MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI"

Transkrypt

1 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ 2006r.

2 2 SPIS TREŚCI 1. Sieć kanalizacyjna Systemy kanalizacji Podział kanalizacji ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków Podział sieci kanalizacyjnej Materiał kanału Dodatkowe wymagania Lokalizacja kanałów Zagłębienie kanałów Napełnienie, prędkości, spadek kanału Napełnienie kanałów Prędkości przepływu w kanałach Spadek kanału Sposoby łączenia kanałów Połączenia kanałów w planie Połączenia kanałów w pionie Sposoby łączenia przyłączy kanalizacyjnych i odwodnień jezdni do kanałów ulicznych Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej Rodzaje uzbrojenia Rozmieszczenie w planie Studzienki rewizyjne, połączeniowe, kryte, spadowe Komory połączeniowe, rozgałęzieniowe, kaskadowe Komory połączeniowe i rozgałęzieniowe Komory kaskadowe Obiekty specjalne na sieci Kanalizacja ciśnieniowa Urządzenia pomiarowe ilości ścieków na kanalizacji grawitacyjnej Skrzyżowania i kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem Droga dojazdowa eksploatacyjna Uzgodnienie dokumentacji z użytkownikiem Odwodnienie ulic i terenu Odbiorniki wód Przyłącza kanalizacyjne Wpusty uliczne Odwodnienie torów tramwajowych Przewody tłoczne Lokalizacja przewodów tłocznych Zagłębienie i posadowienie przewodów tłocznych Materiał przewodu Spadek przewodu Bloki oporowe Uzbrojenie Przepompownie Uwagi

3 3 Wstęp Wytyczne eksploatacyjne do projektowania zawierają zbiór podstawowych wymagań eksploatacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A, które należy uwzględnić przy opracowywaniu dokumentacji sieci i urządzeń sieciowych kanalizacyjnych usytuowanych na terenie m.st. Warszawy i województwa objętego eksploatacją MPWiK S.A. Wytyczne przeznaczone są jako pomoc dla projektantów, służb inwestorskich, nadzoru technicznego, wykonawców i wszystkich zainteresowanych opracowywaniem i uzgadnianiem dokumentacji. Korzystanie z informacji zawartych w Wytycznych eksploatacyjnych ułatwi projektowanie, uzgadnianie, skróci czas potrzebny na opracowanie dokumentacji oraz przyczyni się do poprawy jakości przekazywanych do eksploatacji obiektów. Wytyczne opracowano w oparciu o aktualne normy, przepisy, dostępną literaturę techniczną oraz długoletnie doświadczenie eksploatacyjne. Stosowanie wytycznych eksploatacyjnych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji, zarządzeń branżowych i państwowych oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.

4 4 1. Sieć kanalizacyjna 1.1 Systemy kanalizacji ogólnospławny - kanalizacja przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowogospodarczych, ścieków z zakładów przemysłowych i wód opadowych wspólnymi przewodami. rozdzielczy - składa się z kanalizacji ściekowej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzenia ścieków bytowo- gospodarczych i przemysłowych oraz kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia wód opadowych, wód gruntowych (odwodnienia wykopów, drenaży), odwodnienia magistral i komór dla zasuw wodociągowych i ciepłowniczych. 1.2 Podział kanalizacji ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków Kanalizacja grawitacyjna kanały kryte stosowane we wszystkich systemach kanalizacji Najmniejsze średnice należy przyjmować: dla kanałów ściekowych - Ø 0.20m dla kanałów deszczowych - Ø 0.30m dla kanałów ogólnospławnych - Ø 0.30m Kanały grawitacyjne w zależności od wysokości dzielimy na przełazowe lub nieprzełazowe Nieprzełazowy - wysokość kanału H< 1,00m Przełazowy - wysokość kanału H 1,00m kanały grawitacyjne otwarte stosowane w kanalizacji deszczowej (rowy). Kanalizacja podciśnieniowa. Kanalizacja ciśnieniowa 1.3 Podział sieci kanalizacyjnej Kolektory - przewody kanalizacyjne zbierające dopływy z kanałów drugorzędnych. Kanały drugorzędne. 1.4 Materiał kanału Do budowy kanałów ogólnospławnych i ściekowych powinny być stosowane: rury i kształtki kamionkowe pokryte całkowicie szkliwem, łączone na kielichy z uszczelkami.

5 5 rury z polimerobetonu. rury z żywic poliestrowych. rury z żeliwa kanalizacyjnego zalecane żeliwo sferoidalne, łączone na kielichy z uszczelkami. Rury stosować dla kanałów o dużych spadkach. Zastosowanie ww. materiału wymaga indywidualnej zgody MPWiK S.A. rury z tworzyw sztucznych - dla kanalizacji ściekowej i ogólnospławnej o średnicy Ø max 0,40m. Tworzywa sztuczne powinny charakteryzować się niezbędnymi właściwościami wytrzymałościowymi, odpornością na ścieranie, temperaturę, itp. Rury łączone na kielichy z uszczelkami. rury żelbetowe łączone na kielichy z uszczelkami - dla kanalizacji ogólnospławnej (beton o wysokiej odporności chemicznej na korozję siarczanową). Rury z fabrycznie wykonaną powłoką z PE, PP, żywic epoksydowych lub płytek ceramicznych. Powłoka na całej długości kanału, w tym na połączeniach kielichowych, ma być wykonana w taki sposób aby nie występował bezpośredni kontakt odprowadzanych ścieków z betonem. Do budowy kanałów deszczowych powinny być stosowane: rury kamionkowe. rury betonowe łączone na uszczelki. rury żelbetowe łączone na uszczelki. rury z polimerobetonu. rury z żywic poliestrowych. rury z żeliwa kanalizacyjnego zalecane żeliwo sferoidalne. Zastosowanie ww. materiału wymaga indywidualnej zgody MPWiK S.A. rury z PE łączone na kielichy z uszczelkami do Ø 0,80m. rury z PVC i PP łączone na kielichy z uszczelkami do Ø 0,50m. Uwaga. Zastosowane rury powinny charakteryzować się minimalną sztywnością obwodową SN 10 kn/m 2, dopuszcza się stosowanie rur z tworzyw termoplastycznych o sztywności SN 8 kn/m 2. Dla rur z tworzyw termoplastycznych podstawą do wyznaczenia SN jest norma ISO Dodatkowe wymagania. Przy projektowaniu kanału z danego materiału muszą być wykonane obliczenia wytrzymałościowe i w zależności od nich przewidziane odpowiednie posadowienie i wzmocnienie kanału patrz rozdział 17. Uwagi. Punkt. 3 i 4. Ze względu na korozyjne działanie zarówno płynących ścieków, jak też wód gruntowych należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

6 6 Dla kanałów ogólnospławnych o przekroju kołowym o średnicach większych niż 1,00m należy przewidzieć wykonanie kinety V-kształtnej lub U-kształtnej celem polepszenia funkcjonowania przy małych napełnieniach. 2. Lokalizacja kanałów 2.1. Kanały należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia na osiedlach, w terenie ogólnodostępnym z zapewnieniem dojazdu dla służb eksploatacyjnych. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja kanałów na terenach innych niż wymienione wyżej wymaga zgody użytkownika Kanały należy lokalizować w poboczu jezdni, pod jezdniami lub w pasie między jezdniami oraz w utwardzonych ciągach pieszo-jezdnych Najmniejsze odległości położenia urządzeń podziemnych i naziemnych w istniejących i nowoprojektowanych ulicach należy przyjmować wg. załączonych tabel Kanałów nie należy lokalizować w skarpach i między torami tramwajowymi. 3. Zagłębienie kanałów. Zagłębienie kanałów powinno zapewnić grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów kanalizowanych (z wyjątkiem obiektów posiadających kondygnacje podziemne) poniżej strefy zamarzania i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Kanały powinny być głębiej posadowione niż wodociągi. Ustalając zagłębienie kanału i spadek kanału należy uwzględnić prędkość zapewniającą samooczyszczenie kanału. 4. Napełnienie, prędkości, spadek kanału. 4.1 Napełnienie kanałów. W kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej dopuszczalne jest całkowite napełnienie kanałów przy przepływach obliczeniowych. W kanalizacji ściekowej dopuszczalne jest całkowite napełnienie kanałów przy przepływie obliczeniowym równym 2Q ściekowe. 4.2 Prędkości przepływu w kanałach. Minimalna prędkość przepływu m/s musi zapewnić samooczyszczanie kanału. Maksymalna prędkość przepływu musi być przyjmowana w zależności od rodzaju materiału kanału, tak, aby nie następowało jego niszczenie.

7 7 4.3 Spadek kanału Spadek kanału zależy od prędkości przepływu w kanale i musi zabezpieczać uzyskanie minimalnej prędkości i nie przekraczać maksymalnej. Najmniejsze spadki kanałów grawitacyjnych powinny zabezpieczać dopuszczalne minimalne prędkości przepływu i nie powinny być mniejsze od następujących: - 5 dla kanalizacji ściekowej przy średnicy Ø 0.20m - 3 dla kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej przy średnicy Ø 0.30m - 1 dla kolektorów i kanałów przełazowych, wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 5. Sposoby łączenia kanałów 5.1 Połączenia kanałów w planie Kąt wewnętrzny α zawarty między osiami kanałów dopływowych i odpływowych powinien być w granicach 90º< α < 180º zgodnie z poniższym rysunkiem α Kierunek przepływu ścieków α Połączenia kanałów stosować w studzience lub w komorze Dopuszcza się bezpośrednie włączenie kanałów o średnicy Ø 0,20 m, Ø 0,30 m i Ø 0,40 m do istniejących kanałów murowanych przy zachowaniu zasad: - średnica kanału włączanego musi być mniejsza od ⅓ wysokości kanału istniejącego - pierwsza studnia na kanale włączanym musi znajdować się w odległości maksimum 10 m od kanału istniejącego. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się zwiększenie ww. odległości za zgodą MPWiK S.A. 5.2 Połączenia kanałów w pionie. wszystkie kanały kołowe należy łączyć w studzienkach i na wstawkach oś w oś, w studzienkach krytych włączenia wykonać sklepieniami przy kanałach jajowych i gruszkowych w studzienkach i komorach obowiązuje zasada łączenia osi kanału bocznego na wysokości pach kanału głównego.

8 8 wysokości włączeń do kanałów klasowych jajowych poprzez wpusty boczne Ø0,20 m: Wysokość Przekrój jajowy Przekrój gruszkowy włączenia niepodwyższony 23,6 cm 0 kl 0,50 x cm I kl 0,60 x 0,90 32 cm II kl 0,70 x 1,05 38 cn III kl 0,80 x 1,20 0,80 x 1,10 41,5 cm IV kl 0,90 x 1,35 0,90 x 1, cm V kl 1,00 x 1,50 1,00 x 1,25 55 cm VI kl 1,10 x 1,60 1,10 x 1, cm VII kl 1,20 x 1,70 1,20 x 1,50 65 cm VIII kl 1,30 x 1,80 1,30 x 1, cm IX kl 1,40 x 1,90 1,40 x 1,75 75 cm X kl 1,50 x 2,00 1,50 x 1,85 80 cm Xl kl 1,60 x 2,10 1,60 x 2,00 oś wysokości włączeń do kanałów klasowych gruszkowych poprzez wpusty boczne należy wykonywać na wysokości pachy kanału. 6. Sposoby łączenia przyłączy kanalizacyjnych i odwodnień jezdni do kanałów ulicznych. Włączenia przyłączy kanalizacyjnych i odwodnień jezdni do istniejących kanałów należy wykonywać do pozostawionych w tym celu elementów połączeniowych wskazanych przez MPWiK S.A. w danych technicznych do projektowania. W przypadku braku możliwości wykorzystania wskazanych punktów włączenia do kanałów istniejących dopuszcza się wykonanie włączeń z wykorzystaniem projektowanych: komór studni połączeniowych wstawek studni krytych na kanałach kamionkowych na podbudowie trójników skośnych 45 na kanałach z rur tworzyw z sztucznych, kamionkowych i żeliwnych kształtek siodłowych klejonych na kanałach z żywic poliestrowych przyłączy siodłowych na kanałach z rur z tworzyw sztucznych, kamionkowych, betonowych i żeliwnych

9 9 elastomerowego łańcucha uszczelniającego z elementami ze stali nierdzewnej dla rur żelbetowych i betonowych o średnicach większych Ø 0,80m Włączenia przyłączy kanalizacyjnych i odwodnień jezdni do projektowanych kanałów należy wykonywać standardowo z wykorzystaniem: komór studni połączeniowych wstawek (na kanałach > Ø 1,00m kształt wstawki dostosowany do kształtu kanału w celu zachowania tego samego przekroju) studni krytych (na kanałach < Ø 1,00m prostokątny element betonowy przykryty płytą żelbetową) trójników skośnych 45 Włączenia na trójniki skośne 45, kształtki siodłowe oraz przyłącza siodłowe na kanałach o średnicach od Ø 0,20m do Ø 0,40m wykonywać z poderwaniem 20 cm (rzędna włączenia trójnika, kształtki lub przyłącza siodłowego większa o 20 cm od rzędnej dna kanału w miejscu włączenia) na Ø 0,50m poderwaniem 30 cm, powyżej Ø 0,50m trójniki, kształtki lub przyłącza siodłowe osadzać oś w oś. Dopuszcza się montaż kształtek i przyłączy siodłowych przy włączeniu do kanału Ø 0,80m w granicach 0 0 < α<45 0 od osi poziomej zgodnie z poniższym rysunkiem Ø 0,80m α W przypadku głębokich kanałów ulicznych należy, w celu ograniczenia konieczności realizacji głębokich wykopów dla podłączeń do kanału, każdorazowo przeanalizować możliwość alternatywnego sposobu włączenia poprzez: 1. realizację zbiorczych, lokalnych kanałów wypłyconych w stosunku do kanału ulicznego umożliwiających włączenie kilku posesji i ew. odwodnienia jezdni. Kanały lokalne należy lokalizować w chodnikach, poboczu lub innych terenach dostępnych dla służb eksploatacyjnych MPWiK S.A. 2. włączenia kilku przyłączy kanalizacyjnych z różnych posesji do odpowiednio powiększonych studni rewizyjnych w sposób promienisty. 3. projektowania na głębokich kanałach ulicznych studni połączeniowych D mm. Włączenie przyłączy należy przewidzieć poprzez obsadzenie rury w ścianie studni. Należy dążyć do minimalizowania ilości studni połączeniowych tego typu.

10 10 7. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 7.1 Rodzaje uzbrojenia Do podstawowego uzbrojenie należą: studzienki rewizyjne studzienki i komory połączeniowe studzienki i komory rozgałęzieniowe studzienki spadowe komory kaskadowe studzienki inspekcyjne o minimalnej średnicy Ø 0,40 m trójniki wstawki studzienki kryte Obiekty specjalne: syfony płuczki przelewy burzowe separatory wyloty kanałów do cieków otwartych zasuwy 7.2 Rozmieszczenie w planie. Studzienki rewizyjne na kanałach nieprzełazowych projektuje się: na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 60m przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Komory na kanałach przełazowych projektuje się: na odcinkach prostych w odległościach nie przekraczających 80m dla średnic Ø 1,0-1,40m na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 120m dla średnic powyżej Ø 1,60m przy zmianie kierunku, przy każdej zmianie spadku i przekroju dla średnic Ø 1,00 i większych.

11 11 uzbrojenie na kanałach należy przewidywać dla potrzeb istniejącej i projektowanej zabudowy oraz odwodnienia ulic. 7.3 Studzienki rewizyjne, połączeniowe, kryte, spadowe. Studzienki należy projektować w oparciu o aktualną normę. Dla kanałów średnicy Ø 0,20 Ø 0,40m studzienka średnicy Ø1,20m Dla kanałów średnicy Ø 0,50 Ø 0,60m studzienka średnicy Ø1,40m. Dla kanałów średnicy Ø 0,80m i większych projektuje się komory indywidualne. Studnie betonowe wykonywać z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne). Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał (studzienki połączeniowe i rozgałęźne). Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza się stosowanie wkładek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych. W przypadku zastosowania wkładek z tworzyw sztucznych, o ile brak jest dokładnych danych o włączeniach do kanału, należy przewidzieć pozostawienie min. 2 włączeń na każdą ze stron od osi kanału. Dopuszcza się stosowanie studni z tworzyw sztucznych i z żywic poliestrowych w uzasadnionych przypadkach. Zastosowanie powyższych studni wymaga indywidualnej zgody MPWiK S.A. Dla studzienek spadowych dopuszczalna wysokość przepadów od 1,00m do 4,50m. Przy przepadach większych od 1,50m należy przewidywać występy żelbetowe dla możliwości ułożenia pomostu eksploatacyjnego. Odległość osi górnego kanału od płyty stropowej powinna wynosić minimum 0,50m. W przypadku wykonywania przepadu w studni z kręgów łączonych na uszczelki otwory w ścianach studni wykonać w odległości minimum 15cm od złącza kręgów. Studzienki kryte mają zastosowanie dla kanałów okrągłych betonowych i żelbetowych o średnicach Ø 0,20 Ø 0,80m. Studzienki przeznaczone są do bezpośredniego podłączenia przyłączy Ø 0,15 Ø 0,20m. Studzienka kryta składa się z komory o wymiarach zależnych od wymiaru kanału. Należy projektować studzienki kryte prostokątne. W przypadku studzienek o głębokości większej niż 6m oraz w przypadku stosowania przepadów o wysokości przekraczającej 3m rozwiązanie techniczne studzienek musi zostać zaakceptowane przez konstruktora. 7.4 Komory połączeniowe, rozgałęzieniowe, kaskadowe Komory połączeniowe i rozgałęzieniowe. Dla kanałów średnicy Ø 0,80m i większych projektuje się komory indywidualne złożone z części: Komory roboczej

12 12 Płyty stropowej nad komorą Komina włazowego średnicy Ø 0,80m Płyty pod właz Włazu typu ciężkiego klasy D 400kN średnicy Ø 600mm wg aktualnej normy Wysokość komory roboczej (mierzona od półki do płyty stropowej powinna wynosić min. od 1,80 do 2,00m.) Długość komory roboczej (mierzona wzdłuż przepływu minimum 1,20m) Promień kinety w komorze 1,5 5 D kanału dopływowego. Zaleca się stosowanie maksymalnie dużych promieni kinety w celu ograniczenia wytracania prędkości przez płynące ścieki. Dopuszcza się realizacje łuków na kanałach przed/za komorami połączeniowymi i rozgałezieniowymi w celu spełnienia ww. warunku. Podstawowe wymagania dla komór: Komora powinna mieć półki po obu stronach kanału o szerokości 0,50m po stronie włazu i 0,30m po stronie przeciwnej. Półka dla kanałów nieprzełazowych na wysokości 0,8D wysokości kanału odpływowego Półka dla kanałów przełazowych na wysokości pach kanału odpływowego. Półki na całej długości komory roboczej z nachyleniem 3% - 5% nachyleniem do środka studzienki w kierunku kanału odpływowego. Na kanałach o średnicach od Ø 1,40 m wzwyż należy przewidywać dwa oddzielne włazy Komory kaskadowe. Dla kanałów średnicy od Ø 0,60m należy stosować komory kaskadowe prostokątne o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami. Przy projektowaniu komór kaskadowych kierować się zasadami: Długość komory kaskadowej zależy od przepływu oraz od różnicy poziomów kanałów dolnego i górnego. Szerokość komory zależy od średnicy kanału dopływowego i odpływowego. Szerokość komory powiększona jest o przejście kontrolne z pomostu górnego do dolnego schodami szerokości 0,80m zabezpieczonymi barierką od strony przepływu ścieków. Szerokość stopnia należy przyjmować 0,27m, a wysokość do 0,30 Wymiary pomostu górnego i dolnego powinny wynosić 0,80 0,70m Ponadto: Pomost górny należy wykonać w odległości minimum 1,80m od płyty stropowej do osi kanału dopływowego. Nad pomostem górnym i dolnym należy przewidywać oddzielny komin włazowy

13 13 Pomost górny i schody muszą być od strony kaskady zabezpieczone poręczą wysokości minimum 1,10m zakończoną u dołu krawędzią wysokości 0,15m. 7.5 Obiekty specjalne na sieci. Syfony - można stosować przy przejściach pod przeszkodą. Rozwiązywać indywidualnie w uzgodnieniu z użytkownikiem. Przelewy burzowe, separatory - rozwiązywać indywidualnie w uzgodnieniu z użytkownikiem. Wyloty kanałów do cieków otwartych - projektować w oparciu o dane odbiorników (rzeka, rów) > na wylotach średnicy od Ø 0,50m stosować kratę z prętów ustawionych pionowo o rozstawie 0,10m (krata zdejmowana ). Zamknięcia kanałowe. Zsypy śniegowe. Przewietrzniki. Wejścia boczne. Uwagi dotyczące uzbrojenia sieci kanalizacyjnej: 1. W trasach i drogach szybkiego ruchu, w ulicach i drogach miejskich z wyjątkiem osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych w przypadku zwieńczeń komór i studni należy pod włazami stosować pierścienie odciążające. 2. Wszystkie elementy zabezpieczające, zejściowe i inne stosowane w komorach, studniach i innych obiektach należy wykonywać z elementów odpornych na korozję tzn. żeliwa, stali nierdzewnej-kwasoodpornej, tworzyw sztucznych. 8. Kanalizacja ciśnieniowa System kanalizacji ciśnieniowej składa się ze zbiorczego przewodu tłocznego zlokalizowanego w ulicy, ciągu pieszo-jezdnym lub innym terenie gwarantującym dostęp do niego służbom eksploatacyjnym MPWiK S.A. oraz urządzenia zbiornikowo-tłocznego (UZT) zlokalizowanego na terenie posesji. W węźle połączeniowym przewodu tłocznego z urządzenia zbiornikowo-tłocznego (UZT) z ulicznym, zbiorczym przewodem tłocznym należy przewidzieć montaż zespolonej zasuwy odcinająco-zwrotnej. W projekcie UZT należy pokazać istniejący lub projektowany sposób odprowadzenia wód deszczowych z budynków i terenów utwardzonych zlokalizowanych na terenie posesji. UZT należy zaprojektować w taki sposób, aby uniemożliwić napływ do nich wód opadowych z terenu posesji. W celu możliwości rozliczania ilości odprowadzanych ścieków sanitarnych do układu automatyki i sterowania ww. UZT należy wprowadzić miernik przepływu ścieków. Do projektów należy dołączyć szczegółową instrukcję obsługi i konserwacji UZT z uwzględnieniem stanów awaryjnych UZT jak i odbiornika tj. ulicznego, zbiorczego przewodu tłocznego (m.in. - postępowanie użytkowników UZT i eksploatatora przewodu tłocznego w przypadku awarii poszczególnych odcinków przewodu tłocznego i innych elementów

14 14 indywidualnego systemu odprowadzenia ścieków, należy ustalić okresy i zakres przeglądów pomp, armatury i układów sterujących, itp.). Oddzielne projekty budowlano-wykonawcze na zbiorczy przewód tłoczny oraz urządzenie zbiornikowo-tłoczne (UZT) wraz z przewodem tłocznym należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o dane techniczne uzyskane od Przedsiębiorstwa. Projekty należy złożyć do uzgodnienia do MPWiK S.A. 9. Urządzenia pomiarowe ilości ścieków na kanalizacji grawitacyjnej. W przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń za odprowadzane ścieki między Usługobiorcą a Usługodawcą (MPWiK S.A.) o ile odbiór ścieków odbywa się z wykorzystaniem systemu grawitacyjnego należy zamontować mierniki przepływu ścieków (ściekomierze) posiadające zatwierdzenie typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. MPWiK S.A. stoi na stanowisku, że zamontowane ściekomierze powinny prawidłowo realizować pomiar ilości przepływających ścieków niezależnie od kierunku przepływu (tzn. muszą uwzględniać przepływ wsteczny cofka) oraz występowania osadu w kanale. Urządzenia pomiarowe, kontrolne, rejestrujące powinny być wykonane i zamontowane w sposób uniemożliwiający manipulowaniem wynikami pomiaru bez zostawiania śladów. Urządzenie pomiarowe (czujnik lub czujniki) powinno być zamontowane na kanale w oddzielnej, specjalnie do tego celu wyznaczonej studni kanalizacyjnej. Montaż urządzenia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami dostawcy urządzenia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Urządzenia kontrolne i rejestrujące powinny być zamontowane na powierzchni terenu w sposób zapewniający łatwą i bezpieczną eksploatację. W skład tych urządzeń powinno wchodzić: 1. Liczydło elektroniczne kontrolujące stan urządzenia pomiarowego, sterujące jego pracą oraz umożliwiające odczytywanie: przypływu chwilowego, sumarycznego przepływu do przodu, sumarycznego przepływu wstecznego, całkowitego przepływu, czasu pracy urządzenia. 2. Rejestrator danych rejestrujący w pamięci nieulotnej ww. parametry (pojemność pamięci min. 1 rok). Odczyt danych z wykorzystaniem komputera przenośnego typu laptop tylko dla osób upoważnionych. 3. Licznik zaników zasilania rejestrujący i umożliwiający odczytywanie ilości zaników napięcia i czas ich trwania. 4. Zasilacz awaryjny podtrzymujący napięcie przy krótkotrwałych zanikach zasilania. Najlepiej spełniającym ww. warunki urządzeniem byłby przepływomierz elektromagnetyczny dla kanałów niecałkowicie napełnionych, dopuszcza się inne czujniki ilości ścieków spełniające ww. wymagania. Dla ww. mierników należy wykonać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekty budowlano-wykonawcze i uzgodnić je w MPWiK S.A. Do projektów należy dołączyć instrukcję operatorską. Koszty instalacji i eksploatacji mierników ponosić będzie Usługobiorca.

15 Skrzyżowania i kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. Skrzyżowania kanałów z innym uzbrojeniem w planie powinno być wykonane pod kątem Minimalna odległość w pionie między kanałami a innym uzbrojeniem powinna wynosić w świetle min. 20 cm. Szczegółowe rozwiązanie kolizji kanału z innymi urządzeniami podziemnymi należy rozwiązać indywidualnie w uzgodnieniu z MPWiK S.A. 11. Droga dojazdowa eksploatacyjna. W przypadku zlokalizowania kanału poza drogami, jezdniami, np. po terenach rolnych nie przewidywać drogi eksploatacyjnej wzdłuż kanału. Natomiast przy projektowaniu rozmieszczenia uzbrojenia na kanale należy zapewnić możliwość dojazdu do tego uzbrojenia (utwardzona droga) sprzętu mechanicznego typu ciężkiego. Drogę eksploatacyjną należy przewidywać tylko w przypadku, jeżeli między istniejącymi drogami, ulicami o utwardzonej nawierzchni a uzbrojeniem na kanale występuje grunt nienośny (grząski, bagienny) uniemożliwiający dojazd sprzętem mechanicznym. 12. Uzgodnienie dokumentacji z użytkownikiem. Projekt budowlano-wykonawczy (P.B.W.) powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez obowiązujące Prawo Budowlane. Uzgodnieniu podlega P.B.W część technologiczna projektu (opis, plan sytuacyjny, profil podłużny, rysunki technologiczne komór, (część konstrukcyjna do wglądu - egz. pozostaje w MPWiK S.A w celach archiwalnych). Składany do uzgodnienia w MPWiK S.A. P.B.W. powinien składać się z następujących elementów: 1 Część opisowa 1.1 Przedmiot i zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Warunki gruntowo-wodne (archiwalne lub na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych) 1.4 Opis projektowanego rozwiązania, zastosowane materiały, sposób realizacji 1.5 Uzbrojenie projektowanej sieci 1.6 Obliczenia i dobór urządzeń specjalnych (pompy, separatory, kaskady, syfony, zbiorniki retencyjne itp.) 1.7 Obliczenia posadowienia kanału, komór, studni i innych proj. obiektów, obliczenia konstrukcyjne itp. 1.8 Zabezpieczenia obiektów znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego kanału i obiektów na nim zlokalizowanych 1.9 Wytyczne realizacji inwestycji Roboty ziemne Wytyczne odwodnienia wykopów Roboty budowlane i montażowe

16 Sposób włączenia do czynnej sieci kanalizacyjnej (o ile występuje) Sposób likwidacji istniejącej instalacji kanalizacyjnej (o ile występuje) Kontrola jakości, nadzór, odbiór robót 2 Część graficzna 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1: Profil podłużny w skali 1:500/1: Technologiczne rysunki szczegółowe komór, studni, wpustów ulicznych i innych obiektów występujących w opracowaniu w skali 1:50 1: Tabela wymiarów studni 2.5 Szczegół posadowienia kanału w wykopie 3 Szczegółowy projekt konstrukcyjny wraz z rysunkami (o ile występuje) Szczegółowy zakres zawartości P.B.W. określa umowa lub uzgodnienie między Zamawiającym projekt a Projektantem. MPWiK S.A. zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Projektantowi konieczności dostarczenia innych, dodatkowych nie wymienionych wyżej elementów projektu. 13. Odwodnienie ulic i terenu. Zasady odwodnienia ulic i terenów otwartych do kanalizacji miejskiej będącej na majątku i w eksploatacji MPWiK S.A Odbiorniki wód Odbiornikami wód z odwodnienia ulic, węzłów komunikacyjnych, torów tramwajowych i przejść podziemnych są: Kanały deszczowe Kanały ogólnospławne Kanały i rowy otwarte Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do kanału może być wykonane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 6. Włączenie przyłącza do kanału w planie powinno być wykonane pod kątem º zalecany optymalny kąt 60 º 13.2 Przyłącza kanalizacyjne. Trasa przyłącza kanalizacyjnego powinna być prosta, bez załamania w planie i zmiany spadku z wyjątkiem łuków dla włączenia do wpustu bocznego na kanale i do syfonu. Długość przyłącza kanalizacyjnego od wpustu ulicznego do kanału lub studzienki rewizyjnej nie powinna przekraczać 20m. Odległość między sąsiednimi studzienkami rewizyjnymi dla przyłączy zbiorczych łączących dwa lub kilka wpustów nie powinna przekraczać 50m. Odwodnienie ulic należy włączać do kanałów ulicznych i osiedlowych.

17 17 Przyłącze należy łączyć do studzienek na jednym poziomie. Wyjątek stanowią przypadki, kiedy jedno z przyłączy włączone jest pod kątem ostrym do kierunku odpływu wówczas przyłącze to powinno być włączone wyżej niż pozostałe przyłącza. Na przyłączach stosowane są spadki od minimum 2% do maksimum 40%. Przy spadkach większych od 25% stosować rury żeliwne. Średnice przyłączy projektować Ø 0,20m. Dla pojedynczych wpustów i przyłączy nie dłuższych niż 12m można stosować Ø 0,15m Wpusty uliczne. Wpusty uliczne deszczowe należy stosować z osadnikami średnicy Ø 0,50m i głębokości 0,95m. Lokalizacja wpustów wynika z rozwiązania drogowego ulicy, placu, węzła komunikacyjnego. Wpusty na skrzyżowaniach ulic należy lokalizować przy krawężnikach minimum 2,00m od zakończenia łuku, poza przejściem dla pieszych. Rodzaje wpustów: Wpusty z osadnikami Wpusty bez osadników w przypadkach wyjątkowych i wówczas osadnik musi być usytuowany na przyłączu kanalizacyjnym łączącym wpust z odbiornikiem. Syfony przy wpustach ulicznych stosuje się zawsze przy włączeniu przyłączy kanalizacyjnych do kanału ogólnospławnego. Należy je zakładać równolegle do krawężnika ze spadkiem na syfonie 5cm. Przyłącze kanalizacyjne od wpustu ulicznego oraz osadnik wpustu ulicznego musi być zaprojektowany poniżej strefy przemarzania. 14. Odwodnienie torów tramwajowych Odwodnienie torów tramwajowych odbywa się za pośrednictwem: Studzienek drenażowych Skrzynek zwrotnicowych Przy systemie kanalizacji rozdzielczej skrzynki odwadniające i iglicowe należy odwodnić do kanału ściekowego, natomiast studzienki drenażowe do kanału deszczowego. 15. Przewody tłoczne. Przewody tłoczne stosuje się na odcinkach sieci kanalizacyjnej od pompowni do komory rozprężnej. Należy projektować dwa przewody tłoczne. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z MPWiK S.A., dopuszcza się zaprojektowanie jednego przewodu tłocznego. Zbiorczy przewód tłoczny stosuje się w systemach kanalizacji ciśnieniowej od ostatniego przyłączą ciśnieniowego z UZT do studni rozprężnej lub włączenia do innego odbiornika. Należy projektować pojedynczy zbiorczy przewód tłoczny.

18 Lokalizacja przewodów tłocznych Przy projektowaniu przewodów tłocznych należy stosować następujące zasady: - przewody należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie ogólnodostępnym. W wyjątkowych przypadkach lokalizacja przewodów tłocznych na terenach innych niż wymieniono wyżej wymaga zgody MPWiK S.A - przewody powinny być układane w pasie chodnika lub zieleni miejskiej. W szczególnych przypadkach przy braku miejsca dopuszcza się lokalizację przewodu tłocznego w jezdni. - przejście przez ulice, tory tramwajowe i kolejowe należy projektować pod kątem prostym z zastosowaniem rury osłonowej. Przewód tłoczny należy wprowadzić do rury osłonowej centrycznie z zastosowaniem płóz. Na końcach rura osłonowa powinna być szczelnie zamknięta z zastosowaniem pierścieni samouszczelniających Zagłębienie i posadowienie przewodów tłocznych. Zagłębienie przewodów tłocznych uzależnione jest od głębokości przemarzania gruntu. W Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego należy przyjmować przykrycie (odległość od terenu do wierzchu rury) od 1,40 do 1,60m. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach minimalne przykrycie przewodu 1,20m w tym przypadku niezbędne jest ocieplenie przewodu. W projekcie należy dokonać doboru rodzaju i grubości ocieplenia. Maksymalne przykrycie przewodu 2,5m. Przewody należy układać na gruncie rodzimym, posiadającym odpowiednią nośność lub zaprojektowanym podłożu. Stosować podsypkę piaskową 20cm. Zasypkę wykopów należy wykonywać zgodnie z aktualną normą Materiał przewodu Do budowy przewodów tłocznych należy stosować rury z żeliwa sferoidalnego kanalizacyjnego lub PE. Dopuszcza się stosowanie rur z PVC w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z MPWiK S.A. Należy stosować rury o parametrach dostosowanych do parametrów przepompowni lub warunków panujących w systemie kanalizacji ciśnieniowej. Minimalna klasa ciśnienia roboczego stosowanych rur - PN Spadek przewodu Minimalny spadek przewodu tłocznego wynosi Bloki oporowe Dla przewodów z żeliwa sferoidalnego, PE i z PVC należy stosować bloki oporowe przy: Łukach

19 19 Trójnikach Korkach. Dopuszcza się inne rozwiązania zabezpieczenia przewodów tłocznych przed skutkami uderzenia hydraulicznego w uzgodnieniu z MPWiK S.A Uzbrojenie Zasuwy Odwodnienia Odpowietrzenia Rewizje Studzienki rozprężne Studzienki rozprężne i ich wymiary technologiczne projektuje się indywidualnie w uzgodnieniu z użytkownikiem w zależności od różnicy rzędnych wlotu przewodu tłocznego i wylotu kanału odpływowego. Na przewodach tłocznych o średnicy do Ø 500mm rewizje lokalizować w odległościach maksymalnych od siebie 120m oraz przy załamaniach w poziomie i pionie a na przewodach tłocznych o średnicy powyżej Ø 500mm ilość rewizji i lokalizację ustalić z użytkownikiem. Do rewizji należy zapewnić możliwość dojazdu samochodu do czyszczenia. Zaleca się projektować rurociągi ze spadkiem do pompowni. Długie nitki przewodów tłocznych należy łączyć przewiązkami w komorach z zasuwami oddzielającymi z zastosowaniem odpowietrzenia i odwodnienia usytuowanego, w taki sposób, aby pojemność odcinka w miarę możliwości nie była większa od pojemności komory czerpalnej. W przypadku montażu armatury w komorach, studniach lub obiektach kubaturowych muszą one spełniać następujące warunki: Wielkość obiektu musi zapewniać swobodny dostęp służbom eksploatacyjnym do armatury w niej zamontowanej w tym do prowadzenia prac naprawczych i ew. wymiany. Strop komory lub obiektu kubaturowego należy przewidzieć z elementów łatwo demontowanych lub pozostawić odpowiedni otwór montażowy celem zapewnienia możliwości wymiany armatury. 16. Przepompownie. Wytyczne do projektowania przepompowni ścieków w zakresie hydrauliki, zasilania w energię elektryczną, transmisję danych, gabarytów obiektu i lokalizacji wydawane będą każdorazowo na podstawie planowanej wydajności pompowni.

20 Uwagi. 1. W przypadku przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej będącej na majątku i w eksploatacji MPWiK S.A. Inwestor i Projektant zobowiązany jest do uzgodnienia warunków przebudowy pod względem technicznym, eksploatacyjnym i formalnoprawnym z MPWiK S.A. 2. Projektant zobowiązany jest do stosowania takich rozwiązań technicznych w tym odpowiednich urządzeń technicznych, aby eliminować emisje nieprzyjemnych zapachów z projektowanych systemów kanalizacyjnych. 3. Projektant zobowiązany jest przedstawić w P.B.W. warunki posadowienia kanału, komór, studni i innych projektowanych obiektów w oparciu o wykonane badania gruntowe lub dane archiwalne dotyczące warunków gruntowych. W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,5m i powyżej 6m wymagane jest przeprowadzenie obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym) potwierdzających dobór typu materiału z jakiego projektowany jest kanał, komory, studnie i inne elementy oraz sposobu posadowienia kanału i ww. obiektów. 4. Za wszelkie obliczenia hydrauliczne, wytrzymałościowe, konstrukcyjne zawarte w P.B.W. odpowiada Projektant lub Konstruktor. 5. Warunki techniczne włączenia do kanałów otwartych będą wydawane indywidualnie na wniosek Projektanta.

IN-PRO-02. kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych

IN-PRO-02. kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych IN-PRO-02 Strona 1/22 IN-PRO-02 IN-PRO-02 Strona 2/22 SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia stosowane w Wytycznych... 4 2. Sieć kanalizacyjna... 5 2.1. Rodzaje sieci kanalizacyjnej... 5

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY 1 I. SIEĆ KANALIZACYJNA 1. Informacje ogólne Podział kanalizacji ściekowej ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków: Kanalizacja grawitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1495/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1495/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1495/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie: Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis elementów przedmiotu zamówienia:

Opis elementów przedmiotu zamówienia: Opis elementów przedmiotu zamówienia: Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap. Nasz znak: W / / 2013 Data: 29.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul.sikorskiego 9A, tel. +87 615 49 49, fax + 87 615 01 85 NIP 847-13-83-832 Konto: PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31102047240000360200459008

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Spółka z o.o. oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek grudzień 2009 r. 2 Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie

Obiekt : Przebudowa skrzyżowania ulic Bydgoska Sępoleńska Mędromierska - Główna w Gostycynie Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. ul. Kulerskiego 16/41 86-300 Grudziądz tel. 0-48-(prefix)-56-6428330, kom. 0601894554, fax. 0-48-(prefix)-56-4653194, email: inzdrog@republika.pl

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE

STUDNIE KANALIZACYJNE POLYTEAM Sp. z o.o. Strzelce 13, 56 410 Dobroszyce, tel. (071) 314 19 36 lub 38, fax. (071) 314 19 37, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W Zakres stosowania Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Konina

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Konina PWiK Sp. z o.o. w Koninie Wytyczne techniczne 2013r. Strona 1 z 6 Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Konina

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Klapy zwrotne. www.szagru.pl

Klapy zwrotne. www.szagru.pl Klapy zwrotne www.szagru.pl KAPY ZWROTNE PEH 2 ZASTOSOWANIE Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urządzenie końcowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 50437-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 50437-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 44289-2015 z dnia 2015-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

2 Opracowanie zawiera: I. Część opisowa II. Rysunki: nr 1 Plan trasy sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 nr 2 Profil sie

2 Opracowanie zawiera: I. Część opisowa II. Rysunki: nr 1 Plan trasy sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 nr 2 Profil sie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych Orlik 2012 ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: sieci i przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH

ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 4 ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo również prefabrykowane elementy studni przeznaczonych do budowy m.in. kanalizacji sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; Władysławowo;

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; Władysławowo; OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego budowy nawierzchni ulicy Leśnej w Jastrzębiej Górze gmina Władysławowo I. Karta informacyjna Inwestor: Urząd Miejski we Władysławowie; 94-120 Władysławowo;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka opracowania 4. Obliczenie ilości wód opadowych 5. Warunki gruntowe 6. Materiały oraz wytyczne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

Dokument stwierdzający o przynależności projektanta i sprawdzającego do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Dokument stwierdzający o przynależności projektanta i sprawdzającego do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa ZAWARTOŚĆ TECZKI. I. ZAŁĄCZNIKI: Dokument stwierdzający o przynależności projektanta i sprawdzającego do Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzająca przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania

Opis techniczny. do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza. z ulicą Kamienną w Krakowie. 1. Podstawa i zakres opracowania Opis techniczny do projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie 1. Podstawa i zakres opracowania Projekt drogowy z odwodnieniem dla Budowy drogi gminnej łączącej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE KOMES SPÓŁKA Z O.O. W RYPINIE

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE KOMES SPÓŁKA Z O.O. W RYPINIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE KOMES SPÓŁKA Z O.O. W RYPINIE WYTYCZNE TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONASTWA SIECI, PRZYŁĄCZY ORAZ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. RYPIN, MARZEC 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ZADANIE 2, ETAP 2A Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z 45231300-8

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Uwaga: Część opisową projektu zagospodarowania terenu sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 3.0 OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.... 5 3.1 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.... 5 3.2. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE CENNIK USŁUG (ceny netto, bez podatku VAT) Wołomin, 2 kwiecień 2012 roku SPIS TREŚCI (WYKAZ USŁUG

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do dokumentacji

Część opisowa do dokumentacji Część opisowa do dokumentacji Remont nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu 1. Stan istniejący. Przedmiotowy parking

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.1 Zakres opracowania Podstawa opracowania...2

SPIS TREŚCI. 1.1 Zakres opracowania Podstawa opracowania...2 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 1.1 Zakres opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Projektowane odwodnienia...3 3.1 Opis rozwiązania...3 3.2 Materiał, średnice...3 3.3 Studnie

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.10.10 STUDZIENKI POMIAROWE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec, gmina Sicienko 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo