Dni Polskie / Zilele Culturii Polone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dni Polskie / Zilele Culturii Polone"

Transkrypt

1

2 Dni Polskie / Zilele Culturii Polone Od lewej: wojewoda F. Sinescu, marszałek C. Nechifor, tłumaczka N. Negreanu, prezes G. Longher, senator RP M. Konopka i burmistrz I. Lungu podczas otwarcia Dni Polskich Tegoroczne Dni Polskie odbyły się w Suczawie w dniach 4-6 września już po raz 16. Tradycyjnie najważniejszą imprezą odbywającą się w ich ramach było sympozjum naukowe na temat relacji polsko-rumuńskich w historii i kulturze, tym razem pod tytułem Polska i Rumunia. Wspólnie obok blisko z udziałem historyków, językoznawców, literaturoznawców, etnografów z Polski, Rumunii i Republiki Mołdowy. Najliczniej reprezentowana była, jak co roku, sekcja W kręgu historii, ale pozostałe W kręgu kultury i W kręgu problematyki bukowińskiej, mimo że z mniej licznym udziałem, prezentowały wyjątkowo ciekawe i różnorodne zagadnienia. W ciągu dwóch dni sympozjum zaprezentowano w sumie 44 referatów. Obrady zakończyło podsumowanie i prezentacja wydawnictw, związanych z tematyką relacji polsko-rumuńskich, jakie w ostatnim roku ukazały się w Polsce i Rumunii. Związek Polaków w Rumunii przedstawił dwie wydane w 2014 r. w Suczawie pozycje: tom, będący pokłosiem zeszłorocznego sympozjum pt. Wielkowiekowe bogactwo polskorumuńskich relacji historycznych i kulturowych oraz monografię Nowy Sołoniec. Dzieje wsi i parafii autorstwa ks. Eugena-Alfonsa Zelionca. Zaprezentowano także książkę dr. Andrzeja Dubickiego System partyjny Króleswa Ru- e Zilele Culturii Polone de anul acesta s-au desfăşurat la Suceava pentru a 16-a oară, în zilele de 4-6 septembrie. În mod tradiţional, cea mai importantă manifestare din cadrul lor a fost simpozionul ştiinţific pe tema relaţiilor polonoromâne în istorie şi cultură, de data aceasta cu titlul Polonia şi România. Împreună alături aproape cu participarea istoricilor, lingviştilor, cercetătorilor din domeniul literaturii, etnografilor din Polonia, România şi Republica Moldova. Ca în fiecare an, cea mai numeros reprezentată a fost secţia În lumea istoriei, iar celelalte În lumea culturii şi În lumea problematicii bucovinene, deşi cu o mai puţin numeroasă participare, au prezentat deosebit de curioase şi variate probleme. Timp de două zile ale simpozionului au fost prezentate în totalitate 44 de referate. Dezbaterile s-au încheiat cu concluziile şi lansarea de cărţi legate de tematica relaţiilor polono-române apărute în ultimul an în Polonia şi România. Uniunea Polonezilor din România a prezentat două cărţi apărute la Suceava în anul 2014: volumul rod al simpozionului de anul Otwarcie wystawy Obrady sekcji W kręgu historii 1 f

3 Spotkanie delegacji władz Zakopanego z burmistrzem Suczawy. Od lewej: prezes G. Longher, B. Gąsienica, zastępca burmistrza Zakopanego M. Koperski, I. Lungu, J. Staszak i senator RP M. Konopka Obrady sekcji W kręgu kultury i problematyki bukowińskiej laków na wychodźstwie w Rumunii w latach , zaprezentowaną mieszkańcom Suczawy w Muzeum Przyrodniczym przez Związek Polaków w Rumunii i Muzeum Bukowiny. Wystawę przygotował Instytut Kultury Rumuńskiej w Warszawie wraz z Ośrodkiem KARTA, zajmującym się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo- Wschodniej XX wieku, w 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej i polskiego wychodźstwa do Rumunii oraz w 90. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Rumunią, w ramach zainicjowanej przez Instytut kampanii dyplomacji publicznej Geografia szlachetności. Prezentowana była jako wystawa uliczna w Warszawie i innych polskich miastach. Na wystawę prezentowaną w Suczawie składa się 20 plansz ze zdjęciami, pochodzącymi ze zbiorów Ośrodka e 2 munii. Uwarunkowania i funkjonowanie (Łódź 2013), Odrodzenie w Mołdawii życia religijnego i społecznego Kościoła katolickiego ks. Stanislava Cucharca (Kraków 2014) oraz album Przez góry Rumunii ze zdjęciami Radosława Kostuja (Kraków 2014). Tuż przed rozpoczęciem obrad sympozjum odbyło się otwarcie wystawy Życie codzienne Potrecut intitulat Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polonoromâne şi monografia Soloneţu Nou. Istoria satului şi a parohiei a pr. Alfons-Eugen Zelionca. De asemenea a fost prezentată cartea dr. Andrzej Dubicki Sistemul partinic al Regatului României. Condiţionare şi funcţionare (Łódź, 2013), Renaşterea vieţii religioase şi sociale a Bisericii catolice în Moldova a pr. Stanislav Cucharec (Cracovia, 2014) precum şi albumul Prin munţii României cu fotografiile lui Radosław Kostuj (Cracovia, 2014). Înainte de începerea dezbaterilor simpozionului a avut loc deschiderea expoziţiei Viaţa de zi cu zi a polonezilor în refugiul românesc în anii prezentată locuitorilor Sucevei la Muzeul de Ştiinţele Naturii de către Uniunea Polonezilor din România şi Muzeul Bucovinei. Expoziţia a fost pregătită de Institutul Cultural Român împreună cu Ośrodek KARTA care se ocupă de documentarea şi propagarea istoriei mai noi a Poloniei şi Europei Central- Răsăritene a sec. XX, în anul 2009, la împlinirea a 70 de ani de la izbucnirea celui de al II-lea război mondial şi a refugiului polonez în România precum şi la împlinirea a 90 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Polonia şi România, în cadrul campaniei diplomatice publice Geografia generozităţii iniţiate de Institut. A fost prezentată ca expoziţie stradală în Varşovia şi alte oraşe poloneze. Expoziţia este alcătuită din 20 de planşe cu fotografii ce provin din colecţiile Ośrodek KARTA f

4 KARTA, opatrzonymi komentarzami, będącymi świadectwem uczestników tamtych wydarzeń wojskowych i cywili, Polaków i Rumunów, co stanowi o jej ogromnym walorze i autentyczności. Wystawa prezentuje zmagania Polaków z uchodźczą codziennością ilustruje codzienne zajęcia i pracę, życie religijne, towarzyskie, szkolnictwo w miejscach internowania żołnierzy i pobytu cywili, ale jest także przede wszystkim świadectwem ogromnej rumuńskiej gościnności i życzliwości. Instytut Kultury Rumuńskiej prezentował wystawę Polakom w 2009 r. na ulicach polskich miast. Po kolejnych pięciu latach, w 75 lat od pamiętnego września 1939 r., kiedy to tysiące polskich wojskowych i cywili przekroczyło wspólną wówczas granicę polsko-rumuńską uchodząc do Rumunii, w której znaleźli czasowe schronienie przed okrucieństwami wojny, dzięki uprzejmości Instytutu, Związek Polaków w Rumunii i Muzeum Bukowiny pokazał także mieszkańcom Suczawy tę piękną lekcję wspólnej historii, ilustrującą zarówno tragizm tamtych dni i tęsknotę za krajem, jak i niewiarygodną rumuńską szlachetność. Elżbieta Wieruszewska-Calistru însoţite de comentarii, cu mărturii ale participanţilor la acele evenimente militari şi civili, polonezi şi români ceea ce reprezintă uriaşa ei valoare şi autenticitate. Expoziţia prezintă lupta polonezilor cu viaţa de refugiat de fiecare zi ilustrează ocupaţiile zilnice şi munca, viaţa religioasă, socială, învăţământul în locurile internării militarilor şi ale şederii civililor, dar este, mai ales, dovada uriaşei ospitalităţi şi bunăvoinţei românilor. Institutul Cultural Român a prezentat expoziţia polonezilor în anul 2009, pe străzile oraşelor poloneze. După cinci ani, la 75 de ani de la acel memorabil septembrie 1939, când mii de militari şi civili polonezi au trecut graniţa comună polono-română de atunci, refugiindu-se în România în care au găsit un adăpost vremelnic din faţa ororilor războiului, datorită deschiderii Institutului, Uniunea Polonezilor din România şi Muzeul Bucovinei pot să prezinte şi locuitorilor Sucevei această frumoasă lecţie de istorie comună, care ilustrează atât tragismul acelor zile, cât şi dorul de ţară, ca şi incredibila generozitate românească. Trad. St. Iachimovschi Sympozjum Polska i Rumu nia. Wspólnie obok blisko Simpozion Polonia și România. Împreună alături aproape W kręgu historii / În lumea istoriei Moderator: prof. dr. Constantin Rezachevici prof. dr. Constantin Rezachevici Bucureşti Ce este Bucovina istorică: origine-nume, evoluție Czym jest historyczna Bukowina: pochodzenie nazwy, ewolucja prof. dr hab. Grzegorz Jawor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Universitatea Maria Curie-Skłodowska din Lublin Uczestnicy sympozjum Zdjęcia: I. Olszewska-Marculeac i KL * * * * * * * * * e 3 Etnika mieszkańców osad na prawie wołoskim i jej przemiany w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych (XIV-XVI w.) Etnosul locuitorilor aşezărilor de drept valah şi schimbările lui în Polonia spre sfârşitului evului mediu şi începutul timpurilor moderne (sec. XIV-XVI) dr. Monica Dejan Muzeul Bucovinei din Suceava Muzeum Bukowiny w Suczawie Monede poloneze în tezaure monetare medievale descoperite la Suceava f

5 Monety polskie ze średniowiecznych skarbców odkrytych na terenie Suczawy dr Katarzyna Niemczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach Universitatea Sileziană din Katowice Przyczynek do wojen polsko-mołdawskich w XVI w. Nieznana bitwa z roku 1506 Contribuţie la războaiele moldo-polone din sec. XVI. O bătălie necunoscută din 1506 dr. Lilia Zabolotnaia Institutul de Istorie al AŞM din Chișinău Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie Tainele zestrei Mariei Radziwiłł Tajemnice majątku Marii Radziwiłł dr. Cristian Antim Bobicescu Biblioteca Metropolitană din București Biblioteka Mitropolitalna w Bukareszcie Observaţii preliminare privind tirania în raporturile polono-moldoveneşti în perioda familiei Movilă Wstępne uwagi na temat tyranii w relacjach polskomołdawskich w okresie panowania rodu Mohyłów dr. Florin Pintescu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie Românii și bătălia de la Hotin, noiembrie Analiză politică și militară Rumuni i bitwa pod Chocimiem, listopada Analiza polityczna i wojskowa Moderator: dr. Veniamin Ciobanu dr hab. Tomasz Ciesielski prof. Uniwersytetu Opolskiego Universitatea din Opole Granica polsko-mołdawska w XVIII w. Przebieg, organizacja, główne problemy stosunków pogranicznych Frontiera moldo-polonă în sec. XVIII. Parcurs, organizare, principalele probleme ale relaţiilor de la zona de frontieră col. (rez.) Eugen Ichim București Granița de nord a Moldovei între anii Północna granica Mołdawii w latach dr. Alina Felea Institutul de Istorie al AŞM din Chișinău Instytut Historii Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie Testamentele din Bucovina testatori și elaborare (sec. XVIII-înc. sec. al XIX-lea) Testamenty z Bukowiny testatorzy i sposób sporządzania (XVIII-pocz. XIX w.) dr. Veniamin Ciobanu Academia Română, Institutul de Istorie A.D. Xenopol din Iași Polonus 8-9 / 2014 e 4 Akademia Rumuńska, Instytut Historii A.D. Xenopol w Jassach Repercusiuni ale insurecţiei poloneze din noiembrie 1830 consemnate în rapoarte diplomatice suedeze Echa powstania listopadowego w szwedzkich raportach dyplomatycznych dr. Sorin Marcel Colesniuc Muzeul Callatis din cadrul Complexului Cultural Mangalia Muzeum Callatis w ramach Kompleksu Kulturalnego w Mangalii Aspecte ale activității emigrației poloneze în Principatele Române ( ) Aspekty działalności polskiej emigracji w Księstwach Rumuńskich ( ) prof. dr. Nicoleta Ciachir Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București Chrześcijański Uniwersytet Dimitrie Cantemira w Bukareszcie Interferențe cultural-revoluționare româno-polone din a doua jum. a sec. al XIX-lea Interferencje kulturalne i rewolucyjne rumuńsko-polskie w II poł. XIX w. Moderator: prof. dr hab. Waldemar Rezmer dr. Nicolae Mareș Bucureşti Constantin Stere și Józef Piłsudski un român și un polonez exilați în Siberia Constantin Stere i Józef Piłsudski Rumun i Polak na zsyłce na Syberii dr Jan Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Universitatea Mikołaj Kopernik din Toruń Polsko-rumuńska współpraca polityczno-wojskowa w Rosji w okresie I wojny światowej Colaborarea politico-militară polono-română în Rusia în perioada I-lui război mondial prof. dr hab. Waldemar Rezmer Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Universitatea Mikołaj Kopernik din Toruń Olgierd Górka żołnierz, polityk, polski attaché wojskowy w Rumunii Olgierd Górka soldat, politician, ataşat militar polonez în România dr hab. Aleksander Smoliński prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Universitatea Mikołaj Kopernik din Toruń Rumunia wobec wojny polsko-sowieckiej w świetle polskich dokumentów z 1920 r. România faţă de războiul polono-sovietic în lumina documentelor poloneze din anul 1920 f

6 dr hab. Piotr Gołdyn Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Asociația Iubitorilor de Științe din Kalisz Opis miejsc i kultury rumuńskiej w Dzienniku podróży po Rumunii spisanym przez studentów Uniwersytetu Poznańskiego (1928 r.) Descrierea locurilor şi culturii române în Jurnalul călătoriei prin România notată de studenţii Universităţii din Poznań (1928) mgr Tomasz Osuch Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Universitatea Pedagogică din Cracovia Mniejszość polska i inne mniejszości narodowe w dwudziestoleciu międzywojennym. Rumunia Bukowina Minoritatea polonă şi alte minorităţi naţionale în cele două decenii ale perioadei interbelice. România Bucovina Moderator: prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski Uniwersytet Gdański Universitatea din Gdańsk Inicjatywy tworzenia konspiracji wojskowej prowadzone z terenu Rumunii Iniţiativa organizării conspiraţiei militare de pe teritoriul României dr Marek Sioma Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Universitatea Maria Curie-Skłodowska din Lublin Biografie paralelne?, czyli o pobycie piłsudczyków generałów Sławoja Składkowskiego i Kordiana Zamorskiego w Rumunii w latach Biografii paralele? sau despre şederea generalilor lui Piłsudski Sławoj Składkowski şi Kordian Zamorski în România în anii dr Maria Radziszewska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Universitatea Warmia-Mazuria din Olsztyn Działalność historyka oświaty Łukasza Kurdybachy w Rumunii w latach Activitatea istoricului învăţământului Łukasz Kurdybacha în România anilor dr. Daniel Hrenciuc Rădăuți Internarea lui Józef Beck în Regatul Român. Unele considerații Uwagi na temat internowania Józefa Becka w Królestwie Rumunii dr. Radu Florian Bruja Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie O analiză militară a campaniei Germaniei împotriva Poloniei din septembrie 1939 Analiza wojskowa kampanii niemieckiej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 r. Polonus 8-9 / 2014 e 5 dr Jarosław Durka Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie Centrul Regional de Perfecționare a Cadrelor Didactice WOM din Częstochowa Wybrane wątki polsko-rumuńskiej współpracy wywiadowczej po II wojnie światowej w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Aspecte ale colaborării serviciilor de informaţii polono-române după al II-lea război mondial în documentele Institutului Memoriei Naţionale din Varşovia Moderator: dr Adam Burakowski dr. Ion Constantin Bucureşti Cultura în rezistenţa poloneză împotriva sistemului totalitar comunist din perioada Solidarităţii Rola kultury w polskiej opozycji przeciwko systemowi totalitarnemu w okresie Solidarności dr Adam Burakowski Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie Institutul de Studii Politice al Academiei Polone de Științe din Varșovia Administracja lokalna w Rumunii Administraţia locală în România mgr Krzysztof Górski Uniwersytet Gdański Universitatea din Gdańsk Kościoły większościowe w życiu politycznym w Rumunii i w Polsce analiza porównawcza Bisericile majoritare în viaţa politică în România şi în Polonia analiză comparativă dr Bartłomiej Zdaniuk Uniwersytet Warszawski Universitatea din Varșovia Zmiana nazwy języka państwowego Republiki Mołdawii w kontekście zarzutów o chęć zjednoczenia państwa z Rumunią Schimbarea denumirii limbii de stat a Republicii Moldova în contextul obiecţiilor privind dorinţa de unire a ţării cu România W kręgu kultury În lumea culturii Moderator: prof. dr hab. Zdzisław Biegański dr hab. Krzysztof Walczak prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Universitatea din Wrocław Edycje sprawozdań szkolnych gimnazjów dawnych Czerniowiec. Stan zachowania w bibliotekach polskich Ediţii ale raporturilor şcolare ale gimnaziilor vechiului Cernăuţi. Starea păstrării în bibliotecile poloneze prof. dr. Olimpia Mitric Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie f

7 Urme vechi poloneze în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului Dawne polskie ślady w Biskupstwie Romanu i Bakowa mgr Zyta Monika Oksztul Uniwersytet Al. I. Cuza w Jassach Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi Nieznany podręcznik do nauki języka polskiego dla Rumunów Un manual necunoscut de învăţare a limbii polone pentru români dr hab. Ewa Andrysiak prof. Uniwersytetu Łódzkiego Universitatea din Łódź Książka, biblioteka i prasa w Rumunii w świetle polskiej bibliografii lat Cartea, biblioteca şi presa în România în lumina bibliografiei poloneze a anilor dr hab. Zdzisław Biegański prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Universitatea Cazimir cel Mare din Bydgoszcz Recepcja kina rumuńskiego w polskiej prasie filmowej ( ) Receptarea filmului românesc în presa de film poloneză ( ) mgr Olgerd Dziechciarz Olkusz Zachwycające piekło, czyli recepcja filozofii Ciorana w młodej poezji polskiej Încântătorul iad sau receptarea filosofiei lui Cioran în tânăra poezie poloneză mgr Joanna Małgorzata Banachowicz Uniwersytet Wrocławski Universitatea din Wrocław Krajobraz, który mnie wymyślił. Bukowina widziana oczyma Rose Ausländer Peisajul care m-a inventat. Bucovina văzută cu ochii Rosei Ausländer mgr Łukasz Woiński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Universitatea Jagiellonă din Cracovia Universum Transylvaniae. Relacje międzyetniczne w powieści Eginalda Schlattnera Fortepian we mgle Universum Transylvaniae. Relaţii interetnice în romanul Pianul din ceaţă de Eginald Schlattner mgr Agnieszka Majewska Warszawa Program edukacyjny poświęcony historii i kulturze Rumunii, jako forma kształtowania postaw polskiej młodzieży Programul educativ dedicat istoriei şi culturii României ca formă de cultivare a atitudinii tineretului polonez Polonus 8-9 / 2014 e 6 W kręgu problematyki bukowińskiej În lumea problematicii bucovinene Moderator: dr hab. Krzysztof Nowak dr Jan Bujak Kraków Polszczyzna Bukowińczyków Limba polonă a bucovinenilor George Ostafi Muzeul Bucovinei din Suceava Muzeum Bukowiny w Suczawie Eroism, model, modă Heroizm, wzorzec, moda dr hab. Krzysztof Nowak Uniwersytet Śląski w Katowicach Universitatea Sileziană din Katowice Bukowińskie badania dr. Mariana Gotkiewicza z dzisiejszej perspektywy Cercetările bucovinene ale dr. Marian Gotkiewicz din perspectiva de astăzi mgr Adam Rossmanith Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Universitatea Jagiellonă din Cracovia Struktura społeczno-demograficzna mniejszości polskiej na Północnej Bukowinie (obwód czerniowiecki) na tle Południowej Bukowiny (okręg Suczawa), w świetle badań terenowych Structura socio-demografică a minorității polone în Bucovina de Nord (regiunea Cernăuţi) în comparație cu Bucovina de Sud (județul Suceava) în lumina cercetărilor de teren mgr Karina Stempel-Gancarczyk Instytut Slawistyki PAN w Warszawie Institutul de Slavistică al Academiei Polone de Științe din Varșovia Kim jesteśmy?. Uwagi o języku polskich mieszkańców Bulaju oraz ich mazurskiej autoidentyfikacji Cine suntem?. Observaţii despre limba locuitorilor polonezi din Bulai şi despre autoidentificarea lor mazuriană dr Magdalena Pokrzyńska Uniwersytet Zielonogórski Universitatea din Zielona Góra Bukowińskie wzory kultury w działalności Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Modele ale culturii bucovinene în activitatea Muzeului Etnografic din Zielona Góra f

8 Dożynki Sărbătoarea roadelor Goście oficjalni w drodze do kościoła Sfârşitul lui septembrie este vremea în care agricultorii termină culesul roadelor, unii ani sunt abundenţi, dar alţii, din cauza timpului nefavorabil, sunt mai săraci. Agricultorii polonezi întotdeauna, în mod deosebit, au vrut să mulţumească Domnului pentru ce au reuşit să adune de pe câmp şi din grădină. Ziua în care sărbătoreau au numit-o Dożynki. Astăzi, sărbătoarea arată, cu siguranţă, altfel, pentru că şi munca agricultorului este alta, adeseori în parohii cu acest prilej au loc festine la care, în afară de roadele agricultorilor, sunt standuri ale firmelor din regiune şi ale diferitelor organizaţii sau asociaţii. Au loc şi concursuri pentru copii şi adulţi, tombole şi spectacole. La 6 septembrie a.c., pentru a noua oară Dożynki s-au desfăşurat în Soloneţu Nou şi, pro-babil, s-au Koniec września to czas, w którym rolnicy kończą zbierać plony, bywają lata, gdy zbiory są obfite, ale są i takie, w których zazwyczaj z przyczyn atmosferycznych jest ich trochę mniej. Polscy rolnicy zawsze w sposób szczególny chcieli podziękować Bogu za to, co udało im się zebrać z pola i ogrodu. Dzień, w którym świętowali nazwali Dożynkami. Dzisiejsze obchody wyglądają zupełnie inaczej, bo i praca współczesnego rolnika jest inna. Często w parafiach z tej okazji są festyny, na których oprócz zbiorów e 7 f

9 Oficjalni goście podczas zwiedzania stoisk Rzeźbiarz Eugeniusz Zielonka z Nowego Sołońca Pojana Mikuli Nowy Sołoniec i Złotnik Ukraińcy z Majdanu e 8 f Niemcy z Câmpulung Moldovenesc

10 Dzieci z Pleszy przed stoiskiem Wikszany Pârteştii de Sus Tymbark Bukareszt e 9 f

11 Bukowiec Păltinoasa Konstanca Kaczyka Bułaj Siret e 10 f Zakopane

12 rolników można także zobaczyć stoiska firm działających w danym regionie oraz różnych organizacji lub stowarzyszeń. Dożynkom towarzyszą konkursy dla dzieci i dorosłych, loterie oraz koncerty. 6 września br. Dożynki już po raz dziewiąty odbyły się w Nowym Sołońcu i chyba już na stałe wpisały się w kalendarz polonijnych świąt. Uroczystości rozpoczęły się dożynkową mszą św. o godz , na którą oficjalni goście i gospodarze zostali dowiezieni spod bramy wjazdowej specjalnie z tej okazji udekorowanymi wozami. Przed kościołem czekali już mieszkańcy Nowego Sołońca, którzy chlebem i solą przywitali nowego proboszcza Stanisława Kucharka oraz przybyłych Polonus 8-9 / 2014 Podczas części oficjalnej przemawia zatępca burmistrza Zakopanego Mariusz Koperski înscris definitiv în calendarul sărbătorilor diasporei poloneze. Festivităţile au început cu Sf. Liturghie de la ora 11.00, la care oaspeţii oficiali şi gazdele au fost aduşi cu căruţe special împodobite de sub poarta de intrare în sat. În faţa bisericii au fost aşteptaţi de locuitorii Soloneţului Nou care, cu pâine şi sare, i-au întâmpinat pe noul paroh Stanislav Cucharec şi pe oaspeţii sosiţi. Liturghia, ca în fiecare an, a fost deosebită, toţi au vrut să mulţumească Domnului pentru roadele întregului an, depunând, într-o procesiune solemnă, cununi şi pâini special coapte. Aroma roadelor şi a pâinii Sołonczanka z Nowego Sołońca proaspete au creat o atmosferă deosebită, când a urmat primirea noului paroh. După gości. Msza jak co roku była wyjątkowa, wszyscy liturghie, locuitorii Soloneţului Nou şi toţi oaspeţii chcieli podziękować Bogu za całoroczne plony, s-au îndreptat către Casa Polonă, unde au putut admira składając w uroczystej procesji wieńce i specjalnie mesele întinse pe care se aflau roadele acestui an şi tot upieczony chleb. Zapach zbóż i świeżego pieczywa cu ceea ce locuitorii unei anume localităţi voiau să se wprowadził wyjątkową atmosferę, w której to nastąpiło laude în faţa altora. Au pregătit standurile lor locuitorii przejęcie parafii przez nowego proboszcza. Po mszy mieszkańcy Nowego Sołońca oraz wszyscy goście przeszli pod Dom Polski, aby tam móc podziwiać przygotowane stoły, na których można było znaleźć tegoroczne plony oraz wszystko to, czym mieszkańcy danej miejscowości chcieli się pochwalić przed innymi. Swoje stoisko przygotowali mieszkańcy Nowego Sołońca i Złotnika, Pojany Mikuli, Pleszy, Păltinoasy, Moary, Kaczyki, Jass, Ukraińcy z Kaczyki i Majdanu, Niemcy z Câmpulung Moldovenesc, Polacy z Bukaresztu, Wikszan, Pârtești de Sus, Siretu, Konstancy, Eugen Pleszanka z Pleszy Zielonka artysta z Nowego Sołońca, e 11 f

13 Niemcy z Câmpulung Moldovenesc Urząd Miasta Zakopane oraz sponsor firma TYMBARK. Po części oficjalnej, w której głos zabrali i skierowali do zebranych wiele ciepłych słów: prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher, senator RP Marek Konopka, zastępca burmistrza Zakopango Mariusz Koperski, doradca marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Bury, wójt gminy Kaczyka Elena Boloca oraz proboszcz z Nowego Sołońca ks. Siostry Vătafu z Domu Polskiego w Bukareszcie Polonus 8-9 / 2014 Soloneţului Nou şi Złotnik-ului, din Poiana Micului, Pleşa, Păltinoasa, Moara, Cacica, Iaşi, ucrainenii din Maidan, nemţii din Câmpulung Moldovenesc, din Bucureşti, Vicşani, Pârteştii de Sus, Siret, Constanţa, Eu-gen Zielonca artist din Soloneţu Nou, reprezentanţii oraşului Zakopane din Polonia şi sponsorul firma TYMBARK. După partea oficială în care au luat cuvântul şi au adresat celor prezenţi multe cuvinte calde preşedintele Uniunii Polonezilor Pădureţul z Pârteşti de Sus din România Ghervazen Longher, senatorul R.P. Marek Konopka, viceprimarul oraşului Zakopane Mariusz Koperski, Jan Bury consilierul mareşalului voievodatului Podkarpacie Władysław Ortyl, primarul comunei Cacica Elena Boloca şi parohul Soloneţului Nou Stanislav Cucharec. A urmat programul artistic care a început cu dansul Polonez executat de ansamblul Sołonczanka din Soloneţu Nou. De asemenea au evoluat pe scena din faţa Casei Polone copii şi tineri din ansamblul Pleszanka din Pleşa, ucrainenii din Maidan, nemţii din Câmpulung Moldovenesc, surorile Stanisław Kucharek. Następnie odbył się program artystyczny, który rozpoczął polonezem zespół Sołonczanka z Nowego Sołońca. Na scenie przed Domem Polskim wystąpiły także dzieci i młodzież z Pleszy z nowo powstałego zespołu Pleszanka, Ukraińcy z Majdanu, Niemcy z Câmpulung Ukraińcy z Majdanu Moldovenesc, siostry Ana şi Antonia Vătafu de la Casa Polonă din Bucureşti Ana i Antonia Vătafu z Domu Polskiego w Bukareszcie precum şi ansamblul Pădureţul din Pârteştii de Sus. oraz zespół Pădurețul z Pârtești de Sus. Uroczystości Festivităţile s-au încheiat cu o petrecere comună zakończyła wspólna zabawa, która trwała do późnych care a durat până la ore târzii. godzin. Iwona Olszewska-Marculeac Trad. St. Iachimovschi Zdjęcia: I. Olszewska-Marculeac i KL e 12 f

14 Sărbătoare la Pleşa Uroczystości na Pleszy Duminică 27 iulie a.c., Uniunea Polonezilor din România a sărbătorit inaugurarea noii Case Polone și împlinirea a 110 ani de la consacrarea bisericii cu hramul Sfânta Ana din Pleşa. Noua Casă Polonă, prin implicarea membrilor comunității, va fi locul în care locuitorii satului vor continua tradițiile, obiceiurile, limba şi cultura transmisă de înaintași. Programul a început la orele cu Sf. Liturghie în limba polonă, iar omilia a fost rostită de pr. Alfons Zielonca, originar din Soloneţu Nou, care, în recent apăruta monografie a satului său, a făcut numeroase referiri la Pleşa. Programul manifestărilor a continuat la orele cu Sfânta Liturghie solemnă concelebrată de E.S. Petru Gherghel episcopul diecezei de Iași asistat de preoți din decanatul de Bucovina cu părintele decan Iosif Păuleț şi părintele paroh al bisericii cu hramul Sfânta Ana, Andrei Staszkovian. S-a oficiat o liturghie specială celebrând atât hramul bisericii cât şi 110 ani de la consacrarea bisericii. e 13 f W niedzielę 27 lipca br. Związek Polaków w Rumunii świętował otwarcie Domu Polskiego i 110-lecie kościoła pw. św. Anny na Pleszy. Dom Polski, dzięki zaangażowaniu mieszkańców Pleszy, będzie miejscem, w którym kultywować będą oni swoje tradycje, obyczaje, kulturę i język przejęte od przodków. Obchody rozpoczęły się o godz mszą św. odprawioną w języku polskim. Kazanie wygłosił ks. Alfons Zelionca, pochodzący z Nowego Sołoń- ca, który w wydanej niedawno monografii rodzinnej wsi wiele miejsca poświęcił także Pleszy. O uroczyste nabożeństwo odprawił zaś J.E. Petru Gherghel biskup diecezji Jassy w asyście księży z dziekanatu bukowińskiego z ks. dziekanem Iosifem Păuleț i miejscowym proboszczem parafii pw. św. Anny Andrzejem Staszkovianem. Podczas mszy celebrowano zarówno odpust, jak i jubileusz 110-lecia kościoła na Pleszy.

15 După Sfânta Liturghie toţi s-au îndreptat către noua Casă Polonă, aici membrii comunităţii întâmpinând oaspeţii cu tradiţionala pâine şi sare. După rugăciunea de binecuvântare, s-a tăiat panglica şi toţi au intrat în clădire. Membrii comunităţii din Pleşa au pregătit un program artistic cu cântece şi dansuri specific poloneze transmise din generaţie în generaţie. La manifestări au participat E.S. Petru Gherghel episcopul diecezei de Iași, preoţii din decanatul de Bucovina şi domnul primar al comunei Mănăstirea Humorului Constantin Moldovan. Po mszy zebrani przeszli do Domu Polskiego, gdzie mieszkańcy Pleszy powitali ich zgodnie z tradycją chlebem i solą. Po modlitwie i błogosławieństwie przecięto wstęgę. Mieszkańcy przygotowali zaś pokaz miejscowych pieśni i tańców zachowanych przez pokolenia. W uroczystościach udział wzięli: Petru Gherghel biskup diecezji Jassy, księża z dziekanatu bukowińskiego, a także wójt gminy Mănăstirea Humorului Constantin Moldovan. e 14 f

16 Locuitorii Pleşei vor putea să organizeze în noua Casă Polonă petreceri, dar şi alte evenimente locale, cum ar fi serbări şcolare sau cu ocazia unor sărbători religioase. Mă bucur că am reuşit să finalizăm tot ce ne-am propus, a arătat deputatul din partea minorităţii polone, Ghervazen Longher. Casa Polonă de la Pleşa are o sală de spectacole, bucătărie dotată după ultimele standarde şi cinci camere de cazare. În total, este vorba de o clădire cu o suprafaţă de aproximativ 600 de metri pătrați, care beneficiază şi de o parcare pentru maşini. Ghervazen Longher a declarat că noua Casă Polonă va fi locul în care comunitatea poloneză va putea cultiva valorile transmise de înaintaşi limbă, tradiţii, cultură, care, în final, vor duce la păstrarea identităţii naţionale. El a ținut să mulțumească Guvernului României pentru sprijinul acordat, dar și episcopului Petru Gherghel care a fost prezent la toate acțiunile importante ale comunității poloneze din Bucovina. Alina Spaine Ks. Stanisław Kucharek życiorys Zdjęcia: N. Amurariţei e 15 f Mieszkańcy Pleszy będą mogli organizować w nowym Domu Polskim uroczystości i wszelkie lokalne obchody, święta religijne, uroczystości szkolne. Cieszę się, że udało się zrealizować wszystko, co sobie założyliśmy powiedział podczas otwarcia Gerwazy Longher prezes Związku Polaków w Rumunii i poseł z ramienia polskiej mniejszości. Dom Polski na Pleszy posiada salę widowiskową, nowocześnie wyposażoną kuchnię i pięć pokoi gościnnych. Budynek ma powierzchnię około 600 m 2, a obok znajduje się parking dla samochodów. Prezes Gerwazy Longher powiedział, że nowy Dom Polski będzie miejscem, w którym polska społeczność z Pleszy może kultywować wartości przejęte od przodków język, tradycje, kulturę i posłuży zachowaniu ich tożsamości narodowej. Podziękował rządowi Rumunii za wsparcie oraz biskupowi Petru Gherghelowi za obecność podczas wszystkich ważnych wydarzeń dla polskiej mniejszości z Bukowiny. Tłum. E. Wieruszewska-Calistru Pr. Stanislav Cucharec biografie Stanislav-Ioan Cucharec s-a născut la 9 mai 1973 în Poiana Micului, într-o familie poloneză din Bucovina românească ca fiu al lui Józef şi al Genowefei născ. Bryjak. Anii copilăriei i-a petrecut în satul polonez Poiana Micului, unde a terminat opt clase la Şcoala Generală nr. 2. Apoi a urmat Liceul Industrial din Gura Humorului. După doi ani (în 1989) a intrat la Seminarul Teologic din Iaşi, unde, după alţi doi ani, a dat bacalaureatul şi a fost admis în primul an la filosofie.

17 Stanislav Ioan Cucharec (Stanisław Jan Kucharek) urodził się 9 maja 1973 r. w Pojanie Mikuli, w polskiej rodzinie na Bukowinie rumuńskiej, jako syn Józefa Kucharka i Genowefy z Bryjaków. Lata dziecięce spędził w polskiej wsi Pojana Mikuli, gdzie ukończył osiem klas w Szkole Podstawowej nr 2. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Przemysłowym w Gura Humorului. Po dwóch latach (w 1989 r.) dostał się do Seminarium Duchownego w Jassach, gdzie po następnych dwóch latach zdał maturę i został przyjęty na pierwszy rok filozofii. Trzy lata później (w 1994 r.) na własną prośbę został przeniesiony na dalszy ciąg nauki do Wyższego Seminarium Duchownego przy Katolickim Spotkanie z rodakami z Pojany Mikuli w Styrczy Uniwersytecie Lubelskim, gdzie zakończył studia teologiczne z tytułem magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1997 r. z rąk biskupa Petru Gherghela. Po święceniach został poproszony o podjęcie pracy w Mołdawii. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w parafii pw. Opatrzności Bożej w Kiszyniowie. Rok później zaczął też pełnić obowiązki administratora Prymicja w Pojana Mikuli Trei ani mai târziu (în 1994), la cererea lui, a fost transferat să îşi continue studiile la Facultatea de Teologie de la Universitatea Catolică din Lublin, unde a absolvit studiile teologice cu masterat. A fost sfinţit preot la 24 iunie 1997 de către episcopul Petru Gherghel. Apoi a fost trimis să lucreze în Moldova. Aici a început ca vicar în parohia Milostivirii Divine din Chişinău. Un an mai târziu a început să îndeplinească obligaţiile de administrator parohial în localitatea Creţoaia (37 km de Chişinău). Pe urmă, la 1 ianuarie 1999 a devenit îndrumătorul spiritual al Familiei Kolping, iar la 12 ianuarie, în acelaşi an, a fost numit membru al Consiliului Sacerdotal. Apoi, prin decretul episcopului Anton Coşa din ziua de 1 august, a fost eliberat de obligaţii în parohia Chişinău şi numit administrator economic al curiei Chişinău, îndeplinind, totodată, obligaţiile de paroh în parohia Creţoaia. În anii a fost paroh în Stârcea, sat locuit de o populaţie de origine poloneză unde a predat şi limba polonă. Podczas Polskiej Wiosny w Mołdawii, 2002 r. 16 e f

18 Podczas uroczystości pogrzebowych prezydenta Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami rumuńskiej Polonii parafialnego w miejscowości Crețoaia (37 km od Kiszyniowa). Następnie, 1 stycznia 1999 r., został kierownikiem duchowym Rodziny Kolping, a 12 stycznia tegoż roku został nominowany na członka Rady Kapłańskiej. Później dekretem biskupa Antona Coșa z 1 sierpnia został zwolniony z obowiązków w parafii kiszyniowskiej i został powołany na administratora ekonomicznego kurii diecezji kiszyniowskiej, pełniąc równocześnie obowiązki proboszcza w parafii w Crețoaia. W latach pracował jako proboszcz parafii w Styrczy, wiosce zamieszkałej przez ludność polskiego pochodzenia, gdzie uczył też języka polskiego. 1 sierpnia 2002 r. wrócił do Kiszyniowa (pełniąc jednocześnie funkcję proboszcza wyżej wspomnianej parafii do 26 grudnia 2003 r.) i dekretem biskupa został powołany na proboszcza Katedry. Funkcję tę pełnił do 25 stycznia 2005 r. Od 25 stycznia 2005 r. pełnił urząd duszpasterza Polonii mołdawskiej. 1 sierpnia 2008 r. zakończył pracę w diecezji kiszyniowskiej, wracając do rodzimej diecezji Jassy i został skierowany na studia na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. 28 października 2011 r. uzyskał stopień licencjata nauki społecznej. 6 listopada 2013 r. obronił pracę pt. Odrodzenie życia religijnego i społecznego Kościoła Katolickiego w Mołdawii. Promotorem był ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński. Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2013 r. Rada Wydziału Teologicznego UPJPII nadała ks. Stanisławowi stopień doktora nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej. Wręczenie dyplomu miało miejsce na Wawelu 11 stycznia 2014 r. Od 6 września 2014 r. jest proboszczem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu. Iwona Olszewska-Marculeac La 1 august 2002 a revenit la Chişinău (îndepliniind, totodată, şi funcţia de paroh al sus pomenitei parohii până la 26 decembrie 2003) şi, prin decretul episcopului, a fost numit paroh al Catedralei. A îndeplinit această funcţie până la 25 ianuarie De la 25 ianuarie 2005 a îndeplinit funcţia de păstor spiritual al Diasporei poloneze din Moldova. La 1 august 2008 şi-a încheiat activitatea în dieceza de Chişinău, revenind la dieceza nativă Iaşi şi a fost trimis la Academia Teologică Papală din Cracovia. La 28 octombrie 2011 a obţinut gradul de licenţiat în ştiinţe sociale. La 6 noiembrie 2013 a susţinut lucrarea Renaşterea vieţii religioase şi sociale a Bisericii Catolice din Moldova. Îndrumător a fost pr. prof. dr. Andrzej Zwoliński. Konsakracja kościoła w Pojanie Mikuli, z arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem Zdjęcia: Archiwum Dom Polski e 17 Pierwsza msza nowego proboszcza w Nowym Sołońcu În şedinţa din ziua de 11 noiembrie 2013, Consiliul Facultăţii de Teologie al Academiei i-a acordat pr. Stanislav gradul de doctor în ştiinţe teologice în domeniul ştiinţelor sociale catolice. Înmânarea diplomei a avut loc la Vavel, la 11 ianuarie De la 6 septembrie 2014 este paroh al parohiei Coborârea Sf. Duh din Soloneţu Nou. Trad. St. Iachimowvschi f

19 Wywiad z nowym proboszczem parafii pw. Zesłania Ducha Ṡwiętego w Nowym Sołońcu ks. Stanisławem Kucharkiem Od ponad tygodnia jest ksiądz proboszczem w Nowym Sołońcu, czy zdążył się już ksiądz przyzwyczaić? Jakie trudności czy też radości pojawiły się po przyjeździe? Prawie oczywiście jest jeszcze sporo spraw do ogarnięcia, ale powoli wdrażam się w to wszystko. Radości jest wiele zawsze marzyłem wrócić do swoich i praca z Rodakami dawała mi zawsze satysfakcję. Największą radością jest dla mnie i chyba każdego księdza to, że ludzie się modlą, uczestniczą w sakramentach, są życzliwi, i cieszę się, że mam bardzo fajnych parafian i wśród nich przyjaciół od dzieciństwa i nie tylko. Trudności wielkich nie zauważyłem jeszcze. Jestem chyba przyzwyczajony do różnych warunków i z Bożą pomocą mam nadzieję, że podołam temu zadaniu. Jak wyglądała księdza droga kapłańska? Dosyć urozmaicona była moja droga życiowa, przygotowanie i później praca duszpasterska przebywałem głównie w dużych miastach w Jassach, Lublinie, Kiszyniowie czy Krakowie. A teraz w zaciszu w Nowym Sołońcu łatwiej spotykać się z Bogiem, nie przeszkadzają w tym syreny karetek, policji czy straży pożarnej Jak to wszystko się zaczęło? Jakie były początki powołania? Każdy młodzieniec ma w niektórych momentach życia takie myśli, by wybrać drogę w służbie Bogu i ludziom. Od lat dziecięcych już myślałem o tej drodze, ale byłem wesoły, nie odróżniałem się od innych młodych, rozrabiaka, czasami trochę niezreformowany poważniej już zacząłem myśleć w ósmej klasie szkoły podstawowej. Chociaż bardzo się zastanawiałem też nad aktorstwem czy piłką nożną. Pan Bóg pokierował mną inaczej mimo tego, że zostałem wyśmiany przez derekcję Liceum z Gura Humorului i próbowano mnie zniechęcić. Interviu cu noul paroh al parohiei Coborârea Duhului Sfânt din Soloneţu Nou pr. Stanislav Cucharec De peste o săptămână sunteţi paroh în Soloneţu Nou, aţi reuşit să Vă obişnuiţi? Ce greutăţi sau şi bucurii au apărut după venirea Dvs? Aproape bineînţeles sunt încă multe probleme de care să mă ocup, dar încet mă voi obişnui. Bucurii sunt multe întotdeauna am visat să mă întorc la ai mei şi munca cu Compatrioţii mi-a dat întotdeauna satisfacţii. Pentru mine cea mai mare bucurie şi probabil pentru fiecare preot este că oamenii se roagă, participă la sacramente, sunt binevoitori şi mă bucur că am credincioşi buni şi, printre ei, prieteni din copilărie şi nu numai. Încă n-am observat mari dificultăţi. Probabil sunt obişnuit cu diferite condiţii şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper că voi fi la înălţimea acestei misiuni. Cum a arătat drumul preoţiei Dvs? Destul de diferit a fost drumul meu în viaţă, pregătirea şi pe urmă munca de preot am locuit mai ales în oraşe mari în Iaşi, Lublin, Chişinău sau Cracovia. Iar acum, în solitudine, în Soloneţu Nou este mai uşor să te întâlneşti cu Dumnezeu, aici nu te deranjează sirenele ambulanţelor, poliţiei sau pompierilor... Cum a început totul? Care au fost începuturile vocaţiei? Fiecare tânăr are în unele momente ale vieţii gândul de a alege drumul în slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor. Încă din copilărie m-am gândit la acest drum, dar eram vesel, nu mă deosebeam de alţi tineri, eram poznaş, uneori puţin nereformat mai serios am început să mă gândesc în clasa a opta a şcolii generale. Deşi mă gândeam şi la actorie sau fotbal. Dumnezeu m-a condus altfel, cu toate că am fost luat în râs de conducerea Liceului din Gura Humorului, care a încercat să mă descurajeze. Jakie cele chciałby ksiądz osiągnąć w nowym miejscu? Czy jest dziedzina, którą będzie ksiądz szczególnie akcentował? Może trochę za szybko mówić o jakichś celach. Praca duszpasterska jest dobrze rozwinięta przez mojego poprzednika księdza Mariusza i zapewne będę chciał kontynuować w ten sam sposób z małymi zmianami. Na pewno będę uświadamiał rodziny, żeby nie poprzestawały na jednym czy dwójce dzieci ze względów materialnych. Będę ich przekonywał, że kolejne dziecko to błogosławieństwo, a nie blokada e 18 f Ce scopuri aţi vrea să atingeţi în noul loc? Există vreun domeniu pe care aţi vrea să puneţi accent? Poate este prea devreme să vorbim despre anumite scopuri. Munca preoţească este bine dezvoltată de predecesorul meu preotul Marius şi, cu siguranţă, voi vrea să continui în acelaşi mod cu mici schimbări. Cu siguranţă voi conştientiza familiile să nu se limiteze la unul sau doi copii din motive materiale. Le voi convinge că un alt copil este o binecuvântare, iar nu o piedică în dezvoltare sau o greutate cum spune lumea.

20 w rozwoju czy ciężar, jak świat głosi. Mam jeszcze parę punktów, na które będę kładł nacisk, ale to na razie plany, które wolałbym najpierw zrealizować, a potem o nich mówić. Jak to jest wrócić po wielu latach kapłańskiej posługi w rodzinne strony? Bardzo przyjemnie miejsce dzieciństwa jest zawsze najukochańszym miejscem w życiu człowieka Cieszę się bardzo z tego powrotu i z doświadczenia, które uzbierałem przez lata mojej posługi w różnych miejscach, bo będę mógł dzielić się tym wszystkim z moimi nowymi przesympatycznymi Parafianami. Jaki jest ksiądz Stanisław prywatnie? Nie bardzo mogę mówić o sobie chyba innych by trzeba było o to zapytać Przyjaciele mówią, że otwarty, koleżeński, lubiący sport, chociaż był już rok przerwy w praktykowaniu sportu po uszkodzeniu kolana na nartach przy zjeździe z Kasprowego itp. O wadach nie mówimy (śmiech). Czego w imieniu swoim i czytelników Polonusa mogłabym księdzu życzyć na najbliższy rok? Żebym dobrze się spisał we wszystkich przedsięwzięciach duszpasterskich, kulturowych i społecznych dla dobra całej społeczności polskiej i nie tylko, i wszystko na chwałę Bożą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Rozmawiała Iwona Olszewska-Marculeac Mai am câteva puncte pe care voi pune accent, dar acestea sunt deocamdată planuri pe care să le realizez mai întâi, iar apoi să vorbesc despre ele. Cum este să revii în locurile natale după mulţi ani de preoţie? Foarte plăcut locul copilăriei este întotdeauna locul cel mai drag în viaţa omului Mă bucură această revenire şi experienţa pe care am acumulat-o în anii preoţiei în diferite locuri voi putea să o împart cu noii şi simpaticii mei credincioşi. Cum sunteţi, părinte Stanislav, în viaţa particulară? Nu prea pot vorbi despre mine probabil ar trebui să-i întrebaţi pe alţii prietenii spun că sunt deschis, colegial, care iubeşte sportul, deşi a trecut un an de întrerupere în practicarea sportului după accidentul la genunchi, la schi în coborârea de pe Kasprowy Wierch (munte în Tatra) ş.a. Despre defecte nu vorbim (râde). Ce aş putea în numele meu şi al cititorilor Polonus-ului să Vă urez în cel mai apropiat an? Să fac faţă tuturor îndatoririlor de preot, în acţiunile culturale şi sociale pentru binele comunităţii poloneze şi nu numai şi totul întru slava lui Dumnezeu. Vă mulţumesc pentru interviu. Şi eu mulţumesc. Trad. St. Iachimovschi XVI Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie Al XVI-lea Festival Mondial al Ansamblurilor Folclorice ale Diasporei Poloneze de la Rzeszów Organizowany od 45 lat co trzy lata Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych ważny jest nie tylko dla Rzeszowa i jego mieszkańców, ale przede wszystkim dla Polonii na całym świecie, bo jest jedną z największych tego typu imprez o wielkich i pięknych tradycjach. Wyróżnia się nie tylko dużą liczbą uczestników, ale także formułą artystyczną, pozwalającą na wspólne zaprezentowanie się wszystkich zespołów publiczności na rzeszowskiej estradzie i w okolicznych miejscowościach. W tegorocznej XVI edycji (23-30 lipca) w festiwalu udział wzięło 37 zespołów z 14 krajów: Białorusi, Brazylii, Czech, Kanady, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w sumie 1100 Polonusów. e 19 f Organizat de 45 de ani, tot la trei ani, Festivalul Mondial al Ansamblurilor Folclorice din Diaspora Poloneză este important nu doar pentru Rzeszów şi locuitorii lui, ci mai ales pentru Diaspora Poloneză din întreaga lume, pentru că este una din cele mai mari manifestări de acest gen, cu mari şi frumoase tradiţii. Se evidenţiază nu doar prin marele număr de participanţi, ci şi prin formula artistică, permiţând prezentarea împreună publicului a tuturor ansamblurilor pe scena din Rzeszów şi din localităţile învecinate. La cea de a XVI-a ediţie de anul acesta (23-30 iulie) la festival au luat parte 37 de ansambluri din 14 ţări: Belarus, Brazilia, Cehia, Canada, Lituania, Moldova, Germania, Rusia, România, Elveţia, Suedia, Ucraina, Statele Unite şi Marea Britanie, în total 1100 de membri ai diasporei poloneze.

21 W pięknej Polsce, w województwie podkarpackim, w uroczym Rzeczowie zespół Sołonczanka z Nowego Sołońca wystąpił na festiwalu po raz czwarty. Rozpoczął się on 23 lipca przyjazdem wszystkich zespołów do Rzeszowa. Po zakwaterowaniu i zwiedzeniu miasteczka festiwalowego odbyła się wieczorem narada organizacyjna z kierownikami zespołów. Następnego dnia, w czwartek, odbyły się próby w Hali Widowiskowej, a wieczorem spotkanie integracyjne wszystkich uczestników przy stole zastawionym potrawami regionalnymi. Piątek był dniem przygotowań do korowodu, który przeszedł następnie ulicami miasta na rzeszowski rynek, gdzie uczestników festiwalu powitały władze miejskie, wojewódzkie oraz przedstawiciele Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Po oficlajnym powitaniu, reprezentanci zespołów zostali zaproszeni na spotkanie z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. e În splendida Polonie, în voievodatul Podkarpacie, în frumosul Rzeszów, ansamblul Sołonczanka din Soloneţu Nou a evoluat la festival pentru a patra oară. Festivalul a început în ziua de 23 iulie cu sosirea la Rzeszów a tuturor ansamblurilor. După cazare și vizitarea orășelului festivalului, seara a avut loc întâlnirea organizatorică cu conducătorii ansamblurilor. Ziua următoare, joi, au avut loc repetițiile în Sala de Spectacole, iar seara întâlnirea integratoare a tuturor participanților la masa cu mâncăruri regionale. Vineri a fost ziua pregătirilor pentru cortegiu care a trecut pe străzile orașului spre centru, unde toți participanții festivalului au fost salutați de autoritățile orașului, voievodatului și reprezentanții Filialei Asociației Wspólnota Polska din Rzeszów. După urarea oficială, reprezentanţii ansamblurilor au fost invitaţi la întâlnirea cu Preşedintele Oraşului Rzeszów Tadeusz Ferenc. Sâmbăta, Sołonczanka împreună cu ansamblul Cracovia London din Canada a susţinut un spectacol în staţiunea balneară Rymanów unde publicul i-a primit cu inimi deschise, calde şi cu aplauze furtunoase. Duminica a început cu Sf. Liturghie în catedrala din Rzeszów în intenţia Diasporei Poloneze. Toate ansamblurile s-au prezentat în splendidele lor costume. După liturghie au început spectacolele pe estrada din centru. Au prezentat spectacole ansamblurile aparţinând grupelor 2, 3 20 f

22 W sobotę Sołonczanka wraz z zespołem Cracovia London z Kanady koncertowała w miejscowości uzdrowiskowej Rymanów, gdzie publiczność przyjęła występy z otwartymi, ciepłymi sercami i burzliwymi oklaskami. Niedziela rozpoczęła się mszą św. w rzeszowskiej katedrze, odprawionej w intencji Polonii. Wszystkie zespoły stawiły się w swoich pięknych strojach. Po mszy rozpoczęły się koncerty na estradzie w rynku. Koncertowały zespoły należące do zgrupowań 2, 3 i 4 Sołonczanka została umieszczona w zgrupowaniu nr 4 wraz z zespołami Iskry z Kanady, Olza z Czech, Korale z Rosji, Polanie ze Stanów Zjednoczonych i Polonez z Wielkiej Brytanii. Dla Sołonczanki to wielki zaszczyt, móc uczestniczyć w festiwalu stojącym na tak wysokim poziomie obok zespołów z całego świata. Koncerty na rynku to doskonała okazja do zaprezentowania swojego dorobku stroi, pieśni i tańców rzeszowskiej publiczności. W poniedziałek odbyło się spotkanie delegacji zespołów z prezesem Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska prof. Tadeuszem Markowskim i z dyrektorem festiwalu Mariuszem Grudniem. Od samego rana zaś trwały przygotowania do pozostałych koncertów: wieczornego koncertu Folklor Narodów Świata, prezentującego kulturę krajów pochodzenia zespołów, oraz wtorkowego pożegnalnego koncertu galowego widowiska pod tytułem Wierni Rzeszowowi. W koncercie galowym udział wziął także prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher z małżonką, jak zawsze będąc blisko zspołu Sołonczaka w ważnych momentach. şi 4 Sołonczanka a fost inclusă în grupa 4 împreună cu ansamblurile Iskra din Canada, Olza din Cehia, Korale din Rusia, Polanie din SUA şi Polonez din Marea Britanie. Pentru Sołonczanka este o mare onoare de a participa la un festival de un înalt nivel alături de ansambluri din toată lumea. Spectacolele din centru sunt o deosebită ocazie de a prezenta publicului din Rzeszów moştenirea sa costume, cântece şi dansuri. Luni a avut loc întâlnirea delegaţiilor ansamblurilor cu preşedintele Filialei Asociației Wspólnota Polska din Rzeszów prof. Tadeusz Markowski şi cu directorul festivalului Mariusz Grudzień. Iar de dimineaţă au început pregătirile pentru următoarele spectacole: spectacolul de seară Folclorul Popoarelor Lumii care prezintă cultura ţărilor de origine ale ansamblurilor precum şi concertul de gală de marţi cu titlul Credincioşi Rzeszow-ului. La spectacolul de gală a luat parte şi preşedintele Uniunii Polonezilor din România Ghervazen Longher cu soţia, totdeauna e 21 f

Pismo Związku Polaków w Rumunii. (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România

Pismo Związku Polaków w Rumunii. (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Związku Polaków w Rumunii Polonus 6-7 (152) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România JESTEŚ KAPŁANEM NA WIEKI TU ESTI PREOT ÎN VECI Niedziela 29 czerwca 2008. Uroczystość świętych Piotra i Pawła.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 1 232 2016 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România Festival La Ieslea Domnului / Festiwal Jasełkowy Nazwa jasełka pochodzi od staropolskiego słowa jasło, oznaczającego żłób. Jasełka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii. Polonus 5 (151) 2008. Revista Uniunii Polonezilor din România

Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii. Polonus 5 (151) 2008. Revista Uniunii Polonezilor din România Pismo Zwi¹zku Polaków w Rumunii Polonus 5 (151) 2008 Revista Uniunii Polonezilor din România Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹ w Suczawie Ziua Diasporei Poloneze ºi a Polonezilor din Strãinãtate la Suceava

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl Zamek Książ 22 28 lipca 2011 roku

P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl Zamek Książ 22 28 lipca 2011 roku Projekt P R OG R A M XXI ŚWIATOWEGO POLONIJNEGO SEJMIKU OLIMPIJSKIEGO PKOl Zamek Książ 22 28 lipca 2011 roku Sejmik organizowany dzięki wsparciu Senatu RP, Ministerstwa Sportu i Turystyki Współorganizatorami

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Watmosferze jubileuszu, czyli po raz 15., odbyły się w dniach 5 6 września

Watmosferze jubileuszu, czyli po raz 15., odbyły się w dniach 5 6 września EUROPA ORIENTALIS 4 (2013) Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich ISSN 2081-8742 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/eo.2013.015 Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Polonus 5 / 2010. Zdjęcia : F. Marculeac

Polonus 5 / 2010. Zdjęcia : F. Marculeac Polonus 5 / 2010 1 Zdjęcia : F. Marculeac Obchody jubileuszowe Festivităţi jubiliare W dniach 7 i 8 maja Polacy z Rumunii świętowali 20-lecie istnienia swojej organizacji polonijnej Związku Polaków w Rumunii.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik Do uchwały Nr XXXVII/266/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 marca 2005 r. 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela wrzesień 2014 01 Poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Wtorek 03 Środa 04 Czwartek 05 Piątek 06 Sobota wyjazd z wychowawcami akcji wakacyjnych 07 Niedziela 08 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii

Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii Polonus 3 / 2014 Al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România VIII Zjazd Związku Polaków w Rumunii Biuro Wykonawcze Związku Polaków w Rumunii Cel de al VIII-lea Congres al Uniunii Polonezilor

Bardziej szczegółowo

Cortegiul celor Trei Crai. Orszak Trzech Króli. În Polonia s-a născut o nouă tradiţie. W Polsce narodziła się nowa tradycja.

Cortegiul celor Trei Crai. Orszak Trzech Króli. În Polonia s-a născut o nouă tradiţie. W Polsce narodziła się nowa tradycja. Polonus 1 / 2015 W Polsce narodziła się nowa tradycja În Polonia s-a născut o nouă tradiţie Orszak Trzech Króli Po raz piąty Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Warszawy i innych polskich miast. Tego

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE]

Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Światowe Dni Młodzieży na Ursynowie [ZAPROSZENIE] Jutro do Warszawy przyjadą pielgrzymi z całego świata, Będą uczestniczyć w wydarzeniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.Gospodarzami

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Fericitul Ioan Paul al II-lea. Błogosławiony Jan Paweł II. Nu a plecat. Nie odszedł. Polonus 5 / 2011

Fericitul Ioan Paul al II-lea. Błogosławiony Jan Paweł II. Nu a plecat. Nie odszedł. Polonus 5 / 2011 Nie odszedł Przecież nie odszedł nie mógł odejść... To tylko słabość naszej wiary, co pozwala tonąć w płyciznach zwątpień... Nie pora na łzy, gdy chory czas rozdaje pogańskie karty, kiedy sumienia jak

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU

KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU KALENDARIUM MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY PARLAMENTARNYCH 2014 W ROKU STYCZEŃ 2014 1 2 3 4 5 Trwa rekrutacja do XIII edycji MPSP na Litwie, w Niemczech, w Rumunii i na Węgrzech. Łącznie zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 7-8 (163) 2009

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 7-8 (163) 2009 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 7-8 (163) 2009 P o l o n u s 7-8 / 2009 Bukowińskie Spotkania - Câmpulung Moldovenesc 2009 Oficjalne otwarcie / Deschidere

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera

Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Dzieciństwo i młodość Ks. Bonawentury Metlera Środowisko rodzinne Ks. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866r. we wsi Ciążeń w powiecie słupeckim w ziemi kaliskiej. Był synem Bernarda i Marii z domu

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 6 (181)

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 6 (181) Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România Polonus 6 (181) 2011 XII. Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w Suczawie Polonus 6 / 2011 A XII-a ediţie a Festivalului de Poezie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY na antenach TVP PONIEDZIAŁEK 25.07.2016 08:20 Świętość i miłosierdzie Kraków; cykl dokumentalny 16:37 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 - Diecezje 20:22 Orędzie arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Czas i jego znaczenie w prawie karnym

Czas i jego znaczenie w prawie karnym UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej ul. J. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk; Szczegółowy program konferencji naukowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

1 z :17

1 z :17 1 z 5 2011-12-01 23:17 HOME O DIECEZJI BISKUPI KURIA WYDZIAŁY SĄD KOŚCIELNY KONTAKT Mapa diecezji RSS: Wystawa o biskupie Edwardzie Materskim 30 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 10 (196) 2012

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 10 (196) 2012 Polonus Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 10 (196) 2012 220 de ani de la venirea primilor mineri polonezi la Cacica Polonus 10 / 2012 220 lat od przybycia pierwszych

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (165) 2009

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (165) 2009 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 10 (165) 2009 Otwarcie nowej szkoły w Pojanie Mikuli 1 Zdjęcia : K. Longier Zdjęcia : K. Longier, F. Markuleak 2 3

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 11 (174)

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România 11 (174) Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România Polonus 11 (174) 2010 Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Rumunii Vizita preşedintelui Bronisław Komorowski în România Prezydent

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 10 229 2015 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România Polonus 10/2015 ODPUSTY NA BUKOWINIE Święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone jest 7 października. Dzień ten jest rocznicą

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski Historia Grabowca, ksiądz Stefan Ginalski, inne parafie i nie tylko 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski 03.11.1889 27.10.1954 (praca w trakcie opracowywania) Tomasz Ginalski, Renata

Bardziej szczegółowo

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (164) 2009

Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România (164) 2009 Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România P o l o n u s 9 (164) 2009 P o l o n u s 9 / 2009 DNI POLSKIE ZILELE CULTURII POLONE S y m p o z jum P r e z e n t a c j a k s i

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015

ZAPROSZENIE TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 XXXIV TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ BYDGOSZCZ 4-15.11.2015 BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Rodzina pierwszą szkołą cnót społecznych św. Jan Paweł II Familiaris Consortio (n. 36) PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România

POLONUS. Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România POLONUS 3 234 2016 Związek Polaków w Rumunii Uniunea Polonezilor din România Zdrowych, pogodnych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych, spędzonych z rodziną i przyjaciółmi przy suto zastawionym

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 3 września 2011 XX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA, XII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ, DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W sobotę przed południem otwarta została w Częstochowie jubileuszowa XX Krajowa Wystawa Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Polonus Wydanie Specjalne

Polonus Wydanie Specjalne 1 2 3 4 5 6 7 10 lat Dni Polskich Zilele Culturii Polone We wrześniu 1999 r., w 60. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej i uchodźstwa polskiego do Rumunii, po raz pierwszy Związek Polaków w Rumunii

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii. Şedinţa Consiliului de Conducere a Uniunii Polonezilor din România.

Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii. Şedinţa Consiliului de Conducere a Uniunii Polonezilor din România. Posiedzenie Zarządu Związku Polaków w Rumunii Şedinţa Consiliului de Conducere a Uniunii Polonezilor din România Rozpoczął się nowy rok. Czas na podsumowanie minionego, a także wyznaczenie nowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. 24-26 stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ. 24-26 stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1 2002 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redakcja: Federacja B ibliotek K ościelnych FIDES Redaktor naczelny: k s.jan B edn arczyk Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Nowa świątynia. człowiekowi święta? Obchody jubileuszu Znicza KLĄTWA. Osady zaginione i o zmienionych nazwach w okolicach Biłgoraja.

Nowa świątynia. człowiekowi święta? Obchody jubileuszu Znicza KLĄTWA. Osady zaginione i o zmienionych nazwach w okolicach Biłgoraja. Redaktor wydania: Roman Sokal Współpraca: Andrzej Czacharowski, Piotr Flor, Albin Jaworski, Wiktoria Klechowa, Aneta Klimczak, Andrzej B. Miazga, Kazimierz Szubiak, Fot. na okładce: Roman Sokal Redakcja

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku.

Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. W Święto Trzech Króli chór wystąpił przed licznie zgromadzonymi wiernymi na placu Józefa Piłsudskiego w Giżycku. Po przybyciu orszaku, który tworzyli kapłani dekanatu z dziekanem ks. Zdzisławem Mazurem

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury

Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Joanna Orlik Dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury W 2015 roku kontynuujemy Małopolski Program Obchodów 100-lecie I wojny światowej, którego celem jest upamiętnienie ofiar tego konfliktu, ale również pobudzenie do refleksji nad zmianami, jakie zapoczątkowała

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA LIPIEC

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA LIPIEC DATA Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA WYDARZENIE LIPIEC MIEJSCE 5 LIPCA 30 SIERPNIA XXIV Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej

Bardziej szczegółowo

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Dzień pierwszy - ŚRODA 20 lipca 2016 DZIEŃ PRZYJAZDU

Dzień pierwszy - ŚRODA 20 lipca 2016 DZIEŃ PRZYJAZDU Dzień pierwszy - ŚRODA 20 lipca 2016 DZIEŃ PRZYJAZDU Przyjazd grup późnym popołudniem Parking plac targowy - Czerwionka Francja, Włochy, Dominikana przylot Kierowcy nocleg w hotelu Timberland Pielgrzymi

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R.

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Witaj szkoło! 2 Rozpoczęcie roku szkolnego Wydarzenia szkolne Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część I Renata Kulik, Henryk Kulik 2

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

XXXI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

XXXI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej XXXI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej jest dużym wydarzeniem kulturalnym organizowanym corocznie w miesiącu maju w Soborze Św. Trójcy w

Bardziej szczegółowo