I. CZĘŚĆ OPISOWA. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZĘŚĆ OPISOWA. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych."

Transkrypt

1 Operat Wodno Prawny Na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie, gmina Bakałarzewo. PROJEKTANT : MGR INś. BOGUSŁAW śytyniec NR UPR. SUW- 23/89 WSPÓŁPRACA : TECHN. BUD. JAN MAKOWSKI NR UPR. SUW- 141/85 Zawartość Opracowania I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń. III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 - ark. nr 1. 2.Profil podłuŝny odstojników wody popłucznej V=39,56 m 3 - skala 1:100 - ark. nr 2. 3.Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej od Z1 do K2 od K5 do RW - skala 1:100 - ark. nr 3. OLECKO, WRZESIEŃ 2011

2 I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. DANE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE WODNO-PRAWNE. O pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie, ubiega się Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA. - Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.; - Projekt rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania wody w Bakałarzewie. - Art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 115, póz z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie naleŝy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.(dz.u. Nr 137, poz. 984), - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; - Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń. 3. CEL I ZAKRES OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI. Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie. Korzystanie z wód polegać będzie na odprowadzaniu do ziemi wód opadowych z nawierzchni utwardzonych z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie oraz wód nad osadowych wód popłucznych, z odstojników wód popłucznych. Miejscem odprowadzenia wód do gruntu jest projektowany zespół skrzynek rozsączających, rozmieszczony zgodnie z załącznikiem graficznym. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie przy wykorzystaniu projektowanego kanału kanalizacji deszczowej. Zrzut wód deszczowych do ziemi nastąpi po oczyszczeniu ich z zawiesin w osadniku oraz po oczyszczeniu ze związków ropopochodnych w separatorze. Odprowadzenie nad osadowych wód popłucznych z płukania filtrów do projektowanej kanalizacji deszczowej, nastąpi po przetrzymaniu w osadnikach, w celu wytrącenia filtratu w czasie 20 h, odpompowanie pompą zatapialną do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposaŝonej o osadnik i separator lamelowy. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych. 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH. Zrzuty wód deszczowych nie powodują zmian w wysokości zwierciadła wód podziemnych ani podtapiania gruntów przyległych. Urządzenia wodne słuŝące do odprowadzania wód deszczowych, tj. rurociągi, studzienki i separator znajdują się w całości na terenie naleŝącym do właścicieli posesji - Gminy Bakałarzewo. Wykaz właścicieli działek w miejscu lokalizacji urządzeń i rurociagów: - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3. - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3, - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3.

3 6. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. Obowiązkami ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich są: - przestrzeganie warunków pozwolenia wodno-prawnego; - zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed moŝliwością dopływu innych zanieczyszczeń; - prawidłowa eksploatacja urządzeń; - utrzymanie we właściwym stanie osadnika i separatora; - dbanie aby nie dopuścić do sytuacji awaryjnych nieprawidłowego działania separatora i osadników; - przestrzeganie obowiązków dodatkowych mogących wyniknąć w toku postępowania administracyjnego. 7. OKRESLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE. W stosunku do wód powierzchniowych, nie występuje Ŝaden wpływ omawianej instalacji. Skład wód deszczowych odpływających z obiektu wskazuje, Ŝe wody te nie mogą spowodować szkód w środowisku wód podziemnych, z którymi nie mają bezpośredniego kontaktu. 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII ORAZ ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH. Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała jednakowe ilości wód deszczowych. Sytuacje awaryjne mogą się wydarzyć np. w przypadku wystąpienia rozlania substancji na ciągu pieszo-jezdnym o składzie chemicznym trudnym do przewidzenia. W takich przypadkach naleŝy zamknąć wypływ z separatora, a do usunięcia substancji wezwać wyspecjalizowaną firmę. 9. OPIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUśĄCYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Odprowadzenie- nad osadowych wód popłucznych z płukania filtrów): ilość - Q 18,22 m 3 - na jeden proces płukania, grawitacyjnie, do projektowanej kanalizacji deszczowej, opartej na systemie z rur PVC D 200 mm i studzienek rewizyjnych z PP i PVC, po przetrzymaniu w osadnikach w celu wytrącenia filtratu w czasie 20 h, odpompowanie pompą zatapialną do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposaŝonej o osadnik i separator lamelowy. Odprowadzanie wód opadowych ze zlewni będzie następowało poprzez projektowane odwodnienie liniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, opartej na systemie z rur PVC D 315 mm i studzienek rewizyjnych z PP i PVC, wyposaŝonej w osadnik i separator lamelowy. Odprowadzenie z separatora do projektowanego zestawu skrzynek rozsączających. Rurociągi odprowadzające wody opadowe z wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego będą wykonane z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych (np. firm WAVIN, MABO TURLEN) D mm x 6000 mm, klasy S (8 kn/m2),łączonych na uszczelkę zgodnie z częścią graficzną opracowania. Do wykonania zmian kierunku zastosowane będą kształtki PVC D mm, zgodnie z częścią graficzną i katalogiem firmowym (np. firm WAVIN, MABO TURLEN). Odstojnik wód popłucznych z kręgów beton. D 2000 mm szt.6 - V - 39,56 m 3. Odstojniki wód popłucznych z typowych kręgów betonowych średnicy 2000 mm o połączeniach na zaprawie cementowej ustawionych w gotowym wykopie z włazami rewizyjnymi typu cięŝkiego, połączone ze sobą rurami PVC średnicy 200 mm. W celu uzyskania maksymalnej szczelności odstojniki będą pokryte od wewnątrz warstwą środka pod nazwą Hydrostop.

4 Separator ESL 3/30. Separator ESL 3/30 oddziela substancje ropopochodne ze ścieków pochodzące ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Najczęściej projektuje się je przy drogach i autostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach sprzętu transportowego. Został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE. Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN Korpus moŝe być wykonany z tworzywa sztucznego PE w klasach wytrzymałości SN4 i SN8 [kn/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007. Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora separacji wyposaŝona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta komora odpływowa uniemoŝliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do kanalizacji. Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych spełnia kryteria: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych w odprowadzanych ściekach. Normy PN-EN 858 dla separatorów klasy I: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych. Osadnik typu OS. Osadnik OS zapewnia efekt oczyszczania poniŝej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i tym samym spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. 137 poz. 984). Typoszereg osadników OS posiada aprobatę AT/ /A1 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska. Osadnik OS 1200 / 1,0 jest urządzeniem redukującym zawartość zawiesiny ogólnej w ściekach. MoŜe być stosowany do podczyszczania ścieków deszczowych przed wprowadzeniem ich do odbiorników lub przed innymi urządzeniami wymagającymi zabezpieczenia przed zawiesinami np. przed separatorami lub oczyszczalniami. Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasiąkliwości do 5%, spełniającego wymagania normy PN-EN Studnie przykryte są pokrywami Ŝelbetowymi wyposaŝonymi we włazy o odpowiedniej klasie. Wykonany w ten sposób korpus charakteryzuje się duŝą wytrzymałością i szczelnością. Wlot do osadnika wyposaŝony jest w deflektor odpowiednio kierujący strumień ścieków. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku, dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z osadnika standardowo połoŝony jest 20 mm poniŝej wlotu, ale dopuszcza się wielkości większe (20-50 mm), wynikające ze spadku kanału. Skrzynki rozsączające AquaCell. Podstawową funkcją systemu AquaCell jest gospodarka odpływem wód deszczowych z powierzchni utwardzonych. Oto przykładowe moŝliwości wykorzystania: ROZSĄCZANIE woda deszczowa jest szybko zbierana w układy skrzynek, po czym zostaje odprowadzona wskutek wsiąkania w otaczający grunt, RETENCJA układy skrzynek stosuje się jako rozwiązanie alternatywne wobec konwencjonalnego układu rurociągów (czasowa retencja), zapewnia to większą, bezpośrednią powierzchnię przechowywania i wolniejszy odpływ wody, np. do kanalizacji czy cieków wodnych, MAGAZYNOWANIE układy skrzynek mogą słuŝyć jako zbiornik podziemny do magazynowania wody deszczowej.

5 10. OKRESLENIE ILOŚCI, STANU I SKŁADU ŚCIEKÓW ORAZ PRZEWIDYWANEGO SPOSOBU I EFEKTU ICH OCZYSZCZANIA OKREŚLENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH. Powierzchnię zlewni projektowanego kanału obliczono na podstawie mapy sytuacyjno- -wysokościowej w skali 1:500 rys. nr 1. Dane wyjściowe: Opad nominalny q nom =15 dm 3 /s*ha (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Opad maksymalny q max =132 dm 3 /s*ha (natęŝenie deszczu o częstotliwości występowania raz na 5 lat i czasie trwania 15 min) Zlewnia całkowita: F = 0,1752 ha - jezdnia polbruk: F pl = 0,0403 ha; współczynnik spływu ψ pl = 0,85 - dachy: F dch = 0,016 ha; współczynnik spływu ψ dch = 1,00 - trawa: F tr = 0,1189 ha; współczynnik spływu ψ tr = 0,15 Współczynnik opóźnienia:ϕ = 1,54 Odbiornik: skrzynki rozsączające Obliczono: Przepływ maksymalny ze zlewni: Q max = [(F pl x ψ pl ) + (F dch x ψ dch ) + (F tr x ψ tr ] ϕ x q max = 13,84 dm 3 /s Przepływ nominalny ze zlewni: Q nom = [(F pl x ψ pl ) + (F dch x ψ dch ) + (F tr x ψ tr )] ϕ q nom =1,57 dm 3 /s Dobrano: separator lamelowy ESL 3/30; osadnik OS 1200/1, URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE. Dla w/w parametrów dobrano układ podczyszczający, działający na kanale głównym, składający się z: A) Separatora lamelowy ESL 3/30, B) Osadnika, do wyłapywania piasku i części stałych - OS 1200/1,0. Urządzenia firmy Ekol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, Gdańsk, tel.: (58) , fax: (58) Parametry urządzeń: osadnika - specyfikacja techniczna w załączeniu, separatora - specyfikacja techniczna w załączeniu EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ. Separator lamelowy ESL 3/30 został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE. Zgodnie z Rozporządzeniem M O Ś (Dz.U. 137 poz. 984) najwyŝsze dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód wynoszą: - zawiesiny ogólne 100,0 mg/dm 3 - substancje ropopochodne 15,0 mg/dm 3 Procent maksymalnego przepływu hydraulicznego przez dobrany separator na projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie: p = 13,84/30 = 46,13% Sprawność usuwania substancji ropopochodnych separatora (z wykresu sprawności separatora) wynosi 98,0%. Sprawność usuwania zawiesin w osadniku (z wykresu sprawności osadnika ) wynosi 76,0%.

6 Zanieczyszczenia wód opadowych średnio wynoszą: - zawiesiny ogólne 300,0 mg/dm 3 - ropopochodne 200,0 mg/dm 3 Pozostałość zanieczyszczeń po przejściu przez urządzenia oczyszczające: - zawiesiny ogólne 300 x (1-0,76) = 72,0 mg/dm 3 < 100,0 mg/dm 3. - ropopochodne 200 x (1-0,98) = 4,0 mg/dm 3 < 15,0 mg/dm URZĄDZENIA ROZSĄCZAJĄCE. OBLICZENIE DŁUGOŚCI SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH A 10 7 n rd D 60 L = ( b h s + ( b + ( h / 2)) D 60( k r f / 2)) L długość skrzynek rozsączających [m] A n zredukowana powierzchnia [m 2 ] r d natęŝenie deszczu [l/s*ha] = 132,0dm 3 /s*ha D czas trwania deszczu [min] = 15,0min b szerokość skrzynek rozsączających [m] = 0,5m h wysokość skrzynek rozsączających [m] = 0,4m s r współczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsączających Wavin Q-Bic/Azura 0,95 k f współczynnik filtracji gruntu [m/s] = 1x10-3 A n =Σ(A x ψ) A n =(403,0x0,85+160,0x1,0+qq89,0x0,15)=681,0m , ,0 15,0 60 L = = 16,0m (0,5 0,4 0,95 + (0,5 + (0,4 / 2)) 15,0 60(0,001/ 2)) Dobrano: skrzynki rozsączające AquaCell (Core) w ilości 96 szt. o pojemności 19,2 m EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH Osadnik OS 1200 / 1,0. Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz oczyszczaniu urządzenia w zaleŝności od potrzeb. Kontrola osadnika obejmuje: wizualną ocenę stanu technicznego elementów; usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających; sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu; sprawdzenie ilości depozytów zgromadzonych w komorze. Sprawdzenia ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej lub sondy talerzowej. Ilość zgromadzonego osadu nie moŝe przekroczyć ok. 1/3 ½ pojemności czynnej komory. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem naleŝy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzaleŝniona jest od warunków lokalnych. Usuwanie zgromadzonego osadu i depozytów pływających powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia.

7 UŜytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń. KaŜde czyszczenie naleŝy odnotować podając firmę serwisującą, środek transportu, ilość zanieczyszczeń oraz miejsce utylizacji Separator ESL 3/30. Warunkiem efektywnej pracy separatora jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją dostarczaną przez EKOL-UNICON. Kontrola i czyszczenie separatora powinno odbywać się w następujący sposób: Rodzaj urządzenia Separator lamelowy ESL 3/30 Okresy pierwszy rok eksploatacji - co dwa tygodnie następne lata - w zaleŝność od rodzaju zlewni (zaleca się co 2 3 miesiące) półrocze Kontrola i sprawdziany kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej kontrola grubości warstwy oleju kontrola poziomu osadu w osadniku kontrola sekcji lamelowej MoŜliwe wyniki, uwagi duŝa ilość zanieczyszczeń grubość warstwy oleju przekracza cm poziom osadu powyŝej połowy komory osadowej uszkodzenie mechaniczne sekcji Prace konserwacyjne i oczyszczające usunięcie zanieczyszczeń usunięcie oleju przez koncesjonowany zakład czyszczenie urządzeń przez koncesjonowany zakład wymiana sekcji lamelowej zanieczyszczenie oczyszczenie sekcji Minimum raz w roku zaleca się kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opróŝnienie zbiornika, czyszczenie elementów wyposaŝenia, wyciągnięcie sekcji lamelowej i pływaków, oczyszczenie ich, sprawdzenie stanu i ewentualnie poddanie wymianie. Po zakończeniu prac separator naleŝy wypełnić czystą wodą. Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa się przy uŝyciu wozu specjalistycznego. W czasie opróŝniania separatora naleŝy najpierw odpompować z powierzchni warstwę odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora naleŝy równieŝ przepłukać wkład oraz urządzenie zamykające i sprawdzić ich stan. UŜytkownik separatora jest zobowiązany do rejestracji ilości odbieranych zanieczyszczeń. Firma odbierająca i utylizująca zanieczyszczenia musi posiadać odpowiednie zezwolenia Skrzynki rozsączające AquaCell. Właściciela gruntu lub eksploatatora naleŝy poinformować o: - lokalizacji systemu, - ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba Ŝe układ został zaprojektowany specjalnie pod kątem duŝych obciąŝeń, - odpowiedzialności za eksploatację. Studzienki kanalizacyjne oraz filtry i separatory powinny być regularnie kontrolowane w celu zapobiegania zamuleniu układu do zagospodarowania wody deszczowej. Inspekcja studzienek powinna odbywać się co pół roku, celem usunięcia liści i osadów. W razie potrzeby naleŝy przepłukać filtr. TELEFON

8 12. OKEREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚĆ I WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW ORAZ WÓD PODZIEMNYCH LUB WÓD POWIERZCHNIOWYCH POWYśEJ I PONIśEJ MIEJSCA ZRZUTU ŚCIEKÓW. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w określa minimalną nominalną przepustowość urządzeń oczyszczających, dla których naleŝy wykonywać badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń -wynosi ona więcej niŝ 300 l/s. W przypadku omawianej kanalizacji deszczowej i separatora nie zachodzi potrzeba wykonywania badań składu odprowadzanych ścieków deszczowych. 13. WNIOSKI KOŃCOWE. l. Wnioskuje się o pozwolenie na odprowadzenie wód deszczowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie w ilościach i na zasadach zamieszczonych w operacie. OPRACOWAŁ:

9 II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń.

10 III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 - ark. nr 1. 2.Profil podłuŝny odstojników wody popłucznej V=39,56 m 3 - skala 1:100 - ark. nr 2. 3.Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej od Z1 do K2 od K5 do RW - skala 1:100 - ark. nr 3.

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice Egz. / 3-1 - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w miejscowości Orzełek gmina Kamień Krajeński Inwestor: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km 0+000 0+455 działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów

Bardziej szczegółowo

S P I S R Y S U N K Ó W

S P I S R Y S U N K Ó W 1 S P I S T R E Ś C I 1. Podstawa opracowania 2. Cel opracowania 3. Charakterystyka terenu 4. Projektowane rozwiązanie 5. Opis urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych 6. Obliczenie spływu wód deszczowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej I. Opis techniczny A. Instalacja kanalizacji deszczowej II. Część graficzna SAN- 1.0 Plan zagospodarowania terenu. Instalacje zewnętrzne. 1:500 SAN- 1.3 Profil kanalizacji deszczowej. 1:100/1:250 Spis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 6. AKTUALNY STAN FORMALNO - PRAWNY... 4

Spis treści 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 6. AKTUALNY STAN FORMALNO - PRAWNY... 4 Spis treści 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 4. INWESTOR UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO... 3 5. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPERATU WODNOPRAWNEGO

ZAWARTOŚĆ OPERATU WODNOPRAWNEGO ZAWARTOŚĆ OPERATU WODNOPRAWNEGO A. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI W JĘZYKU NIETECHNICZNYM. B. OPERAT WODNOPRAWNY. I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zleceniodawca. 2. Wykonawca. 3. Przedmiot opracowania.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania str.2 2. Podstawa opracowania str.2 3. Inwestor str.2

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej Strzebiń - Bukowiec w drodze wojewódzkiej 906 - ul. Lubliniecka w Strzebiniu. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI:

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL PRO STUDIO Pracownia Projektowa - Karolina Gulańczyk ul. Zamojskiego 8, 09-300 Żuromin tel. +48 601 327 466 / 534 050 001 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Materiały wyjściowe... 2 2. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego... 2 3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód... 2 4. Rodzaj urządzeń pomiarowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej będący częścią projektu budowlanego dla kompleksowego zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO K. A. M O T Y L 85-027 BYDGOSZCZ ul. JAGIELLOŃSKA 70/22 tel/fax (052) 346 11 36 e-mail: zupnbmotyl@pro.onet.pl NIP 953-10-34-309 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu.

OPIS TECHNICZNY. Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu. 1. Przedmiot opracowania. 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w przebudowywanej drodze gminnej do terenu przemysłowego w gminie Stawiguda. 2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Załączniki formalno prawne : 1 - Pismo nt. braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW - PROSZOWICE - OSTRÓW OBWODNICA PROSZOWIC - ZADANIE 2

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW - PROSZOWICE - OSTRÓW OBWODNICA PROSZOWIC - ZADANIE 2 BPI Consult Sp. z o. o. 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 5/1 tel./fax (012) 429-53-92 tel. (012) 429-53-74 projekt nr: 4056 ZADANIE: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MSZANIE:

OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MSZANIE: Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel./fax: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-18-39-001

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku

SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku Operat wodnoprawny odprowadzenia wód deszczowych do rowu bez nazwy odprowadzającego wody deszczowe z drogi wojewódzkiej nr SPIS TREŚCI I Część opisowa 1 Cel i zakres opracowania... 3 2 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat STADIUM OPERAT WODNOPRAWNY INWESTYCJA "DOKUMENT ACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC PORZECZKOWEJ, BUKSZPANOWEJ, LESZCZYNOWEJ, BERBERYSOWEJ, KALINOWEJ, AZ ALIOWEJ (OSIEDLE SKARPA OTMUCHOWSKA) W NYSIE" RODZAJ ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Spis treści Wstęp... 2 str. Budowa osadnika gnilnego... 3 str. Zasada działania oczyszczalni... 4 str. Wymagania... 5 str.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNO-PRAWNY. Działki nr 60 (obręb nr 4, arkusz nr 4) oraz nr 194 (obręb nr 6, akrusz nr 2) al. Solidarności w m. Tczew

OPERAT WODNO-PRAWNY. Działki nr 60 (obręb nr 4, arkusz nr 4) oraz nr 194 (obręb nr 6, akrusz nr 2) al. Solidarności w m. Tczew Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

Separatory. www.dyka.pl

Separatory. www.dyka.pl www.dyka.pl 0 0 0 Separatory Węglowodorów Separatory Koalescencyjne Zakres zastosowania Separatory węglowodorów oddzielają wodę oraz lekkie ciecze eralne, znajdują więc zastosowanie najczęściej na stacjach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEcT. Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel , tel./fax (058)

MAJ PROJEcT. Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel , tel./fax (058) MAJ PROJEcT 89-600 Chojnice ul. Wyspiańskiego 24 Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl 80-227 Gdańsk ul. Do Studzienki 26 Temat: Przyłącze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY GOSPODARSKIEJ W MILANÓWKU

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY GOSPODARSKIEJ W MILANÓWKU nazwa i adres jednostki projektowania: EGZEMPLARZ NR 7 nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY GOSPODARSKIEJ W MILANÓWKU stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY inwestor: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska. Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd.

Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska. Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd. Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd. Kierunki zmian środowiskowych: obniŝenie zwierciadła wód gruntowych, przyśpieszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE L CZĘŚĆ OGÓLNA

WARUNKI TECHNICZNE L CZĘŚĆ OGÓLNA Warunki techniczne na remont sieci kanaiizacji deszczowej i komory ciepłowniczej w Tłoczni Gazu Rembelszczyzna Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Rembelszczymnie 05-126 Nieporęt -

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający

Bardziej szczegółowo

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402 Lipumax P-B model podstawowy Polietylenowy separator tłuszczu do zabudowy w gruncie zgodnie z PN-EN 1825 2 i 3 stopień rozbudowy z automatycznym opróżnianiem i oczyszczaniem separatora pokrywa przeciwzapachowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2 4. Opis rozwiązań projektowych

Bardziej szczegółowo

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y O P E R A T W O D N O - P R A W N Y Tytuł opracowania: Przebudowa rowów przydrożnych wraz z przepustami zjazdowymi dla potrzeb budowy drogi gminnej w m. SUSKOWOLA gmina Pionki Miejscowość: SUSKOWOLA, GMINA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi w km 0+490 1+350

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi w km 0+490 1+350 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI, INśYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 33-300 Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./ fax. 442-13-08 NIP 734-101-61-35 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA ZABUDOWĘ ROWU PRZYDROśNEGO BEZ NAZWY PRZEPUSTEM RUROWYM Ø 500mm I ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ DO ROWU Z PROJEKTOWANEGO PLACU

OPERAT WODNOPRAWNY NA ZABUDOWĘ ROWU PRZYDROśNEGO BEZ NAZWY PRZEPUSTEM RUROWYM Ø 500mm I ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ DO ROWU Z PROJEKTOWANEGO PLACU OPERAT WODNOPRAWNY NA ZABUDOWĘ ROWU PRZYDROśNEGO BEZ NAZWY PRZEPUSTEM RUROWYM Ø 500mm I ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ DO ROWU Z PROJEKTOWANEGO PLACU PARKINGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 338/4 I 216/2 W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TRWAŁY, NIEZAWODNY, EKONOMICZNY

TRWAŁY, NIEZAWODNY, EKONOMICZNY TRWAŁY, NIEZAWODNY, EKONOMICZNY Separatory Niezawodne separatory substancji ropopochodnych W P R O W A D Z E N I E Woda opadowe z gruntu odpływają zazwyczaj do zbiornika wodnego lub pośrednio do wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

0-603-054-161. joan_mat@o2.pl STUDNIE CHŁONNE PRZY UL ZACHĘTY DZ. NR 1370/113

0-603-054-161. joan_mat@o2.pl STUDNIE CHŁONNE PRZY UL ZACHĘTY DZ. NR 1370/113 KOPIA ZAPASOWA EGZEMPLARZ INWESTORA PINB a/a STUDIO KB Joanna Matuszczak UL. DŁUGOSZA 7 41-409 MYSŁOWICE NIP 222-041-71-05 0-603-054-161 joan_mat@o2.pl INWESTOR : GMINA MIASTO MYSŁOWICE OBIEKT: STUDNIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Konin, 22 luty 2010r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy pn. Uporządkowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w

Bardziej szczegółowo

Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód odprowadzanie.wód opadowych z 100 mb ulicy RóŜanej do gruntu za pomocą studni chłonnej

Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód odprowadzanie.wód opadowych z 100 mb ulicy RóŜanej do gruntu za pomocą studni chłonnej Opis w języku nietechnicznym do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych do gruntu za pomocą studni chłonnej zintegrowanej z studnią osadnikową, w ramach odwodnienia 100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL

HOBAS. Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Piotr Pawelczyk AWO-DT-HPL HOBAS Współczesne rozwiązania konstrukcyjne zbiorników retencyjnych Piotr Pawelczyk 1 AWO-DT-HPL Retencja podziemna o RETENCJA PODZIEMNA budowa podziemnych zbiorników i/lub kolektorów przechwytujących

Bardziej szczegółowo

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4.

4 Podstawy odwodnienia powierzchni dróg i ulic 69 4.1 Powierzchnie komunikacyjne 69 4.2 Pobocze 71 4.3 Pas dzielący 72 4. Odwodnienie dróg. Spis treści: Przedmowa 9 l Wprowadzenie do problematyki odwodnienia dróg 11 1.1 Wiadomości wstępne 11 1.2 Analiza wstępna do projektu odwodnienia 13 1.3 Założenia wstępne w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury

Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Rozwiązania dla budownictwa i infrastruktury Program produktów DYKA Polska i ich zalety do Państwa dyspozycji Systemy zagospodarowania wody deszczowej Rainbox II, Tunel 300 i Tunel 600 - kompleksowe inteligentne

Bardziej szczegółowo

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598

STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie drogi dojazdowej i parkingów przy ul: Brzeskiej na dz. 341/13 w Głogowie- ETAP 1

Odwodnienie drogi dojazdowej i parkingów przy ul: Brzeskiej na dz. 341/13 w Głogowie- ETAP 1 Zawartość SPIS RYSUNKÓW:... 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I OPIS INWESTYCJI... 2 2. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.... 2 3. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH... 3 Ustalenie opadu obliczeniowego:...

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka opracowania 4. Obliczenie ilości wód opadowych 5. Warunki gruntowe 6. Materiały oraz wytyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu. 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny. Rysunki Projekt odwodnienia boiska 1:500

Spis zawartości projektu. 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny. Rysunki Projekt odwodnienia boiska 1:500 Spis zawartości projektu 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny Rysunki Projekt odwodnienia boiska 1:500 Rys. Nr.1 Poznań, 10. 04. 2009 OŚWIADCZENIE: Oświadczam stosownie do

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 ABM ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 t e m a t : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z drenażem rozsączającym

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z drenażem rozsączającym Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków z drenażem rozsączającym SIECI ZEWNĘTRZNE Oczyszczalnie Sotralentz mogą być stosowane dla obiektów, dla których dobowy zrzut ścieków nie przekracza 5m 3 /d. Przedstawione

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. Instalacyjna - sanitarna. Kosmolów, gm. Olkusz dz. nr 951 obręb Kosmolów. Gmina Olkusz Olkusz, Rynek 1

OPERAT WODNOPRAWNY. Instalacyjna - sanitarna. Kosmolów, gm. Olkusz dz. nr 951 obręb Kosmolów. Gmina Olkusz Olkusz, Rynek 1 Egz. nr: 1 2 Inwestycja: ODPROWADZENIE I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH POCHODZĄCYCH Z NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH I DACHU PROJEKTOWANEGO GARAŻU OSP W KOSMOLOWIE Temat opracowania: OPERAT WODNOPRAWNY

Bardziej szczegółowo

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę.

galabau aquabau sportbau Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Tiefbau galabau aquabau sportbau DRAINFIX TWIN Podwójna pojemność przy wykorzystaniu małej przestrzeni pod zabudowę. Stosowane na obszarach narożnych na ruch samochodów osobowych. Zagospodarowując wodę

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNO - PRAWNY

OPERAT WODNO - PRAWNY INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY. Adaptacja i remont kapitalny budynku. Politechnika Gdańska

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY. Adaptacja i remont kapitalny budynku. Politechnika Gdańska Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki TECCOM Sp. z o.o. 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Adaptacja i remont kapitalny budynku Politechniki

Bardziej szczegółowo

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin

Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin Forum ODWODNIENIE 2014 Kraków, 4-5.06.2014 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH Ograniczona przepustowość istniejących odbiorników wód opadowych w gęstej zabudowie miejskiej, wymaga bezwzględnego zatrzymania wód opadowych w miejscu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INś. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Lipno Obiekt : Lipno Adres : Lipno, ul. Ogrodowa Kod CPV : 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE

Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE Ad. I. POZWOLENIA WODNOPRAWNE INFORMACJE OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

przez nas urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków. oraz remonty przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych i przemysłowych.

przez nas urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków. oraz remonty przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych i przemysłowych. O FIRMIE Szanowni Państwo! Za pośrednictwem tego katalogu, mamy przyjemność zapoznać Państwa z produkowanymi przez nas urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków. Nasza firma od 2001 roku zajmuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Swarzędz Numer ogłoszenia: 317695-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo