Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015"

Transkrypt

1 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r.

2 WPROWADZENIE Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Głubczycach prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki Nr KRS oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.). Spółka uzyskała wymagane ustawą (art.16 pkt.1) zezwolenie Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce w formie Decyzji nr KI VI z dnia r. oraz Postanowienia nr KI VI z dnia na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan, to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody. Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności: 1) planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych; 2) przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach; 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

3 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat od 2013 do 2015 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą w/w korekty. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych na lata wynosi ,90 tys. złotych. 1. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych w latach Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest: a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na: - ujmowaniu wody za pomocą 30 studni głębinowych na 12 ujęciach, - uzdatnianiu wody na dwóch stacjach uzdatniania w Klisinie i Krasnym Polu w procesach odżelaziania i odmanganiania wody poprzez napowietrzanie i filtrację na odżelaziaczach, odmanganiaczach, oraz na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych, - dezynfekcji wody, - dostarczaniu produkowanej wody sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych, b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych oraz ścieków opadowych i roztopowych systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c) oczyszczanie ścieków na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Głubczycach, Pomorzowicach i Pietrowicach Głubczyckich. Realizacja zadań przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji: - na pobór wód podziemnych dla ujęć wód podziemnych w Głubczycach ważne do r. (OŚ 6223/8/2003/2005), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Klisinie ważne do r. (OŚ 6223/13/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Braciszowie ważne do r. (OŚ 6223/5/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Tarnkowej ważne do r. (OŚ 6223/22/2006/2007),

4 - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Debrzycy ważne do r. ( OŚ ), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Krasnym Polu ważne do r. (OŚ 6223/14/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Mokrem Kolonii ważne do r. (OŚ 6223/15/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Mokrem Wsi ważne do r. (OŚ ), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Dobieszowie ważne do r. (OŚ 6223/12/2000), - na wprowadzanie oczyszczonych ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Głubczycach do wód powierzchniowych ważne do r. (ŚR.III-AC /06), - na odprowadzenie ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Pomorzowicach ważne do r. (OŚ ), - na odprowadzenie ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Pietrowicach ważne do r. (OŚ ), W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych posiada następujący sprzęt specjalistyczny: - koparkę wielofunkcyjną New Holland 1 szt. - koparki na podwoziu ciągnika kołowego Ostrówek 2 szt. - samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci WUKO SCK-4Z, 1 szt. - beczki asenizacyjne do wywozu nieczystości płynnych 2 szt. - cysternę do dowozu wody pitnej 1 szt. - samochody wywrotki 2 szt. a ponadto samochody dostawczo-osobowe, ciągniki, przyczepy i naczepy, sprężarkę, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, wycinarkę do asfaltu i betonu, urządzenie do zadymiania, sprzęt do lokalizacji przewodów wodociągowych i inne. Obok działalności statutowej przedsiębiorstwo świadczy szereg usług pomocniczych m.in. budowa sieci i przyłączy wod-kan., czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym. Przychody ze świadczenia tego typu usług stanowią średnio w roku ok.3-5% całkowitych przychodów Spółki (np. w 2010r. 5,55% a w 2011r. 2,94%). Przedsiębiorstwo zamierza w kolejnych latach kontynuować świadczenie powyższych usług co najmniej na tym samym poziomie i dążyć do rozszerzenia oferty głównie w zakresie: - lokalizacji wycieków na sieciach wodociągowych - usług sprzętem specjalistycznym Planowany poziom usług wodociągowo kanalizacyjnych w latach przedstawia poniższa tabela:

5 Tabela Nr 1 Lp. Rodzaj usługi Ilość w roku Budowa sieci wod-kan. (w mb) Budowa przyłączy wod-kan.(w szt.) Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym (w km) Czyszczenie wpustów ulicznych (w szt.) Założone w powyższej tabeli wielkości mają charakter prognozy i zależą głównie od czynników zewnętrznych takich jak np. sytuacja gospodarcza w kraju, rozwój budownictwa, ilości zleceń na wykonanie usług itp. Kwalifikacje pracowników, posiadany sprzęt i wyposażenie techniczne pozwalają na pełną realizację prognozowanego zakresu usług. 2. Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w latach Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców. 2.1 Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. 1) Ujęcia wody: Spółka posiada 12 czynnych ujęć wody. Podstawowe dla przedsiębiorstwa ujęcia wody położone są w Głubczycach: ujęcie nr 1 przy ul. Powstańców oraz ujęcie nr 4 przy ul. Kołłątaja. Ujęcie nr 2 położone przy ul. Mickiewicza oraz ujęcie tzw. basenowe pełnią jedynie funkcje pomocnicze; pierwsze z uwagi na dużą zawartość żelaza w wodzie, a drugie ze względu na brak możliwości korzystania w okresie letnim z uwagi na pobór wody wyłącznie na potrzeby basenu kąpielowego. Od kilkunastu lat nieczynne jest ujęcie nr 3 położone na terenie Gadzowic, które zostało wyłączone z eksploatacji ze względu na b. dużą zawartość żelaza w ujmowanej wodzie. Z ujęć zlokalizowanych na terenie Głubczyc woda dostarczana jest także do kilkunastu okolicznych wiosek za pomocą systemów złożonych z sieci przesyłowych, zbiorników i pompowni. Nie wymaga ona uzdatniania, a jedynie okresowej dezynfekcji Zasoby wodne ujęć Głubczyckich w pełni zapewniają pokrycie zapotrzebowania odbiorców, ewentualne problemy i ograniczenia wynikają jedynie z możliwości przesyłowych. Szacunkowa liczba osób zaopatrywanych z tych ujęć wynosi

6 Tabela nr 2 17 tys. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód dla ujęć w Głubczycach maksymalny godzinowy pobór wody wynosi 440 m 3 /h, a dobowy m 3 /d. Z pozostałych 8 ujęć wody 5 zaopatruje w wodę wodociągi grupowe, a 3 pojedyncze wioski. Woda pobierana z ujęcia w Klisinie i w Krasnym Polu jest uzdatniania z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu. Przedsiębiorstwo prowadzi monitoring jakości wody pitnej, który polega na stałej kontroli jakości pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody. Wybrane wskaźniki jakości wody w Głubczycach odniesione do aktualnych wytycznych zawiera tabela nr 2. Wskaźnik (jednostka) Odczyn (ph) Przewodność ( s/cm 20 0 C) Mętność ( NTU ) Barwa (mg Pt/dm 3 ) Azotany (mg/dm 3 ) Azotyny (mg/dm 3 ) Amonowy jon (mg/dm 3 ) Żelazo og. (mg/dm 3 ) Mangan (mg/dm 3 ) Bakterie gr. coli (jtk/100ml) Escherichia coli (jtk/100ml) Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 o C po 48 h (jtk/dm 3 ) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (wyniki z II kwartału 2011 r.) 6, ,08 <5 29,5 <0,01 <0,2 0,01 0, Obowiązująca norma 6,5-9, <1,0 < ,5 0,5 0,20 0, ) Sieć wodociągowa łączna długość eksploatowanej sieci wynosi blisko 221 km, a w tym: magistrale wodociągowe o długości około 61 km, sieć rozdzielcza o długości łącznej blisko 160, Celem zapewnienia w przypadkach awarii prawidłowej dostawy wody pod względem ilości i ciśnienia sieć uzbrojona jest w ok.442 zasuwy, Ponadto na sieci zainstalowanych jest: hydrantów p.poż. (Ø 80 mm) Wszystkie 47 wiosek i osiedli leżących na terenie gminy Głubczyce jest zwodociągowanych. 2) Sieć kanalizacyjna łączna długość eksploatowanej sieci wynosi około 119 km, a w tym: kanalizacja sanitarna o długości ponad 92 km, kanalizacja deszczowa o długości około 27 km,

7 w systemie kanalizacji sanitarnej pracują ogółem 22 przepompownie ścieków. Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ. skanalizowanych zostało dotychczas 14 wiosek i osiedli położonych na terenie gminy Głubczyce, z których ścieki sanitarne są odprowadzane na oczyszczalnie ścieków. 3) Oczyszczalnie ścieków Spółka posiada 2 oczyszczalnie ścieków; w Głubczycach i Pomorzowicach oraz eksploatuje oczyszczalnię w Pietrowicach. Oczyszczalnia ścieków w Głubczycach odbiera ścieki dopływające z terenu Głubczyc i 12 okolicznych dwoma kolektorami Ø1000 mm i Ø400 mm oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi z wiosek na terenie gminy, w których nie ma kanalizacji sanitarnej do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 17,5 %. Nowa oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 2000r. W procesie podczyszczania ścieków nadal uczestniczy część wyremontowanych obiektów i urządzeń starej oczyszczalni, które funkcjonują od początku XX wieku. Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii: - mechaniczne na kracie mechanicznej, piaskowniku i w osadniku Imhoffa, - biologiczne na złożach biologicznych zraszanych oraz w reaktorach biologicznych w procesach beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, - w osadniku wtórnym. Wydzielony w procesie oczyszczania osad nadmierny podlega obróbce na obiektach: - zagęszczacza - stacji odwadniania i higienizacji osadu Rocznie na oczyszczalni ścieków powstaje około 2 tys. Mg osadów (ok. 535Mg w przeliczeniu na suchą masę), które są składowane na otwartym składowisku osadów, a docelowo są wykorzystywane rolniczo. Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 9550 m 3 /d. W 2011 r. ilość odebranych i poddanych procesom oczyszczania ścieków wyniosła ok m 3, daje to średnio-dobową ilość ścieków ok m 3 /d. Proces oczyszczania ścieków jest monitorowany i analizowany, co pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia redukcji zanieczyszczeń. Podstawowe wskaźniki redukcji zanieczyszczeń zestawiono w tabeli nr 3 (dane za 2011 r.): Tabela nr 3

8 Wskaźniki Stopień redukcji w % zawiesina ogólna BZT 5 ChZT fosfor ogólny azot ogólny 99, ,58 98,73 96,84 Oczyszczalnie ścieków w Pomorzowicach i Pietrowicach Głubczyckich są małymi oczyszczalniami lokalnymi o przepustowości kilkudziesięciu m 3 /dobę Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w latach Niniejszy plan przedstawia najważniejsze zadania inwestycyjne i podział środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych, wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wod-kan, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno rozwojowymi Miasta. Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej). W tabeli nr 4 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w tabeli 4A przedstawiono główne zakupy inwestycyjne Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tabela nr 4 Nakłady w tys. zł Lp. Zadanie rozwojowo-modernizacyjne Ogółem Uwagi I Urządzenia wodociągowe 6.375, , ,7 A Sieć wodociągowa 3.873, , Sieć tranzytowa Grobniki - Debrzyca Opracowana jest kompletna dokumentacja projektowo-techniczna

9 2 Sieć tranzytowa Głubczyce Zopowy Osiedle Sieć tranzytowa Równe - Dobieszów Sieć tranzytowa Zopowy - Braciszów Sieć wodociągowa w ul. Krakowskiej i Niepodległości (rejon targowiska) Innowacyjny model zarządzania sieciami wodociągowymi na terenie Głubczyc Budowa nowych sieci wod-kan oraz przebudowa istniejących sieci wodociągowych w celu uzbrojenia terenów na których będą prowadzone inwestycje budowlane oraz dla zapewnienia odpowiednich wydatków wody na cele p. poż. na terenie Głubczyc Radiowy system odczytu wodomierzy Budowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Głubczycach 21,65 21,65 B Obiekty wodociągowe 2.501, ,7 1 Zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice 2.501, ,7 II Urządzenia kanalizacyjne 7.550, , ,01 C Sieć kanalizacji sanitarnej 5.206, , , Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Bernacice Górne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisięcice Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowości Kwiatoniów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Katowickiej w Głubczycach ,71 15, ,71 270,00 270,00 64,74 64,74 D Sieć kanalizacji deszczowej Montaż urządzeń podczyszczających przed wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki na terenie Głubczyc Całkowite koszty zadania 250tys., koszty opracowania dokumentacji zostaną poniesione w roku 2012 PROJEKT /system własny Inwestycja jest w trakcie realizacji do końca 2013 r. wydano na zadanie ,00zł Środki finansowe będą wydatkowane w zależności od potrzeb Została opracowana dokumentacja Całkowity koszt zadania 700tys. koszty związane z realizacją zadania tj.670tys zostaną poniesione w roku Całkowite koszty zadania 4918,91 tys., koszty opracowania dokumentacji zostały poniesione w roku 2013 w kwocie 77,20 tys. zł. Opracowana jest kompletna dokumentacja projektowo-techniczna

10 E Oczyszczalnia ścieków 1.966, ,3 1 Modernizacja części osadowej 1.966, ,3 Razem (I + II) , , , Zakres przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych wraz z uzasadnieniem celowości ich realizacji I.A. 1. Sieć wodociągowa Grobniki Debrzyca Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. 2197m. Konieczność realizacji zadania wynika z malejącej wydajności ujęcia w Debrzycy. 2. Sieć wodociągowa Głubczyce Zopowy Osiedle Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 5000m. w celu umożliwienia drugostronnego zasilania w wodę wodociągu grupowego Bogdanowice od strony miejscowości Zopowy Osiedle. 3. Sieć wodociągowa Równe - Dobieszów Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 2200m. Jego realizacja wynika z zagrożenia skażeniem ujęcia wody w Dobieszowie podczas lokalnych podstopień występujących po intensywnych i ulewnych deszczach. 4. Sieć wodociągowa Zopowy - Braciszów - dł. ok. 2500m Jego realizacja podyktowana jest technicznymi problemami z dotrzymaniem parametrów jakości wody na ujęciu w Braciszowie. 5. Sieć wodociągowa ul. Niepodległości ul. Krakowska. dł. ok. 500m Celem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody na cele ppoż. w rejonie targowiska miejskiego. 6. Innowacyjny system zarządzania sieciami wodociągowymi. Inwestycja została rozpoczęta w 2011r. Ma ona na celu m.in. symulację hydrauliki w dłuższym okresie czasowym i służy do modelowania i zarządzania wszystkimi procesami służącymi do dystrybucji wody na bazie map cyfrowych. Korzyści z niej wynikające, to obniżenie kosztów dostawy wody, ograniczenie liczby wycieków i ilości wody niesprzedanej. 7. Dostosowanie istniejącej infrastruktury wodociągowej w zakresie ppoż do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zadanie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonach miasta przeznaczonych pod budownictwo. Obejmuje ono także swoim zakresem rozbudowę i modernizację sieci wod. w innych rejonach miasta w celu zabezpieczenia dostawy wody w odpowiedniej ilości na cele ppoż. zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach, w miejscach w których powyższe warunki nie są spełnione. 8. Radiowy system odczytu wodomierzy. Wdrożenie systemu doprowadzi do obniżenia kosztów gospodarki wodomierzowej Spółki. 9. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Głubczycach

11 I.B Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej nowych mieszkańców, co pozytywnie wpłynie na rozwój i rozbudowę miasta Głubczyce. Poprawi się komfort i jakość życia mieszkańców. Inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju zarówno Gminy Głubczyce jak i Spółki. Realizacja inwestycji wpłynie również na podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie objętym budową sieci wodociągowej. 1. Zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice Zadanie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wody wraz ze stacją hydroforową, modernizację sieci wodociągowych oraz modernizację pompowni wody w Bogdanowicach. II.C 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bernacicach Górnych Realizacja zadania obejmuje remont istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami i piaskownikiem, dostawa i montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi oraz opracowaniem dokumentacji projektowej z niezbędnymi pozwoleniami. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisięcice Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej miejscowości. Zadanie będzie polegać na budowie sieci kanalizacyjnej rozdzielczej z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków dla 778 mieszkańców (wg stanu na dzień r.). 3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowości Kwiatoniów Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej miejscowości. Zadanie będzie polegać na remoncie istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Katowickiej w Głubczycach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę warunków sanitarnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta w oczach jego mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie również na podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie objętym budową sieci kanalizacji sanitarnej.

12 II.D 1. Montaż urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Psiny na terenie Głubczyc Realizacja zadania obejmuje montaż 30 szt. osadników przed wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki na terenie Głubczyc i ma na celu obniżenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania nie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rzeki. II.E 1. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Głubczycach Zadanie obejmuje modernizację stacji odwadniania osadu i polegać będzie na zabudowie na ciągu osadowym urządzenia do odwadniania osadu (wirówka, pompa osadu oraz urządzenia pomiarowe. Tabela nr 4A Nakłady w tys. zł Lp. Zakupy inwestycyjne Ogółem Uwagi Zakup urządzeń do bieżącej 1 eksploatacji sieci wod.-kan. 326, ,9 146,9 Koparko ładowarka na podwoziu 2 kołowym Cysterna ciągniona do przewozu 3 wody czystej Samochód dostawczy do 3,5 t Razem 646, ,9 146,9 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to: wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie, systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne, wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania sieciami wodociągowymi remonty, konserwacje oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach remontu sieci wodociągowej, poprawa ściągalności opłat za pobór wody i egzekucja należności. Przedsięwzięcia powyższe zapewniają właściwe proporcje produkcji, zakupu i strat wody. Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy liczyć:

13 - bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i podmioty gospodarcze, - uszczelnienie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji, - poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności, Nadal notowany jest spadek sprzedaży wody. Wartości sprzedaży wody i ścieków sanitarnych w latach 2009, 2010 i 2011 obrazujące spadek przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela nr 5 Rok Wielkość sprzedaży wody w tys. m ,6 974,8 959,2 Wielkość sprzedaży ścieków w tys. m 3 788,2 781,0 763,7 Ogólna tendencja spadkowa sprzedaży wody i ścieków sanitarnych w ostatnich latach nie wpływa jednak na zmiany potrzeb w zakresie niezbędnych nakładów inwestycyjnych zabezpieczających funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków). Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci tj. zasuwy, hydranty itp. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci. Plan działań w zakresie wymiany uzbrojenia na sieci wodociągowej ujęto w tabeli nr 6. Tabela nr 6 Lp. Planowane przedsięwzięcia Planowana ilość w szt. Razem Wymiana i legalizacja wodomierzy Wymiana zasuw Wymiana hydrantów Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Na realizację zdań inwestycyjnych ze środków własnych Spółka przeznaczy większość odpisów amortyzacyjnych, jednocześnie zapewniając stabilność i płynność finansową firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowanymi środkami trwałymi.

14 Ponadto Spółka w latach spłacać będzie preferencyjne pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na niektóre zadania inwestycyjne realizowane wcześniej, na łączną kwotę 107,6 tys. zł. Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano nakłady inwestycyjne na lata przedstawione w poniższej tabeli: Tabela nr 7 Rok Wartość nakładów w poszczególnych latach w tys. zł , , ,61 Ogółem ,90 5. Sposoby finansowania inwestycji Prognozowane nakłady na inwestycje, które będą realizowane w latach zamykają się łączną kwotą ,90 tys. zł Źródłami finansowania inwestycji będą: - środki własne w wysokości 4 237,05 tys. zł, w tym amortyzacja stanowi 3 297,00 tys. zł - środki Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w wysokości 436,40 tys. zł - środki PROW w wysokości 2 413,35 tys. zł - środki pochodzące z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 7 508,10 tys. zł Przy udziale środków Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk zostanie wdrożony innowacyjny model zarządzania sieciami wodociągowymi na terenie Głubczyc. Przy udziale środków finansowych pochodzących z pożyczek i kredytów zostaną zrealizowane następujące zadania : 1. modernizacja ciągu osadowego oczyszczalni ścieków, 2. montaż urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki, 3. zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja, 4. zwiększenie niezawodności dostawy wody oraz polepszenie jakości wody dostarczanej dla miejscowości Głubczyce Sady i Lwowiany 5. radiowy system odczytów wodomierzy 6. uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Lisięcice, Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane ze środków własnych Głubczyckich Wodociągów.

15 Powyższy plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 6. Przewidywane efekty planu W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć: - utrzymanie ciągłej dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami, - zapewnienie niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, - zmniejszenie strat wody, - zmniejszenie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, - wzrost długości sieci wodociągowej, - wzrost długości sieci kanalizacyjnej, - wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej, - wzrost ilości ścieków oczyszczonych, - obniżenie kosztów dostawy wody, - ograniczenie liczby wycieków i ilości wody niesprzedanej 7. Uwagi odnośnie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Bieżący plan został sporządzony na podstawie danych i informacji będących aktualnie w posiadaniu Spółki. Zmiana okoliczności, na które Spółka ma ograniczony wpływ, np. pogorszenie się sytuacji gospodarczej szczególnie znaczących kontrahentów może wymagać korekty przedmiotowego planu.

16 Załącznik Nr 1 do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Uzupełnienie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na lata wraz z uzasadnieniem celowości realizacji tych przedsięwzięć. I.A. 1. Sieć wodociągowa Grobniki Debrzyca Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. 2197m. Konieczność realizacji zadania wynika z malejącej wydajności jedynej studni na ujęciu w Debrzycy, a tym samym zagrażającej utratą ciągłości dostawy wody dla tej miejscowości. Wykonane próbne odwierty w latach 80-tych potwierdzają, że warstwa wodonośna znajduje się na dużej głębokości i ma niewielką wydajność, dlatego też budowa sieci tranzytowej stanowi najbardziej uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie tego problemu. W roku ubiegłym studnia poddana została mechanicznemu czyszczeniu i przedmuchiwaniu filtra, które przyniosło jedynie nieznaczną poprawę wydajności studni. Czyszczenie studni stanowi działanie jedynie doraźne a jego efekt jest krótkotrwały (3-4 lata) po czym wydajność sukcesywnie z roku na rok spada. 2. Sieć wodociągowa Głubczyce Zopowy Osiedle Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 5000m. Realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia drugostronnego zasilania w wodę miejscowości Nowe Gołuszowice, Zopowy Osiedle. Obecny sposób dostawy wody mieszkańcom tych wsi oraz obiektów TOP- FARMS (obory z inwentarzem) nie zabezpiecza jej ciągłości w momencie wystąpienia awarii na sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ujęciem przy ul. Kołłątaja a wsią Zopowy. Woda z istniejącego ujęcia będącego własnością TOP-FARMS jest złej jakości (nie spełnia właściwych parametrów jakościowych przewidzianych dla wody do spożycia przez ludzi a określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz.417 z 2007r. z póź.zm.). Drugostronne zasilanie pozwoli również zachować ciągłość dostawy wody mieszkańcom wsi Zopowy i Zubrzyce. Rok rocznie spółka boryka się z koniecznością kłopotliwego i kosztownego odpowietrzania sieci po usuwaniu awarii na odcinku pomiędzy zapasowym zbiornikiem wody w Zubrzycach a wsią Zopowy, ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu w konsekwencji czego na tym odcinku dochodzi do tworzenia się w sieci wodociągowej tzw. poduszek powietrznych. 3. Sieć wodociągowa Równe Dobieszów Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 2200m Jego realizacja wynika z zagrożenia skażeniem ujęcia wody w Dobieszowie podczas lokalnych podtopień występujących po intensywnych i ulewnych

17 deszczach. Omawiane ujęcie zasila w wodę dwie miejscowości Dobieszów i Pielgrzymów. Warstwa wodonośna na ujęciu w Dobieszowie znajduje się na bardzo niewielkiej głębokości ok. 2,5m w związku z czym jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mogące infiltrować do studni. Ponieważ czas przesiąkania przez tak cienką warstwę jest krótki, nasza reakcji na pojawiające się zagrożenie skażeniem jest praktycznie niemożliwa. W przypadku skażenia ujęcia woda musiałaby być dowożona z Równego. 4. Sieć wodociągowa Zopowy Braciszów Budowa sieci wodociągowej Tranzytowej o dł. ok. 2500m. podyktowana jest technicznymi problemami związanymi z dotrzymaniem parametrów jakości wody na ujęciu w Braciszowie. W związku z tym, że zawartość azotanów w ujmowanej wodzie zbliża się do dopuszczalnej wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U.Nr 61, poz.417 z 2007r. z póź.zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, i z roku na rok zwiększa się, zachodzi konieczność podjęcia stosownych działań polegających na wybudowaniu stacji uzdatniania wody lub doprowadzenia wody o odpowiedniej jakości z innego ujęcia. Proces usuwania związków azotowych w wodzie przeznaczonej do spożycia jest procesem skomplikowanym technologicznie i mało stabilnym. Poniesione przez spółkę koszty na wybudowanie SUW mogą okazać się w konsekwencji nietrafioną inwestycją. Wykonywane w latach 90-ych ubiegłego stulecia próbne odwierty studni głębinowych potwierdziły, że w rejonie Braciszowa brak jest warstwy wodonośnej, która mogła by być wykorzystana do zasilania wodociągu. 5. Sieć wodociągowa ul. Niepodległości ul. Krakowska. dł. ok. 500m Celem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody na cele ppoż. w rejonie targowiska miejskiego, w związku z jego modernizacją w roku W chwili obecnej istniejąca sieć wodociągowa nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U Nr 124, poz Po przeprowadzeniu niezbędnego zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej, poprawie ulegną również wydatki wody w sieciach w rejonie przylegających do ul. Krakowskiej. 6. Innowacyjny system zarządzania sieciami wodociągowymi. Zintegrowany System Zarządzania siecią wodociągową umożliwia kompleksowe zarządzanie miejskim systemem zaopatrzenia w wodę. Składa się z modułów: systemu GIS generującego mapę numeryczną sieci wodociągowej, systemu SCADA monitoringu sieci, systemu CIS do rejestracji ilości sprzedajnej wody i archiwizacji użytkowników sieci wodociągowej, modelu hydraulicznego sieci oraz algorytmów analizy i optymalizacji wielokryterialnej pracy sieci wodociągowej. Branżowa baza danych systemu GIS gromadzi informacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne, niezbędne do zarządzania siecią, jest elementem

18 integrującym wszystkie moduły i programy systemu. Na podstawie danych o sieci zgromadzonych w bazie danych systemu GIS, analizuje się awaryjność sieci i jej poszczególnych odcinków, wyznacza się odpowiednie trendy awaryjności i na tej podstawie tworzy się scenariusze bieżących i przyszłych prac remontowych oraz szacuje się bieżące i przyszłe potrzeby inwestycyjne. Model hydrauliczny sieci wodociągowej służy przy tym do sprawdzania poprawności opracowanych wariantowych planów remontowych poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń symulacyjnych. Wspomaganie komputerowe procesów decyzyjnych zarządzania dotyczy zagadnień: a. technicznych, b. organizacyjnych i c. finansowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Szczegółowa analiza porównawcza wyników obliczeń hydraulicznych z pomiarami wykonywanymi przez systemy monitoringu ułatwia zlokalizowanie rejonów, dla których występują zwiększone straty wody oraz punkty kradzieży wody. Redukcja strat wody uzyskana w wyniku wczesnego wykrycia i lokalizacji awarii oraz poprzez zapobieganie awariom dzięki odpowiednio wcześnie i w ukierunkowany sposób przeprowadzonym pracom remontowym, oznacza mniejsze zużycie wody. W rezultacie uzyskuje się oszczędniejsze gospodarowanie dostępnymi zasobami wodnymi, co ma ważny aspekt proekologiczny. Zastosowanie systemu polega na dokumentowaniu sieci i udostępnianiu informacji zgromadzonych w branżowej bazie danych systemu przy wykonywaniu zadań związanych z rutynową eksploatacją sieci, na przykład podczas obsługi awarii, realizacji procesu przyłączania odbiorców czy prowadzeniu prac remontowych. Dane zgromadzone w systemie będą wykorzystywane między innymi podczas: a. wydawania warunków technicznych na podłączenie się do sieci wodociągowej w przypadku, gdy istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci lub gdy konieczna jest rozbudowa istniejącej sieci lub budowa dodatkowych obiektów sieci, b. przygotowania i prowadzenia odbiorów technicznych przyłączy wody do nieruchomości oraz odbiorów sieci wodociągowej, w tym sprawdzania zgodności przebiegu inwestycji z projektem i wspomagania całego procesu biznesowego obowiązującego w przedsiębiorstwie, c. wspomagania pracy kadry kierowniczej w zarządzaniu bieżącymi pracami i planowaniu prac przyszłych, d. wspomagania działań dyspozytorów pogotowia technicznego i brygad terenowych. Zintegrowany System Zarządzania siecią wodociągową może przynieść korzyści polegające na bezpośrednim i szybkim dostępie do informacji o sieci i stanie jej pracy, co pozwali łatwiej i sprawniej podejmować decyzje operatorskie związane ze sterowaniem siecią, jak również decyzje strategiczne związane z jej remontami i rozbudową.

19 Według wstępnych szacunków wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania siecią wodociągową pozwoli na: a. zmniejszenie strat wody o ok. 10% na terenie miasta Głubczyce, b. redukcję pracochłonności związaną miedzy innymi z lokalizowaniem i usuwaniem awarii o ok. 10%. 7. Budowa nowych sieci wod-kan. oraz przebudowa istniejących sieci wod. w celu uzbrojenia terenów na których będą prowadzone inwestycje budowlane oraz dla zapewnienia odpowiednich wydatków wody na cele p.poż. na terenie Głubczyc Zadanie polegać będzie na budowie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych w rejonach miasta przeznaczonych pod budownictwo. Środki finansowe na ten cel wydatkowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb oraz postępu w realizacji robót budowlanych. Obejmuje ono także swoim zakresem rozbudowę i modernizację sieci wod. w innych rejonach miasta w celu zabezpieczenia dostawy wody w odpowiedniej ilości na cele ppoż. zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach, w miejscach w których powyższe warunki nie są spełnione. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz.U Nr 124, poz.1030/ zabezpieczenie wody do celów p.poż. z wodociągu zbiorowego musi spełniać następujące wymogi: a. Wydajność wodociągu miejskiego dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców co najmniej 20dm 3 /s. b. Sieć powinna zapewniać wydajność 10dm 3 /s przy ciśnieniu w hydrancie zewnętrznym nie mniejszym 0,1MPa przez co najmniej 2 godziny. c. Hydranty należy umieszczać wzdłuż dróg i ulic przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości między nimi do 150m, w odległości od chronionego obiektu budowlanego do 75m. d. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego DN80 (nadziemnego lub podziemnego) nie może być mniejsza niż 10dm 3 /s 8. Radiowy system odczytu wodomierzy Zdalny odczyt polega na automatycznym pobieraniu danych z wodomierzy i przesyłaniu ich do urządzenia inkasenta, poruszającego się samochodem, w celu ich analizy i dokonania rozliczeń. Zastosowanie systemu odczytów radiowych umożliwia odczyt w trudno dostępnych miejscach, takich jak studzienki wodomierzowe umieszczone w ciągach jezdni, na terenach parkingowych, studzienki stale zalane, wodomierze umieszczone w zakładach przemysłowych w pobliżu ciągów technologicznych o szczególnej ochronie sanitarnej, wodomierze umieszczone w budynkach o zamkniętym dostępie czy też umieszczone u odbiorców, którzy rzadko przebywają w swych posesjach.

20 Inwestycja polegająca na wdrożeniu radiowego systemu odczytów wodomierzy oraz monitoringu ujęć wody może przyczynić się do zwiększenia efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa poprzez: a. zmniejszenie strat wody poprzez lepszą i szybszą lokalizację awarii i wycieków oraz niekontrolowanych poborów wody przez odbiorców, czego skutkiem będzie zmniejszenie produkcji wody przez przedsiębiorstwo. Takie działania spowodują obniżenie zużycia energii eklektycznej oraz wyeliminowanie marnotrawstwa zasobów naturalnych w sposób kontrolowany. Ciągła kontrola dostarczanej wody do kontrahentów pozwoli także na wyeliminowanie nieopomiarowanych punktów poborów wody. b. zmniejszenie strat wody i racjonalizacja zużycia przez odbiorców powoduje zmniejszenie ilości generowanych ścieków przemysłowych, bytowo-gospodarczych oraz rolniczych, co skutkuje odciążeniem oczyszczalni ścieków. Wpływa to korzystnie na warunki środowiskowe oraz na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej skutkując tym samym zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska. c. automatyczne odczytywanie istotnie wpływa na skrócenie czasu odczytu, a przez to na zmniejszenie kosztów operacyjnych działalności. d. zdalny odczyt umożliwia dostęp do wskazań liczników w przypadku nieobecności właściciela obiektu lub utrudnionego dostępu do licznika. e. sygnalizacja unieruchomienia wodomierza. f. zasygnalizowanie znacznego wzrostu zużycia wody (np. w przypadku awarii). g. wyeliminowanie rozliczeń na podstawie średniego zużycia spowodowanych brakiem odczytu. h. system gwarantuje pełne zabezpieczenie przed wszelkimi nadużyciami. Lokatorzy nie są narażeni na zagrożenia związane z wpuszczaniem obcej osoby do swojego lokalu. i. ciągły monitoring pracy ujęć wodnych pozwoli na efektywne zarządzanie zasobami wód podziemnych eksploatowanych przez spółkę oraz obniżenie wskaźnika awaryjności poprzez precyzyjną regulację przepływu i ciśnienia wody. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wpływa na obniżenie emisji CO 2 i SO 2 oraz związków NOx do atmosfery. j. zaoszczędzona woda nie wtłoczona do sieci przyczynia się także do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Według wstępnych szacunkowych obliczeń wdrożony system odczytów radiowych wodomierzy oraz monitoringu ujęć wody pozwoli na: a. zredukowanie strat wody o ok. 6%, b. zmniejszenie kosztów osobowych związanych z obsługą gospodarki wodomierzowej o ok. 30%. 9. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Głubczycach

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013

WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2013 Wstęp 7 Sprawozdanie finansowe 9 Infrastruktura wodociągowa 13 Infrastruktura kanalizacyjna 17 Polityka cenowa 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr 204/XXXVII/05 z dnia 18 marca 2005 r. RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2005-2013 SULEJÓWEK,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM

UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM przyjęty uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 str. 1 I www.pwikpiaseczno.pl Słowo wstępu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo