Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa"

Transkrypt

1 Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa GK.271.WR Sułoszowa, dnia r. WÓJT GMINY w Sułoszowej ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa 3. Ofertę można złożyć również drogą mailową na adres: 4. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 5. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, 6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej dotyczącej wozu asenizacyjnego lub urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Gminy Sułoszowa fabrycznie nowego: 1. wozu asenizacyjnego. 2. urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: WÓZ ASENIZACYJNY JEDNOOSIOWY, RAMOWY - Wóz asenizacyjny (beczka asenizacyjna) dostosowany do ciągnika rolniczego o mocy - 50 KM. Pojemność co najmniej 5000 litrów, zbiornik wykonany z blachy grubości co najmniej 5 mm, ocynkowany ogniowo; wewnątrz zbiornika wręga wzmacniająca i falochron; dennica zbiornika o średnicy co najmniej 1600 mm; tylny właz z pokrywą włazu na zawiasie; górny właz szybko otwieralny; rurowy wskaźnik napełniania z wziernikiem i króćcem spustowym; wziernik na tylnej dennicy Konstrukcja wozu ramowa rama ocynkowana ogniowo; zaczep wymienny-przykręcany; sprzęganie z ciągnikiem za pomocą dolnego zaczepu transportowego lub zaczepu hitch; mechanicznie regulowana stopka podporowo-obrotowa Sprężarka wydajność co najmniej 6000 litr/min przepływność powietrza; manowakuometr; dwa zawory bezpieczeństwa- nadciśnieniowy i podciśnieniowy Wyposażenie króćce ssawne główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu; wąż z koszem ssącym chroniącym przed zasysaniem dużych elementów; o długości co najmniej 6 m. Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologacje. URZĄDZENIE WYSOKOCIŚNIENIOWE DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI -Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji do średnicy 350mm, zamontowane na przyczepie jednoosiowej. Napęd urządzenia silnikiem spalinowym, chłodzony powietrzem, wyposażony w rozrusznik elektryczny, akumulator 12V, zbiornik paliwa Pompa wysokociśnieniowa trójtłokowa z nurnikami ceramicznymi. Parametry urządzenia: wydatek wody powyżej 70 ltr/min, ciśnienie min. 140 bar, regulator ciśnienia, filtr wody z zabezpieczeniem przed praca na sucho. Hydraulika posiadająca pełne oprzyrządowanie: pompa, zbiornik oleju, rozdzielacz hydrauliczny. Bęben roboczy obsługiwany hydraulicznie z wężem o dł. min. 80mb 1/2. Bęben wyposażony w prowadnice do równego układania węża roboczego na bębnie. Bęben napełniający, obsługiwany ręcznie z 50 mb wężem napełniającym. Zbiornik na wodę wykonany z tworzywa o pojemności min ltr. Wyposażenie: - dysza standard do wstępnego czyszczenia, - dysza do przebijania, - pistolet z lancą do czyszczenia kinet i studzienek. Przyczepa jednoosiowa z zaczepem standardowym do samochodu dostawczego. Wyposażona w burty, stelaż z plandeką oraz hamulec najazdowy i postojowy. Należy również dostarczyć zaczep umożliwiający przyłączenie przyczepy do ciągnika rolniczego. Dokumentacja umożliwiająca dopuszczenie do ruchu drogowego zgodnie z wymaganymi przepisami, przystosowana do holowania za pomocą standardowego haka holowniczego, posiadająca oświetlenie drogowe zgodne z przepisami obowiązującymi na R.P. Wóz asenizacyjny i urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji nowe, nie używane, rok produkcji 2014 lub 2015 Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV: Cysterny Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca 3. Wymagany termin realizacji umowy: do r.

2 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100% 3. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru, 2. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy, 3. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. 3. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć: Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, Obowiązujący podatek od towarów i usług. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. 3. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia r. do godziny 1400 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80. Ofertę można złożyć również drogą mailową na adres: Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania. 3. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu r. o godzinie 1410 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: Marek Szymański, tel w. 24. fax w Informacje dotyczące zawierania umowy: W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej. 3. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: U M O W A nr 272.WR projekt zawarta dnia... w..., pomiędzy: GMINĄ SUŁOSZOWA w imieniu, której działa Wójt Gminy Sułoszowa Pan Stanisław Gorajczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana Wojciecha Gęgotka zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a NIP:... REGON:... Zwanym w treści Wykonawcą. na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty w zapytaniu cenowym, strony zawierają umowę następującej treści: 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz Zamawiającego wóz asenizacyjny oraz urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu i złożoną ofertą. 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy wymieniony w 1 w terminie do dnia r Wykonawca dostarczy wóz asenizacyjny oraz urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji na własny koszt pod wskazany adres przez Zamawiającego w miejscowości Sułoszowa. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, przed podpisaniem protokołu odbioru, następujące dokumenty: faktura, instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, serwisowa, katalog części, dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 3

3 1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu określonego w 1 umowy wynosi brutto:. zł (słownie brutto ), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje obowiązkowych opłat rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT z zastrzeżeniem ust Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcy, wraz z fakturą obowiązany jest dostarczyć dokument lub oświadczenie potwierdzające dokonanie zapłaty podwykonawcy. W przypadku braku dostarczenia takiego dokumentu zamawiający ma prawo do zatrzymania kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z Wynagrodzenia wykonawcy w celu jego wypłacenia podwykonawcy lub oddania do depozytu sądowego do czasu rozstrzygnięcia ew. sporu dotyczącego płatności 4 1. Wykonawca zapewnia, że dostawa będzie najwyższej jakości, będzie zgodna z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń oraz będzie zgodna z obowiązującymi normami. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: - na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 3. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji serwis oferowanych urządzeń dostępny w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne wymagane przez producenta wykonywane w siedzibie Zamawiającego. 5. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii (usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta oraz wymianę materiałów i części zamiennych (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązuje się, że okres naprawy pojazdu w okresie gwarancji nie będzie trwał dłużej niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii (usterki) faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną. 7. W przypadku, gdy usunięcie awarii (usterki) w terminie przewidzianym w ust. 6 nie będzie możliwe, np. wobec konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów, strony uzgodnią nowy termin naprawy, który będzie terminem wiążącym. 8. Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłużone o czas naprawy, a w przypadku wymiany jego części składowych lub podzespołów, okresy te zaczną biec od nowa. 9. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji, a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z realizacją zamówienia, w stosunku do ustalonego terminu, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w należytym wykonaniu umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. 5. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu dostawy, stanowiącej przedmiot umowy przekraczającej 30 dni Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie to będzie traktowane jako odstąpienie w okolicznościach leżących po stronie Wykonawcy W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części dostaw podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady. 3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z opisem części dostawy, którą podwykonawca ma wykonać, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 11. Wykonanie dostawy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

4 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona weryfikacji, czy Wykonawca w przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w siwz. 13. Zamawiający wyraża zgodę na zgłoszenie podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia również w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zadeklarował, że wykona zamówienie samodzielnie Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, np. działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym, b) wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodującego niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; d) dokonania zmian korzystnych dla Zamawiającego 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności Cesja na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową strony obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby Zamawiającego. Przed odwołaniem się do sądu strony powinny podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. 4. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:.... (Wójt) zał. druk propozycji cenowej Załącznik Nr 2 OFERTA WYKONAWCY W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO NA DOSTAWĘ WOZU ASENIZACYJNEGO ORAZ URZĄDZENIA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI DLA GMINY SUŁOSZOWA Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... (pieczęć firmowa z adresem, nr telefonu) Nr NIP... Nr REGON Oferta Wykonawcy

5 Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu za cenę ryczałtową brutto:...zł w tym: kwota netto...zł (słownie:...) stawka podatku VAT 23% tj. kwota:...zł (słownie:...) LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA NETTO 1. Beczka asenizacyjna 2. Urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji RAZEM Termin płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionej faktury. Termin wykonania: Wymagany: do dnia r. Oferowany termin gwarancji: Wymagany: - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru dla wozu asenizacyjnego. 1) Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: Nazwisko, imię... Stanowisko... Telefon... Fax... Zakres pełnomocnictwa *): - do reprezentowania w postępowaniu* - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 2)Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 3) W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik Nr 1 do zaproszenia. 4) Oświadczam/my, że złożenie oferty oznacza przyjęcie przez nas wszystkich warunków i ustaleń zawartych w zaproszeniu. 5) Wykaz części zamówienia, których (której) wykonawca ma zamiar powierzyć podwykonawcom lub podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje ich udział w realizacji zamówienia): Lp. Część - Zakres wykonywanych czynności**, nazwa firmy podwykonawcy, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy **Jeżeli Wykonawca nie wypełni ww. tabeli Zamawiający uzna, że wykona on dostawy bez udziału podwykonawców 6) Zastrzeżenia wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione, zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ) Inne informacje wykonawcy: Osoba do kontaktów z Zamawiającym... Nr telefonu... data pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej......

6 *) niepotrzebne skreślić Załączniki Zaproszenie_wóz,_urządzenie.docx Data: :25:46 Rozmiar: 42.63k Liczba odwiedzin: 4 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sułoszowa Osoba wprowadzająca informację: Henryk Gorajczyk Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Szymański Czas wytworzenia: :22:59 Czas publikacji: :26:38 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo