 5 z 15

6 b) Istniejące uzbrojenie terenu W wyniku przeprowadzonej aktualizacji map zasadniczych, poprzedzonej wywiadami branżowymi, w obrębie projektowanego układu odwodnienia zlokalizowano następujące istniejące urządzenia uzbrojenia technicznego: wodociąg rozdzielczy w160 z rur PVC oraz stal. w100, przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych z rur stalowych i PE, przyłącza gazowe średniego ciśnienia, kanalizację deszczową kd600 zlokalizowaną w chodniku DW 571 od skrzyżowania z ul. Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Kolejową,, kable energetyczne niskiego napięcia ena, kable telekomunikacyjne, sieć energetyczną napowietrzną, sieć telekomunikacyjną napowietrzną. Przewiduje się przebudowę istniejących wodociągów kolidujących z przebudową DW 571, które zostaną objęte oddzielnym opracowaniem. Zgodnie z wydanymi warunkami przez MOSD Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów, nie zachodzi potrzeba przebudowy sieci gazowej pismo nr CTM 2240/62/07 z dn r. W ramach odrębnego opracowania sporządzono szczegółową inwentaryzację zieleni i w uzgodnieniu z Urzędem Gminy przyjęto określoną gospodarkę zielenią. Przyjęto również, że usunięcie suchych bądź uszkodzonych drzew oraz oczyszczenie terenu z krzewów i ewentualna przycinka gałęzi zostanie wykonana w ramach bieżącej konserwacji zieleni i porządkowania terenu wokół drogi. Prace porządkowe przy oczyszczeniu i przygotowaniu terenu pod inwestycję prowadzone będą pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy. 3.3.Charakterystyka projektowanej inwestycji. Wody opadowe z odcinka drogi od km do km zostaną przejęte przez zaprojektowane rowy przydrożne i po podczyszczeniu odprowadzone do istniejących odbiorników. Na odcinku od km do km projektuje się przejęcie wód deszczowych przez system kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu odprowadzenie ich do istniejącej studni na kanale kd600. Natomiast od km do końca opracowania zrzut wód deszczowych z projektowanych wpustów ulicznych odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej kd600. Istniejąca kanalizacja deszczowa jest drożna, należy zlikwidować włączenia przykanalików z kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody opadowe w systemie grawitacyjnym. Podczyszczenie odprowadzanych wód opadowych projektuje w zespole urządzeń podczyszczających piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych, (dwa komplety urządzeń) oraz w separatorze zintegrowanym z piaskownikiem (trzy urządzenia kompaktowe). Ze względu na etapizację robót, w której zakłada się wykonanie odcinków kanalizacyjnych przed wykonaniem rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 571 wraz z wykonaniem chodników oraz niwelacji przyległych terenów zielonych, zaproponowano ich ułożenie w wykopie otwartym. Strona 6 z 15

7 Kanalizacja deszczowa: - Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz400 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez wylot Wy1 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A w km 3+505, - Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe dwustronne Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz315 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez zabudowany betonowy wylot Wy2 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A w km 3+505, - Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz315 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez wylot Wy3 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A7 w km Odwodnienie projektowanej drogi poprzez nowoprojektowane rowy przydrożne, z których wody deszczowe ujmowane będą poprzez studnie wpadowe Dn1200, skąd rurami PRAGMA PP klasy T o średnicy Dz315 ścieki będą kierowane na urządzenia podczyszczające, a następnie poprzez wylot Wy4 zrzucone będą do istniejącego rowu melioracyjnego A7/1 w km wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PRAGMA PP klasy T z zakresu średnic Dz200 Dz400 do istniejącej studni kaskadowej Dz1500, wraz z zabudową wpustów ulicznych, inspekcyjnych studzienek kanalizacyjnych betonowych Dn1200 oraz urządzeń podczyszczających, - wykonanie przykanalików z rur PRAGMA klasy T o średnicach Dz200 z projektowanych wpustów ulicznych do istniejących lub projektowanych studni na istniejącym kanale kd600. Urządzenia oczyszczające: Projekt przewiduje zabudowę urządzeń podczyszczających - osadników(piaskowników) separatorów lamelowych, separatorów zintegrowanych: piaskownik typu O/S 2000 Vmin=3,5 m 3 i separator lamelowy PSW LAMELA NG 10/100 przy wylocie Wy1 separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem typu PSK-V KOALAII30/3000 Vmin=4,3m 3 przy wylocie Wy2 separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem typu PSK-V KOALA II 30/3000 Vmin=4,3m 3 przy wylocie Wy3 separator koalescencyjny zintegrowany z piaskownikiem typu PSK-V KOALA II 40/4000 Vmin=5,5m 3. przy wylocie Wy4 piaskownik typu O/S 1500 Vmin=3,0 m 3 i separator lamelowy PSW LAMELA NG 10/100, przy wylocie do istniejącej studni kanalizacyjnej. Wszystkie urządzenia dobrano na podstawie katalogu firmy Ekol-Unicon Lokalizację urządzeń pokazano na planie sytuacyjnym (zał. Nr 4 6), a ich schemat technologiczny przedstawiono w zał. nr 12. Strona 7 z 15

8 Wyloty kanalizacji deszczowej: Projektowane wyloty są w całości wykonane z betonu zbrojonego. Wyloty stanowią trzy ściany pionowe oraz płyta denna, oddylatowaną od ścian papą przyklejoną lepikiem. Ściany z betonu B25 powinny być betonowane w całości na warstwie wyrównawczej (posadowieniu) z betonu podkładowego klasy B10. Po zasypaniu i zagęszczeniu przestrzeni pomiędzy ścianami a gruntem można wykonać płytę denną. Wymiary szerokości i długości części składowych wylotów przedstawione są na rysunku technologicznym, zamieszczonym w niniejszym projekcie. Wszystkie elementy konstrukcyjne wylotów posiadają opisaną grubość na rysunku. W ściankach czołowych należy pozostawić otwór średnicy Dz315 i Dz400 mm (+ szczelina na uszczelnienie), celem wprowadzenia zakończenia rur, będących odcinkami końcowymi zrzutu kanalizacji deszczowych. Rzędne posadowienia i rzędne spodu otworów wylotowych przedstawiono na rysunku technologicznym wylotów (zał. Nr 11). 4. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA Cel, zakres i zasięg korzystania z wód. Celem korzystania z wód jest odwodnienie rozbudowywanego układu drogowego DW571 relacji Naruszewo Nasielsk Winnica Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk, poprzez kanalizację deszczową oraz urządzenia oczyszczające do rowów A, A7 i A7/1. Zakres korzystania ze środowiska to wykonanie w/w urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych oczyszczonych z zawiesin i substancji ropopochodnych zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.,]. Zasięg korzystania ze środowiska przedstawiono w zał. Nr Informacja o formach ochrony przyrody. W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji deszczowej) nie utworzono, ani nie ustanowiono żadnej formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Określenie ilości i jakości ścieków deszczowych. Ilość ścieków: Na podstawie obliczeń opartych na wymogach aktualnych obowiązujących norm, a także na podstawie poradnika P. Błaszczyka Kanalizacja tom I wyliczono: Strona 8 z 15

9 Qr - ilość odprowadzanych wód ze zlewni (etapu I) w (l/s) Ws - współczynnik spływu powierzchniowego Fr - powierzchnia zlewni w (m 2 ) r15;1 - współczynnik wydajności opadowej, zależny od: - prawdopodobieństwa występowania deszczu p = 50%, - częstotliwości występowania deszczu c = 2 (raz na 2 lata), - czasu trwania opadu, przyjęto t = 15 min r15;1 przyjęto = 0,096 (l/s x m 2 ) = 96 (l/s x ha) Ψ - współczynnik spływu: - dla nawierzchni asfaltowych Ψ= 0,80, - dla nawierzchni z kostki betonowej (chodniki) Ψ = 0,80, - dla terenów zielonych (przyległych) Ψ = 0,15, ϕ - współczynnik opóźnienia zależny od charakteru zlewni (zlewnie wydłużone i mniejsze spadki) przyjęto ϕ = 1,00. Wzór na obliczenie Qr: Qr = Fr (m 2 ) x r15;1 (l/s x m 2 ) x Ws Poniżej zestawione zostały ilości wód dla poszczególnych wylotów: 1. Wy1 Qr1 = 65 l/s, 2. Wy2 Qr2 = 24 l/s, 3. Wy3 Qr3 = 26 l/s, 4. Wy4 Qr4 = 43 l/s, 5. Distn- Qr 5 =83,3 l/s. Jakość ścieków przed oczyszczeniem: Wielkość wskaźników zanieczyszczeń w wodach opadowych jest zmienna, zależy od częstotliwości opadów, czasu trwania deszczu, natężenia deszczu, itp. Pierwsza fala spływu wód opadowych (10 15 min) ma zazwyczaj stężenie i charakter ścieków bytowo gospodarczych Ilości zanieczyszczeń w ściekach deszczowych: Zawiesiny 562 mg/l Substancje rozpuszczone 284 mg/l BZT 5 w przesaczu 79,2 mg/l (Poradnik Wodociągi i kanalizacja wyd. ARKADY Warszawa 1971 r.). W ściekach deszczowych pochodzących z dróg i parkingów występują również substancje ropopochodne. Wysokie ich stężenie może występować w ściekach opadowych pochodzących z baz transportowych, stacji benzynowych, centrów miast, a także z dróg o dużym natężeniu ruchu. Strona 9 z 15

10 4.4. Opis sposobu oczyszczania ścieków deszczowych. a) wpusty deszczowe Wody opadowe z powierzchni ulic i chodników, ujętych w obszarze zlewni etapu I odbierane są poprzez uliczne wpusty deszczowe z koszami, w których zatrzymywane są piasek i grubsze frakcje zawiesin niesionych przez wody opadowe tzw. wstępna faza podczyszczenia. Grubsze frakcje i większe zanieczyszczenia stałe wód opadowych z rowu przydrożnego, jakie zrzucane zostaną do studzienki wpadowej, zatrzymywane będą w części osadczej na samym rowie, kracie studzienki oraz w osadniku studzienki (obniżenie dna studzienki 1,0m w stosunku do rzędnej wylotu). Skuteczność tego typu rozwiązania kształtuje się na poziomie % w stosunku do zawiesiny ogólnej. b) Osadniki (piaskowniki) Zalecenia Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie określiły stężenia zawiesiny ogólnej wprowadzanej do separatora na poziomie nie przekraczającym 100 mg/dm 3. W związku z tym zaistniała konieczność zastosowania w ciągu technologicznym piaskowniki osadniki, które zabezpieczą separatory lamelowe przed nadmierną ilością dopływających do nich zawiesin. Działanie osadnika opiera się na wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przepływu. Proces ten przebiega poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na jednostkę doprowadzanych ścieków. Dzięki zjawisku grawitacji następuje rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek o gęstości większej od gęstości wody. c) separatory lamelowe Separatory lamelowe są urządzeniami przeznaczonymi do oddzielania substancji ropopochodnych z wód płynących w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urządzenia sprawia, że zatrzymują również zawiesinę, która nie została zatrzymana w poprzedzających urządzeniach. Zawiesina może się gromadzić w komorze osadowej. Wody opadowe wpływają do separatora poprzez komorę wlotową, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia ścieków z dopływem do komory separacji (środkowej komory urządzenia). Ścieki przepływają do komory separacji przez otwory znajdujące się w dolnej części komory. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje dzięki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane i chronione patentem sekcje lamelowe (żaluzjowe). c) separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem Separatory koalescencyjne działają na zasadzie rozdziału grawitacyjnego olejów i wody poprzez sedymentację i filtrację, które jest wspomagane przez wykorzystanie zjawiska koalescencji i adsorpcji. Zaprojektowano separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem co zabezpiecza wkład koalescencyjny przez uszkodzeniem i częstym zapychaniem. Strona 10 z 15

11 4.5. Określenie efektów oczyszczania ścieków deszczowych. Zgodnie z deklaracją producenta zaprojektowanych urządzeń oczyszczających firmy EKOL-UNICON zastosowanie tego typu urządzeń zapewni oczyszczenie ścieków w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/s na 1 ha, do wartości zanieczyszczeń nie przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej i 15 mg/l substancji ropopochodnych,a więc zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.]. Na urządzenia lamelowe została opracowana i wydana przez IO w Warszawie Aprobata techniczna Nr AT/ /A1 (Aprobata wana do r.), w której stwierdzono, że: - stężenie substancji ropopochodnych na odpływie tych urządzeń przy przepływie nominalnym nie przekracza 5 mg/l, - przy przepływie dziesięciokrotnie większym nie następuje wypłukiwanie depozytów, - konstrukcja separatorów zabezpiecza przed wypłukiwaniem nagromadzonych zanieczyszczeń olejowych w całym ich zakresie przepustowości. Istnieje możliwość zamiany typu urządzeń podczyszczających oraz ich Producenta pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów obliczeniowych, technicznych, montażowych i dopuszczeniowych dobranych urządzeń w niniejszym opracowaniu projektowym Określenie wpływu zadania inwestycyjnego na wody powierzchniowe i podziemne. Budowa urządzeń wodnych: Planowana inwestycja będzie miała wpływ na wody powierzchniowe i podziemne w czasie budowy projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej. Wykonywanie robót budowlanych zakłóci chwilowo przepływy w cieku. Może również wpłynąć na jakość wody powierzchniowej. Jednakże budowa nie wywrze stałego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Należy szczególnie zwracać uwagę podczas budowy, aby nie przedostały się do wód jakiekolwiek paliwa, oleje czy inne substancje, mogące negatywnie wpłynąć na jakość wód. Nie przewiduje się monitorowania stanu środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych. Odprowadzanie ścieków deszczowych oczyszczonych do odbiornika: Wielkość odpływu wód deszczowych do przedmiotowej kanalizacji deszczowej określono na: Wy1 Qr1 = 65 l/s, Wy2 Qr2 = 24 l/s, Wy3 Qr3 = 26 l/s, Wy4 Qr4 = 43 l/s, Strona 11 z 15

12 Przy prawidłowej eksploatacji wpustów deszczowych i przewodów kanalizacyjnych, urządzeń oczyszczających (osadników i separatorów wody deszczowe odprowadzane do wód, nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych nie będzie powodować zmian w naturalnej biocenozie, naturalnej mętności, barwy i zapachu, nie będą powodowały tworzenia się pian i osadów. Wprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowym może wręcz poprawić jakość tych wód, ponieważ obecnie ścieki z drogi wojewódzkiej przedostają się do wód bez oczyszczenia. 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD I URZADZEŃ WODNYCH PODCZAS BUDOWY I EKSPLOATACJI Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii podczas budowy. Na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnych, tj.: wycieki olejów, paliwa czy pożar, należy przedsięwziąć następujące środki zaradcze: w przypadku niekontrolowanego rozlewu paliwa, olejów czy innych substancji ropopochodnych na gruncie natychmiast przystąpić do usuwania substancji niebezpiecznej za pomocą sorbentów. Zanieczyszczony grunt oraz zużyty sorbent należy zebrać i przekazać licencjonowanemu odbiorcy w/w odpadów. w przypadku awaryjnego przedostania się substancji ropopochodnych do wód potoku należy zastosować w korycie cieku zastawki z desek oraz maty słomiane oraz zebrać substancję do beczek, lub zastosować specjalistyczne worki z sorbentem. wszelkie odpady powstałe w czasie budowy należy umieścić na odpowiednim składowisku odpadów Eksploatacja projektowanej instalacji do oczyszczania ścieków deszczowych. Wpusty deszczowe i rurociągi kanalizacyjne: Kanalizacja deszczowa wymaga systematycznego przeglądu i czyszczenia minimum co kwartał, zwłaszcza po okresie zimowym. Usuwanie oddzielonych na studzienkach wpustów zanieczyszczeń, szlamu i piasku odbywa się przy użyciu wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż. Odbiór powstałych odpadów należy powierzyć jednostce do tego uprawnionej (np. Oczyszczalnia ścieków). Osadniki (piaskowniki): Eksploatacja osadników polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urządzenia w zależności od potrzeb. Kontrola osadnika obejmuje: wizualną ocenę stanu technicznego elementów; usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających; sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu. Sprawdzenia ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej lub sondy talerzowej. Przy tym ilość zgromadzonego osadu nie może przekroczyć wielkości zakładanej przez projektanta (zwykle ok. 1/3-1/2 pojemności czynnej). Powyżej tej wartości wypełnienia osadem należy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Strona 12 z 15

13 Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzależniona jest od warunków lokalnych. Zaleca się usuwanie zgromadzonego osadu tylko przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia. Separatory: Częstotliwość czyszczenia separatora jest uzależniona od jakości wód dopływających do urządzenia. Zaleca się usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń w pierwszym roku eksploatacji - co dwa tygodnie, a po tym okresie skorygować częstotliwość czyszczenia (co 2 3 miesiące). Minimum raz w roku zaleca się kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opróżnienie zbiornika, czyszczenie elementów wyposażenia, wyciągnięcie sekcji lamelowych lub wkładu koalescencyjnego, czyszczenie ich, sprawdzenie stanu technicznego i ewentualnie poddanie wymianie. Po zakończeniu prac separator należy wypełnić czystą wodą Utylizacja osadów: Powstałe osady są osadami nieustabilizowanymi, wymagającymi dalszej przeróbki w procesach tlenowej lub beztlenowej stabilizacji. Osady te muszą być dostarczane na oczyszczalnię ścieków, która będzie mogła zapewnić ich dalszą utylizację. Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń. Każde czyszczenie należy odnotować podając firmę serwisującą, środek transportu, ilość zanieczyszczeń oraz miejsce utylizacji. Wszelkie czynności eksploatacyjne i konserwacyjne należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji Rozruch instalacji, zatrzymanie działalności lub wystąpienie awarii. Rozruch instalacji (w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska), tj.: kanalizacji deszczowej wraz urządzeniami oczyszczającymi i wylotami do odbiornika, nastąpi z chwilą odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. Istniejąca i projektowana kanalizacja nie zawiera elementów elektromechanicznych, a więc nie ma konieczności przeprowadzania rozruchu i eksploatacji wstępnej poszczególnych elementów inwestycji. Działalność kanalizacji deszczowej to odprowadzanie wód deszczowych w czasie opadów. W związku z tym nie przewiduje się planowego zatrzymywania działalności. Sytuacją awaryjną, jaka może wystąpić podczas eksploatacji instalacji jest zator, który należy usunąć za pomocą specjalistycznego sprzętu ciśnieniowego. 6. OBOWIĄZKI UBIEGAJACEGO SIĘ O POZWOLENIE WODNOPRAWNE. Inwestor ma obowiązki wobec następujących osób trzecich: uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska; umocnienie dna i skarp rowów, na długości 3 mb, w miejscach wprowadzania wód opadowych; Strona 13 z 15

14 Ponadto Inwestor jest zobowiązany: utrzymywać przedmiotowe urządzenia wodne, tj.: wyloty kanalizacji deszczowej w należytym stanie technicznym, przeprowadzać remonty bieżące i kapitalne; powiadamiać o ewentualnych robotach lub awariach; do prowadzenia ewidencji czynności eksploatacyjnych oraz ilości wytwarzanych odpadów, a także przekazywanie odpadów podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia; co najmniej dwa razy do roku dokonać oceny spełniania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego par. 21 [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006 r.] - na podstawie przeglądów eksploatacyjnych. Inwestor nie jest zobowiązany do przeprowadzania badań jakości ścieków, ponieważ przepustowość nominalna urządzeń oczyszczających jest mniejsza niż 300 l/s. 7. STAN FORMALNO PRAWNY W ZASIĘGU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, tj. odprowadzania wód deszczowych oraz budowy urządzeń wodnych określono w załączonym wypisie z rejestru gruntów (zał. Nr 2) i na planach sytuacyjnych, na których granice działek (zał. Nr 4 6). Wyloty kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostały: Wy1, Wy2, Wy3 - na działce o nr 247; Wy4 - na działce o nr 30; Właścicielem/władającym w/w gruntem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Wołomin Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kobyłkowska 1, WOŁOMIN. Administratorem rowów A, A7 i A7/1 jest Powiatowy Związek Spółek Wodnych, ul. Szkolna 3, PUŁTUSK 8. WNIOSKI. Na podstawie art. 127 i 131 ustawy Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz z 2001 r., z późn. zm.] Inwestor MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE, ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa., wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo Nasielsk Winnica -Pułtusk, od km do km przebiegającej przez tereny Gm. Pułtusk, a w szczególności na: odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych poprzez kanalizację deszczową z terenu objętego zakresem opracowania, w ilości ścieków: Strona 14 z 15

15 Wy1 Qr1 = 65 l/s do rowu A Wy2 Qr2 = 24 l/s do rowu A Wy3 Qr3 = 26 l/s do rowu A7 Wy4 Qr4 = 43 l/s do rowu A7/1 wykonanie wylotów wraz z umocnieniem skarp i dna rowów w miejscu wylotu; Autor operatu: Katarzyna Machowska-Bujak tel. kom Strona 15 z 15

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo