SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji Zadanie opatrzone numerem IN , rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części Ustawą Pzp. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pojazdy specjalne 1.1 Zamawiający Zamawiającym i Inwestorem w przetargu jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dokładny adres do korespondencji: ul. Powstańców 13, Dąbrowa Górnicza Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 32/ Telefony: 32/ , do korespondencji w sprawie Zamówienia: 1.2 Termin realizacji zamówienia Dostawa samochodu ciśnieniowego (ssąco-płuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) nastąpi w terminie: do...dni (podaje Oferent), lecz nie więcej niŝ 120 dni od dnia zawarcia Umowy Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu nr 1 nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia samochodu nr 1 do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentacji Dostawa samochodu ciśnieniowego (ssąco-płuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (samochód nr 2) nastąpi w terminie: do...dni (podaje Oferent), lecz nie więcej niŝ 180 dni od dnia zawarcia Umowy Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i eksploatacji samochodu nr 2 nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia samochodu nr 2 do siedziby Zamawiającego wraz z kompletem dokumentacji. 1

2 1.3 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciśnieniowego (ssącopłuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie Zamawiającego zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu ciśnieniowego (ssącopłuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (samochód nr 2) wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie Zamawiającego Oferent zapewni realizację zamówienia, w sposób opisany w przedłoŝonych przez siebie dokumentach ofertowych Oferent na własny koszt i odpowiedzialność jest zobowiązany do uzyskania wszystkich informacji uzupełniających, które według jego opinii konieczne są do prawidłowej realizacji zadania. Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są szczegółowo w części technicznej SIWZ. 2. Warunki postępowania 2.1 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na drodze przetargu nieograniczonego. 2.2 Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.7 Ustawy Pzp. 3. Oferenci dopuszczeni do udziału w postępowaniu 3.1 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci spełniający warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; oraz nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Oferent moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami 2

3 niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3.2 W celu wykazania spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych przedłoŝyli, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, przedłoŝyli następujące dokumenty: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W celu wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Oświadczenie, Ŝe Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3

4 3.2.3 W celu wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia: Oświadczenie, Ŝe Oferent posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, w ciągu ostatnich trzech lat dostaw - łącznie min. 2 dostawy, odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres), W celu wykazania spełnienia warunku dyspozycji odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Oświadczenie, Ŝe Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ W celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Oświadczenie, Ŝe Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Sprawozdanie finansowe w całości, a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i naleŝności - za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4

5 3.3.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.4 Ponadto do oferty naleŝy dołączyć wymienione niŝej dokumenty: Umowa wraz z załącznikami (wypełniony i zaparafowany druk Zamawiającego) Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka współpraca występuje Oświadczenie, Ŝe przedmiotowe samochody będą fabrycznie nowe, Karty katalogowe podwozi samochodów wraz z kabiną i urządzeń zabudowanych na podwoziach lub opisy podwozi samochodów wraz z kabiną i urządzeń zabudowanych na podwoziach, potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego ujętych w SIWZ Deklaracje zgodności z PN dla zastosowanych urządzeń Zakres usług gwarancyjnych i serwisowych JeŜeli Oferent, wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w Art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu określone w pkt ; JeŜeli Oferent, wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w Art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłoŝenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zakres zamówienia, którego wykonanie Oferent zamierza powierzyć Podwykonawcy (jeŝeli taki występuje); W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.2, 3.3, 3.4 winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Oferenta bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. 5

6 3.7 Ocena spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Oferenta do oferty, wymaganych przez Zamawiającego, a takŝe w wyniku uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp lub w oparciu o wyjaśnienia ich treści dokonanych na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp. 4. Ilość ofert Oferent działający jako oferent bezpośredni lub partner w konsorcjum lub moŝe złoŝyć jedną ofertę. Występowanie jednego Oferenta w dwóch lub więcej ofertach będzie skutkowało odrzuceniem tych ofert. 5. Oferty częściowe i wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych. 6. Wadium 6.1 Wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) naleŝy wnieść w formie wymienionej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 Art. 45 ust Wadium naleŝy dostarczyć do Zamawiającego (oryginał dokumentu) przed upływem terminu składania ofert i złoŝyć w siedzibie Zamawiającego na kancelarii lub w przypadku wniesienia wadium w formie pienięŝnej przelać na konto nr ING Bank Śląski o/dąbrowa Górnicza, pod warunkiem, Ŝe wpłynie ono na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert. Termin waŝności wadium wnoszonego w formie innej niŝ pienięŝna nie moŝe być krótszy od terminu związania ofertą, zapisanego w punkcie JeŜeli wadium zostanie wniesione w formie pienięŝnej, przelewem, na poleceniu przelewu naleŝy wpisać: Wadium przetarg na Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji. 6.4 Zwrot wadium Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Oferenta, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferent wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6

7 6.5 Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Oferent, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Oferenta. 7. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 7.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokości 3 % kwoty ofertowej brutto. 7.2 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wnoszone według wyboru Oferenta w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 7.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski o/dąbrowa Górnicza. 7.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Oferent moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7.5 JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Oferenta. 7.6 W trakcie realizacji umowy Oferent moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 7.7 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7.8 Zamawiający zwraca zabezpieczenie: w terminie 30 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego samochodu nr 2 w wysokości 70% wartości wniesionego zabezpieczenia, pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niŝ w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. Zebranie Oferentów Oferent przed złoŝeniem oferty ma moŝliwość zapoznania się z posiadanym przez Zamawiającego samochodem zabudowanym urządzeniem ssącopłuczącym KAISER AQUASTAR, marki i typu Mercedes-Benz 2648 o nr VIN 7

8 WDB K587969, roku produkcji 2001 i nr rejestracyjnym SD10301, dokonując oględzin ww. samochodu. Oględziny w/w samochodu odbywać się będą w Siedzibie PWiK Sp. z o.o., na wniosek Oferenta. 9. Kontakt z Zamawiającym: 9.1 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferenci mają prawo do zwracania się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Oferentom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 9.2 Osoba kontaktowa Osobą upowaŝnioną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach związanych z przetargiem jest: Marta Elmrych, Lucyna śurek fax adres strony internetowej: Stosownie do Art. 27 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. JeŜeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odpowiedzi, jako dzień powiadomienia Oferenta uznaje się datę otrzymania faksu. W toku postępowania Oferentowi przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dział VI, Rozdziały 1, 2, 3 oraz Oferta 10.1 Miejsce i termin złoŝenia ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców pok. kancelaria do dnia r. do godziny 11:00 8

9 Zamawiający dopuszcza nadsyłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską, jednak nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wysłanych w ten sposób ofert po terminie ich złoŝenia W przypadku otrzymania oferty po wyznaczonym terminie złoŝenia ofert Zamawiający postępuje zgodnie z Art. 84 pkt. 2 Ustawy Pzp Oferenci, którzy dostarczą oferty osobiście do siedziby Zamawiającego otrzymają potwierdzenie złoŝenia oferty z podaną datą, godziną i numerem kolejnym oferty. 11. Miejsce i termin otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte podczas części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu r. o godzinie 11:30 na świetlicy (pok. 104 BOT na oczyszczalni ścieków CENTRUM ) w siedzibie Zamawiającego Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym Ŝe dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W czasie posiedzenia zostaną otwarte oferty, które wpłynęły przed terminem złoŝenia ofert i nie zostały wycofane. Do wiadomości obecnych Oferentów zostaną odczytane dane nazwy firmy, adresy Oferentów, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach Zamawiający prześle informacje podane podczas otwarcia ofert oferentom, którzy nie uczestniczyli w części jawnej posiedzenia, na ich pisemny wniosek, zgodnie z Art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 12. Forma oferty 12.1 Zamawiający proponuje sporządzić ofertę na dołączonym formularzu ofertowym opracowanym przez Zamawiającego. Oferta musi być czytelna, trwale spięta i zostać podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Oferenta, a wszystkie jej strony muszą być zaparafowane przez osoby upowaŝnione. Stosowne potwierdzenie upowaŝnienia naleŝy dołączyć do oferty Formularz oferty w formie elektronicznej na wniosek Oferenta moŝna uzyskać w Dziale Inwestycji i Wykonawstwa w siedzibie Zamawiającego Dokumenty formalno prawne naleŝy składać w oryginale lub w formie kopii z klauzulą aktualności i potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Oferenta Ofertę naleŝy składać wyłącznie w języku polskim. Wszystkie dokumenty w innych językach powinny być zaopatrzone w tłumaczenie wykonane przez 9

10 tłumacza przysięgłego lub przez Oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy Ofertę naleŝy składać w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do Zamawiającego i opisane: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji. Zadanie nr IN Nie otwierać przed r. godziną Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna zawierać dane Oferenta (pełny adres) umoŝliwiające odesłanie oferty bez otwierania w przypadkach opisanych w warunkach zamówienia 12.7 Ofertę naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu (oryginał). 13 Zawartość oferty Oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z wszystkimi wymienionymi tam załącznikami. Materiały dodatkowe, które Oferent uzna za istotne dla Zamawiającego w przypadku realizacji Zamówienia naleŝy dołączyć na końcu oferty. Wszystkie strony oferty winny zostać ponumerowane. 14. ZastrzeŜenie treści oferty Stosownie do Art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 15. Termin związania ofertą Oferenci będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą moŝe nastąpić tylko zgodnie z Art. 85 ust. 2 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami. 16. Koszt opracowania oferty Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty obciąŝają Oferenta. 17. Wykluczenie Oferenta: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 10

11 18. Poprawienie oferty Zamawiający poprawia w ofercie omyłki określone art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 19. Odrzucenie Oferty Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 20. UniewaŜnienie postępowania Zamawiający uniewaŝnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 21. Kryteria oceny ofert 21.1 Kryteria i ich wagi Oferty złoŝone w postępowaniu o udzielenia Zamówienia, będą oceniane według kryteriów podanych poniŝej: Cena za całość zadania 100% przy czym: Cena za całość zadania = (Cena za zakup i dostawę samochodu nr 1 wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie Zamawiającego + Cena za zakup i dostawę samochodu nr 2 wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie Zamawiającego) Cena za posiadany przez Zamawiającego samochód zabudowany urządzeniem ssąco-płuczącym KAISER AQUASTAR, marki i typu Mercedes-Benz 2648 o nr VIN WDB K587969, roku produkcji 2001 i nr rejestracyjnym SD10301 Sposób obliczania punktacji: najniŝsza cena spośród wszystkich waŝnych i nieodrzuconych ofert (C nn ) otrzyma max. ilość pkt. t.j. 5 najwyŝsza cena spośród wszystkich waŝnych i nieodrzuconych ofert (C nw ) otrzyma min. ilość pkt. t.j. 1 pozostałe oferowane ceny spośród wszystkich waŝnych i nieodrzuconych ofert (C obl ) otrzymają proporcjonalną ilość punktów (P obl ), obliczoną zgodnie z poniŝszym wzorem: C C P obl Cnw C 4 Do oceny ofert będzie brana cena brutto. = 5 obl nn nn Do realizacji zadania wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, t.j. oferta, która otrzyma największą ilość punktów W przypadku, gdy złoŝone oferty uzyskają taką sama ilość punktów, w celu 11

12 wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Oferentów do złoŝenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje (na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie), o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru. 12

13 II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ TECHNICZNA 1. Opis przedmiotu zamówienia Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji Zobowiązania Oferenta, który wygrał przetarg, (zwanego w dalszej części niniejszego dokumentu Dostawcą) w ramach Zamówienia obejmują, lecz nie ograniczają się do zadań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - I część ogólna pkt 1. Do obowiązku Dostawcy naleŝą równieŝ wszystkie czynności nie wymienione w SIWZ, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zakres zamówienia: 2.1. zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciśnieniowego (ssącopłuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1) wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie Zamawiającego zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciśnieniowego (ssącopłuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (samochód nr 2) wraz z przeszkoleniem pracowników wytypowanych po stronie Zamawiającego. 3. Warunki dodatkowe wykonania Zamówienia: 3.1. Warunki techniczne: wymagania techniczne dla samochodu ciśnieniowego (ssąco-płuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton (samochód nr 1): Podwozie: 1. Dopuszczalna masa całkowita techniczna 18 ton. 2. Podwozie typu terenowo-szosowego - dwuosiowe z napędem 4x2, fabrycznie nowe, rok prod Prześwit podwozia przy max. dopuszczalnym obciąŝeniu nie mniej niŝ 290mm. 4. Rozstaw osi max mm. 5. Silnik: a. moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 300 KM. b. silnik spełniający normy emisji spalin EURO 5, c. wydech wyprowadzony do góry za kabiną, d. dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody 6. Osie: a. stabilizator osi przedniej i tylnej, b. blokada mechanizmu róŝnicowego osi tylnej, c. nośność osi przedniej min. 7,5t, 13

14 d. nośność osi tylnej min. 11,5t, e. przednie i tylne zawieszenie mechaniczne - resory paraboliczne - alternatywnie zawieszenie pneumatyczne 7. Przystawki odbioru mocy dobrane do wymogów technicznych zabudowy. tj. umoŝliwiające łączne działanie pomp wraz z systemem odzysku wody na max. parametrach 8. Układ hamulcowy zgodny z ECE: a. hamulce osi przedniej tarczowe, b. hamulce osi tylnej tarczowe lub bębnowe, c. układ hamulcowy z systemem ABS, d. układ ASR, e. hamulec silnikowy, f. osuszacz powietrza, 9. Układ kierowniczy: a. ze wspomaganiem hydraulicznym, b. koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, 10. Układ elektryczny: a. ogranicznik prędkości do 85 km/h, b. instalacja elektryczna o napięciu 24V, c. akustyczny sygnał cofania d. mechaniczny wyłącznik akumulatorów 11. Felgi stalowe z ogumieniem 7 szt. w tym kompletne koło zapasowe umocowane na stałe do podwozia z urządzeniami umoŝliwiającymi obsługę jednoosobową. 12. Zestaw narzędzi podstawowych (podnośnik 20t, klucz do kół, kliny pod koła). 13. Apteczka. 14. Gaśnica. 15. Trójkąt ostrzegawczy. 16. Zestaw Ŝarówek i bezpieczników. 17. Przewód do pompowania kół długości 15mb z manometrem i końcówkami. 18. Zbiornik paliwa o pojemności min. 250l. 19. Kabina: a. kolor do uzgodnienia po wybraniu oferenta, b. kabina dwuosobowa, c. siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, d. lusterka wsteczne sterowane i ogrzewane elektrycznie zgodne z polskimi przepisami ruchu drogowego, e. oświetlenie zewnętrzne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, f. na dachu kabiny kierowcy umieszczona sygnalizacyjna belka świetlna zespolona emitująca pulsujące światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Środkowa część podświetlona z napisem Pogotowie Kanalizacyjne. Podświetlany element z napisem o długości ok.100cm. Podświetlenie napisu zblokowane ze światłami pozycyjnymi. Światła ostrzegawcze włączane niezaleŝnym przełącznikiem umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy. Belka świetlna o długości równej szerokości kabiny kierowcy. g. centralny zamek sterowany pilotem, h. komputer pokładowy wyświetlacz w języku polskim, i. tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców, 14

15 j. immobilizer, k. samochód wyposaŝony w instalację alarmową przeciwkradzieŝową, l. filtr przeciwpyłowy, m. dodatkowe dywaniki gumowe, n. dodatkowe pokrowce foteli, o. kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z kolorowym monitorem min. 7 w kabinie kierowcy, p. radio samochodowe q. zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, r. boczne zabezpieczenia przeciwnajazdowe zgodne z ECE s. zderzak tylny zgodny z ECE, 20. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ASO podwozia w odległości nie większej niŝ 50 km od siedziby Zamawiającego Nadbudowa: 1. Zbiornik: a. kolor zabudowy do uzgodnienia po wyborze oferenta, b. zbiornik w całości wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką odporna na ścieranie oraz agresywne ścieki, c. całkowita pojemność zbiornika na osad wraz z wodą roboczą min. 6 m 3. d. wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, e. opróŝnianie przez podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia min. 40. f. pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznie, g. dysze płuczące zbiornik oraz filtr zamontowane wewnątrz zbiornika, h. podnośnik hydrauliczny podnoszący zbiornik z osadem, 2. Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody. 3. Dodatkowy zbiornik na czystą wodę min. 1 m 3, z moŝliwością wykorzystania go jako zbiornika wody roboczej. 4. Zabudowa wyposaŝona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -10 C. zawierający układ wymuszony cyrkulacji wody obu węŝy ciśnieniowych oraz układ ogrzewania. 5. Wysokość samochodu po zabudowie - max. 3,85 m. 6. Lampy ostrzegawcze obrotowe z kloszami koloru pomarańczowego zamontowane w sposób trwały z tyłu zabudowy na wysokości nie mniejszej niŝ 2,5 metra, 2 szt. Przełącznik (zał/wył) lampy ostrzegawczej umieszczony na desce rozdzielczej w kabinie kierowcy. 7. Dodatkowa lampa halogenowa do oświetlenia miejsca pracy 2 szt. zamontowana z tyłu zbiornika o mocy min. 75W. 8. Miejsce do mycia rąk zbiornik wody z dozownikiem mydła i elektrycznie podgrzewany zasilany 24V. 9. Zawory spustowe umiejscowione na dnie oraz w połowie wysokości tylnej pokrywy zbiornika sterowane pneumatycznie zakończone złączkami typu Perot 100 mm Układ ssania: 1. Napęd pompy - hydrauliczny. 2. Wydajność nie mniejsza, niŝ 900 m3/h przy maksymalnym podciśnieniu/nadciśnieniu 0,85 bar/0,5 bar. 3. Pompa całkowicie o wydechu bezolejowym. 15

16 4. Obrotowy bęben z wysuwanym wysięgnikiem teleskopowym z węŝem ssącym. Obracany o kąt min. 300 wysięgnik z węŝem ssącym. WąŜ ssący podnoszony i opuszczany hydraulicznie na wysięgniku o zasięgu pracy min. 1,5m. Zwijadło węŝa ssącego obracane hydraulicznie. 5. WąŜ ssący o średnicy wewnętrznej 100 mm i długości min. 12,0 m. 6. Bezpośredni przełącznik ssanie tłoczenie w kaŝdym zakresie obrotów silnika samochodu podczas pracy pompy ssącej - sterowany pneumatycznie. 7. Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów Układ wysokociśnieniowy: 1. Pompa wysokociśnieniowa - typ przemiennik ciśnienia - o wydatku nie mniejszym niŝ 220 l/min i ciśnieniu roboczym 200 bar. 2. Napęd pompy- hydrauliczny. 3. Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. 4. WaŜ ciśnieniowy o średnicy min. NW 25 i długości 120 m, termoplastyczny ESH-250 marki CanalJet lub równowaŝny, wyprodukowany w Unii Europejskiej, o następujących parametrach: Średnica zewnętrzna 36,5mm Dopuszczalne ciśnienie pracy 250bar Minimalne ciśnienie rozrywające 625bar Minimalny promień gięcia 175mm Waga 0,6kg/m WąŜ zamontowany na bębnie wykonanym w całości ze stali nierdzewnej. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy. Kąt obrotu ramienia 180. Ramię wprowadzające wąŝ ciśnieniowy 180 zamontowane z tyłu pojazdu. Zamawiający dopuszcza montaŝ głównego bębna z węŝem ciśnieniowym zarówno z tyłu pojazdu jak i w jego centralnej części. 5. System układania węŝa ciśnieniowego na bębnie. 6. Bęben mały wykonany w całości ze stali nierdzewnej z węŝem ciśnieniowym o średnicy 1/2" i długości min. 40m z hydraulicznym napędem i ręcznym system układania węŝa lub z automatycznym systemem nawijania (ściągania) węŝa, zamontowany z tyłu pojazdu. 7. Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody: a. głowica kanałowa 1", b. głowica stoŝkowa 1", c. głowica typu Granat 1" 8. Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½ dwuzakresowy (strumień zwarty i rozproszony). 9. Zabezpieczenie węŝa przed tarciem o krawędzi studni, górne i dolne. 10. Licznik metrów wprowadzenia węŝa wysokociśnieniowego do kanału umieszczony obok panelu sterującego Odzysk wody: 1. Jednostopniowy system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia. 2. Elementy układu odzysku wody (w tym filtr) wykonane ze stali nierdzewnej. 3. Obrotowy filtr bębnowy (szczelinowy) o stopniu oczyszczania frakcji 0,5 mm, zamontowany wewnątrz zbiornika w jego przedniej części. 4. Dodatkowe elementy płuczące filtr: 16

17 a. wysokim ciśnieniem (min. 190 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia filtrów, b. niskim ciśnieniem o duŝej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia. 5. Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody Inne wymagania: 1. Samochód musi spełniać wszystkie wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia. 2. Zabudowa wyposaŝona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry dla przemiennika ciśnienia oraz pompy ssącej (aktualne ciśnienie/podciśnienie) oraz liczniki czasu pracy przemiennika ciśnienia oraz pompy próŝniowej, umiejscowione obok panelu sterującego. 3. Redukcja ø125 - ø110 ze stali nierdzewnej zakończona przyłączami typu Perot. 4. Rura ssąca ze stali ocynkowanej ø 110 mm o długości 2m z przyłączami typu Perot, 5. Rura ssąca z tworzywa sztucznego np. PE ø 110x8 mm o długości 2m z przyłączami typu Perot, 6. Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max obr./min. przy pracy obu pomp na max. parametrach. 7. Zapasowy zestaw zaworów do przemiennika ciśnienia. 8. Panel sterowania zewnętrzny wodoszczelny umieszczony z tyłu pojazdu w zamkniętej skrzynce ze stali nierdzewnej. 9. Miejsce do mycia rąk zbiornik wody z dozownikiem mydła i elektrycznie podgrzewany zasilanie 24V. 10. Awaryjne wyłączniki STOP. 11. Przenośny reflektor o mocy min. 75W z przewodem długości 20mb, ze zwijadłem automatycznym. 12. Elektryczna wyciągarka linowa udźwig 250kg; długość liny min.16m; sterowanie z panelu głównego oraz zdalnie zamontowana z tyłu samochodu. 13. Podnośnik hydrauliczny podnoszący zbiornik z osadem. 14. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy: piaskowanie i odtłuszczenie elementów, zastosowanie podkładów antykorozyjnych i malowanie powłokami lakierniczymi. 15. Imadło zamontowane na wyjmowanym jarzmie. 16. Dodatkowe zdalne sterowanie radiowe obsługujące następujące funkcje: a. sterowanie bębnem z węŝem ssącym oraz ramieniem teleskopowym, b. sterowanie bębnem ciśnieniowym z płynną regulacją zwijania i rozwijania węŝa ciśnieniowego, c. włączenie/wyłączenie przemiennika ciśnienia, d. zmiana ciśnienia roboczego przemiennika ciśnienia, e. włączenie / wyłączenie pompy ssącej, f. start / stop oraz zmiana obrotów silnika pojazdu, g. wyłącznik bezpieczeństwa, h. włącznik / wyłącznik zdalnego sterowania, 17

18 17. Zdalne sterowanie radiowe lub poprzez pilota sterującego, umieszczonego na kablu z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu uruchomieniu, następującymi funkcjami: a. otwieranie/zamykanie pokrywy zbiornika, b. otwieranie/zamykanie hydraulicznego ryglowania pokrywy zbiornika, c. podnoszenie/opuszczanie zbiornika 18. Zabudowa wyposaŝona w zamykane pojemniki na dysze, narzędzia, osprzęt po obu stronach pojazdu, wykonane ze stali nierdzewnej a pokrywa zamykająca wykonana z kompozytów włókna szklanego lub stali nierdzewnej. 19. Ładowarka do ładowania dodatkowego akumulatora pilota zdalnego sterowania. 20. Akumulatory do pilota zdalnego sterowania. 21. Oświetlenie schowków narzędziowych. 22. Lampy obrysowe z boku tylnego zderzaka wystające poza zarys boczny samochodu. 23. Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia) wymagania techniczne dla samochodu ciśnieniowego (ssąco-płuczącego) do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton (samochód nr 2): Podwozie: 1. Dopuszczalna masa całkowita techniczna 26 ton. 2. Podwozie typu terenowo-szosowego - trzyosiowe z napędem 6x4, fabrycznie nowe, rok prod Prześwit podwozia przy max. dopuszczalnym obciąŝeniu nie mniej niŝ 290mm. 4. Rozstaw osi max mm. 5. Silnik: a. moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 400 KM, b. silnik spełniający normy emisji spalin EURO 5 c. wydech wyprowadzony do góry za kabiną, d. skrzynia biegów dwuzakresowa, 16-biegowa, e. dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, 6. Oś przednia: a. stabilizator osi przedniej, b. przednie zawieszenie mechaniczne - resory paraboliczne alternatywnie zawieszenie pneumatyczne 7. Osie tylne: a. dwie osie napędowe, b. stabilizator osi tylnej, c. tylne zawieszenie mechaniczne - resory paraboliczne - alternatywnie zawieszenie pneumatyczne, d. blokada mechanizmu róŝnicowego osi tylnej, e. blokada napędu międzymostowego osi tylnych. 18

19 8. Przystawki odbioru mocy dobrane do wymogów technicznych zabudowy, tj. umoŝliwiające łączne działanie pomp wraz z systemem odzysku wody na max. parametrach. 9. Układ hamulcowy zgodny z ECE: a. hamulec osi przedniej i tylnej tarczowe, b. układ hamulcowy z systemem ABS, c. układ ASR, d. hamulec silnikowy, e. osuszacz powietrza podgrzewany, 10. Układ kierowniczy: a. ze wspomaganiem, b. koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, 11. Układ elektryczny zgodny z ECE: a. instalacja elektryczna o napięciu 24V, b. mechaniczny wyłącznik akumulatorów, c. ogranicznik prędkości do 85 km/h., d. immobilizer, e. samochód wyposaŝony w instalację alarmową przeciwkradzieŝową 12. Zbiornik paliwa min. 350 litrów z zamykanym korkiem. 13. Felgi stalowe z ogumieniem w ilości 11 szt. w tym kompletne koło zapasowe umocowane na stałe do podwozia z urządzeniami umoŝliwiającymi obsługę jednoosobową. 14. Lampy obrysowe na tylnym zderzaku wyznaczające zarys samochodu. 15. Akustyczny sygnał cofania. 16. Trójkąt ostrzegawczy. 17. Apteczka. 18. Gaśnica. 19. Przewód do pompowania kół długości 15mb z manometrem i końcówkami. 20. Zestaw narzędzi podstawowych (podnośnik 20t, klucz do kół, 2 kliny pod koła). 21. Zestaw Ŝarówek i bezpieczników. 22. Kabina: a. kabina dwumiejscowa, kolor do uzgodnienia po wybraniu oferenta, b. siedzenie kierowcy i pasaŝera z zawieszeniem pneumatycznym, c. kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z kolorowym monitorem min.7 w kabinie kierowcy, d. lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane, zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, e. oświetlenie zewnętrzne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, f. na dachu kabiny kierowcy umieszczona sygnalizacyjna belka świetlna zespolona emitująca pulsujące światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Środkowa część podświetlona z napisem Pogotowie Kanalizacyjne. Podświetlany element z napisem o długości ok.100 cm. Podświetlenie napisu zblokowane ze światłami pozycyjnymi. Światła ostrzegawcze włączane niezaleŝnym przełącznikiem umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy. Belka świetlna o długości równej szerokości kabiny kierowcy. g. centralny zamek sterowany pilotem, h. elektrycznie sterowane szyby boczne, i. komputer pokładowy wyświetlacz w języku polskim, 19

20 j. tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców, k. zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, l. radio samochodowe, m. filtr przeciwpyłowy, n. dodatkowe dywaniki gumowe, o. dodatkowe pokrowce foteli, p. boczne zabezpieczenia przeciwnajazdowe zgodne z ECE, q. zderzak tylny zgodny z ECE. 23. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ASO podwozia w odległości nie większej niŝ 50 km od siedziby Zamawiającego Nadbudowa: 1. Zbiornik: a. kolor zabudowy do uzgodnienia po wyborze oferenta, b. zbiornik w całości wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką odporną na ścieranie oraz agresywne ścieki, c. całkowita pojemność zbiornika na osad wraz z wodą roboczą min. 9 m 3. d. wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości, e. opróŝnianie przez podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia min. 40. f. pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznie, g. dysze płuczące zbiornik oraz filtr zamontowane wewnątrz zbiornika, h. zbiornik wyposaŝony w obrotową ścianę działową (przegrodę) otwieraną i zamykaną hydraulicznie, uszczelnianą pneumatycznie, nieprzesuwną, i. podnośnik hydrauliczny podnoszący zbiornik z osadem, 2. Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody. 3. Dodatkowy zbiornik na czystą wodę min. 2m 3, z moŝliwością wykorzystania go jako zbiornika wody roboczej. 4. Zabudowa wyposaŝona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -10 C. zawierający układ wymuszony cyrkulacji wody obu węŝy ciśnieniowych. 5. Wysokość samochodu po zabudowie - max. 3,85 m. 6. Lampy ostrzegawcze obrotowe z kloszami koloru pomarańczowego zamontowane w sposób trwały z tyłu zabudowy na wysokości nie mniejszej niŝ 2,5 metra, 2 szt. Przełącznik (zał/wył) lampy ostrzegawczej umieszczony na desce rozdzielczej w kabinie kierowcy. 7. Dodatkowa lampa halogenowa do oświetlenia miejsca pracy 2 szt. zamontowana z tyłu zbiornika o mocy min. 75W. 8. Miejsce do mycia rąk zbiornik wody z dozownikiem mydła i elektrycznie podgrzewany zasilany 24V. 9. Zawory spustowe umiejscowione na dnie oraz w połowie wysokości tylnej pokrywy zbiornika sterowane pneumatycznie zakończone złączkami typu Perot 150 mm Układ ssania: 1. Wydajność pompy próŝniowej min m 3 /h przy maksymalnym podciśnieniu/nadciśnieniu 0,85 bar/0,5 bar. 2. Napęd pompy - hydrauliczny. 3. Pompa całkowicie o wydechu bezolejowym. 4. Średnica węŝa ssącego 150 mm. Długość węŝa min. 12 m. 5. Obrotowy bęben z wysuwanym wysięgnikiem teleskopowym z węŝem ssącym. Napęd bębna z wysięgnikiem - hydrauliczny. Kąt obrotu wysięgnika 20

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC Załącznik nr 1 do Umowy nr IN/U/ /11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC dot. zadania: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. zakup i dostawę do siedziby

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC Załącznik nr 1 do Umowy nr IN/U/ /11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRAC dot. zadania: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. zakup i dostawę do siedziby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Numer ogłoszenia: 171606-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji.

dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji. dotyczy: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji. Zadanie opatrzone numerem IN-2011-02, rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mysłakowice: Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3 Numer ogłoszenia: 80645-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU.

Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Przytyk: DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY. DO PŁATNOŚCI W FORMIE LEASINGU. Numer ogłoszenia: BZP 244682-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012r. Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk-wolow.pl Wołów: Zakup używanego środka transportowego w postaci samochodu specjalnego przeznaczonego do zamiatania mechanicznego dróg (zamiatarka). Numer ogłoszenia: 146506-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony Numer ogłoszenia: 133926-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl Jastrzębia: Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Jastrzębia Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o., Strona 1 z 5 Wąbrzeźno: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego śmieciarki dwukomorowej do selektywnej zbiórki odpadów. Numer ogłoszenia: 113781-2010; data zamieszczenia: 07.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TDI/321/5/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o., Pl. Piastowski 12, 58-560 Jelenia góra Postępowanie, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 5 2014-02-05 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: Usługi transportowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej Numer ogłoszenia: 341316-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288; 2188529, faks 0-32 1 z 5 2015-03-20 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kobiór Kobiór: Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Numer ogłoszenia: 54120-2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 z 6 2010-03-23 10:26 Ełk: Likwidacja barier architektonicznych - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo