Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015"

Transkrypt

1 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r.

2 WPROWADZENIE Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Głubczycach prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy Spółki Nr KRS oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.). Spółka uzyskała wymagane ustawą (art.16 pkt.1) zezwolenie Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce w formie Decyzji nr KI VI z dnia r. oraz Postanowienia nr KI VI z dnia na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan, to zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy ujęcia wód podziemnych, urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody. Urządzenia kanalizacyjne w rozumieniu ustawy to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności: 1) planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych; 2) przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach; 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

3 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat od 2013 do 2015 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą w/w korekty. Łączna planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych na lata wynosi ,90 tys. złotych. 1. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych w latach Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność, której przedmiotem jest: a) zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na: - ujmowaniu wody za pomocą 30 studni głębinowych na 12 ujęciach, - uzdatnianiu wody na dwóch stacjach uzdatniania w Klisinie i Krasnym Polu w procesach odżelaziania i odmanganiania wody poprzez napowietrzanie i filtrację na odżelaziaczach, odmanganiaczach, oraz na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych, - dezynfekcji wody, - dostarczaniu produkowanej wody sieciami rozdzielczymi i przyłączami wodociągowymi do odbiorców zbiorowych oraz indywidualnych, b) zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu ścieków bytowo gospodarczych i przemysłowych oraz ścieków opadowych i roztopowych systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c) oczyszczanie ścieków na mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Głubczycach, Pomorzowicach i Pietrowicach Głubczyckich. Realizacja zadań przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie uzyskanych pozwoleń i decyzji: - na pobór wód podziemnych dla ujęć wód podziemnych w Głubczycach ważne do r. (OŚ 6223/8/2003/2005), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Klisinie ważne do r. (OŚ 6223/13/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Braciszowie ważne do r. (OŚ 6223/5/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Tarnkowej ważne do r. (OŚ 6223/22/2006/2007),

4 - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Debrzycy ważne do r. ( OŚ ), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Krasnym Polu ważne do r. (OŚ 6223/14/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Mokrem Kolonii ważne do r. (OŚ 6223/15/2010), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Mokrem Wsi ważne do r. (OŚ ), - na pobór wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w Dobieszowie ważne do r. (OŚ 6223/12/2000), - na wprowadzanie oczyszczonych ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Głubczycach do wód powierzchniowych ważne do r. (ŚR.III-AC /06), - na odprowadzenie ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Pomorzowicach ważne do r. (OŚ ), - na odprowadzenie ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Pietrowicach ważne do r. (OŚ ), W celu pełnego zabezpieczenia dostaw wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo obok szeregu urządzeń i obiektów technologicznych posiada następujący sprzęt specjalistyczny: - koparkę wielofunkcyjną New Holland 1 szt. - koparki na podwoziu ciągnika kołowego Ostrówek 2 szt. - samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci WUKO SCK-4Z, 1 szt. - beczki asenizacyjne do wywozu nieczystości płynnych 2 szt. - cysternę do dowozu wody pitnej 1 szt. - samochody wywrotki 2 szt. a ponadto samochody dostawczo-osobowe, ciągniki, przyczepy i naczepy, sprężarkę, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, wycinarkę do asfaltu i betonu, urządzenie do zadymiania, sprzęt do lokalizacji przewodów wodociągowych i inne. Obok działalności statutowej przedsiębiorstwo świadczy szereg usług pomocniczych m.in. budowa sieci i przyłączy wod-kan., czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym. Przychody ze świadczenia tego typu usług stanowią średnio w roku ok.3-5% całkowitych przychodów Spółki (np. w 2010r. 5,55% a w 2011r. 2,94%). Przedsiębiorstwo zamierza w kolejnych latach kontynuować świadczenie powyższych usług co najmniej na tym samym poziomie i dążyć do rozszerzenia oferty głównie w zakresie: - lokalizacji wycieków na sieciach wodociągowych - usług sprzętem specjalistycznym Planowany poziom usług wodociągowo kanalizacyjnych w latach przedstawia poniższa tabela:

5 Tabela Nr 1 Lp. Rodzaj usługi Ilość w roku Budowa sieci wod-kan. (w mb) Budowa przyłączy wod-kan.(w szt.) Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznym (w km) Czyszczenie wpustów ulicznych (w szt.) Założone w powyższej tabeli wielkości mają charakter prognozy i zależą głównie od czynników zewnętrznych takich jak np. sytuacja gospodarcza w kraju, rozwój budownictwa, ilości zleceń na wykonanie usług itp. Kwalifikacje pracowników, posiadany sprzęt i wyposażenie techniczne pozwalają na pełną realizację prognozowanego zakresu usług. 2. Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w latach Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących obiektów itp. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia obecnych odbiorców. 2.1 Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne eksploatowane przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. 1) Ujęcia wody: Spółka posiada 12 czynnych ujęć wody. Podstawowe dla przedsiębiorstwa ujęcia wody położone są w Głubczycach: ujęcie nr 1 przy ul. Powstańców oraz ujęcie nr 4 przy ul. Kołłątaja. Ujęcie nr 2 położone przy ul. Mickiewicza oraz ujęcie tzw. basenowe pełnią jedynie funkcje pomocnicze; pierwsze z uwagi na dużą zawartość żelaza w wodzie, a drugie ze względu na brak możliwości korzystania w okresie letnim z uwagi na pobór wody wyłącznie na potrzeby basenu kąpielowego. Od kilkunastu lat nieczynne jest ujęcie nr 3 położone na terenie Gadzowic, które zostało wyłączone z eksploatacji ze względu na b. dużą zawartość żelaza w ujmowanej wodzie. Z ujęć zlokalizowanych na terenie Głubczyc woda dostarczana jest także do kilkunastu okolicznych wiosek za pomocą systemów złożonych z sieci przesyłowych, zbiorników i pompowni. Nie wymaga ona uzdatniania, a jedynie okresowej dezynfekcji Zasoby wodne ujęć Głubczyckich w pełni zapewniają pokrycie zapotrzebowania odbiorców, ewentualne problemy i ograniczenia wynikają jedynie z możliwości przesyłowych. Szacunkowa liczba osób zaopatrywanych z tych ujęć wynosi

6 Tabela nr 2 17 tys. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód dla ujęć w Głubczycach maksymalny godzinowy pobór wody wynosi 440 m 3 /h, a dobowy m 3 /d. Z pozostałych 8 ujęć wody 5 zaopatruje w wodę wodociągi grupowe, a 3 pojedyncze wioski. Woda pobierana z ujęcia w Klisinie i w Krasnym Polu jest uzdatniania z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu. Przedsiębiorstwo prowadzi monitoring jakości wody pitnej, który polega na stałej kontroli jakości pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. Pozwala to zapewnić wymaganą skuteczność procesów uzdatniania oraz utrzymać na optymalnym poziomie jakość produkowanej wody. Wybrane wskaźniki jakości wody w Głubczycach odniesione do aktualnych wytycznych zawiera tabela nr 2. Wskaźnik (jednostka) Odczyn (ph) Przewodność ( s/cm 20 0 C) Mętność ( NTU ) Barwa (mg Pt/dm 3 ) Azotany (mg/dm 3 ) Azotyny (mg/dm 3 ) Amonowy jon (mg/dm 3 ) Żelazo og. (mg/dm 3 ) Mangan (mg/dm 3 ) Bakterie gr. coli (jtk/100ml) Escherichia coli (jtk/100ml) Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 o C po 48 h (jtk/dm 3 ) Wartość wskaźnika dla wody uzdatnionej (wyniki z II kwartału 2011 r.) 6, ,08 <5 29,5 <0,01 <0,2 0,01 0, Obowiązująca norma 6,5-9, <1,0 < ,5 0,5 0,20 0, ) Sieć wodociągowa łączna długość eksploatowanej sieci wynosi blisko 221 km, a w tym: magistrale wodociągowe o długości około 61 km, sieć rozdzielcza o długości łącznej blisko 160, Celem zapewnienia w przypadkach awarii prawidłowej dostawy wody pod względem ilości i ciśnienia sieć uzbrojona jest w ok.442 zasuwy, Ponadto na sieci zainstalowanych jest: hydrantów p.poż. (Ø 80 mm) Wszystkie 47 wiosek i osiedli leżących na terenie gminy Głubczyce jest zwodociągowanych. 2) Sieć kanalizacyjna łączna długość eksploatowanej sieci wynosi około 119 km, a w tym: kanalizacja sanitarna o długości ponad 92 km, kanalizacja deszczowa o długości około 27 km,

7 w systemie kanalizacji sanitarnej pracują ogółem 22 przepompownie ścieków. Przepompownie te gwarantują dopływ ścieków na oczyszczalnię z terenów, których ukształtowanie uniemożliwia grawitacyjny spływ. skanalizowanych zostało dotychczas 14 wiosek i osiedli położonych na terenie gminy Głubczyce, z których ścieki sanitarne są odprowadzane na oczyszczalnie ścieków. 3) Oczyszczalnie ścieków Spółka posiada 2 oczyszczalnie ścieków; w Głubczycach i Pomorzowicach oraz eksploatuje oczyszczalnię w Pietrowicach. Oczyszczalnia ścieków w Głubczycach odbiera ścieki dopływające z terenu Głubczyc i 12 okolicznych dwoma kolektorami Ø1000 mm i Ø400 mm oraz dowożone pojazdami asenizacyjnymi z wiosek na terenie gminy, w których nie ma kanalizacji sanitarnej do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. W dopływających ściekach udział ścieków przemysłowych wynosi ok. 17,5 %. Nowa oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 2000r. W procesie podczyszczania ścieków nadal uczestniczy część wyremontowanych obiektów i urządzeń starej oczyszczalni, które funkcjonują od początku XX wieku. Oczyszczanie ścieków prowadzone jest w następującej technologii: - mechaniczne na kracie mechanicznej, piaskowniku i w osadniku Imhoffa, - biologiczne na złożach biologicznych zraszanych oraz w reaktorach biologicznych w procesach beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego, - w osadniku wtórnym. Wydzielony w procesie oczyszczania osad nadmierny podlega obróbce na obiektach: - zagęszczacza - stacji odwadniania i higienizacji osadu Rocznie na oczyszczalni ścieków powstaje około 2 tys. Mg osadów (ok. 535Mg w przeliczeniu na suchą masę), które są składowane na otwartym składowisku osadów, a docelowo są wykorzystywane rolniczo. Projektowana maksymalna przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 9550 m 3 /d. W 2011 r. ilość odebranych i poddanych procesom oczyszczania ścieków wyniosła ok m 3, daje to średnio-dobową ilość ścieków ok m 3 /d. Proces oczyszczania ścieków jest monitorowany i analizowany, co pozwala na osiągnięcie i ustabilizowanie na wysokim poziomie stopnia redukcji zanieczyszczeń. Podstawowe wskaźniki redukcji zanieczyszczeń zestawiono w tabeli nr 3 (dane za 2011 r.): Tabela nr 3

8 Wskaźniki Stopień redukcji w % zawiesina ogólna BZT 5 ChZT fosfor ogólny azot ogólny 99, ,58 98,73 96,84 Oczyszczalnie ścieków w Pomorzowicach i Pietrowicach Głubczyckich są małymi oczyszczalniami lokalnymi o przepustowości kilkudziesięciu m 3 /dobę Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w latach Niniejszy plan przedstawia najważniejsze zadania inwestycyjne i podział środków na ich realizację. Doświadczenie pokazuje, że wieloletnie plany ulegają często zmianom spowodowanym bieżącymi, nieprzewidywalnymi potrzebami. Konieczność wprowadzania do planu nowych zadań inwestycyjnych zamiennie do wcześniej zakładanych, wynika najczęściej ze zwiększonej awaryjności pewnego odcinka sieci, zmian w planach budowy lub remontów ulic oraz ze zmiany zagospodarowania lub użytkowania terenów już uzbrojonych. Rzeczowy zakres planu wynika m.in. z informacji na temat stanu technicznego urządzeń wod-kan, doświadczenia przedsiębiorstwa wynikającego z wieloletniej eksploatacji tych urządzeń oraz z założeń inwestycyjno modernizacyjnych Spółki skorelowanych z planami inwestycyjno rozwojowymi Miasta. Plan przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych Spółki może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność (zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy do wniosku taryfowego należy załączać plan w wersji zaktualizowanej). W tabeli nr 4 zestawiono rzeczowy i czasowy zakres przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w tabeli 4A przedstawiono główne zakupy inwestycyjne Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Tabela nr 4 Nakłady w tys. zł Lp. Zadanie rozwojowo-modernizacyjne Ogółem Uwagi I Urządzenia wodociągowe 6.375, , ,7 A Sieć wodociągowa 3.873, , Sieć tranzytowa Grobniki - Debrzyca Opracowana jest kompletna dokumentacja projektowo-techniczna

9 2 Sieć tranzytowa Głubczyce Zopowy Osiedle Sieć tranzytowa Równe - Dobieszów Sieć tranzytowa Zopowy - Braciszów Sieć wodociągowa w ul. Krakowskiej i Niepodległości (rejon targowiska) Innowacyjny model zarządzania sieciami wodociągowymi na terenie Głubczyc Budowa nowych sieci wod-kan oraz przebudowa istniejących sieci wodociągowych w celu uzbrojenia terenów na których będą prowadzone inwestycje budowlane oraz dla zapewnienia odpowiednich wydatków wody na cele p. poż. na terenie Głubczyc Radiowy system odczytu wodomierzy Budowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Głubczycach 21,65 21,65 B Obiekty wodociągowe 2.501, ,7 1 Zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice 2.501, ,7 II Urządzenia kanalizacyjne 7.550, , ,01 C Sieć kanalizacji sanitarnej 5.206, , , Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków Bernacice Górne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisięcice Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowości Kwiatoniów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Katowickiej w Głubczycach ,71 15, ,71 270,00 270,00 64,74 64,74 D Sieć kanalizacji deszczowej Montaż urządzeń podczyszczających przed wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki na terenie Głubczyc Całkowite koszty zadania 250tys., koszty opracowania dokumentacji zostaną poniesione w roku 2012 PROJEKT /system własny Inwestycja jest w trakcie realizacji do końca 2013 r. wydano na zadanie ,00zł Środki finansowe będą wydatkowane w zależności od potrzeb Została opracowana dokumentacja Całkowity koszt zadania 700tys. koszty związane z realizacją zadania tj.670tys zostaną poniesione w roku Całkowite koszty zadania 4918,91 tys., koszty opracowania dokumentacji zostały poniesione w roku 2013 w kwocie 77,20 tys. zł. Opracowana jest kompletna dokumentacja projektowo-techniczna

10 E Oczyszczalnia ścieków 1.966, ,3 1 Modernizacja części osadowej 1.966, ,3 Razem (I + II) , , , Zakres przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych wraz z uzasadnieniem celowości ich realizacji I.A. 1. Sieć wodociągowa Grobniki Debrzyca Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. 2197m. Konieczność realizacji zadania wynika z malejącej wydajności ujęcia w Debrzycy. 2. Sieć wodociągowa Głubczyce Zopowy Osiedle Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 5000m. w celu umożliwienia drugostronnego zasilania w wodę wodociągu grupowego Bogdanowice od strony miejscowości Zopowy Osiedle. 3. Sieć wodociągowa Równe - Dobieszów Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 2200m. Jego realizacja wynika z zagrożenia skażeniem ujęcia wody w Dobieszowie podczas lokalnych podstopień występujących po intensywnych i ulewnych deszczach. 4. Sieć wodociągowa Zopowy - Braciszów - dł. ok. 2500m Jego realizacja podyktowana jest technicznymi problemami z dotrzymaniem parametrów jakości wody na ujęciu w Braciszowie. 5. Sieć wodociągowa ul. Niepodległości ul. Krakowska. dł. ok. 500m Celem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody na cele ppoż. w rejonie targowiska miejskiego. 6. Innowacyjny system zarządzania sieciami wodociągowymi. Inwestycja została rozpoczęta w 2011r. Ma ona na celu m.in. symulację hydrauliki w dłuższym okresie czasowym i służy do modelowania i zarządzania wszystkimi procesami służącymi do dystrybucji wody na bazie map cyfrowych. Korzyści z niej wynikające, to obniżenie kosztów dostawy wody, ograniczenie liczby wycieków i ilości wody niesprzedanej. 7. Dostosowanie istniejącej infrastruktury wodociągowej w zakresie ppoż do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zadanie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonach miasta przeznaczonych pod budownictwo. Obejmuje ono także swoim zakresem rozbudowę i modernizację sieci wod. w innych rejonach miasta w celu zabezpieczenia dostawy wody w odpowiedniej ilości na cele ppoż. zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach, w miejscach w których powyższe warunki nie są spełnione. 8. Radiowy system odczytu wodomierzy. Wdrożenie systemu doprowadzi do obniżenia kosztów gospodarki wodomierzowej Spółki. 9. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Głubczycach

11 I.B Budowa sieci wodociągowej umożliwi podłączenie do sieci wodociągowej nowych mieszkańców, co pozytywnie wpłynie na rozwój i rozbudowę miasta Głubczyce. Poprawi się komfort i jakość życia mieszkańców. Inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju zarówno Gminy Głubczyce jak i Spółki. Realizacja inwestycji wpłynie również na podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie objętym budową sieci wodociągowej. 1. Zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice Zadanie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego wody wraz ze stacją hydroforową, modernizację sieci wodociągowych oraz modernizację pompowni wody w Bogdanowicach. II.C 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bernacicach Górnych Realizacja zadania obejmuje remont istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami i piaskownikiem, dostawa i montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z robotami towarzyszącymi oraz opracowaniem dokumentacji projektowej z niezbędnymi pozwoleniami. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisięcice Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej miejscowości. Zadanie będzie polegać na budowie sieci kanalizacyjnej rozdzielczej z przyłączami oraz lokalną oczyszczalnią ścieków dla 778 mieszkańców (wg stanu na dzień r.). 3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowości Kwiatoniów Realizacja zadania pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej miejscowości. Zadanie będzie polegać na remoncie istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Katowickiej w Głubczycach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę warunków sanitarnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru miasta w oczach jego mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie również na podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów, poprzez udostępnienie kompletnej infrastruktury technicznej na terenie objętym budową sieci kanalizacji sanitarnej.

12 II.D 1. Montaż urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Psiny na terenie Głubczyc Realizacja zadania obejmuje montaż 30 szt. osadników przed wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki na terenie Głubczyc i ma na celu obniżenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania nie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rzeki. II.E 1. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Głubczycach Zadanie obejmuje modernizację stacji odwadniania osadu i polegać będzie na zabudowie na ciągu osadowym urządzenia do odwadniania osadu (wirówka, pompa osadu oraz urządzenia pomiarowe. Tabela nr 4A Nakłady w tys. zł Lp. Zakupy inwestycyjne Ogółem Uwagi Zakup urządzeń do bieżącej 1 eksploatacji sieci wod.-kan. 326, ,9 146,9 Koparko ładowarka na podwoziu 2 kołowym Cysterna ciągniona do przewozu 3 wody czystej Samochód dostawczy do 3,5 t Razem 646, ,9 146,9 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to: wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające aktualnym wielkościom rozbioru wody w obiekcie, systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne, wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania sieciami wodociągowymi remonty, konserwacje oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach remontu sieci wodociągowej, poprawa ściągalności opłat za pobór wody i egzekucja należności. Przedsięwzięcia powyższe zapewniają właściwe proporcje produkcji, zakupu i strat wody. Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy liczyć:

13 - bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez zakłady i podmioty gospodarcze, - uszczelnienie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji, - poprawa ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków i egzekucja należności, Nadal notowany jest spadek sprzedaży wody. Wartości sprzedaży wody i ścieków sanitarnych w latach 2009, 2010 i 2011 obrazujące spadek przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela nr 5 Rok Wielkość sprzedaży wody w tys. m ,6 974,8 959,2 Wielkość sprzedaży ścieków w tys. m 3 788,2 781,0 763,7 Ogólna tendencja spadkowa sprzedaży wody i ścieków sanitarnych w ostatnich latach nie wpływa jednak na zmiany potrzeb w zakresie niezbędnych nakładów inwestycyjnych zabezpieczających funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków). Na racjonalizację zużycia wody wpływ ma także sprawność urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci tj. zasuwy, hydranty itp. Konieczne jest prowadzenie na bieżąco przeglądów stanu technicznego sieci oraz sukcesywna wymiana i modernizacja uzbrojenia w pierwszej kolejności w węzłach a następnie na poszczególnych odcinkach sieci. Plan działań w zakresie wymiany uzbrojenia na sieci wodociągowej ujęto w tabeli nr 6. Tabela nr 6 Lp. Planowane przedsięwzięcia Planowana ilość w szt. Razem Wymiana i legalizacja wodomierzy Wymiana zasuw Wymiana hydrantów Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Na realizację zdań inwestycyjnych ze środków własnych Spółka przeznaczy większość odpisów amortyzacyjnych, jednocześnie zapewniając stabilność i płynność finansową firmy. Działania te pozwalają na kumulowanie środków na zadania inwestycyjne związane z przejmowanymi i użytkowanymi środkami trwałymi.

14 Ponadto Spółka w latach spłacać będzie preferencyjne pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na niektóre zadania inwestycyjne realizowane wcześniej, na łączną kwotę 107,6 tys. zł. Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowano nakłady inwestycyjne na lata przedstawione w poniższej tabeli: Tabela nr 7 Rok Wartość nakładów w poszczególnych latach w tys. zł , , ,61 Ogółem ,90 5. Sposoby finansowania inwestycji Prognozowane nakłady na inwestycje, które będą realizowane w latach zamykają się łączną kwotą ,90 tys. zł Źródłami finansowania inwestycji będą: - środki własne w wysokości 4 237,05 tys. zł, w tym amortyzacja stanowi 3 297,00 tys. zł - środki Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w wysokości 436,40 tys. zł - środki PROW w wysokości 2 413,35 tys. zł - środki pochodzące z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 7 508,10 tys. zł Przy udziale środków Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk zostanie wdrożony innowacyjny model zarządzania sieciami wodociągowymi na terenie Głubczyc. Przy udziale środków finansowych pochodzących z pożyczek i kredytów zostaną zrealizowane następujące zadania : 1. modernizacja ciągu osadowego oczyszczalni ścieków, 2. montaż urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki, 3. zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja, 4. zwiększenie niezawodności dostawy wody oraz polepszenie jakości wody dostarczanej dla miejscowości Głubczyce Sady i Lwowiany 5. radiowy system odczytów wodomierzy 6. uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Lisięcice, Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane ze środków własnych Głubczyckich Wodociągów.

15 Powyższy plan został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 6. Przewidywane efekty planu W wyniku działań inwestycyjnych Spółka zamierza osiągnąć: - utrzymanie ciągłej dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami, - zapewnienie niezawodności działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, - zmniejszenie strat wody, - zmniejszenie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, - wzrost długości sieci wodociągowej, - wzrost długości sieci kanalizacyjnej, - wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej, - wzrost ilości ścieków oczyszczonych, - obniżenie kosztów dostawy wody, - ograniczenie liczby wycieków i ilości wody niesprzedanej 7. Uwagi odnośnie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. Bieżący plan został sporządzony na podstawie danych i informacji będących aktualnie w posiadaniu Spółki. Zmiana okoliczności, na które Spółka ma ograniczony wpływ, np. pogorszenie się sytuacji gospodarczej szczególnie znaczących kontrahentów może wymagać korekty przedmiotowego planu.

16 Załącznik Nr 1 do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Uzupełnienie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na lata wraz z uzasadnieniem celowości realizacji tych przedsięwzięć. I.A. 1. Sieć wodociągowa Grobniki Debrzyca Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. 2197m. Konieczność realizacji zadania wynika z malejącej wydajności jedynej studni na ujęciu w Debrzycy, a tym samym zagrażającej utratą ciągłości dostawy wody dla tej miejscowości. Wykonane próbne odwierty w latach 80-tych potwierdzają, że warstwa wodonośna znajduje się na dużej głębokości i ma niewielką wydajność, dlatego też budowa sieci tranzytowej stanowi najbardziej uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie tego problemu. W roku ubiegłym studnia poddana została mechanicznemu czyszczeniu i przedmuchiwaniu filtra, które przyniosło jedynie nieznaczną poprawę wydajności studni. Czyszczenie studni stanowi działanie jedynie doraźne a jego efekt jest krótkotrwały (3-4 lata) po czym wydajność sukcesywnie z roku na rok spada. 2. Sieć wodociągowa Głubczyce Zopowy Osiedle Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 5000m. Realizacja zadania wynika z konieczności zapewnienia drugostronnego zasilania w wodę miejscowości Nowe Gołuszowice, Zopowy Osiedle. Obecny sposób dostawy wody mieszkańcom tych wsi oraz obiektów TOP- FARMS (obory z inwentarzem) nie zabezpiecza jej ciągłości w momencie wystąpienia awarii na sieci wodociągowej na odcinku pomiędzy ujęciem przy ul. Kołłątaja a wsią Zopowy. Woda z istniejącego ujęcia będącego własnością TOP-FARMS jest złej jakości (nie spełnia właściwych parametrów jakościowych przewidzianych dla wody do spożycia przez ludzi a określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz.417 z 2007r. z póź.zm.). Drugostronne zasilanie pozwoli również zachować ciągłość dostawy wody mieszkańcom wsi Zopowy i Zubrzyce. Rok rocznie spółka boryka się z koniecznością kłopotliwego i kosztownego odpowietrzania sieci po usuwaniu awarii na odcinku pomiędzy zapasowym zbiornikiem wody w Zubrzycach a wsią Zopowy, ze względu na pagórkowate ukształtowanie terenu w konsekwencji czego na tym odcinku dochodzi do tworzenia się w sieci wodociągowej tzw. poduszek powietrznych. 3. Sieć wodociągowa Równe Dobieszów Zadanie obejmuje budowę sieci tranzytowej o dł. ok. 2200m Jego realizacja wynika z zagrożenia skażeniem ujęcia wody w Dobieszowie podczas lokalnych podtopień występujących po intensywnych i ulewnych

17 deszczach. Omawiane ujęcie zasila w wodę dwie miejscowości Dobieszów i Pielgrzymów. Warstwa wodonośna na ujęciu w Dobieszowie znajduje się na bardzo niewielkiej głębokości ok. 2,5m w związku z czym jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mogące infiltrować do studni. Ponieważ czas przesiąkania przez tak cienką warstwę jest krótki, nasza reakcji na pojawiające się zagrożenie skażeniem jest praktycznie niemożliwa. W przypadku skażenia ujęcia woda musiałaby być dowożona z Równego. 4. Sieć wodociągowa Zopowy Braciszów Budowa sieci wodociągowej Tranzytowej o dł. ok. 2500m. podyktowana jest technicznymi problemami związanymi z dotrzymaniem parametrów jakości wody na ujęciu w Braciszowie. W związku z tym, że zawartość azotanów w ujmowanej wodzie zbliża się do dopuszczalnej wartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U.Nr 61, poz.417 z 2007r. z póź.zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, i z roku na rok zwiększa się, zachodzi konieczność podjęcia stosownych działań polegających na wybudowaniu stacji uzdatniania wody lub doprowadzenia wody o odpowiedniej jakości z innego ujęcia. Proces usuwania związków azotowych w wodzie przeznaczonej do spożycia jest procesem skomplikowanym technologicznie i mało stabilnym. Poniesione przez spółkę koszty na wybudowanie SUW mogą okazać się w konsekwencji nietrafioną inwestycją. Wykonywane w latach 90-ych ubiegłego stulecia próbne odwierty studni głębinowych potwierdziły, że w rejonie Braciszowa brak jest warstwy wodonośnej, która mogła by być wykorzystana do zasilania wodociągu. 5. Sieć wodociągowa ul. Niepodległości ul. Krakowska. dł. ok. 500m Celem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody na cele ppoż. w rejonie targowiska miejskiego, w związku z jego modernizacją w roku W chwili obecnej istniejąca sieć wodociągowa nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U Nr 124, poz Po przeprowadzeniu niezbędnego zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej, poprawie ulegną również wydatki wody w sieciach w rejonie przylegających do ul. Krakowskiej. 6. Innowacyjny system zarządzania sieciami wodociągowymi. Zintegrowany System Zarządzania siecią wodociągową umożliwia kompleksowe zarządzanie miejskim systemem zaopatrzenia w wodę. Składa się z modułów: systemu GIS generującego mapę numeryczną sieci wodociągowej, systemu SCADA monitoringu sieci, systemu CIS do rejestracji ilości sprzedajnej wody i archiwizacji użytkowników sieci wodociągowej, modelu hydraulicznego sieci oraz algorytmów analizy i optymalizacji wielokryterialnej pracy sieci wodociągowej. Branżowa baza danych systemu GIS gromadzi informacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne, niezbędne do zarządzania siecią, jest elementem

18 integrującym wszystkie moduły i programy systemu. Na podstawie danych o sieci zgromadzonych w bazie danych systemu GIS, analizuje się awaryjność sieci i jej poszczególnych odcinków, wyznacza się odpowiednie trendy awaryjności i na tej podstawie tworzy się scenariusze bieżących i przyszłych prac remontowych oraz szacuje się bieżące i przyszłe potrzeby inwestycyjne. Model hydrauliczny sieci wodociągowej służy przy tym do sprawdzania poprawności opracowanych wariantowych planów remontowych poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń symulacyjnych. Wspomaganie komputerowe procesów decyzyjnych zarządzania dotyczy zagadnień: a. technicznych, b. organizacyjnych i c. finansowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Szczegółowa analiza porównawcza wyników obliczeń hydraulicznych z pomiarami wykonywanymi przez systemy monitoringu ułatwia zlokalizowanie rejonów, dla których występują zwiększone straty wody oraz punkty kradzieży wody. Redukcja strat wody uzyskana w wyniku wczesnego wykrycia i lokalizacji awarii oraz poprzez zapobieganie awariom dzięki odpowiednio wcześnie i w ukierunkowany sposób przeprowadzonym pracom remontowym, oznacza mniejsze zużycie wody. W rezultacie uzyskuje się oszczędniejsze gospodarowanie dostępnymi zasobami wodnymi, co ma ważny aspekt proekologiczny. Zastosowanie systemu polega na dokumentowaniu sieci i udostępnianiu informacji zgromadzonych w branżowej bazie danych systemu przy wykonywaniu zadań związanych z rutynową eksploatacją sieci, na przykład podczas obsługi awarii, realizacji procesu przyłączania odbiorców czy prowadzeniu prac remontowych. Dane zgromadzone w systemie będą wykorzystywane między innymi podczas: a. wydawania warunków technicznych na podłączenie się do sieci wodociągowej w przypadku, gdy istnieje możliwość bezpośredniego podłączenia do sieci lub gdy konieczna jest rozbudowa istniejącej sieci lub budowa dodatkowych obiektów sieci, b. przygotowania i prowadzenia odbiorów technicznych przyłączy wody do nieruchomości oraz odbiorów sieci wodociągowej, w tym sprawdzania zgodności przebiegu inwestycji z projektem i wspomagania całego procesu biznesowego obowiązującego w przedsiębiorstwie, c. wspomagania pracy kadry kierowniczej w zarządzaniu bieżącymi pracami i planowaniu prac przyszłych, d. wspomagania działań dyspozytorów pogotowia technicznego i brygad terenowych. Zintegrowany System Zarządzania siecią wodociągową może przynieść korzyści polegające na bezpośrednim i szybkim dostępie do informacji o sieci i stanie jej pracy, co pozwali łatwiej i sprawniej podejmować decyzje operatorskie związane ze sterowaniem siecią, jak również decyzje strategiczne związane z jej remontami i rozbudową.

19 Według wstępnych szacunków wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania siecią wodociągową pozwoli na: a. zmniejszenie strat wody o ok. 10% na terenie miasta Głubczyce, b. redukcję pracochłonności związaną miedzy innymi z lokalizowaniem i usuwaniem awarii o ok. 10%. 7. Budowa nowych sieci wod-kan. oraz przebudowa istniejących sieci wod. w celu uzbrojenia terenów na których będą prowadzone inwestycje budowlane oraz dla zapewnienia odpowiednich wydatków wody na cele p.poż. na terenie Głubczyc Zadanie polegać będzie na budowie sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych w rejonach miasta przeznaczonych pod budownictwo. Środki finansowe na ten cel wydatkowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb oraz postępu w realizacji robót budowlanych. Obejmuje ono także swoim zakresem rozbudowę i modernizację sieci wod. w innych rejonach miasta w celu zabezpieczenia dostawy wody w odpowiedniej ilości na cele ppoż. zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Głubczycach, w miejscach w których powyższe warunki nie są spełnione. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz.U Nr 124, poz.1030/ zabezpieczenie wody do celów p.poż. z wodociągu zbiorowego musi spełniać następujące wymogi: a. Wydajność wodociągu miejskiego dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców co najmniej 20dm 3 /s. b. Sieć powinna zapewniać wydajność 10dm 3 /s przy ciśnieniu w hydrancie zewnętrznym nie mniejszym 0,1MPa przez co najmniej 2 godziny. c. Hydranty należy umieszczać wzdłuż dróg i ulic przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości między nimi do 150m, w odległości od chronionego obiektu budowlanego do 75m. d. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego DN80 (nadziemnego lub podziemnego) nie może być mniejsza niż 10dm 3 /s 8. Radiowy system odczytu wodomierzy Zdalny odczyt polega na automatycznym pobieraniu danych z wodomierzy i przesyłaniu ich do urządzenia inkasenta, poruszającego się samochodem, w celu ich analizy i dokonania rozliczeń. Zastosowanie systemu odczytów radiowych umożliwia odczyt w trudno dostępnych miejscach, takich jak studzienki wodomierzowe umieszczone w ciągach jezdni, na terenach parkingowych, studzienki stale zalane, wodomierze umieszczone w zakładach przemysłowych w pobliżu ciągów technologicznych o szczególnej ochronie sanitarnej, wodomierze umieszczone w budynkach o zamkniętym dostępie czy też umieszczone u odbiorców, którzy rzadko przebywają w swych posesjach.

20 Inwestycja polegająca na wdrożeniu radiowego systemu odczytów wodomierzy oraz monitoringu ujęć wody może przyczynić się do zwiększenia efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa poprzez: a. zmniejszenie strat wody poprzez lepszą i szybszą lokalizację awarii i wycieków oraz niekontrolowanych poborów wody przez odbiorców, czego skutkiem będzie zmniejszenie produkcji wody przez przedsiębiorstwo. Takie działania spowodują obniżenie zużycia energii eklektycznej oraz wyeliminowanie marnotrawstwa zasobów naturalnych w sposób kontrolowany. Ciągła kontrola dostarczanej wody do kontrahentów pozwoli także na wyeliminowanie nieopomiarowanych punktów poborów wody. b. zmniejszenie strat wody i racjonalizacja zużycia przez odbiorców powoduje zmniejszenie ilości generowanych ścieków przemysłowych, bytowo-gospodarczych oraz rolniczych, co skutkuje odciążeniem oczyszczalni ścieków. Wpływa to korzystnie na warunki środowiskowe oraz na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej skutkując tym samym zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska. c. automatyczne odczytywanie istotnie wpływa na skrócenie czasu odczytu, a przez to na zmniejszenie kosztów operacyjnych działalności. d. zdalny odczyt umożliwia dostęp do wskazań liczników w przypadku nieobecności właściciela obiektu lub utrudnionego dostępu do licznika. e. sygnalizacja unieruchomienia wodomierza. f. zasygnalizowanie znacznego wzrostu zużycia wody (np. w przypadku awarii). g. wyeliminowanie rozliczeń na podstawie średniego zużycia spowodowanych brakiem odczytu. h. system gwarantuje pełne zabezpieczenie przed wszelkimi nadużyciami. Lokatorzy nie są narażeni na zagrożenia związane z wpuszczaniem obcej osoby do swojego lokalu. i. ciągły monitoring pracy ujęć wodnych pozwoli na efektywne zarządzanie zasobami wód podziemnych eksploatowanych przez spółkę oraz obniżenie wskaźnika awaryjności poprzez precyzyjną regulację przepływu i ciśnienia wody. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wpływa na obniżenie emisji CO 2 i SO 2 oraz związków NOx do atmosfery. j. zaoszczędzona woda nie wtłoczona do sieci przyczynia się także do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Według wstępnych szacunkowych obliczeń wdrożony system odczytów radiowych wodomierzy oraz monitoringu ujęć wody pozwoli na: a. zredukowanie strat wody o ok. 6%, b. zmniejszenie kosztów osobowych związanych z obsługą gospodarki wodomierzowej o ok. 30%. 9. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Głubczycach

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce czerwiec 2014 r. - 1 - WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016-2018

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016-2018 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2016-2018 Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2004-2013 Plan opracowano zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XI/74/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJUI MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2007 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanlizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWiK"

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Skwierzyna, 08.03.2013 r. Wyjaśnienia do aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna w latach 2012-2014. Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ROKU 2016

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH DO ROKU 2016 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/76/12 RADY MIASTA SEJNY. z dnia 15 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/76/2 RADY MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 202 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 202 205 dla miasta Sejny. Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata Załącznik do Uchwały Nr XVI- /08 Rady Miejskiej Baborowie z dnia kwietnia 2008 r. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata 2008 2012. I 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do uchwały nr 16/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Informacje ogólne.

Taryfa. Informacje ogólne. Załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Załącznik do uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2015 r. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2016 Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/233/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/233/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/233/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015, będących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r.

CZERWIONKA LESZCZYNY, 2005 r. Załącznik do Uchwały Nr XL/341/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2005 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/412/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 29 marca 2012 roku Uchwała Nr XXV/412/212 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 212 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych...

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... 13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... Spis treści 13.1. Koszty przygotowawcze.... 2 13.2. Koszty prac budowlano-montaŝowych, w tym nakłady na majątek trwały.... 2 13.3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/211/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/211/2016 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 26 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/211/2016 RADY GMINY KROKOWA z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Nr 2 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Aleksandrów Kujawski. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik

Kraśnik 2012 rok. Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik Kraśnik 2012 rok Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Kraśnik 1. Zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych 1.1 Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Spółkę w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Projekt Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR IV/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 30 stycznia 2015 Informacje ogólne. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W chwili obecnej na terenie miasta eksploatowanych jest 6 oczyszczalni: Śródmieście, Mikulczyce, Rokitnica, Grzybowice, Legnicka w Makoszowach i Gawrona w Makoszowach.

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13 Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Giżycku z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Kierunki zmian w prawie wodnym i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę Program Implikacje zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Ściekowej dla kalkulacji cen i stawek taryfowych odnośnie kosztów świadczenia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 Załącznik do Uchwały Nr XL/300/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 stycznia 2014 r. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

1. Informacja ogólna. 2. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie

1. Informacja ogólna. 2. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie 1. Informacja ogólna Taryfa 2013 Załącznik do uchwały Nr XXXV/196/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2013 roku Niniejsza Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W ramach programu SYSTEM finansowanego ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 22 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Ostrołęki

Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr (projekt z dnia 03.03.2014r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce

Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Powstańców 2 48-100 Głubczyce Głubczyce, dnia 15.12.2014r. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. Załącznik do uchwały nr 130/15 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo