SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji"

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności Mielec Tel. (17) NIP: Fax: (17) REGON: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS Wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN Numer postępowania: ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Mielec, dnia 30 września 2013 r. Zatwierdzam:

2 - 2 - I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Mielec, ul. Wolności 44, telefon: 17, ; faks: 17, II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu i przeprowadzenia szkolenia w dniu r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz referencje z dostawy na terenie Polski przynajmniej 2 pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem ciśnienia i jednostopniowym odzyskiem wody w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: 1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4 - 4 - C. Wykonawca złoży, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji, następujące dokumenty: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków wg wzoru na zał. nr 5 do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu ( wymienione w lit. C pkt: 1 3) składa każdy z wykonawców oddzielnie.

5 - 5 - VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań oraz informacji za pomocą faksu. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec. 6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 6.1 Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - p. Witold Mroczek, tel. ( 17 ) w zakresie merytorycznym; 6.2 p. Jacek Skiba, tel. ( 17 ) w sprawach dotyczących procedury postępowania. VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://bip.mpgk.mielec.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa

6 - 6 - wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ e ofertę działa/ ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wersją

7 wiążącą Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez wykonawcę. 8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 11. Na ofertę składają się: a) formularz oferty (zał. nr 2); b) formularz kosztorysu ofertowego ( zał. nr 3); c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (zał. nr 4); d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków (zał. nr 5); e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,; f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;

8 - 8 - h) referencje z dostawy na trenie Polski przynajmniej 2 pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem ciśnienia i jednostopniowym odzyskiem wody w okresie ostatnich 3 lat. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 44, Mielec, pokój nr 206 (sekretariat) w terminie do dnia r. do godziny Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy oraz opisane: nazwa (firma)wykonawcy adres wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności Mielec Oferta na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Nie otwierać przed dniem r., godzina 11:15 3. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA". Koperty oznaczone ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych

9 - 9 - zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali Konferencyjnej, pokój nr 202, w dniu r. o godzinie Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 3. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 2. Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego. 3. Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację całego zamówienia. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą

10 realizację całości zamówienia Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi: 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad: cena oferowana minimalna brutto P = X 100 pkt. cena badanej oferty brutto Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru. 2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń". 4. O terminie zwarcia umowy zamawiający zawiadomi wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

11 XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zł. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia r. o godz Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych. W terminie wniesienia wadium, w kasie zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: Bank PeKaO SA o/mielec Numer konta: z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: ZP Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

12 b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ; 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według poniższych zasad: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

13 XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. WZÓR UMOWY ( zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach ) Wzór Umowy Umowa../2013 zawarta w dniu.2013 r. w Mielcu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 44, Mielec, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN, reprezentowanym przez: Prezes Zarządu Marek Bąbała zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym. a reprezentowanym przez:. zwanym dalej Dostawcą 1 1. Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania nr ZP Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji marka:, typ:, model:. 2. Oferta Dostawcy stanowi integralną część niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w Mielcu przy ulicy Wolności 29 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w dniu r. 2. Koszt dostawy po stronie Dostawcy.

14 Okres gwarancji na przedmiot umowy: 24 miesiące. 4. Dostawca przeprowadzi w dniu dostawy szkolenie trzech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu oraz przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi pojazdu i katalog części zamiennych w języku polskim. 3 Strony ustalają następujące wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy: - cena brutto:. zł (słownie: ) 4 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury na konto Dostawcy. 2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wystawiony po dostarczeniu pojazdu i przeprowadzeniu szkolenia. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone żadne wady lub niekompletności w dokumentach Zamawiający niezwłocznie dokona jego odbioru, co potwierdzi w protokole odbioru. 4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5 Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy - 0,5% wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki. 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - 10% wartości umownej brutto, 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków

15 wynikających z umowy przez drugą przewyższała wysokość kar umownych. stronę, w przypadku gdyby szkoda 6 Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Wszystkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Dostawca: XX. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I Podwozie: 1 Dopuszczalna masa całkowita 26 ton, 2 Podwozie fabrycznie nowe, trzyosiowe z napędem 6x4 3 Silnik moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 360 KM, silnik spełniający normy emisji spalin zgodną z obowiązującymi przepisami, wydech wyprowadzony do góry za kabiną, dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, płomieniowe urządzenie rozruchowe, 4 Oś przednia: stabilizator osi przedniej, przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton, 5 Osie tylne: dwie osie napędowe, stabilizator osi tylnych, tylne zawieszenie mechaniczne resory paraboliczne 2x13 ton, blokada mechanizmu różnicowego osi tylnych, 6 Przystawka NMV spełniająca wymogi zabudowy 7 Druga przystawka od skrzyni biegów spełniająca wymogi zabudowy 8 Układ hamulcowy: hamulec osi przedniej i tylnej tarczowe, układ hamulcowy z systemem ABS, hamulec silnikowy, osuszacz powietrza podgrzewany, 9 Układ kierowniczy: ze wspomaganiem, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, immobilizer, 10 Układ elektryczny: mechaniczny wyłącznik akumulatorów, ogranicznik prędkości do 89 km/h., elektrycznie podnoszone szyby, elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka wsteczne, 11 Zbiornik paliwa min. 360 litrów z zamykanym korkiem, 12 Koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze kół 10 otworowe, 13 Kabina: kabina trzymiejscowa, kolor biały ( RAL: 9010 );

17 komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, lusterka wsteczne ogrzewane, klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury, oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny z nazwa firmy, centralny zamek, komputer pokładowy, tachograf cyfrowy, osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, radio. II Nadbudowa ciśnieniowo-ssąca z jednostopniowym odzyskiem wody. Zbiornik 1. Kolor zabudowy niebieski ( RAL: 5015 ). 2. Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej o pojemności całkowitej min litrów podzielony na: komora nieczystości o pojemności min litrów wykonana ze stali nierdzewnej, V2A komora czystej wody technicznej o pojemności min litrów wykonana ze stali kotłowej powleczonej powłoką ochronną. 3. Pokrywa tylna zbiornika wykonana ze stali kotłowej powleczonej powłoką ochronną, otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznym pierścieniem zaciskającym z blokadą mechaniczną. 4. Lampa ostrzegawcza z kloszem w kolorze żółtym umieszczona z tyłu zabudowy. 5. Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika przez podniesienie z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem. Kąt podniesienia min Dysze płuczące wewnątrz zbiornika ułatwiające jego opróżnienie. 7. Pneumatycznie składana i rozkładana belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu posiadająca certyfikat CE. 8. Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, połączony z zaworem do odwodnienia osadu. Ponadto w tylnej pokrywie zbiornika zawór ssąco-tłoczny zamykany i otwierany pneumatycznie - DN Wysokość samochodu po zabudowie max. 3,50 m. 10. Długość pojazdu po zabudowie max. 8,8m Układ ssania: 11. Pierścieniowa pompa próżniowa wykonana z aluminium, umieszczona w komorze wody czystej - chłodzona i wyciszona wodą, napędzana hydraulicznie - zakres pracy minimum od -0,085MPa do 0,049MPa. 12. Wydajność nie mniejsza, niż 1600 m3/h.

18 Obrotowy bęben umieszczony poziomo na zbiorniku do magazynowania węża ssącego. Na bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy wewnętrznej DN 125mm i długości min 20m. Napęd bębna hydrauliczny. 14. Wąż ssący prowadzony na ramieniu obracanym o 180, z wysuwem teleskopowym min. 1m. oraz podnoszonym o min. 20. Sterowanie węża hydrauliczne. Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego. 15. Bezpośredni przełącznik ssanie tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika samochodu podczas pracy pompy ssącej sterowany pneumatycznie. 16. Podwójne zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów. Układ wysokociśnieniowy: 17. Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia (2 sekcje wodne, 1 olejowa) z uszczelnieniem wodnym, napędzany hydraulicznie o wydatku nie mniejszym niż 350 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 200Bar. 18. Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 19. Bęben na wąż ciśnieniowy o pojemności 200m węża DN 25, umieszczony bocznie na tylnej pokrywie zbiornika. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 25 i długości min. 120 m. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy oraz systemem automatycznego układania węża na bębnie. Kąt obrotu ramienia 180º. 20. Wspólne prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego. 21. Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½ i długości min. 40m z napędem ręcznym. 22. Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody: głowica kanałowa 1 głowica stożkowa 1 głowica typu Bomba Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½. 24. Rolki prowadzące wąż ciśnieniowy nastudzienne i osłona węża w kinecie. Odzysk wody: 25. Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia z obrotowym filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej, umieszczonym skośnie w przedniej części zbiornika, o wydajności systemu odzysku wody min 650 l/min. 26. Dodatkowe elementy płuczące filtr: wysokim ciśnieniem (min. 200 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia. 27. Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody.

19 Sterowanie: 28. Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez magistralę CAN. 29. Zdalne sterowanie radiowe obsługujące następujące funkcje: Wyłącznik bezpieczeństwa. Włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania. Sterowanie wszystkimi funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego. Sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją pamięci). Włączanie/wyłączanie przemiennika ciśnienia. Ustawianie ciśnienia pracy. Włączanie/wyłączanie pompy ssącej. Przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie. Start Stop silnika samochodu. Regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcja pamięci). Otwieranie/Zamykanie zbiornika (wraz z otwieraniem/zamykaniem pierścienia zaciskowego). Podnoszenie/opuszczanie zbiornika. Składnie/rozkładanie tylnej belki przeciwwjazdowej. Włączanie/wyłączanie czyszczenia zbiornika i filtra odzysku wody. 30. Na wyświetlaczu powinny pojawiać się następujące informacje oraz ostrzeżenia: Parametry pracy przemiennika ciśnienia i pompy ssącej. Ciśnienie pracy: przemiennika ciśnienia i głowicy wysokociśnieniowej. Wydatku wody w danym momencie. Licznika metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego. Stanu pracy głównych elementów zabudowy. Licznika pracy poszczególnych głównych elementów zabudowy (przemiennika ciśnienia, pompy ssącej, systemu recyklingu i całej zabudowy). Obrotomierza silnika pojazdu. Spalania paliwa oraz stanu paliwa w zbiorniku z ostrzeżeniem o rezerwie ilości paliwa. Temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju. Nawijania węża ciśnieniowego bez ciśnienia. Stan zanieczyszczenia filtra przemiennika ciśnienia. Potrzeba konserwacji przemiennika ciśnienia. Stan naładowania baterii zdalnego sterowania. 31. Pulpit obsługowy umieszczony w skrzynce narzędziowej z tyłu po prawej stronie, wyposażony w oświetlenie oraz gniazdo prądowe dla przyłączania dodatkowej lampy oświetleniowej obsługujący następujące funkcje: Wyłącznik bezpieczeństwa. Przycisk napełniania pomp (odpowietrzenie układu ciśnieniowego / odwodnienie komory osadowej). Przycisk ochrony zimowej.

20 Przycisk włączania oświetlenia. Przycisk aktywacji pulpitu. Inne wymagania: 32. Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -8 0 C zawierający układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych. 33. Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max obr./min. przy pracy obu pomp na max. parametrach. 34. Możliwość pracy urządzenia jako przepompownia ścieków. 35. Kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z monitorem w kabinie kierowcy. 36. Zabudowa wyposażona w zamykany pojemnik na osprzęt po prawej stronie pojazdu oraz wanienkę na węże ssące i inne długie elementy po lewej stronie pojazdu. Pojemnik i wanienka wykonane ze stali nierdzewnej. 37. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy. 38. Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia). 39. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe zawierające zdjęcie, opis i rysunek oraz nazwę producenta, model pomp, potwierdzające że zastosowane elementy są zgodne ze specyfikacją 40. Do oferty należy dołączyć referencje z dostawy na trenie Polski przynajmniej 2 pojazdów pracujących w systemie z przemiennikiem ciśnienia i jednostopniowym odzyskiem wody w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 41. Tablica reklamowa umieszczona wzdłuż, po lewej stronie zbiornika. 42. Rynna spustowa, wykonana ze stali nierdzewnej. Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokumentów takich jak: 43. Instrukcja obsługi w języku polskim. 44. Katalog części zamiennych. 45. Gwarancja 24 miesiące na kompletny pojazd. 46. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (CPV: 66514110-0 ) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. 17 5820570 NIP: 817-13-96-575 Fax: 17 5820576 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo