I. CZĘŚĆ OPISOWA. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZĘŚĆ OPISOWA. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych."

Transkrypt

1 Operat Wodno Prawny Na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie, gmina Bakałarzewo. PROJEKTANT : MGR INś. BOGUSŁAW śytyniec NR UPR. SUW- 23/89 WSPÓŁPRACA : TECHN. BUD. JAN MAKOWSKI NR UPR. SUW- 141/85 Zawartość Opracowania I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń. III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 - ark. nr 1. 2.Profil podłuŝny odstojników wody popłucznej V=39,56 m 3 - skala 1:100 - ark. nr 2. 3.Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej od Z1 do K2 od K5 do RW - skala 1:100 - ark. nr 3. OLECKO, WRZESIEŃ 2011

2 I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. DANE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE WODNO-PRAWNE. O pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie, ubiega się Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA. - Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.; - Projekt rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania wody w Bakałarzewie. - Art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 115, póz z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie naleŝy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.(dz.u. Nr 137, poz. 984), - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; - Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń. 3. CEL I ZAKRES OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI. Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie. Korzystanie z wód polegać będzie na odprowadzaniu do ziemi wód opadowych z nawierzchni utwardzonych z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie oraz wód nad osadowych wód popłucznych, z odstojników wód popłucznych. Miejscem odprowadzenia wód do gruntu jest projektowany zespół skrzynek rozsączających, rozmieszczony zgodnie z załącznikiem graficznym. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie przy wykorzystaniu projektowanego kanału kanalizacji deszczowej. Zrzut wód deszczowych do ziemi nastąpi po oczyszczeniu ich z zawiesin w osadniku oraz po oczyszczeniu ze związków ropopochodnych w separatorze. Odprowadzenie nad osadowych wód popłucznych z płukania filtrów do projektowanej kanalizacji deszczowej, nastąpi po przetrzymaniu w osadnikach, w celu wytrącenia filtratu w czasie 20 h, odpompowanie pompą zatapialną do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposaŝonej o osadnik i separator lamelowy. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych. 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH. Zrzuty wód deszczowych nie powodują zmian w wysokości zwierciadła wód podziemnych ani podtapiania gruntów przyległych. Urządzenia wodne słuŝące do odprowadzania wód deszczowych, tj. rurociągi, studzienki i separator znajdują się w całości na terenie naleŝącym do właścicieli posesji - Gminy Bakałarzewo. Wykaz właścicieli działek w miejscu lokalizacji urządzeń i rurociagów: - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3. - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3, - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3.

3 6. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. Obowiązkami ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich są: - przestrzeganie warunków pozwolenia wodno-prawnego; - zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed moŝliwością dopływu innych zanieczyszczeń; - prawidłowa eksploatacja urządzeń; - utrzymanie we właściwym stanie osadnika i separatora; - dbanie aby nie dopuścić do sytuacji awaryjnych nieprawidłowego działania separatora i osadników; - przestrzeganie obowiązków dodatkowych mogących wyniknąć w toku postępowania administracyjnego. 7. OKRESLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE. W stosunku do wód powierzchniowych, nie występuje Ŝaden wpływ omawianej instalacji. Skład wód deszczowych odpływających z obiektu wskazuje, Ŝe wody te nie mogą spowodować szkód w środowisku wód podziemnych, z którymi nie mają bezpośredniego kontaktu. 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII ORAZ ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH. Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała jednakowe ilości wód deszczowych. Sytuacje awaryjne mogą się wydarzyć np. w przypadku wystąpienia rozlania substancji na ciągu pieszo-jezdnym o składzie chemicznym trudnym do przewidzenia. W takich przypadkach naleŝy zamknąć wypływ z separatora, a do usunięcia substancji wezwać wyspecjalizowaną firmę. 9. OPIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUśĄCYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Odprowadzenie- nad osadowych wód popłucznych z płukania filtrów): ilość - Q 18,22 m 3 - na jeden proces płukania, grawitacyjnie, do projektowanej kanalizacji deszczowej, opartej na systemie z rur PVC D 200 mm i studzienek rewizyjnych z PP i PVC, po przetrzymaniu w osadnikach w celu wytrącenia filtratu w czasie 20 h, odpompowanie pompą zatapialną do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposaŝonej o osadnik i separator lamelowy. Odprowadzanie wód opadowych ze zlewni będzie następowało poprzez projektowane odwodnienie liniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, opartej na systemie z rur PVC D 315 mm i studzienek rewizyjnych z PP i PVC, wyposaŝonej w osadnik i separator lamelowy. Odprowadzenie z separatora do projektowanego zestawu skrzynek rozsączających. Rurociągi odprowadzające wody opadowe z wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego będą wykonane z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych (np. firm WAVIN, MABO TURLEN) D mm x 6000 mm, klasy S (8 kn/m2),łączonych na uszczelkę zgodnie z częścią graficzną opracowania. Do wykonania zmian kierunku zastosowane będą kształtki PVC D mm, zgodnie z częścią graficzną i katalogiem firmowym (np. firm WAVIN, MABO TURLEN). Odstojnik wód popłucznych z kręgów beton. D 2000 mm szt.6 - V - 39,56 m 3. Odstojniki wód popłucznych z typowych kręgów betonowych średnicy 2000 mm o połączeniach na zaprawie cementowej ustawionych w gotowym wykopie z włazami rewizyjnymi typu cięŝkiego, połączone ze sobą rurami PVC średnicy 200 mm. W celu uzyskania maksymalnej szczelności odstojniki będą pokryte od wewnątrz warstwą środka pod nazwą Hydrostop.

4 Separator ESL 3/30. Separator ESL 3/30 oddziela substancje ropopochodne ze ścieków pochodzące ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Najczęściej projektuje się je przy drogach i autostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach sprzętu transportowego. Został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE. Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN Korpus moŝe być wykonany z tworzywa sztucznego PE w klasach wytrzymałości SN4 i SN8 [kn/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007. Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora separacji wyposaŝona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta komora odpływowa uniemoŝliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do kanalizacji. Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych spełnia kryteria: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych w odprowadzanych ściekach. Normy PN-EN 858 dla separatorów klasy I: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych. Osadnik typu OS. Osadnik OS zapewnia efekt oczyszczania poniŝej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i tym samym spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. 137 poz. 984). Typoszereg osadników OS posiada aprobatę AT/ /A1 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska. Osadnik OS 1200 / 1,0 jest urządzeniem redukującym zawartość zawiesiny ogólnej w ściekach. MoŜe być stosowany do podczyszczania ścieków deszczowych przed wprowadzeniem ich do odbiorników lub przed innymi urządzeniami wymagającymi zabezpieczenia przed zawiesinami np. przed separatorami lub oczyszczalniami. Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasiąkliwości do 5%, spełniającego wymagania normy PN-EN Studnie przykryte są pokrywami Ŝelbetowymi wyposaŝonymi we włazy o odpowiedniej klasie. Wykonany w ten sposób korpus charakteryzuje się duŝą wytrzymałością i szczelnością. Wlot do osadnika wyposaŝony jest w deflektor odpowiednio kierujący strumień ścieków. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku, dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z osadnika standardowo połoŝony jest 20 mm poniŝej wlotu, ale dopuszcza się wielkości większe (20-50 mm), wynikające ze spadku kanału. Skrzynki rozsączające AquaCell. Podstawową funkcją systemu AquaCell jest gospodarka odpływem wód deszczowych z powierzchni utwardzonych. Oto przykładowe moŝliwości wykorzystania: ROZSĄCZANIE woda deszczowa jest szybko zbierana w układy skrzynek, po czym zostaje odprowadzona wskutek wsiąkania w otaczający grunt, RETENCJA układy skrzynek stosuje się jako rozwiązanie alternatywne wobec konwencjonalnego układu rurociągów (czasowa retencja), zapewnia to większą, bezpośrednią powierzchnię przechowywania i wolniejszy odpływ wody, np. do kanalizacji czy cieków wodnych, MAGAZYNOWANIE układy skrzynek mogą słuŝyć jako zbiornik podziemny do magazynowania wody deszczowej.

5 10. OKRESLENIE ILOŚCI, STANU I SKŁADU ŚCIEKÓW ORAZ PRZEWIDYWANEGO SPOSOBU I EFEKTU ICH OCZYSZCZANIA OKREŚLENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH. Powierzchnię zlewni projektowanego kanału obliczono na podstawie mapy sytuacyjno- -wysokościowej w skali 1:500 rys. nr 1. Dane wyjściowe: Opad nominalny q nom =15 dm 3 /s*ha (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Opad maksymalny q max =132 dm 3 /s*ha (natęŝenie deszczu o częstotliwości występowania raz na 5 lat i czasie trwania 15 min) Zlewnia całkowita: F = 0,1752 ha - jezdnia polbruk: F pl = 0,0403 ha; współczynnik spływu ψ pl = 0,85 - dachy: F dch = 0,016 ha; współczynnik spływu ψ dch = 1,00 - trawa: F tr = 0,1189 ha; współczynnik spływu ψ tr = 0,15 Współczynnik opóźnienia:ϕ = 1,54 Odbiornik: skrzynki rozsączające Obliczono: Przepływ maksymalny ze zlewni: Q max = [(F pl x ψ pl ) + (F dch x ψ dch ) + (F tr x ψ tr ] ϕ x q max = 13,84 dm 3 /s Przepływ nominalny ze zlewni: Q nom = [(F pl x ψ pl ) + (F dch x ψ dch ) + (F tr x ψ tr )] ϕ q nom =1,57 dm 3 /s Dobrano: separator lamelowy ESL 3/30; osadnik OS 1200/1, URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE. Dla w/w parametrów dobrano układ podczyszczający, działający na kanale głównym, składający się z: A) Separatora lamelowy ESL 3/30, B) Osadnika, do wyłapywania piasku i części stałych - OS 1200/1,0. Urządzenia firmy Ekol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, Gdańsk, tel.: (58) , fax: (58) Parametry urządzeń: osadnika - specyfikacja techniczna w załączeniu, separatora - specyfikacja techniczna w załączeniu EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ. Separator lamelowy ESL 3/30 został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE. Zgodnie z Rozporządzeniem M O Ś (Dz.U. 137 poz. 984) najwyŝsze dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód wynoszą: - zawiesiny ogólne 100,0 mg/dm 3 - substancje ropopochodne 15,0 mg/dm 3 Procent maksymalnego przepływu hydraulicznego przez dobrany separator na projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie: p = 13,84/30 = 46,13% Sprawność usuwania substancji ropopochodnych separatora (z wykresu sprawności separatora) wynosi 98,0%. Sprawność usuwania zawiesin w osadniku (z wykresu sprawności osadnika ) wynosi 76,0%.

6 Zanieczyszczenia wód opadowych średnio wynoszą: - zawiesiny ogólne 300,0 mg/dm 3 - ropopochodne 200,0 mg/dm 3 Pozostałość zanieczyszczeń po przejściu przez urządzenia oczyszczające: - zawiesiny ogólne 300 x (1-0,76) = 72,0 mg/dm 3 < 100,0 mg/dm 3. - ropopochodne 200 x (1-0,98) = 4,0 mg/dm 3 < 15,0 mg/dm URZĄDZENIA ROZSĄCZAJĄCE. OBLICZENIE DŁUGOŚCI SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH A 10 7 n rd D 60 L = ( b h s + ( b + ( h / 2)) D 60( k r f / 2)) L długość skrzynek rozsączających [m] A n zredukowana powierzchnia [m 2 ] r d natęŝenie deszczu [l/s*ha] = 132,0dm 3 /s*ha D czas trwania deszczu [min] = 15,0min b szerokość skrzynek rozsączających [m] = 0,5m h wysokość skrzynek rozsączających [m] = 0,4m s r współczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsączających Wavin Q-Bic/Azura 0,95 k f współczynnik filtracji gruntu [m/s] = 1x10-3 A n =Σ(A x ψ) A n =(403,0x0,85+160,0x1,0+qq89,0x0,15)=681,0m , ,0 15,0 60 L = = 16,0m (0,5 0,4 0,95 + (0,5 + (0,4 / 2)) 15,0 60(0,001/ 2)) Dobrano: skrzynki rozsączające AquaCell (Core) w ilości 96 szt. o pojemności 19,2 m EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH Osadnik OS 1200 / 1,0. Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz oczyszczaniu urządzenia w zaleŝności od potrzeb. Kontrola osadnika obejmuje: wizualną ocenę stanu technicznego elementów; usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających; sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu; sprawdzenie ilości depozytów zgromadzonych w komorze. Sprawdzenia ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej lub sondy talerzowej. Ilość zgromadzonego osadu nie moŝe przekroczyć ok. 1/3 ½ pojemności czynnej komory. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem naleŝy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzaleŝniona jest od warunków lokalnych. Usuwanie zgromadzonego osadu i depozytów pływających powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia.

7 UŜytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń. KaŜde czyszczenie naleŝy odnotować podając firmę serwisującą, środek transportu, ilość zanieczyszczeń oraz miejsce utylizacji Separator ESL 3/30. Warunkiem efektywnej pracy separatora jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją dostarczaną przez EKOL-UNICON. Kontrola i czyszczenie separatora powinno odbywać się w następujący sposób: Rodzaj urządzenia Separator lamelowy ESL 3/30 Okresy pierwszy rok eksploatacji - co dwa tygodnie następne lata - w zaleŝność od rodzaju zlewni (zaleca się co 2 3 miesiące) półrocze Kontrola i sprawdziany kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej kontrola grubości warstwy oleju kontrola poziomu osadu w osadniku kontrola sekcji lamelowej MoŜliwe wyniki, uwagi duŝa ilość zanieczyszczeń grubość warstwy oleju przekracza cm poziom osadu powyŝej połowy komory osadowej uszkodzenie mechaniczne sekcji Prace konserwacyjne i oczyszczające usunięcie zanieczyszczeń usunięcie oleju przez koncesjonowany zakład czyszczenie urządzeń przez koncesjonowany zakład wymiana sekcji lamelowej zanieczyszczenie oczyszczenie sekcji Minimum raz w roku zaleca się kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opróŝnienie zbiornika, czyszczenie elementów wyposaŝenia, wyciągnięcie sekcji lamelowej i pływaków, oczyszczenie ich, sprawdzenie stanu i ewentualnie poddanie wymianie. Po zakończeniu prac separator naleŝy wypełnić czystą wodą. Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa się przy uŝyciu wozu specjalistycznego. W czasie opróŝniania separatora naleŝy najpierw odpompować z powierzchni warstwę odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora naleŝy równieŝ przepłukać wkład oraz urządzenie zamykające i sprawdzić ich stan. UŜytkownik separatora jest zobowiązany do rejestracji ilości odbieranych zanieczyszczeń. Firma odbierająca i utylizująca zanieczyszczenia musi posiadać odpowiednie zezwolenia Skrzynki rozsączające AquaCell. Właściciela gruntu lub eksploatatora naleŝy poinformować o: - lokalizacji systemu, - ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba Ŝe układ został zaprojektowany specjalnie pod kątem duŝych obciąŝeń, - odpowiedzialności za eksploatację. Studzienki kanalizacyjne oraz filtry i separatory powinny być regularnie kontrolowane w celu zapobiegania zamuleniu układu do zagospodarowania wody deszczowej. Inspekcja studzienek powinna odbywać się co pół roku, celem usunięcia liści i osadów. W razie potrzeby naleŝy przepłukać filtr. TELEFON

8 12. OKEREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚĆ I WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW ORAZ WÓD PODZIEMNYCH LUB WÓD POWIERZCHNIOWYCH POWYśEJ I PONIśEJ MIEJSCA ZRZUTU ŚCIEKÓW. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w określa minimalną nominalną przepustowość urządzeń oczyszczających, dla których naleŝy wykonywać badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń -wynosi ona więcej niŝ 300 l/s. W przypadku omawianej kanalizacji deszczowej i separatora nie zachodzi potrzeba wykonywania badań składu odprowadzanych ścieków deszczowych. 13. WNIOSKI KOŃCOWE. l. Wnioskuje się o pozwolenie na odprowadzenie wód deszczowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie w ilościach i na zasadach zamieszczonych w operacie. OPRACOWAŁ:

9 II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń.

10 III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 - ark. nr 1. 2.Profil podłuŝny odstojników wody popłucznej V=39,56 m 3 - skala 1:100 - ark. nr 2. 3.Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej od Z1 do K2 od K5 do RW - skala 1:100 - ark. nr 3.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI OPERATU WODNOPRAWNEGO I. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie odwodnienia korony projektowanego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim OPERAT WODNOPRAWNY. B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice OPERAT WODNOPRAWNY B&B Ida Burglin ul. Angowicka 68 89 600 Chojnice Egz. / 3-1 - Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w miejscowości Orzełek gmina Kamień Krajeński Inwestor: Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie

OPERAT WODNOPRAWNY. P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie OPERAT WODNOPRAWNY Temat: P.B. przebudowy ulicy Południowej oraz ulicy Spadowej w Dłutowie Obiekt: Ulica Południowa w km 0+000 0+455 działki nr 224, 223 w obrębie Dłutów i działka nr 50 w obrębie Dłutów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

S P I S R Y S U N K Ó W

S P I S R Y S U N K Ó W 1 S P I S T R E Ś C I 1. Podstawa opracowania 2. Cel opracowania 3. Charakterystyka terenu 4. Projektowane rozwiązanie 5. Opis urządzeń do podczyszczania ścieków deszczowych 6. Obliczenie spływu wód deszczowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Adres obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego: Inwestor ZARZĄD DROGOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ UL. WARSZAWSKA 48 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA Adres obiektu budowlanego: LASKÓWKA CHORĄSKA OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej

I. Opis techniczny. A. Instalacja kanalizacji deszczowej I. Opis techniczny A. Instalacja kanalizacji deszczowej II. Część graficzna SAN- 1.0 Plan zagospodarowania terenu. Instalacje zewnętrzne. 1:500 SAN- 1.3 Profil kanalizacji deszczowej. 1:100/1:250 Spis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 - ul. Powstańców w Sadowie. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 6. AKTUALNY STAN FORMALNO - PRAWNY... 4

Spis treści 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 6. AKTUALNY STAN FORMALNO - PRAWNY... 4 Spis treści 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 4. INWESTOR UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO... 3 5. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny.

Spis tre ci 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny. Spis treści 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny 5. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Spis rysunków Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPERATU WODNOPRAWNEGO

ZAWARTOŚĆ OPERATU WODNOPRAWNEGO ZAWARTOŚĆ OPERATU WODNOPRAWNEGO A. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI W JĘZYKU NIETECHNICZNYM. B. OPERAT WODNOPRAWNY. I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zleceniodawca. 2. Wykonawca. 3. Przedmiot opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulicy Rolnej w miejscowości Tupadły, gmina Władysławowo

OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulicy Rolnej w miejscowości Tupadły, gmina Władysławowo BIURO OBSŁUGI INWESTORA ABOL s.c. ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów tel./fax /059/ 8227513 e-mail: biuro@abol.pl OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzenie wód opadowych z terenu ulicy Rolnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE

OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE 1. Podstawa opracowania. Projekt odwodnienia ulic opracowano na podstawie następujących

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie ul. Litewskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Kanalizacja sanitarna i odwodnienie ulicy. O P E R A T W O D N O - P R A W N Y

Uzbrojenie ul. Litewskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Kanalizacja sanitarna i odwodnienie ulicy. O P E R A T W O D N O - P R A W N Y 1 1 Inwestor: Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle, osiedle śabieniec, obręb Kłodnica, działki nr: 748/8, 749/9, Inwestycja: Uzbrojenie ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Część opisowa do opracowania branżowego: kanalizacja opadowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania str.2 2. Podstawa opracowania str.2 3. Inwestor str.2

Bardziej szczegółowo

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE TADUSZ FOREMNIAK. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny. Branża : sanitarna

OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE TADUSZ FOREMNIAK. Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny. Branża : sanitarna Stadium dokumentacji : Operat wodno prawny OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE TADUSZ FOREMNIAK 54-315 Wrocław ul. Dziwnowska 12/2 tel. 071 35 44 670 e-meil : fortad@interia.pl NIP 894 103 40 76 Branża : sanitarna

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA Wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej Strzebiń - Bukowiec w drodze wojewódzkiej 906 - ul. Lubliniecka w Strzebiniu. A. CZĘŚĆ OPISOWA: SPIS ZAWARTOŚCI:

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL

OPERAT WODNOPRAWNY NA WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH I SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD W RAMACH PRZEBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI GMINNEJ NR W UL PRO STUDIO Pracownia Projektowa - Karolina Gulańczyk ul. Zamojskiego 8, 09-300 Żuromin tel. +48 601 327 466 / 534 050 001 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ODDZIELANIA. SEPARATORY Koalescencyjno - lamelowe SEPARATORY Koalescencyjne z by-passem.

TECHNIKI ODDZIELANIA. SEPARATORY Koalescencyjno - lamelowe SEPARATORY Koalescencyjne z by-passem. TECHNIKI ODDZIELNI SEPRTORY Koalescencyjne SEPRTORY Koalescencyjno lamelowe SEPRTORY Koalescencyjne z bypassem SEPRTORY Tłuszczów OSIKI www.puraqua.pl Separatory koalescencyjnolamelowe z obejściem burzowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do SiWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwentaryzacja sieci kanalizacji opadowej na drogach województwa Małopolskiego wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem pozwoleń

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; Bodzanów. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Ul.Bielska 59; Płock.

Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; Bodzanów. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Ul.Bielska 59; Płock. Zamawiający: Zarządca prawny: Jednostka Projektowania Zadanie Inwestycyjne Obiekt Budowlany Tytuł opracowania Opracował: Urząd Gminy w Bodzanowie Ul.Bankowa 7 ; 09-470 Bodzanów Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Materiały wyjściowe... 2 2. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego... 2 3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód... 2 4. Rodzaj urządzeń pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych ul. Drzymały

Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych ul. Drzymały Studium OPERAT WODNOPRAWNY Egz. nr 1 Nazwa inwestycji Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych ul. Drzymały Nr umowy 171 Lokalizacja Zamierzenie Inwestor/ Zleceniodawca Powiat: bieruńsko

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: Adres: Inwestor: ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1 Funkcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej będący częścią projektu budowlanego dla kompleksowego zadania: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA PRO - Inwest 87-850 Choceń ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86 tel/fax 054 2846155, kom 693 166 667 BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE Obsługa architektoniczno-budowlana SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu.

OPIS TECHNICZNY. Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych do gruntu. 1. Przedmiot opracowania. 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w przebudowywanej drodze gminnej do terenu przemysłowego w gminie Stawiguda. 2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11.

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11. Pracownia Projektowa inŝ. Witold Augustyniak ul. Wąska 16 78-100 Kołobrzeg PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Budowa urządzeń melioracji szczegółowych, rurociągi, rowy odwadniające Lubosz Nowy, gm. Kościan operat wodno - prawny.

Budowa urządzeń melioracji szczegółowych, rurociągi, rowy odwadniające Lubosz Nowy, gm. Kościan operat wodno - prawny. SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA OPERATU. 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, jego siedziby i adresu. 2. Wyszczególnienie. 2.A. Cel i zakres zamierzonego korzystania

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO K. A. M O T Y L 85-027 BYDGOSZCZ ul. JAGIELLOŃSKA 70/22 tel/fax (052) 346 11 36 e-mail: zupnbmotyl@pro.onet.pl NIP 953-10-34-309 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. INFORMACJE WSTĘPNE CEL I ZAKRES OPRACOWANIA WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3

Spis treści 1. INFORMACJE WSTĘPNE CEL I ZAKRES OPRACOWANIA WYKORZYSTANE MATERIAŁY... 3 Operat do dochodzeń wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu projektowanej drogi gminnej do Kanału Bielawskiego we wsi Konradowa w gm. Nysa Spis treści 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MSZANIE:

OPERAT WODNOPRAWNY NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MSZANIE: Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel./fax: 32 455 10 52 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-18-39-001

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku

SPIS RYSUNKÓW Nr rysunku Operat wodnoprawny odprowadzenia wód deszczowych do rowu bez nazwy odprowadzającego wody deszczowe z drogi wojewódzkiej nr SPIS TREŚCI I Część opisowa 1 Cel i zakres opracowania... 3 2 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Miasto Działdowo Działdowo, ul. Zamkowa 12. sanitarna. Rodzaj opracowania: operat wodno - prawny.

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Miasto Działdowo Działdowo, ul. Zamkowa 12. sanitarna. Rodzaj opracowania: operat wodno - prawny. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : przebudowa polegająca na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R B do ul. Olsztyńskiej i wykonanie rowu otwartego. Inwestor : Branża: Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat

OPERAT WODNOPRAWNY STADIUM INWESTYCJA RODZAJ ROBÓT PROJEKTANT. URZĄD MIEJSKI W NYSIE 48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15 INWESTOR. Opracowujący operat STADIUM OPERAT WODNOPRAWNY INWESTYCJA "DOKUMENT ACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC PORZECZKOWEJ, BUKSZPANOWEJ, LESZCZYNOWEJ, BERBERYSOWEJ, KALINOWEJ, AZ ALIOWEJ (OSIEDLE SKARPA OTMUCHOWSKA) W NYSIE" RODZAJ ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW - PROSZOWICE - OSTRÓW OBWODNICA PROSZOWIC - ZADANIE 2

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW - PROSZOWICE - OSTRÓW OBWODNICA PROSZOWIC - ZADANIE 2 BPI Consult Sp. z o. o. 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 5/1 tel./fax (012) 429-53-92 tel. (012) 429-53-74 projekt nr: 4056 ZADANIE: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. ZAŁĄCZNIK NR 1 (OPZ) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa podczyszczalni na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM

Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Przydomowe oczyszczalnie ścieków EKO-SUM Spis treści Wstęp... 2 str. Budowa osadnika gnilnego... 3 str. Zasada działania oczyszczalni... 4 str. Wymagania... 5 str.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Załączniki formalno prawne : 1 - Pismo nt. braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN inŝ. Alicja Nowak 44-282 Czernica ul. Reja 1a NIP 642-160-56-20 TEL./0-32/ 4305986 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY Inwestor: Obiekt: Temat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego odwodnienia nawierzchni ul. Odległej w Ostrowie Wielkopolskim

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego odwodnienia nawierzchni ul. Odległej w Ostrowie Wielkopolskim OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno-budowlanego odwodnienia nawierzchni ul. Odległej w Ostrowie Wielkopolskim 1.1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest umowa zawarta z Miejskim Zarządem

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNO-PRAWNY. Działki nr 60 (obręb nr 4, arkusz nr 4) oraz nr 194 (obręb nr 6, akrusz nr 2) al. Solidarności w m. Tczew

OPERAT WODNO-PRAWNY. Działki nr 60 (obręb nr 4, arkusz nr 4) oraz nr 194 (obręb nr 6, akrusz nr 2) al. Solidarności w m. Tczew Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe 82-200 Malbork ul. Brzozowa 6 Cieszko Jerzy NIP 579-101-13-32 e-meil jerzy.cieszko@wp.pl tel. 0606138998 Inwestor: Urząd Miasta Tczew pl. Piłsudskiego 1 83-110

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzanie wód deszczowych z drogi powiatowej nr 3235D km wylotem

OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzanie wód deszczowych z drogi powiatowej nr 3235D km wylotem 4 OPERAT WODNOPRAWNY na odprowadzanie wód deszczowych z drogi powiatowej nr 3235D km 8+642-9+162 wylotem 450 mm do potoku Porąbka w km 0+100 na terenie miejscowości Długopole Górne, gmina Międzylesie wykonał:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Separatory. www.dyka.pl

Separatory. www.dyka.pl www.dyka.pl 0 0 0 Separatory Węglowodorów Separatory Koalescencyjne Zakres zastosowania Separatory węglowodorów oddzielają wodę oraz lekkie ciecze eralne, znajdują więc zastosowanie najczęściej na stacjach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY. do projektu kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych OBIEKT: Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Okopiec INWESTOR: Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki Inwestor: GMINA JELENIEWO UL. SŁONECZNA 3 16-404 JELENIEWO Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICY SŁONECZNEJ W JELENIEWIE Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ulicy Nierad i Łoskutowa w Kryrach PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Gmina Suszec, z siedzibą przy: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEcT. Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel , tel./fax (058)

MAJ PROJEcT. Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel , tel./fax (058) MAJ PROJEcT 89-600 Chojnice ul. Wyspiańskiego 24 Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl 80-227 Gdańsk ul. Do Studzienki 26 Temat: Przyłącze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY GOSPODARSKIEJ W MILANÓWKU

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY GOSPODARSKIEJ W MILANÓWKU nazwa i adres jednostki projektowania: EGZEMPLARZ NR 7 nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY GOSPODARSKIEJ W MILANÓWKU stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY inwestor: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC

KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC KOMOROWY SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY OKSY-EKO typu SC Komory drenażowe OKSY-SC-310 i OKSY-SC-740 PRZEZNACZENIE Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska. Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd.

Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska. Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd. Przykłady racjonalnego odwodnienia inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska Józef Jeleński Ove Arup & Partners Ltd. Kierunki zmian środowiskowych: obniŝenie zwierciadła wód gruntowych, przyśpieszenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE L CZĘŚĆ OGÓLNA

WARUNKI TECHNICZNE L CZĘŚĆ OGÓLNA Warunki techniczne na remont sieci kanaiizacji deszczowej i komory ciepłowniczej w Tłoczni Gazu Rembelszczyzna Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Rembelszczymnie 05-126 Nieporęt -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym potwierdzeniem

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM 2+086 DO KM 2+240 W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. kategoria obiektu budowlanego XXV współczynnik

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601 86-87-78 ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock NIP 774-27-49-470 Przebudowa rowu poprzez wybudowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW).

Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). Odpowiedzi na wezwanie RDOŚ z dnia 29.04.2015r. (pismo znak: WOOŚ- II.4210.54.2014.MW). ochrona przed hałasem: 1) Wykaz na stronie 56 Aneksu nr 1 z marca 2015 został ujednolicony w zakresie zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y

O P E R A T W O D N O - P R A W N Y O P E R A T W O D N O - P R A W N Y Tytuł opracowania: Przebudowa rowów przydrożnych wraz z przepustami zjazdowymi dla potrzeb budowy drogi gminnej w m. SUSKOWOLA gmina Pionki Miejscowość: SUSKOWOLA, GMINA

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

RYBNIK ul. Rudzka 8; tel./fax OPERAT WODNOPRAWNY

RYBNIK ul. Rudzka 8; tel./fax OPERAT WODNOPRAWNY JAN DAJKA & RYSZARD DYRDA SPÓŁKA CYWILNA 44-200 RYBNIK ul. Rudzka 8; tel./fax 32 4225720 Odwodnienie gruntów gminy, zlokalizowanych pomiędzy ulicą Żorską i Wolną w Rybniku, Autor opracowania Ryszard Dyrda

Bardziej szczegółowo

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług InŜynierskich. Operat wodnoprawny. Wprowadzanie wód opadowych do rowów, przebudowa rowów

Biuro Usług InŜynierskich. Operat wodnoprawny. Wprowadzanie wód opadowych do rowów, przebudowa rowów Biuro Usług InŜynierskich ul. Lotników Polskich 39/5 80-809 GDAŃSK tel. 303-42-52 Operat wodnoprawny Wprowadzanie wód opadowych do rowów, przebudowa rowów Inwestycja: Adres: BranŜa: Przebudowa dróg gminnych:

Bardziej szczegółowo

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402

420 420 420 420 P33001400 720-1020 721-1020 745-1045 746-1045 P33001401 720-1985 721-1985 745-1855 746-1855 P33001402 Lipumax P-B model podstawowy Polietylenowy separator tłuszczu do zabudowy w gruncie zgodnie z PN-EN 1825 2 i 3 stopień rozbudowy z automatycznym opróżnianiem i oczyszczaniem separatora pokrywa przeciwzapachowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi w km 0+490 1+350

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 294178K ul. Trakt Św. Kingi w km 0+490 1+350 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI, INśYNIERII SANITARNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 33-300 Nowy Sącz, ul. Czarnieckiego 5 tel./ fax. 442-13-08 NIP 734-101-61-35 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

0-603-054-161. joan_mat@o2.pl STUDNIE CHŁONNE PRZY UL ZACHĘTY DZ. NR 1370/113

0-603-054-161. joan_mat@o2.pl STUDNIE CHŁONNE PRZY UL ZACHĘTY DZ. NR 1370/113 KOPIA ZAPASOWA EGZEMPLARZ INWESTORA PINB a/a STUDIO KB Joanna Matuszczak UL. DŁUGOSZA 7 41-409 MYSŁOWICE NIP 222-041-71-05 0-603-054-161 joan_mat@o2.pl INWESTOR : GMINA MIASTO MYSŁOWICE OBIEKT: STUDNIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Odwodnienie drogi powiatowej nr 1958B iterenów przyległych w miejscowości Zaruzie gm. Miastkowo Adres inwestycji: Zaruzie gm. Miastkowo Zamawiający: Powiatowy Zarzad Dróg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem EGZ. Nr... Projektowanie Dróg PH-U FUNO Krzysztof Suchecki Ul. Wenedów 22 B/9 75-420 Koszalin PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem Branża:

Bardziej szczegółowo

REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ autorska pracownia projektowania architektury "APPA-Jan Pudło" 41-605 Świętochłowice ul. Moniuszki 3/8 tel., fax: 0/32 245-39-61 NIP 627-109-24-02, Regon P-270729105, konto 79 10202368-1062504201, www.appa.biz.pl,

Bardziej szczegółowo

osadniki zawiesin mineralnych i organicznych

osadniki zawiesin mineralnych i organicznych OSAIKI ZAWIESIN MINERALNYCH I ORGANICZNYCH OK OK PRIM 57 OSAIKI ZAWIESIN MINERALNYCH I ORGANICZNYCH ZASTOSOWANIE Przedstawione osadniki mają zastosowanie: przy separacji zawiesin mineralnych z wód deszczowych

Bardziej szczegółowo

Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód odprowadzanie.wód opadowych z 100 mb ulicy RóŜanej do gruntu za pomocą studni chłonnej

Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód odprowadzanie.wód opadowych z 100 mb ulicy RóŜanej do gruntu za pomocą studni chłonnej Opis w języku nietechnicznym do wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych do gruntu za pomocą studni chłonnej zintegrowanej z studnią osadnikową, w ramach odwodnienia 100

Bardziej szczegółowo