GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu."

Transkrypt

1 Wydanie z dn r. GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI GZWiK 15. Udostępnienie wody z hydrantu. Wymagane dokumenty: 1. Wniosek. 2. Oświadczenie odbiorcy o przeszkoleniu w zakresie obsługi zestawu wodomierzowego, hydrantu i zasuwy hydrantowej. 3. Oświadczenie dotyczące zużycia wody i odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w okresie wypożyczenia zestawu wodomierzowego. 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych. 5. Dowód wpłaty wypożyczenia zestawu hydrantowego. Miejsce i sposób składania dokumentów: Osobiście: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krzyżowice, ul. Orla 11. Opłata: 1. Wypożyczenie zestawu hydrantowego (kaucja) - 650,00 zł. 2. Opłata abonamentowa za udostępnienie zestawu hydrantowego 5 zł/dobę. 3. Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy nr w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach lub w kasie GZWiK. 4. Faktura VAT będzie wystawiona do 7 dni po zdaniu zestawu w siedzibie GZWiK. Termin i sposób załatwienia sprawy: do 7 dni od daty złożenia wniosku po dokonanej opłacie. Jednostka prowadząca sprawę: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Dział Eksploatacji i Inwestycji ul. Orla Krzyżowice tel.: ; ul. Orla Krzyżowice godziny pracy: pon. pt.: 7:00-15:00 tel.: fax: strona internetowa: Uwagi: 1. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty należy do wniosku dołączyć kserokopię dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty. 2. Wydanie zestawu wodomierzowego następuje w siedzibie GZWiK. Podstawa prawna: 1. 4 i 14 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 2. Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach. Załączniki: 1. Wniosek. 2. Oświadczenie odbiorcy o przeszkoleniu w zakresie obsługi zestawu wodomierzowego, hydrantu i zasuwy hydrantowej. 3. Oświadczenie dotyczące zużycia wody i odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w okresie wypożyczenia zestawu hydrantowego. 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych. NIP: REGON: Odpowiedzialny: Marta Mirek Zatwierdził: Tomasz Herok

2 Krzyżowice, dnia... Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Orla 11, Krzyżowice Wniosek o udostępnienie poboru wody z hydrantu Nazwa i adres Odbiorcy ( dane do wystawienia rachunku/faktury )... nr NIP... tel. kontaktowy... Adres korespondencyjny ( wypełnić jeżeli inny niż na fakturze):... Proszę o udostępnienie poboru wody z hydrantu przy ul. (wpisać dokładny adres)... na cele: budowy domku jednorodzinnego, budowy domu wielorodzinnego, budowy obiektów drogowych, płukania sieci wodociągowej, czyszczenia sieci kanalizacyjnej, podlewania zieleni *, inne ( podać jakie ) Uwagi : Wypełnić w przypadku konieczności płukania sieci. Dane przewodu płukanego : Średnica... mm, długość odcinka... mb, materiał.... Woda po płukaniu odprowadzana będzie do kanalizacji będącej w eksploatacji GZWiK.( TAK / NIE )* Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Cennikiem Usług Odpłatnych GZWiK ( data i czytelny podpis Odbiorcy )... * - właściwe podkreślić

3 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Odbiorcy o przeszkoleniu w zakresie obsługi zestawu wodomierzowego, hydrantu i zasuwy hydrantowej Miejscowość, data :... Odbiorca*:... Oświadcza, że: - Został przeszkolony w zakresie obsługi hydrantu, zasuwy hydrantowej i zestawu wodomierzowego; Został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód w przypadku niewłaściwej obsługi hydrantu, zasuwy hydrantowej lub zestawu wodomierzowego; Został poinformowany o odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku powstania ewentualnych szkód wynikających z niewłaściwej obsługi hydrantu, zasuwy lub zestawu wodomierzowego; Został poinformowany o konsekwencjach umyślnego zerwania plomby. Zobowiązuje się do: - Dbałości o powierzone urządzenia, a w szczególności do zabezpieczenia powierzonych mu urządzeń przed kradzieżą lub uszkodzeniem przez osoby trzecie oraz użytkowania ich zgodnie z wytycznymi GZWiK; - Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z eksploatacją powierzonych urządzeń właściwym służbom GZWiK; - Natychmiastowego zgłoszenia o zerwaniu plomby z podaniem przyczyny zerwania; - Ponoszenia odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek w związku z niewłaściwą obsługą albo niewłaściwym zabezpieczeniem hydrantu, zasuwy lub zestawu wodomierzowego; - Naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej GZWiK lub osobie trzeciej w związku z niewłaściwą obsługą albo niewłaściwym zabezpieczeniem hydrantu, zasuwy lub zestawu wodomierzowego; - Udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień pracownikom GZWiK; - Udostępnienia hydrantu na każde żądanie pracowników GZWiK; - Udostępnienia hydrantu na każde żądanie Straży Pożarnej i powiadomienia o tym fakcie GZWiK; - Wykorzystywania wody wyłącznie do celów określonych we wniosku o udostępnienie. /... / /... / czytelny podpis i pieczęć Odbiorcy: czytelny podpis pracownika GZWiK: * wpisać pełne dane i adres Odbiorcy.

4 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE NR /2012 oświadczenie dotyczące zużycia wody i odprowadzania ścieków w okresie od momentu wydania warunków technicznych do momentu odbioru przyłącza i podpisania umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Odbiorca o następujących danych: Nazwa..., Adres: (miasto, kod pocztowy), ul., nr., NIP REGON..... PESEL.. 1. Odbiorca oświadcza, że woda pobierana w (miejsce inwestycji), zużywana będzie na cele: a. inwestycyjne (określić w procentach). b. bytowo-gospodarcze (określić w procentach). c. inne (jakie, określić w procentach) W związku z deklaracją zawartą w pkt.1 Odbiorca oświadcza, że: a. ścieki powstałe w procesie inwestycyjnym z użyciem wody pobieranej na cele inwestycyjne pkt.1a odprowadzane będą do.. b. ścieki powstałe z wykorzystania wody na cele bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do * : - zbiornika bezodpływowego; - kanalizacji sanitarnej; - Odbiorca korzysta z obsługi firmy zewnętrznej w tym zakresie (toaleta przewoźna); c. ścieki innego rodzaju odprowadzane będą do.. 3. Odbiorca zapewnia GZWiK możliwość natychmiastowego (bez uprzedzenia) przeprowadzenia kontroli urządzeń wodno - kanalizacyjnych na terenie prowadzonej inwestycji, sposobu wykorzystania wody, sposobu odprowadzania ścieków, jakości odprowadzanych ścieków oraz zobowiązuje się do usuwania nieprawidłowości w gospodarce wodno - ściekowej w wyznaczonym zakresie i terminie. 4. W przypadku odprowadzania przez Odbiorcę ścieków w ilościach innych niż określone w ust. 1 lub nie przestrzeganiu ustaleń z ust. 2, Odbiorca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody poniesione przez GZWiK z tego tytułu. 5. Za szkody, o których mowa w ust. 4 powyżej, uważa się w szczególności uszkodzenia elementów sieci kanalizacyjnej (kolektorów, pomp i innych urządzeń), konieczność przeprowadzania przez GZWiK dodatkowych czyszczeń sieci kanalizacyjnej, usuwania zwiększonej ilości odpadów i osadów, konieczność ponoszenia przez GZWiK kar i dodatkowych opłat administracyjnych, które mogą zostać nałożone przez odpowiednie organy administracji data, czytelny podpis, pieczęć Odbiorcy: czytelny podpis pracownika GZWiK: Załącznik nr 3 * niepotrzebne skreślić

5 Krzyżowice, dnia.... Oświadczenie Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GZWiK z siedzibą przy ul. Orla 11, Krzyżowice, w celu realizacji wniosku na zleconą usługę. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu. Równocześnie wyrażam zgodę, by należność za pobraną wodę wraz z opłatami dodatkowymi (opłata abonamentowa za udostępnienie hydrantu 5 zł brutto/d), wynikającymi z Cennika Usług Odpłatnych GZWiK rozliczona była z wpłaconej przeze mnie kaucji na poczet wypożyczenia zestawu wodomierzowego w kwocie 650,00 zł. Zobowiązuję się do uregulowania należności przelewem na wskazane konto bankowe po otrzymaniu faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Nr Konta Bankowego: (data i podpis zleceniodawcy) GZWiK informuje, że: 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest GZWiK z siedzibą przy ul. Orla 11, Krzyżowice. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.9265 ze zm.) w celu realizacji wniosku na zleconą usługę. 2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach. 3. Osoba, której będą dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną INTERSEROH Polska Sp. z o.o. Definicje: Interseroh: INTERSEROH Polska Sp. z o.o., ul. Kubickiego 17 / 27, 02-954 Warszawa, Polska. Informacje na temat Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo