SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp) Zamawiającym jest Miasto Łomża, w którego imieniu występuje Prezydent Miasta Łomża z siedzibą : Urząd Miejski w Łomży ulica: ul. Stary Rynek 14 Kod : , Miejscowość: Łomża Telefon (0 86) Fax (0-86) Adres Strona internetowa Zamawiajacego Strona BIP: : godziny urzędowania: pn , wt.-pt EKD : REGON: NIP: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 10 ust. 1, art. 36 ust.1. pkt 2, art upzp) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą lub upzp, przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3, art. 29, art. 30 upzp) i art. 31 ust.1 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2010 r. usługi polegającej na oczyszczaniu urządzeń oczyszczających ścieki opadowe tj. 25 szt separatorów związków ropopochodnych i 12 szt. odrębnych osadników umiejscowionych przed separatorami, w które wyposażona jest miejska kanalizacja deszczowa w Łomży. Zamówienie obejmuje dwukrotne 1

2 (dwa etapy) czyszczenie wszystkich urządzeń ujętych w poniższej tabeli. I etap do 30 listopada 2009r. I II etap i zakończenie zamówienia do 30 listopada Miasto Łomża zestawienie separatorów na miejskiej kanalizacji deszczowej Lp Urządzenie i jego lokalizacja 1. Separator S 3, Łomża ul. Poznańska (przed mostem na rz. Łomżyczce) 2. Separator S 4, Łomża ul. Poznańska (za mostem na rz. Łomżyczce) 3. Separator S 5A, Łomża, ul. Poznańska (przy posesji nr 95) 4. Separator S 5B, Łomża ul. Poznańska (przy posesji nr 93) 5. Separator S 14, Łomża ul. Modrzewiowa 6. Separator S 19, Łomża ul. Poznańska (przy ul. Spokojnej) 7. Separator S 22, Łomża ul. Poznańskiej - (przy wiadukcie) 8. Separator S 23, Łomża ul. Poznańska (przy ul. Piłsudskiego) 9. Separator S 25, Łomża ul. Poznańska - (przy posesji nr 43) 10. Separator S 27, Łomża ul. Poznańska (przy ul. W. Typ separatora SEP ,0 SEP 70/ ,0 BHDC 12/B 125 SEP 10/ ,0 NG 150-3,5 IHDC 375 NG 65-2,4 NG 80-2,4 SEP 100/ ,0 SEP 70/ ,0 Objętość Czynna separatora (m 3 ) Odrębny osadnik Objętość czynna osadnika (m 3 ) 15, , , , ,5 + 17,5 76, ,0 + 10,0 4,7 + 20,0 15, ,

3 Polskiego) 11. Separator S 28, Łomża, Oś. Maria (za kładką na rz. Łomżyczce) 12. Separator S 28A, Łomża ul.sosnowa(przy posesji nr 45) 13. Separator S 29, Łomża ul. Wesoła (za kładką na rz. Łomżyczce) 14. Separator S 29A, Łomża ul.wesoła (na przeciwko posesji nr 80) 15. Separator S 31, Łomża ul. Nowogrodzka (przy posesji nr 160) 16. Separator S 39, Łomża ul.sosnowa(przy posesji nr 51) 17. Separator S 40, Łomża ul. Cicha 18. Separator, Łomża ul. Rybaki (Zjazd) 19. Separator, Łomża ul. Rybaki (Pl. Zielony) 20. Separator, Łomża ul. Rybaki (Sikorskiego) 21. Separator STEJAX, Łomża ul. Zdrojowa 22. Separator S17, Łomża ul. Nowogrodzka - Sikorskiego 23. Separator S24, Łomża ul. Piłsudskiego 24 Separator S33, Łomża ul. Nowogrodzka 25 Separator, Łomża ul. Nadnarwiańska SEP 30/ ,0 SEP 15/ ,0 SEP 10/ ,0 SEP 15/ ,0 NG ,5 SEP 70/ ,0 SEP 15/ ,0 UNICON 60/600 S Lamelowy UNICON 75/750 S Lamelowy UNICON 160/1600 Lamelowy STEJAX BS-O 40/400 NG 200 NG 200 NG 200 PSW Lamela 8, , , , ,8 + 5,0 15, , ,5 + 8,0 6,5 + 9,5 15,0 + 14,0 5,0 + 6,5 15,2 (2x7,6) 15,2 (2x7,6) + 40,0 (2x20) + 40,0 (2x20) 7,6 + 20,0 5,

4 60/600 Objętości razem: 296,8 200,5 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie dotyczy dwukrotnego, w okresie objętym zamówieniem czyszczenia separatorów i osadników. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dla każdego z dwóch etapów przedmiotu zamówienia przedstawia się następująco: 1) usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych, osadu i wody, 2) wyciągnięcie sekcji żaluzjowych i ich oczyszczenie, 3) oczyszczenie i osuszenie poszczególnych komór separatora; 4) ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora, 5) zamontowanie sekcji żaluzjowych, 6) transport odpadów do neutralizacji, 7) unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych, 8) napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie, 9) uporządkowanie terenu wokół separatora 10) sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu, 11) usunięcie zawartości odrębnych osadników, Ponadto w okresie trwania zamówienia Wykonawca przeprowadzi trzy przeglądy eksploatacyjne separatorów i osadników: jednego w 2009r. w II półroczu i dwóch w 2010r. w I i II półroczu. Uwaga: przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie 2. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 29, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 30 i art. 31 ust.1, art.83 ust. 2 i 3 upzp) Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ( art. 36. ust. 2 pkt 3, art.67 ust. 1 pkt 6, 7 upzp.) Zamówienia uzupełniające nie są przewidywane. 4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE ( art. 36 ust.2 pkt 4, art.83 ust.1 upzp) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ( art. 36 ust.1 pkt 4 upzp) Termin wykonania zamówienia (I i II etap) - od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2010r., w tym I etap do 30 listopada 2009r. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 4

5 V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( art.22, art.24, art. 36 ust.1 pkt 5 upzp) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24.ustawy. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w pkt. VI.1 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wg formuły " spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum (szczegółowo wymienione w pkt. VI.1. Ocena spełniania posiadania niezbędnego potencjału ekonomicznego oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana po zsumowaniu potencjałów ekonomicznego i technicznego uczestników konsorcjum oraz osób personelu kierowniczego przewidzianych do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia, którymi dysponują łącznie uczestnicy konsorcjum. W przypadku oceny posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia konieczne jest, aby przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum spełnił to wymaganie. 2. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest spełniać i akceptować warunki, określone niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy - pod rygorem odrzucenia oferty-, a w szczególności: 1) Wypełnić druk OFERTA, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku, załączonego przez Zamawiającego załącznik nr 1 do SIWZ: 2) Dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, wyszczególnione w punkcie VI niniejszej SIWZ. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( art. 23, 24, 25, 26, 27,art. 36 ust.1 pkt 6, art. 44, art 45 ust.1,3 i 4 oraz inne wymagane dokumenty. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt.v.1 SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą, sporządzoną ściśle wg formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - następujące dokumenty, oświadczenia i informacje: 5

6 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ; /w celu potwierdzenia warunków: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/: 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 5) Aktualną decyzję właściwego Wydziału Ochrony Środowiska zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstającymi podczas świadczenia usług w zakresie czyszczenia i serwisowania separatorów substancji ropopochodnych na terenie miasta Łomża - złożoną w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;. w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym/: 6) Wykaz zrealizowanych usług, w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, w których dokonano konserwacji min. 10 szt. Urządzeń oczyszczających wody opadowe (separator + osadnik) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług, a łączna wartość usług konserwacji tych urządzeń w tym okresie nie była niższa niż zł oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych usług; 7) Wykaz osób personelu kierowniczego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i udokumentowanie jej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 6

7 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 8) Wykaz sprzętu, jakim winien dysponować Wykonawca do prawidłowej realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, wymagane jest posiadanie co najmniej jednego samochodu próżniowo - ciśnieniowego, co najmniej jednego specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów niebezpiecznych (alternatywnie dopuszcza się jeden pojazd spełniający obie w/w funkcje), co najmniej jeden agregat wysokociśnieniowy do mycia instalacji separatorów., lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował. 2. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty 1) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego lidera pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w pkt VI.1 ppkt 1) - 4), które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym - liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową ocenę każdego uczestnika konsorcjum. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową wykonawcy. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ( art.36 ust 1.pkt 7, art. 9 ust.1, art. 27, art.38 ust. 1-3 upzp) 1. Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty były kierowane wyłącznie na następujący adres: Urząd Miejski w Łomży Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Łomża, ul. Stary Rynek 14 tel. ( 086) , ; fax. (086) Adres 2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego. 3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 7

8 pisemnej 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 5. Wykonawca może zwrócić się. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art.36 ust1.pkt 7 upzp.) Uprawnionymi osobami zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Andrzej Karwowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łomża, siedziba: Łomża ul. Stary Rynek 14, pok. 103, tel Bogusław Kondratowicz - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łomża, siedziba: Łomża ul. Stary Rynek 14, pok. 103, tel VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ( art. 36 ust.1 pkt 8, art. 45, art.46 upzp.) Wadium nie jest wymagane. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust.1 pkt 9, art.85, art. 181 upzp) 1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT (art.9 ust.1 i 2 art. 36 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 8, art.82 ust.2 i 3 upzp) 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką 3. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y)upoważnioną(-e) - do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 8

9 z innych dokumentów załączonych do oferty. 4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie. 5. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 6. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust.4 ustawy) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie " zastrzeżone " i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej. 7. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt.xi w nienaruszonym opakowaniu. Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach, Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być: zaadresowana na Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży i oznaczona następująco Oferta na wykonywanie czyszczenia separatorów i osadników. Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz uwagę: nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert. 8. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w pkt VI specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert. 9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT (art. 36 ust.1 pkt 11, art.84, art.86 upzp ) 1. Składanie ofert 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek Łomża w pokoju nr 101, II sekretariat 2) Termin składania ofert upływa w dniu : r. o godz ) Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z pkt X SIWZ. 4) Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczątką z datownikiem o treści: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY WPŁYNĘŁO DNIA:... (data) z dopisaną ręcznie godz. wpływu. 5) Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju. 9

10 6) Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w pkt X z dopiskiem WYCOFANIE OFERY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej 7) Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert 1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi r. o godzinie 9 30 w siedzibie Zamawiąjacego w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa i, pokój nr ) Oferty będą otwierane w kolejności składania. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy. 5) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ( art. 36 ust.1.pkt 12. art.92 ust. 3a) upzp) Bazą wyjściową do skalkulowania ceny jednostkowej oczyszczenia urządzenia jest zryczałtowany koszt odebrania 1m 3 odpadu z poszczególnych urządzeń. Cenę zamówienia stanowi iloczyn zryczałtowanego kosztu odebrania 1m 3 odpadu, objętości czynnej wszystkich urządzeń i ilości czyszczeń każdego urządzenia przewidzianych do wykonania w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2010r (dwa czyszczenia). Łączna cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać cenę brutto /z podatkiem VAT/ z wyszczególnieniem: ceny netto i wysokość podatku VAT. Oprócz ceny łącznej całego zamówienia wymagane jest także podanie ceny oddzielnie dla każdego z dwóch etapów z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT i ceny brutto. Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem. Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. Cena za czyszczenie urządzeń nie podlega zmianie przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. XII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ (art. 36 ust. 2 pkt 6 upzp) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT ( art. 36.ust.1 pkt 13, art. 91, art. 92 upzp. ) 10

11 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi. Najniższa cena brutto tj. koszt wykonania zamówienia znaczenie kryterium: 100 % 2. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilośc punktów wynosi 100. Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., pozostałe-proporcjonalnie mniej, wg formuły (wzoru): C min. L c. = x 100 pkt C bad. gdzie: L c. ilość punktów oferty badanej C min. najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert (nie odrzuconych) C bad. cena (brutto) badanej oferty. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną jednostkową, tj. która uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art.92 ust.1 ustawy. 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej: Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ( art. 36 ust. 1 pkt 14, art.92,art.94 upzp) 1. Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy. 2. Umowa będzie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku złożenia protestu umowa zostanie zawarta po ostatecznym jego rozstrzygnięciu. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 1) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 11

12 2) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje. 5. W dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zaświadczenie wystawione przez bank zawierające nr konta, na które należy opłacać faktury za wykonane roboty. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ( art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 147, art. 148, art. 150, art. 151 upzp) Zabezpieczenie nie jest wymagane. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY ( art. 36.ust. 1 pkt 16, art upzp) Umowa winna być zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ. Przed uzyskaniem zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wymagane będzie przedłożenie dokumentów dot. Podwykonawcy określonych w pkt.vi.1. ppkt 2) niniejszej specyfikacji. W sprawach umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami obowiązują przepisy art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z późn. zmianami. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art. 36 ust.1 pkt 17, art. 4a),dz. VI upzp Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty Zasady korzystania z protestu i odwołania określa Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki : 1. załącznik nr 1 - Wzór oferty. 2. załącznik nr 2 - Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ustawy. 3. załącznik nr 3 - Wzór umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i akty wykonawcze do ustawy. 12

13 Opracował: Zatwierdzam: Bogusław Kondratowicz Uzgodnienia 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo