LGR "Kaszuby" Tytuł: Zakup Mobilnej Jednostki do Zwalczania Zanieczyszczeń i Ochrony Wód

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LGR "Kaszuby" Tytuł: Zakup Mobilnej Jednostki do Zwalczania Zanieczyszczeń i Ochrony Wód"

Transkrypt

1 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej DOBRE PRAKTYKI Trzcin, r. Ewa Pierucka

2 LGR "Kaszuby" Tytuł: Zakup Mobilnej Jednostki do Zwalczania Zanieczyszczeń i Ochrony Wód Cel: Ochrona wód na obszarze LSROR poprzez zakup mobilnej jednostki do zwalczania zanieczyszczeń Zakres: zakup samochodu terenowego wraz ze sprzętem służącym do badania jakości wody i stopnia jej zanieczyszczenia. Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepy do jej transportu w celu wspomagania akcji zarybieniowych. Kwota dofinansowania: ,00 zł Wnioskodawca: Polski Związek Wędkarski

3 LGR "Kaszuby"

4 LGR "Kaszuby" Tytuł: Budowa kanalizacji w Gminie Przodkowo we wsi Warzenko Cel: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warzenko Zakres: zakup kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji ciśnieniowej, przepompowni ciśnieniowej, przepompowni domowej, opracowanie dokumentów i nadzór, promocja Kwota dofinansowania: ,00 zł

5 LGR "Kaszuby" Tytuł: Oczyszczenie i umocnienie koryta rowu melioracyjnego w celu ochrony przeciwpowodziowej Cel: umocnienie brzegów oraz dna rowu melioracyjnego w ramach przeciwdziałania cyklicznemu zalewaniu terenów przylegających Zakres: W ramach projektu umocniony zostanie odcinek 123 m rowu melioracyjnego w miejscowości Sierakowice. Do umocnienia posłużą płyty betonowe z wolnymi przestrzeniami ułożone na podsypce żwirowej. Potrzeba inwestycji wynika ze zbyt małej przepustowości rowu. W okresie obfitych opadów i roztopów tereny przyległe do rowu zostają zalewane, przez co staje się niemożliwe ich użytkowanie. Rodzaje kosztów: Oczyszczenie koryta rowu melioracyjnego Umocnienie koryta rowu Kwota dofinansowania: ,88 zł

6 LGR ZALEW WIŚLANY Tytuł: Zakup urządzenia do czyszczenia sieci deszczowej oraz separatorów i piaskowników Cel: zmniejszenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie przedostawaniu się zanieczyszczeń do Zalewu Wiślanego i regulacja stosunków wodnych w glebie poprzez oczyszczanie i eliminowanie źródeł zanieczyszczeń z siedzi deszczowej, separatorów, i piaskowników oraz poprzez konserwacje urządzeń melioracyjnych na terenie miasta i gminy Frombork Zakres: System ciśnieniowy umożliwi czyszczenie sieci deszczowej, separatorów, piaskowników i udrażnianie kanałów. Pozwoli również na opróżnianie m.in. zalanych studzienek, osadników, rurociągów drenarskich Kwota dofinansowania: ,00 zł

7 LGR ZALEW WIŚLANY Tytuł: Ochrona rzeki Pasłęki, wód Zalewu Wiślanego poprzez zakup awaryjnego źródła (przewoźny agregat prądotwórczy) zasilającego obiekty eksploatowane przez Wodociągi Miejskie w Braniewie. Cel: Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez zabezpieczenie rzeki Łyny, wód Zalewu Wiślanego i jego zlewni przed niekontrolowanym spływem ścieków wskutek awarii zasilania energetycznego obiektów należących do Wodociągów Miejskich w Braniewie. Zakres: Zakup agregatu, który będzie używany w kilku obiektach jako rezerwowy, tj. transportowany i instalowany w przypadku braku zasilania. Kwota dofinansowania: ,50 zł Wnioskodawca: Wodociągi Miejskie w Braniewie

8 LGR ZALEW WIŚLANY Tytuł: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu zachowania i zabezpieczenia obszarów Natura 2000 Cel: Ochrona środowiska na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności, w tym zachowanie i zabezpieczenie obszarów Natura 2000 przed degradacją, na skutek poważnych awarii sieci kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych, poprzez zakup nowoczesnej technologii. Zakres: Zakup urządzenia pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji, zbiorników bezodpływowych oraz technicznej obsługi sieci. Urządzenie razem z już posiadanymi będzie stanowiło pogotowie techniczne. Kwota dofinansowania: ,00 zł

9 LGR MORENKA Tytuł: Zachowanie walorów przyrodniczych i środowiska naturalnego poprzez zadrzewienie i pielęgnacja terenu w miejscowości Wiele nad Jeziorem Wielewskim. Cel: Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych Natura 2000 w gminie Karsin poprzez dokonanie zadrzewienia i pielęgnację terenu. Zakres: wykopanie drzew starszych i zabezpieczenie agrotechniczne przy bryle korzeniowej w ramach przesadzenia ich, sadzenie drzew liściastych formy piennej na terenie płaskim, zakup i transport ziemi urodzajnej do zaprawy dołów pod rośliny, pielęgnację zieleni oraz przywrócenie naruszonych pasów zieleni i trawników (ręczna pielęgnacja trawników parkowych) Koszty: Nasadzenia drzew i trawników, pielęgnacja, nadzór inwestorski Kwota dofinansowania: ,82 zł Wnioskodawca: Gmina Karsin

10 LGR MORENKA Tytuł: Zabezpieczenie zasobów przyrodniczych pięciu obszarów NATURA 2000 na ternie Nadleśnictwa Rytel. Cel: zabezpieczeniu trwałości obszarów leśnych tworzących obszary Natura 2000, poprzez zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków chronionych nietoperzy. Zakres: zakup i wywieszenie 1300 budek dla nietoperzy oraz zabezpieczenie trzech hibernakuli w których nietoperze przesypiają zimę. Nadleśnictwo Rytel prowadzi również monitoring zasiedlenia obiektów. Kwota dofinansowania: ,44 zł Wnioskodawca: Nadleśnictwo Rytel

11 LGR MORENKA

12 LGR MORENKA Tytuł: Rekultywacja trzech stawów w miejscowości Cołdanki, w obrębie Nowy Dwór wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem pięciu pomników przyrody w parku wiejskim. Cel: Zachowanie i poprawa środowiska naturalnego poprzez rekultywację 3 naturalnych zbiorników wodnych oraz zabezpieczenie i oznakowanie 5 pomników przyrody we wsi Cołdanki, obręb Nowy Dwór Zakres: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rekultywacja 3 zbiorników wodnych, wykonanie nasadzeń wokół stawu, zabezpieczenie i oznakowanie 5 pomników przyrody. Kwota dofinansowania: ,00 zł Wnioskodawca: Gmina Chojnice

13 LGR MORENKA Tytuł: Poprawa jakości i ochrona wód jeziora Głęboczek w m. Lipnica przed wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z dróg. Cel: Ochrona środowiska wodnego Jeziora Głęboczek oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki rybackiej, poprawa jakości odprowadzanych ścieków, zapewnione będzie podczyszczenie wód opadowych Zakres: Zainstalowanie osadnika i operatora lamelowego. Separator jest potrzebny do oddzielania olejów i benzyn z wód opadowych przed odprowadzaniem tych wód do zbiornika. Operator lamelowy- rozdział zanieczyszczeń lekkich od wody Kwota dofinansowania: ,53 zł Wnioskodawca: Gmina Lipnica

14 LGR WARTA-NOTEĆ Tytuł: Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu Cel: odtworzenia pierwotnego stanu środowiska flory i fauny jeziora zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, czyli przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego Zakres: Zamontowanie na jeziorze aeratora, który zapewni istnienie, systematycznie rozszerzającej się, strefy wysokiego natlenienia, tzw. strefy życia. Strefa ta zapewni intensyfikację oddennych łańcuchów pokarmowych mającą decydujące znaczenie w procesie rekultywacji jeziora. Zabieg tzw. mobilnej aeracji pulweryzacyjnej- szybkie doprowadzenie jeziora do równowagi biochemicznej. wysokiej wartości tlenu w warstwie przydennej, co będzie miało bardzo duże znaczenie dla utrzymania i rozwoju życia w jeziorze. Ponadto zabieg mobilnej aeracji ma na celu uniemożliwienie zakwitów fitoplanktonu oraz mineralizację obumierającego fito i zooplanktonu. Kwota dofinansowania: ,00 zł Wnioskodawca: Gmina Lubasz

15 LGR WARTA-NOTEĆ

16 LGR POJEZIERZE SUWALSKO_AUGUSTOWSKIE Tytuł: Ośrodek działalności podwodnej Buchta Cel: - Zakres: Zakup samochodu, budowa budynku gospodarczego, zakup sprzętu nurkowego, organizacja kursów z kursów nurkowania dla młodzieży, oczyszczanie jezior, kąpielisk, Wioska małego rybaka Kwota dofinansowania: ok ,00 zł Wnioskodawca: -

17 LGR POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKIE Tytuł: Zwiększenie potencjału technicznego oraz podwyższenie kwalifikacji 30 strażaków, OSP w Wiżajnach w celu zachowania i zabezpieczenia terenów objętych szczególną formą ochrony, w tym obszarów NATURA 2000 Cel: - Zakres: Zakup motorówki, uprawnienia motorowodne dla 30 strażaków OSP Kwota dofinansowania: - Wnioskodawca: OSP W Wiżajnach

18 LGR POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKIE Tytuł: Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko- Augustowskie poprzez budowę infrastruktury szlaku wodnego Czarna Hańcza- pomosty w Starym Folwarku. Zakres: Zakup i montaż pomostów pływających, zagospodarowanie terenu Kwota dofinansowania: - Wnioskodawca: PTTK

19 LGR POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKIE

20 LGR POJEZIERZE BYTOWSKIE Tytuł: Zabezpieczenie i oznakowanie cennych przyrodniczo drzew na terenie Gminy Bytów Cel: ochrona pomników przyrody Zakres: Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz oznakowanie 63 drzew Kwota dofinansowania: - Wnioskodawca: Gmina Bytów

21 LGR POJEZIERZE BYTOWSKIE Tytuł: Doczyszczanie wody pohodowlanej w ośrodku hodowli ryb łososiowatych Bożanka II poprzez instalacją mikrosita Cel: montaż mikrosita-urządzenia oczyszczającego wodę Zakres: zakup mikrosita Kwota dofinansowania: - Wnioskodawca: Aquamar Miastko

22 MIKROSITA

23 LGR POJEZIERZESUWALSKO-AUGUSTOWSKIE Tytuł: Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach, etap I, etap II Cel: dokładne ustalenie wycieku substancji niebezpiecznych do środowiska, monitorowanie rozprzestrzeniania się wycieku, pomiaru temperatury czynnika niebezpiecznego a także pozwoli na lokalizację źródła pożaru i określenie kierunku rozprzestrzeniania się fali ognia, oczywiście można będzie także ustalać precyzyjnie, na znacznych głębokościach wody, zalegające zanieczyszczenia wód ciałami obcymi nieorganicznych i organicznych. Zakres: zakup kamer termowizyjnych, sonarów, echosondy, samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego Kwota dofinansowania: ok ,00 zł Wnioskodawca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

24 LGR WARTA_NOTEĆ Tytuł: Budowa zbiornika wodnego na łowisku Pstrąg koło Wronek spełniającego funkcję magazynu buforowego biogenów zlewni rzeki Warty Cel: Ochrona środowiska naturalnego zlewni rzeki Warty poprzez budowę zbiornika będącego odstojnikiem czynników biogennych. Zakres: budowa odstojnika jako końcowego elementu łowiska i Dopływu z Jesionnej, który zarazem będzie stanowić magazyn wody. Powstanie nowy staw, w którym na zasadzie sedymentacji będzie następowało naturalne oczyszczanie wód z biogenów przed zrzutem do rzeki Warty. Kwota dofinansowania: ,00 zł Wnioskodawca: Polski Związek Wędkarski Poznań

25 LGR WARTA-NOTEĆ Tytuł: Budowa kolektora deszczowego w celu odwodnienia gruntów gminnych w miejscowości Sarbia- Sarbka wraz z dokumentacją geodezyjną i projektem budowlanym Cel: Planowanym cele operacji jest ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez rozwój infrastruktury melioracyjnej. Zakres: Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją geodezyjną na budowę odwodnienia gruntów; Budowa kolektora odwadniającego mającego na celu zbieranie i odprowadzanie wód opadowych/roztopowych na regularnie zalewanych terenach Inwestycja polegać będzie na budowie kolektora deszczowego, częściowym odtworzeniu rowu melioracyjnego, oraz budowie nowego odcinka rowu melioracyjnego. Kwota dofinansowania: ,57 zł Wnioskodawca: -

26 Dziękuję za uwagę Ewa Pierucka Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki Ul. Gimnazjalna Nakło nad Notecią

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego a dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. transportu, energetyki oraz bioróżnorodności Rafał Pawelec Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu

Przebudowa Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu Stowarzyszenie Biuro Pszczew, 03/02/2012 r. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta Ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew Tel. 95 761 70 86 / Fax. 95 749 70 86 www.lgrow.pl / biuro@lgrow.pl Str. 1 LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE

SPIS TREŚCI WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA 2010 ROK WARSZAWA, LIPIEC 2012 ROK DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo