I. CZĘŚĆ OPISOWA. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. CZĘŚĆ OPISOWA. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych."

Transkrypt

1 Operat Wodno Prawny Na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie, gmina Bakałarzewo. PROJEKTANT : MGR INś. BOGUSŁAW śytyniec NR UPR. SUW- 23/89 WSPÓŁPRACA : TECHN. BUD. JAN MAKOWSKI NR UPR. SUW- 141/85 Zawartość Opracowania I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń. III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 - ark. nr 1. 2.Profil podłuŝny odstojników wody popłucznej V=39,56 m 3 - skala 1:100 - ark. nr 2. 3.Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej od Z1 do K2 od K5 do RW - skala 1:100 - ark. nr 3. OLECKO, WRZESIEŃ 2011

2 I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. DANE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE WODNO-PRAWNE. O pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie, ubiega się Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA. - Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.; - Projekt rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania wody w Bakałarzewie. - Art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 115, póz z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie naleŝy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.(dz.u. Nr 137, poz. 984), - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500; - Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń. 3. CEL I ZAKRES OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI. Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie. Korzystanie z wód polegać będzie na odprowadzaniu do ziemi wód opadowych z nawierzchni utwardzonych z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie oraz wód nad osadowych wód popłucznych, z odstojników wód popłucznych. Miejscem odprowadzenia wód do gruntu jest projektowany zespół skrzynek rozsączających, rozmieszczony zgodnie z załącznikiem graficznym. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie przy wykorzystaniu projektowanego kanału kanalizacji deszczowej. Zrzut wód deszczowych do ziemi nastąpi po oczyszczeniu ich z zawiesin w osadniku oraz po oczyszczeniu ze związków ropopochodnych w separatorze. Odprowadzenie nad osadowych wód popłucznych z płukania filtrów do projektowanej kanalizacji deszczowej, nastąpi po przetrzymaniu w osadnikach, w celu wytrącenia filtratu w czasie 20 h, odpompowanie pompą zatapialną do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposaŝonej o osadnik i separator lamelowy. 4. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH. W przypadku kanalizacji deszczowych nie stosuje się Ŝadnych urządzeń pomiarowych. 5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH. Zrzuty wód deszczowych nie powodują zmian w wysokości zwierciadła wód podziemnych ani podtapiania gruntów przyległych. Urządzenia wodne słuŝące do odprowadzania wód deszczowych, tj. rurociągi, studzienki i separator znajdują się w całości na terenie naleŝącym do właścicieli posesji - Gminy Bakałarzewo. Wykaz właścicieli działek w miejscu lokalizacji urządzeń i rurociagów: - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3. - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3, - dz. nr Gmina Bakałarzewo, Bakałarzewo ul. Rynek 3.

3 6. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH. Obowiązkami ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich są: - przestrzeganie warunków pozwolenia wodno-prawnego; - zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed moŝliwością dopływu innych zanieczyszczeń; - prawidłowa eksploatacja urządzeń; - utrzymanie we właściwym stanie osadnika i separatora; - dbanie aby nie dopuścić do sytuacji awaryjnych nieprawidłowego działania separatora i osadników; - przestrzeganie obowiązków dodatkowych mogących wyniknąć w toku postępowania administracyjnego. 7. OKRESLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE. W stosunku do wód powierzchniowych, nie występuje Ŝaden wpływ omawianej instalacji. Skład wód deszczowych odpływających z obiektu wskazuje, Ŝe wody te nie mogą spowodować szkód w środowisku wód podziemnych, z którymi nie mają bezpośredniego kontaktu. 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII ORAZ ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH. Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała jednakowe ilości wód deszczowych. Sytuacje awaryjne mogą się wydarzyć np. w przypadku wystąpienia rozlania substancji na ciągu pieszo-jezdnym o składzie chemicznym trudnym do przewidzenia. W takich przypadkach naleŝy zamknąć wypływ z separatora, a do usunięcia substancji wezwać wyspecjalizowaną firmę. 9. OPIS INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUśĄCYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Odprowadzenie- nad osadowych wód popłucznych z płukania filtrów): ilość - Q 18,22 m 3 - na jeden proces płukania, grawitacyjnie, do projektowanej kanalizacji deszczowej, opartej na systemie z rur PVC D 200 mm i studzienek rewizyjnych z PP i PVC, po przetrzymaniu w osadnikach w celu wytrącenia filtratu w czasie 20 h, odpompowanie pompą zatapialną do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposaŝonej o osadnik i separator lamelowy. Odprowadzanie wód opadowych ze zlewni będzie następowało poprzez projektowane odwodnienie liniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej, opartej na systemie z rur PVC D 315 mm i studzienek rewizyjnych z PP i PVC, wyposaŝonej w osadnik i separator lamelowy. Odprowadzenie z separatora do projektowanego zestawu skrzynek rozsączających. Rurociągi odprowadzające wody opadowe z wpustów ulicznych i odwodnienia liniowego będą wykonane z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych (np. firm WAVIN, MABO TURLEN) D mm x 6000 mm, klasy S (8 kn/m2),łączonych na uszczelkę zgodnie z częścią graficzną opracowania. Do wykonania zmian kierunku zastosowane będą kształtki PVC D mm, zgodnie z częścią graficzną i katalogiem firmowym (np. firm WAVIN, MABO TURLEN). Odstojnik wód popłucznych z kręgów beton. D 2000 mm szt.6 - V - 39,56 m 3. Odstojniki wód popłucznych z typowych kręgów betonowych średnicy 2000 mm o połączeniach na zaprawie cementowej ustawionych w gotowym wykopie z włazami rewizyjnymi typu cięŝkiego, połączone ze sobą rurami PVC średnicy 200 mm. W celu uzyskania maksymalnej szczelności odstojniki będą pokryte od wewnątrz warstwą środka pod nazwą Hydrostop.

4 Separator ESL 3/30. Separator ESL 3/30 oddziela substancje ropopochodne ze ścieków pochodzące ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Najczęściej projektuje się je przy drogach i autostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach sprzętu transportowego. Został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE. Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN Korpus moŝe być wykonany z tworzywa sztucznego PE w klasach wytrzymałości SN4 i SN8 [kn/m2] wg PN-EN ISO 9969:2007. Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora separacji wyposaŝona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta komora odpływowa uniemoŝliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do kanalizacji. Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych spełnia kryteria: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. 137 poz. 984): < 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych w odprowadzanych ściekach. Normy PN-EN 858 dla separatorów klasy I: Efekt pracy separatora < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych. Osadnik typu OS. Osadnik OS zapewnia efekt oczyszczania poniŝej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i tym samym spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. (Dz.U. 137 poz. 984). Typoszereg osadników OS posiada aprobatę AT/ /A1 wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska. Osadnik OS 1200 / 1,0 jest urządzeniem redukującym zawartość zawiesiny ogólnej w ściekach. MoŜe być stosowany do podczyszczania ścieków deszczowych przed wprowadzeniem ich do odbiorników lub przed innymi urządzeniami wymagającymi zabezpieczenia przed zawiesinami np. przed separatorami lub oczyszczalniami. Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasiąkliwości do 5%, spełniającego wymagania normy PN-EN Studnie przykryte są pokrywami Ŝelbetowymi wyposaŝonymi we włazy o odpowiedniej klasie. Wykonany w ten sposób korpus charakteryzuje się duŝą wytrzymałością i szczelnością. Wlot do osadnika wyposaŝony jest w deflektor odpowiednio kierujący strumień ścieków. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku, dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z osadnika standardowo połoŝony jest 20 mm poniŝej wlotu, ale dopuszcza się wielkości większe (20-50 mm), wynikające ze spadku kanału. Skrzynki rozsączające AquaCell. Podstawową funkcją systemu AquaCell jest gospodarka odpływem wód deszczowych z powierzchni utwardzonych. Oto przykładowe moŝliwości wykorzystania: ROZSĄCZANIE woda deszczowa jest szybko zbierana w układy skrzynek, po czym zostaje odprowadzona wskutek wsiąkania w otaczający grunt, RETENCJA układy skrzynek stosuje się jako rozwiązanie alternatywne wobec konwencjonalnego układu rurociągów (czasowa retencja), zapewnia to większą, bezpośrednią powierzchnię przechowywania i wolniejszy odpływ wody, np. do kanalizacji czy cieków wodnych, MAGAZYNOWANIE układy skrzynek mogą słuŝyć jako zbiornik podziemny do magazynowania wody deszczowej.

5 10. OKRESLENIE ILOŚCI, STANU I SKŁADU ŚCIEKÓW ORAZ PRZEWIDYWANEGO SPOSOBU I EFEKTU ICH OCZYSZCZANIA OKREŚLENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH. Powierzchnię zlewni projektowanego kanału obliczono na podstawie mapy sytuacyjno- -wysokościowej w skali 1:500 rys. nr 1. Dane wyjściowe: Opad nominalny q nom =15 dm 3 /s*ha (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Opad maksymalny q max =132 dm 3 /s*ha (natęŝenie deszczu o częstotliwości występowania raz na 5 lat i czasie trwania 15 min) Zlewnia całkowita: F = 0,1752 ha - jezdnia polbruk: F pl = 0,0403 ha; współczynnik spływu ψ pl = 0,85 - dachy: F dch = 0,016 ha; współczynnik spływu ψ dch = 1,00 - trawa: F tr = 0,1189 ha; współczynnik spływu ψ tr = 0,15 Współczynnik opóźnienia:ϕ = 1,54 Odbiornik: skrzynki rozsączające Obliczono: Przepływ maksymalny ze zlewni: Q max = [(F pl x ψ pl ) + (F dch x ψ dch ) + (F tr x ψ tr ] ϕ x q max = 13,84 dm 3 /s Przepływ nominalny ze zlewni: Q nom = [(F pl x ψ pl ) + (F dch x ψ dch ) + (F tr x ψ tr )] ϕ q nom =1,57 dm 3 /s Dobrano: separator lamelowy ESL 3/30; osadnik OS 1200/1, URZĄDZENIA OCZYSZCZAJĄCE. Dla w/w parametrów dobrano układ podczyszczający, działający na kanale głównym, składający się z: A) Separatora lamelowy ESL 3/30, B) Osadnika, do wyłapywania piasku i części stałych - OS 1200/1,0. Urządzenia firmy Ekol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, Gdańsk, tel.: (58) , fax: (58) Parametry urządzeń: osadnika - specyfikacja techniczna w załączeniu, separatora - specyfikacja techniczna w załączeniu EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ. Separator lamelowy ESL 3/30 został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną, jest zgodny z normą PN-EN 858 i posiada oznakowanie CE. Zgodnie z Rozporządzeniem M O Ś (Dz.U. 137 poz. 984) najwyŝsze dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód wynoszą: - zawiesiny ogólne 100,0 mg/dm 3 - substancje ropopochodne 15,0 mg/dm 3 Procent maksymalnego przepływu hydraulicznego przez dobrany separator na projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie: p = 13,84/30 = 46,13% Sprawność usuwania substancji ropopochodnych separatora (z wykresu sprawności separatora) wynosi 98,0%. Sprawność usuwania zawiesin w osadniku (z wykresu sprawności osadnika ) wynosi 76,0%.

6 Zanieczyszczenia wód opadowych średnio wynoszą: - zawiesiny ogólne 300,0 mg/dm 3 - ropopochodne 200,0 mg/dm 3 Pozostałość zanieczyszczeń po przejściu przez urządzenia oczyszczające: - zawiesiny ogólne 300 x (1-0,76) = 72,0 mg/dm 3 < 100,0 mg/dm 3. - ropopochodne 200 x (1-0,98) = 4,0 mg/dm 3 < 15,0 mg/dm URZĄDZENIA ROZSĄCZAJĄCE. OBLICZENIE DŁUGOŚCI SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH A 10 7 n rd D 60 L = ( b h s + ( b + ( h / 2)) D 60( k r f / 2)) L długość skrzynek rozsączających [m] A n zredukowana powierzchnia [m 2 ] r d natęŝenie deszczu [l/s*ha] = 132,0dm 3 /s*ha D czas trwania deszczu [min] = 15,0min b szerokość skrzynek rozsączających [m] = 0,5m h wysokość skrzynek rozsączających [m] = 0,4m s r współczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsączających Wavin Q-Bic/Azura 0,95 k f współczynnik filtracji gruntu [m/s] = 1x10-3 A n =Σ(A x ψ) A n =(403,0x0,85+160,0x1,0+qq89,0x0,15)=681,0m , ,0 15,0 60 L = = 16,0m (0,5 0,4 0,95 + (0,5 + (0,4 / 2)) 15,0 60(0,001/ 2)) Dobrano: skrzynki rozsączające AquaCell (Core) w ilości 96 szt. o pojemności 19,2 m EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH Osadnik OS 1200 / 1,0. Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz oczyszczaniu urządzenia w zaleŝności od potrzeb. Kontrola osadnika obejmuje: wizualną ocenę stanu technicznego elementów; usunięcie zgromadzonych liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń pływających; sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu; sprawdzenie ilości depozytów zgromadzonych w komorze. Sprawdzenia ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej lub sondy talerzowej. Ilość zgromadzonego osadu nie moŝe przekroczyć ok. 1/3 ½ pojemności czynnej komory. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem naleŝy przystąpić do czyszczenia urządzenia. Częstotliwość usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń uzaleŝniona jest od warunków lokalnych. Usuwanie zgromadzonego osadu i depozytów pływających powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia.

7 UŜytkownik zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń. KaŜde czyszczenie naleŝy odnotować podając firmę serwisującą, środek transportu, ilość zanieczyszczeń oraz miejsce utylizacji Separator ESL 3/30. Warunkiem efektywnej pracy separatora jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją dostarczaną przez EKOL-UNICON. Kontrola i czyszczenie separatora powinno odbywać się w następujący sposób: Rodzaj urządzenia Separator lamelowy ESL 3/30 Okresy pierwszy rok eksploatacji - co dwa tygodnie następne lata - w zaleŝność od rodzaju zlewni (zaleca się co 2 3 miesiące) półrocze Kontrola i sprawdziany kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej kontrola grubości warstwy oleju kontrola poziomu osadu w osadniku kontrola sekcji lamelowej MoŜliwe wyniki, uwagi duŝa ilość zanieczyszczeń grubość warstwy oleju przekracza cm poziom osadu powyŝej połowy komory osadowej uszkodzenie mechaniczne sekcji Prace konserwacyjne i oczyszczające usunięcie zanieczyszczeń usunięcie oleju przez koncesjonowany zakład czyszczenie urządzeń przez koncesjonowany zakład wymiana sekcji lamelowej zanieczyszczenie oczyszczenie sekcji Minimum raz w roku zaleca się kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opróŝnienie zbiornika, czyszczenie elementów wyposaŝenia, wyciągnięcie sekcji lamelowej i pływaków, oczyszczenie ich, sprawdzenie stanu i ewentualnie poddanie wymianie. Po zakończeniu prac separator naleŝy wypełnić czystą wodą. Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa się przy uŝyciu wozu specjalistycznego. W czasie opróŝniania separatora naleŝy najpierw odpompować z powierzchni warstwę odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora naleŝy równieŝ przepłukać wkład oraz urządzenie zamykające i sprawdzić ich stan. UŜytkownik separatora jest zobowiązany do rejestracji ilości odbieranych zanieczyszczeń. Firma odbierająca i utylizująca zanieczyszczenia musi posiadać odpowiednie zezwolenia Skrzynki rozsączające AquaCell. Właściciela gruntu lub eksploatatora naleŝy poinformować o: - lokalizacji systemu, - ograniczeniu wjazdu na teren zamontowanego systemu, chyba Ŝe układ został zaprojektowany specjalnie pod kątem duŝych obciąŝeń, - odpowiedzialności za eksploatację. Studzienki kanalizacyjne oraz filtry i separatory powinny być regularnie kontrolowane w celu zapobiegania zamuleniu układu do zagospodarowania wody deszczowej. Inspekcja studzienek powinna odbywać się co pół roku, celem usunięcia liści i osadów. W razie potrzeby naleŝy przepłukać filtr. TELEFON

8 12. OKEREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚĆ I WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW ORAZ WÓD PODZIEMNYCH LUB WÓD POWIERZCHNIOWYCH POWYśEJ I PONIśEJ MIEJSCA ZRZUTU ŚCIEKÓW. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie naleŝy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w określa minimalną nominalną przepustowość urządzeń oczyszczających, dla których naleŝy wykonywać badania w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń -wynosi ona więcej niŝ 300 l/s. W przypadku omawianej kanalizacji deszczowej i separatora nie zachodzi potrzeba wykonywania badań składu odprowadzanych ścieków deszczowych. 13. WNIOSKI KOŃCOWE. l. Wnioskuje się o pozwolenie na odprowadzenie wód deszczowych i wód nad osadowych do ziemi, z terenu objętej projektem rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bakałarzewie w ilościach i na zasadach zamieszczonych w operacie. OPRACOWAŁ:

9 II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Wypis właścicieli działek w miejscu lokalizacji rurociągów i urządzeń.

10 III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500 - ark. nr 1. 2.Profil podłuŝny odstojników wody popłucznej V=39,56 m 3 - skala 1:100 - ark. nr 2. 3.Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej od Z1 do K2 od K5 do RW - skala 1:100 - ark. nr 3.

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA

OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA OS-I.7222.2.2.2012.EK Rzeszów, 2012-10 - 02 DECYZJA Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.151,

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji

I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. I.1. Opis instalacji I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I.1. Opis instalacji Instalacja służąca do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej 1000 ton wyrobów ceramicznych na dobę zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - stan prawny

Pompy ciepła - stan prawny Pompy ciepła - stan prawny Stan prawny geotermii niskotemperaturowej w Polsce i na świecie Tworzenie polityki dotyczącej zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo